Zapisnik sa 5. sjednice vijeća 2013.

Zapisnik sa 5. sjednice vijeća 2013.
13. kolovoza, 2013. u 12:19:32

alt
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/13-01/103
Ur. broj: 2104/02-13-02/01
Bol, 16. srpnja 2013. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 5/2013 sjednice općinskog Vijeća održane dana 15. srpnja 2013. godine, sa početkom u 18.00 sati, u uredu Općine Bol.

 

Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Frane Lukšić, Dinko Karninčić, Matko Baković (prvi potpredsjednik vijeća), Branko Mikulić, Tomi Fabijanović, Boris Škrbić (drugi potpredsjednik vijeća), Srečko Karmelić, Jakov Okmažić, Sani Bodlović i Ivica Ščepanović

 

Izočni: –

 

Ostali nazočni: Tihomir Marinković- načelnik Općine Bol, Mate Petrić-zamjenik načelnika Općine Bol, Tomislav Marčić- direktor KJP Grabov rat d.o.o. (točke B i C.), Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar.

 

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11 vijećnika.

 

B) Usmeno izvješće načelnika o radu Općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Načelnik Tihomir Marinković je kazao da je priprema turističke sezone bila uspješna.

Načelnik je kazao da je turistička sezona dobro započela, te da je prema statističkim pokazateljima u lipnju bilo oko 6 % više gostiju nego prošle godine.

Podsjetio je na poteškoće u rješavanju infrastrukturnih projekata, osobito na radove na kanalizacijskom sustavu, koji su kasnili zbog vremenskih neprilika, ali i zbog organizacije rada samog izvođača.

Načelnik je za 1. listopada najavio nastavak radova na rekonstrukciji kanalizacijskog sustava. Rekao je da će se početi kopati od Galerije Dešković do autobusnog kolodvora te da će početi iskopi u ulici Tina Ujevića.

Načelnik je najavio proširivanje ceste i gradnju novog obalnog zida na Račiću.

Načelnik je izvijestio vijećnike da je općina dobila suglasnost Hrvatskih cesta za gradnju Vidikovaca. Sada slijedi ishođenje potrebnih dozvola za gradnju, a nakon toga javna nabava za odabir izvođača radova. Načelnik smatra da bi sama gradnja mogla otpočeti na jesen.

Načelnik je kazao da će početkom 2014. godine početi izgradnja okretišta na ulazu u Bol.

Također je rekao da se uskoro očekuje ishođenje građevinske dozvole za sanaciju urušenog zida na putu kod Sv. Lucije, te je javni natječaj i samu sanaciju najavio za jesen 2013. godine.

Načelnik je izvijestio vijećnike da se ove godine obilježava 90 godina turizma na Bolu.

Načelnik je najavio dolazak počasnog građanina Bola kardinala Vinka Puljića i biskupa Slobodana Štambuka na obilježavanje Dana Općine Bol-Bolske fjere.

Načelnik je izvijestio vijećnike da su on, predsjednik vijeća i predstavnici Grabovog rata danas bili u županiji na sastanku sa županom Zlatkom Ževrnjom gdje su razgovarali o aktualnoj problematici vezanoj uz dugovanja KJP Grabov rat d.o.o. prema županiji.

Načelnik je kazao da smatra da će se do kraja trajanja koncesije na plaži Zlatni rat riješiti i dugovanje Grabovog rata prema županiji.

Načelnik je podsjetio vijećnike da smo 1. srpnja ušli u EU, te je izrazio nadu da će nam u Europskoj uniji biti bolje, a da će bolski turizam doživjeti novi procvat.

 

C) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

Vijećnik Matko Baković je pitao načelnika kada će se realizirati projekt proširenja Dječjeg vrtića.

Načelnik je odgovorio da je u tijeku dorada projektne dokumentacije te da će projekt na jesen biti spreman za realizaciju.

Vijećnik Ivica Šćepanović je ukazao na stogove iskopanog materijala na ulazu u Bol, pitao je načelnika za objašnjenje regulacije prometa oko samostana, te je ukazao na problem buke u noćnim satima koja dopire iz pojedinih ugostiteljskih objekata.

Načelnik je odgovorio da je dozvolio deponiranje materijala na parkiralištu na ulasku u mjesto tvrtki Berica d.o.o. , ali samo za vrijeme izvođenja radova na izgradnji kanalizacije.

Materijal je već trebao biti uklonjen i Berica je o tome nekoliko puta upozoren, ali zbog produžetka radova u Postirima oni nisu bili u mogućnosti izvršiti dogovoreno. Načelnik je rekao da će i dalje inzistirati na uklanjanju.

Načelnik je rekao da je regulaciju prometa oko samostana dogovorio sa starješinom samostana i vlasnikom hotela Sv. Križ.

Smatra da je ovo poboljšanje regulacije prometa jer više nema parkiranih vozila ispred crkve, a hotel ima osiguran pristup za opskrbu, urgentni promet i cisternu za čišćenje septičke jame.

Načelnik je kazao da je buka u centru Bola dugogodišnji problem. Policija i sanitarna inspekcija po službenoj dužnosti trebaju onemogućiti prekomjernu emisiju buke. Činjenica je da je vijeće Općine Bol u prošlom sazivu omogućilo na javnim površinama emisiju glazbe do 01. 00 sat, a od 01.00 do 02.00 sata se može emitirati tiša glazba.

Vijećnik Dinko Karninčić je također ukazao na problem buke u centru mjesta, zatim plesačica i golotinje te je kazao da je otvaranjem caffe bara Yolo onemogućen prolaz preko Studenca.

Dinko Karninčić je upozorio na neredovito pražnjenje kontejnera na Rudini, te je pitao gdje je nestao stari kamen sa trga Studenac.

Načelnik je kazao da se o buci u centru mjesta treba raspravljati, ali i da mladim gostima treba omogućiti primjerenu zabavu.

Načelnik je kazao da se kontejner na Rudini nekoliko puta nije mogao prazniti zbog protupropisno parkiranih vozila u kali Vusio i da je tu zamoljena policija za hitnu intervenciju.

Načelnik je rekao da je stari kamen sa Studenca deponiran u bivšem kamenolomu Tonća Cvitanića i da svatko to može na licu mjesta provjeriti te da nije dobro širiti zlonamjerne glasine.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da iz dosadašnjeg iskustva znade da će vijećnici često postavljati pitanja o prekomjernoj emisiji buke u centru Bola te je upoznao vijećnike da oni mogu mijenjati postojeće općinske odluke tj. mogu zabraniti emisiju glazbe na javnim površinama poslije 24.00 sata. Naime, niti policija niti sanitarni inspektor neće regulirati emisiju buke od 24.00 do 02.00 sata, jer su to mogli u proteklih 10 godina napraviti, ali ipak nisu.

 

D) Prihvaćanje zapisnika sa 4/2013 (konstituirajuće) sjednice vijeća:

Predsjednik Općinskog vijeća Doro Adulmar je konstatirao da nije bilo pismenih primjedbi na zapisnik sa 4/13 sjednice Općinskog vijeća.

Vijećnik Jakov Okmažić je primijetio da u zapisniku sa 4/2013 sjednice vijeća u rubrici nazočni vijećnici nije napisano njegovo ime, te je predložio da se taj propust ispravi.

Predsjednik vijeća je prihvatio primjedbu vijećnika te je naložio dopunu zapisnika, odnosno da se u rubrici nazočni napiše i ime Jakova Okmažića.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 4/13 sjednice Općinskog vijeća, uz predloženu dopunu, usvojen je JEDNOGLASNO.

Predsjednik vijeća je zamolio vijećnike da ubuduće, eventualne primjedbe na zapisnik, dostave u pisanom obliku prije sjednice vijeća.

 

E) Predsjednik vijeća Doro Adulmar je predložio brisanje u materijalima predložene

točke 1. Dnevnog reda: Rasprava i donošenje odluke o biranju vijeća za koncesijska odobrenja.

Dnevni red, uz predloženu izmjenu predsjednika vijeća, je prihvaćen JEDNOGLASNO, te glasi:

1. Rasprava i donošenje odluke o osnivanju odbora za dodjelu javnih priznanja općine Bol

2. Rasprava i donošenje odluke o izboru odbora za Statut i Poslovnik

3. Rasprava i donošenje odluke o osnivanju Odbora za prostorno i urbanističko planiranje i uređenje prostora

4. Rasprava i donošenje odluke o osnivanju odbora za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu.

5. Rasprava i donošenje odluke o osnivanju komisije za dodjelu stipendija.

6. Rasprava i donošenje odluke o osnivanju odbora za financije i proračun.

7. Rasprava i donošenje odluke o imenovanju stožera zaštite i spašavanja.

8. Rasprava i davanje suglasnosti za nabavku opreme u dječjem vrtiću

9. Rasprava o pristiglim dopisima za vijeće općine Bol (Tomislav Karninčić, Toni Pešutić i Urban culture festival)

 

POD 1)

Odbor za dodjelu javnih priznanja provodi postupak za predlaganje i dodjelu javnih priznanja prema posebnom aktu Općine Bol. Utvrđuje prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja zaslužnim pojedincima i organizacijama.

Odbor ima predsjednika i četiri člana.

Predsjednik ovog odbora treba biti član vijeća Općine Bol, a ostali članovi ne moraju biti iz redova vijeća.

Vijećnik Frane Lukšić u ime Odbora za izbor i imenovanje je predložio slijedeće osobe za članove odbora za dodjelu javnih priznanja:

1. Doro Adulmar -predsjednik

2. Matko Baković-član

3. Zvonko Marić-član

4. Tomislav Marčić-član

5. Mario Jakšić-član

Jakov Okmažić je, u ime vijećnika SDP-a, iznio kontraprijedlog članova odbora za dodjelu javnih priznanja:

1. Ljubica Kusanović-predsjednik

2. Markito Marinković-član

3. Doro Adulmar-član

4. Zvonko Marić-član

5. Matko Baković-član

Najprije se glasovalo o kontraprijedlogu Jakova Okmažića.

Kontraprijedlog Jakova Okmažića nije prihvaćen (5 glasova ZA, 4 PROTIV, 2 SUZDRŽANA glasa).

 

Sa 6 glasova ZA i 5 glasova PROTIV je prihvaćen prijedlog Odluke Frane Lukšića o izboru odbora za dodjelu javnih priznanja, a stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

Vijećnik Boris Škrbić je kazao da je SDP kao stranka na prošlim izborima dobila najveću potporu birača građana Bola (preko 30 %), a da u ovaj odbor nije imenovan ni jedan predstavnik SDP-a.

Smatra da takav način rada nije korektan ni demokratski, te da ovaj saziv vijeća nije dobro počeo sa radom.

 

POD 2)

Odbor za Statut i Poslovnik, prema članku 37. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 5/09) ima 5 članova iz reda vijećnika Općine Bol. Članove ovog odbora može predložiti bilo koji vijećnik. Članovi odbora za Statut i Poslovnik se biraju kao cjelina.

Vijećnik Frane Lukšić u ime Odbora za izbor i imenovanje je predložio slijedeće vijećnike za članove odbora za Statut i Poslovnik:

1. Doro Adulmar – predsjednik

2. Matko Baković-član

3. Branko Mikulić-član

4. Frane Lukšić-član

5. Sani Bodlović-član

Jakov Okmažić je, u ime vijećnika SDP-a, iznio kontraprijedlog članova odbora za Statut i Poslovnik:

1. Sani Bodlović-predsjednik

2. Jakov Okmažić-član

3. Boris Škrbić-član

4. Doro Adulmar-član

5. Matko Baković-član

Zatim je uslijedilo glasovanje o kontraprijedlogu Jakova Okmažića.

Kontraprijedlog Jakova Okmažića nije prihvaćen (5 glasova ZA, 4 PROTIV, 2 SUZDRŽANA glasa).

 

Prijedlog Odluke o izboru odbora za Statut i Poslovnik Frane Lukšića je usvojen sa 6 glasova ZA i 5 glasova PROTIV, a stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 3)

Predsjednik odbora za prostorno i urbanističko planiranje je član vijeća, a ostali članovi ne moraju biti iz redova vijeća.

Odbor za prostorno i urbanističko planiranje i uređenje naselja daje mišljenje o prioritetima za izradu prostornih planova i prioritetnim građevinskim projektima, daje mišljenje o pojedinom prostornom planu, predlaže mjere za opremanje naselja komunalnim potrepštinama i o poboljšanju uvjeta stanovanja.

Vijećnik Frane Lukšić u ime Odbora za izbor i imenovanje je predložio slijedeće osobe za članove odbora za prostorno i urbanističko planiranje:

1. Branko Mikulić- predsjednik,

2. Matko Baković-član

3. Vinko Kraljević pok. Stjepana-član

4. Božo Nejašmić-član

5. Vice Klapež-član

6. Nikola Cvitanić-član

7. Jakov Okmažić-član

Jakov Okmažić je ponovo, u ime vijećnika SDP-a, iznio kontraprijedlog članova odbora za prostorno i urbanističko planiranje:

1. Jakov Okmažić-predsjednik

2. Ivica Ščepanović-član

3. Franka Marinković-član

4. Branko Mikulić-član

5. Matko Baković-član

6. Vinko Kraljević pok. Stjepana-član

7. Božo Nejašmić-član

Najprije se glasovalo o kontraprijedlogu Jakova Okmažića.

Kontraprijedlog Jakova Okmažića nije prihvaćen (5 glasova ZA, 4 PROTIV, 2 SUZDRŽANA glasa).

Prijedlog Odluke o izboru odbora za prostorno i urbanističko planiranje Frane Lukšića prihvaćen je sa 6 glasova ZA i 5 glasova PROTIV, a stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 4)

Predsjednik odbora za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu je član vijeća, a ostali članovi ne moraju biti iz redova vijeća.

Odbor prati predlaže mjere za unaprjeđenje općinskog programa zadovoljavanja socijalnih potreba, predlaže osobe za primanje socijalne pomoći, organizira posjet starijim i nemoćnim osobama, organizira redovne preglede žena i djece, organizira tribine i predavanja na temu borbe protiv ovisnosti.

Vijećnik Frane Lukšić u ime odbora za izbor i imenovanje je predložio slijedeće osobe za članove odbora za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu:

1. Branko Mikulić- predsjednik

2. Matko Baković-član

3. Ivan Malenica-član

4. Dinko Karninčić-član

5. Leona Garbajs-član

6. Ljerka Marinković-član

7. Tomi Fabjanović-član

Jakov Okmažić je, u ime vijećnika SDP-a, iznio kontraprijedlog članova odbora za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu:

1. Boris Škrbić -predsjednik

2. Neda Kraljević-član

3. MarkicaTomić-član

4. Marijana Marić-član

5. Branko Mikulić-član

6. Matko Baković-član

7. Ivan Malenica-član

Kontraprijedlog Jakova Okmažića nije prihvaćen (5 glasova ZA, 6 PROTIV).

Prijedlog Odluke o izboru odbora za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu Frane Lukšića usvojen je sa 6 glasova ZA i 5 glasova PROTIV, a stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 5)

Komisija za dodjelu stipendija je radno tijelo vijeća Općine Bol koje utvrđuje i predlaže kriterije za dodjelu đačkih i studentskih stipendija, te daje prijedloge odluka koje donosi vijeće Općine Bol.

Komisija ima predsjednika i četiri člana.

Predsjednik ove komisije treba biti član vijeća Općine Bol, a ostali članovi ne moraju biti iz redova vijeća. Ova komisija se sastaje jedanput godišnje.

Vijećnik Frane Lukšić u ime Odbora za izbor i imenovanje je predložio slijedeće osobe za članove komisije za dodjelu stipendija:

1. Matko Baković -predsjednik

2. Tonči Buljan-član

3. Ante Trutanić-član

4. Mario Jakšić-član

5. Sani Bodlović-član

Jakov Okmažić je, u ime vijećnika SDP-a, iznio kontraprijedlog članova komisije za dodjelu stipendija:

1. Sani Bodlović-predsjednica

2. Boris Škrbić-član

3. Ada Seferagić-član

4. Matko Baković-član

5. Tonči Buljan-član

Kontraprijedlog Jakova Okmažića nije usvojen (5 glasova ZA, 6 PROTIV).

Prijedlog Odluke o izboru komisije za dodjelu stipendija koji je iznio Frane Lukšić je usvojen sa 6 glasova ZA i 5 glasova PROTIV, a stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 6)

Prema Statutu Općine Bol Odbor za financije i proračun ima predsjednika i 4 ( četiri ) člana koje imenuje Općinsko vijeće. Predsjednik Odbora je član vijeća, a ostali članovi ne moraju biti iz redova vijeća.

Odbor za financije i proračun proučava i razmatra, te daje svoje prijedloge i mišljenje vezano uz donošenje: Proračuna, njegovih izmjena i dopuna, Odluke o izvršavanju proračuna, Odluke o privremenom financiranju, izvješća o izvršenju proračuna, Odluke o naknadama za obavljanje dužnosti i naknadama putnih troškova za radna tijela i tijela Općine Bol kao i drugih odluka vezanih uz proračun i financije Općine koje donosi Općinsko vijeće.

Vijećnik Frane Lukšić u ime Odbora za izbor i imenovanje je predložio slijedeće osobe za članove odbora za financije i proračun:

1. Doro Adulmar-predsjednik

2. Matko Baković-član

3. Nedjeljka Marinković-član

4. Tomislav Marčić-član

5. Katarina Palavra-član

Jakov Okmažić je, u ime vijećnika SDP-a, iznio kontraprijedlog članova odbora za za financije i proračun:

1. Sani Bodlović-predsjednica

2. Ivica Ščepanović-član

3. Srečko Karmelić-član

4. Doro Adulmar-član

5. Matko Baković-član

Kontraprijedlog Jakova Okmažića nije usvojen (5 glasova ZA, 6 PROTIV).

Prijedlog Odluke o izboru odbora za dodjelu financije i proračun koji je iznio Frane Lukšić je usvojen sa 6 glasova ZA i 5 glasova PROTIV, a stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

Jakov Okmažić, u ime vijećnika SDP-a, je najavio povlačenje vijećnika SDP-a iz svih odbora u koje su imenovani.

Jakov Okmažić je zamolio predsjednika vijeća da na idućoj sjednici, umjesto imenovanih vijećnika SDP-a, imenuju druge članove odbora.

 

POD 7)

Prema Zakonu o zaštiti i spašavanju zapovjednik stožera je zamjenik načelnika (Mate Petrić). Članovi stožera su načelnik (Tihomir Marinković), predstavnici DVD-a Bol (Nikša Bjelobradić i Ivica Ščepanović), predstavnik policijske postaje (Teo Bogunović), predstavnik Centra zaštite i spašavanja iz Splita (Danijela Mornar). Broj članova stožera nije određen.

Načelnik Općine Bol Tihomir Marinković, vodeći računa o Zakonu o zaštiti i spašavanju, je predložio slijedeće osobe za članove stožera zaštite i spašavanja:

– Tihomir Marinković, načelnik općine Bol, iz Bola, Uz potok 19, Telefon na poslu: 635-114, kućni broj telefona:635-297, mobitel: 098/422-519, član Stožera,

– Mate Petrić, zamjenik načelnika, iz Bola, Ruđera Boškovića 6, kućni broj telefona: 635-223, mobitel: 098/1685352, zapovjednik Stožera,

– Doro Adulmar, Predsjednik vijeća općine Bol, iz Bola, Račić 29, kućni broj telefona: 635-885, mobitel: 098/555 622, član

– Nikša Bjelobradić, zapovjednik vatrogasne postrojbe u općini Bol, iz Bola, Podan glavice 6, Telefon na poslu: 635-582, kućni broj telefona: 635-594, mobitel:098/423-059, član

– Teo Bogunović, detektiv-krim.tehničar četvrte policijske postaje Brač, iz Bola, Rudina 12, broj telefona na poslu: 309-223 i 309-239, fax:309-244, kućni broj telefona: 635-057 i 635-323, mob: 091/525 04 27 i 098/193 55 28, član

– Tomislav Marčić, direktor općinskog komunalnog poduzeća „Grabov rat“ d.o.o. Bol, iz Bola, Domovinskog rata 46, Telefon na poslu:635-393, kućni telefon:635-969, mobitel:095/454 5600, član

– Ivica Ščepanović, predsjednik DVD-a Bol, iz Bola, Gornja obala 6/A, Telefon na poslu:740-158, kućni broj telefona:635-892, mobitel: 098/451 627, član,

– dr. Markica Tomić, liječnik opće prakse na Bolu iz Bola, Porat bolskih pomoraca bb, telefon na poslu: 635-112, 717-999, kućni telefon: 635-115, mobitel:098/423-054, član

– Drago Jerkin, lučki kapetan u Kapetaniji Bol, iz Bola, Blato 26, tel. na poslu 635-903, kućni telefon 635-573, mobitel: 098/448-136, član.

– Danijela Mornar, Kaštel Štafilić, Čurkova 2, Županijski centar zaštite i spašavanja, telefon na poslu:353-789, fax na poslu: 260-258, kućni broj telefona: 234-709, mobitel: 091/393 1384, član

Ovaj prijedlog Odluke o imenovanju stožera zaštite i spašavanja usvojen je JEDNOGLASNO, a stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 8)

Pročelnik Stipe Karmelić je pojasnio vijećnicima da, sukladno Statutu Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol, ravnateljica vrtića za nabavku opreme u vrijednosti većoj od 20.000,00 kuna treba imati suglasnost općinskog vijeća.

Kazao je da, zbog dotrajalosti postojećeg štednjaka, u vrtiću treba kupiti novi štednjak, te da svi profesionalni štednjaci na tržištu premašuju cijenu od 20.000,00 kuna.

 

Vijećnici su, JEDNOGLASNO, ovlastili v.d. ravnateljicu Dječjeg vrtića „Mali princ“ za kupnju štednjaka u vrijednosti većoj od 20.000,00 kuna.

 

POD 9)

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je upoznao vijećnike sa molbama upućenim općinskom vijeću.

– Tomislav Karninčić od općinskog vijeća traži popust za plaćanje komunalnog doprinosa za izgradnju obiteljske kuće.

Naime, pravo na popust za plaćanje komunalnog doprinosa, prema sadašnjoj općinskoj Odluci o komunalnom doprinosu imaju samo Boljani koji zadnjih 15 godina imaju prijavljeno prebivalište na području općine Bol i rješavaju svoj stambeni problem.

Gospodin Tomislav Karninčić ne udovoljava navedenim uvjetima.

Kao argumente na kojima temelji svoj zahtjev ističe da su on i njegovi roditelji porijeklom iz Bola, da bi se u novosagrađenoj kući on i njegova djeca bavili turizmom i da bi tako djecu trajno vezao uz Bol, da je ranije preko njegovog zemljišta prošla zaobilaznica za koju nije dobio nikakvu naknadu, te da je učesnik i dragovoljac Domovinskog rata.

Vijećnici su izrazili razumijevanje za ovu zamolbu, ali su istaknuli i moguće nesagledive posljedice kada bi se ona uvažila.

Naime, udovoljavanje ovoj molbi bi za sobom mogla povući brojne molbe sličnog sadržaja, što bi imalo značajan negativan utjecaj na općinski proračun.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je zaključio da se o ovoj temi, odnosno o eventualnim izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu može raspravljati na nekoj od idućih sjednica općinskog vijeća.

 

-Tonči Pešutić se obratio općinskom vijeću sa svojim zapažanjima (uglavnom negativnim) vezanim uz organizaciju i sadržaj tzv. Ribarskih večeri koje se u mjestu organiziraju četvrtkom.

U raspravi su se vijećnici, uglavnom, složili sa nekim zapažanjima gospodina Pešutića, ali su također i isticali da taj vid zabave privlači veliki broj gostiju i domaćeg pučanstva.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je zaključio da se ukusima ne može raspravljati, te da bi bilo najbolje da se poslije ove turističke sezone ozbiljnije pozabavimo ovom tematikom kako bi se gostima i građanima Bola ponudio bolji i kvalitetniji program Ribarskih večeri.

 

– Predstavnici inicijative mladih Urban culture festival su se obratili vijeću i zatražili financijsku potporu za organizaciju ljetnog kulturnog programa odnosno festivala urbane kulture mladih koji će se na Bolu održati od 30.7. do 1. 8. 2013. godine.

Vijećnici su podržali ovu inicijativu mladih, a predsjednik vijeća Doro Adulmar je zamolio načelnika Općine Bol da primjereno i sukladno mogućnostima financijski podupre organizaciju ove manifestacije.

 

Sjednica je završila u 19.30 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Skip to content