Zapisnik sa 5. sjednice stožera CZ

Zapisnik sa 5. sjednice stožera CZ
19. srpnja, 2020. u 13:21:17

Zapisnik sa 5/20 sjednica Stožera Civilne zaštite općine Bol

koja je održana u utorak 14. srpnja 2020. godine sa početkom u

12.00 sati u uredu općine Bol

Nazočni: Tihomir Marinković, zapovjednik, Matko Baković, Stipe Marinković, Mirko Perić, Goran Jekić, Pavao Bonačić Proti i Drago Jerkin

Izočni: Danijela Roso, Ivica Trutanić , Zdravko Bartulović i Markica Tomić opravdano.

Ostali nazočni: Stipe Karmelić, pročelnik i Elvis Hrgić, komunalni redar

Nakon što je utvrđen kvorum, zapovjednik stožera je predložio dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen te glasi:

1. Prihvaćanje zapisnika sa prošle sjednice

2. Rasprava o mjerama zaštite od korona virusa na području općine Bol.

POD 1)

Zapisnik sa prošle sjednice je prihvaćen jednoglasno i bez primjedbi.

POD 2)

Načelnik je upoznao nazočne da dr. Markica Tomić ne može nazočiti sjednici stožera, ali je poručio da na području općine Bol danas nema zaraženih korona virusom, niti osoba u izolaciji.

Članovi stožera su nakon rasprave zaključili da se može nastaviti sa turističko kulturnim manifestacijama svake srijede uvečer, uz uvjet da pružatelji usluga poštuju epidemiološke mjere odnosno da imaju maske za lice, rukavice i redovno dezinficiraju radne površine na kojima se pružaju usluge.

O načinu javne proslave bolske fijere odnosno Dana pobjede, zaključak će donijeti ovaj stožer najkasnije do 24. srpnja 2020.godine. Vijeće općine Bol će donijeti odluku o obliku svečane sjednice vijeća općine Bol.

Budući da je bolska apoteka dobro opskrbljena sa maskama za lice, članovi stožera smatraju da se u bolskim trgovinama osobama koji nemaju masku ne treba pružiti usluga, odnosno takvim osobama se ne trebaju prodavati nikakvi artikli.

Komunalni redar je utvrdio da su neki ugostiteljski objekti na javnoj površini postavili stolove međusobno udaljene 1,5 metar, a neki ugostitelji tu mjeru nisu poštivali.

Zaključak stožera je da se vlasnici ugostiteljskih objekata upozore kako će se pristupiti uklanjanju štekata sa javne površine ako se stolovi ne razmaknu na 1,5 metar udaljenosti.

Načelnik je upoznao članove stožera da je obavio razgovor sa voditeljem plivačke škole, te su zaključili da se škola ove godine neće održati.

Sjednica završila u 12.30 sati

Zapisnik sastavio: Stipe Karmelić

Zapovjednik stožera

Tihomir Marinković

Skip to content