Zapisnik sa 5. sjednice vijeća 2014.

Zapisnik sa 5. sjednice vijeća 2014.
28. srpnja, 2014. u 12:25:11

alt
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/14-01/86
Ur. broj: 2104/02-14-02/01
Bol, 08. srpnja 2014. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  5/2014 sjednice općinskog Vijeća održane dana 07. srpnja 2014. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.

 

Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Tomislav Marčić, Matko Baković (prvi potpredsjednik vijeća), Branko Mikulić, Tomi Fabijanović, Boris Škrbić (drugi potpredsjednik vijeća), Srečko Karmelić, Jakov Okmažić, Sani Bodlović i Ivica Ščepanović.

 

Izočni: Frane Lukšić.

 

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić – zamjenik načelnika Općine Bol, Mirko Perić – direktor KJP Grabov rat,  prof. Nenad Lipovac (točke 1. i 2. Dnevnog reda), Ivana Bošković Ivičić- ravnateljica CZK Općine Bol (točka 4. Dnevnog reda), Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

 

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 10 vijećnika.

 

B) Usmeno izvješće načelnika o radu Općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Načelnik je izvijestio nazočne da je turistička sezona uspješno započela.

Rast broja noćenja u proteklih u šest mjeseci je doživio dvoznamenkaste vrijednosti (oko 15 %).

Struktura gostiju je također dobra. Na prvom mjestu su Austrijanci, slijede Nijemci, Skandinavci pa Slovenci.

Načelnik je kazao da su radovi na kanalizacijskom sustavu-istok pri kraju, da je cesta sanirana, te da će oko 20. srpnja kanalizacijski sustav biti u funkciji.

Načelnik je izvijestio nazočne da je proveden postupak javne nabave za izgradnju urušenog potpornog zida na dijelu ceste put Sv. Lucije, ali da je sami početak radova, zbog turističke sezone,  odgođen do 15. rujna.

Naime, kada radovi započnu, treba u potpunosti zatvoriti promet motornim vozilima na cesti Sv. Lucije, a to se ne može učiniti za vrijeme turističke sezone kada vlasnici kuća na tom području objekte iznajmljuju turistima.

Za izvođača radova je izabrana tvrtka Berica d.o.o., temeljem kriterija cjenovno  najpovoljnije ponude.

Načelnik je nadalje rekao da je na Rivi ugrađen incidentni preljev s ciljem sprječavanja utjecaja kišnih voda na kanalizacijski sustav, te je za jesen najavio inspekciju i privatnih kuća te isključivanje kišnih voda iz kanalizacijskog fekalnog  sustava.

U tijeku je priprema radnog materijala izmjena i dopuna PPU-a i UPU naselja Bol.

Nakon pribavljanja potrebnih suglasnosti očekuje se priprema javne rasprave.

Načelnik je izvijestio nazočne da je sa radom počeo prometni redar, te da su već naplaćene prve kazne.prekršiteljima zbog nepropisnog parkiranja.

Također je kazao da je upućen dopis vlasnicima trgovina o načinu izlaganja robe izvan prodavaonica, te da će se za nekoliko dana izvršiti nadzor o poštivanju općinskih odluka i preporuka. Na taj način se pokušava trgovce prisiliti da robu izlažu na primjeren način.

Također je izvršen nadzor nad radom štandova na Šetnici, te će biti napravljen elaborat o zatečenom stanju.

Načelnik je kazao da Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja treba utvrditi tko poštuje općinske odluke o načinu izlaganja i vrsti robe koja se prodaje na štandovima, te poduzeti mjere protiv prekršitelja.

 

C) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

Boris Škrbić je kazao da su  ponovno stavljena vrata i zatvoren put kod kuće Marijana Šarića, a koja su sudskom ovrhom uklonjena prije mjesec dana.

Pozvao je načelnika odnosno općinsku upravu da poduzmu potrebne mjere za ponovno uklanjanje nelegalno postavljenih vrata.

Boris Škrbić je, nadalje, pitao direktora KJP Mirka Perića da li tvrtka Grabov rat d.o.o. ove godine sakuplja PET ambalažu na plaži Zlatni rat, te koliko je boca do sada prikupljeno.

Mirko Perić je kazao da je do sada prikupljeno oko 6.500 boca te da je od toga uprihođeno oko 3.000,00 kuna.

Također je kazao da je, prema njegovim saznanjima, lani zaključno sa 7. mjesecom prikupljeno oko 7.000 boca.

Matko Baković je pitao načelnika da li općina može nešto učiniti kako bi Bol i dalje  imao zubara u mjestu. Naime, rad zubara je onemogućen zbog nedostatka pomoćnog medicinskog osoblja.

Načelnik je kazao da je općina spremna pružiti smještaj medicinskoj sestri koja bi radila u zubnoj ambulanti, ali da se na  raspisni natječaj nitko nije javio.

Matko Baković je upozorio na problem povećanog broja komaraca u mjestu, te je pitao da li su prskani.

Načelnik je odgovorio da će tvrtka Cian  uskoro obaviti prskanje komaraca.

Branko Mikulić je ukazao na neprimjereno stanje u kojem se nalaze Hotel Park i Hotel Bijela kuća. Pitao je načelnika da li je obavio kakve razgovore te da li poduzima kakve radnje da bi se ubrzalo rješavanje problema vezanih uz te objekte.

Načelnik je odgovorio da je prije dva mjeseca obavio razgovor sa vlasnikom Hotla Park gospodinom Jakom Andabakom koji  ga je izvijestio da je gotovo idejno rješenje Hotela Park, te da sada traži partnere za ulaganje ili kupnju.

Što se tiče Hotela Bijela kuća, načelnik je kazao da je u tijeku sudski spor koji usporava realizaciju uređenja ovog objekta.

Branko Mikulić je predložio da općina  pomogne investitorima u uređenje Hotela Park na način da se smanje naknade za komunalni doprinos i drugu komunalnu infrastrukturu.

Načelnik je kazao da je već sada u našoj Odluci o komunalnom doprinosu predviđeno 50 % popusta za gradnju hotela.

Branko Mikulić je također upozorio na „džunglu“ na parceli koja se nalazi u blizini Hotela Park.  Predložio je da se naredi vlasnicima uređenje te parcele, te je naglasio da je zbog stanja na toj parceli u centru mjesta povećana opasnost od požara.

Načelnik je kazao da općina ne raspolaže sredstvima prisile kojima bi natjerala privatne vlasnike na uređenje zemljišta. Jedini način je upućivanje dopisa sa zamolbom da održavaju svoju nekretninu.

Zamjenik načelnika Mate Petić se obratio vijeću sa prijedlogom da zabrani parkiranje na Velom mostu jer se stvaraju nesnosne gužve za vrijeme  iskrcavanja putnika iz katamarana.

Nadalje, Mate Petrić je upozorio da treba nešto poduzeti u vezi sa organizacijom turističkih manifestacija četvrtkom,  jer svi ocjenjuju da su još gore nego proteklih godina.

Načelnik je kazao da je sukadno općinskoj odluci natječaj za turističke manifestacije proveden, te da je ponuda na Rivi rezultat toga natječaja.

Doro Adulmar je pitao načelnika je li razgovarao sa gradonačelnicom Supetra  vezano uz problematiku auto taksi prometa. Naime, na prošlim sjednicama vijeća Doro Adulmar je  predložio da načelnik Općine Bol i gradonačelnica Grada Supetra pokušaju dogovoriti donošenje zajedničke odluke predstavničkih tijela prema kojoj bi bolski i supetarski taksisti mogli pružati svoje usluge autotaksi prometa i na području Općine Bol i na području Grada Supetra.

Načelnik je na prošloj sjednici vijeća odgovorio da je razgovarao sa gradonačelnicom Supetra, te da mu je gradonačelnica obećala da će se javiti sa prijedlogom rješenja.

Međutim, načelnik je kazao da mu se gradonačelnica još uvijek nije javila te da još uvijek nisu utvrdili prijedlog rješenja problema taksista.

Tomislav Marčić je pitao na temelju kojeg kriterija koncesionar odvoza smeća sa područja Općine Bol tvrtka Michieli Tomić d.o.o. naplaćuje svoje usluge.

Načelnik je odgovorio da je on dana 1. travnja 2012. godine izdao suglasnost za  Cjenik sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog i krupnog otpada za područje Općine Bol, te da taj dokument predstavlja pravni temelj prema kojemu koncesionar naplaćuje uslugu odvoza smeća na području općine Bol.

Srečko Karmelić je pitao zbog čega do sada nisu postavljene tabele sa turističkom signalizacijom, te je ukazao da su postojeće postavljene tabele mahom stare i  izblijedjele.

Načelnik je kazao da postavljanje turističke signalizacije u nadležnosti TZO, te da će uskoro biti postavljena.

Ivica Šćepanović je kazao da nakon proših „poplava“ u prizemnim objektima na Rivi, koji su nastali jer su kanali oborinskih  voda mnogih privatnih kuća spojeni na gradsku kanalizaciju, ne možemo zatvarati oči nad tim problemom i treba na jesen hitno krenuti u akciju isključivanja kišnih voda iz kanalizacije.

Ivica Šćepanović je također naglasio da je „poplava“ na benzinskoj postaji nastala zbog začepljenja kanala oborinskih voda kod Vile Đamonje, što je nedopustivo jer je netko iz komunalnog poduzeća to trebao primijetiti i očistiti kanal još ove zime.

Načelnik je kazao da će na jesen Vodovod Brač d.o.o. zajedno sa Općinom Bol poduzeti akciju isključivanja oborinskih voda iz kanalizacije. Također je kazao da je tek nedavno očišćen kanal oborinskih voda kod Vile Džamonje, a na jesen će se također izgraditi još 2-3 incidentna preljeva iz kanalizacije u more.

Tomislav Marčić je pitao direktora KJP Mirka Perića da li je bilo potrebe žuriti sa raspisivanjem natječaja za šefa komunalne službe, te da li se moglo riješiti da dosadašnji šef  ostane na funkciji do kraja sezone.

Mirko Perić je odgovorio da dosadašnji šef odlazi u starosnu mirovinu, a da za jesen treba napraviti plan aktivnosti  za uređenje komunalne infrastrukture za cijelu godinu. Zbog toga je potrebno na vrijeme imenovati novog voditelja komunalnih poslova.

 

D) Prihvaćanje zapisnika sa 4/2014 sjednice vijeća:

Predsjednik Općinskog vijeća Doro Adulmar je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna  pismena primjedba na zapisnik sa 4/14 sjednice Općinskog vijeća.

Također je utvrdio da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 4/14 sjednice Općinskog vijeća je usvojen sa 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV.

 

E) Tomislav Marčić je predložio skidanje sa Dnevnog reda predložene  točke 9. Dnevnog reda: Rasprava i donošenje odluke o prvom rebalansu proračuna općine Bol za 2014.godinu.

Prijedlog Tomislava Marčića nije prihvaćen (9 glasova PROTIV i 1 glas ZA).

Dnevni red, kao što je predložen u materijalima, nadopunjen točkama 13. i 14.  je prihvaćen sa 9 glasova ZA i jednim glasom PROTIV  te glasi:

 1. Izvješće o stanju u prostoru na području općine Bol (gost Prof. Nenad Lipovac, Arhitektonski fakultet Zagreb)
 2. Izvješće o analizi izgrađenosti građevnog područja naselja Bol (gost Prof. Nenad Lipovac Arhitektonski  fakultet Zagreb)
 3. Izvješće načelnika o radu za razdoblje siječanj – lipanj 2014.
 4. Završni račun CZK općine Bol (Gost Ivana Bošković Ivičić)
 5. Završni račun DVD-a Bol
 6. Završni račun općinske knjižnice
 7. Završni račun Dječjeg vrtića Mali princ
 8. Rasprava i donošenje odluke o razrješenju i imenovanju člana odbora za Statut i Poslovnik.
 9. Rasprava i donošenje odluke o prvom rebalansu proračuna općine Bol za 2014.godinu.
 10. Rasprava i davanje suglasnosti za stjecanje prava vlasništva
 11. Rasprava i donošenje odluke o uklanjanju nedostataka odnosno ispravka odluke o zaštiti od buke.
 12. Rasprava i donošenje odluke o biranju povjerenstva za šport.
 13. Rasprava o pristiglim molbama
 14. Donošenje odluke o održavanju tematske sjednice općinskog vijeća na temu problematike groblja na Bolu.

 

DNEVNI RED:

POD 1)

Profesor Nenad Lipovac je kazao da se Izvješće o stanju u prostoru Općine Bol izrađuje kao četverogodišnji dokument praćenja stanja u prostoru te je njegova izrada regulirana Zakonom o prostornom uređenju i Pravilnikom o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru.

Zakonom o prostornom uređenju je propisano da Izvješće sadrži: polazišta, analizu i ocjenu stanja i trendova prostornog razvoja, analizu provedbe prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor te prijedloge za unapređenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće razdoblje.

Profesor Lipovac je kazao da se izradom i donošenjem Izvješća kao obaveznog dokumenta praćenja stanja u prostoru stvaraju preduvjeti za daljnju izradu dokumenata prostornog uređenja, njegovih možebitnih izmjena i dopuna, kao i procjenu potreba izrade drugih strateških i razvojnih odluka i prostorno-planskih dokumenata Općine Bol.

 

Vijećnici su primili na znanje Izvješće o stanju u prostoru Općine Bol.

 

POD 2)

Profesor Nenad Lipovac je vijećnicima pojasnio analizu izgrađenosti građevnog područja naselja Bol.

Profesor Lipovac je kazao da  površina izgrađenih dijelova prostornih cjelina mješovite namjene-pretežito stambene- M1 iznosi 36,4956 ha.

Površina neizgrađenih dijelova prostornih cjelina mješovite namjene M1 iznosi 13,2267 ha.

Ukupna površina dijelova prostornih cjelina mješovite namjene M1 iznosi 49,7223 ha.

Postotak neizgrađenih površina u odnosu na izgrađene površine mješovite namjene M1 iznosi 36,24 %.

Postotak neizgrađenih površina u odnosu na ukupnu površinu mješovite namjene M1 iznosi 26,60 %.

Iz svega navedenog vidljivo je da se površina mješovite namjene-pretežito stambene-M1 mogućim budućim Izmjenama i dopunama PPUO Bol ne može povećavati, jer je u oba slučaja površina neizgrađenog dijela veća od 20 %.

 

Profesor Lipovac je kazao da  površina izgrađenih dijelova prostornih cjelina mješovite namjene pretežito poslovne M2 iznosi 3,6074 ha.

Površina neizgrađenih dijelova prostornih cjelina mješovite namjene M2 iznosi 1,4171 ha.

Ukupna površina dijelova prostornih cjelina mješovite namjene M2 iznosi 5,0245 ha.

Postotak neizgrađenih površina u odnosu na izgrađene površine mješovite namjene M2 iznosi 39,28 %.

Postotak neizgrađenih površina u odnosu na ukupnu površinu mješovite namjene M2 iznosi 28,20 %.

Iz svega navedenog vidljivo je da se površina mješovite namjene-pretežito poslovne-M2 mogućim budućim Izmjenama i dopunama PPUO Bol ne može povećavati, jer je u oba slučaja površina neizgrađenog dijela veća od 20 %.

 

Profesor Lipovac je kazao da  površina izgrađenih dijelova prostornih cjelina poslovne namjene K3 iznosi 1,2440 ha.

Površina neizgrađenih dijelova prostornih cjelina poslovne namjene K3 iznosi 0,7212 ha.

Ukupna površina dijelova prostornih cjelina poslovne namjene K3 iznosi 1,9652 ha.

Postotak neizgrađenih površina u odnosu na izgrađene površine poslovne namjene K3 iznosi 57,97 %.

Postotak neizgrađenih površina u odnosu na ukupnu površinu poslovne  namjene  K3 iznosi 36,70 %.

Iz svega navedenog vidljivo je da se površina poslovne namjene K3 mogućim budućim Izmjenama i dopunama PPUO Bol ne može povećavati, jer je u oba slučaja površina neizgrađenog dijela veća od 20 %.

 

Vijećnici su primili na znanje Analizu izgrađenosti građevnog područja naselja Bol.

 

POD 3)

Sukladno zakonskim odredbama načelnik je općinskom vijeću podnio izvješće o radu za razdoblje siječanj – lipanj 2014. godine.

Tako je kazao da su u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine održane četiri radne sjednice općinskog vijeća općine Bol. Na svakoj sjednici je izvješćivao vijećnike o radu, a vijećnici su redovno postavljali pitanja i dobivali odgovore radi bolje informiranosti.

Na prvoj sjednici vijeća dana 31. siječnja 2014. godine raspravljalo se o radu dječjeg vrtića, donesen je pravilnik o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti i donesena je odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka.

Na drugoj sjednici vijeća dana 14. ožujka 2014.godine je donesena odluka o izradi drugih izmjena i dopuna PPU-općine Bol i donesena je odluka o izradi prvih izmjena i dopuna UPU-a naselja Bol. Na istoj sjednici su vijećnici većinom glasova odbili mogućnost održavanja Ultra Europe Beach 2014 na plaži Zlatni rat.

Na trećoj sjednici dana 04. i 11. travnja 2014. godine  je donesena odluka o prihvaćanju završnog računa općine Bol za 2013. godinu i završnog računa KJP Grabov rat d.o.o. za 2013. godinu, donesena je odluka o ugostiteljskoj djelatnosti i odluka o prostorima za kioske.

Na istoj sjednici je donesena odluka o zaštiti od buke i odluka o razdoblju i vremenu u kojem se ne mogu graditi građevine.

Na četvrtoj sjednici dana 03. lipnja 2014. godine  donesena je odluka o korištenju javnih površina i odluka o naknadama za korištenje javnih površina, donesena je odluka o načinu obavljanja prijevoza putnika cestovnim vlakom i dana je suglasnost na Statut Dječjeg vrtića.

Nadalje, načelnik je kazao da su u prvoj polovini 2014. godine obavljeni slijedeći veliki infrastrukturni zahvati:

– Kompletno je završena rekonstrukcija obalnog kolektora od galerije do benzinske postaje, postavljena je i vodovodna cijev, te je popločana Riva od galerije do Tri palme.

– Na istočnom dijelu Bol je izgrađena nova kanalizacijska mreža od Martinice do Bijele kuće i u ulici Tina Ujevića.

– Asfaltiran je centar mjesta i riva do benzinske postaje, asfaltirani su svi dijelovi ulica gdje su vršeni iskopi, obnovljena je horizontalna prometna signalizacija.

– Izgrađena je nova kanalizacijska i vodovodna mreža u Podbarju, postavljeno je oko 140 metara ograde na šetnici, uređene su pješačke i biciklističke staze, postavljena je nova javna rasvjeta uz Ložu, na Gospojici, na Staroj cesti i u Murvici.

– Nabavljeno je novih 15 poluukopanih kontejnera.

– Izgrađen je kanal oborinskih voda zapadno od plaže Zlatni rat.

– Uređen je park na Pjaci Joze Bodlović, postavljene su nove klupe u centru mjesta.

– Popravljen je dio ploča na Šetnici.

– Obavljena je javna rasprava o strategiji razvoja općine Bol i o planu gospodarenja otpadnom.

– Aktivirana je športska škola aktivnog razvoja djece.

– Ishođena je građevna dozvola za potporni zid u ulici Put Sv.Lucije i za potporni zid kod Ranča.

Načelnik je rekao da su Javne potrebe građana u kulturi, u predškolskom odgoju, u športu, protupožarnoj zaštiti su redovno servisirane. Za socijalne potrebe građana se redovno izdvajaju sredstva.

Održavanje komunalne infrastrukture je po ugovoru povjereno tvrtki „Grabov rat“ d.o.o. i za to je plaćena naknada po ugovoru.

Nakon četrnaest godina sudskog spora općina je postala vlasnik 9.500 m 2 zemljišta parkirališta na ulasku u mjesto. (ovo je drugostupanjska presuda za koju se može zatražiti revizija)

Načelnik je po zakonu ujedno i predsjednik TZO Bol. Kao načelnik je brinuo o funkcioniranju rada Turističke zajednice, te je konstatirao da su pripreme za ovogodišnju turističku sezonu dobro obavljene. Sezonu je otvorena sa prvom utrkom „đir oko Bola“.

Načelnik je izvijestio vijećnike da je održavao kontakte sa odgovornim osobama u SDŽ, u državnim institucijama i na nivou otoka Brača.

Istaknuo je da je Općinu Bol u svibnju 2014. godine posjetio Župan Zlatko Ževrnja sa suradnicima.

Na karaju je kazao daje Bol dobio domaćinstvo konvencije europskih karnevalskih gradova za 2015. godinu.

Vijećnik Tomislav Marčić je kazao da je načelnikovo izvješće o radu dosta kratko.

Načelnik je kazao da je izvješće kratko, ali da je konkretno i sadržajno.

 

Vijećnici su sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom prihvatili izvješće o radu načelnika Općine Bol za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine.

 

POD 4)

Ravnateljica Centra za kulturu Općine Bol Ivana Bošković Ivičić je obrazložila završni račun Centra za kulturu Općine Bol za 2013. godinu.

Ukupni prihodi su iznosili 1.144.936,53 kn, a rashodi su iznosili 1.139.383,09 kn te je ostvaren višak poslovanja u iznosu od 5.553,44 kune.

Centar za kulturu Općine Bol na kraju 2013. godine ima nepodmirene obveze prema dobavljačima u iznosu od 156.898,40 kuna, što predstavlja naslijeđeno dugovanje iz razdoblja prethodnog ravnatelja.

Ravnateljica je kazala da je preuzeti dug smanjen, ali nikada nije do kraja saniran niti je proveden rebalans proračuna kojime bi se podmirili nastali dugovi.

U prihodima je općina sudjelovala sa 971.252,53 kn, TZO Bol sa 78.000,00 kn, prihodi od vlastite djelatnosti su iznosili 55.455,00 kn, prihodi od zakupa poslovnih prostora 2.000,00 kn te razne donacije 38.190,00 kn.

Rashodi se odnose ne rashode za zaposlene te razne materijalne rashode kao što su usluge tekućeg održavanja, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge i sl., zatim razne tekuće donacije te financijske rashode.

Ravnateljica je također vijećnicima podnijela kratki izvještaj Centra za kulturu za Bolsko lito 2013. godine.

Program Bolskog lita 2013. godine je započeo u svibnju održavanjem Kiparske kolonije.

Nakon toga su slijedile završne predstave i koncerti svih naših radionica (baleta, zbora i mandolinskog orkestra) te gostovanje Festivala dalmatinskih klapa Omiš.

Službeno otvaranje manifestacije Bolsko lito je održano na Rivi 21. lipnja zabavnim događanjem Živilo lito.

Od tog datuma je održano 15 glazbeno-gastronomskih manifestacija na Rivi.

U 2013. godini je u sklopu Ciklusa ljetnih izložbi u Galeriji Doma kulture je održano 8 izložbi.

Također je održano 8 koncerata klasične glazbe.

Ravnateljica je pobrojala i druga kulturna događanja npr. Festival kulture imena, modne revije, radionicu japanske umjetnosti itd.

Zaključno je istaknula da Centar za kulturu organizira preko 80 dana s nekim vidom kulturno-zabavnog programa.

Doro Adulmar je upozorio ravnateljicu da se dug iz prethodnog razdoblja treba nastojati anulirati.

Također je primijetio da je broj djelatnika sa dva povećan na tri bez konzultacije sa općinskim vijećem. Naglasio je da poslovanje treba racionalizirati.

Ravnateljica je odgovorila da se radilo o sezonskom zapošljavanju domara, te je kazala da postoji potreba za otvaranjem stalnog radnog mjesta domara.

Mate Petrić je također kazao da ravnateljica Centra treba sama pokušati sanirati dugovanja, a ne tražiti sanaciju dugova iz proračuna općine Bol.

Ivica Ščepanović je pohvalio bogat program Bolskog lita, ali je naglasio da i u zimskom periodu treba organizirati što više kulturnih događaja.

Srečko Karmelić je upozorio da su knjižice sa programom Bolskog ljeta izišle dosta kasno, a da se na pojedinim mjestima još nalaze plakati programa Bolskog lita od prošle godine.

Boris Škrbić je pohvalio rad djelatnika Centra za kulturu, te je istaknuo da je Centru potrebno stalno radno mjesto domara.

Doro Adulmar je od ravnateljice zatražio da općinskom vijeću dostavi pisani plan tekućeg održavanja objekta Doma kulture i druge poslove koje bi obavljao domar, na temelju  kojeg će se utvrditi potreba zapošljavanja još jednog stalnog djelatnika u Centar za kulturu.

Tomi Fabjanović je pitao ravnateljicu zbog čega u knjižici Bolskog lita nema programa skupine Šušur.

Ivana Bošković Ivičić je kazala da Ivica Jakšić Puko nije želio raditi za Bolsko lito iz njoj nepoznatih razloga.

 

Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili završni račun Centra za kulturu za 2013. godinu.

 

POD 5)

Predsjednik DVD-a Bol vijećnik Ivica Šćepanović je vijećnicima pojasnio završni račun DVD-a Bol.

Kazao je da je izvanproračunski korisnik DVD Bol u razdoblju siječanj-prosinac 2013. godine realizirao prihode u iznosu od 666.184,24 kune, a rashode u iznosu od 656.146,42 kune, te je ostvario višak poslovanja u iznosu od 10.037,82 kune.

 

Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili završni račun DVD-a Bol za 2013. godinu.

 

POD 6)

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je obrazložio završni račun Općinske knjižnice za 2013. godinu. Ukupni prihod knjižnice je iznosio 261.131,00 kn, a troškovi 255.578,54,00 kn.

Troškovi knjižnice u 2013. godini se sastoje od plaće djelatnice u iznosu od 167.000,00 kuna, materijalnih troškova u iznosu 16.000 kuna, nabavke knjiga 54.000,00 kuna (min. sufinanciralo 24.000,00 kn), nabavke polica 20.000,00 kuna te ostalih troškova u iznosu od 5.000,00 kuna.

Prihodi se sastoje od prihoda iz općinskog proračuna 226.000,00 kn, od Ministarstva kulture 30.000,00 kn za nabavku knjiga, od članarine 10.000,00 kn i od drugih sitnih prihoda.

Knjižnica je 2013. godinu završila sa viškom od 5.152,41 kuna.

 

Izvješće o prihodima i rashodima Općinske knjižnice Bol za 2013. godinu vijećnici su prihvatili sa 9 glasova ZA i sa 1 SUZDRŽANIM glasom.

 

POD 7)

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je vijećnicima pojasnio završni račun DV „Mali princ“ Bol.

Tako je DV u razdoblju siječanj-prosinac 2013. godine realizirao prihode u iznosu od 1.472.172,15 kuna, a rashode u iznosu od 1.449.698,23 kune te je ostvario višak poslovanja u iznosu od 22.473,92 kune.

U prihodima je Općina sudjelovala sa 1.137.224,56 kn što je utrošeno za plaće i ostale izdatke za zaposlene. Roditelji su uplatili 312.934,00 kn što je utrošeno za nabavku hrane i za ostale sitne troškove u Dječjem vrtiću. Ostali prihodi otpadaju na dotacije iz proračuna i na kamate.

 

Završni račun Dječjeg vrtića“Mali princ“ za 2013. godinu vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili.

 

POD 8)

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je upoznao nazočne da je zbog promjene u sastavu vijeća nužno donijeti predloženu odluku o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut i Poslovnik.

Budući da Dinko Karninčić više nije vijećnik općinskog vijeća predlaže se njegovo razrješenje.

Matko Baković je predložio Borisa Škrbića za člana Odbora za Statut i Poslovnik.

Boris Škrbić nije prihvatio ovu kandidaturu.

Srečko Karmelić je predložio Tomija Fabijanovića  za člana Odbora za Statut i Poslovnik.

Nakon toga je uslijedilo glasovanje o ovom prijedlogu.

 

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli Odluku o  razrješenju Dinka Karninčića i imenovanju Tomija Fabijanovića za člana Odbora za Statut i Poslovnik, a odluka će se objaviti u „Službenom Glasniku“  Općine Bol.

 

POD 9)

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je kazao da je ovo treći pokušaj donošenja rebalansa proračuna Općine Bol za 2014. godinu.

Na sastanku Odbora za financije i proračun nije doneseno ni pozitivno ni negativno mišljenje o prijedlogu rebalansa, ali on osobno smatra da ovaj prijedlog treba prihvatiti kako bi općina mogla normalno funkcionirati.

Sve predložene nove stavke proračuna su životno potrebne, a nisu se mogle planirati prilikom donošenja proračuna.

Predsjednik vijeća je u redovitom kontaktu sa načelnikom upoznat sa svima ovdje planiranim stavkama u rebalansu.

Načelnik Tihomir Marinković je naglasio da se sve izmjene u proračunu rade na korist građana i turista Bola.

Kao primjer je naveo potrebu kupnje digitalnog kino projektora, pripremu dokumentacije i prijavu na EU fondove za Vatrogasni dom i žičaru,  akontacija za svjetski kup u windsurfing-u i za teniski turnir.

Tomislav Marčić je kazao da su vijećnici već odbijali ovakav prijedlog rebalansa jer je načelnik trošio novac koji nije bio predviđen proračunom i danas predlaže da se ne prihvati rebalans jer se novac trošio na nabavku i ugradnju poluukopanih kontejnera za otpad, a još nije prihvaćen plan gospodarenja otpadom, novac se troši u uređenje stana na Loži, a još ne znamo tko će u njemu stanovati, novac se potrošio za kupnju novog pilomata kod benzinske postaje, a uništen je prilikom gradnje kanalizacije, novac se potrošio za uređenje Parka Joze Bodlovića, a za taj park je izdano Rješenje o povratku u prvobitno stanje.

Doro Adulmar je kazao da ne prihvaćanje ovog prijedloga rebalansa ne donosi ništa dobro Općini Bol, te da nema racionalnog razloga za obijanje ovog prijedloga rebalansa.

Matko Baković je kazao da je načelnik na Odoru za financije i proračun i na prethodnoj sjednici vijeća već obrazložio svoje postupke te više nema razloga za odbijanje rebalansa.

Ivica Šćepanović je podržao rebalans te je zamolio vijećnike da se konto za nabavku knjiga za đake osnovne škole poveća barem na 50.000,00 kuna. U daljnjoj raspravi vijećnici su zaključili da se konto za dokumentaciju žičare smanji od 60.000,00 kuna na 50.000, 00 kuna, a da se konto za đačke knjige poveća sa 40.000,00 na 50.000,00 kuna.

Ovaj novac će se isplatiti roditeljima đaka osnovne škole u razmjernom odnosu prema cijeni koštanja knjiga za pojedine razrede.

Sani Bodlović je kazala da je na svakoj sjednice moguće donositi rebalans proračuna i da smo tako postupali sada bi raspravljali samo o nekoliko stavki.

Doro Adulmar je kazao se kroz poslovnu godinu nameću raznorazne potrebe i da će on sazivati izvanredne sjednice vijeća, ako je potrebno odobriti neku neplaniranu investiciju preko 100.000,00 kuna.

U prijedlogu rebalansa, u rashodovnoj strani proračuna za 2014. godinu  predlaže se povećanje rashoda za  1.732.000,00 kuna i istovremeno smanjenje rashoda na drugim kontima u istom iznosu.

Tako proračun ostaje uravnotežen u iznosu od 18.930,000,00 kuna, kao što je i planiran.

Pročelnik je pojasnio da se odluka o prvom rebalansu proračuna za 2014. godinu donosi  natpolovičnom većinom svih članova vijeća.

 

Odluka o prvom rebalansu proračuna Općine Bol za 2014. godinu donesena je sa 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV, a odluka će se objaviti u „Službenom Glasniku“  Općine Bol.

 

POD 10)

Pročelnik Stipe Karmelić je izvijestio nazočne da je Ministarstvo pravosuđa od Općine Bol zatražilo suglasnost za stjecanje prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj norveških državljana Pettra Aasa i Iren Mai Aas.

Predloženom odlukom vijeće općine Bol daje suglasnost za stjecanje nekretnine na području Općine Bol odnosno Vijeće općine Bol je suglasno da Petter Aas i Iren Mai Aas, državljani Norveške, Osteraas, Jaktlia 32, mogu stjecati pravo vlasništva na području općine Bol i to suvlasnički dio od 9/100 dijela nekretnine označene kao čest.zemlj. 2318/3 k.o. Bol, z.u. 2846, s kojim suvlasničkim dijelom je neraskidivo povezano njegovo isključivo vlasništvo stana oznake“ stan F“, prvi kat, netto površine 65,84 m2 sa pripadajućim sporednim dijelovima: natkrivenom terasom oznake F 8, površine 8,84 m2 i spremišta u podrumu oznake „1“, površine 10,74 m2.

 

Odluka o suglasnosti za stjecanje prava vlasništva  je donesena JEDNOGLASNO,  a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 11)

Doro Adulmar je pojasnio vijećnicima razloge za donošenje predloženih izmjena i dopuna odluke o zaštiti od buke.

Naime, Ured državne uprave u SDŽ u provođenju nadzora nad zakonitošću općih akata općinskog vijeća Općine Bol je uočilo nezakonitost u dijelu Odluke o zaštiti od buke, klasa: 021-05/1401/31, ur.broj: 2104/02-14-02/01 od 14. travnja 2014. godine, te je od općinskog vijeća zatraženo otklanjanje uočenih nedostataka.

Predloženim izmjenama i dopunama se postojeća odluka usklađuje sa zakonom na način da se razina buke u vremenu od 23.00 do 02.00 sata u ljetnom periodu i od 23.00 do 24.00 sata u ostalom razdoblju snižava sa ranije propisanih 60 decibela na zakonom dozvoljenih 50 decibela.

 

Odluka o izmjena i dopuna odluke o zaštiti od buke je donesena JEDNOGLASNO,  a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 12)

Doro Adulmar je ponovno predložio donošenje odluke o imenovanju povjerenstva za šport.

Povjerenstvo za šport je radno tijelo vijeća Općine Bol koje razmatra pitanje iz svog djelokruga, daje vijeću svoje prijedloge, savjete i mišljenja o unaprjeđenju sportskog života građana na  području Općine, prati i predlaže mjere za unaprjeđenje športskih aktivnost, koordinira organizaciju športskih manifestacija koje su važne za općinu Bol te kontrolira trošenje sredstava iz konta javnih potreba u športu.

Za članove povjerenstva za šport predloženi su:

1.Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, predsjednik,

2. Doro Adulmar – predsjednik vijeća Općine Bol,član,

3.Tomi Fabijanović- predstavnik Tvrtke Zlatni rat d.d., član,

4. Boško Botica, član,

5.Pjer Malvasija, član.

 

Odluka o imenovanju povjerenstva za šport je donesena JEDNOGLASNO,  a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 13)

-Goran Božić od općine Bol moli suradnju, logističku, marketinšku i financijsku potporu za organiziranje sportske manifestacije PWA svjetskog kupa u jedrenju na dasci.

Predmetna manifestacija se namjerava održati 2015. godine na Bolu ispred plaže Zlatni rat, a trajala bi maksimalno sedam dana.

Vijećnici su jednoglasno podržali ovu inicijativu.

 

-Jadranka Nejašmić ravnateljica Općinske knjižnice „Hrvatska čitaonica“ od općinskog vijeća traži da joj se omogući realizacija programa kojeg knjižnica organizira u sklopu kulturne manifestacije „Bolsko lito“ .

Kao problem je istaknula da svake večeri ugostiteljski objekti sa tog područja organiziraju nastup glazbenog sastava na mostiću ispred Lože, te pored tako glasne glazbe, njen program nije moguće ostvariti.

Vijećnici su pozvali obje strane i Jadranku Nejašmić i vlasnike ugostiteljskih objekata koji organiziraju nastup glazbenih sastava da se međusobno dogovore i usklade  pojedina kulturna događanja.

 

– Predstavnici caffe bara Big Blue, caffe bara Barka i caffe bara Loža su od vijeća općine Bol zatražili financijsku pomoć za financiranje žive glazbe ispred tih ugostiteljskih objekata.

Svoju zamolbu obrazlažu potrebom oživljavanja tog dijela Rive koja je loše osvijetljena i izolirana. Angažiranjem žive glazbe bi privukli goste u te ugostiteljske objekte.

Budući da danas glazbenici imaju visoke cijene, od općine Bol traže financijersku pomoć.

 

Vijećnici su preporučili vlasnicima navedenih ugostiteljskih objekta da glazbene nastupe na mostiću ispred Lože pokušaju uklopiti u program Bolskog lita, te da nakon toga financijsku pomoć traže od Centra za kulturu.

 

-Predstavnici tvrtke Blizina d.o.o. su od općine Bol zatražili uklanjanje postavljenog objekta- metalnog kioska sa čest. zem. 5969 k.o. Bol odnosno sa plaže Martinica, a koji se nalazi neposredno do njihovog ugostiteljskog objekta.

Traže ukidanje lokacije za kiosk na plaži Martinica budući da oni neposrednoj blizini imaju ugostiteljski objekt ili da se njima da prednost u dobivanju koncesijskog odobrenja na plaži Martinica.

Svoje zahtjeve opravdavaju velikim ulaganjima u Hotel Sveti Križ  te velikim financijskim obvezama prema Dominikanskom samostanu, radnicima, državi, općini  itd.

U raspravi je prevladalo stajalište da se kiosk za trgovačku djelatnost pomakne 15 metara od ulaza u ugostiteljski objekt tvrtke Blizina d.o.o. .

– Na prijedlog predsjednika vijeća vijećnici su jednoglasno  donijeli odluku o isplati 10.000,00 kuna novčane pomoći Jurici Šćepanoviću.

 

POD 14)

Vijećnik Ivica Šćepanović je predložio da općinsko vijeće donese odluku o održavanju tematske sjednice općinskog vijeća na temu problematike groblja na Bolu.

Predložio je da se sjednica održi nakon turističke sezone u mjesecu listopadu.

Svoj prijedlog je obrazložio potrebom konačnog  rješavanja problema groblja na Bolu.

Vijećnici su jednoglasno podržali prijedlog Ivice Šćepanovića te donijeli odluku o održavanju tematske sjednice općinskog vijeća na temu problematike groblja na Bolu.

 

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09) čuva u uredu  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

 

Sjednica je završila u 23.14 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

 

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Skip to content