Zapisnik sa 5.sjednice vijeća 2010.

Zapisnik sa 5.sjednice vijeća 2010.
1. srpnja, 2010. u 12:46:17

                           

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOL

 

Klasa: 021-05/10-01/129

Ur. broj: 2104/10-02/01

Bol, 04. svibnja 2010. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  5/2010 sjednice općinskog Vijeća održane dana 30. travnja 2010. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.

 

Nazočni: Jakša Marinković Šimić (predsjednik općinskog vijeća), Zvonko Marić (prvi potpredsjednik općinskog vijeća), Merlin Katić, Branko Mikulić, Vice Klapež, Matko Baković (drugi potpredsjednik općinskog vijeća), Jakov Okmažić, Vinko Kraljević, Jakša Marinković Tomić, Boris Škrbić, Srečko Karmelić.

 

Izočni:

 

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić- zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Tomislav Marčić-direktor KJP Grabov rat d.o.o. (točka 1. Dnevnog reda), Tonči Trutanić-direktor KJP Vodovod Brač d.o.o.(točka 4. Dnevnog reda), Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar.

 

A)    Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11 vijećnika.

 

B)    Dnevni red, kao što je predložen u materijalima je prihvaćen jednoglasno, te glasi:

 

1)     Rasprava i donošenje odluke o godišnjem izvještaju prihoda i rashoda tvrtke KJP Grabov rat d.o.o. za 2009. godinu.

2)     Rasprava i donošenje odluke o obavljanju autotaksi prijevoza na području Općine Bol.

3)     Rasprava i donošenje odluke o sklapanju ugovora o koncesiji za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada.

4)     Rasprava o odluci o uvođenju namjenskog dijela cijene vode za financiranje otplate kredita DAB-a. Rasprava o otplati kredita kod HBOR-a za cjevovod Bol-Murvica. Rasprava o projektima za rekonstrukciju i dogradnju kanalizacijske mreže. Rasprava o usluzi održavanja kanalizacijske mreže. Gost gospodin Tonči Trutanić, direktor KJP Vodovod Brač d.o.o.

 

C)    Predsjednik Općinskog vijeća Jakša Marinković-Šimić je konstatirao da nije bilo pismenih primjedbi na zapisnik sa 4/10 sjednice Općinskog vijeća.

Vijećnik Jakov Okmažić je iznio usmenu primjedbu na zapisnik, te je kazao je da je on, a ne Vice Klapež pitao ravnatelja Centra zbog čega Mateji Cvitanić nije isplaćena naknada u iznosu od 11.700,00 kuna za njen rad u folklornoj sekciji.

Zbog toga je predložio ispravak zapisnika na stranici 6.

 

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 4/10 sjednice Općinskog vijeća, sa predloženim ispravkom, usvojen je jednoglasno.

 

D)    Izvješće načelnika:

 

Načelnik je izvijestio vijećnike da planira uređenje dječjih igrališta po Bolu, te da je zbog toga angažirao ravnateljicu Dječjeg vrtića „Mali princ“ Brezu Marinković da napravi popis dječjih igračaka odnosno pomagala koja su potrebna za optimalno uređenje istih.

Načelnik je također rekao da je održan Turistički sajam u Zagrebu, te da su bračke općine  zajednički prezentirale turističku ponudu otoka na tom sajmu.

Načelnik je rekao da su uložena dodatna sredstava za internetsko oglašavanje, te da su postavljeni pozivni panoi za ljetovanje u Bolu na području Zagreba i Varaždina.

Načelnik je kazao da će se polovicom svibnja organizirati i vikend Bola u Beogradu, te će se na taj način prezentirati naša turistička ponuda i na tom tržištu.

Načelnik je izvijestio vijećnike da je zbog prometnih gužvi u centru mjesta, uveden ljetni sustav uređenja prometa te da je riva zatvorena za promet.

Načelnik je kazao da su u završnoj fazi radovi za pripremu turističke sezone. Komunalci uređuju mjesto, kose travu,  sade cvijeće itd.

 

Pitanja vijećnika, prijedlozi i primjedbe vijećnika:

 

Vijećnik Vinko Kraljević je pitao načelnika što predstavljaju bijele crte iscrtane po asfaltu na raznim lokacijama po mjestu.

Načelnik je odgovorio da su te crte oznake za prostor štekata ispred ugostiteljskih objekata, odnosno zakupljenih javnih površina. Također je kazao da pojedini korisnici javnih površina ne poštuju zadane granice za postavljanje štekata (npr. Varadero).

Vijećnik Boris Škrbić je pitao kada će se ukloniti kontejner i plastična cijev za bacanje krupnog otpada ispred caffe bara Aquarius, te je istaknuo da isti  predstavljaju konstantnu opasnost za okoliš, te smetnju za poslovne objekte na toj lokaciji (frizerski salon, dvije picerije i caffe bar Marinero).

Načelnik je odgovorio da je sa vlasnikom caffe bara Aquarius teško uspostaviti kvalitetnu suradnju, ali da će općinske službe poduzeti sve zakonske mjere da se problem otkloni.

Boris Škrbić je konstatirao da se ispred prodavaonice Kupinica na javnoj površini  sakupljaju ljudi i piju, te na taj način pružaju lošu sliku Bola na samom ulazu u mjesto.

Načelnik je rekao da će izdati trajan nalog djelatnicima KJP Grabov rat za uklanjanje stolica ispred prodavaonice Kupinica, te da će uputiti prijave sanitarnoj i tržnoj inspekciji da im  skrene pozornost na ovaj problem.

Vijećnik Jakov Okmažić je predložio uvođenje zabrane parkiranja na zaobilaznici, na području od Samostana do kuće Jekić.

Načelnik je kazao da je regulacija prometa u nadležnosti policije, te da će policajci kada dođu u Bol tijekom turističke sezone rješavati taj problem.

Jakov Okmažić je pitao zbog čega nije uključena javna rasvjeta na kući Tomaš u ulici Uz  Poljanu, iako je postavljena.

Načelnik je odgovorio da rasvjeta nije uključena zbog tehničkih problema, odnosno zbog zabrane jednog stanara ulice Uz Poljanu da se preko njegove parcele provuče elektro kabel. Načelnik je kazao da se razmatraju druga moguća rješenja ovog problema, a osobito postavljanje elektro stupa i zračnog postavljanja kabela.

Vijećnik Vice Klapež je ukazao na problem da na zaobilaznici pojedine olupine automobila stoje već godinama, te je upozorio da komunalni redar mora ažurnije obavljati svoj posao.

Također je ukazao na problem u ulici Težački put, te je pitao načelnika da li je stupićima ograđeni nogostup u ulici Težački put privatno vlasništvo ili predstavlja javnu površinu.

Načelnik je kazao da će komunalnom poduzeću Michielli Tomić dati nalog za odvoženje olupina automobila.

Također je kazao da se ograđeni dio nogostupa nalazi na privatnom vlasništvu, te da cijela obilaznica još nije uređena imovinsko-pravno, te da se sređivanje vlasničkih odnosa na tom području očekuje prihvaćanjem nove katastarske izmjere.

Vice Klapež je zamolio donačelnika Matu Petrića da mu objasni svoje ovlasti i dužnosti, te da mu opiše jedan radni dan drugog čovjeka Općine Bol.

Mate Petrić je kazao da je općinskim Statutom („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 5/09) odredbama članka od 47. do 58. regulirane ovlasti i dužnosti općinskog načelnika i zamjenika načelnika.

Člankom 52. Statuta je propisano da općinski načelnik ima zamjenika koji ga zamjenjuje u slučaju duže odsutnosti ili drugog razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Stavkom 2. istog članka je propisano da načelnik obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga može povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Mate Petrić je kazao da on dužnost zamjenika načelnika obavlja  volonterski.

Volonterski rad se sastoji u praćenju aktivnosti općine, te je istaknuo da je u tijeku sa svim događanjima u Općini Bol.

Vijećnik Matko Baković je pitao što se čini da se poboljša regulacija prometa na Velom mostu, osobito da se sanira gužva kada dođe katamaran.

Načelnik je odgovorio da se, nakon pribave svih potrebnih dozvola, planira proširivanje ceste na Račiću, te da će se na taj način riješiti prometne gužve na Velom mostu i osigurati okretište.

Matko Baković je upozorio na nepoštivanje zabrane prometovanja preko Rive od strane pojedinih motorista koji sa neregistriranim motorima i bez kaciga uznemiruju prve turiste.

Načelnik je kazao da je problem što izvan turističke sezone na cijelom otoku Braču patroliraju samo četiri policajca, te da do 1. srpnja policajci samo povremeno patroliraju na području Općine Bol.

Srečko Karmelić je predložio da se na prazne  metalne panoe za plakatiranje stave fotografije odnosno reklame Bola.

Načelnik je odgovorio da ti panoi imaju svoju funkciji, da se na njima vrši plakatiranje, te ako se na njih postave fotografije plakatiranje će se opet početi obavljati na neprimjerenim lokacijama.

Vice Klapež je pitao kada će se riješiti svi zahtjevi za izdavanje koncesija na pomorskom dobru, te kako će se riješiti situacija ako ima  više zahtjeva za jednu lokaciju.

Načelnik je odgovorio da će svi zahtjevi biti uskoro riješeni, a ako za pojedine lokacije bude spornih situacija konačnu odluku će donijeti općinsko vijeće.

Branko Mikulić je pitao da li se kod dodjele koncesijskih odobrenja vodi računa o ljudima iz Bola.

Načelnik je odgovorio potvrdno, ali je naglasio da se vodi računa i o načelu pravičnosti.

Merlin Katić je pitala do kada radi caffe bar Kala.

Načelnik je odgovorio da caffe bar Kala radi cijelu godinu, ali da problem predstavlja učestalo kršenje radnog vremena tog caffe bara.

 

DNEVNI RED:

 

POD 1)

Direktor društva Tomislav Marčić je članovima Skupštine izložio brutto bilancu društva na dan 31. prosinca 2009. godine.

Prema riječima direktora bilanca je usklađena sa zaključcima revizije tvrtke Progres-revizija d.o.o. koja je 21.  prosinca 2009. godine Općini Bol dostavila nalaz  Revizije poslovanja i financijskog stanja u razdoblju 2007.-9/2009. tvrtke Grabov rat d.o.o.

Izvanproračunski korisnik KJP Grabov rat d.o.o. je u razdoblju siječanj-prosinac 2009. godine realizirao prihode u iznosu od 6.466.409,00 kuna, a rashode u iznosu od 6.244.369,00 kuna, te je ostvario višak poslovanja u iznosu od 222.040,00 kuna, odnosno nakon oporezivanja dobit u iznosu od 160.047,00 kuna.

Direktor KJP Grabov rat d.o.o. Tomislav Marčić je vijećnicima detaljno izložio obveze i potraživanja društva.

Prema njegovim riječima obveze Grabovog rata d.o.o. iznose cca 5.000.000,00 kuna.

Obveze se odnose na dugovanja dobavljačima u iznosu od 616.568,00 kuna, obveze otplate ZA-BA kratkoročnog kredita u iznosu od 200.000,00 kuna, obveze otplate kratkoročnih kredita IMEX u iznosu 530.000,00 kuna, razni lizinzi u iznosu 440.144,00 kuna, porezi u iznosu od 400.000,00 kuna i dugovanje za koncesiju u iznosu od 2.700.000,00 kuna.

Potraživanja Grabovog rata d.o.o. iznose ukupno 2.185.377,00 kuna.

Prema mišljenju Tomislava Marčića od svih potraživanja realno je naplativ iznos od 188.660,00 kuna, dok je ostatak praktički nenaplativ zbog više razloga.

Kao razloge nenaplativosti  Tomislav Marčić navodi ignoriranje pojedinih dužnika (329.187,00 kuna), sudski spor (Zlatni rat d.o.o. 1.092.827 kuna), prefakturiranje zbog lošeg ugovora (169.636,00 kuna) i sl.

Dakle, Tomislav Marčić je zaključno izjavio da je Grabov rat d.o.o. u ovom trenutku zadužen cca 4.700.000,00 kuna.

Kao moguća rješenja financijskih problema općinske komunalne tvrtke Tomislav Marčić  navodi dokapitalizaciju odnosno povećanje temeljnog kapitala društva,  povećano angažiranje tvrtke u izvođenju komunalnih radova na području Općine Bol, te mogućnost osnivanja nove financijski neopterećene tvrtke u 100 %-tnom vlasništvu općine.

Također je kazao da je vodio razgovore u Županiji vezane uz cijenu koncesije na plaži Zlatni rat, te da je iznesen prijedlog da se zbog visine koncesije na plaži Zlatni rat, određeni iznos cca 600.000,00 kuna godišnje ponovo vraća na područje općine Bol, odnosno da se iznađu modaliteti da se taj iznos u konačnici  vrati u tvrtku Grabov rat.

Nakon izlaganja direktora Tomislava Marčića uslijedila su vijećnička pitanja o ovoj temi.

Zamjenik načelnika Mate Petrić je pitao da li se poduzimaju kakve mjere po pitanju kontrole financijskog prometa i kase na plaži Zlatni rat.

Tomislav Marčić je odgovorio da sustav funkcionira, ali da ga treba koristiti, odnosno da su problem ljudi, a ne kasa.

Kazao je da će pokušati uvesti strožu kontrolu, da je uveo numeriranje suncobrana i ležaljki, nabavio nove numerirane blokove.

Boris Škrbić je pitao da li je Kapar klub dobio koncesijsko odobrenje za rad ako se zna da nije podmirio dugovanja iz prethodnih godina.

Tomislav Marčić je odgovorio da Kapar klub nije dobio koncesijsko odobrenje za rad, te da ga neće ni dobiti dok ne podmiri dugovanja.

Mate Petrić je kazao da, prema njegovom mišljenju, tvrtka Grabov rat treba i dalje zadržati koncesiju na luku Bol.

Tomislav Marčić je kazao da se previše energije troši na taj neprofitabilni segment poslovanja tvrtke, te da je znakovito što se nitko drugi osim njih nije javio na javni natječaj za dodjelu te koncesije.

Predsjednik vijeća Jakša Marinković-Šimić je istaknuo da KJP Grabov rat nije formiran isključivo zbog stvaranja profita, već da treba pružati određene komunalne usluge građanima i gostima Bola, neovisno o ostvarenom profitu.

Tomislav Marčić je pitao zbog čega pojedini koncesionari na području općine počinju raditi prije dobivanja koncesijskog odobrenja.

Također je postavio pitanje zbog čega su pojedinci dobili koncesijsko odobrenje usprkos dugovanjima prema tvrtki Grabov rat (bistro Pumparela), iako je nepostojanje duga prema tvrtki Grabov rat bio uvjet za dobivanje istog.

Načelnik je odgovorio da je vlasnik bistroa Pumparela platio dug prema općini, te da se je obvezao platiti nelegalno korištenje štekata za prethodne dvije godine.

 

Odluka o davanju suglasnosti na proračun KJP Grabov rat d.o.o. za 2009. godinu donesena je sa 6 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 2)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o autotaksi prijevozu.

Nova odluka o autotaksi prijevozu se donosi zbog izmjena Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.

Tako je došlo do promjene članka 46. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, te je propisano da se autotaksi prijevoz obavlja se na temelju dozvole.

Istim člankom Zakona je propisano da dozvolu izdaje nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave, pravnoj ili fizičkoj osobi koja ima važeću licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza i ima položen ispit, odnosno zaposlenog vozača s položenim ispitom.

Do sada se na području Općine Bol autotaksi promet, sukladno tada važećem zakonu, obavljao na temelju koncesije koja se dodjeljivala na temelju javnog natječaja, te je bio ograničen broj koncesija.

Novom odlukom se  predviđa da se autotaksi prijevoz na području i sa područja Općine obavlja se na temelju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza.

Naknada za Dozvolu se plaća u godišnjem iznosu od 1.000,00 kuna po registriranom sjedalu za putnike.

Dozvola se izdaje na vrijeme od pet godina, a izdaje se na osnovu pisanog zahtjeva prijevoznika.

Novom odlukom se, uz već postojeća autotaksi stajališta kod benzinske postaje i na Velom mostu,  predviđa uvođenje 3 nova autotaksi stajališta kod crkvice Sv. Pavla na Zlatnom ratu.

Novom odlukom je detaljnije propisan način polaganja ispita za vozače o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području općine.

Većina drugih odredbi nove Odluke o autotaksi prijevozu, a koje se odnose na način obavljanja autotaksi prijevoza, na autotaksi vozila, na način regulacije cijena usluga autotaksi prijevoza su ostale nepromijenjene u odnosu na staru Odluku o autotaksi  prijevozu.

 

Odluka o autotaksi prijevozu donesena je sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

 

 

POD 3)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o  izboru koncesionara za obavljanje komunalnih djelatnosti skupljanja i odvoza komunalnog otpada, te odlaganja komunalnog otpada.

Zbog isteka 10-godišnje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti sakupljanja i odvoza komunalnog otpada tvrtki Michieli-Tomić d.o.o. iz Gornjeg Humca Općina Bol je dana 26. ožujka 2010. godine objavila javni natječaj za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti-skupljanje i odvoz komunalnog otpada, te odlaganje komunalnog otpada.

Po objavljenom javnom natječaju pristigla je jedna ponuda – tvrtke Michieli-Tomić d.o.o., 21414 Gornji Humac, O. Brač, Hrvatska, MB: 3474739, OIB: 38856841151.

Razmatrajući ponudu, u postupku je utvrđeno da ona u potpunosti ispunjava uvjete tražene natječajem, a  sukladno mjerilima za odabir ponude koja su propisana člankom 11. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Općini Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 6/09) te je Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja predložilo da se izabere komunalno poduzeće Michieli-Tomić d.o.o. iz Gornjeg Humca.

Predloženom odlukom se određuje da Općina Bol dodjeljuje koncesiju za obavljanje komunalne djelatnost skupljanja i odvoza komunalnog otpada te odlaganja  komunalnog otpada tvrtki Michieli-Tomić d.o.o., 21414 Gornji Humac, O. Brač, Hrvatska, MB: 3474739, OIB: 38856841151.

Koncesija se dodjeljuje za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja i odvoza komunalnog otpada te odlaganja  komunalnog otpada.

Koncesija se dodjeljuje na rok od 20 (dvadeset) godina.

Godišnja naknada za koncesiju iznosi 12.000,00 (dvanaesttisuća) kuna.

Predloženom odlukom se predviđa da će koncesionar komunalne djelatnosti obavljati sukladno Ugovoru i Cjeniku koji odobrava Općina Bol.

Korisnik koncesije je dužan na području Općine Bol: održavati čistoću u dijelu skupljanja i odvoza komunalnog otpada, odlagati komunalni otpad na odlagalište otpada „Košer“ prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije i Prostornim planom Općine Pučišća predviđeno kao službeno odlagalište otpada za područje otoka Brača do izgradnje županijskog Centra za gospodarenje otpadom.

Korisnik koncesije je dužan obavljati komunalnu djelatnost za područje Općine Bol: u razdoblju od 1. svibnja do 30. rujna i za vrijeme Velikog tjedna i Uskrsnih blagdana: svaki dan, a u razdoblju od  1. listopada do 30. travnja: tri puta na tjedan, te skupljati, odvoziti i odlagati glomazni komunalni otpad prema potrebi, a u pravilu prema nalogu nadležnog službenika, izvanredno sakupljati komunalni otpad uoči blagdana Božića, Dana Karnevala i dan nakon bolske  fjere.

 

Odluka o   izboru koncesionara za obavljanje komunalnih djelatnosti skupljanja i odvoza komunalnog otpada, te odlaganja komunalnog otpada  donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 4)

Načelnik Tihomir Marinković je podsjetio vijećnike sa problematikom otplate kredita DAB-a i sa otplatom kredita kod HBOR-a za cjevovod Bol-Murvica.

Naime, od Nove godine počinje otplata kredita DAB-a  vezanog za polaganje čeličnog podmorskog, vodoopskrbnog cjevovoda  (Omiš –Brač, promjera 400 mm), te je za prikupljanje sredstava za otplatu kredita potrebno uvođenje namjenskog dijela cijene vode uz pristanak svih bračkih općina.

Načelnik smatra da i otplatu kredita kod HBOR-a za cjevovod Bol-Murvica trebaju na isti način financirati sve bračke općine, a ne da teret otplate kredita za vodovod Bol-Murvica pada isključivo na Općinu Bol.

Gost gospodin Tonči Trutanić, direktor KJP Vodovod Brač d.o.o. je upoznao vijećnike sa prijedlogom Odluke o uvođenju namjenskog dijela cijene vode za financiranje otplate kredita DAB-a.

Navedenom odlukom se za sve kategorije potrošača vode na području Općine Bol, koji su spojeni na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom, uvodi se obveza plaćanja namjenskog dijela cijene vode za otplatu kredita DAB-a, vezanog za polaganje čeličnog podmorskog, vodoopskrbnog cjevovoda  (Omiš –Brač, o 400 mm), u iznosu od 0,80 kn/m3.

Obveza plaćanja namjenskog dijela cijene vode traje dok se kredit ne otplati.

Iznos namjenskog dijela cijene vode za otplatu kredita DAB-a iskazivat će se u računu Vodovoda Brač d.o.o., Supetar za isporučenu količinu pitke vode i to kao posebna stavka.

Vodovod Brač d.o.o. Supetar će prikupljena sredstva od namjenskog dijela cijene vode voditi na posebnom kontu i upotrijebiti samo za predviđenu namjenu.

Odlukom je  predviđeno da je uprava Vodovoda Brač d.o.o. Supetar dužna do kraja ožujka svake godine općinskom vijeću Općine Bol podnijeti izvješće o visini prikupljenih sredstava za otplatu kredita DAB-a za prethodnu kalendarsku godinu.

Gospodin Trutanić je pojasnio vijećnicima da je čelična cijev Omiš –Brač promjera 400 mm položena prije Domovinskog rata, te se je zbog rata i tada teške financijske situacije odustalo od otplate kredita Splitskoj banci.

Splitska banka je potraživanje prema Vodovodu Brač u iznosu od 12.000.000,00 kuna ustupila DAB-u. Država je oprostila kamate Vodovodu Brač (28.000.000,00 kuna) i dogovorena je obročna otplata glavnice kredita na rok od 10 godina po 1.200.000,00 kuna godišnje.

Da bi Vodovod Brač mogao otplaćivati taj kredit potrebno je da sve bračke općine suglasno uvedu namjensku cijenu vode dok se kredit ne otplati, te bi se na taj način spriječilo da se troše sredstva namijenjena za amortizaciju. U protivnom bi ostali bez sredstava za održavanje vodovodnog sustava na otoku. Gospodin Trutanić je kazao da su neke bračke općine npr. Milna, Postira već usvojile predloženu odluku.

Načelnik Tihomir Marinković je podržao ovu inicijativu, ali smatra da se i financiranje vodovoda Bol-Murvica treba ukomponirati u namjenski dio cijene vode. Izrazio je mišljenje da u odnosu na sjevernojadranske otoke Brač ima dobru i jeftinu vodu, te da još ima prostora za dodatno povećanje namjenskog dijela cijene vode.

Mate Petrić je pitao gospodina Trutanića zbog čega samo otok Brač financira polaganje te vodovodne cijevi, kada se zna da je to regionalni vodovod od kojega vodu dobivaju i otoci Hvar i Šolta.

Tonči Trutanić je odgovorio da otoku Braču pripada 72% vrijednosti projekta, te da dug Vodovoda Brač od 12.000.000,00 kuna i iznosi 72% vrijednosti projekta, dok ostatak duga snose ostali otoci.

Donačelnik Mate Petrić, vijećnik Boris Škrbić i dr. su  ukazivali na nepravednost odluke da sve bračke općine financiraju cjevovod Omiš-Brač, a da Općina Bol sama financira Vodovod Bol-Murvica. 

Tonči Trutanić je kazao da je Općina Bol sama financirala izgradnju vodovoda za Murvicu,  da je u vrijeme izgradnje trebalo više diplomacije da se privole bračke općine na sufinanciranje projekta, te da je sada teško očekivati da će druge bračke općine naknadno pristati financirati projekt Općine Bol.

Predsjednik vijeća je predložio direktoru Vodovoda Brač da u roku od 15 dana još jednom sazove Skupštinu Vodovoda Brač i sve načelnike i predsjednike vijeća bračkih općina i Grada Supetra, kako bi se političkim konsenzusom još jednom pokušalo donijeti zaključak da se namjenska cijena vode poveća za oko 1,20 kuna za cijeli otok Brač, a da se iz tih sredstava otplaćuju krediti kod DAB-a i kod HBOR-a.

Tek nakon ovog sastanka vijeće Općine Bol će raspravljati i donijeti odluku o namjenskom povećanju cijene vode.

U drugom dijelu rasprave gospodin Tonči Trutanić je upoznao nazočne da je Vodovod Brač d.o.o. Supetar nositelj izrade, ali je Općina Bol  većinski sufinancijer projektne dokumentacije za dogradnju i rekonstrukciju kanalizacijske mreže na Bolu.

Tim projektima je predviđena izgradnja novog kanalizacijskog sustava za istočni dio Bola, izgradnja novog kanalizacijskog sustava od bivše fabrike do zgrade Turist biroa, sa proširenjem Rive, rekonstrukcija kanalizacijske cijevi od zgrade Turist biroa do Biline kuće, sa polaganjem nove vodovodne cijevi na Rivi, rekonstrukcija kanalizacijske cijevi od Biline kuće do hotelskog naselja, te izgradnja novog kanalizacijskog sustava u trupu državne ceste od Biline kuće do njive gdje je predviđena izgradnja mehaničkog pročistača.

Aproksimativni troškovnik predviđa investiciju u iznosu od oko 23.000.000,00 kuna, financiranje je predviđeno kreditom Svjetske banke, a Općina Bol treba platiti 50% kroz namjensko povećanje cijene vode.

Vodovod Brač d.o.o. je prema zgotovljenoj dokumentaciji zatražio sve lokacijske dozvole, a realno je  očekivati da prva faza izgradnje bude kanalizacijski sustav za istočni dio Bola.

Gospodin Tonči Trutanić je upoznao nazočne da je jadan od uvjeta dobivanja kredita od Svjetske banke i održavanje kanalizacije od ovlaštene pravne osobe.

Na Braču je jedino Vodovod Brač d.o.o. kadrovski i tehnički osposobljen za održavanje kanalizacijski sustava, te Općina Bol treba razmišljati o prepuštanju kanalizacijskog sustava na održavanje Vodovodu Brač.

Načelnik Tihomir Marinković je kazao da prije prepuštanja kanalizacijskog sustava na održavanje Vodovodu Brač treba ugovoriti naknadu za održavanje kanalizacije, jer se danas, kada o bolskoj kanalizaciji brine Grabov rat naplaćuje naknada u iznosu od 1,30 kn/m3 potrošene vode, a Vodovod Brač u JLS na Braču naplaćuje naknadu u iznosu 3,00 kn/m3 potrošene vode.

Predsjednik vijeća je napomenuo da danas nije planirano donošenje nikakvih odluka o ovoj točci Dnevnog reda, te je zahvalio direktoru Vodovoda Brač na iznesenim informacijama.

 

Sjednica je završila u 23.00 sata 

 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

 

Predsjednik vijeća:

Jakša Marinković-Šimić

 

Skip to content