Zapisnik sa 5. sjednice vijeća 2018.

alt
21. svibnja, 2018. u 12:56:33

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/18-01/45

Ur. broj: 2104/02-18-02/01

Bol, 04. svibnja 2018. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14, 1/15 i 1/18), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 5/2018 izvanredne sjednice općinskog Vijeća održane dana 04. svibnja 2018. godine, sa početkom u 09.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Matko Baković (predsjednik vijeća), Tomi Fabijanović, Sani Bodlović (prva potpredsjednica vijeća), Mate Petrić, Marjan Marjanović, Milan Škrbić, Tonči Buljan, Nataša Paleka Jakšić (druga potpredsjednica vijeća).

Izočni: Katarina Marčić, Ivica Šćepanović, Tonči Kukoč Bager .

Ostali nazočni: Jakov Okmažić – zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik JUO Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur.- zapisničar, Joško Egekher i Roni Marinković- predstavnici medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 8 vijećnika.

B) Predsjednik vijeća Marko Baković je predložio, a vijećnici JEDNOGLASNO prihvatili, sljedeći Dnevni red:

  1. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti za zaduženje i davanje jamstva trgovačkom društvu Grabov rat d.o.o. iz Bola

POD 1)

Matko Baković je vijećnicima pojasnio prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje i davanje jamstva trgovačkom društvu Grabov rat d.o.o. iz Bola.

Naime, u tijeku su radovi na pripremi turističke sezone, a općinsko poduzeće Grabov rat d.o.o. je provelo postupak javne nabave za kupnju nove opreme na plaži Zlatni rat.

U tijeku su pripreme za početak radova na Vatrogasnom domu gdje će Grabov rat d.o.o. uložiti određena sredstva za gradnju podruma gdje će dobiti svoj skladišni prostor.

Načelnik je predložio, a predsjednik vijeća je prihvatio da se održi izvanredna sjednica vijeća na kojoj predlaže donijeti odluku o davanju suglasnosti za zaduženje i davanje jamstva trgovačkom društvu Grabov rat na iznos od 1.800.000,00 kuna.

Ova sredstva se planiraju utrošiti za gore navedene dvije namjene.

Ukoliko Grabov rat bude imao svojih slobodnih sredstava neće trebati koristiti cijeli iznos odobrenog kredita.

Grabov rat d.o.o. je zatražio 3 ponude poslovnih banaka za kreditiranje, a kao najpovoljniju je izabrana ponuda Zagrebačke banke d.d.

Predloženom odlukom daje se jamstvo i suglasnost trgovačkom društvu Grabov rat d.o.o. Bol za zaduživanje kod Zagrebačke banke d.d.

Trgovačko društvo Grabov rat bi se zadužilo kod Zagrebačke banke po slijedećim uvjetima:

Iznos i valuta: 1.800.000,00 kuna

Kamatna stopa: 1,75 %

Rok otplate: 12 mjeseci

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva : 0,25 % jednokratno

Financijska sredstva za otplatu kreditnih anuiteta osigurati će se iz poslovanja tvrtke uz jamstvo Općine Bol.

Predloženom odlukom općinsko vijeće ovlašćuje načelnika Tihomira Marinkovića da u ime Općine Bol jamči tražbinu vjerovnika koja će nastati temeljem Ugovora o kreditu koji će se zaključiti između vjerovnika Zagrebačke banke d.d. i dužnika tvrtke Grabov rat d.o.o. i to izdavanjem zadužnice.

Nakon kraće rasprave vijećnici su glasovali o predloženoj odluci.

Predloženu odluku o davanju suglasnosti za zaduženje i davanje jamstva trgovačkom društvu Grabov rat d.o.o. iz Bola vijećnici su prihvatili sa 7 glasova ZA, dok je 1 vijećnik bio SUZDRŽAN, a objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14, 1/15 i 1/18) čuva u uredu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

Sjednica je završila u 09.15 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content