Zapisnik sa 5. sjednice vijeća 2017

Zapisnik sa 5. sjednice vijeća 2017
6. srpnja, 2017. u 11:54:15

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/17-01/66
Ur. broj: 2104/02-17-02/01
Bol, 16. lipnja 2017. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14 i 1/15), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 5/2017 konstituirajuće sjednice općinskog Vijeća održane dana 16. lipnja 2017. godine, sa početkom u 08.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Sani Bodlović, Mate Petrić, Marjan Marjanović, Milan Škrbić, Katarina Marčić, Ivica Šćepanović, Matko Baković, Goran Jekić, Tonči Buljan, Nataša Paleka Jakšić, Tonči Kukoč Bager.

Izočni:

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Jakov Okmažić – zamjenik načelnika Općine Bol, Matko Martinić – voditelj službe za opću upravu u SDŽ – Ispostava Supetar po punomoći predstojnika Ureda državne uprave u SDŽ, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur.- zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11 vijećnika.

B) Dnevni red, predložen u materijalima, je prihvaćen jednoglasno, te glasi:

1. Izbor Mandatnog povjerenstva,

2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata,

Utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika,

Svečana prisega članova predstavničkog tijela,

3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja,

4. Izbor predsjednika i potpredsjednika predstavničkog tijela.

POD 1)

Gospodin Matko Martinić voditelj službe za opću upravu u SDŽ – Ispostava Supetar je, nakon uvida u Odluku o objavi rezultata izbora za članove općinskog vijeća Općine Bol Općinskog izbornog povjerenstva Općine Bol od 21. svibnja 2017. godine, konstatirao da vijeće Općine Bol broji ukupno 11 vijećnika, te da su na lokalnim izborima održanim 21. svibnja 2017. godine pojedine liste dobile slijedeći broj mjesta u općinskom vijeću, odnosno da su izabrani slijedeći vijećnici:

1. Socijaldemokratska partija Hrvatske-SDP

Dobila je 4 mjesta te su s te liste izabrani:

 1. Tihomir Marinković
 2. Jakov Okmažić
 3. Sani Bodlović
 4. Mate Petrić

2. Kandidacijska lista grupe birača

Dobila je 2 mjesta te su s te liste izabrani:

 1. Katarina Marčić,
 2. Ivica Šćepanović


3. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Dobila je 2 mjesta te su s te liste izabrani:

 1. Matko Baković
 2. Goran Jekić

4. Kandidacijska lista grupe birača

Dobila je 2 mjesta te su s te liste izabrani:

 1. Tonči Buljan, mag. ing.
 2. Nataša Paleka Jakšić, ing.


5. Kandidacijska lista grupe birača

Dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:

 1. Tonči Kukoč Bager

Nakon utvrđivanja izbornih rezultata g. Matko Martinić je vijećnicima predložio izbor mandatnog povjerenstva.

Mandatno povjerenstvo ima 3 člana, a mogu ga predložiti najmanje 4 vijećnika.

Vijećnica Sani Bodlović je u ime SDP-a za članove Mandatnog povjerenstva predložila slijedeće vijećnike:

1. Milan Škrbić-predsjednik

2. Matko Baković-član

Predložila je da oporba predloži jednog člana Mandatnog povjerenstva.

Ivica Šćepanović je za trećeg člana Mandatnog povjerenstva predložio Natašu Paleku Jakšić.

Ovi prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni.

Dakle, članovi Mandatnog povjerenstva su:

1. Milan Škrbić-predsjednik

2. Matko Baković-član

3. Nataša Paleka Jakšić-član

Ova Odluka o izboru članova Mandatne komisije stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 2)

Nakon uvida u dokumentaciju za lokalne izbore Milan Škrbić je u ime mandatnog povjerenstva je podnio slijedeće izvješće:

Tihomiru Marinkoviću iz Bola, Uz potok 19, na lokalnim izborima održanima 21. svibnja 2017. godine izbran za vijećnika općinskog vijeća Općine Bol, mandat miruje po sili zakona.

Naime, Tihomir Marinković obnaša dužnost načelnika Općine Bol, a općinski načelnik sukladno članku 89. Zakona o lokalnim izborima (NN br. 144/12 i 121/16) ne može biti član predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

Tihomir Marinković je izabran za vijećnika Općine Bol kao kandidat Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP).

Temeljem članka 81. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima («Narodne novine» br. 144/12 i 121/16) OO Socijaldemokratske partije Hrvatske Bol za zamjenika člana općinskog vijeća Općine Bol umjesto Tihomira Marinkovića iz Bola, Uz potok 19, člana SDP-a koji obnaša nespojivu dužnost načelnika Općine Bol, je imenovao zamjenika vijećnika, neizabranog kandidata SDP-a Marjana Marjanovića iz Bola, Marka Marulića 22.

Jakovu Okmažiću iz Bola, David-cesta 26, na lokalnim izborima održanima 21. svibnja 2017. godine izbran za vijećnika općinskog vijeća Općine Bol, mandat miruje po sili zakona.

Naime, Jakov Okmažić obnaša dužnost zamjenika načelnika Općine Bol, a zamjenik općinskog načelnika sukladno članku 89. Zakona o lokalnim izborima (NN br. 144/12 i 121/16) ne može biti član predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

Jakov Okmažić je izabran za vijećnika Općine Bol kao kandidat Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP).

Temeljem članka 81. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima («Narodne novine» br. 144/12 i 121/16) OO Socijaldemokratske partije Hrvatske Bol za zamjenika člana općinskog vijeća Općine Bol umjesto Jakova Okmažića iz Bola, David-cesta 26, člana SDP-a koji obnaša nespojivu dužnost zamjenika načelnika Općine Bol, je imenovao zamjenika vijećnika, neizabranog kandidata SDP-a Milana Škrbića iz Bola, Blato 8.

Nakon uvida u Odluku o objavi rezultata izbora za članove općinskog vijeća, te nakon uvida u gore utvrđena mirovanja mandata vijećnika i u dopise o određivanju zamjenika vijećnika mandatno povjerenstvo je verificiralo mandate slijedećih vijećnika:

 1. Sani Bodlović
 2. Mate Petrić
 3. Marjan Marjanović
 4. Milan Škrbić
 5. Katarina Marčić
 6. Ivica Šćepanović
 7. Matko Baković
 8. Goran Jekić
 9. Tonči Buljan mag. ing.
 10. Nataša Paleka Jakšić ing.
 11. Tonči Kukoč Bager

Zaključak o verifikaciji mandata vijećnika stupa na snagu danom donošenja, a objavit će u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

Mandatno povjerenstvo je, nadalje, sukladno članku 87 stavak 4., utvrdilo da je prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova gospođa Sani Bodlović, te da Sani Bodlović ima ovlasti do izbora predsjednika predsjedavati konstituirajućom sjednicom.

Zaključak o utvrđivanju tko je prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

Predsjedavajuća Sani Bodlović je vijećnicima pročitala tekst svečane prisege:

„Prisežem svojom čašću da ću dužnost člana općinskog vijeća Općine Bol obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, Zakona i Statuta Općine Bol i poštivati pravni poredak, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Općine Bol, Splitsko-dalmatinske županije i Republike Hrvatske.“

Nakon toga svi nazočni vijećnici su prisegnuli i potpisali svečanu prisegu.

POD 3)

Prijedlog Sani Bodlović, u ime četiri vijećnika sa liste SDP-a, za članove Odbora za izbor i imenovanja je glasio:

 1. Sani Bodlović – predsjednica
 2. Milan Škrbić – član
 3. Goran Jekić – član

Sani Bodlović je predložila da oporba predloži preostala dva člana Odbora za izbor i imenovanja.

Tonči Buljan je za preostale članove Odbora za izbor i imenovanja predložio Katarinu Marčić i Tonča Kukoča Bagera.

Nadopunjeni prijedlog članova Odbora za izbor i imenovanja je jednoglasno prihvaćen.

Članovi Odbora za izbor i imenovanja su:

 1. Sani Bodlović – predsjednica
 2. Milan Škrbić – član
 3. Goran Jekić – član
 4. Katarina Marčić- član
 5. Tonči Kukoč Bager – član

Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 4)

Nakon sjednice Odbora za izbor i imenovanje, Sani Bodlović je u ime SDP-a predložila Matka Bakovića za predsjednika Općinskog vijeća, te Sani Bodlović za prvu potpredsjednicu općinskog vijeća.

Katarina Marčić je predložila Tonča Buljana za predsjednika općinskog vijeća, Tonča Kukoča Bagera za prvog potpredsjednika i Matu Petrića za drugog potpredsjednika općinskog vijeća.

Nakon iznesenih prijedloga pristupilo se glasovanju.

Prijedlog Sani Bodlović o izboru Matka Bakovića za predsjednika općinskog vijeća je prihvaćen sa 6 glasova ZA i 5 glasova PROTIV.

O prijedlogu Katarine Marčić za imenovanje Tonča Buljana za predsjednika općinskog vijeća se nije glasovalo.

Odluka o izboru predsjednika općinskog vijeća Općine Bol stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

Prijedlog Sani Bodlović o izboru Sani Bodlović za prvu potpredsjednicu općinskog vijeća je prihvaćen sa 6 glasova ZA i 5 glasova PROTIV.

O prijedlogu Katarine Marčić za imenovanje Tonča Kukoča Bagera za prvog potpredsjednika općinskog vijeća se nije glasovalo.

Odluka o izboru prvog potpredsjednika općinskog vijeća Općine Bol stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

Matko Martinić je upoznao vijećnike sa odredbama Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12 i 121/16) prema kojima se drugi potpredsjednik vijeća u pravilu bira iz redova vijećničke manjine.

Tonči Buljan je u ime vijećničke manjine u općinskom vijeću, predložio Katarinu Marčić za drugu potpredsjednicu općinskog vijeća.

Katarina Marčić je izabrana za drugu potpredsjednicu općinskog vijeća Općine Bol, rezultat glasovanja je bio slijedeći: 10 glasova ZA, 1 glas SUZDRŽAN.

Odluka o izboru drugog potpredsjednika općinskog vijeća Općine Bol stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

Izborom predsjednika vijeća konstituirano je općinsko vijeće Općine Bol.

Načelnik je čestitao vijećnicima i zaželio uspješnu i kvalitetnu suradnju na dobrobit svih građana Općine Bol.

Sjednica je završila u 8.30 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content