Zapisnik sa 5. sjednice vijeća 2020.

Zapisnik sa 5. sjednice vijeća 2020.
2. kolovoza, 2020. u 13:55:32


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/20-01/70
Ur. broj: 2104/02-20-02/01
Bol, 29. srpnja 2020. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 5/2020 sjednice općinskog Vijeća održane dana 28. srpnja 2020. godine, sa početkom u 17.00 sati, u prostorijama Doma kulture.

 

Nazočni: Matko Baković (predsjednik vijeća), Tomi Fabijanović, Sani Bodlović (prva potpredsjednica vijeća), Mate Petrić, Milan Škrbić, Marjan Marjanović, Katarina Marčić, Ivica Šćepanović, Tonči Buljan, Nataša Paleka Jakšić (druga potpredsjednica vijeća), Tonči Kukoč Bager.

 

Izočni: –

 

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mirko Perić-direktor KJP Grabov rat, Stipe Karmelić – pročelnik JUO Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur.- zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

 

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11 vijećnika.

 

B) Predloženi Dnevni red je prihvaćen JEDNOGLASNO, te glasi:

1. Rasprava i donošenje odluke o završnom računu za 2019. godinu KJP Grabov rat d.o.o.

2. Rasprava i donošenje odluke o završnom računu proračuna za 2019. godinu Centra za kulturu općine Bol.

3. Rasprava i donošenje odluke o završnom računu proračuna za 2019. godinu Dječjeg vrtića Mali princ.

4. Rasprava i donošenje odluke o završnom računu proračuna za 2019. godinu za općinsku knjižnicu Hrvatska čitaonica.

5. Rasprava i donošenje odluke o završnom računu proračuna za 2019. godinu za DVD Bol.

6. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o korištenju javnih površina na području općine Bol

7. Rasprava i donošenje odluke o ustroju i djelokrugu jedinstvenog upravnog odjela općine Bol.

8. Rasprava i donošenje odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika.

9. Rasprava i donošenje zaključka o načinu proslave Dana općine Bol, odnosno Dana domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.

10. Rasprava i donošenje odluke o davanju javnih priznanja općine Bol za 2020. godinu

11. Rasprava i donošenje zaključka po žalbi Lječilišta Dujmović.

 

C) Primanje na znanje zapisnika sa 4/2020 sjednice vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna pismena primjedba na zapisnik sa 4/2020 sjednice Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je utvrdio da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Zapisnik je primljen na znanje sukladno članku 88. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19).

 

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća

Budući da je prošla sjednica općinskog vijeća bila nedavno, načelnik nije davao posebno usmeno izvješće o radu već je odmah pozvao vijećnike da počnu postavljati vijećnička pitanja te davati prijedloge i pohvale.

 

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale

Katarina Marčić je pitala kakva je dinamika isplate socijalnih davanja građanima.

Načelnik je rekao da je prije par dana održana sjednica Odbora za socijalnu skrb te da su utvrđene naknade za bolesne te razne socijalne potpore. Načelnik je kazao da su nedavno isplaćene stipendije učenicima i studentima, da se porodiljne naknade redovito isplaćuju.

Katarina Marčić je pitala da li je Upravno vijeće dječjeg vrtića donijelo odluku o upisima u dječji vrtić za iduću pedagošku godinu. Također je pitala načelnika koliko je nezadovoljnih roditelja dolazilo na sastanak kod njega zbog načina upisa pojedine djece u vrtić.

Načelnik je kazao da odluka o upisima u dječji vrtić ovisi o rezultatima natječaja za zapošljavanje dvije odgojiteljice, a koji je u tijeku. Načelnik je kazao da su je dolazilo dvoje nezadovoljnih roditelja koje je upoznao sa procedurom i načinom upisa djece u vrtić.

Katarina Marčić je zatražila mišljenje načelnika o radovima u kampu Zlatni rat. Pitala je da li načelnik podržava te aktivnosti, te da li su ti radovi legalni.

Načelnik je kazao da Kamp Zlatni rat radi već 10-tak godina.

Također je kazao da vlasnici kampa imaju Rješenje za kamp, te da novi zakupac tog prostora sada zamjenjuju prijašnje kućice sa novim glamping jedinicama.

Načelnik je rekao kako nije protiv povećanja kvalitete smještajnih jedinica i podizanja kvalitete prostora ukoliko su te aktivnosti zakonite.

Načelnik je istaknuo da je komunalni redar bio na terenu, da je fotografirao izvođenje radova, te da će općina zatražiti mišljenje nadležnih institucija o zakonitosti istih.

Tonči Buljan je kazao da je našim prostornim planom tamo predviđena sportsko zabavna R3 zona, a da je turistička T1 zona predviđena na Drasinu, te da će tamo biti moguća izgradnja legalnih kampova.

Nataša Paleka Jakšić je kazala da je kamp odmorište najjednostavniji oblik kampa, te da nije moguće bez posebnih dozvola automatski ga prenamijeniti u glamping.

Ivica Šćepanović je pitao kada će biti usvojen novi prostorni plan Općine Bol. Također je predložio promjenu izvođača plana zbog loše dinamike izrade i donošenja plana.

Ivica Šćepanović je pitao je li dovršeno vještačenje novog vatrogasnog vozila, te da li je vozilo u cijelosti plaćeno.

Ivica Šćepanović je upozorio na ružne slike smeća oko kontejnera, smatra da je situacija katastrofalna.

Vezano uz prostorni plan, načelnik je kazao da se čeka usvajanje županijskog plana, te da će naš plan biti donesen nakon donošenja županijskog, a kako bi bio usklađen sa planom višeg reda.

Vezano uz vatrogasno vozilo, načelnik je rekao kako vještvo još nije u potpunosti gotovo, ali su izvjesni neki tehnički nedostaci na isporučenom vozilu. Vozilo još nije u potpunosti plaćeno, te će faktura biti umanjena ukoliko se utvrdi smanjena vrijednost vozila zbog lošijih tehničkih karakteristika od ugovorenih.

Vezanu uz novi sustav prikupljanja otpada, načelnik je kazao da je novi sustav počeo sa radom od 1. srpnja ove godine, te da je većina građana preuzela čipirane kante ili magnetne kartice za kontejnere. Manji broj građana, uglavnom vikendaša još nije preuzeo ni kante ni kartice te se dio otpada odlaže oko kontejnera. Djelatnici Grabovog rata su angažirani na sakupljanju tog nepropisno odloženog otpada, a načelnik ističe da je takvog otpada ipak sve manje.

Mate Petrić je pitao kada će biti realiziran plan izgradnje nogostupa sa donje, odnosno staze za bicikliste sa gornje strane ceste, na relaciji od kružnog toka do Hotela Bretanide.

Načelnik je kazao da postoji idejno rješenje uređenja te prometnice, da je vlasnik zemljišta g. Jako Andabak podržao taj projekt, ali da se radi o županijskoj cesti te da projekt treba realizirati tvrtka Županijske ceste.

Tonči Buljan je predložio da Tomi Fabijanović, u ime Općine Bol, pregovara sa g. Jakom Andabakom o ustupanju zemljišta za proširenje ceste, jer on ima dobra iskustva u pregovorima sa g. Andabakom.

Nataša Paleka Jakšić je pitala tko plaća zbrinjavanje otpada koji Grabov rat sakuplja oko kontejnera.

Načelnik je rekao da Grabov rat sakuplja otpad oko kontejnera u poseban kontejner na reciklažnom dvorištu, te da se zbrinjavanje tog otpada posebno ne naplaćuje.

Nataša Paleka Jakšić smatra da je model prikupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada loš, te da nije najsretnije izabran datum za implementaciju sustava.

Načelnik je kazao da je datum uvođenja novog sustava ovisio o koncesionaru, te da je za sve novine, pa i za novi sustav odvoza otpada potreban prijelazno razdoblje kako bi sustav u potpunosti zaživio.

Nataša Paleka Jakšić je pitala da li Jedinstveni upravni odjel i Načelnik znaju za Rješenje Ustavnog suda doneseno 29. siječnja 2020. godine po pitanju ustavnosti odluke o povišenju cijene odvoza komunalnog otpada, koje je uputilo više načelnika i gradonačelnika općina i gradova u RH.

Pročelnik je odgovorio da se to Rješenje Ustavnog suda ne odnosi na Općinu Bol.

Načelnik je rekao da cijena odvoza otpada nije povećana, te je predložio vijećnici da ona bolje prouči citirano Rješenje Ustavnog suda.

Ivica Šćpanović predlaže postavljanje nekoliko kontejnera za besplatno odlaganje otpada u prelaznom periodu, kako ne bi dolazilo da gomilanja smeća po javnim površinama.

Matko Baković je rekao da građane treba poticati i educirati da otpad više recikliraju te da će im na taj način računi biti znatno smanjeni.

Stipe Karmelić je kazao da je ovaj sustav uveden 1. srpnja 2020. godine te da je u početku bilo i do 5 kamiona smeća dnevno koje bi prikupili djelatnici Grabovog rata, a da je u tom kratkom razdoblju taj broj smanjen na 1 kamion dnevno nepropisno odloženog smeća.

Smatra da je sustav dobar, ali da je potrebno prelazno razdoblje u kojem će sustav u potpunosti zaživjeti.

U toku srpnja je općinska uprava izdala 20-tak prekršajnih naloga za nelegalno odlaganje smeća i sa time će se nastaviti kako bi se građani što prije naučili poštivanju općinske odluke o odlaganju otpada.

Sani Bodlović je upozorila da pojedini građani smeće odlažu na ulicu.

Načelnik je rekao da savjesni građani trebaju prijaviti prekršitelje, te da će po prijavi komunalni redar Općine Bol izdati prekršajni nalog i kazniti prekršitelja.

Tomi Fabijanović je upozorio na prometne probleme koji nastaju zbog parkiranja dostavnih kamiona na Poljani, u ulici Novi put i kod marketa Tommy. Smatra da je to ozbiljan problem sa kojim bi se trebalo ozbiljno pozabaviti.

Načelnik je kazao da se može raspisati natječaj i utvrditi ima li zainteresiranih za obavljanje dostave elektro vozilom. Prema dosadašnjim razgovorima i analizama ispada da bi takva djelatnost bila nerentabilna.

Katarina Marčić je predložila sa se ograniči dozvoljena nosivost dostavnih vozila.

Ivica Šćepanović je podržao Tomija Fabjanovića i njegovu ideju uvođenja malih dostavnih elektro vozila.

Tonči Buljan je pitao da li je Feliks Lukas – direktor teniskog turnira na Bolu TZO-u vratio uplaćenu donaciju.

Načelnik je rekao da će Feliks Lukas doći u Bol u četvrtak te da će se razgovarati o povratu dugovanja. Istaknuo je da je g. Lukas ipak imao neke troškove u organizaciji turnira te da će zatražiti potpuno izvješće.

Tonči Buljan je pitao da li se u novootvorenom disku na Zlatnom ratu poštuju epidemiološke mjere propisane za suzbijanje epidemije Covida-a 19.

Načelnik je kazao da je u razgovoru sa voditeljem diska saznao da su upoznati sa epidemiološkim mjerama te da su spremni za njihovu primjenu.

Tonči Buljan je pitao jesu li koncesionari pomorskog dobra uplatiti prvi dio naknade za korištenje pomorskog dobra.

Načelnik je rekao da je velika većina platila prvi dio nakade i ishodila koncesijsko odobrenje, a oni koji nisu riskiraju velike kazne zbog nelegalnog rada na pomorskom dobru.

Tonči Buljan je primijetio da portal Boljani info nije prinio informacije o marketinškoj aktivnosti TZ općine Bol, koja je polučila pozitivne marketinške efekte.

Joško Egekher je izrazi sumnju u pozitivne rezultate te marketinške akcije, te da na svom portalu nije htio objavljivati priče i stavove sa kojima se inače privatno ne slaže.

Marjan Marjanović je pitao kada će se izgraditi autobusna stajališta u Podbarju .

Matko Baković je kazao da se novim UPU-om planiraju autobusna stajališta u Podbarju i kod Srednje škole. Budući da su autobusna stajališta planirana na državnoj cesti, Hrvatske ceste će trebati izgraditi autobusna stajališta, nakon donošenja prostornog plana.

Tonči Kukoč je upozorio na promet motornih vozila Šetnicom te brojna parkirana vozila.

Načelnik je kazao da je upoznat sa tim problemom te da je prometnom redaru dat nalog za češće uredovanje na Šetnici.

Međutim, vlasnici kuća na Šetnici koji na svojoj parceli imaju garažu ili parkirališno mjesto imaju pravo prolaziti Šetnicom , ako nemaju mogućnost pristupa sa sjevera.

Marjan Marjanović je upozorio na sakupljanje oborinskih voda iznad tenis terena, te na slabo održavanje igrališta na Poljani, te rukohvata na plaži Benačica.

Načelnik je rekao da je upoznat sa tim problemima te da će nastojati da se konačno riješe.

 

DNEVNI RED:

POD 1)

Direktor KJP Grabov rat d.o.o. Mirko Perić je vijećnicima podnio detaljan godišnji izvještaj o izvršenju proračuna KJP Grabov rat d.o.o. za 2019. godinu.

Naveo je da je izvanproračunski korisnik KJP Grabov rat d.o.o. je u razdoblju siječanj-prosinac 2019. godine realizirao prihode u iznosu od 9.998.799,00 kuna, a rashode u iznosu od 8.496.900,00 kuna, te je ostvario dobit prije oporezivanja u iznosu od 1.501.899,00 kuna, i dobit financijske godine nakon oporezivanja u iznosu od 1.229.682,55 kuna.

KJP Grabov rat nema dospjelih starih ni tekućih obaveza tj. dugovanja prema: dobavljačima, bankama i dospjelih davanja državi.

Direktor ističe da tvrtka svoje obveze po svim relacijama uredno „servisira“ te da nisu tražili nikakvu financijsku pomoć.

Tekuća potraživanja iz 2019/2020 se svode na operativna potraživanja od kupca i korisnika naših usluga.

Ta potraživanja nisu sporna, naplativa su i nisu u zastari.

Također je kazao da Grabov rat nema više nikakvih „sivih zona“ i nedefiniranih situacija od najranijih vremena do zaključno sa 31. 12. 2019. godine.

Direktor smatra da je poslovanje firme u potpunosti konsolidirano, te da je KJP Grabov rat poslovnu 2019. godinu završilo pozitivno i uspješno.

Marjan Marjanović je pitao direktora kako tumači gotovo 100 %-tno povećanje prihoda od parkinga u 2019. godini u odnosu na prethodnu godinu.

Mirko Perić je pojasnio da je u 2019. godini otvoren novi parking na Martinici, te da su povećane cijene na ostalim parkinzima, te da je sve to uzrokovalo na tako značajno povećanje prihoda od parkinga u 2019. godini.

Katarina Marčić je zatražila objašnjenje manjeg pada prihoda od ugostiteljstva u 2019. godini u odnosu na prethodnu godinu.

Mirko Perić je kazao da je do manjeg pada prihoda od ugostiteljstvu u 2019. godini došlo zbog većeg broja kišnih dana koji se negativno odražavaju na promet na plaži.

 

Odluka o davanju suglasnosti na proračun KJP Grabov rat za 2019. godinu donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 2

Matko Baković je upoznao nazočne sa završnim računom Centra za kulturu općine Bol za 2019. godinu.

Istaknuo je da su ukupni prihodi u 2019. godini iznosili 1.310.798,00 kn. Ukupni rashodi su iznosili 1.264.620,00 kn, odnosno ostvaren je višak od 46.178,00 kuna.

Sa manjkom iz prethodnog razdoblja od 38.865,00 kuna, konačni rezultat na kraju 2019. godine je višak od 7.312,00 kuna.

 

Vijećnici su sa10 glasova ZA 1 SUZDRŽANIM glasom, prihvatili završni računu Centra za kulturu općine Bol za 2019. godinu.

 

POD 3)

Matko Baković je vijećnicima izložio prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na proračun Dječjeg vrtića „Mali princ“ za 2019. godinu.

Izvanproračunski korisnik Dječji vrtić „Mali princ“ je u razdoblju siječanj-prosinac 2019. godine realizirao prihode u iznosu od 2.524.590,00 kuna, a rashode u iznosu od 2.491.785,00 kuna, te je ostvario višak prihoda u iznosu od 32.805,00 kn, i s manjkom od protekle godine u iznosu od 3.738,00 kn čini rezultat poslovanja od 29.067,00 kuna viška.

 

Odluka o davanju suglasnosti na proračun Dječjeg vrtića „Mali princ“ za 2019. godinu donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 4)

Matko Baković je upoznao vijećnike s prijedlogom odluke o davanju suglasnosti na proračun općinske knjižnice „Hrvatska čitaonica“ za 2019. godinu.

Izvanproračunski korisnik Općinska knjižnica je u razdoblju siječanj-prosinac 2019. godine realizirala prihode u iznosu od 401.901,09 kuna, a rashode u iznosu od 404.003,32 kuna, te je ostvarila manjak poslovanja u iznosu od 2.102,23 kuna. Preneseni višak iz 2018. godine je iznosio 3.115,37 kuna, što čini ukupni pozitivni rezultat poslovanja u iznosu od 1.013,14 kuna.

 

Odluka o davanju suglasnosti na proračun općinske knjižnice „Hrvatska čitaonica“ za 2019. godinu donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 5)

Matko Baković je dao uvodno obrazloženje odluke o davanju suglasnosti na proračun DVD-a Bol za 2019. godinu.

Izvanproračunski korisnik DVD-a Bol je u razdoblju siječanj-prosinac 2019. godine realizirao prihode u iznosu od 1.033.657,00 kuna, a rashode u iznosu od 1.166.758,00 kuna, te je ostvario manjak prihoda u iznosu od 133.101,00 kuna.

Izvanproračunski korisnik je na kraju godine imao potraživanja za pretporez u iznosu od 92.353,00 kuna i novčana sredstva na žiro račun u iznosu od 91.604,00 kuna, dugotrajne imovine 739.414,00 kuna, potraživanja za predujmove 370,00 kuna i potraživanja od kupaca 2.681.00 kuna što je ukupno novčanih sredstava 926.422,00 kuna.

Izvanproračunski korisnik ima obveze prema dobavljačima u iznosu od 269.882,00 kuna.

Dakle, izvanproračunski korisnik je ostvario konačni pozitivni rezultat u iznosu od 656.540,00 kuna.

 

Odluka o davanju suglasnosti na proračun DVD-a Bol za 2019. godinu donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 6)

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je dao uvodno obrazloženje ove točke Dnevnog reda.

Naime, na prošloj sjednici općinskog vijeća vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog Tomija Fabijanovića i zatražili da se za iduću sjednicu općinskog vijeća pripremi Odluka o izmijeni i dopuni odluke o korištenju javnih površina, te da se a Bilinoj kući dozvoli izlaganje 5 bicikli. Također su zauzeli stav da se izlaganje bicikala treba naplatiti kao i ranijih godina.

Zbog toga se predlažu izmjene i dopune Odluke o korištenju javnih površina na području Općine Bol.

Prijedlog je da se u članku 8. Odluke o korištenju javnih površina na području Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 2/2020) iza stavka 2. doda stavak 3. koji glasi: „Iznimno od odredbi stavka 2. ovog članka na javnoj površini na području Biline kuće dozvoljava se izlaganje do 5 bicikli.“

Također, prijedlog je da dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

 

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o korištenju javnih površina na području općine Bol

donesena je sa 9 glasova ZA i 2 glasa PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 7)

Matko Baković je upoznao nazočne sa Zapisnikom o provedenom posrednom inspekcijskom nadzoru nad radom Općine Bol.

Nadzor je obavilo Ministarstvo uprave, Samostalni sektor za upravnu inspekciju, Služba za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Uvidom u odluku o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol utvrđene su određene nepravilnosti i neusklađenosti s važećim propisima.

Zbog toga je načelniku Općine Bol naređeno poduzimanje radnji kojima će se osigurati usklađivanje Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol sa važećim propisima.

Predloženom Odlukom uređuje se ustrojstvo, naziv i djelokrug rada i način upravljanja upravnog tijela Općine Bol, organiziranog kao Jedinstveni upravni odjel općine Bol.

Predložena odluka je usklađena sa važećim zakonskim propisima sukladno naredbi Ministarstva uprave.

 

Odluka o ustroju i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela općine Bol donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 8)

Matko Baković je upoznao nazočne sa Zapisnikom o provedenom posrednom inspekcijskom nadzoru nad radom Općine Bol.

Nadzor je obavilo Ministarstvo uprave, Samostalni sektor za upravnu inspekciju, Služba za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Uvidom u odluku o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika utvrđene su određene nepravilnosti i neusklađenosti s važećim propisima.

Zbog toga je načelniku Općine Bol naređeno poduzimanje radnji kojima će se osigurati usklađivanje Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika sa važećim propisima.

Predloženom Odlukom određuje se osnovica i koeficijenti za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obavljaju profesionalno te druga prava dužnosnika iz radnog odnosa.

Odlukom o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika („Narodne novine“ br. 511/14) utvrđena je osnovica u visini od 3.890,00 kuna bruto, a navedena osnovica je ujedno i osnovica za obračun plaće načelnika i zamjenika načelnika

Predloženi su slijedeći koeficijenti za izračun plaća dužnosnika:

1. općinski načelnik………………………4,26

2. zamjenik općinskog načelnika………3,62

Predložena odluka je usklađena sa važećim zakonskim propisima sukladno naredbi Ministarstva uprave.

Iako dosadašnja odluka o plaćama načelnika i zamjenika načelnika nije bila usklađena sa zakonom, jer je donesena 2010. godine, Ministarstvo uprave je u nadzoru utvrdilo nije nikada isplaćena veća plaća od dozvoljene.

 

Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenička općinskog načelnika donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 9)

Matko Baković je ukazao na potrebu poštivanja mjera HZJZ-a za suzbijanje epidemije Covid-a 19 i kod organizacije predstojeće bolske fjere.

Predlaže otkazivanje svečane sjednice koja se tradicionalno održavala u Hotelu Elaphusa, te domjenka koji se tamo također tradicionalno održavao.

Budući da fjera pada u srijedu, kada se i inače ove godine održavaju Bolske ljetne večeri predlaže da se ta manifestacija održi i te srijede, ali uz izostanak centralnog muzičkog događanja.

Načelnik je predložio da se angažiraju 2-3 dalmatinske klape koje bi svirale na više odvojenih lokacija, te bi se na taj način postigla disperzija posjetitelja na širem prostoru.

Privatni ugostitelji mogu organizirati zabavni program po svom izboru kao i ranijih godina, ali uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera HZJZ-a.

Načelnik je najavio i tradicionalni vatromet za fjeru koji bi počeo u 23.00 sata.

 

Većina nazočnih vijećnika je podržala prijedlog načelnika i predsjednika općinskog vijeća da se otkaže svečana sjednica koja se tradicionalno održavala u Hotelu Elaphusa, te domjenka koji se tamo također tradicionalno održavao.

Većina nazočnih vijećnika je podržala prijedlog načelnika i predsjednika općinskog vijeća da se za fjeru održi manifestacija Bolska ljetna večer, bez centralnog muzičkog događanja i uz angažiranje 2-3 dalmatinske klape koje bi svirale na više odvojenih lokacija.

Većina nazočnih vijećnika je podržala prijedlog načelnika da u 23.00 sata otpočne tradicionalni vatromet.

Većina nazočnih vijećnika je podržala prijedlog načelnika i predsjednika općinskog vijeća da se i ubuduće srijedom nastavi organizirati manifestacija Bolske ljetne večeri.

 

POD 10)

Predsjednica Odbora za javna priznanja Sani Bodlović je izvijestila nazočne o rezultatima natječaja za dodjelu javnih priznanja Općine Bol.

Naime, u otvorenom roku zaprimljena tri prijedloga za dodjelu javnih priznanja i to:

 Nagrada Općine Bol za životno dijelu g. Stipi Iviću.

 Godišnja nagrada Općine Bol obitelji Mikulić.

 Kolektiva nagrada obitelji Vrsalović (Mirko, Dasen i Berigoj)

U obrazloženju za priznanje za g. Stipu Ivića je navedeno da je cijeli radni vijek proveo u Bolu gdje je radio u turizmu od konobara do niza rukovodećih funkcija.

Prijedlog za priznanje obitelji Mikulić se temelji na 20 godina cjelogodišnjeg rada na otvorenoj tržnici-štandu za prodaju voća i povrća.

Prijedlog za priznanje obitelji Vrsalović nema utemeljenja u Odluci o javnim priznanjima Općine Bol, iako članovi Odbora cijene doprinos obitelji Vrsalović u području znanosti i prava kojima su doprinijeli ugledu otoka Brača i Bola.

Članovi komisije su jednoglasno zaključili da Stipe Ivić i Obitelj Mikulić ne ispunjavaju uvjete za dobivanje javnog priznanja općine Bol, ali cijeneći njihove zasluge u razvoju bolskog turizma sugeriraju predlagačima da svoje dopise upute TZ općine Bol koja svake godine daje priznanja za doprinose u razvoju bolskog turizma.

 

Budući da nije bilo prijedloga za dodjelu javnih priznanja od strane nadležnog Odbora, vijećnici nisu glasovali o ovoj točci Dnevnog reda, odnosno o Odluci o davanju javnih priznanja općine Bol za 2020. godinu.

 

POD 11)

Lječilište Dujmović je dana 15. lipnja 2020. godine uputilo Žalbu na izdane račune od strane Općine Bol.

U dopisu g. Dujmović navodi da je zbog epidemije COVID 19 na rubu bankrota.

Naime, u Lječilištu radi samo jedna osoba, te zbog COVID 19 nema pacijenata, a HZZO plaća njihove usluge po zaprimljenim računima i odrađenim uslugama po pacijentu.

Ministarstvo zdravlja ne priznaje njihov trošak parafiskalnih nameta kao što su komunalni doprinos i spomenička renta.

Zbog toga g. Dujmović od općinskog vijeća traži da bude oslobođen plaćanja parafiskalnih nameta, komunalne naknade i spomeničke rente, te storniranje ranije izdanih računa.

Također navodi da će u protivnom, u slučaju ne prihvaćanja navedene žalbe, biti prisiljen zatvoriti Lječilište u Bolu.

 

Vijećnici su odbili ovu zamolbu (7 PROTIV, 4 ZA).

 

Sjednica je završila u 20.05 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

 

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content