Zapisnik sa 6. sjednice vijeća 2011.

7. studenoga, 2011. u 15:46:33


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/11-01/368
Ur. broj: 2104/02-11-02/01
Bol, 18. listopada 2011. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  6/2011 sjednice općinskog Vijeća održane dana 17. listopada 2011. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Jakša Marinković Šimić (predsjednik općinskog vijeća), Zvonko Marić (prvi potpredsjednik općinskog vijeća), Merlin Katić, Branko Mikulić, Vice Klapež, Matko Baković (drugi potpredsjednik općinskog vijeća),  Vinko Kraljević, Jakša Marinković Tomić, Boris Škrbić, Srečko Karmelić, Jakov Okmažić.

Izočni:-.

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić- zamjenik načelnika Općine Bol, Tomislav Marčić- direktor KJP Grabov rat d.o.o. (dio sjednice pod B.), Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar.

A)    Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11 vijećnika.

B)    Usmeno izvješće načelnika o radu Općine Bol između dvije sjednice vijeća:
Načelnik je obavijestio vijećnike o ovogodišnjim rezultatima turističke sezone.
Kazao je da je i ove godine zabilježeno 5 % više noćenja nego lani, te da je Bol i ove godine, po rezultatima u turizmu,  u samom vrhu u Republici Hrvatskoj.
Načelnik je rekao da je projekt  izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže u naselju Murvica u završnoj fazi, te da se očekuje dobivanje građevinske dozvole, te da od iduće godine možemo očekivati i realizaciju ovog projekta.
Načelnik je kazao da 28. listopada 2011. godine ide na razgovor kod Splitsko-dalmatinskog župana Ante Sandera.
Na dnevnom redu će biti razgovor   o donošenju  Plana posebnih obilježja plaže Zlatni rat.
Donošenje ovog plana je u nadležnosti županije, ali se  mora dogovoriti i financiranje izrade plana.
Načelnik je izvijestio vijećnike da Vodovod Brač uskoro kreće u realizaciju dva projekta na području naselja Bol.
Tako se do Nove godine planira obnova vodovodne mreže od Križa do ulice Novi put, te obnova vodovodne mreže od kuće Ilke Stano do naselja Blato-Ratac.
Vodovod Brač je također najavio da će Općini Bol ustupiti kućicu kod boćališta u naselju Blato-Ratac, koja se može koristiti za odlaganje rekvizita boćarskog kluba Blato-Ratac.
Načelnik je izvijestio vijećnike da je Općina Bol uputila primjedbe na prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja SDŽ, te je najavio da će se općina i dalje aktivno uključivati  u svim fazama donošenja izmjena i dopuna ovog plana.
Načelnik je kazao da je konačno uklonjena nefunkcionalna dizalica za istezanje brodica sa Račića, te da Općina Bol nije snosila troškove uklanjanja.
Načelnik je obavijestio vijećnike da su Općina Bol i APN  zaključili Predugovor za izgradnju stanova POS-a, te se uskoro očekuju daljnje aktivnosti za realizaciju izgradnje stanova.
Uskoro će početi montaža novih modernih kandelabera kod Biline kuće i ugradnja 7 novih modernih polupodzemnih kontejnera, te se očekuje da će do Nove godine biti u funkciji.
Načelnik je rekao da je sve pripremljeno za obnovu krova Dominikanskog samostana, te da se još samo čeka da i Dominikanci daju dogovoreni dio novca.
Načelnik je izvijestio vijećnike da do kraja godine očekuje  dobivanje lokacijske dozvole za izgradnju luke na Račiću. Napravljena je studija utjecaja na okoliš iz koje proizlazi da izgradnja luke neće negativno utjecati na plažu Zlatni rat, a ni na akvatorij oko Bola.

Pitanja vijećnika, prijedlozi i primjedbe vijećnika:
Vijećnik Jakov Okmažić je pitao da li je što poduzeto da se spriječi nelegalno obavljanje djelatnosti u luci i to nelegalno iznajmljivanje brodica, glisera, motora, te što je poduzeto za spriječavanje nelegalnih radnji na ostalim javnim i privatnim površinama.
Pročelnik Stipe Karmelić je rekao da će vijećniku dostaviti pismeni odgovor na ovo pitanje, te da će tako nabrojiti sve aktivnosti koje je općina poduzela da se spriječi nelegalno obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru i na ostalim javnim i privatnim površinama.
Vijećnik Boris Škrbić je upozorio na loše održavanje dječjih igrališta na Bolu, te je pitao tko je zadužen za njihovo održavanje.
Načelnik je odgovorio da je prema četverogodišnjem ugovoru o obavljanju komunalnih poslova za održavanje dječjih igrališta zaduženo KJP Grabov rat.

C)    Predsjednik Općinskog vijeća Jakša Marinković-Šimić je konstatirao da nije bilo pismenih primjedbi na zapisnik sa 5/11 sjednice Općinskog vijeća, također je utvrdio da nema usmenih primjedbi na zapisnik.
Zapisnik sa 5/11 sjednice vijeća je  usvojen JEDNOGLASNO.     

D)    Dnevni red, kao što je predložen u materijalima je prihvaćen  jednoglasno, te glasi:

1.    Rasprava i donošenje odluke o izradi urbanističkog plana uređenja naselja Bol.
2.    Rasprava i donošenje odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Bol.
3.    Rasprava i donošenje odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja groblja Sv.Lucija.
4.    Rasprava i donošenje odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi.
5.    Rasprava i donošenje Pravilnika o plaćama i naknadama te ostalim materijalnim pravima djelatnika Dječjeg vrtića Mali princ.
6.    Rasprava i donošenje odluke o cjeniku usluga Dječjeg vrtića Mali princ.
7.    Rasprava i donošenje odluke o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća dječjeg vrtića.
8.    Rasprava i donošenje zaključka o izvješću o obavljenom uvidu u proračun i financijski izvještaj Općine Bol za 2010. godinu.
9.    Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o naknadama.

DNEVNI RED:

POD 1)
Pročelnik Stipe Karmelić je dao uvodno obrazloženje prijedloga odluke o izradi urbanističkog plana uređenja naselja Bol.
Kazao je da je nužno donijeti ovu odluku budući da ranije donesena odluka nije usklađena sa izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji  koje su stupile na snagu 11. kolovoza 2011. godine.
Predloženom Odlukom određuje se izrada Urbanističkog plana uređenja naselja Bol.
Područje obuhvata Urbanističkog plana uređenja obuhvaća naselje Bol, osim turističke zone Bijela kuća i turističke zone Borak-Elaphusa-Bretanide.
Ciljevi i programska polazišta Urbanističkog plana uređenja obuhvaćaju:
-Usmjeravanje izgradnje izgrađenih i neizgrađenih dijelova naselja,
-Razgraničenje i određenje uvjeta gradnje i korištenja površina mješovite zone, pretežno stambene,
-Definiranje prometne mreže novih planiranih područja za gradnju i njihovo uključivanje u postojeći prometni sustav naselja. Poboljšanje prometne mreže unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja,
-Planiranje ukupne komunalne infrastrukture, vodoopskrbe, odvodnje, elektroenergetike i TK mreže, vođenjem u trupu prometnica kad je to moguće ili u slučaju odvodnje u neposrednoj blizini prometnica,
-Sanaciju zatečene izgradnje unutar izgrađenog dijela građevinskog područja, u skladu s konzervatorskim uvjetima u zonama zaštite, potpunim komunalnim opremanjem i izgradnjom prometne mreže,
-Planiranje lučkih pomorskih građevina i skladu s odredbama planova višeg reda.
Za donošenje ovog plana potrebno je dobiti 20-tak različitih suglasnosti.
Rok izrade Urbanističkog plana uređenja iznosi 6 mjeseci od dana donošenja Odluke, odnosno izrada plana se planira za ožujak 2012. godine.
Sredstva za izradu Urbanističkog plana uređenja će se  osigurati iz sredstava proračuna općine Bol, te se predviđa da će biti niža od 70.000,00 kuna.

Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja naselja Bol donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 2)
Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Bol.
Kazao je da je Odluku o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Bol općinsko vijeće donijelo prije nekoliko mjeseci, ali da je ponovno donošenje odluke nužno zbog izmjena Zakona o prostornom uređenju i gradnji, te zbog donošenja novog Zakona o legalizaciji bespravno sagrađenih objekata.
Ovom Odlukom određuje se izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Bol.
Područje obuhvata izmjena i dopuna Prostornog plana obuhvaća cjelokupno područje općine Bol.
Ciljevi i programska polazišta izmjena i dopuna Prostornog plana obuhvaćaju:
–    Određivanje granica zone A i zone B konzervatorske zaštite;
–    Ukidanje površinom malih turističkih zona (T1 hotel Adria i Kito, te zone T2 ispod gospodarskog centra);
–    Ispravljanje tehničkih i grafičkih pogrešaka (R7, Bijela kuća i Šimića njiva);
–    Ispravak tekstualnog dijela plana (opis ulica i park).
–    Nadopuna teksta koji se odnosi na odredbe zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti;
–    Ucrtavanje protupožarnih putova izvan granica građevinskog područja naselja;
–    Određivanje lokacije biološkog pročistača otpadnih voda u Murvici;
–    Određivanje lokacije odgovarajuće zone za boćalište u Murvici.
Za donošenje ovog plana potrebno je dobiti 20-tak različitih suglasnosti.
Rok za izradu Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Bol iznosi 6 mjeseci od dana donošenja Odluke, odnosno izrada plana se planira za ožujak 2012. godine.
Sredstva za izradu Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Bol će se  osigurati iz sredstava proračuna općine Bol, te se predviđa da će biti niža od 70.000,00 kuna.

Odluka o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Bol donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 3)
Pročelnik Stipe Karmelić je nazočnima iznio uvodno obrazloženje odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja groblja Sv.Lucija.
Kazao je da se ovom Odlukom određuje se izrada Urbanističkog plana uređenja groblja Sv. Lucije.
Razlog za izradu Urbanističkog plana je određenje planskih smjernica za uređenje i korištenje neizgrađenog područja označenog u Prostornom planu uređenja općine Bol kao Groblje.
Urbanističkim planom obuhvaćen je prostor površine cca 1.2 ha
Ciljevi i programska polazišta Urbanističkog plana obuhvaćaju:
–    Planiranje prostora novog groblja u skladu s posebnosti teme groblja;
–    Planiranje prostora za oproštaj koji pored odarnice (izražavanje sućuti) treba omogućavati i održavanje vjerskog obreda u skladu s bolskom tradicijom;
–    Planiranje prostora s mrtvačnicom, sanitarnim prostorom;
–    Planiranje grobnih polja primjerenih strmom terenu;
–    Zaštitu prostora za oproštaj od bure;
–    Planiranje prostora za pohranu urni;
–    Planiranje parkirališta;
–    Utvrđivanje odredbe o omogućavanju nesmetanog kretanja osoba s invaliditetom po prostoru za oproštaj i po prostoru groblja.
Za donošenje ovog plana potrebno je dobiti 10-tak različitih suglasnosti.
Rok izrade Urbanističkog plana uređenja groblja Sv. Lucije iznosi 6 mjeseci od dana donošenja Odluke, odnosno izrada plana se planira za ožujak 2012. godine.
Sredstva za izradu Urbanističkog plana uređenja groblja Sv. Lucije će se  osigurati iz sredstava proračuna općine Bol, te se predviđa da će biti niža od 70.000,00 kuna.

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja groblja Sv. Lucije donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 4)
Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi.
Ovom se Odlukom određuje broj etaža koje se mogu ozakoniti u postupku koji se provodi na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.
Predviđa se da se na nezakonito izgrađenoj zgradi izgrađenoj protivno prostornom planu može, protivno prostornom planu, ozakoniti dvije etaže od kojih je druga potkrovlje ako se takva zgrada nalazi unutar građevinskog područja.
Također se predviđa da se na nezakonito izgrađenoj zgradi može ozakoniti jedna podrumska ili suterenska etaža koja se nalazi ispod prizemlja, ako se takva zgrada nalazi izvan građevinskog područja.
Vijećnik Matko Baković je pitao da će se donošenjem predložene odluke omogućiti legalizacija bespravno sagrađenih poljskih kućica izvan građevinske zone.
Načelnik je odgovorio da postoji još niz nepoznanica koje će se javljati u provođenju zakona, te da se svaki mjesec organiziraju seminari o načinu primjene zakona.
Vijećnik Jakša Marinković Tomić je pitao da li će se donošenjem ove odluke omogućiti legalizacija gospodarskih objekata-apartmana koji su sagrađeni van građevnog područja.
Načelnik je odgovorio da to još ne zna, ali da će o tome odlučivati nadležne službe i inspekcije.

Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi donesena je sa 8 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 5)
Pročelnik Stipe Karmelić je nazočnima iznio uvodno obrazloženje prijedloga Pravilnika o plaćama i naknadama te ostalim materijalnim pravima djelatnika Dječjeg vrtića „Mali princ“.
Pravilnikom se određuje osnovica za obračun plaće i koeficijenti službenika i namještenika u Dječjem vrtiću „Mali princ“ Bol, te ostala materijalna prava djelatnika (radno vrijeme, odmori i  dopusti).
Upravno vijeće dječjeg vrtića predlaže donošenje ovog Pravilnika kako bi prava djelatnika bila pisano  regulirana, te da u budućnosti ne bi dolazilo do nedoumica po pitanjima materijalnih prava djelatnika.
Pročelnik je podsjetio   na odredbe članka 44. točka  2. Statuta Dječjeg vrtića „Mali princ“, prema kojima je propisano da ovaj Pravilnik donosi Upravno vijeće dječjeg vrtića uz suglasnost osnivača, odnosno vijeća Općine Bol.
Zbog toga je Upravno vijeće predložilo stavljanje ove točke dnevnog reda, na ovu sjednicu općinskog vijeća kako bi se Pravilnik usvojio te mogao početi primjenjivati.

Predloženi Pravilnik  o plaćama i naknadama te ostalim materijalnim pravima djelatnika Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol donesen je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 6)
Pročelnik Stipe Karmelić upoznao je vijećnike sa prijedlogom Cjenika usluga Dječjeg vrtića „Mali Princ“.
Glavna razlika u odnosu na dosadašnji cjenik je da se povećava cijena petosatnog programa jer se prema prijedlogu Pravilnika o kućnom redu  u petosatni program uvodi objed.
Također, u odnosu na dosada važeći cjenik, je  prijedlog da dijete koje zbog bolesti ne pohađa vrtić plaća umanjenu cijenu vrtića razmjerno danima bolovanja, a najmanje 150,00 kuna mjesečno.
Također se predviđa da dijete od 1. rođendana do stvarnog polaska u jaslični program plaća 50 % cijene za čuvanje mjesta.
Ostale odredbe Cjenika su identične dosada važećim odredbama.
Pročelnik je podsjetio nazočne na odredbe članka 58. Statuta Dječjeg vrtića „Mali Princ“  Bol kojim je predviđeno da odluku o  cjeniku usluga Dječjeg vrtića donosi Osnivač tj. Općinsko vijeće Općine Bol na prijedlog Upravnog vijeća.
Članovi Upravnog vijeća „Mali Princ“ Bol su na 4/2011 sjenici održanoj 7. listopada 2011. godine jednoglasno usvojili prijedlog  Cjenika, te su prijedlog Cjenika usluga Dječjeg vrtića „Mali Princ“ dostaviti općinskom vijeću na usvajanje.

Predloženi Cjenik usluga Dječjeg vrtića „Mali Princ“ Bol donesen je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 7)
Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao nazočne sa prijedlogom odluke o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća dječjeg vrtića.
Naime, sukladno odredbama Odluke o osnivanju javne ustanove Dječji vrtić »Mali princ«,  propisano je da Upravno vijeće Dječjeg vrtića »Mali princ« Bol ukupno broji sedam (7) članova, te da Općina Bol kao osnivač Dječjeg vrtića u  Upravno vijeće imenuje ukupno četiri (4) člana.
Predloženom odlukom se Marija Pandurić, na vlastiti zahtjev a zbog promjene mjesta boravišta, razrješuje dužnosti člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Mali princ« Bol, te se stoga nameće potreba imenovanja novog člana Upravnog vijeća.
Predsjednik odbora za izbor i imenovanja Zvonko Marić je predložio imenovanje Stipe Karmelića iz Bola, Podan Glavice 4, pročelnika JUO Općine Bol za novog člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Mali princ« Bol.

Predložena odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Mali Princ“ Bol donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 8)
Pročelnik Stipe Karmelić upoznao je nazočne sa izvješćem o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Bol  za 2010. godinu obavljen od strane Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Split.
Budući da navedenim izvješćem nisu utvrđene nikakve veće nepravilnosti kod donošenja i izvršenja proračuna i financijskih izvještaja Općine Bol za 2010. godinu, predlaže se prihvaćanje slijedećeg zaključka:
„ Prihvaća se izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje općine Bol za 2010. godinu, obavljeno od Državnog ureda za reviziju, Područni ured Split, klasa: 041-01/11-02/293, ur.broj:613-19-11-5 od 13. lipnja 2011.godine.
Nalaže se odgovornim osobama za provođenje proračuna da na vrijeme predlažu odluke za uravnoteženje proračuna, koje se može provoditi tijekom cijele proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.“

Predloženi Zaključak o izvješću o obavljenom uvidu u proračun i financijski izvještaj Općine Bol za 2010. godinu donesen je JEDNOGLASNO, a objaviti će se  u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 9)
Pročelnik Stipe Karmelić je dao uvodno obrazloženje prijedloga odluke o izmjenama i dopunama odluke o naknadama.
Predlaže se brisanje  odredbe članka 2. stavak 3.  Odluke o  naknadama troškova za rad članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća i zamjenika općinskog načelnika. („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 04/10).
Naime, odredbom članka 2. Odluke o naknadama troškova za rad članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća i zamjenika općinskog načelnika („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 04/10) je određeno da članovi Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu troškova za svoj rad u iznosu od 350,00 kn neto po prisustvovanju sjednici Općinskog vijeća.
Nadalje, propisano je da predsjednik Općinskog vijeća ima pravo na naknadu troškova za svoj rad u mjesečnom iznosu od 2.000,00 kn neto, bez naknade za sudjelovanje sjednicama vijeća ili komisijama vijeća općine Bol.
Također, stavkom 3. članka 2. citirane odluke je propisano da zamjenik općinskog načelnika (ukoliko dužnost zamjenika načelnika obavlja volonterski)  ima pravo na naknadu u iznosu od 350,00 kn neto po prisustvovanju sjednici Općinskog vijeća.
Budući je kasnije Odlukom o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa naknada za rad zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa određena u iznosu od 2.000,00  kuna, ukazala se potreba za ukidanjem ranije donesene odluke o istoj materiji.

Predložena odluka o izmjenama i dopunama odluke o naknadama donesena je    JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

Sjednica je završila u 21.30 sati 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:
Jakša Marinković-Šimić

Skip to content