Zapisnik sa 6. sjednice vijeća 2013.

Zapisnik sa 6. sjednice vijeća 2013.
18. rujna, 2013. u 17:07:55

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/13-01/108
Ur. broj: 2104/02-13-02/01
Bol, 31. srpnja 2013. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 6/2013 sjednice općinskog Vijeća održane dana 30. srpnja 2013. godine, sa početkom u 10.30 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Frane Lukšić, Dinko Karninčić, Matko Baković (prvi potpredsjednik vijeća), Branko Mikulić, Boris Škrbić (drugi potpredsjednik vijeća), Srečko Karmelić, Jakov Okmažić, Sani Bodlović i Ivica Ščepanović

Izočni: Tomi Fabijanović-opravdano

Ostali nazočni: Tihomir Marinković- načelnik Općine Bol, Mate Petrić-zamjenik načelnika Općine Bol, Tomislav Marčić- direktor KJP Grabov rat d.o.o. (točke B i C.), dipl. ing. arh. Nikola Popić (točke 1. i 2. Dnevnog reda) Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Joško Egekher-predstavnik medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 10 vijećnika.

B) Usmeno izvješće načelnika o radu Općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Načelnik je podsjetio vijećnike da je prošla sjednica vijeća održana prije 15-tak dana te da je na toj sjednici podnio detaljno izvješće o radu.

Zbog toga danas nije pripremio posebno izvješće o radu, već je pozvao vijećnike da postave konkretna pitanja o radu načelnika i Općine Bol u proteklom razdoblju.

C) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

Vijećnik Matko Baković je upozorio načelnika na brojne primjedbe građana zbog nove regulacije prometa kod Vele crkve i groblja. Istaknuo je da je starijim ljudima onemogućen pristup vozilima do crkve i groblja.

Načelnik je kazao da je zbog sigurnosti kupača i pristupa vozila prve pomoći i vatrogasaca zabranjeno parkiranje na pristupnoj cesti te da je onemogućen dolazak vozila pred samu crkvu.

Međutim, načelnik je istaknuo da bi se iznimno, uz prethodnu najavu i dogovor, moglo dozvoliti vozilima da dođu do crkve i groblja te iskrcaju starije putnike i besplatno parkiraju na za to određenom mjestu.

D) Prihvaćanje zapisnika sa 5/2013 sjednice vijeća:

Predsjednik Općinskog vijeća Doro Adulmar je konstatirao da je zaprimljena jedna pismena primjedba na zapisnik sa 5/13 sjednice Općinskog vijeća.

Naime, vijećnik Dinko Karninčić je pisanim putem izrazio negodovanje zbog nekoliko krivih navoda u zapisniku.

Istaknuo je da je na njegovo pitanje o starom kamenu sa Studenca načelnik odgovorio da ne zna gdje je, a ne, kao što je u zapisniku navedeno, da nije dobro širiti zlonamjerne glasine.

Načelnik je kazao da je stari kamen sa Studenca uskladišten u kavi Tonča Cvitanića Bilića, te da nije točna informacija da je završio u Murvici na jednom privatnom posjedu.

Diunko Karninčić je također, u svojoj pisanoj primjedbi na zapisnik, istaknuo da je načelnik upitan za postavljanje klima uređaja na ulici Rudina i da na to pitanje nije dao nikakav odgovor, a da se to nigdje ne navodi u zapisniku.

Nadalje je naveo da je, prilikom rasprave o buci i golotinji u caffe baru Yolo, kazao da se plesačice šetaju polugole po Rivi u ranim večernjim satima, a ne u Yolo baru kao što se to može iščitati iz zapisnika.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 5/13 sjednice Općinskog vijeća, sa pisanom primjedbom Dinka Karninčića, je usvojen JEDNOGLASNO.

E) Dnevni red, nadopunjen točkama 10. , 11. i 12. , je prihvaćen JEDNOGLASNO, te glasi:

1. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Bol

2. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju urbanističkog plana uređenja naselja Bol

3. Rasprava i donošenje odluke o javnim priznanjima općine Bol za 2013.godinu

4. Rasprava i donošenje odluke o određivanju i visini novčane nagrade za dobitnike javnog priznanja

5. Rasprava i donošenje odluke o biranju vijeća za koncesijska odobrenja općine Bol

6. Rasprava i donošenju odluke o razrješenju i imenovanju člana odbora za Statut i Poslovnik

7. Rasprava i donošenju odluke o razrješenju i imenovanju člana odbora za prostorno i urbanističko planiranje

8. Rasprava i donošenju odluke o razrješenju i imenovanju člana komisije za dodjelu stipendija.

9. Rasprava o pristiglom dopisu za vijeće općine Bol (molba grupe građana, Miro Palavra, Rajka Malvasija, upozorenje Pemilan d.o.o.)

10. Rasprava i donošenje odluke o molbi Romea Burića

11. Rasprava i donošenje odluke o prodaji nekretnine

POD 1)

Predsjednik vijeća je kazao kako je na jučerašnjom sastanku izrađivač plana Nikola Popić vijećnicima iscrpno obrazložio proceduru donošenja izmjena i dopuna PPU Općine Bol te je zamolio vijećnike da sada službeno mogu postavljati pitanja o ovoj točci dnevnog reda.

Vijećnik Matko Baković je pitao izrađivača plana da li je moguće isključiti dio plana koji je za neke sporan.

Nikola Popić je odgovorio da se plan ne može usvajati parcijalno već sve ili ništa, ali da nezadovoljni imaju mogućnost pokretanja upravnog spora.

Nadalje je rekao da je u proceduri donošenja ovog prostornog plana dvoje građana je zatražilo nadzor od Ministarstva graditeljstva i obje predstavke su odbijene.

Osim toga u proceduri donošenja prostornog plana ishođeno je 20-tak pozitivnih mišljenja i suglasnosti i konačno mišljenje Ministarstva graditeljstva da je plan donesen zakonito.

Nikola Popić je kazao da plan ne može zadovoljiti svačije želje, ali će se već krajem ove godine trebati pokrenuti procedura izmjena i dopuna ovog plana zbog usuglašavanja sa Županijskim planom.

Jedan od razloga za usuglašavanje sa Županijskim prostornim planom je određivanje zone zabavno-ugostiteljskih sadržaja koja je konačnim prijedlogom PPSDŽ određena na zemljištu koje je omeđena sa istoka potokom koji prolazi zapadno od plaže Zlatni rat, sa sjevera je omeđena županijskom cestom Bol-Murvica, a sa juga je omeđena lokalnom cestom od raskrižja prema Murvici do Zlatnog rata.

Odluka o prihvaćanju izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Bol donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 2)

Nikola Popić je ponovio kako je za konačni prijedlog urbanističkog plana uređenja naselja Bol ishođene sve potrebne suglasnosti do konačne suglasnosti Župana SDŽ.

Urbanistički plan uređenja je provedbeni plan i na temelju njega se izdaju lokacijske dozvole.

Odluka o prihvaćanju urbanističkog plana uređenja naselja Bol donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 3)

Doro Adulmar je upoznao nazočne sa zaključcima Komisije za dodjelu javnih priznanja.

Na sjednici Komisije održanoj dana 26. srpnja 2013. godine u sastavu: Doro Adulmar, Matko Baković, Zvonko Marić i Tomislav Marčić razmotreni su svi pristigli prijedlozi za dodjelu javnih priznanja, a članovi komisije su, od šest ponuđenih, prihvatili jedan prijedlog.

Naime, prijedlog Komisije je da se pojedinačno javno priznanje Godišnja nagrada Općine Bol za 2013. godinu dodijeli Ani Đorđević kao znak priznanja za iznimna postignuća iz područja razvoja i popularizacije informatičkih tehnologija.

Doro Adulmar je obrazložio ovaj prijedlog .

Kazao je da je Ana Đorđević osnovnu i srednju školu završila na Bolu.

U Zagrebu je diplomirala na Filozofskom fakultetu i stekla zvanje profesorice kroatistike i povijesti. Dugi niz godina radi kao slobodna informatička novinarka i lektorica.

Zbog postignuća u sferi informatičkog novinarstva, u svibnju ove godine Zbor informatičkih novinara Hrvatskog novinarskog društva je proglasio je najboljom informatičkom novinarkom u Hrvatskoj. Njen rad se fokusira na teme razvoja, unapređenja i popularizacije informatičkih i komunikacijskih tehnologija.

Također je istaknuo da je Ana Đorđević mlada, samozatajna i skromna osoba koja je u životu preskočila mnoge prepreke i nametnula se kvalitetom svoga rada zahtjevnoj konkurenciji na razini države.

Doro Adulmar je zaključio da je Ana Đorđević primjer mladim Boljanima da se vrijedi predano zalagati za oživotvorene svojih snova i tako doprinositi boljitku Općine Bol.

Nakon obrazloženja Dora Adulmara uslijedilo je glasovanje o ovom prijedlogu.

Odluka o dodjeli javnog priznanja Godišnja nagrada Općine Bol Ani Đorđević za 2013. godinu donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 4)

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je, nakon kraćih konzultacija sa vijećnicima, predložio da visina novčane naknade za javno priznanje – Godišnja nagrada Općine Bol za 2013. godini iznosi 10.000,00 kuna.

Odluka o naknadama za dobitnike javnih priznanja donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 5)

Pročelnik Stipe Karmelić je pojasnio vijećnicima da se Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja sastoji od pet članova od kojih je jedan član predstavnik Upravnog odjela za pomorstvo SDŽ, a jedan predstavnik nadležne lučke kapetanije, dok su tri člana predstavnici Općine Bol, a SDŽ još nije predložila svog predstavnika.

Članovi vijeća između sebe biraju predsjednika vijeća.

Lučka kapetanija je imenovala Vedrana Bezmalinovića za predstavnika u Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja Općine Bol.

Vijećnik Frane Lukšić u ime Odbora za izbor i imenovanje je predložio slijedeće osobe za članove Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja:

1. Frane Lukšić

2. Tomi Fabijanović

3. Matko Baković

4. Vedran Bezmalinović- predstavnik Lučke Kapetanije

5. _______________- predstavnik Upravnog odjela za pomorstvo SDŽ

Jakov Okmažić je, u ime vijećnika SDP-a, iznio kontraprijedlog članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Bol:

1. Srečko Karmelić

2. Boris Škrbić

3. Doro Adulmar

6. Vedran Bezmalinović- predstavnik Lučke Kapetanije

7. _______________- predstavnik Upravnog odjela za pomorstvo SDŽ

Vijećnik Boris Škrbić je kritizirao prijedlog Frane Lukšića za ponovnim imenovanjem Matka Bakovića u ovo Vijeće, budući je Ministarstvo pomorstva od vijeća Općine Bol zatražilo suspenziju svih dosadašnjih članova Vijeća, i to zbog njihova dosadašnjeg nezakonitog rada.

Matko Baković je odgovorio da je Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja, za razliku o Ministarstva, dobro obavljalo svoj posao.

Istaknuo je da su sve žalbe i pritužbe na odluke Vijeća potekle od par uvijek istih nezadovoljnika, jer je politika Vijeća bila da štandove na Šetnici dobiju Boljani i Bračani, a ne kao prije, razni ljudi iz Zagreba, Splita itd.

Načelnik je kazao da, dok je on bio predsjednik ovog Vijeća, nikada nije bilo žalbi, odštetnih zahtjeva i sličnih problema.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je kazao da je imenovanje Matka Bakovića u Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja korisno, jer je zbog kontinuiteta rada ovog tijela dobro da pored četiri nova člana, bude i jedan stari član koji već poznaje problematiku rada ovog Vijeća. Također je kazao da novi članovi mogu kontrolirati zakonitost rada Matka Bakovića.

Nakon rasprave uslijedilo je glasovanje o iznijetim prijedlozima.

Najprije se glasovalo o kontraprijedlogu Jakova Okmažića.

Kontraprijedlog Jakova Okmažića nije prihvaćen (4 glasa ZA, 5 PROTIV, 1 SUZDRŽAN glas).

Zatim je uslijedilo glasovanje o prijedlogu Frane Lukšića.

Prijedlog Frane Lukšića, iznijet u ime Odbora za izbor i imenovanje, nije prihvaćen (5 glasova ZA, 5 glasova PROTIV).

POD 6)

Na prošloj sjednici vijeća u šest raznih komisija i odbora od 30-tak članova 3 mjesta su bila predviđena za vijećnike SDP-a.

Vijećnici SDP-a nezadovoljni tim imenovanjima su odbili sudjelovati u radu tih odbra i komisija, te je na ovoj sjednici vijeća predviđeno donošenje odluke o njihovom razrješenju i imenovanju novih članova.

Tako je Sani Bodlović zatražila razrješenje dužnosti člana Odbora za Statut i Poslovnik.

Vijećnik Frane Lukšić u ime Odbora za izbor i imenovanje je predložio donošenje odluke o razrješenju Sani Bodlović i imenovanje Dinka Karninčića za člana Odbora za Statut i Poslovnik.

Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut i Poslovnik nije usvojen (5 glasova ZA i 5 glasova PROTIV).

POD 7)

Jakov Okmažić je zatražio razrješenje dužnosti člana Odbora za prostorno i urbanističko planiranje i uređenje prostora.

Vijećnik Frane Lukšić u ime Odbora za izbor i imenovanje je predložio donošenje odluke o razrješenju Jakova Okmažića i imenovanje Nikice Marinkovića pok. Frane za člana Odbora za prostorno i urbanističko planiranje i uređenje prostora.

Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za prostorno i urbanističko planiranje i uređenje prostora nije usvojen (5 glasova ZA i 5 glasova PROTIV).

POD 8)

Sani Bodlović je zatražila razrješenje dužnosti člana Komisije za dodjelu stipendija.

Vijećnik Frane Lukšić u ime Odbora za izbor i imenovanje je predložio donošenje odluke o razrješenju Sani Bodlović i imenovanje Matka Dubravčića za člana Komisije za dodjelu stipendija.

Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Komisije za dodjelu stipendija nije usvojen (5 glasova ZA i 5 glasova PROTIV).

POD 9)

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je upoznao vijećnike sa molbama upućenim općinskom vijeću.

-Grupa građana je uputila dopis načelniku i općinskom vijeću kojime upozoravaju na preglasnu glazbu u centru mjesta.

U dopisu se navodi da je ove godine otvoren i Yolo bar koji također emitira preglasnu glazbu u centru mjesta, dok se go-go plesačice u donjem rublju vrte oko štange.

Također ističu da preko trga Studenac nije ostavljen prolaz za građane i turiste.

Zbog svega navedenog od vijeća Općine Bol traže:

-da ograniče emitiranje glazbe na javnim površinama do 24.00 sata,

-da zabrane kavez sa štangom i go-go plesačice na Studencu i svim javnim površinama,

-da odrede koridor kojim se prolazi sa Rive do Zdenca i zapadnih skalina na Studencu.

– Miroslav Palavra je od pročelnika zatražio pismeno očitovanje o tome da li je postupio po prijavama građana, a vezano uz rad ugostiteljskog objekta Yolo na Studencu.

Naime, ističe da Yolo bar svaku večer od 23.00 sata do 2.00 sati emitira glazbu neprimjerene jačine, a da je od sanitarnog inspektora u Supetru dobio informaciju da je lokalna uprava nadležna za kontrolu i nadzor buke na javnim površinama.

-Rajka Malvasija se također obratila općinskom vijeću sa molbom da vijećnici skrate radno vrijeme i da ograniče emitiranje glazbe caffe baru Varadero i Yolo jer ona, njena obitelj te gosti ljeti ne spavaju mirno već dugi niz godina.

Pročelnik je upoznao vijećnike da vijeće Općine Bol donosi odluku o korištenju javnih površina gdje su određene i površine za štekate ispred ugostiteljskih objekata.

Općinsko vijeće donosi odluku o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata, jer po zakonu ugostiteljski objekti mogu raditi do 24.00 sata, a vijeće može donijeti odluku o maksimalnom produžetku do 02.00 sata što je i učinjeno.

Općinsko vijeće donosi odluku o zaštiti od buke, jer po zakonu na javnim površinama odnosno štekatima ugostiteljskih objekata može biti emitirana glazba iz akustičnih i elektroakustičnih uređaja do 24.00 sata, a vijeće može produžiti to vrijeme, te je prošle godine donijelo odluku da ti uređaji mogu raditi do 01.00 sat, odnosno od 01.00 do 02.00 znatno tiše.

Budući da se od 24.00 do 02.00 sata već 10-tak godina u caffe baru Varadero emitira glazba do 82 decibela, a po zakonu je dozvoljena jačina do 50 decibela, općina je napravila više prijava državnom inspektoratu, policiji i sanitarnoj inspekciji, ali problem se nikada nije riješio.

Komunalni redar je napravio više prekršajnih naloga koji su uredno svake godine plaćeni.

Ove godine je problem udvostručen jer je otvoren caffe bar Yolo koji također ne poštuje Zakon o zaštiti od buke i do 02.00 sata na javnoj površini emitira preglasnu glazbu.

Prije par mjeseci je došlo do promjena u Zakonu o zaštiti od buke gdje je definirano da komunalni redar može poduzimati neke mjere u svrhu smanjenja buke.

Time je problem koji u 10 godina nisu riješile državne institucije prebačen na lokalnu samoupravu koja nije ni kadrovski ni tehnički osposobljena za se nosi sa ovim problemima jer, buka u noćnim satima nije problem samo Bola već skoro svih turističkih mjesta.

Može se primijetiti da svake godine na Jadranu zatvori nekoliko ugostiteljskih objekata zbog buke, ali u toj akciji sudjeluje sanitarna inspekcija, policija i državni inspektorat.

Općina Bol je više puta htjela angažirati sve navedene institucije, ali nikada nije bilo volje za intervencijom na Bolu, dapače prošle godine je sanitarna inspekcija mjerila razinu buke u caffe baru Varadero dana 12. kolovoza u 21.00 sat i utvrdila da se tamo ne prekoračuju dopuštene razine buke.

Vijećnik Dinko Karninčić je kazao da načelnik treba više pozivati nadležne državne institucije, koje moraju raditi svoj posao na zaštiti od buke.

Također je upozorio da je caffe bar Yolo postavio vanjske jedinice klima uređaja na Rudinu bez ikakvog odobrenja, da se na Rudini nepropisno parkiraju automobili te da se redovno ne sakuplja kućni otpad. Zaključio je da je ovaj dio Bola posebno ugrožen.

Nadalje, kazao je da je upravo sada dobio mail poruku da su mu gosti, zbog prekomjerne buke, napustili apartman.

Načelnik je kazao da zaštitari nisu dozvolili postaviti klima uređaje na južnoj strani zida na Rudinu te je ovo bilo jedino tehničko rješenje, te da još naravno treba napraviti željeznu zaštitu oko klima uređaja.

Načelnik je kazao da se o odvozu smeća sa Rudine očitovao na prošloj sjednici, a od tada se otpad redovno sakuplja.

Vijećnica Sani Bodlović je kazala da problem buke nije samo u centru mjesta jer disko klub Pantera u Hotelu Ivan širi nesnosnu buku do 05.00 sati i u tom dijelu Bola također gosti napuštaju apartmane.

Vijećnik Ivica Šćepanović je kazao da vijeće ima više vrsta ovlasti da riješi problem emitiranja buke, a njegov prijedlog je da se obavi razgovor sa vlasnicima „problematičnih“ objekata i da im se otvoreno kaže kako vijeće može ukinuti štekat na javnoj površini ispred onih objekata koji ne poštuju zakon i općinske odluke.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je kazao da smo na polovici turističke sezone te da je najbolje razgovarati sa vlasnicima caffe bara Yolo i Varadero i disko kluba Pantera.

Oni se moraju prilagoditi odredbama zakona i općinskih odluka jer će vijeće općine Bol za iduću godinu donositi odluke iz svoje nadležnosti kojima se može skratiti vrijeme emitiranja glazbe na javnoj površini ili ne iznajmiti javnu površinu ispred ugostiteljskog objekta.

Načelnik je predložio da se održi zajednički sastanak vlasnika caffe bara Yolo i Varadero i disko kluba Pantera sa vijećnicima i to u petak 2. kolovoza u 19.00 sati.

Potvrdu o održavanju ovog sastanka će vijećnici dobiti telefonski.

Vijećnici su se jednoglasno složili sa ovim prijedlogom.

– Anđelko Šćepanović u ime tvrtke Pemilan d.o.o. od načelnika traži pismeno obrazloženje izmjene ranije donesene odluke općinskog vijeća o proširenju štekata ugostiteljskog objekta tvrtke Pemilan d.o.o. ispred vrata ribarnice.

Navodi da je općinsko vijeće na 2/2013 sjednici jednoglasno odobrilo uređenje i povećanje štekata ispred ugostiteljskog objekta tvrtke Pemilan d.o.o. na način da u poslijepodnevnim i večernjim satima ista može postaviti štekat i ispred vrata ribarnice, ali u jutarnjim satima odnosno u radnom vremenu ribarnice ovaj dio štekata treba ukloniti.

Međutim, Anđelko Šćepanović navodi da je problem nastao zbog toga što ribarnica otvara i u popodnevnim satima.

Anđelko Šćepanović ističe da je načelnik naknadno rekao da ribarnica može raditi i u popodnevnim satima, a da to ugrožava poslovanje njegovog ugostiteljskog objekta.

U svom dopisu Anđelko Šćepanović također navodi da ribarnica radi protuzakonito, te da je može zatvoriti jednim pisanim zahtjevom Ministarstvu.

Načelnik je kazao da je ribarnica zadnji put radila u poslijepodnevnim i večernjim satima dana 15. lipnja ove godine.

Na zamolbu ribara toga dana je dozvolio prodaju ribe u ribarnici jer i ribari imaju pravo na egzistenciju.

Nadalje, načelnik je kazao da je Anđelko Šćepanović napravio nepokretni dio štekata veći nego što mu je vijeće odobrilo, a pokretni dio štekata danas uopće nije maknuo sa javne površine u jutarnjim satima, te imamo primjedbu prodavačice da danas nije prodala ni polovicu uobičajene količine ribe.

Prijetnja inspekcijom koja može zatvoriti ribarnicu ne stoji, jer je jučer na nečiju dojavu inspektor bio u ribarnici i nije našao nikakve primjedbe.

Načelnik je kazao da o ovakvim dopisima nije potrebno ni raspravljati već svatko mora omogućiti normalna rad drugome.

Vijećnik Ivica Šćepanović je pitao da li ribarnica ima minimalne tehničke uvjete za rad. Načelnik je odgovorio da je to formalno pitanje koje će se riješiti do kraja ove godine.

Dinko Karninčić je pitao da li je ovaj prostor konačno rješenje za ribarnicu.

Načelnik je odgovorio da su postojali planovi za izgradnju ribarnice i tržnice u ukopanom dijelu Pjace Joze Bodlovića na zemljištu koje je u vlasništvu tvrtke Zlatni rat d.d., ali budući da se, za sada,. odustalo od rekonstrukcije Hotela Park taj projekt trenutno nije aktualan.

POD 10)

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je upoznao vijećnike sa zamolbom Romea Burića koji od općinskog vijeća traži socijalnu pomoć.

U obrazloženju svoje zamolbe Romeo Burić je istaknuo da on i njegova supruga imaju niske prihode, da su podstanari i da imaju četvoro djece od kojih je jedno novorođenče.

Načelnik je kazao da je Romeu Buriću, nakon rođenja četvrtog djeteta, isplatio socijalnu pomoć u iznosu od 7.000,00 kuna, premda ni on ni supruga ne udovoljavaju formalnim uvjetima za primanje naknade za novorođeno dijete.

Načelnik je također kazao da bi svatko tko traži socijalnu pomoć od općine trebao donijeti potvrdu Centra za socijalnu skrb o svom socijalnom statusu, jer bi na ovakav način, dijeljenjem novca bez kriterija, moglo doći do zlouporaba i do negativnih posljedica za općinski proračun.

Vijećnici su odluku o ovoj zamolbi prepustili Odboru za socijalnu skrb.

Odboru su preporučili da podrobno razmotre zamolbu i donesu pravičnu odluku.

POD 11)

Načelnik je pojasnio vijećnicima svrhu donošenja predložene Odluke o prodaji nekretnine.

Naime, Općina Bol je već ranije prodala dio nekretnine označene kao čest. zem. 570/2 k.o. Bol, površine 200 m2, Antunu Gondiju iz Bola, Uz Pjacu 7, kojem je navedena čestica bila potrebna za formiranje građevne čestice u skladu s lokacijskom dozvolom i idejnim projektom oznake Z.D. 19/10-I.P. od srpnja 2012. godine izrađenom po ARHIS d.o.o. iz Slatine po ovlaštenom arhitektu Snježani Stipeč dipl. ing. arh. br. pečata A-56.

Cijena nekretnine je iznosila 66.000,00 eura, odnosno 330 €/m2, sukladno procjeni tržišne vrijednosti nekretnine Porezne uprave-Ispostava Supetar, Klasa: 410-20/11-01/53, Urbroj: 513-07-17-11-1 od 13. lipnja 2011. godine.

Kupac je temeljem Ugovora o kupoprodaji zaključenog dana 06.11.2012. godine platio ukupnu cijena nekretnine.

Međutim, u međuvremenu je kupac izvršio cijepanje predmetne nekretnine i ona je u katastru dobila oznaku 570/6 k.o. Bol.

Da bi kupac mogao provesti upis vlasništva nekretnine u zemljišne knjige potrebno je donošenje nove odluke o prodaji čest. zem. 570/6 i zaključivanje aneksa osnovnog ugovora.

Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine je JEDNOGLASNO usvojen, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 13)

Vijećnik Jakov Okmažić je predložio donošenje nove Odluke o zaštiti od buke.

Naime, predložio je donošenje odluke kakva je bila na snazi prije dvije godine koja se od sadašnje razlikuje po tome što se uporaba elektroakustičnih i akustičnih uređaja na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na području općine Bol dopušta u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza u vremenu najranije od 8.00 najdulje do 1.00 sat.

Trenutno je uporaba elektroakustičnih i akustičnih uređaja na otvorenom u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza dopuštena u vremenu najranije od 8.00 do 1.00 sat, dok je od 1.00 do 2.00 sata dopuštena osjetno tiša glazba.

Vijećnik Jakov Okmažić je kazao da je taj pojam „osjetno tiša glazba“ relativan, te da je rezultat te formulacije prevelika buka sve do 2.00 sata.

Predsjednik vijeća je primjetio da se o ovoj problematici već raspravljalo po točki 9. Dnevnog reda, ali budući da je prihvaćena nadopuna Dnevnog reda vijećnici mogu ponovno raspravljati.

Vijećnici Branko Mikulić, Matko Baković i Dinko Karninčić smatraju da nije potrebno mijenjati postojeću odluku već obaviti razgovor kako je prethodno zaključeno.

Vijećnici Srečko Karmelić i Boris Škrbić podupiru prijedlog Jakova Okmažića jer će skraćenjem vremena za emitiranje glazbe policija moći intervenirati odmah u 01.00 sat.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je kazao da je prethodno zaključeno da treba obaviti razgovor sa vlasnicima ugostiteljskih objekata te da predloženu odluku još nije potrebno donijeti.

Prijedlog Jakova Okmažića za donošenje nove Odluke o zaštiti od buke nije prihvaćen (4 glasa ZA, 5 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽAN glas).

Sjednica je završila u 12.20 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Skip to content