Zapisnik sa 6. sjednice vijeća 2012.

13. prosinca, 2012. u 13:59:50


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/12-01/124

Ur. broj: 2104/02-12-02/01

Bol, 31. listopada 2012. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 6/2012 sjednice općinskog Vijeća održane dana 30. listopada 2012. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Jakša Marinković Šimić (predsjednik općinskog vijeća), Zvonko Marić (prvi potpredsjednik općinskog vijeća), Branko Mikulić, Vice Klapež, Matko Baković (drugi potpredsjednik općinskog vijeća), Vinko Kraljević, Jakša Marinković Tomić, Boris Škrbić, Srečko Karmelić.

Izočni: Merlin Katić- opravdano

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić- zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Tomislav Marčić- direktor KJP Grabov rat d.o.o., Tonči Trutanić-direktor KJP Vodovodu Brač (točka 1. dnevnog reda), Jadranka Nejašmić-ravnateljica Hrvatske čitaonice (točka 2. dnevnog reda), Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar.

 

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 10 vijećnika.

B) Usmeno izvješće načelnika o radu Općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Načelnik je izrazio zadovoljstvo ovogodišnjom turističkom sezonom, te je kazao da je ovo najuspješnija turistička sezona od osamostaljenja Republike Hrvatske.

Naime, kazao je da je u Bolu bilo preko 370.000 noćenja te da su i financijski rezultati sezone veoma dobri.

Također je naveo da je i iz kontakta sa građanima i lokalnim poduzetnicima stekao dojam da su svi zadovoljni sa financijskim rezultatima ove turističke sezone.

Načelnik je izrazi nadu da će iduće turističke sezone biti još i uspješnije.

Načelnik je izvijestio nazočne da vjerojatno idući tjedan početi radovi na rekonstrukciji i dogradnji obalnog kanalizacijskog kolektora i postavljanje nove vodovodne mreže na lokaciji od bivše Fabrike do Biline kuće.

Kao izvođač radova na ovom projektu je odabrana tvrtka Vodoprivreda Solin, a tvrtka Akvadukt Split će vršiti nadzor na izvođenjem radova.

Načelnik je istaknuo da, prema njegovim saznanjima, obje tvrtke uživaju dobar poslovni ugled te da se nada da će poslovi biti kvalitetno i pravodobno odrađeni.

Naime, dovršetak radova se planira do 4. mjeseca iduće godine.

Ovaj projekt će financirati Ministarstvo regionalnog razvoja u iznosu od 90 %, a Općina Bol će snositi 10 % troškova.

Načelnik je izvijestio vijećnike da je u tijeku izrada projekta uređenja parternog dijela luke nautičkog turizma i objekata na Račiću, te uređenje luke kod benzinske postaje Ina.

Kazao je da se do 15. 12. ove godine očekuje dovršetak izrade projekta, a usvajanjem UPU-a će se steći uvjeti za postavljanje zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole.

Također je rekao da je u tijeku izrada projekta Vatrogasnog doma, a da se unutar 15-tak dana očekuje idejno rješenje ovog projekta.

Načelnik je kazao da će se nakon konačne izrade projekta ići u daljnju proceduru ishođenja lokacijske dozvole.

Također je istaknuo da je postojeća baraka u kojoj su smješteni vatrogasci u jako lošem stanju.

Načelnik je izvijestio vijećnike da je u tijeku izrada izvedbenog projekta potkrovlja Doma kulture, prethodno je ishođena suglasnost konzervatora na idejno rješenje.

Svi ovi projekti će se prijavljivati na natječaje za dodjelu sredstava iz EU fondova.

Načelnik je kazao da je u tijeku izrada projekta proširenja kapaciteta Dječjeg vrtića te da se realizacija ovog projekta planira financirati iz budžetskih sredstava.

U tijeku je i izrada projekta unutarnjeg uređenja kina, te će se i sa ovim projektom aplicirati na natječaje za dodjelu sredstava iz EU fondova.

Načelnik je kazao da su u tijeku radovi na uređenju potoka Dominik, a da radove izvodi tvrtka Hrvatske vode d.o.o..

Također je kazao da je dovršen popravak slivnog kanala kod Galerije u ulici Loža i da su otpočeli radovi na sanaciji odvodnog kanala na dnu ulice Blato.

U tijeku su pripremni radovi za sanaciju vododerina, budući da su na vododerinama nastala brojna oštećenja posljednjih nekoliko godina.

Načelnik je izvijestio nazočne da je na jednoj kućici na Benačici koju Općina Bol iznajmljuje prosvjetnim djelatnicima Srednje i Osnovne škole Bol obnovljen krov.

Taj posao je bilo nužno žurno obaviti jer je krov bio dosta oštećen i vlaga je prodirala kroz zidove u unutrašnjost kućice te je takvo stanje predstavljalo opasnost za stanare zbog mogućeg utjecaja vlage na instalacije.

Načelnik je na kraju izvijestio vijećnike da se od 15. do 17. studenog u Hotelu Elaphusa održava sajam vina „Sabatina“ te ih je pozvao da i oni nazoče tom skupu.

C) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale: -.

D) Predsjednik Općinskog vijeća Jakša Marinković-Šimić je konstatirao da nije bilo pismenih primjedbi na zapisnik sa 5/12 sjednice Općinskog vijeća.

Vijećnik Matko Baković je iznio usmenu primjedbu na zapisnik.

Smatra da dio zapisnika koji se odnosi vijećnička pitanja, prijedloge i pohvale na stranici 4. zapisnika ne odražava stvarno stanje sjednice.

Naime, smatra da su u zapisnik na stranici 4. umetnuta mišljenja pročelnika koja nisu izložena na sjednici vijeća.

Predložio je da se ta mišljenja pročelnika maknu iz zapisnika ili da se napiše transkript prema audio snimci.

Pročelnik je kazao da prema Poslovniku Matko Baković treba dati pismenu primjedbu na zapisnik te da o toj pisanoj primjedbi trebaju glasovati članovi vijeća.

Boris Škrbić je kazao da je pročelnik dužan prisustvovati sjednicama vijeća kao službena osoba te da se njegova mišljenja ili rasprave moraju unijeti u zapisnik kao i svih drugih nazočnih na sjednici vijeća.

Predsjednik vijeća Jakša Marinković Šimić je predložio da vijećnik Matko Baković i zapisničarka Svjetlana Baković zajedno preslušaju audio snimak sa prošle sjednice vijeća te da se zapisnik na stranici 4. korigira ako postoje bitna odstupanja između teksta zapisnika i audio snimke.

Vijećnici su sa 8 glasova ZA i 2 glasa PROTIV prihvatili ovaj prijedlog predsjednika vijeća.

O prijedlogu zapisnika sa 5/2012 sjednice vijeća će se glasovati na 7/2012 sjednici vijeća.

 

E) Dnevni red, kao što je predložen u materijalima je prihvaćen jednoglasno, te glasi:

 

1. Rasprava i donošenje zaključka o prenošenju sustava bolske odvodnje otpadnih voda na upravljanje KJP Vodovodu Brač d.o.o. Supetar, gost direktor KJP Vodovod Brač d.o.o. Supetar gosp.Tonči Trutanić

2. Rasprava o stanju u općinskoj knjižnici, gost ravnateljica gđa. Jadranka Nejašmić

3. Rasprava i donošenje odluke o prodaji nekretnine

4. Rasprava i donošenje zaključka o davanju pozajmice općinskoj tvrtki Grabov rat d.o.o.

5. Rasprava o dopisu tvrtke Grabov rat o podjeli financijskih sredstava naplaćenih u dijelu luke Bol

6. Rasprava i donošenje odluke o biranju ravnatelja-ravnateljice Dječjeg vrtića “Mali princ” Bol

7. Rasprava i donošenje zaključka o sufinanciranju rekonstrukcije muzeja Dominikanskog samostana

8. Rasprava i donošenje odluke o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja

9. Rasprava i analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Bol za 2012. godinu

10. Rasprava o smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Bol u 2013. godine

11. Rasprava i donošenje odluke o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza za 2013. godini

 

DNEVNI RED:

 

POD 1)

Načelnik je kazao da je kanalizacijski sustav na Bolu izgrađen prije 40-tak godina. Građen je i financiran u više faza i na različite načine: radnim akcijama, samodoprinosom, sredstvima

Mjesne zajednice itd.

Od izgradnje kanalizacijskog sustava na Bolu o njemu je brigu vodila Mjesna zajednica Bol, a danas vodi brigu općina Bol.

Općina Bol ubire naknadu za održavanje kanalizacijskog sustava u iznosu od 2,00 kn/m3 potrošene vode. Tu naknadu naplaćuje Vodovod Brač kroz račun za cijenu vode i za tu uslugu uzima proviziju 5%, a ostalih 95% prebacuje na račun Općine Bol.

S tim sredstvima Općina Bol plaća usluge tvrtke Grabov rat, usluge DVD-a, trošak elektropumpi i manjih građevinskih zahvata na održavanju kanalizacijske mreže. Tako je ove godine plaćen popravak kanalizacijskog difuzora u more na dubini od oko 80 metara.

Načelnik je istaknuo da je prenošenje sustava na upravljanje Vodovodu Brač zakonska obveza.

Direktor KJP Vodovod Brač Tonči Trutanić se obratio vijećnicima i obrazložio dopis koji je Vodovod Brač uputio Općini Bol, a kojim se predlaže prenošenje sustava odvodnje Bol na upravljanje Vodovodu Brač.

Navedeni prijedlog se temelji na zaključku Skupštine Vodovoda Brač sa sjednice održane 17. kolovoza 2012. godine.

Direktor Tonči Trutanić je kazao da se dosadašnji angažman Vodovoda Brač, vezan za sustav odvodnje otpadnih voda u općini Bol, sastojao od fakturiranja i naplate usluge odvodnje, povremenih intervencija na čišćenju sustava, te vršenju uloge investitora u projektiranju i građenju komunalnih vodnih građevina odvodnje u Bolu, u ime i za račun općine.

Rekao je da je Općini Bol, u više navrata, ukazivano da je dosadašnji način obavljanja djelatnosti neodrživ, te da je općini i ranije predlagano da sustav odvodnje dade Vodovodu Brač na upravljanje.

Direktor Tonči Trutanić je rekao da bi općina Bol prenošenjem sustava odvodnje na upravljanje Vodovodu Brač, riješila problem odvodnje naselja na zakonit način i uz prihvatljive uvjete, odnosno da bi time ostvarila održivi razvitak i stalno povećanje kakvoće usluge odvodnje.

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima također objasnio posljedice prenošenja sustava upravljanja na upravljanje Vodovodu Brač.

Kazao je da su posljedice prenošenja sustava na upravljanje Vodovodu Brač usklađenje sa zakonskim odredbama.

Nadalje, posljedica prenošenja sustava odvodnje bi bilo povećanje cijene od 2,00 kuna na 3,00 kn/m3 za održavanje kanalizacijskog sustava.

Kazao je da Vodovod Brač u 2013. godini planira uprihoditi od naknade za odvodnju na području Općine Bol 983.000,00 kuna. Ta se sredstva planiraju utrošiti:500.000,00 kuna za održavanje, 15.000,00 kuna za amortizaciju, a ostalo za zajedničke troškove poduzeća.

Matko Baković je pitao na koji način se određuje visina naknade za održavanje kanalizacije.

Direktor Trutanić je kazao da je na području otoka Brača jedinstvena cijena vode i da je jedinstvena cijena održavanja kanalizacije u iznosu od 3,00 kn/m3 potrošene vode.

Za promjenu cijene treba dati suglasnost većina bračkih načelnika.

Načelnik Tihomir Marinković je kazao da će se u bolskom slučaju sigurno povećati naknade za održavanje kanalizacije od 2,00 na 3,00 kn/m3.

Zbog te razlike u cijeni treba prethodno dogovoriti kako će Vodovod Brač d.o.o. potrošiti 1.000.000,00 kuna godišnje koje će ubrati na području općine Bol.

Ako će se svake godine u tekuće održavanje bolske kanalizacije uložiti oko 500.000,00 kuna, treba unaprijed dogovoriti gdje će se utrošiti preostalih 500.000,00 kuna.

Direktor Tonči Trutanić je kazao da će se sva sredstva uložiti na području općine Bol jer je već uočeno da neke ogranke bolske kanalizacije treba rekonstruirati. U troškove rekonstrukcije i održavanja spada i izrada projektne dokumentacije, troškovi ishođenja građevne dozvole, javne nabave, ugovaranje radova i nadzor nad sustavom kompletne odvodnje.

Načelnik Tihomir Marinković je predložio da današnja rasprava bude prvo čitanje prijedloga o prenošenju sustava odvodnje Bol na upravljanje Vodovodu Brač.

Također je predložio da se do slijedeće sjednice vijeća sa predstavnicima stručnih službi KJP Vodovod Brač d.o.o. Supetar ugovori način trošenja sredstava od naknade za korištenje kanalizacije.

Vijećnici su JEDNOGLASNO podržali prijedlog načelnika.

 

POD 2)

Ravnateljica općinske knjižnice „Hrvatska čitaonica“ Jadranka Nejašmić se obratila vijećnicima iznijela probleme sa kojima je suočena mjesna knjižnica.

Kazala je da je danas prvi put u posljednjih 7 godina dobila priliku da se usmeno obrati vijećnicima te da želi iskoristiti priliku da vijećnike izvijesti o svim poteškoćama u radu knjižnice.

Kazala je da knjižnični fundus sadrži ok 19000 svezaka knjižnične građe i oko 300 jedinica neknjižne. Sve je to smješteno u 70 m2 s depoom u WC-u i u predsoblju na drugom katu od kojega nema ključ, pa su knjige dostupne samo kad radi Turistička zajednica. Građa nije složena po pravilima struke, a veliki dio je teško dostupan. Za nove knjige više nema mjesta.

Ravnateljica je kazala da na ovaj i ostale probleme vezane uz rad knjižnice upozorava od 2005. godine. Također je rekla da je cijeli niz njenih zamolbi i traženja za razgovorom upućenih predsjedniku vijeća odbijeno.

Istaknula je da joj je, kao ravnateljici, dužnost i obveza brinuti se za nesmetan i kvalitetan rad knjižnice i za zaštitu knjižne građe, ali je naglasila da je i osnivač dužan osigurati uvjete za rad knjižnice osobito prostor, opremu, sredstva i sl.

Ravnateljica je vijećnicima uputila slijedeća pitanja:

1. Zašto niste uopće pokazivali interes za rješavanje problema knjižnice?

2. Zašto nikada niste raspravljali o godišnjem izvješću knjižnice?

3. Zašto niste razmotrili prijedlog Stručnog povjerenstva kojeg ste sami imenovali?

4. Zašto ne odgovarate na dopise?

Ravnateljica je zatražila hitno rješavanje svih problema knjižnice sa akcentom na pronalaženje prostora za depo u kojem će knjige u bilo koje vrijeme biti dostupne korisnicima.

Na kraju je ravnateljica kazala da su hrvatske knjižnice baštinice tisućljetne pismenosti na tlu Hrvatske i ustrajno jamstvo nacionalnog, kulturnog i znanstvenog identiteta. One su kulturno dobro ne samo uže i šire zajednice. Nadalje, kazala je da je uvjerena da su nazočni svjesni potrebe, važnosti i vrijednosti postojanja knjižnice u mjestu koje se i ove godine ponosi nagradom za izvrsnost u turističkom poslovanju, te da se nada da neće dopustiti da se po drugi put u povijesti „Hrvatske čitaonice“ dogodi kulturocid.

Istaknula je da se prvi put kulturocid dogodio u drugom svjetskom ratu kada je zgrada „Hrvatske čitaonice“oduzeta KUD-u, knjige otuđene, arhiva uništena.

Nakon izlaganja ravnateljice, predsjednik vijeća Jakša Marinković Šimić ju je zamolio da napusti sjednicu vijeća te joj je kazao da će biti pismeno izvještena o zaključku vijeća o problemu knjižnice.

Jakša Marinković Šimić je kazao da je, očito, glavni problem knjižnice nedostatak prostora za knjige, a osobito neadekvatan depo za odlaganje knjiga koje se manje koriste.

Jakša Marinković Šimić je istaknuo da Bol ima puno većih problema u kulturi od gore navedenog, te je primjerice naveo da veoma vrijedan samostanski muzej već dvije godine nije dostupan javnosti, da Galerija Dešković ne funkcionira kako bi trebala, da kuća Romac koju je Općina Bol kupila za otvaranje etnografskog muzeja još nije uređena itd.

Boris Škrbić je rekao da problemi knjižnice nisu toliko veliki da bi se moglo opravdati ponašanje ravnateljice koja po novinama proziva načelnika, predsjednika vijeća, Turističku zajednicu Općine Bol i većinskog vlasnika tvrtke Zlatni rat d.d. Jaku Andabaka, koji sa Općinom Bol vodi sudski spor oko utvrđivanja vlasništva zgrade u kojoj se nalazi knjižnica.

Vijećnik Zvonko Marić je rekao da je ravnateljica knjižnice Jadranka Nejašmić djelatnica ustanove-Općinske knjižnice, a ne zgrade.

Smatra da ona dobro obavlja svoj posao, ali da nije njen posao rješavanje imovinsko-pravnih odnosa vezanih uz zgradu knjižnice.

Istaknuo je kako smatra da njoj neke stvari nisu jasne, a osobito da infrastrukturu osigurava i gradi osnivač odnosno Općina Bol, te bi svaki načelnik sigurno odmah riješio problem nedostatka prostora za knjižnicu, kada bi taj problem bilo lako riješiti.

Načelnik je kazao da je razgovarao sa direktorom TZO Markitom Marinkovićem o prostoru krovišta Gotičkog dvorca, da mu je on rekao da krovište propušta vlagu te da taj prostor, u stanju kakav je sada, nije adekvatan za depo knjižnice. Načelnik je rekao da se može tražiti i druga pogodna lokacija za pohranu depoa knjižnice.

Načelnik je podsjetio vijećnike da je Općina Bol već dva puta aplicirala na natječaje Ministarstva kulture i tražila sredstva za projekt obnove krovišta Gotičkog dvorca u kojem je smještena knjižnica, ali je oba puta dobila negativan odgovor zbog nedostatka sredstava u proračunu Ministarstva.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da općinsko vijeće svake godine donosi Plan javnih potreba u kulturi gdje se osiguravaju sredstva za rad knjižnice u idućoj godini i prihvaća se izvješće o trošenju sredstava knjižnice za prethodnu godinu te se na taj način redovito prati rad knjižnice.

Predsjednik vijeća je predložio donošenje slijedećeg zaključka:

„Vijećnici su svjesni važnosti općinske knjižnice.

U tu svrhu će redovno osiguravati sredstva za rad knjižnice, prema mogućnostima proračuna.

Općina Bol će osigurati i dodatni prostor za depo knjiga koje će biti dostupne korisnicima, za koje trenutno nema mjesta u knjižnici, kada se za to postignu materijalni i prostorni uvjeti.“

 

Vijećnici su JEDNOGLASNO podržali ovaj prijedlog zaključka.

 

POD 3)

Pročelnik Stipe Karmelić je podsjetio vijećnike da je općinsko vijeće na svojoj 3/2011 održanoj dana 31. svibnja 2011. godine donijelo Odluku o prodaji nekretnine označene kao čest. zem. 570/2, Z.U. 2953, k.o. Bol, oznaka zemljišta vinograd, pašnjak, vlasništvo Općine Bol za cijelo.

Odluka je donesena radi okrupnjavanja građevinske parcele zajedno sa susjednom čest. zem. 571/2 k.o. Bol.

Navedenom odlukom kao minimalna cijena nekretnine je određen u iznos od 330 eura po m2.

Nadalje određen je da će točnu kvadraturu čest. zem. 570/2 k.o. Bol utvrditi ovlašteni geometar prije sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Pročelnik je kazao da je sukladno ovoj odluci provedena procedura javnog natječaja, zaprimljena je jedna molba (Antun Gondi), plaćena je akontacija od 40.000,00 kuna, napravljen je parcelacijski elaborat i utvrđeno je da se prodaje dio od 200 m2.

Preostalih 48 m2 su vlasništvo Općine Bol, a na terenu će predstavljati javni put do pčelinjaka Mirjane Barhanović i zemljište za postavljanje ukopnih kontejnera za kućni otpad.

Donošenje predložene odluke o prodaji nekretnine je nužno kako bi načelnik mogao ovjeriti kupoprodajni ugovor sa Antunom Gondijem.

Predložena odluka o kupoprodaji nekretnine donesena je sa 7 gasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 4)

Direktor tvrtke KJP Grabov rat se obratio vijećnicima i pojasnio im ranije dostavljen pisani zahtjev za dodjelu kratkoročne pozajmice tvrtki Grabov rat d.o.o. za pripremu turističke sezone 2013. godine.

Naime, u navedenom dopisu je istaknuto da tvrtka Grabov rat svake godine pred ljeto potrebuje kratkoročnu pozajmicu za pripremu turističke sezone u iznosu od oko 400.000,00 kuna.

Kako bi se izbjeglo zaduživanje kod komercijalnih banaka i plaćanje kamata i troškova obrade kredita direktor tvrtke je tim dopisom predlagao da Općina Bol tvrtci Grabov rat d.o.o. prije sezone osigura beskamatnu pozajmicu za pripremu sezone.

U dopisu je također naglašeno da je to uobičajena praksa u poslovanju i drugih općina i gradova u odnosu na komunalna poduzeća u njihovom vlasništvu.

I pročelnik Stipe Karmelić je u materijalima za vijeće vijećnike izvijestio da prema Zakonu o proračunu, ako općina ima sredstva, moguće je ta sredstva pozajmiti iz općinskog proračuna, s određenim rokom vraćanja, s određenom kamatom ili beskamatno i uz osiguranje instrumenata plaćanja.

Međutim, direktor Tomislav Marčić je povukao ranije dostavljen zahtjev za dodjelu kratkoročne pozajmice, te je izvijestio vijećnike da je taj financijski problem riješio na drukčiji način.

Naime, direktor je kazao da je tvrtka Grabov rat od jedne poslovne banke dobila povoljan revolving kredit, na koji kamata ne teče dok se ne počnu koristiti sredstava kredita te da mu stoga nisu potrebna sredstva iz općinskog proračuna za pripremu turističke sezone.

 

POD 5)

Direktor tvrtke KJP Grabov rat Tomislav Marčić je kazao da u lipnju 2013. godine ističe ugovor o koncesiji za obavljanje lučke gospodarske djelatnosti naplate struje, vode, prikupljanja i odvoza otpada u luci Bol između lučke uprave SDŽ i općinske tvrtke Grabov rat d.o.o..

Nadalje, rekao je da je zbog promjena u lučkim naknadama, koje su danas nepovoljnije za koncesionara, općinska tvrtka dovedena u paradoksalnu situaciju da se radi općeg dobra bavi djelatnošću koja traži veliki angažman ljudi i resursa, stalne konfliktne situacije i prozivanja od dijela korisnika, veliku odgovornost u slučaju bilo kakvog incidenta, dok je ostvarena pripadajuća financijska korist za općinsku tvrtku praktično nepostojeća.

Direktor društva predlaže da općina Bol dio prihoda od štekata na pomorskom dobru refundira, prizna ili po nekoj osnovi nadoknadi društvu Grabov rat.

Načelnik Tihomir Marinković je kazao da naše komunalno poduzeće ima koncesijski ugovor o obavljanju nekih djelatnosti na području bolske luke, a među tim djelatnostima nije naplaćivanje štekata koji se nalaze na pomorskom dobru.

Načelnik je, nadalje, kazao da se može razgovarati o mogućnosti prepuštanja dijela prihoda od naplate koncesijskih odobrenja za iznajmljivanje brodica u bolskoj luci te je predložio da se taj razgovor između predstavnika Općine Bol i direktora Grabov rat održi idućih dana.

Vijećnici su taj prijedlog načelnika JEDNOGLASNO prihvatili.

 

POD 6)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima obrazložio prijedlog odluke o imenovanju v.d. ravnateljice Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol je donijelo odluku da predlože Općinskom vijeću Općine Bol imenovanje Zorane Marinković iz Bola, Podan Glavice 4, za vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol na 0,25 radnog vremena, na vrijeme od godinu dana.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol je dana 17. listopada 2012. godine donijelo Odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića na 0,25 radnog vremena na rok od 4 godine.

Natječaj je sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi javno objavljen u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“dana 19. listopada 2012. godine te je bio otvoren 8 dana.

Na raspisani natječaj se prijavilo troje kandidata.

Člankom 37. st. 1. Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi propisano je da za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Kandidatkinje Breza Marinković i Katica Fistonić ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja odnosno imaju VI/1 stručne spreme, smjer odgojitelj predškolske djece te imaju 5 godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja.

Kandidatkinja Zorana Marinković ne ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću.

Upravno vijeće je donijelo odluku da nikoga od prijavljenih kandidata ne izaberu za ravnatelja Dječjeg vrtića „Mali princ“.

Člankom 37. st. 6. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi propisano je da ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih ne bude izabran imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, ali najdulje na vrijeme do godinu dana.

Budući da Zorana Marinković ne može biti izabrana za ravnateljicu Dječjeg vrtića, a već više od godinu dana uspješno obavlja funkciju vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića „Mali princ“, a također vodi računovodstvene poslove Dječjeg vrtića te je upoznata sa funkcioniranjem i organizacijom rada Dječjeg vrtića „Mali princ“, Upravno vijeće je predložilo Općinskom vijeću da je, do ponovljenog natječaja, na vrijeme od godinu dana imenuje na dužnost vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol.

Zvonko Marić je kazao da je prilikom izbora v.d.ravnateljice možda trebalo primijeniti odredbe Zakona o ustanovama, a ne odredbe Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, te je predložio da se ispita zakonitost predložene odluke Upravnog vijeća.

Zato je predložio da se tek nakon pribavljenog pozitivnog mišljenja prosvjetne inspekcije, raspravlja i donese odluka o prijedlogu Upravnog vijeća.

Prijedlog Zvonka Marića vijećnici su JEDNOGLASNO podržali.

 

POD 7)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao nazočne sa sadržajem dopisa priora Dominikanskog samostana Sv. Marije Milosne-Bol kojim se od općinskog vijeća traži financijska potpora za realizaciju projekta obnove samostanskog muzeja u Bolu.

U obrazloženju dopisa se navodi da su Dominikanci prije dvije godine bili primorani zatvoriti samostanski muzej zbog dotrajalosti muzejske zgrade te da sada planiraju sanaciju zgrade i novu interpretaciju muzejskog fundusa.

Uz navedeni dopis je dostavljen preliminarni troškovnik projekta sanacije i obnove građevinskih i zanatskih radova muzejske zbirke samostana izrađen od tvrtke Genista d.o.o. prema kojem ukupan trošak sanacije i obnove iznosi 485.562,50 kuna.

Predsjednik vijeća Jakša Marinković Šimić je kazao da je sada u tijeku izrada prijedloga proračuna za iduću godinu, te da se u proračunu trebaju predvidjeti sredstva za ovu namjenu.

Predsjednik vijeća je istaknuo veliku vrijednost samostanskog muzeja, te je kazao da je obnova muzejske zgrade i ponovno otvaranje muzeja od osobitog značaja za kulturnu ponudu Općine Bol.

Predsjednik vijeća smatra sa se dio sredstava predviđenih za rad Centra za kulturu Općine Bol i dio sredstava predviđenih za nabavku novih knjiga u knjižnici može dodijeliti Dominikanskom samostanu za obnovu muzeja.

Načelnik je također podržao inicijativu da Općina Bol u budžetu predvidi sredstava za obnovu samostanskog muzeja u Bolu, ali je upozorio da ta sredstva ne smiju biti previsoka zbog brojnih drugih investicija u kulturi koje se planiraju u idućoj godini (npr. kupnja zgrade i zaštita eksponata budućeg zavičajnog muzeja).

Načelnik je kazao da ga je kontaktirao prior Dominikanskog samostana u Bolu te da ga je zamolio da o ovoj tematici organizira sastanak sa predstavnicima Ministarstva kulture.

Naime, i načelnik i prior se nadaju da je moguće ishodovati sufinanciranje obnove muzeja od strane Ministarstva kulture.

Prijedlog predsjednika vijeća da se u proračunu za iduću godinu predvide sredstava za obnovu samostanskog muzeja vijećnici su JEDNOGLASNO podržali.

 

POD 8)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima je dao uvodno obrazloženje prijedloga odluke o razrješenju i imenovanju člana stožera ZIS.

Naime, Državni ured za zaštitu i spašavanje je dopisom od 13. kolovoza 2012. godine od vijeća općine Bol je zatražio da se za člana Stožera umjesto Željka Šeravića imenuje Danijel Mornar.

Predloženom odlukom se Željko Šeravić razrješuje dužnosti člana Stožera zaštite i spašavanja općine Bol.

Za člana Stožera zaštite i spašavanja imenuje se Danijela Mornar, predstavnik područnog ureda za zaštitu i spašavanje iz Splita, mjesto prebivališta 21217 Kaštel Štafilić, Čurkova 2, broj faxa na poslu: 260-258, broj telefona na poslu 353-789, kućni telefon 234-709, broj mob: 091/393-1384.

 

Vijećnici su odluku o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja prihvatili JEDNOGLASNO, a ista će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 9)

Pročelnik Stipe Karmelić je izložio vijećnicima Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol za 2012. godinu.

Općinsko vijeće općine Bol je na 4/2012 sjednici održanoj dana 20. srpnja 2012. godine donijelo Odluku o Prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za općinu Bol, a po prethodno dobivenoj suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Split.

Načelnik općine Bol je donio Odluku o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Bol.

Načelnik općine Bol donio je odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene općine Bol. Postrojbe civilne zaštite opće namjene nisu popunjene ali je prijedlog za popunu upućen državnoj upravi za zaštitu i spašavanje dana 05. rujna 2012. godine.

U izradi su Plan civilne zaštite za područje općine Bol i Plan zaštite i spašavanja za područje Općine Bol.

Načelnik općine Bol je dana 02. svibnja 2012. godine donio Plan motrenja, čuvanja i ophodnje i zaključak o motrilačko-dojavnoj službi.

U toku 2009.godine načelnik općine Bol je obavio nužnu obuku iz područja zaštite i spašavanja. Općina Bol treba omogućiti obuku i osposobljavanje i drugih članova Stožera zaštite i spašavanja, te opremiti službenim odorama Stožer, a postrojbu opće namjene treba opremiti najnužnijom odjećom i obućom.

Na području općine Bol djeluje DVD „Bol“ od 1995. godine koje je opremljeno, a članovi njegove vatrogasne postrojbe osposobljeni sukladno Zakonu o vatrogastvu, Zakonu o zaštiti od požara i ostalim podzakonskim aktima. DVD Bol raspolaže i sanitetskim vozilom, te obavlja prijevoz pacijenata uz prisustvo liječnika kada su ugroženi zdravlje i život pacijenata.DVD Bol za potrebe općine Bol obavlja i manje komunalne intervencije na području općine. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi se dana 26. listopada 2011. godine očitovalo da općina Bol nije ovlaštena podnositi zahtjev za obavljanje djelatnosti sanitetskog prijevoza ili hitne medicine.

Utvrđuje se da u stanju neposredne prijetnje, veće nesreće i katastrofe određene usluge na moru mogu pružiti Nautic centar d.o.o.Bol i Big blue diving d.o.o. Bol, određene usluge na kopnu mogu pružiti Bilić d.o.o. Bol i Yekom d.o.o. Bol. Na usluzi može biti Društvo dobrovoljnih darovatelja krvi.

Općina se obvezuje nabaviti plakate sa znakovima za uzbunjivanje, te ih podijeliti organizacijama i udrugama radi upoznavanja građana sa istima.

Vijećnici su Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol za 2012. godinu prihvatili JEDNOGLASNO, a ista će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 10)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol u 2013. godini.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2013. godini se donose sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja.

Smjernice se odnose na slijedeće subjekte:

1. CIVILNA ZAŠTITA koja se organizacijski sastoji od stožera zaštite i spašavanja, postrojbe opće namjene i povjerenika civilne zaštite.

2. VATROGASTVO – u Bolu djeluje DVD „BOL“ koje u svom sastavu ima vatrogasnu postrojbu. Postrojba broji 28 članova osposobljenih za sve vrste vatrogasnih intervencija.

3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE: – na području Općine Bol djeluje sekcije lovačkog društva «Brač» i Vidova gora značajne za zaštitu i spašavanje, Općina Bol je spremna sufinancirati rad svake udruge značajne za zaštitu i spašavanje.

4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI: – Hrvatska gorska služba spašavanja iz Splita, Jedinica Hitne pomoći Brač, Dom zdravlja Supetar, Ambulanta Bol, Centar socijalne skrbi Brač, Crveni križ Brač, veterinarska služba u Supetru, policijska postaja Brač itd.

Sastavni dio Smjernica je i izvod iz proračuna Općine Bol po pozicijama namijenjenim za razvoj pojedinih dijelova operativnih snaga jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja.

Tako se u proračunu Općine Bol predviđa izdvajanje:

– za DVD Bol 450.000,00 kuna

– za Crveni križ Brač 30.000,00 kuna

– za Jedinicu hitne pomoći Brač 10.000,00 kuna

– za Gorsku službu spašavanja 10.000,00 kuna

– oprema za stožer i postrojbu civilne zaštite 20.000,00 kuna

– za izradu Plana civilne zaštite i Plana zaštite i spašavanja 10.000,00 kuna

– za redovnu reviziju Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara 10.000,00 kuna.

Budući da je sastavni dio Smjernica i izvod iz Proračuna, glasovanje o Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol u 2013. godini će se provesti nakon usvajanja Proračuna Općine Bol za 2013. godinu.

 

POD 11)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima obrazložio prijedlog Odluke o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate poreza Općine Bol za 2013. godinu.

Ova odluka se donosi na temelju odredaba Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave te Suglasnosti ministra financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih, općinskih ili gradskih poreza za svaku kalendarsku godinu posebno.

Navedenom odlukom je predviđeno da se u cijelosti prenesu poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate svih općinskih poreza na Poreznu upravu i to: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine, porez na tvrtku ili naziv, porez na korištenje javnih površina.

Predviđa se da Porezna uprava vrši utvrđivanje poreza po osnovi podataka kojima raspolaže, podataka koje su dužni u skladu sa Zakonom dostaviti porezni obveznici i podataka koje su dužne dostaviti nadležne općinske službe.

Nadalje, predviđa se da će Porezna uprava do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec, Općini Bol dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.

Temeljem ove odluke Poreznoj upravi za obavljanje poslova će pripasti naknada u iznosu od 5 % od ukupno naplaćenih prihoda.

Ovom odlukom se ovlašćuje ovlaštena organizacija za platni promet (FINA) da naknadu Poreznoj upravi za obavljanje ovih poslova obračuna i uplati u Državni proračun do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

U slučaju opoziva suglasnosti ministra financija, odluka je na snazi do 31. prosinca godine u kojoj je suglasnost opozvana.

Odluku o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate poreza Općine Bol za 2013. godinu vijećnici su prihvatili JEDNOGLASNO, a ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

Sjednica je završila u 22.10 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

 

Predsjednik vijeća:

Jakša Marinković-Šimić

Skip to content