Zapisnik sa 5. sjednice vijeća 2011.

2. studenoga, 2011. u 0:19:37


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL
Klasa: 021-05/11-01/238
Ur. broj: 2104/02-11-02/01
Bol, 20. srpnja 2011. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  5/2011 sjednice općinskog Vijeća održane dana 19. srpnja 2011. godine, sa početkom u 21.00 sat, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Jakša Marinković Šimić (predsjednik općinskog vijeća), Zvonko Marić (prvi potpredsjednik općinskog vijeća), Merlin Katić, Branko Mikulić, Vice Klapež, Matko Baković (drugi potpredsjednik općinskog vijeća),  Vinko Kraljević, Jakša Marinković Tomić, Boris Škrbić, Srečko Karmelić.

Izočni: Jakov Okmažić.

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić- zamjenik načelnika Općine Bol, Tomislav Marčić- direktor KJP Grabov rat d.o.o., Tonči Trutanić-direktor KJP Vodovod Brač d.o.o. (točka 3. dnevnog reda), Neda Kraljević-voditeljica računovodstva Općine Bol (točka 1. dnevnog reda), Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar.

A)    Utvrđuje se kvorum, prisutno je 10 vijećnika.
B)    Usmeno izvješće načelnika o radu Općine Bol između dvije sjednice vijeća:
Načelnik je upoznao vijećnike da je Ministarstvo mora, povodom žalbi na odluke Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja,  ukinulo Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2011. godinu. U obrazloženju te odluke je navedeno da  nije ishođena, zakonom predviđena, suglasnost Županije na navedeni plan.
Načelnik je kazao da je od županije zatražena suglasnost na Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom, te da će se nakon dobivanja suglasnosti,  provesti ubrzana procedura   za dodjelu koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru.
Načelnik je podsjetio vijećnike da se trenutno sve djelatnosti na pomorskom dobru obavljaju nelegalno.
Načelnik je, nadalje, kazao da je došlo do devijacija u ponašanju nekih obrtnika.
Tako je podsjetio vijećnike da je došlo do otvaranja nelegalnog kamp odmorišta kod plaže Zlatni rat. Načelnik je rekao da je kamp odmorište radilo oko 30-tak dana, te da je nakon intervencija nadležnih inspekcijskih službi zatvoreno.
Načelnik je također kazao da je došlo do otvaranja nelegalne tržnice na čest. zem. 641/1 k.o Bol na početku Šetnice na Bolu.  Rekao je da na toj lokaciji nije predviđena tržnica, te da su  pozvane nadležne inspekcijske službe.
 Načelnik je, nadalje,  kazao da se na toj lokaciji vrši  i djelatnost iznajmljivanja parkirališnih mjesta bez odobrenja Općine Bol, o čemu je također obaviješten državni inspektorat.
Načelnik je upoznao vijećnike da je od njega zatražena dozvola za otvaranje parkinga na području Drasina, te da je on taj zahtjev odbio budući da prostorno planskom dokumentacijom na toj lokaciji nije predviđena ta djelatnost.
Načelnik je također rekao da u luci dvije osobe nelegalno iznajmljuju glisere i brodice, te da će se poduzeti sve potrebne mjere kako bi se te nelegalne aktivnosti zaustavile.
Načelnik je obavio razgovor sa zapovjednikom PP Brač, koji ga je izvijestio da je MUP ove godine na području Brača, uz postojeće policijske snage, odobrilo samo još jednog dodatnog vježbenika koji nema sve policijske ovlasti, već uglavnom samo radi na ukrcaju nepropisno parkiranih vozila na vozilo „pauk“.
Umjesto ranije devastirane, postavljena je nova zapreka u ulici Put oleandara, te se u ulicu propuštaju samo stanari te ulice.
Načelnik je podsjetio vijećnike da se često postavlja zahtjev da se ulica Put Šilovca zatvori za promet noću, jer veliki broj vozila koji noću tuda prolazi ugrožava noćni mir i mještana i turista koji tu borave.
Načelnik se posebno osvrnuo na buku koja dolazi iz ugostiteljskih objekata.
Kazao je da pojedini ugostiteljski objekti (poglavito caffe  bar Varadero i caffe bar Carleto) noću emitiraju preglasnu glazbu, te da ne poštuju općinsku odluku o vremenu do kada se može emitirati glazba.
Upozorio je da zbog toga dolazi do ekscesnih situacija, jer vlasnici okolnih objekata reagiraju, te dolazi do čestih intervencija policije.
Također je upozorio na preglasnu glazbu koju na plaži Zlatni rat emitira caffe bar Varadero II, što bi se, prema mišljenju načelnika,  moglo loše odraziti na cjelokupni bolski turizam.
Načelnik je upoznao vijećnike sa problemima bolskih taksista.
Naime, supetarski taksisti nelegalno ulaze u prostor rada naših taksista, te im nelojalnom konkurencijom otimaju goste.
Zbog toga su bolski taksisti održali miran prosvjed, kako bi izvršili dodatan pritisak na općinsku upravu da poduzme sve da se zaštite njihovi interesi.
Načelnik je upoznao vijećnike da je komunalni redar već napisao po dva prekršajna naloga prekršiteljima općinske odluke o autotaksi prijevozu, te da su oni nakon žalbi upućeni Prekršajnom sudu u Supetru.
Također je kazao da su upućeni dopisi svim nadležnim inspekcijama, te je zatražena žurna intervencija kako bi se spriječio daljnji nered u taksi službi.
Načelnik je rekao da je obavio  razgovor sa provincijalom Hrvatske Dominikanske provincije i priorom Dominikanskog samostana na Bolu u vezi sa problematikom hotela Bijela kuća, i da je uputio dopis predsjednici Vlade RH, te zatražio zakazivanje sastanka predstavnika općine Bol i Dominikanske provincije sa Premijerkom kako bi se obavili razgovori o ovoj, za Bol, veoma važnoj temi.
Naime, sadašnje stanje hotela Bijela kuća pruža ružnu sliku Bola kao turističkog mjesta.
Načelnik je upozorio direktora KJP Grabov rat d.o.o. da se općina Bol čisti puno lošije nego ranijih godina. Istaknuo je da se ne čisti akvatorij u luci, da je čistilica aktivirana tek nedavno, da se parkovi i žardinjere na održavaju kvalitetno.
Načelnik je izvijestio vijećnike da je  došlo do betoniranja ceste do groblja u Murvici u privatnoj režiji.
Naime, gospodin Smiljan Pavišić je dolazio u Općinu Bol sa prijedlogom da Općina Bol  sufinancira betoniranje puta od ceste do groblja, ali mu je odgovoreno da je sada vrijeme zabrane izvođenja građevinskih radova, te da Općina Bol može sudjelovati u sufinanciranju samo ako je to u proračunu predviđeno i to nakon turističke sezone ili početkom 2012. godine.
Inače, poslovi betoniranja su obavljeni nekvalitetno, te nisu usklađeni sa projektom ceste Bol-Murvica.
Osim toga, izgleda da se ulica betonira u privatnoj režiji radi omogućavanja dolaska automobilom do privatnog zemljišta oko groblja.
Načelnik je rekao da je i Općina Nerežišća sudjelovala u sufinanciranju betoniranja ovog puta.
Naime, Općina Nerežišća rado financira manje projekte po Murvici da bi pred Povjerenstvom za određivanje granica JLS pokazala svoju brigu o navodno svome području jer svi kriteriji iz Pravilnika o određivanju granica JLS su na strani Općine Bol.
Načelnik je najavio sastanak u četvrtak u Županijskom uredu za prostorno planiranje kako bi se Luka Bol na Račiću upisala u Županijski prostorni plan.
Načelnik je izvijestio vijećnike da je došlo do kvara na kanalizacijskom ispustu otpadnih voda, te da je otežano ispuštanje  fekalnih voda. Općinska tvrtka Grabov rat, koja održava bolsku kanalizaciju je angažirala ovlaštenu firmu koja će napraviti elaborat o nastalom problemu, te predložiti mjere sanacije kanalizacijskog ispusta.
Načelnik je kazao da je nedavno bio na sastanku u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te da su ga izvijestili o rezultatima koji su projekti Općine Bol zauzeli na natječajima za sufinanciranje ovog fonda.
Općina Bol je od Fonda tražila sredstava za sufinanciranje javne rasvjete, za adaptaciju i rekonstrukciju Dominikanskog samostana i za postavljanje ukopnih kontejnera.
Za sada je izvjesno da ćemo dobiti sredstva za ugradnju podzemnih kontejnera, budući direktor Fonda ima diskreciono pravo za isplatu iznosa do 200.000,00 kuna, te nam je obećao sredstva za tu namjenu.
Glede ostalih projekata koje smo prijavili za sufinanciranje Fondu za zaštitu okoliša, načelnik smatra da ukoliko ove godine ne dobijemo sredstva, da ćemo ih vjerojatno dobiti dogodine. Postupci javne nabave za ove projekte su u tijeku.
Načelnik je, naposljetku,  rekao da je naselje Bol prema ocjeni Županijske turističke zajednice zauzelo 2. poziciju za najbolje turističko središte u SDŽ u kategoriji do 3.000,00 stanovnika, dok je 1. mjesto u ovoj kategoriji osvojila Podgora.

Pitanja vijećnika, prijedlozi i primjedbe vijećnika:
Vijećnik Boris Škrbić se osvrnuo na visinu plaće direktora KJP Grabov rat d.o.o.
Kazao je da od ima neto plaću 10.000,00 kuna, a da mu je bruto plaća viša od 18.000,00 kuna, te da uz to ima naknadu za topli obrok, tako da direktor društva tvrtku Grabov rat košta preko 20.000,00 kuna. Također je kazao da prema menadžerskom ugovoru koji je zaključio sa tvrtkom ima pravo na 12 plaća nakon prestanka radnog odnosa, neovisno o razlozima prestanka radnog odnosa. Podsjetio je da načelnik Općine Bol, na temelju Zakona a ne odluke nekog općinskog tijela, ima pravo na 6 plaća nakon prestanka mandata, a da mu je i bruto plaća u konačnici manja od plaće direktora KJP Grabov rat. Također je kazao da ravnatelji drugih općinskih ustanova (ravnateljica Hrvatske čitaonice, Centra za kulturu itd.) imaju znatno niže plaće od direktora tvrtke Grabov rat.
Također je rekao da mu nije dostavljena zatražena bilanca društva, već samo nepotpuna informacija o prihodima društva.
Zvonko Marić je kazao da je KJP Grabov rat trgovačko društvo te da su odnosi u njemu regulirani Zakonom o trgovačkim društvima, pa se plaća direktora trgovačkog društva ne može uspoređivati sa plaćama ravnatelja ustanova u vlasništvu općine.
Tomislav Marčić je kazao da on u tvrtki Grabov rat obavlja dvije funkcije i to funkciju direktora i funkciju voditelja plaže te da radi od 8.00 do 19.00 sati. Nadalje je rekao da u sezoni ima naknadu za topli obrok u visini od 900,00 kuna kao i ostali djelatnici tvrtke. Također je rekao da je iz bilance društva evidentan rast prihoda. Direktor Tomislav Marčić je na kraju rekao da će ubuduće izvješća o radu podnositi Skupštini KJP Grabov rat, te da će od Skupštine zatražiti i povećanje plaće.
Boris Škrbić se osvrnuo na rad Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja, te zatražio komentar predsjednika tog Vijeća Matka Bakovića  na njegove izjave dane  na pretprošloj sjednici vijeća kada je  u polemici sa načelnikom u vezi s dodjelom koncesija za štandove rekao slijedeće: „Ove godine došlo je do pobune među podnositeljima zahtjeva za dodjelu koncesijskih odobrenja iz razloga što smo ove godine prvi put radili po zakonu. Prošlih godina kada to nije tako svi su šutjeli, znajući da nisu u pravu i koristili su stečene privilegije.“
Budući je Ministarstvo mora poništilo natječajnu proceduru i naložilo ponovni postupak, Boris Škrbić je pitao Matka Bakovića da mu odgovori koji je problem nastao.
Pročelnik Stipe Karmelić je rekao da je dodijeljeno 16 štandova na Šetnici, te da je zaprimljeno 6 žalbi koje su upućene Ministarstvu mora. Ministarstvo mora je poništilo Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom jer nema suglasnost Županije, te svi koji trenutno rade na pomorskom dobru rade nelegalno. Općina je zatražila suglasnost županije na Godišnji plan, te će se, nakon dobivanja suglasnosti, ponoviti cjelokupna procedura.
Načelnik je rekao da je Godišnji plan poništen iz formalnih razloga, ali da je u suštini  problem preveliki broj žalbi koje su upućene jer je Vijeće za koncesije dodijelilo tri stola za prodaju suvenira onim osobama koje su prošle godine evidentirane kao nelegalni i neuredni korisnici javne površine i koji su fizički napali načelnika.
Predsjednik vijeća Jakša Marinković Šimić je kazao da se Ministarstvo očitovalo o formalnim razlozima za poništenje te ubuduće treba poštivati zakonsku proceduru, odnosno suglasnost županije treba tražiti prije raspisivanja natječaja za dodjelu koncesija na pomorskom dobru.
Jakša Marinković Tomić je upozorio direktora KJP Grabov rat na loše održavanje plaže Martinica. 
Načelnik je kazao da Grabov rat svaki mjesec dobije 75.000,00 kuna za održavanje javnih površina, uključujući i plaže, ali da nivo održavanja čistoće ni mjesta ni plaža nije na najvišem nivou.
Vinko Kraljević je direktoru KJP Grabov rat uputio tri zahtjeva:  da se  postavi stupić koji bi  bio mehanička prepreka za prolaz vozilima u ulicu Ante Radića, da se promjeni razbijena klupa ispod restorana Vagabundo, te da se ukloni drvena paleta sa škrapa kod Biline kuće.
Vijećnik Vice Klapež je upozorio na problematiku ilegalnog iznajmljivanja apartmana na Bolu, te pitao načelnika da li se  što  poduzima da bi se to spriječilo.
Načelnik je odgovorio da TZO zaprima informacije o nelegalnim iznajmljivačima, te  prosljeđuje prijave nadležnoj inspekciji. 

C)    Predsjednik Općinskog vijeća Jakša Marinković-Šimić je konstatirao da nije bilo pismenih primjedbi na zapisnik sa 4/11 sjednice Općinskog vijeća.
Jakša Marinković Tomić je iznio usmenu primjedbu na zapisnik.
Naime, smatra da se iz zapisnika ne može iščitati pravo stanje i atmosfera koja je vladala na sjednici, te da nisu napisani svi uvredljivi epiteti Tomislava Marčića upućeni načelniku Općine Bol, odnosno da je zapisnik napisan previše fino i blago u odnosu na pravo stanje.
Mate Petrić je upozorio predsjednika vijeća da je, sukladno Poslovniku vijeća, mogao reagirati i prekinuti Tomislava Marčića u iznošenju teških riječi i uvreda.
Pročelnik Stipe Karmelić i prvi potpredsjednik vijeća Zvonko Marić su kazali da zapisnik treba sadržavati bit rasprava, te da u zapisnik nije potrebno upisati od riječi do riječi što je tko rekao. Također su istaknuli da pored zapisnika  imamo i audio snimke na kojima je zabilježen cijeli tijek i sadržaj sjednice.
Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.
Zapisnik sa 4/11 sjednice vijeća je  usvojen    sa 6 glasova ZA, 3 glasa PROTIV, dok je 1 vijećnik bio SUZDRŽAN.     

D)  Pročelnik Stipe Karmelić je predložio povlačenje sa dnevnog reda, u materijalima predložene, točke 2. dnevnog reda : Rasprava i donošenje odluke o izradi urbanističkog plana uređenja naselja Bol, jer se zbog promjene Zakona o prostornom uređenju i gradnji predložena odluka treba mijenjati.
Nadalje, pročelnik je predložio da se u točki 6. dnevnog reda doda i rasprava i  očitovanje o pristigloj molbi Damira Ratkovića za prodaju  čest. zem. 6082 k.o. Bol, odnosno nekretnine u vlasništvu Općine Bol.
Predsjednik vijeća Jakša Marinković Šimić je predložio da se umjesto ranije predložene točke 2. dnevnog reda stavi nova: Rasprava i donošenje zaključka o stanju prostorno planske dokumentacije na području Općine Bol.
Nakon iznesenih prijedloga je uslijedilo glasovanje o dnevnom redu.
Dnevni rad je prihvaćen sa 7 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa, te glasi:
1. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju izvješća o prihodima i rashodima Općine Bol za razdoblje siječanj-lipanj 2011.
2. Rasprava i donošenje zaključka o stanju prostorno planske dokumentacije na području Općine Bol.
3. Rasprava i donošenje odluke o uvođenju namjenskog dijela cijene vode za otplatu kredita DAB-a
4. Rasprava i donošenje odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Općine Bol.
5. Rasprava i donošenje odluke o konačnoj listi reda prvenstva za kupnju stanova iz programa POS-a.
6. Rasprava i donošenje odluke o dobitnicima javnih priznanja Općine Bol za 2011. godinu, te rasprava i donošenje odluke o naknadama za dobitnike javnih priznanja.
7. Rasprava i donošenje odluke o obustavi od primjene općeg akta predstavničkog tijela.
8. Rasprava i očitovanje o pristiglim molbama: Denis i Daslav Jerčić,Cepin d.o.o. Bol, Ingrid Kraljić, Damir Ratković.

DNEVNI RED:

POD 1)
Voditeljica računovodstva gospođa Neda Kraljević je vijećnicima podnijela usmeno izvješće o prihodima i rashodima Općine Bol za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine.
Kazala je da je u prvih šest mjeseci tekuće godine uprihođeno ukupno 3.998.473,00 kune, što čini 39 % od planiranih polugodišnjih prihoda (prošle godine je u istom razdoblju ostvareno 70 %).
Podbačaj je evidentiran na poreznim prihodima, te komunalnim doprinosima koji najvećim dijelom pune proračun.
Nadalje, kazala je da su troškovi u prvih šest mjeseci iznosili 5.666.545,00 kuna, iz čega proizlazi rezultat poslovanja od -1.685.695,00 kuna.
Također je naglasila da se proračun sporije puni u prvom polugodištu, a da su troškovi veći zbog raznih izdataka za početak sezone, te da nema nikakvih naznaka da će doći do znatnijih prihoda u budućem razdoblju, pa se preporuča maksimalna racionalizacija, odnosno rezanje planiranih izdataka gdje je to moguće, da se sanira gubitak, kako bi se omogućilo normalno poslovanje u budućem razdoblju.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna.

POD 2)
Predsjednik vijeća Jakša Marinković Šimić je u uvodu u raspravu  kazao da Općina Bol kasni u donošenju prostorno planske dokumentacije, da se prostorni plan uređenja  Općine Bol donosio sedam godina, a UPU naselja Bol se nakon kompletne procedure treba donositi ponovo.
Izmjene i dopune PPU Općine Bol nisu niti započete, a ništa nije poduzeto za izradu PP posebnih obilježja plaže Zlatni rat.
Predsjednik vijeća Jakša Marinković Šimić je predložio donošenje zaključka da se u roku od tri tjedna predloži vijećnicima donošenje odluke  o izradi UPU naselja Bol, o izradi PPPO plaže Zlatni rat i odluka o izradi izmjena i dopuna PPU Općine Bol.
Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da je na temelju dosadašnjih odluka o prostornoplanskoj dokumentaciji napravljeno nekoliko neophodnih koraka prije donošenja nacrta prijedloga plana kao što su objava odluke o izradi plana u Službenom glasniku, javna objava odluke  o namjeri izrade planova i obavijest svim javnim ustanovama, procedura javne nabave za izbor  najpovoljnijeg izrađivača plana.  
Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da je prije četiri dana donesen Zakon o izmjenama i dopunama zakona o prostornom uređenju i gradnji koji će uskoro biti objavljen u Narodnim novinama i nakon toga stupiti na snagu. Već donesene ili pripremljene odluke o uređenju prostora sada treba uskladiti sa novim zakonom i ponoviti cijelu proceduru donošenja planova.
Također je donesen Zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama, te je bilo besmisleno donositi izmjene i dopune PPU-a Općine Bol zbog legalizacije nekih zahvata u prostoru unutar građevinske zone, kada se znalo iz javne rasprave da će svi objekti unutar građevinske zone biti legalizirani na temelju zakona.
PPPO plaže Zlatni rat donosi Skupština SDŽ, a prethodna pitanja kao što su granice zahvata ovog plana i granice pomorskog dobra unutar ovog plana još nisu određene.
Sve ove odluke o statusu plaže Zlatni rat  nisu u nadležnosti Općine Bol.
Pročelnik je rekao da svi ovi problemi nisu razlog za odustajanje od donošenja prostorno planske dokumentacije, te će vijećnicima na  idućoj sjednici predložiti donošenje novih odluka u skladu sa novim zakonima.
 
Predloženi zaključak predsjednika vijeća je prihvaćen sa 6 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom.

POD 3)
Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da su sve Bračke općine, osim Općine Bol već donijele odluku o uvođenju namjenskog dijela cijene vode u iznosu od 0,80 kn/m3 za otplatu kredita kojom je financirana vodovodna cijev  Cetina-Brač.
Da bi se ta odluka počela provoditi nužno je da i Općina Bol donese istovjetnu odluku kao i ostale bračke općine.
Direktor Vodovoda Brač d.o.o. Tonči Trutanić je vijećnicima obrazložio prijedlog odluke o  uvođenju namjenskog dijela cijene vode za otplatu kredita DAB-a.
Gospodin Trutanić je pojasnio vijećnicima da je čelična cijev Omiš –Brač promjera 400 mm položena prije Domovinskog rata, te se je zbog rata i tada teške financijske situacije odustalo od otplate kredita Splitskoj banci.
Splitska banka je potraživanje prema Vodovodu Brač u iznosu od 12.000.000,00 kuna ustupila DAB-u. Država je oprostila kamate Vodovodu Brač (28.000.000,00 kuna) i dogovorena je obročna otplata glavnice kredita na rok od 10 godina po 1.200.000,00 kuna godišnje.
Da bi Vodovod Brač mogao otplaćivati taj kredit potrebno je da sve bračke općine suglasno uvedu namjensku cijenu vode dok se kredit ne otplati, te bi se na taj način spriječilo da se troše sredstva namijenjena za amortizaciju. U protivnom bi ostali bez sredstava za održavanje vodovodnog sustava na otoku. Gospodin Trutanić je kazao da su sve bračke općine osim Općine Bol već usvojile predloženu odluku.
Naime, predviđa se uvođenje obveze plaćanja namjenskog dijela cijene vode za otplatu kredita DAB-a vezanog za polaganje čeličnog pomorskog, vodoopskrbnog cjevovoda (Omiš-Brač  400 mm) u iznosu od 0,80 kn/m3 za sve kategorije potrošača vode na području općine Bol, koji su spojeni na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom.
Obveza plaćanja namjenskog dijela cijene vode bi  trajala dok se kredit ne otplati.
Predviđa se da se iznos namjenskog dijela cijene vode za otplatu kredita DAB-a, iskazuje na računu Vodovoda Brač, Supetar, za isporučenu količinu pitke vode i to kao posebna stavka.
Vodovod d.o.o. Supetar će prikupljena sredstva  od namjenskog dijela cijene vode voditi na posebnom kontu i upotrijebiti samo za predviđenu namjenu.
Uprava Vodovoda Brač d.o.o. Supetar je dužna do kraja ožujka svake godine općinskom vijeću Općine Bol podnijeti izvješće o visini prikupljenih sredstava za otplatu kredita DAB-a za prethodnu kalendarsku godinu.
Vijećnik Jakša Marinković Tomić je podsjetio nazočne da se je i prošle godine raspravljalo o ovoj točki dnevnog reda, te je pitao zbog čega ta odluka nije donesena lani.
Načelnik Tihomir Marinković je podsjetio vijećnike da se lani povezivala problematika otplate kredita DAB-a sa otplatom kredita kod HBOR-a za cjevovod Bol-Murvica.
Načelnik je, tada, smatrao da i otplatu kredita DAB-a i otplatu kredita kod HBOR-a za cjevovod Bol-Murvica trebaju na isti način financirati sve bračke općine, a ne da teret otplate kredita za vodovod Bol-Murvica pada isključivo na Općinu Bol.
Jakša Marinković Tomić je pitao direktora KJP Vodovod Brač da li je cijena vode ista u svim bračkim općinama.
Direktor  Tonči Trutanić je odgovorio da sve bračke općine imaju istu osnovnu cijenu vode, ali da su neke općine uvodile namjensko povećanje cijene vode što u konačnici utječe na iznos koji građani plaćaju.
Jakša Marinković Tomić je pitao zbog čega je cijena vode veća na Braču nego u Splitu, te zbog čega država ne sufinancira vodoopskrbu otoka.
Tonči Trutanić je odgovorio da se iz cijene vode samo pokrivaju troškovi, te da na cijenu vode utječu složenost sustava vodoopskrbe i mala potrošnja vode na otoku.
Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa promjenama Zakona o vodama, prema kojima  održavanje kanalizacije mogu obavljati samo ovlaštene pravne osobe.
Sada se o bolskoj kanalizaciji brine Grabov rat, ali tvrtka Grabov rat po novom zakonu neće biti ovlaštena za obavljanje te djelatnosti.
Na Braču je jedino Vodovod Brač d.o.o. kadrovski i tehnički osposobljen za održavanje kanalizacijski sustava, te Općina Bol treba razmišljati o prepuštanju kanalizacijskog sustava na održavanje Vodovodu Brač.
Načelnik Tihomir Marinković je kazao da prije prepuštanja kanalizacijskog sustava na održavanje Vodovodu Brač treba ugovoriti naknadu za održavanje kanalizacije, jer se danas, kada o bolskoj kanalizaciji brine Grabov rat naplaćuje naknada u iznosu od 1,30 kn/m3 potrošene vode, a Vodovod Brač u JLS na Braču naplaćuje naknadu u iznosu 3,00 kn/m3 potrošene vode.

Odluka o uvođenju namjenskog dijela cijene vode za financiranje otplate kredita DAB-a donesena je sa 8 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 4)
Pročelnik Stipe Karmelić je pojasnio vijećnicima da je Općina Bol prije tri godine uvela namjensko povećanje cijene vode u iznosu do 2,50 kn/m3 za razvoj vodoopskrbe i odvodnje (prvenstveno za rekonstrukciju kanalizacije). Predloženom odlukom se postojeća odluka usklađuje sa novim Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva. 
Naime, utvrđuje se obveza plaćanja naknade za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Općine Bol.
Sredstva naknade za razvoj isključivo će se koristiti za gradnju, odnosno financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina na vodoopskrbnom području i aglomeraciji Općine Bol, na način da se osigurava ravnomjeran razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje na navedenom području.
Naknada za razvoj se za sve korisnike usluge javne vodoopskrbe se utvrđuje u iznosu od 2,50 kn po prostornom metru isporučene vode u obračunskom razdoblju.
Predviđa se mogućnost da Jedinstveni upravni odjel Općine Bol  vlasnike poljoprivrednih priključaka posebnim rješenjem oslobodi od plaćanja namjenskog dijela cijene vode ukoliko vlasnici tih poljoprivrednih priključaka na tom poljoprivrednom zemljištu nisu izgradili nikakav gospodarski objekt ni poljsku kućicu ili je taj objekt veličine do bruto 15 m2.
Naknada za razvoj bi se obračunavala putem računa za vodnu uslugu, i prikazivala kao zasebna stavka.
Predviđa se da se iznos namjenskog dijela cijene vode, iskazuje na računu Vodovoda Brač, Supetar, za isporučenu količinu pitke vode i to kao posebna stavka.
Vodovod d.o.o. Supetar će prikupljena sredstva  od namjenskog dijela cijene vode voditi na posebnom kontu i upotrijebiti samo za predviđenu namjenu.
Uprava Vodovoda Brač d.o.o. Supetar je dužna do kraja travnja svake godine općinskom vijeću Općine Bol podnijeti izvješće o visini prikupljenih sredstava za prethodnu kalendarsku godinu.

Odluka o uvođenju namjenskog dijela cijene vode donesena je sa 8 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 5)
Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da nije pristigao ni jedan prigovor na javno objavljenu listu reda prvenstva za kupnju stanova iz programa POS-a, te je za daljnji nastavak procedure potrebno da općinsko vijeće utvrdi konačnu listu  prvenstva za kupnju stanova POS-a prema prijedlogu Povjerenstva za provedbu Programa društveno poticane stanogradnje POS-a na području Općine Bol.
Vijećnik Branko Mikulić je pitao koliko stanova općina planira ostaviti za svoje potrebe.
Načelnik je odgovorio da se planira ostaviti 3 stana za stambeno nezbrinute i socijalno ugrožene građane.

Predložena Odluka o konačnoj listi reda prvenstva za kupnju stanova iz programa POS-a je donesena sa 9 glasova ZA,  dok je 1 vijećnik bio SUZDRŽAN, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 6)
Pročelnik Stipe Karmelić upoznao je vijećnike sa prijedlogom Odluke o dodijeli javnih priznanja Općine Bol za 2011. godinu.
Komisija za dodjelu javnih priznanja u sastavu: Jakša Marinković Tomić, Zvonko Marić, Ana Marija Botteri Peruzović i Tihomir Marinković je  predložila slijedeće osobe za dobitnike javnih priznanja Općine Bol:
1. Klub Dobrovoljnih darovatelja krvi-pojedinačno javno priznanje općine Bol GRB OPĆINE BOL kao znak priznanja za dugogodišnji rad na području općine Bol.
Ove godine Klub Dobrovoljnih darovatelja krvi Bol obilježava 20.-tu godišnjicu postojanja i rada. U proteklih 20 godina organizirali su 46 akcija darivanja krvi i prikupili nešto manje od 2.000 doza krvi.
Klub ima više od 100 članova, od čega 60 –tak aktivnih.
Klub Dobrovoljnih darovatelja krvi Bol djeluje u sklopu društva Crvenog križa Brač, a Brač je na vodećem mjestu u Splitsko-dalmatinskoj županiji po broju darovatelja krvi prema broju stanovnika, a u Republici Hrvatskoj zauzima visoko 6. mjesto.
Iako se humanost se ne može izraziti brojevima, može se napomenuti da su Goran Baković i Milivoj Brešković u 46 akcija darovali krv 46 puta, Frenki Kraljević je darovao krv 44 puta, a Vinko Kraljević Gemo 40 puta.
Ipak Grb općine Bol za višegodišnji uspješan rad se dodjeljuje Klubu, a ne pojedincu, jer i jedno darivanje krvi može spasiti život. I jedno darivanje krvi ima neprocjenjivu vrijednost.
2. Joško Egekher- pojedinačno javno priznanje Godišnja nagrada općine Bol za 2011. godinu  kao znak priznanja za iznimna postignuća iz područja turizma i drugih javnih djelatnosti.
Gospodin Joško Egekher je već duži niz godina angažiran u promociji Bola i turističke djelatnosti.
Od brojnih aktivnosti, koje je najčešće obavljao volonterski, posebno se naglašava njegova ideja i realizacija izdavanja fotomonografije „Bolske uspomene“ u kojoj su objavljene fotografije iz povijesti Bola i njegovih stanovnika. Za posao prikupljanja, uređivanja i pisanja knjige „Bolske uspomene“ nije tražio, a ni dobio honorar.
Nakon pet godina rada pripremio je izdanje monografije „Boljani“ koja se nalazi u tisku, imat će 256 stranica, preko 400 fotografija, popis iseljenika iz Bola, popis poginulih Boljana u I. i II. svjetskom ratu, prezimena na Bolu iz 1574., 1948., 2001. i 2009., poimenično sve Boljane fratre, tekstove razvoja Bola…i druge zanimljivosti o ljudima koji su stvarali na Bolu, ali i Boljanima koji su se proslavili u drugim gradovima, državama i kontinentima.
Pored svega navedenog Joško Egekher je inicirao ili aktivno sudjelovao u realizaciji mnogih turističkih aktivnosti kao osvjetljavanje objekta Kuća u kući, na postavi 34 smeđe table na kulturnim spomenicima Bola ispisane na tri jezika, u organiziranju tombole na otvorenom, izvlačenje ribarske mreže na plaži Zlatni rat, u promociji Bola na nacionalnim i lokalnim televizijama i tiskovinama. On je kroničar mnogih događaja u Bolu, a svoje je fotografije ustupio turističkoj zajednici općine Bol za promociju Bola. Aktivirao je posebnu internet stranicu www.boljani.info gdje je objavio preko 500 starih fotografija Bola, fotogaleriju bolskih znamenitosti i događaja, što je na taj način postalo dostupno svima na svijetu.
3. Vinko Marinković-javno priznanje ZAHVALNICA općine Bol za 2011. godinu kao znak priznanja za dugogodišnju uspješnu suradnju na području gospodarstva.
Mnoge pravne i fizičke osobe, posebno javne institucije, rado žele poslovno s njim surađivati, što potvrđuje njegovu kvalitetu i poslovnost.
Osim toga meštar Vinko će se bez oklijevanja uključiti u dobrovoljne i humanitarne akcije.
Kao zadrugar,duži niz godina je aktivan u radu tijela Poljoprivredne zadruge Bol.
Ove godine je bio posebno angažiran na sanaciji vlage u crkvici Sv. Josipa u Podbarju.
Rado savjetuje mlađe meštre i mještane u domeni njegovog znanja, iskustva i djelatnosti.

Odluka o dodijeli javnog priznanja GRB OPĆINE BOL Klubu Dobrovoljnih darovatelja krvi donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.
Odluka o dodijeli Godišnje nagrada općine Bol za 2011. godinu Jošku Egekheru donesena je  JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.
Odluka o dodijeli Zahvalnice općine Bol za 2011. godinu Vinku Marinkoviću donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

Predsjednik vijeća Jakša Marinković Šimić je predložio da visina novčane naknade za javno priznanje – Grb Općine Bol u 2011. godini iznosi 6.000,00 kuna, a visina novčane naknade za javno priznanje – godišnja nagrada Općine Bol u 2011. godini da iznosi 5.000,00 kuna.

Odluka o  naknadama za dobitnike javnih priznanja donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 7)
Načelnik je kazao da prema Zakonu o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi načelnik ima pravo obustaviti od primjene opći akt predstavničkog tijela ako ocjeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od predstavničkog tijela da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke.
Na temelju članka 42. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  načelnik Općine Bol je dana 30. lipnja 2011. godine donio Odluku o obustavi od primjene općeg akta predstavničkog tijela i to Odluke o postavljanju jednostavnih podesta otvorenih terasa, klasa: 021-051/11-01/214, ur. broj: 2104/02-11-02/01 od 29. lipnja 2011. godine koju je na 4/2011. sjednici održanoj 28. lipnja 2011. godine usvojilo općinsko vijeće Općine Bol, jer je, prema mišljenju načelnika, tom odlukom povrijeđen Zakon o zaštiti prirode i Odluka o mjerama zaštite spomenika prirode Zlatni rat.
U obrazloženju navedene odluke načelnik navodi da  Odlukom o postavljanju jednostavnih podesta otvorenih terasa, klasa: 021-051/11-01/214, ur. broj: 2104/02-11-02/01 od 29. lipnja 2011. godine općinsko vijeće dozvoljava  južno od županijske ceste 6191, a zapadno od crkvice Sv. Pavla, i to baš u šumici na plaži Zlatni rat postavljanje komunalne opreme i to 2 jednostavna podesta otvorenih terasa.
Nadalje, u obrazloženju se navodi da je područje plaže Zlatni rat je 1965. godine Rješenjem Republičkog zavoda za zaštitu prirode, Broj: 65/1-1965, IB/MZ, proglašeno zaštićenim objektom prirode kao rezervat prirodnog predjela koja kategorija zaštite je kasnijim izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode (NN br. 70/05 i 139/08) prevedena u kategoriju značajnog krajobraza sukladno članku 16. navedenog Zakona.
Člankom 127. st. 4. Zakona o zaštiti prirode određeno je da dopuštenje za zahvate i radnje u značajnom krajobrazu izdaje nadležan Ured državne uprave odnosno u ovom slučaju dopuštenje za postavljanje jednostavnih podesta otvorenih terasa u šumici na plaži Zlatni rat može izdati Upravni odjel SDŽ za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša
Člankom 4. Odluke o mjerama zaštite spomenika prirode Zlatni rat („Službeni glasnik“ SDŽ br. 3/2002) zabranjene su intervencije u prostoru i izgradnja objekata, bez ishođenja uvjeta zaštite prirode od Ministarstva, prema čl. 32. Zakona o zaštiti prirode.
Izmjenama Zakona o zaštiti prirode uvjete zaštite prirode izdaje  Upravni odjel SDŽ za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša.
Zbog toga je načelnik naložio predstavničkom tijelu – općinskom vijeću Općine Bol da uočene nedostatke ukloni, odnosno poništi donesenu odluku u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
Ako općinsko vijeće Općine Bol ne poništi donesenu odluku načelnik će o tome obavijestiti predstojnika državne uprave u SDŽ, te čelnika središnjeg tijela državne uprave  ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Predložena Odluka o poništenju Odluke o postavljanju jednostavnih podesta otvorenih terasa, klasa: 021-051/11-01/214, ur. broj: 2104/02-11-02/01 od 29. lipnja 2011. godine koju je na 4/2011. sjednici održanoj 28. lipnja 2011. godine usvojilo općinsko vijeće Općine Bol nije donesena (6 glasova PROTIV, 1 SUZDRŽAN i 3 ZA).

POD 7)
Molbe građana:
1.Denis Karmelić Jerčić se usmeno obratila načelniku sa molbom da općina napokon asfaltira i uredi dio ulice Uz Gospoicu, koja je jedina neuređena ulica na Bolu.
Načelnik joj je usmeno odgovorio da Općine ne može uređivati privatne ulice.
Denis i Daslav Jerčić su se pismeno obratili vijeću Općine Bol te traže da se asfaltira ulica na Kupini.
Načelnik je vijećnicima obrazložio svoj stav kako slijedi:
Općinski sud u Supetru je dana 09. svibnja 2009. godine (P-83/02) donio konačnu i pravomoćnu presudu prema kojoj se utvrđuje da je ta ulica privatno vlasništvo i da je Općina Bol nije dužna otkupiti (oko 1300 m2).
Općina Bol nije dužna asfaltirati privatne ulice.
Ta činjenica ne oslobađa vlasnike kuća, stanova, poslovnih prostora i garaža od plaćanja komunalne naknade.
Općina Bol je u vrijeme načelnika Petra Ivulića bila spremna kupiti dio te nekretnine, i to upravo zemljišta na kojom je predviđeno uređenje parkirališta i zelene površine lijevo i desno od trafostanice na Gospojici (oko 170 m2).
Za to zemljište je općina Bol obitelji Hrabar dana 04. prosinca 1996. godine platila avans od 25.000,00 kuna što je bilo cca 50 % vrijednosti navedenog zemljišta.
Nakon odluke Općinskog suda u Supetru od 09. svibnja 2009. godine zemljišnoknjižni vlasnik je Daslavu Jerčiću prodao upravo ono zemljište za koje je Općina Bol platila avans obitelji Hrabar.

Vijećnici su podržali stav načelnika Općine Bol.

2. Stanko Kvesić vlasnik tvrtke Cepin d.o.o. se obratio načelniku sa molbom da se kompenzira iznos komunalnog doprinosa za njihovo zemljište na kojem je izgrađen trotoar.
Načelnik je odbio prijedlog tvrtke Cepin d.o.o.
Cepin d.o.o. se pismeno obratio općinskom vijeću i predlaže da se kompenzira iznos komunalnog doprinosa za njihovo zemljište na kojem je izgrađen trotoar, uzdužno parkiralište i postavljena komunalna infrastruktura.
Načelnik je vijećnicima obrazložio svoj stav kako slijedi:
Cepin d.o.o. je već na isti upit dobio odgovor od načelnika Općine Bol (14. veljače 2011. godine) kako općina nema namjeru niti od bivših, niti od sadašnjih vlasnika zemljišta otkupljivati ovu površinu. Činjenica je da su u proceduri donošenja DPU- Gospojica-Muškat  svi vlasnici zemljišta imali namjeru pokloniti ovo zemljište Općini Bol samo da se proglasi za građevinsko.
Neki vlasnici zemljišta su potpisali darovni ugovor, a neki nisu, ali su svi dozvolili izgradnju komunalne infrastrukture. Općine Bol ne može nekom vlasnicima zemljišta platiti trotoar, a nekima ne platiti.
Bez obzira na vlasništvo komunalna infrastruktura je izgrađena po dopuštenju vlasnika i ne može se već ukloniti. 

Vijećnici su podržali stav načelnika Općine Bol.

3. Ingrid Kraljić koristi zakonsko pravo za predlaganje izuzeća Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja.

Vijećnici su odbili prijedlog Ingrid Kraljić.

4. Damir Ratković iz Bola traži da mu se proda dio čest. zem. 6082 k.o. Bol površine 72 m2  radi formiranja građevinske parcele.
Člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima je propisano da se zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave može prodati osobi kojoj je dio tog zemljišta potreban za formiranje neizgrađene građevne čestice u skladu sa lokacijskom dozvolom ili detaljnim planom uređenja, ako taj dio ne prelazi 20 % površine planirane građevne čestice.
U ovom slučaju 72 m2 čest. zem. 6082 k.o. Bol predstavlja 13,48 % buduće građevne čestice.
Predsjednik vijeća Jakša Marinković Šimić je predložio donošenje odluke o prodaji predmetne nekretnine, uz uvjet da se minimalna cijena odredi u iznosu od 330 €/m2, a eventualno može biti i veća ako Porezna uprava  procijeni vrijednost ove nekretnine više od 300 €/m2, u tom slučaju će se njihova procjena povećati za dodatnih 10%.

Vijećnici su prihvatili predloženu odluku o prodaji dijela čest. zem. 6082 k.o. Bol sa 8 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.
Vijećnik Srečko Karmelić nije glasovao o ovoj odluci, budući da je zamolbu za prodaju dijela čest. zem. 6082 k.o. Bol uputio bliski član njegove obitelji.

Sjednica je završila u 23.55 sati 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:
Jakša Marinković-Šimić

Skip to content