Zapisnik sa 4.sjednice vijeća 2015.

Zapisnik sa 4.sjednice vijeća 2015.
17. srpnja, 2015. u 14:25:40

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

 

Klasa: 021-05/15-01/50

Ur. broj: 2104/02-15-02/01

Bol, 27. travnja 2015. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14 i 1/15), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  4/2015 sjednice općinskog Vijeća održane dana 24. travnja 2015. godine, sa početkom u 17.00 sati, u uredu Općine Bol.

 

Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Tomislav Marčić, Branko Mikulić, Matko Baković (prvi potpredsjednik vijeća),  Tomi Fabijanović, Boris Škrbić (drugi potpredsjednik vijeća), Srečko Karmelić, Sani Bodlović, Jakov Okmažić i Ivica Ščepanović.

 

Izočni: Frane Lukšić.

 

Ostali nazočni:  Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić – zamjenik načelnika Općine Bol, Mirko Perić – direktor KJP Grabov rat, Markito Marinković – direktor TZO Općine Bol (točka 1. Dnevnog reda), Tonči Peović – direktor aerodroma Brač (točka 1. Dnevnog reda), Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

 

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 10 vijećnika.

 

B) Dnevni red  je  prihvaćen sa 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV te  glasi:

 

1. Rasprava o turističkom proizvodu destinacije Bol: stanje, planovi, perspektive….(gosti Markito Marinković, direktor TZO, Tonći Peović, direktor Aerodroma Brač).

2. Rasprava i davanje suglasnosti na završni račun 2014. godine komunalnog javnog poduzeća Grabov rat d.o.o. Bol.

3. Rasprava i donošenje zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora na Vidovoj gori.

4. Rasprava i donošenje odluke o određivanju imena ulice

5. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o nerazvrstanim cestama.

6. Rasprava i donošenje odluke o drugom rebalansu proračuna Općine Bol za 2015. Godinu

7. Rasprava i donošenje odluke o pristupanju Udruzi Gora Dalmatina

8. Rasprava i donošenje zaključka o natpisu na nadgrobnoj ploči pokojnom Ivi Marinkoviću.

9. Rasprava i očitovanje o pristiglim dopisima građana.

 

C) Izvješće općinskog načelnika o radu općine Bol od prošle sjednice vijeća:

Načelnik je upoznao nazočne da je da se Bol sprema za turističku sezonu prema  predviđenoj dinamici. Do početka sezone mjesto će biti uređeno, a i većina građevinskih radova će biti dovršena.

Načelnik je također izvijestio nazočne da je općina Bol dobila potrebne suglasnosti za druge izmjene i dopune PPU-a Općine Bol i za UPU naselja Bol. Sada slijedi daljnji postupak usvajanja planova, a nakon toga će se moći pristupiti daljnjim postupcima ishođenja dozvole za nastavak gradnje luke na Račiću.

 

D) Vijećnička pitanja, primjedbe, prijedlozi i pohvale:

Vijećnik Tomi Fabijanović je pitao zbog čega se skida nedavno postavljena kamena obloga sa zidića na relaciji Benzinska postaja – Bilina kuća.

Načelnik je odgovorio da se kamena obloga skida po nalogu konzervatora, jer se na tom području predviđa novo projektno rješenje.

Tomislav Marčić je pitao načelnika kada na Bolu  počinje turistička sezona.

Načelnik je kazao da je predsezona već počela, a da svatko na Bolu zna kada počinje turistička sezona.

Srečko Karmelić je pitao da li je općina što poduzela zbog nelegalnog postavljanja fumara na fasadi  hotela Kaštil. Nadalje, pitao je kada će tvrtka Michieli Tomić iz Gornjeg Humca nabaviti novi kamion za kvalitetnije pražnjenje Molok kontejnera.

Načelnik je odgovorio da je komunalni redar utvrdio stanje na zgradi hotela Kaštil, te je o izvedenom izvijestio Konzervatorski odjel.

Načelnik je također kazao da je obavio razgovor sa Nikšom Michieli Tomićem vezano uz nabavku novih kamiona te da uskoro očekuje nabavku novih kamiona kojima će se Molok kontejneri kvalitetnije prazniti.

Tomislav Marčić je pitao da li se početka turističke sezone može očekivati uređenje bolskih parkova.

Mirko Perić je kazao da će parkovi biti zasađeni i uređeni do 1. svibnja. Do manjeg kašnjenja u uređenju parkova je došlo zbog promjene dobavljača sadnica cvijeća.

Ivica Ščepanović je pitao da li su obavljeni razgovori sa vlasnicima zemljišta na kojem se planira izgradnja novog groblja.

Mate Petrić je rekao da je od neovisnog sudskog vještaka zatražio dodatnu procjenu vrijednosti predmetnih nekretnina, te da nakon toga planira obaviti razgovore sa vlasnicima zemljišta.

Tomislav Marčić je kazao da Povjerenstvo za groblje nije donijelo odluku o angažiranju sudskog vještaka za procjenu vrijednosti, te da taj vještak možda nije ni potreban.

Ivica Ščepanović je upozorio  direktora KJP Grabov rat da je na plaži Potočine more nanijelo dosta materijala, granja i sl. te da to treba očistiti.

Mirko Perić je kazao da će se djelatnici Grabovog rata očistiti plažu Potočine i okolno područje.

 

 

DNEVNI RED:

 

POD 1)

Markito Marinković je upoznao nazočne o pripremama za turističku sezonu 2015. godine.

Kazao je da Općina Bol ovu sezonu dočekuje sa oko 6000 kreveta.

Anketirao je vodeće hotelske kuće i turističke agencije i prema njihovim pokazateljima ove godine imamo od 35 do 40 % bolji booking nego lani.

Odrađene su brojne prezentacije destinacije Bol Predstavnici TZO Bol su posjetili turističke sajmove u Beogradu, Zürichu i Kopenhagenu.

Za iduću godinu se planira zrakoplovno povezivanje Brača sa Skandinavijom od mjeseca ožujka do studenog.

Pregovori o ovim transferima su u tijeku, a od bračkih  djelatnika se očekuje brza prilagodba na potrebe novih gostiju.

Markito Marinković je kazao da se za prvosvibanjske blagdane očekuje oko 3000 gostiju, uglavnom Slovenaca. Organizirat će se brojne manifestacije kros utrke, čišćenje podmorja i sl.

Nakon prvosvibanjskih blagdana do 14. lipnja će se organizirati brojni tenis turniri.

Istaknuo je da Bol zajedno sa drugim bračkim mjestima svoju turističku ponudu oglašava diljem Hrvatske.

Na posljetku je vijećnike upoznao sa rezultatima ankete tvrtke Heraklea koja po sistemu tajni gost ispituje razinu ponude u destinaciji. Općina Bol je u 2014. godini postigla rezultat od 73,33 %, što je za oko 4 % bolje nego lani te je Bol pri vrhu u SDŽ po zadovoljstvu boravka gostiju.

 

Direktor Aerodroma Brač Tonči Peović se obratio nazočnima te ih je upoznao sa planovima za poboljšanje povezanosti otoka Brača sa svijetom putem zračnog prijevoza.

Rekao je da je misija Aerodroma Brač spona otoka sa svijetom i poticaj razvoja.

Kao viziju Aerodroma Brač je istaknuo omogućavanje cjelogodišnjega, cjenovno prihvatljivog zračnog prijevoza stanovništva i gospodarstva otoka Brača, s ciljem dostupnosti različitih potencijala otoka. Također je istaknuo potrebu osiguravanja ekonomske nezavisnosti poslovanja zračne luke, na način pružanja vrhunske usluge svojim klijentima po prihvatljivim cijenama.

Podsjetio je nazočne da poslovanje Aerodroma Brač još od 2001. godine ide silaznom putanjom.

Od nekadašnjih preko 30 tisuća do sadašnjih 10-tak tisuća putnika godišnje.

Za to postoje brojni objektivni i subjektivni razlozi.

Za revitalizaciju aerodroma je nužno poduzeti brojne mjere i tražiti pomoć države.

Tako je tvrtka Aerodrom Brač d.o.o., uz podršku jedinica lokalne samouprave otoka Brača, od vlade RH zatražila potporu za projekt Twin Otter – Povezivanje otoka Brača sa metropolom Zagreb i zračno povezivanje srednjodalmatinskih otoka.

Tonči Peović je rekao da 2 km ceste ne vodi nigdje, dok 2 km piste vodi svugdje.

Na temelju rasprave vijećnika Tonči Peović je kazao da je u pripremi sporazum sa tvrtkom Autotrans Supetar za prijevoz putnika sa aerodroma do pojedinih mjesta na Braču, da je u pregovorima sa pojedinim putničkim agencijama o prodaji avio karata za usluge sa bračkog aerodroma.

Ivica Ščepanović je kazao da se na jednoj od prethodnih sjednica Skupštine TZO Općine Bol raspravljalo o zapošljavanju animatora za goste u privatnom smještaju te je pitao direktora TZO što se po tome poduzelo.

Markito Marinković je odgovorio da u nekim istarskim destinacije postoji ovaj oblik animacije, ali se on provodi u organizaciji privatnih iznajmljivača.

Tomislav Marčić je primijetio da se bolski privatni smještaj treba prilagoditi za pružanje usluga polupansiona jer se tako osjetno povećava turistički prihod.

Doro Adulmar je kazao da bolski turistički proizvod treba prilagoditi novim potrebama gostiju, a o tome će se sigurno očitovati Strategija razvoja bolskog turizma o kojoj će vijećnici raspravljati u nastavku sjednice vijeća.

 

POD 2)

Direktor KJP Grabov rat d.o.o. Mirko Perić je vijećnicima podnio godišnji izvještaj o izvršenju proračuna KJP Grabov rat d.o.o. za  2014. godinu.

Naveo je da je izvanproračunski korisnik KJP Grabov rat d.o.o. je u razdoblju siječanj-prosinac 2014. godine realizirao prihode u iznosu od 9.413.635,00 kuna, a rashode u iznosu od 8.609.740,00 kuna, te je ostvario dobit prije oporezivanja u iznosu od 803.895,00 kuna, a  neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 643.116,00 kuna.

Direktor je kazao da je KJP Grabov rat d.o.o. ostvario porast prometa u odnosu na prethodno razdoblje u iznosu od 339.776,00 kuna.

Smatra da je društvo Grabov rat ostvarilo veoma uspješne poslovne rezultate za 2014. godinu.

Kao argumente koji potkrepljuju navedenu tvrdnju direktor je istaknuo da su podmirena dugovanja po koncesijama, te da su podmirena sva javna davanja državi.

Stanje novca na računu na dan  31.12.2014. godine je bilo 1.150.172,51 kuna, dugovanja prema dobavljačima su iznosila 577.022,97 kuna, a potraživanja od kupaca su iznosila 2.701.370,29 kuna.

Direktor je istaknuo da veliki dio  potraživanja od kupaca otpada na stare dugove i da su ti dugovi upitni za naplatu. Prema njegovom mišljenju moguće je naplatiti od 30 do 35 % dugovanja. Rekao je da namjerava pokrenuti ovrhe u cilju namirenja tih tražbina. Nakon provedene procedure i eventualnog neuspjeha, odlukom Skupštine isti se mogu otpisati i staviti na teret poslovanja, što bi bio dodatni teret i umanjilo bi poslovni rezultat budućeg razdoblja.

Direktor Mirko Perić je vijećnicima izložio Plan prihoda i rashoda za 2015. godinu.

Planiraju se prihodi u iznosu od 12.158.698,00 kuna, a rashodi u iznosu od 11.001.113,35 kuna.

Tomislav Marčić je ukazao na veliko povećanje troškova osoblja, odnosno da udio troškova osoblja iznosi oko 45 % neto prihoda poduzeća. Smatra da je takav udio troškova osoblja neodrživ na duže staze. Također je kazao da se politika treba manje miješati u poslove direktora, te da poduzeće ne treba dodatno opterećivati raznim neprofitabilnim djelatnostima (ribarnica i sl.). Inače, usprkos nekim manjim zamjerkama, smatra da je novi direktor obavio solidan posao prošle godine.

Mirko Perić je kazao da je tako visok udio troškova osoblja u ukupnom prihodu rezultat plaćanja otpremnina nekolicini djelatnika tijekom 2014. godine, te da se u proračunu za 2015. godinu udio troškova osoblja u ukupnom neto prihodu planira u iznosu od  31 %.

I predsjednik vijeća Doro Adulmar je podupro napore direktora Mirka Perića na konsolidaciji poduzeća, te je istaknuo da poduzeće i dalje treba voditi pažnjom dobrog gospodarstvenika, te da politiku treba maknuti iz upravljanja tvrtkom.

 

Odluka o davanju suglasnosti na proračun KJP Grabov rat za 2014. godinu donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 3)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima iznio okviran prijedlog javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora Planinarskog doma „Vladimir Nazor“ na Vidovoj gori.

Prijedlog je sastavljen na temelju Zakona o zakupu poslovnog prostora, općinske Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Bol te je rezultat ranijih rasprava općinskog vijeća o ovoj tematici.

Matko Baković je predložio formiranje Povjerenstva koje će detaljno definirati uvjete natječaja i predložiti ga na usvajanje općinskom vijeću.

Boris Škrbić je predložio da članovi Povjerenstva budu Načelnik Tihomir Marinković, predsjednik vijeća Doro Adulmar, te vijećnici Tomi Fabijanović, Matko Baković i Jakov Okmažić.

Vijećnici su sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom podržali ovaj prijedlog.

Sastanak Povjerenstva je dogovoren za utorak 28. travnja 2015. godine  u 20.00 sati

 

POD 4)

Pročelnik Stipe Karmelić upoznao je vijećnike sa prijedlogom Odluke o određivanju imena ulice na području Općine Bol.

Prijedlog odluke je utvrđen na sastanku Povjerenstva za određivanje imena ulica.

Prema prijedlogu odluke ulici na području naselja Bol koja počinje od ulice Hrvatskih domobrana prema sjeveru u dužini od oko 100 metara završava sa okretištem (slijepa ulica) određuje se ime Supetarska ulica.

 

Odluka o određivanju imena  ulice na području Općine Bol donesena je sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 5)

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da donošenje odluke izmjenama i dopunama odluke o nerazvrstanim cestama posljedica donošenja prethodne odluke o određivanju imena ulice.

Tako se postojeća odluka nadopunjuje na način da se iza točke 66. dodaje točka 67. koja glasi:

„67. Supetarska ulica“.

 

Predložene izmjene i dopune  Odluke o nerazvrstanim cestama donesene su sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 6)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima obrazložio prijedlog odluke o drugom rebalansu proračuna Općine Bol za 2015. godinu.

Ovaj rebalans se predlaže zbog potrebe izrade Studije razvoja bolskog turizma za razdoblje 2016-2021. godine.

Prema ovom prijedlogu konto 421491, multifunkcionalna dvorana, smanjuje se za 200.000,00 kuna i iznosi 1.800.000,00 kuna, a konto 412640, Strategija bolskog turizma, povećava se za 200.000,00 kuna i iznosi 200.000,00 kuna.

Pročelnik je pojasnio da se odluka o prvom rebalansu proračuna za 2015. godinu donosi  natpolovičnom većinom svih članova vijeća.

Vijećnik Tomislav Marčić je pitao da li je održan sastanak Odbora  za financije o ovom pitanju, te kakav je stav Odbora.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je kazao da sastanak Odbora nije održan jer  ovo treba prihvati u žurnom postupku.

Naime, država je prije 20-tak dana raspisala natječaj za sufinanciranje programa iz ruralnog razvoja, a tamo se navodi da Strategija razvoja glavne privredne grane donosi određeni broj bodova za apliciranje na sredstva iz EU fondova.

Predsjednik vijeća je podržao donošenje predloženog rebalansa proračuna.

 

Vijećnici su donijeli odluku o potrebi izrade Strategije razvoja bolskog turizma te su predloženi drugi rebalans proračuna Općine Bol za 2015. godinu usvojili JEDNOGLASNO, a prihvaćena odluka će se objaviti  u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 7)

Pročelnik Stipe Karmelić je dao uvodno obrazloženje prijedloga odluke o pristupanju Udruzi Gora Dalmatina.

Prihvaćanjem ove odluke Općina Bol pristupa Udruzi Gora Dalmatina, radi promicanja očuvanja i revalorizacije privatnih šuma na području otoka Brača.

Općina Bol stječe sva prava i obveze člana Udruge danom pristupanja udruzi.

Prava Općine Bol  kao člana Udruge su birati i biti biran u sva tijela Udruge, sudjelovati u radu udruge i njezinih tijela, odlučivati u skladu sa Statutom, o svim pitanjima u vezi s radom i aktivnostima Udruge, predlagati pokretanje aktivnosti i projekata, predlagati rasprave i rješavanje pitanja od značaja za rad udruge, pratiti ostvarenje svih odluka tijela Udruge, sudjelovati u radu stručnih radnih skupina, te iznositi svoja stajališta i mišljenja tijelima Udruge.

Obveza općine Bol je redovito plaćati godišnju članarinu, koja u skladu sa Statutom udruge i odlukom Predsjedništva Udruge iznosi 5.000,00 kuna.

 

Predložena  odluka o pristupanju Udruzi Gora Dalmatina je usvojena JEDNOGLASNO, a prihvaćena odluka će se objaviti  u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 8)

Doro Adulmar je kazao da je na prošloj sjednici najavio donošenje zaključka o spomen ploči pok. Ivi Marinkoviću na bolskom groblju. Naime, na već postavljenoj ploči piše da je postavila Općina Bol, a o tome općinsko vijeće nije ni raspravljalo, pa nije ni izdano odobrenje za taj natpis. Opet se ponavlja slučaj da načelnik preko svojih ovlasti poduzima radnje u ime općine Bol te se ne poštuje procedura odnosno Statut.

Doro Adulmar je za glasovanje vijećnicima postavio slijedeće pitanje: Da li podržavate da na  natpisu na spomen ploči na grobu Ive Marinkovića ostane upisana i Općina Bol.

Tomislav Marčić je zatražio obrazloženje ove točke Dnevnog reda.

Rekao je da Ivu Marinkovića ne poznaje te da ne zna o čemu se glasuje. Ne zna zbog čega se podiže spomenik ni zbog čega se, eventualno,  ne bi trebao podignuti.

Boris Škrbić je kazao da je Ivo Marinković Mijarić, prema mnogima, najveći Bračanin 20. stoljeća. Zaslužan je za otkup pustinje Blaca, za osnivanje Galerije Branislav Dešković na Bolu, za dovođenje vode na otok Brač, za elektrifikaciju otoka, izgradnju i asfaltiranje prometnica na Braču. Također je kazao da nije bio ideološki isključiv te da je pomogao i restauraciju 17 bračkih crkvica.

Sani Bodlović je pitala što je sporno na ploči postavljenoj povodom 20-te obljetnice smrti Ive Marinkovića.

Doro Adulmar je kazao da se nije poštivala procedura, a pitanje postavljanje spomen ploče Ivi Marinkoviću izaziva ideološke podjele, premda su neke njegove zasluge za otok Brač neosporne.

 

Nakon rasprave uslijedilo je glasovanje o slijedećem pitanju:

Da li podržavate da na  natpisu na spomen ploči na grobu Ive Marinkovića ostane upisana i Općina Bol?

 

Četvoro vijećnika su glasovali  da na  natpisu na spomen ploči na grobu Ive Marinkovića ostane upisana i Općina Bol.

Budući da je za većinu bilo potrebno 6 glasova, predsjednik vijeća je zaključio da se sa spomen ploče uklone riječi „Općina Bol“.

Vijećnik Boris Škrbić je kazao je da odluka o uklanjanju natpisa Općina Bol sa spomen ploče Ivi Marinkoviću Mijariću nije donijeta sukladno Poslovniku općinskog vijeća te da je ništetna.

Naime, istaknuo je da vijećnicima nije omogućeno potpuno izjašnjavanje o ovom pitanju, budući da predsjednik vijeća  nije pitao tko je je protiv odluke o postavljanu spomen ploče, a tko suzdržan.

Tomislav Marčić je kazao da je i ostalim vijećnicima trebalo omogućiti da glasuju i da izraze svoj stav o ovom pitanju, a on bi u tom slučaju bio suzdržan.

 

POD 9)

-Tonči Kukoč vl. U.O. „Marinero“ od općinskog vijeća traži odobrenje za održavanje programa žive glazbe u ljetnim mjesecima, dva puta tjedno u trajanju od 22:00 sata do 01:00 sata ispred caffe bara „Marinero“.

 

Pročelnik je rekao da  ni Zakonom o zaštiti od buke ni općinskim odlukama živa glazba nije dozvoljena ispred ugostiteljskih objekata na javnim površinama.

Srećko Karmelić je kazao da održavanje programa žive glazbe ispred „Marinera“ nije primjereno jer iz dosadašnjeg iskustva znamo da živa glazba ometa odvijanje prometa na tom području te ometa emitiranje filmova na kino terasi koje je u neposrednoj blizini.

Vijećnici su načelno prihvatili ovu zamolbu, ali su predložili da načelnik i  ravnateljica Centra za kulturu održe sastanak sa vlasnikom U.O. „Marinero“  te  da zajednički utvrde termine i uvjete  održavanja programa žive glazbe.

 

-Skupina potomaka preživjelih logoraša iz Bola namjeravaju dana 10. svibnja 2015. godine sudjelovati u svečanosti obilježavanja obljetnice oslobođenja koncentracijskog logora Mauthausen u Republici Austriji. Općinskom vijeću su se obratili sa zamolbom za novčanom pomoći u sufinanciranju dijela troškova prijevoza u iznosu od 5.000,00 kuna.

 

Vijećnici su udovoljili ovoj zamolbi te će sufinancirati putovanje potomaka logoraša iz Bola u Manhausen.

 

-Vinko Kraljević vl. U.O. Paradise Park od općinskog vijeća traži suglasnost za prodaju voća i povrća na čest. zem. 757/2 k.o. Bol, kojom se U.O. Paradise Park koristi za pružanje usluga parkirališta.

 

Vijećnici su udovoljili ovoj zamolbi, ali su zatražili od vlasnika zemljišta da se pobrine da ovo prodajno mjesto bude primjereno reputaciji Bola.

 

-Udruga taksista Bola od općinskog vijeća traži ograničavanje broja taksista na Bolu, odnosno ograničavanje broja taksi dozvola na postojećem broju od 9 taksi vozila.

 

Vijećnici su zaključili da, za sada, nije potrebno ograničavanje broja taksi vozila.

Nadalje, predložili su održavanje sastanka između predstavnika taksista s načelnikom.

Na tom sastanku bi taksisti mogli načelnika detaljnije upoznati sa svojim problemima.

 

-Udruga Ruka  od općinskog vijeća traži podršku za realizaciju socijalnog programa na području Općine Bol i to za pomoć socijalno ugroženim osobama  i za pomoć starim i nemoćnim osobama.

Udruga Ruka je svojevrsna spona između potrebitih i državnih i lokalnih institucija te za korisnike obavlja razne poslove vezane uz ishođenje pomoći, zamjenu osobnih dokumenata, te  rade na poboljšanju kvalitete života ljudi na otoku Braču.

 

Vijećnici su prihvatili ovu zamolbu, odnosno Općina Bol će sufinancirati rad jedne osobe koja će na Bolu pomagati potrebitima.

 

-Obitelj Keškić se dopisom obratila općinskom vijeću te se osvrnula na ranije dostavljen dopis grupe građana vezan uz ugostiteljski objekt „Batuda“.

Smatraju da je taj dopis zlonamjeran i klevetnički te ističu da u ugostiteljskom objektu „Batuda“  nikad nijedan gost nije uživao opojne droge, te da o tome ne postoje nikakvi dokazi.

Također ističu da u ugostiteljskom objektu „Batuda“ nikada nije bilo nikakvih incidenata, osim onoga kada je jedan od potpisnika prvog dopisa  kamenom napao i teško tjelesno ozlijedio Marčela Keškića.

 

Vijećnici su primili na znanje ovaj dopis.

Također je istaknuto da je raniji dopis grupe građana upućen policiji.

 

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14 i 1/15) čuva u uredu  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

 

Sjednica je završila u 19.30 sati

 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

 

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Skip to content