Zapisnik sa 5. sjednice vijeća 2016.

Zapisnik sa 5. sjednice vijeća 2016.
15. prosinca, 2016. u 20:12:48

alt

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/16-01/83

Ur. broj: 2104/02-16-02/01

Bol, 25. studenog 2016. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14 i 1/15), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  5/2016 sjednice općinskog Vijeća održane dana 24. studenog 2016. godine, sa početkom u 18.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Tomislav Marčić, Frane Lukšić, Matko Baković (prvi potpredsjednik vijeća), Sani Bodlović, Jakov Okmažić.

Izočni: Branko Mikulić, Tomi Fabijanović, Ivica Ščepanović, Boris Škrbić, Srečko Karmelić.

Ostali nazočni:  Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić – zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Nives Serventi-računovodstvena referentica, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 6 vijećnika.

Vijećnik Jakov Okmažić je predložio odgodu održavanja sjednice zbog velikog broja odsutnih vijećnika. Istaknuo je da su teme predložene za  Dnevni red značajne te da bi bilo poželjno da o njima raspravlja i da ih izglasava veći broj vijećnika. Kazao je da će napustiti sjednicu ukoliko predsjednik vijeća ne odgodi ovu sjednicu i zakaže je za neki drugi dan.

Predsjednik vijeća je prihvatio prijedlog Jakova Okmažića te je odgodio održavanje 5/2016 sjednice vijeća za srijedu 30. studenog 2016. godine za 18.00 sati.

I. dio sjednice je završen 24. studenog 2016. godine  u 18.15 sati

Nastavak 5/2016 sjednice općinskog Vijeća je održan 30. studenog 2016. godine, sa početkom u 18.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Tomislav Marčić, Matko Baković (prvi potpredsjednik vijeća),  Tomi Fabijanović, Boris Škrbić (drugi potpredsjednik vijeća), Sani Bodlović, Jakov Okmažić i Ivica Ščepanović.

Izočni: Branko Mikulić, Frane Lukšić, Srečko Karmelić.

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

A)    Utvrđuje se kvorum, prisutno je 8 vijećnika.

B) Dnevni red, predložen u materijalima, je prihvaćen sa 6 glasova ZA, 1 glasom PROTIV  i 1 SUZDRŽANIM glasom, te glasi:

 1. Izvješće o radu načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2016.
 2. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju izvještaja o izvršenju proračuna općine Bol za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine.
 3. Rasprava i donošenje odluke o drugom rebalansu proračuna općine Bol za 2016. godinu.
 4. Rasprava i donošenje odluke o izradi UPU-a Polazna stanica za žičaru.
 5. Rasprava i donošenje odluke o izradi UPU-a uređenje plaže Potočine- Borak.
 6. Rasprava i donošenje odluke o oslobađanju od dijela plaćanja komunalnog doprinosa za Srednju školu Bol.
 7. Rasprava o novoj odluci o komunalnom doprinosu općine Bol.
 8. Rasprava o novoj odluci o komunalnoj naknadi općine Bol.
 9. Rasprava i donošenje odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade.
 10. Rasprava i donošenje odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata članova općinskog vijeća zastupljenih u općinskom vijeću Općine Bol za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.
 11. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva.
 12. Rasprava i donošenje odluke o taxi prijevozu.
 13. Rasprava i donošenje zaključka o dopisu općine Nerežišća o mijenjanju granica općina kod murvičkog groblja.
 14. Rasprava i donošenje odluke o sufinanciranju uređenja potkrovlja Dječjeg vrtića Mali princ.
 15. Rasprava i donošenje zaključka na osnovi dopisa Ivane Bošković Ivičić
 16. Rasprava i donošenje zaključka na osnovi dopisa grupe građana za cjelogodišnje parkiranje na Rudini, na osnovi obitelji Radić za besplatno parkiralište na Rudini, na osnovi dopisa Jerke Marinković za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa, na osnovi dopisa Nikše Šimetovića o ograničavanju glazbe u centru mjesta, na osnovi dopisa Nikše Šimetovića o osnivanju mreže rane defibrilacije na području Bola, na osnovi dopisa Domagoja Marinkovića o poslovnoj suradnji sa „paukom“, na osnovi dopisa Davida Vukote o smanjenju naknade za uslugu masaže na plaži.

C) Prihvaćanje zapisnika sa 4/2016 sjednice vijeća:

Predsjednik Općinskog vijeća Doro Adulmar je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna  pismena primjedba na zapisnik sa 4/16 sjednice Općinskog vijeća.

Također je utvrđeno da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 4/16 sjednice Općinskog vijeća je usvojen sa  7 glasova ZA, dok je 1 vijećnik glasovao PROTIV.

D) Izvješće općinskog načelnika o radu općine Bol od prošle sjednice vijeća:

Načelnik je naglasio da je turistička sezona 2016. godine bila rekordna.

Naime, zabilježen je posjet preko 100.000 gostiju.

U Bolu je održana turistička manifestacija Turistički cvijet – kvaliteta za Hrvatsku.

Bol je bio finalist u kategoriji destinacija odmorišnog turizma za 2016. godinu.

Načelnik je kazao da se sutra održava prva sjednica Povjerenstva vezana uz studiju utjecaja na okoliš za Luku Bol. Nakon održavanja javne rasprave usvojiti će se studija utjecaja na okoliš kao jedan od osnovnih dokumenata za ishođenje građevinske dozvole za novu luku.

Načelnik je kazao da se Božićno – Novogodišnje manifestacije planiraju u lanjskim okvirima.

Istaknuo je da je instalirana blagdanska Božićno – Novogodišnja dekoracija i da je upaljena 1. adventska svijeća.

Načelnik je upoznao vijećnike sa uređenjem okoliša i pristupnog puta crkvi u Murvici, te je rekao da će uskoro biti posađeno cvijeće.

Načelnik je izvijestio vijećnike da je sudski ovršitelj Općini Bol predao u posjed dio tenis terena u površini od oko 9 000 m2, koje je Općina Bol dobila u vlasništvo pravomoćnom sudskom odlukom.

Načelnik je primijetio da trenutno u Bolu ne radi ni jedan restoran, što je neprimjereno za Bol kao vrhunsku turističku destinaciju.

Tomislav Marčić je kazao da to nije u potpunosti točna informacija jer  restoran Jadranka radi i zimi.

E) Vijećnička pitanja, primjedbe, prijedlozi i pohvale:

Vijećnik Matko Baković je pitao što općinska uprava poduzima kako bi se uklonile nelegalno postavljene mobilne kućice. Naglasio je da se ne smije dozvoliti nered u prostoru.

Također ukazao na dvojbene kriterije za ishođenje Rješenja o osnivanju OPG-a.

Posebno je istaknuo OPG Kamp Osmanagić. Rekao je da na navedenom OPG-u nema nikakve poljoprivredne kulture te da vlasnik i njegova obitelj ne žive na Bolu.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da je općinska uprava poduzela sve korake iz svoje nadležnosti kako bi se spriječio nered u prostoru odnosno nelegalno postavljanje  mobilnih kućica.

Tako su nakon zakonom predviđene procedure donesena Rješenja o uklanjanju 5 mobilnih kućica.

Međutim, pročelnik je kazao da ne postoji koordinacija između pojedinih ministarstava  pa je tako moguće da Ured za gospodarstvo izda dozvolu za obavljanje djelatnosti smještaja i ugostiteljske djelatnosti u nelegalno postavljenim objektima postavljenim bez lokacijske dozvole, koja imaju pravomoćno rješenje o uklanjanju.

Općina Bol je uputila dopis na adrese više ministarstva i upoznala ih sa ovom problematikom.

Tomi Fabijanović je kazao da bolski ugostitelji sakupljaju sredstva za obnovu vukovarskog vodotornja te je predložio da se i Općina Bol pridruži toj akciji sa nekim iznosom.

Vijećnik Ivica Ščepanović je primijetio da je preveliki razmak između dvije sjednice općinskog vijeća, te da je Dnevni red preobiman. Također je istaknuo da ima osjećaj da je izoliran od  aktualnih zbivanja i informacija u  općini.

Ivica Ščepanović je zatražio informacije o izgradnji kemijsko-biološkog pročistača u Podborju.

Načelnik je odgovorio da je Urbanističkim planom uređenja, koji je u izradi,  predviđena  lokacija za pročiščivač otpadnih voda na općinskom zemljištu kod Reciklažnog dvorišta. Usvajanjem plana počet će projektiranje, a nakon toga ishođenje građevinske dozvole. Vodovod Brač, kao investitor izgradnje pročistača, financijska sredstva za izvođenje radova planira tražiti od europskih fondova.

Ivica Ščepanović je zatražio pisanu informaciju o izgradnji novog groblja.

Ivica Ščepanović je je pitao da li je Županijska lučka uprava općini vratila 2.000.000,00 kuna koje je općina uložila u izgradnju lučkog područja.

Načelnik je kazao da je u razgovoru  sa predstavnicima Županijske lučke uprave dogovoreno da do kraja godine plate 900.000,00 kuna, a preostalih 1.100.000,00 kuna do ožujka iduće godine.

Ivica Ščepanović je pitao u kojem je stadiju projekt izgradnje rotora i vidikovca.

Načelnik je odgovorio da je provedena javna nabava za odabir najpovoljnijeg izvođača radova za izgradnju rotora i vidikovca. Investitor izgradnje su Hrvatske ceste, a općina je prethodno osigurala zemljište za vidikovac, platila projekte i građevinske dozvole. Načelnik je također rekao da je u tijeku postupak izvlaštenja zemljišta za gradnju rotora.

Ivica Ščepanović je pitao kada će se urediti šematorij ispred Dominikanskog samostana.

Načelnik je kazao da je ranije odlučeno da se stare ploče sa Studenca ugrade ispred Vele crkve i ulaza u groblje. Napravljen je konzervatorski elaborat, a uređenje šematorija se planira zajedno sa izgradnjom Spomen parka palima za Domovinu.

Ivica Ščepanović je također pitao kada će se postaviti ograda oko zdenca na Studencu.

Načelni je kazao da se planira postavljanje ograde oko nekadašnjeg zdenca, ali uz prethodnu suglasnost konzervatora.

Vijećnik Tomislav Marčić je pitao u kojem je stadiju projekt izgradnje stanova POS-a.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da je za pribavljanje građevinske dozvole za gradnju stanova POS-a prethodno potrebno donijeti III. izmjene i dopune Prostornog plana  kojim se planira usklađenje  udaljenosti zgrade od međe oprema idejnom projektu POS-ovih stanova.

Tomislav Marčić je pitao koji je daljnji tijek dodjela koncesija na plaži Zlatni rat. Podsjetio je da je općinskom poduzeću Grabov rat istekla koncesija za korištenje plaže. Pitao je da  li će načelnik donijeti Godišnji plan korištenja pomorskog dobra i za to područje, tako da općinsko Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja bude nadležno za dodjelu koncesijskih odobrenja.

Kazao je da je sada prilika da se krene ispočetka, da se plaža vrati u prvobitno stanje te da se uklone nelegalno postavljeni sadržaji.

Načelnik je rekao da će se o ovoj temi  uskoro održati sastanak sa predstavnicima nadležnih tijela u Županiji, te da će vijećnicima dati potpunu informaciju o ovoj problematici na idućoj sjednici vijeća.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je zatražio informaciju o izgradnji novog groblja.

Voditeljica pravnih poslova Svjetlana Baković je kazala da su potpisani kupoprodajni ugovori sa vlasnicima zemljišta te da je zatražena uknjižba Općine Bol na tim nekretninama.

Uknjižba prva vlasništava je preduvjet ishođenja građevinske dozvole.

Ugovori su također poslani Ministarstvu regionalnog razvoja te je zatražena isplata sredstava Općine Bol deponiranih u Fondu za financiranje kapitalnih projekata, kako bi se prodavateljima isplatila prva rata ugovorene cijene zemljišta.

Doro Adulmar je također pitao što je sa poslovnim prostorom na Vidovoj gori.

Načelnik je odgovorio da je u tijeku izrada projektne dokumentacije uređenja i izrada troškovnika doma na Vidovoj gori, a nakon toga slijedi raspisivanje javnog natječaja za zakup poslovnog prostora.

Doro Adulmar je pitao da li izvršena rekonstrukcija kupaonice u Domu za stare i nemoćne.

Načelnik je kazao da je od ravnatelja Doma zatražio popis  potrebnih zahvata za uređenje. Uređenju će se  pristupiti tek nakon dostavljene povratne informacije.

Boris Škrbić je ukazao na problematiku korisnika prostora Dva ferala. Naime, svakodnevno 10-15 umirovljenika koriste taj prostor, a nemaju gdje popiti kavu ili drugo piće.

Načelnik  je kazao da nema ekonomske računice da netko tamo radi.

Doro Adulmar je kazao da bi cijeli prostor Doma kulture trebalo drugačije osmisliti. Smatra da bi se minimalnim sredstvima to mjesto moglo pretvoriti u mjesto okupljanja više generacija.

Tomi Fabijanović smatra da bi se ugostitelje koji rade i u zimskom periodu treba nagraditi. Predlaže da ih se oslobodi od plaćanja dijela naknade.

Tomislav Marčić smatra da bi se problem pića za umirovljenike u Domu kulture mogao riješiti postavljenjem aparata za kavu na kovanice. Također je kazao da je prije nekoliko godina tvrtka Grabov rat ishodila minimalne tehničke uvjete za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga u domu kulture i da u komunalnom poduzeću već imamo zaposlene djelatnike koji stručno mogu pružati tu uslugu.

Načelnik je predložio održavanje posebnog sastanka na kojem će nazočni razgovarati o mogućnostima uređenja Doma kulture.

Boris Škrbić je rekao da treba sanirati rupe na cesti u ulici Domovinskog rata. Također je kazao da treba urediti put do crkve u Murvici.

Načelnik je rekao da će se sanirati ulica Domovinskog rata, a da se već uređuje dio puta do crkve u Murvici.

DNEVNI RED:

POD 1)

Načelnik Tihomir Marinković je vijećnicima podnio polugodišnje izvješće o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine održane su tri sjednice općinskog vijeća općine Bol. Na svakoj sjednici je izvješćivao vijećnike o radu, a vijećnici su redovno postavljali pitanja i dobivali odgovore radi bolje informiranosti.

Na 1/2016 sjednici vijeća održanoj 26. veljače 2016. donesena je odluka o prihvaćanju Strategije razvoja bolskog turizma za razdoblje 2016/2021., raspravljalo se o donošenju odluke o kratkoročnom zaduživanju na iznos od 2.000.000,00 kn, donesena je odluka o programu socijalnih potreba, odluka o ugostiteljskoj djelatnosti i odluka o zaštiti od buke na području općine Bol. Raspravljalo se o pismu namjere za uređenje planinarskog doma Vladimir Nazor nakon čega su vijećnici zatražili od tvrtke MS Brač turist d.o.o. da potpiše ugovor o korištenju doma prema uvjetima iz natječaja ili će se raspisati novi natječaj.

Na 2/2016 sjednici vijeća održanoj dana 14. travnja 2016. godine raspravljalo se o organizaciji WTA Bol Open teniskog turnira i dana je informacija o kratkoročnom zaduženju na iznos od 2.000.000,00 kn. Donesena je odluka o prihvaćanju konačnog prijedloga UPU-a R3 zone, prva faza, donesena je odluka o prihvaćanju završnog računa opčine Bol za 2015. godinu.

Donesena je odluka o završnom računu Centra za kulturu i imenovana je ravnateljica centra za kulturu na rok od 4 godine.

Donesena je odluka o kupnji nekretnina za novo bolsko groblje.

Na 3/2016 sjednici vijeća održanoj dana 19. svibnja 2016. godine, prihvaćeni su završni računi KJP Grabov rat d.o.o, D.V. Mali princ, općinske knjižnice i DVD-a Bol.

Raspravljalo se o radu Doma za stare i nemoćne osobe, prihvaćeno je idejno rješenje spomenika palima za Domovinu. Raspravljalo se o molbi tvrtke MS Brač turist d.o.o. o povratku jamčevine od 100.000,00 kn i priznavanju troškova od 292.125,00 kn. Vijećnici o ovome nisu donijeli decidiranu odluku. Donesena je odluka o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru za 2016. godinu. donesena je odluka o kupnji idealnog dijela 1/3 čest. zemlj. 2277/1 k.o. Bol na kojoj je izgrađeno boćalište kod naselja Blato-Ratac.

U prvoj polovici 2016. godine općina Bol je napravila novi iskorak u kvalitetnom uređenju komunalne infrastrukture. Uređeno je parkiralište kod vrtića i na Poljani, izgrađen je potporni zid na obilaznici ispred restorana Ranč, uređen je dio ulice uz Šilovac sjeverno od obilaznice, završeno je uređenje trotoara na rivi od benzinske postaje do Biline kuće, uređen je kolni pristup David ceste na obilaznicu, uređena je plaža za invalide na Benačici, postavljen je javni tuš na plaži za invalide i na plaži Potočine, uređen je istočni pristupni put do plaže Zlatni rat.

Osim dobre pripreme za ovogodišnju turističku sezonu općina Bol je pomogla održavanje tradicionalnog zimskog karnevala, održavanje Treće humanitarne utrke Đir oko Bola, općina Bol je bila glavni sponzor WTA Bol open teniskog turnira, sufinancirala je održavanje Svjetskog prvenstva u jedrenju na dasci, obnovila je rad kiparske kolonije, a bolskoj Osnovnoj školi je financijski pomogla da postane međunarodna Eko –škola i da grupa robotičara sudjeluje na Svjetskom prvenstvu.

Općina Bol je redovno financirala rad Dječjeg vrtića,  Centra za kulturu, općinske knjižnice, DVD-a Bol.

Općina je prema svojim mogućnostima pomagala socijalno ugrožene osobe.

Načelnik je održavao kontakte sa odgovornim osobama u SDŽ, u državnim institucijama i na nivou otoka Brača.

U raspravi je vijećnik Ivica Ščepanović pitao da li je općina vratila jamčevinu u iznosu od 100.000,00 kuna tvrtki MS Brač turist.

Načelnik je odgovorio da jamčevina nije vraćena tvrtki MS Brač turist, odnosno da je poštovan zaključak općinskog vijeća o tom pitanju.

Doro Adulmar je pitao da li je Stanko Kvesić direktor tvrtke MS Brač turist vratio ključeve poslovnog prostora Doma na Vidovoj gori.

Načelnik je rekao da gospodin Kvesić nije vratio ključeve, te da će u natječaju za zakup tog poslovnog prostora pisati da prostor nije slobodan od osoba i stvari.

Doro Adulmar je predložio da se gospodinu Kvesiću svakih 15 dana šalje dopis sa zahtjevom da vrati ključeve Doma na Vidovoj gori.

Vijećnici su sa  6 glasova ZA i  2 glasa PROTIV donijeli odluku o prihvaćanju  izvješća o radu načelnika Općine Bol, a donesena odluka će se  objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 2)

Računovodstvena referentica Nives Mošić je vijećnicima pojasnila izvješće o proračunu za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine.

Zakonska je obveza načelnika podnijeti izvješće o proračunu za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bol za 2016. godinu sadrži: opći dio proračuna račun prigoda i rashoda i račun financiranja, posebni dio proračuna, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima, obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

Početno stanje primljenih zajmova iznosi 2.000.000,00 kuna, a sastoji se od obveze po kratkoročnom kunskom kreditu namijenjenom za podmirivanje tekućih obveza-svladavanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

Kamatna stopa za navedeni kredit iznosi 3,50 % godišnje, fiksna. U razdoblju od 14. ožujka do 30. lipnja 2016. godine plaćena je jedna rata kamate za kredit u iznosu od 3.442,62 kune.

U razdoblju siječanj-lipanj 2016. godine Općina Bol nije izdavala jamstva ni suglasnosti za zaduživanje.

U prvoj polovini godine ostvareni su prihodi u iznosu od 8.155.943,00 kuna što je 38,24 % od planiranog iznosa. U istom razdoblju su ostvareni ukupni rashodi i iznosu od 9.534.751,00 kuna što je 44,70 % planiranog iznosa.

Ostvaren je manjak poslovanja od 1.371.080,00 kuna. Ovome manjku treba pribrojiti manjak iz prethodne godine u iznosu od 2.008.013,00 kuna što ukupno iznosi 3.386.821,00 kuna.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je kazao da je Odbor za financije i proračuna razmotrio ovo  izvješće o  proračunu za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine te preporuča njegovo usvajanje.

Tomislav Marčić je pitao kako se knjiži dug Županijske lučke uprave prema Općini Bol. Također je pitao da li je pokrenut postupak prisilne naplate tog potraživanja.

Nives Mošić je odgovorila da taj dug nije knjižen.

Doro Adulmar je kazao da je sa Županijskom lučkom upravom bio postignut usmeni sporazum o financiranju I. faze luke na Račiću. Također je rekao da je u razgovoru  sa predstavnicima Županijske lučke uprave dogovoreno da do kraja 2016. godine plate 900.000,00 kuna duga, a preostalih 1.100.000,00 kuna do ožujka iduće godine.

Načelnik je kazao da je općina pristupila izgradnji I. faze luke na Račiću zbog potrebe dovršenja započetih radova.

Tomislav Marčić smatra da je neozbiljno na riječ nekome dati 2.000.000,00 kuna, te se pita gdje je tu fiskalna odgovornost. Istaknuo je da potraživanje prema Lučkoj upravi nije knjigovodstveno evidentirano, niti je usmeni sporazum sa Lučkom upravom  potkrijepljen pisanim ugovorom.

Vijećnici su sa  6 glasova ZA i 1 glasom PROTIV, (1 vijećnik je bio ODSUTAN), donijeli odluku o prihvaćanju  izvješća o  proračunu za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine, a donesena odluka će se  objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 3)

Pročelnik Stipe Karmelić je dao uvodno obrazloženje prijedloga odluke o drugom rebalansu proračuna općine Bol za 2016. godinu.

Naime, nakon deset mjeseci poslovanja primijećeno je da se pojedina konta u stavci prihoda i rashoda ne ostvaruju kako je planirano, odnosno neka su već prekoračena, a neka se neće ni ostvariti.

Stoga se konta u prihodima mijenjaju, a nakon te izmjene prihodi se povećavaju za 1.760.500,00 kuna.

Planirani prihodi od 01. 01. 2016. godine su iznosili 21.329.000,00 kuna, od toga 19.829.000,00 kuna su planirani redovni prihodi, a 1.500.000,00 kuna je planirani kredit za gradnju groblja.

Planirani rashodi 01. 01. 2016. godine su iznosili 21.329.000,00 kuna.

Planirani prihodi 26. 10. 2016. godine iznose 23.089.500,00 kuna, od toga 21.089.500,00 kuna su planirani redovni prihodi, a 2.000.000,00 kuna je podignuti kratkoročni kredit.

Planirani rashodi 26. 10. 2016. godine iznose 23.089.500,00 kuna, od toga 22.053.500,00 kuna su planirani redovni rashodi, a 1.036.000,00 kuna je planirano vraćanje kredita i plaćanje konzorcija Vidova gora.

Dakle, razlika u odnosu na početak godine je povećanje prihoda i rashoda za 1.760.500,00 kuna.

Predložena odluka o drugom rebalansu proračuna Općine Bol za 2016. godinu donesena je sa 6 glasova ZA, 1 glasom PROTIV, (1 vijećnik je bio ODSUTAN), a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 4)

Pročelnik Stipe Karmelić je dao uvodno obrazloženje prijedloga odluke o izradi UPU-a Polazna stanica za žičaru.

Pročelnik je kazao da je nakon sastanka u Uredu za prostorno uređenje u SDŽ-u zaključeno da treba donijeti UPU za polaznu stanicu za žičaru. Lokacija polazne stanice je određena tehničkim karakteristikama i to na sjevernom platou parkirališta na ulasku u mjesto. Vlasnik parcele je Općina Bol. Zahvat ovog UPU-a je oko 2000 m2, a za ostali dio parkirališta na ulasku u mjesto se još nije donijela odluka o izradi plana jer još nije do kraja definirana namjena prostora.

Doro Adulmar je kazao da je Odbor prostorno uređenje dao pozitivno mišljenje o ovom prijedlogu odluke o izradi UPU-a Polazna stanica za žičaru, te predlaže njegovo usvajanje.

Ivica Ščepanović smatra da bi polazna stanica za žičaru trebala biti iznad Zlatnog rata.

Odluku o  izradi UPU-a Polazna stanica za žičaru vijećnici su prihvatili sa  6 glasova ZA, 1  glasom PROTIV i  1 SUZDRŽANIM glasom, a  ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 5)

Pročelnik Stipe Karmelić je dao uvodno obrazloženje prijedloga odluke o izradi UPU-a uređenja plaže Potočine-Borak.

Istaknuo je da Ministarstvo turizma daje potpore za uređenje plaža. Preduvjet za natjecanje za sredstava Ministarstva turizma je izrada UPU-a uređenja plaže Potočine-Borak.

Nakon toga se radi idejno i izvedbeno rješenje uređenja plaže. Ovo rješenje sadrži plan uređenja šetnice, saniranje odronjavanja strme obale, uklanjanje utjecaja morskih struja i valova na žalo, izgradnju infrastrukture na plaži i dr.

Pročelnik je kazao da za plažu Benačica ne treba poseban UPU jer je ona u zahvatu UPU-a naselja Bol.

Ivica Ščepanović je kazao da bi općina trebala trebala vršiti dohranu  tih plaža, budući da jugo svake godine odnese dobar dio tih plaža, a koncesionarima se smanjuje korisna površina za obavljanje djelatnosti.

Stipe Karmelić je rekao da za nasipanje plaža treba UPU i odobrenje nadležnog tijela.

Doro Adulmar je kazao da plaže treba dohranjivati legalno uz odobrenje ili uz prešutnu suglasnost.

Odluku o  izradi UPU-a uređenja plaže Potočine-Borak vijećnici su prihvatili JEDNOGLASNO, a  ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 6)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o oslobađanju dijela plaćanja komunalnog doprinosa za Srednju školu Bol.

Naime, postojećom odlukom o komunalnom doprinosu dana je mogućnost općinskom vijeću Općine Bol da odredi popust na komunalni doprinos na građevine za odgoj i obrazovanje.

Ovom odlukom se predlaže da se odobri popust od 50 % za legalizaciju škole na Benačici.

Obveznik plaćanja naknade je Splitsko-dalmatinska županija.

Odluku o  oslobađanju dijela plaćanja komunalnog doprinosa za Srednju školu Bol vijećnici su prihvatili JEDNOGLASNO, a  ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 7)

Stipe Karmelić je upoznao nazočne sa prijedlogom nove odluke o komunalnom doprinosu Općine Bol.

Pročelnik je istaknuo da donošenjem novog Zakona o gradnji investitori više ne trebaju platiti komunalni doprinos prije izdavanja građevinske dozvole nego tek nakon izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu koji izdaje općina. To rješenje se može izdati i nekoliko mjeseci nakon izvršnosti građevinske dozvole.

Novom odlukom se i dalje planira odobriti popust za gradnju stambene kuće građanima Bola koji su prijavljeni na području Općine Bol zadnjih petnaest godina, ali im se daje popust samo za prvih 400 m3 u iznosu od 75 %. Ukida se popust za volumen iznad 400 m3. Također se ukida popust za gradnju hotela, hostela i drugih poslovnih zgrada, ali i dalje se predviđa popust za izgradnju garaže ili parkirališta.

Matko Baković smatra da ne treba ukidati popust za Boljane za gradnju iznad 400 m3, odnosno da treba zadržati postojeće stanje.

Tomislav Marčić je kazao da ne podržava ovaj prijedlog nove odluke o komunalnom doprinosu Općine Bol, a naročito ukidanje popusta za gradnju hotela, hostela i drugih poslovnih zgrada. Istaknuo je da hotelijerstvo nije visokoprofitna djelatnost, te da je treba poticati. Cijene smještaja stalno padaju, a troškovi sve više rastu.

Ivica Ščepanović smatra da je ovaj prijedlog odluke o komunalnom doprinosu Općine Bol usmjeren protiv Boljana i protiv poduzetnika. Pita se što nas tjera na donošenje takvih odluka.

Doro Adulmar smatra da treba usporiti gradnju te da je dobar prijedlog da se odobriti popust za gradnju stambene kuće građanima Bola za prvih 400 m3, a da se ukine  popust za volumen iznad 400 m3. Također smatra da treba zadržati popust za gradnju hotela, hostela i drugih poslovnih zgrada.

O prijedlogu odluke i o eventualnim amandmanima se nije glasovalo jer je ovo po Dnevnom radu bilo prvo čitanje, odnosno rasprava o odluci.

POD 8)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao nazočne da sa prijedlogom odluke o komunalnoj naknadi Općine Bol.

Istaknuo je da se komunalna naknada koristi za održavanje komunalne infrastrukture na području općine. Godišnje se naplati oko 1.900.000,00 kuna, a za održavanje ulica, parkova, javne rasvjete, čišćenje javnih površina i dr. se potroši oko 2.500.000,00 kuna.

Zbog toga se predloženom odlukom o komunalnoj naknadi Općine Bol povećati prihode od komunalne naknade.

Radi se o prijedlogu za raspravu izrađenom od Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

Predlaže se Općinu Bol podijeliti u dvije zone i to: prva zona hotelsko naselje Elaphusa-Borak-Bonaca-Bretanide-Teniski centar-Marjan Centar-Športsko zabavna zona iznad Zlatnog rata, a se ostale stambene kuće, garaže, poslovni prostori bi činili drugu zonu.

Sadašnja vrijednost boda za izračun komunalne naknade iznosi 0,48 kuna, a predlaže se nova  vrijednost boda od 1.00 kuna.

U prvoj zoni (hotelsko naselje) bio se komunalna naknada naplaćivala se po formuli za poslovne prostore:

1,00 kn/m2 (vrijednost boda) x 1,00 (koeficijent zone) x 3,00 (koeficijent namjene) = 3,00 kn/m2.

Budući da svi poslovni prostori u Općini Bol rade manje od 6 mjeseci koeficijent namjene se smanjuje za 50 % te bi poslovni prostori u prvoj zoni plaćali 1,50 kn/m2 mjesečno.

Ovo je povećanje naknade za više od 100 % (od 0,72 kn/m2 na 1,50 kn/m2).

Poslovni prostori u drugoj zoni bi plaćali komunalnu naknadu po formuli:

1,00 kn/m2 (vrijednost boda) x 0,50 (koeficijent zone) x 3,00 (koeficijent namjene) = 1,50 kn/m2.

Budući da svi poslovni prostori u Općini Bol rade manje od 6 mjeseci koeficijent namjene se smanjuje za 50 % te bi poslovni prostori plaćali 0,75 kn/m2 mjesečno.

Ovo bi bilo neznatno povećanje od 0,72 kn/m2 na 0,75 kn/m2.

Za stambene i garažne prostore u drugoj zoni komunalna naknada bi se naplaćivala po formuli:

1,00 kn/m2 (vrijednost boda) x 0,50 (koeficijent zone) x 1,00 (koeficijent namjene) = 0,50 kn/m2.

Ovo bi bilo neznatno povećanje od 0,48 kn/m2 na 0,50 kn/m2.

Ukupni komunalni doprinos za domaćinstva (stambeni i garažni prostor) bi se povećao za 43.000,00 kuna.

Predloženim povećanjem naknade poslovnim prostorima u prvoj zoni općina bi povećala  prihode od komunalne naknade za oko 872.000,00 kuna.

Tomislav Marčić je kazao da općinska uprava treba ažurnije voditi zaduženje komunalne naknade. Kazao je da poznaje ljude koji 3 godine od izgradnje kuće nisu dobili račun za komunalnu naknadu.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da je obveza korisnika stambenog ili poslovnog prostora da prijave podatke općinskoj upravi. Također je istaknuo da je naplativost potraživanja  komunalne naknade u Općini Bol preko 90%.

Tomi Fabijanović smatra da je ovaj prijedlog povećanja komunalne naknade diskriminirajući za dvije hotelske kuće. Istaknuo je da je od ove godine povećan porez na ugostiteljsku djelatnost za 13% te da bi povećanje i komunalne naknade dovelo do usporavanja razvitka bolskih hotela. Također je kazao da ti hoteli zapošljavaju 80% Boljana te da i općina treba brinuti o njihovom održivom razvitku. Ističe da komunalnu naknadu treba ravnomjerno povećati svima ili nikome.

Matko Baković je podržao stavove Tomija Fabijanovića. Istaknuo je da će tvrtka Zlatni rat ionako  izgubiti velika sredstava zbog povećanja PDV-a na ugostiteljske usluge, a povećanjem i komunalne naknade firma se tjera u nelikvidnost. Smatra da se može, ukoliko je to neophodno, svima malo povećati komunalnu naknadu.

Ivica Ščepanović smatra da bi se predloženim povećanjem komunalne naknade oduzela sredstva za pripremu sezone hotelskoj kući Zlatni rat i Bretanide.

Dorio Adulmar smatra da još jednom treba razmotriti ovaj prijedlog odluke o komunalnoj naknadi. Činjenica je da u proračunu općine fali sredstava za komunalno uređenje koja se dobivaju iz komunalne naknade, ali treba biti oprezan sa fiskalnim nametima firmama koje su ključne  za Bol.

POD 9)

Pročelnik Stipe Karmelić je pojasnio vijećnicima da predložena odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade mora donijeti već danas, jer se vrijednost boda za iduću kalendarsku godinu može donijeti najkasnije do kraja studenog prethodne godine. U suprotnom vrijednost boda se ne mijenja.

Predlaže se povećanje vrijednosti boda od 0,42 kn/m2 na 1,00 kn/m2.

Pročelnik je istaknuo da je donošenje odluka iz ove i prethodne točke Dnevnog reda važno za planiranje proračuna Općine Bol za 2017. godinu.

Budući da ova točka Dnevnog reda ovisi o prethodnoj točki, odgođeno je donošenje odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade za jednu od idućih sjednicu vijeća.

POD 10)

Načelnik Tihomir Marinković je vijećnicima dao uvodno obrazloženje  Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih lista.

Prema prijedlogu Odluke određuje se način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine Bol za 2016. godinu za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bol i nezavisnih lista i kandidata članova Općinskog vijeća, a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.

Načelnik je kazao da se u Proračunu Općine Bol za 2016. godinu za financiranje rada političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata zastupljenih u Općinskom vijeću planira izdvojiti 60.000,00 kuna.

Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću iznosi 5.400,00 kuna, tako da se pojedinoj političkoj stranci i Nezavisnoj listi raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću.

Načelnik je predložio slijedeću raspodjelu sredstava:

– Socijaldemokratska partija Hrvatske (4 člana)- 21.600,00  kn

– Kandidacijska  lista  grupe birača – Doro Adulmar (3 člana)- 16.200,00  kn

– Hrvatska demokratska zajednica (2 člana)- 10.800,00 kn

– Hrvatska socijalno-liberalna stranka (1 član) – 5.400,00 kn

– Kandidacijska  lista  grupe birača – Ivica Ščepanović (1 član)- 5.400,00  kn

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama i nezavisnim listama, također pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća, što predstavlja iznos od 540,00 kn, tako da političkoj stranci pripada pravo na naknadu u visini od:

–  Socijaldemokratska partija Hrvatske  (1 član) – 540,00  kn

Ukoliko se tijekom proračunske godine izmijeni sastav Općinskog vijeća, sredstva raspoređena ovom Odlukom neće se preraspodijeliti.

Sredstva se doznačuju na žiroračun ogranka političke stranke na razini Općine Bol i žiroračun nositelja Nezavisne liste, tromjesečno u jednakim iznosima.

Tomislav Marčić je predložio da se smanji svota novca za financiranje rada političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata zastupljenih u Općinskom vijeću na 40.000,00 kuna.

Vijećnici su glasovali o ovom amandmanu.

1 vijećnik je bio za ovaj amandman te on nije usvojen.

U materijalima predložena odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka za 2016. godinu prihvaćena je sa 5 glasova ZA, 1 glasom PROTIV, dok je 1 vijećnik bio SUZDRŽAN, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 11)

Doro Adulmar je kazao da je sukladno zakonskim odredbama Ministarstvo pravosuđa od općine Bol zatražilo suglasnost za stjecanje prava vlasništva na području općine Bol za norveške državljane Amelu Karahasanović i Amira Mulića.

Predloženom odlukom vijeće općine Bol daje suglasnost da Amela Karahasanović i Amir Mulić, državljani Kraljevine  Norveške, Bjornefaret 1 D, 2014 Blystadlia, mogu stjecati pravo vlasništva na području općine Bol i to suvlasnički dio od 11/100 dijela nekretnine čest. zem. 2261/8 k.o. Bol, kuća, dvor 428 m2, kuća 148 m2, dvor 280 m2, Z.U. 2783, s kojim suvlasničkim dijelom je neodvojivo povezano pravo vlasništva posebnog dijela nekretnine-stana (etaža 5) koji se nalazi na prvom katu površine 46,20 m2, sa pripadajućom lođom na prvom katu, površine 5,77 m2, koja nekretnina-stan je upisan u zemljišnoknjižnom ulošku br. 2783, podulošku br. 5, k.o. Bol, svaki za ½ dijela.

Odluku o  davanju suglasnost za stjecanje prava vlasništva na području Općine Bol vijećnici su prihvatili sa 7 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, a  ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 12)

Pročelnik Stipe Karmelić  je dao uvodno obrazloženje prijedloga odluke o autotaksi prijevozu.

Naime, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava cestovnog i željezničkog prometa i    infrastrukture u svome dopisu upućenom Općini Bol je zatražilo donošenje nove odluke o autotaksi prijevozu, odnosno  njeno usklađenje sa novim Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu.

Prijedlog nove odluke je usklađen sa naputkom Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pročelnik je također kazao da prijedlog nove odluke ne ograničava broj taksi vozila na području Općine Bol iako je odredbama zakona to moguće. Ako vijećnici žele ograničiti broj taksi vozila onda treba donijeti novu odluku koja će regulirati način izbora taksi prijevoznika kada ima slobodnih dozvola za taksiranje (natječajne uvjete, kriterije za izbor najpovoljnijeg ponuditelja i sl.).

Matko Baković je u ime grupe bolskih taksista iznio nekoliko prijedloga koji bi se mogli uvrstiti u novu odluku o autotaksi prijevozu:

-ograničiti broj koncesija na sadašnji broj i uvesti odredbu da jedan obrt ili tvrtka mogu imati samo jednu koncesiju (uz obrazloženje da ima još mladih koji su zainteresirani za obavljanje autotaksi službe),

-povećati kontrolu općine u cilju poboljšanja taksi usluge,

-odrediti kazne za taksiste koji prave nered i na koje se gosti konstantno žale,

-odrediti adresu i način prigovora za prijavu taksista (o mogućoj nepravilnosti u radu),

-uvesti evidenciju o brojevima taksija (svako taksi vozilo mora istaknuti broj na tabli bez kojeg ne može proći tehnički pregled vozila),

-odrediti minimalni dress code za taksi vozače,

-na taksi stajalištu istaknuti ploču na hrvatskom i engleskom jeziku sa natpisom da je prvi automobil u redu slobodan, ali da gost ima pravo izbora vozila po želji,

-uvesti tarifu 2 (za vožnju nedjeljom i praznikom i vožnje noću),

-riješiti problem ukrcaja supetarskih taksista na rampi na ulazu na plažu Zlatni rat,

-organizirati polaganje ispita o kulturnim znamenitostima Općine Bol.

Vijećnici su zaključili da se od ovih prijedloga odmah mogu prijedlozi o uvođenju evidencije o brojevima taksija i da se na taksi stajalištu istakne ploča na hrvatskom i engleskom jeziku sa natpisom da je prvi automobil u redu slobodan, ali da gost ima pravo izbora vozila po želji.

Neki od prijedloga su već ugrađeni u predloženu odluku o autotaksi prijevozu, a neki su dvojbeni.

Tako je pročelnik istaknuo da je Ustavni sud proglasio neustavnom odredbe nekih jedinica lokalne samouprave da jedan obrt ili tvrtka mogu imati samo jednu koncesiju.

Odluku o  autotaksi prijevozu vijećnici su prihvatili sa 7 glasova ZA dok je 1 vijećnik bio ODSUTAN, a  ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 13)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa dopisom Općine Nerežišća  kojim se predlaže mijenjanje granice između Općine Bol i Općine Nerežišća kod murvičkog groblja.

U obrazloženju ovog dopisa predstavnici općine Nerežišća navode da je nelogično da Općina Nerežišća formalno upravlja grobljem koje koriste isključivo osobe s prebivalištem na području Općine Bol, odnosno da se stanovnici Murvice, inače žitelji Općine Bol, pokapaju na groblju koje se nalazi na području Općine Nerežišća.

Pročelnik je podsjetio nazočne da Općina Bol i Nerežišća vode spor o granicama pred Vladinim povjerenstvom za određivanje granica jedinica lokalne samouprave.

Međutim, ni nakon 19 godina i nekoliko sastanka pred povjerenstvom i nekoliko požurnica prema Ministarstvu uprave, spor još nije riješen.

Načelnik smatra da inicijativa Općine Nerežišća za promjenu granica jedinica lokalne samouprave, tako da murvičko groblje pripadne Općini Bol zajedno sa naseljem, nije prihvatljivo već treba inzistirati na cjelokupnom rješavanju ovog problema, a to znači da Općini Bol pripada naselje zajedno sa cijelim murvičkim konfinom ili da Općini Nerežišća pripadne i naselje Murvica zajedno sa okolnim zemljištem.

Ivica Ščepanović je podržao ovo stajalište te je ponovio da treba inzistirati na cjelovitom rješenju pitanja granica između Općine Bol i Nerežišća.

Vijećnici su JEDNOGLASNO zaključili da inicijativa načelnika Općine Nerežišća za promjenu granica jedinica lokalne samouprave tako da murvičko groblje pripadne Općini Bol zajedno sa naseljem nije prihvatljivo već treba inzistirati na cjelokupnom rješavanju ovog problema, a to znači da Općini Bol pripada naselje zajedno sa cijelim murvičkim konfinom ili da Općini Nerežišća pripadne i naselje Murvica zajedno sa okolnim zemljištem.

POD 14)

Pročelnik Stipe Karmelić je pojasnio vijećnicima da donošenje predložene odluke o financiranju potkrovlja Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol predstavlja preduvjet za ostvarivanje prava sufinanciranja uređenja potkrovlja Dječjeg vrtića.

Ivica Ščepanović je predložio da se ovakva odluka donese i za gradnju DVD-a.

Doro Adulmar je kazao da je potrebno pribaviti sve potrebne podatke i za DVD kako bi se i on mogao uvrstiti u proračun.

Odluku o  financiranju uređenja potkrovlja Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol vijećnici su prihvatili JEDNOGLASNO, a  ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 15)

Ravnateljica Centra za kulturu Ivana Bošković Ivičić u svom dopisu upućenom Općinskom vijeću obrazlože razloge za donošenje zaključka o naknadi za rad  ravnateljice Centra za kulturu.

Naime,  ravnateljica Ivana Bošković Ivičić je zaposlena  u školi na 30% radnog vremena, te njena plaća ravnateljice iznosi   70 % plaće ravnatelja Centra za kulturu.

Prošle godine je gospođa Ivana Bošković Ivičić dobivala naknadu za ljetni angažman u iznosu od 3.000,00 kuna mjesečno na rok od šest mjeseci.

Zbog toga, a zbog povećanog obima posla tijekom ljetnih mjeseci, ravnateljica i ove godine traži dodatnu novčanu naknadu kako bi se njen  rad adekvatno vrednovao.

Doro Adulmar je kazao da nema opravdanja za isplatu traženih sredstava.

Natječajni uvjeti za ravnatelja Centra za kulturu su jasni i transparentni, a isplaćivanje bonusa za ravnateljicu Centra za kulturu bi bio presedan.

Smatra da taj presedan nije pravedan u odnosu na ostale zaposlenike općine i općinskih tvrtki, koji nikada ne primaju bonuse neovisno o povećanju opsega posla.

Tomi Fabijanović je kazao da bi se bonus eventualno mogao dodjeljivati na osnovu dobrih rezultata poslovanja.

Međutim, u ovom slučaju nema pozitivnih rezultata poslovanja.

Štoviše, Centar za kulturu svake godine potroši više sredstava nego što je predviđeno proračunom Općine Bol. Od ulaznica se ne utrži gotovo ništa, te se ovdje ne može govoriti o dobrim rezultatima poslovanja koji zaslužuju dodatni bonus.

Načelnik je kazao da se poslovni plan i program uredno izvršavaju, a da ravnateljica uz Domu kulture skrbi i o zgradi kina i budućem muzeju.

Vijećnici su odbili ovu zamolbu (2 glasa PROTIV, 6 SUZDRŽANIH glasova).

POD 16)

-Stanari ulice Rudina od općinskog vijeća traže da ime se omogući cjelogodišnja kontrola i nadzor parkirnih mjesta u predmetnoj ulici.

Ističu da zbog ograničenosti prostora, oni kao stanari imaju problema sa parkiranjem cijele godine, a na samo u ljetnim mjesecima.

Zbog toga od općinskog vijeća traže na nadležna općinska tijela omoguće rezervaciju parkirališnih mjesta za potrebe stanara ulice Rudina i u ostatku godine, a ne samo u ljetnom periodu.

Vijećnici su podržali ovaj prijedlog te će se na jednoj od idućih sjednica vijeća pripremiti prijedlog izmjene odluke o regulaciji parkiranja koja će uključiti i ovaj prijedlog.

-Ivana i Ivica Radić nastanjeni u ulici Rudina, kao roditelji djeteta sa utvrđenim invaliditetom donjih ekstremiteta u iznosu od 100 %,  od općinskog vijeća traže da im se omogući besplatan parking u ulici Rudina.

Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili ovu zamolbu.

-Jerka Marinković od općinskog vijeća traži da se građevinska dozvola izdana 1986. godine prihvati kao dokaz o podmirenju troška komunalnog doprinosa.

Naime, Jerka Marinković je pokrenula postupak legalizacije naslijeđene obiteljske kuće koja sagrađena 1986. godine. Kuća je u trenutku gradnje imala građevinsku dozvolu, ali je naknadno zbog loših susjedskih odnosa srušena.

Jerka Marinković ističe da je njezin pokojni otac Mirjan Marinković bio legalist, te ne bi ni gradio kuću bez ishođenih potrebnih dozvola i podmirenja svih davanja.

Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili ovu zamolbu.

-Nikša Šimetović u svom dopisu upućenom općinskim tijelima upozorava na problem preglasne glazbe koja se emitira na području ugostiteljskih objekata ispod Lože.

U ime cijelog susjedstva moli ublažavanje buke i svođenje glazbene ponude na korisnu i ugodnu glazbenu pratnju kafićima, te prestanak sviranja iza ponoći.

Vijećnici su primili na znanje ovaj prijedlog.

-Nikša Šimetović predlaže uspostavu mreže defibrilatora zbog sigurnosti svojih mještana i turista.

Naime, defibrilatori služe očuvanju ljudskog života i zdravlja u slučaju iznenadnog srčanog zastoja. Istaknuo je da defibrilatori predstavljaju jednostavne električne uređaje koji sami prepoznaju srčani ritam te daju jasne i kratke glasovne upute laiku što mu je činiti.

Vijećnici su JEDNOGLASNO zaključili da se nabave 2 defibrilatora te da se jedan postavi na plaži Zlatni rat, a jedan u zgradi TZO-a.  Također su zaključili da se uputi dopis ostalim značajnijim privrednim subjektima u Bolu da se i oni uključe u akciju nabavke defibrilatora.

-Domagoj Marinković općinskom vijeću predlaže poslovnu suradnju za pružanje usluga vučne službe s naglaskom na obavljanje djelatnosti premještanja nepropisno parkiranih vozila na području Općine Bol.

Istaknuo je da je odnedavno vlasnik PAUK kamiona koji je opremljen za premještanje nepropisno parkiranih vozila, vuču automobila, kombija, lakih teretnih vozila, plovila i drugih tereta.

Vijećnici su primili na znanje ovaj dopis.

Zaključili su da općina prethodno mora uklanjanje vozila  predvidjeti u svojoj odluci o prometu, te  da onaj tko bi obavljao uslugu uklanjanja vozila mora ispunjavati sve zakonom i općinskim odlukama predviđene uvjete.

-David Vukota od općinskog vijeća traži oslobađanje plaćanja naknade za koncesiju za uslugu masaže na plaži Mali rat u sezoni 2016. godine. Naime, u obrazloženju navodi da  navedenu uslugu nisu pružali zbog tehničkih razloga.

Vijećnici su donijeli odluku da se Davidu Vukoti odobri popust u iznosu od 50 % za uslugu masaže na plaži Mali rat u sezoni 2016. godine.

-Direktor WTA turnira Bol Open Feliks Lukas je vijećnicima dostavio na uvid kopiju pisma predsjednice WTA Micky Lawler koja u pismu naglašava da je bolski WTA turnir najbolji event u ovoj kategoriji na svijetu, kao i perjanica ženskog tenisa u jugoistočnoj Europi.

Izrazio je nadu da će se nastaviti dosadašnja suradnja sa Općinom Bol, odnosno da će općina nastaviti sponzorirati održavanje turnira.

Ivica Ščepanović je pitao načelnika sa kojim iznosom planira sponzorirati turnir iduće godine.

Načelnik je odgovorio da je iznos od 500.000,00 kuna maksimum koji se može uplatiti slijedeće godine. Također je kazao da općina treba smanjivati svoje učešće u sufinanciranju turnira kako se turnir bude financijski stabilizirao.

Ivica Ščepanović je pitao da li zabilježen veći broj noćenja gostiju  u vrijeme održavanja tenis turnira.

Načelnik je odgovorio da ne raspolaže službenim podacima, ali bi bilo logično da je zabilježen veći broj gostiju nego inače.

Tomislav Marčić je podržao održavanje ITF turnira, smatra da su zaživjeli i dobro organizirani.

Smatra da WTA nije dobro organiziran te da je bolje da se dalje ni ne održava.

Doro Adulmar je kazao da postoje objektivne poteškoće u organiziranju WTA turnira. Smatra da turnir ne može opstati bez podrške vlasnika hotela Zlatni rat, bez podrške županijske i hrvatske  Turističke zajednice. Također, direktor turnira bi morao aktivnije tražiti sponzore turnira, a ne oslanjati se isključivo na sredstva Općine Bol.

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14 i 1/15) čuva u uredu  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

Sjednica je završila u 22.05  sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća: 

Doro Adulmar

Skip to content