Zapisnik sa 4.sjednice vijeća 2010.

Zapisnik sa 4.sjednice vijeća 2010.
1. srpnja, 2010. u 12:45:20

                           

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOL

 

Klasa: 021-05/10-01/14

Ur. broj: 2104/10-02/01

Bol, 29. ožujka 2010. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  4/2010 sjednice općinskog Vijeća održane dana 26. ožujka 2010. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.

 

Nazočni: Jakša Marinković Šimić (predsjednik općinskog vijeća), Zvonko Marić (prvi potpredsjednik općinskog vijeća), Merlin Katić, Branko Mikulić, Vice Klapež, Matko Baković (drugi potpredsjednik općinskog vijeća), Jakov Okmažić, Vinko Kraljević, Jakša Marinković Tomić,  Srečko Karmelić.

 

Izočni: Boris Škrbić-opravdano.

 

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić- zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, odvjetnik Berigoj Vrsalović generalni punomoćnik Općine Bol (točka 1. Dnevnog reda), Vinko Brešković-ravnatelj Centra za kulturu Općine Bol i Zorana Marinković (točka 3. Dnevnog reda), Neda Kraljević-voditeljica računovodstva Općine Bol (točka 2., 3., 4. i 5. Dnevnog reda), Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar.

 

A)    Utvrđuje se kvorum, prisutno je 10 vijećnika.

 

B)    Dnevni red, kao što je predložen u materijalima je prihvaćen jednoglasno, te glasi:

 

1)     Izvješće općinskog punomoćnika o sudskim sporovima: Parkiralište na ulasku u mjesto, zemljište „Gnjila“ u Murvici, Dom u Murvici.

2)     Rasprava i donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Bol za 2009. godinu.

3)     Rasprava i donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Centra za kulturu za 2009. godinu.

4)     Rasprava i donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Dječjeg vrtića „Mali princ“ za 2009.godinu.

5)     Rasprava i donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općinske knjižnice „Hrvatska čitaonica“ za 2009. godinu.

6)     Izvješće načelnika o svom radu za razdoblje 01. srpnja do 31. prosinca 2009. godine.

7)     Rasprava i donošenje odluke o izmjeni i dopuni odluke o imenovanju Stručnog vijeća centra za kulturu općine Bol.

8)     Rasprava i donošenje odluke o izmjeni i dopuni pročišćenog teksta izjave o osnivanju KJP Grabov rat d.o.o.

9)     Rasprava i donošenje odluke o imenovanju članova skupštine KJP Grabov rat d.o.o.

10) Rasprava i donošenje odluke o izmjeni i dopuni odluke o imenovanju Odbora za Statut i Poslovnik.

11) Rasprava i donošenje odluke o naknadama za korištenje javnih površina.

 

C)    Predsjednik Općinskog vijeća Jakša Marinković-Šimić je konstatirao da nije bilo pismenih primjedbi na zapisnik sa 3/10 sjednice Općinskog vijeća, također je utvrdio da nema  usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 1/10 sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno.

 

D)    Izvješće načelnika:

Načelnik je izvijestio vijećnike da su u tijeku radovi za pripremu turističke sezone.

Komunalci uređuju mjesto, kose travu,  sade cvijeće itd. Načelnik smatra da će do početka 5. mjeseca sve biti uređeno i da će komunalci ući u režim ljetnog rada.

Načelnik je kazao da je uređena cesta prema Murvici, te da će se još uređivati do početka turističke sezone.

Načelnik je obavijestio vijećnike da je sa direktorom TZO Bol Markitom Marinkovićem bio na turističkom sajmu u Moskvi.

Kazao je da je ekonomska situacija u Rusiji ove godine puno bolja, da se je gospodarstvo Rusije stabiliziralo, te da ove godine možemo očekivati veći broj ruskih turista.

Načelnik je također rekao da će uskoro biti turistički sajam u Zagrebu, te da bračke općine planiraju zajedničku prezentaciju na tom sajmu.

Načelnik je kazao da će se polovicom svibnja vjerojatno organizirati i vikend Bola u Beogradu, te na taj način prezentirati naša ponuda na srpskom tržištu.

Načelnik je rekao da se planiraju uložiti dodatna sredstava za internetsko oglašavanje, te da se planira postavljanje pozivnih panoa za ljetovanje u Bolu diljem Hrvatske.

Načelnik je primijetio da su počele prometne gužve u centru mjesta, te je najavio skoro zatvaranje rive za promet.

Na kraju je kazao da je pri kraju izrada UPU-a Murvice.

 

Pitanja vijećnika, prijedlozi i primjedbe vijećnika:

Jakša Marinković Tomić je rekao da iako gosti uskoro dolaze da su bolske plaže  neočišćene, te je istaknuo da smatra da se ne čini dovoljno za pripremu ove turističke sezone.

Načelnik je odgovorio da je do zaostataka u uređenju mjesta, pa tako i plaža došlo isključivo zbog nepovoljnih vremenskih prilika ove zime, odnosno zbog obilnih kiša, ali da će se do 1. svibnja sve plaže urediti i očistiti.

Vice Klapež je pitao načelnika kada će se urediti dječje igralište ispod „Fabrike“, te je načelniku i vijećnicima predočio fotografije iz kojih je  razvidno loše stanje na tom dječjem igralištu.

Vice Klapež je, nadalje, pitao da li se planira postaviti ležećeg policajca kod kuće Pere Šimunovića.

Načelnik je odgovorio da je ležeći policajac za tu lokaciju već nabavljen, ali da je stigao neodgovarajući, te da će biti zamijenjen odgovarajućim i uskoro postavljen.

Vice Klapež je zatražio informaciju od načelnika o javnom natječaju objavljenom na oglasnoj ploči Općine Bol za  obavljanje komunalne djelatnosti-skupljanje i odvoz komunalnog otpada, te odlaganje komunalnog otpada. Izrazio je čuđenje da se koncesija dodjeljuje na rok od 20 godina, te je pitao kolika je do sada bila duljina koncesije za obavljanje ove komunalne djelatnosti.

Načelnik je kazao da na Braču imamo samo jednog koncesionara, da koncesionar ne može planirati svoje aktivnosti i nabavku strojeva na kratki rok, te da je davanje dugogodišnje koncesije za skupljanje i odvoz komunalnog otpada praksa i drugih bračkih općina.

 

DNEVNI RED:

 

POD 1)

Općinski punomoćnik  odvjetnik Berigoj Vrsalović je vijećnike izvijestio stanju  sudskih sporova: Parkiralište na ulasku u mjesto, zemljište „Gnjila“ u Murvici, Dom u Murvici.

 

Parkiralište na ulazu u mjesto:

Odvjetnik Berigoj Vrsalović je izvijestio vijećnike da od 1997. godine u tijeku spor vezan uz ispravak uknjižbe čestica zemlje koje u naravi predstavljaju parkiralište na ulasku u mjesto.

Naime, Mjesna zajednica Bol je kupila predmetne čestice zemlje 1973. godine od tadašnjih vlasnika.

 Za dio čestica imamo pisani ugovor zaključen između Općine i tadašnjih vlasnika, dok za drugi dio je pisani ugovor izgubljen.

I taj drugi ugovor ima pravnu snagu jer prema austrijskom OGZ-u i usmeni ugovor ako je izvršen je također pravovaljan kao i pisani.

Odvjetnik Vrsalović je istaknuo da Općina Bol u ovom parničnom postupku ističe tri temelja stjecanja vlasništva. To su: stjecanje nekretnina građenjem (izgrađeno parkiralište), dosjelošću (posjed zakonit, savjestan i istinit), ugovor izvršen (isplaćena kupoprodajna cijena).

U ovom postupku je već dvaput ukinuta prvostupanjaska presuda i postupak vraćen na dopunu prvostupanjskom sudu.

Naknadno je izvršen očevid na licu mjesta.

Nametalo se i pitanje da li je Mjesna zajednica pravna osoba i da li je ona mogla stjecati nekretnine.

Prema Ustavu SRH koji je bio na snazi u vrijeme zaključenja ugovora MZ  Bol je imala svojstvo pravne osobe, te je zaključenjem Ugovora 1973. godine stekla vlasništvo ovih nekretnina.

Također je podsjetio vijećnike na Sporazum od 26. lipnja 1996. godine koji je potpisao tadašnji načelnik Petar Ivulić sa tadašnjim kupcima parkirališta na ulasku u mjesto (Jozić, Parlov, Dundić i Grubišić).

Tim ugovorom je načelnik raspolagao ovim nekretninama iako prema članku 44. tada važećeg Statuta samo je općinsko vijeće moglo donositi odluke o otuđenju imovine i općinskih prava.

Zbog tog Ugovora još se vodi kazneni postupak protiv Petra Ivulića zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti.

Odvjetnik Berigoj Vrsalović je podsjetio da je jedan od argumenata tuženika protiv Općine Bol je da u vrijeme stjecanja predmetne nekretnine nije bilo zabilježbe spora u zemljišnim knjigama.

Međutim, to se odnosi samo na manji dio nekretnine kupljene od obitelji Cvitanić-Borovina.

Zaključno, odvjetnik Berigoj Vrsalović je istaknuo da je ovo vrlo dugotrajan postupak, ali da smatra da je izvjestan uspjeh Općine Bol u ovom sporu.

Vijećnik Srečko Karmelić je pitao da li općina može koristiti parking.

Berigoj Vrsalović je odgovorio da može, budući  je općina u posjedu istog, te da je parking  izgrađen i treba ga održavati.

Mate Petrić je pitao informacije vezane uz kazneni predmet koji se vodi  protiv Petra Ivulića zbog zlouporabe položaja i ovlasti.

Berigoj Vrsalović je odgovorio da Općina Bol ne vodi kazneni postupak protiv Petra Ivulića,  već državno odvjetništvo po službenoj dužnosti.

Pročelnik Stipe Karmelić je pitao za komentar čestog argumenta tuženika da su oni nekretnine kupili pouzdavajući se u zemljišne knjige.

Berigoj Vrsalović je odgovorio da se kod kupnje nekretnine ne može osloniti samo na z.k. stanje, već da je potrebno provjeriti faktično stanje na terenu.

Pročelnik Stipe Karmelić je pitao na koji način je na predmetnim česticama bilo uknjiženo društveno vlasništvo.

Berigoj Vrsalović je odgovorio da društveno vlasništvo na ovim nekretninama nije uknjiženo  temeljem Ugovora iz 1973. godine, već temeljem akta o podruštvovljenju iz 1985. godine.

Izvršena je denacionalizacija ovih nekretnina i one su vraćene prijašnjim vlasnicima, ali zbog nezakonitosti u ovom postupku se vodi kazneni postupak protiv odgovornih osoba.

 

Gnjila:

Tužbom podnesenom kod Općinskog suda u Supetru, pod poslovnim brojem P-201/09  gospodin Restović tuži Općinu Bol, te traži utvrđenje da je suvlasnik čest. zem. 5749/2 k.o. Nerežišća za 1/2 idealnog dijela (kupio je od nasljednika pok. Danice Žuljević).

Općina Bol je ovu česticu stekla presudom zbog izostanka u postupku pokrenutom protiv tada pokojne Kate Žuljević majke Anđele i Danice Žuljević.

Anđela Žuljević je Ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju svoj dio zemlje ostavila Općini Bol.

Nasljednici Danice Žuljević su svoj dio nekretnina prodali Ivi Restoviću.

Gospodin Restović je u više navrata od načelnika i vijeća Općine Bol tražio priznanje ovog tužbenog zahtjeva.

Međutim, iz sve dokumentacije proizlazi da je gospodin Restović, eventualno, suvlasnik 1/3 navedene nekretnine budući se Danica Žuljević na ostavinskoj raspravi iza smrti majke Kate Žuljević odrekla nasljedstva svih čestica zemlje, a prihvatila je samo nasljedstvo kuće.

Općinsko vijeće je odbilo zahtjev g. Restovića.

Jedan od nasljednika Danice Žuljević je pokrenuo prijedlog za ponavljanje postupka kod Općinskog suda u Supetru pod poslovnim brojem P-440/99, dok je Općina Bol pokrenula postupak radi utvrđenja i ispravka uknjižbe protiv 29 nasljednika pok. Danice Žuljević, odnosno podredno za 2/3 idealnog dijela predmetne čestice.

 

Dom u Murvici:

Odvjetnik Berigoj Vrsalović je kazao da u ovom postupku problem predstavlja činjenica što je tijekom postupka umrlo dosta tuženika, te učestalo dolazi do prekida postupka i na taj se način postupak dodatno odužuje.

Dodatan problem predstavlja i činjenica da je uredujuća sutkinja  na bolovanju.

Na prošlom ročištu je izveden dokaz saslušanjem svjedoka Smiljana Pavišića koji je posvjedočio da su Dom u Murvici   gradili svi mještani dobrovoljnim radom.

Odvjetnik Berigoj Vrsalovi je kazao da su vršeni neformalni pregovori sa odvjetnikom obitelji Baković, tuženih u sporu.

U tim pregovorima im je obrazloženo kako je Općina Bol, u svrhu udobrovoljenja obitelji Baković, u PPU-u Općine Bol već planirala jednu građevinsku parcelu na njihovom zemljištu u centru Murvice.

Osim toga, člankom  64. Prostornog plana Općine Bol je  predviđeno da proizvođač vrhunskog vina (Hrvoje Baković), u skladu sa Zakonom o vinu, elaboratom za proizvodnju vrhunskog vina na određenom dijelu prostora, uz postojanje registriranog poduzeća za poslovanje, može izgraditi gospodarsko agroturistički sklop kao vid pružanja ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu.

Međutim, usprkos tim ustupcima u prostornom planu,  obitelj Baković ne želi priznati tužbeni zahtjev Općine Bol.

Odvjetnik Berigoj Vrsalović smatra da će i ovaj spor trajati još nekoliko godina, ali da Općina Bol ima velike šanse za pozitivan ishod ovog spora.

 

POD 2)

Voditeljica računovodstva Neda Kraljević je vijećnicima dala uvodno obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bol za 2009. godinu.

Općina Bol je u razdoblju siječanj-prosinac 2009. godine realizirala prihode u iznosu od 17.780.349,00 kn, a rashode u iznosu od 19.122.549,00 kn, te je ostvarila manjak poslovanja u iznosu od 1.342.200,00 kn.

Stanje na žiro računu dana 31. prosinca 2009.godine iznosio je 761.786,00 kn, a stanje na prelaznom računu kod HBOR-a je iznosilo 2.606.272,00 kn.

Po rebalnasu od 16. 12. 2009. godine planirani prihodi za 2009. godinu iznose 17.674.022,00 kuna, a ostvareni su u visini od 17.780.349,00 kuna, odnosno 101 % od planiranih.

Izdaci su planirani ujednačeno prihodima, međutim došlo je do odstupanja u iznosu od 1.448.245,00 kuna, što znači da su ukupni izdaci 19.122.549,00 kuna. Stvarni manjak tekuće godine je 362.200,00 kuna, jer je knjižen trošak za kupnju zgrade Doma kulture od 980.000,00 kuna je trošak budućeg razdoblja, a knjižen je u 2009. godini jer se zgrada mora aktivirati u cjelosti, kako se i koristi.

Do odstupanja je došlo i na kontima održavanja javnih površina, odvoza krupnog otpada, dotacija Hrvatskim vodama, troška revizije za KJP Grabov rat, kapitalne donacija KJP Grabov rat, naknade članovima predstavničkih tijela itd.

Zgod navedenih odstupanja Općina Bol je ostvarila manjak prihoda nad rashodima u 2009. godini u iznosu od 1.342.200,00 kuna.

Nadalje, voditeljica računovodstva Neda Kraljević je upoznala vijećnike sa stanjem dugovanja odnosno potraživanja Općine Bol.

Ukupno dugovanje Općine Bol na dan 31. 12. 2009. godine prema dobavljačima iznosi 2.452.0190,13 kuna, od čega je 980.000,00 nedospjeli dug prema tvrtki Zlatni rat.

Veći dio preostalog duga podmiren je u 1. mjesecu 2010. godine, dok se preosali dugovi manjim dobavljačima uplaćuju po dospijeću.

Obračunata, a nenaplaćena potraživanja Općine Bol iznose 7.449.101,40 kuna, a odnose se na  potraživanja za javne površine u iznosu od 1.247.400,02 kuna (tužbe: Goran Petković, Kaštil, Kotlina, Marjan centar, Anđela Erceg, Slastičarna Specijal), potraživanja za komunalni doprinos u iznosu od 2.469.473,34 kuna ( pregovori: Yekom, Josip Šego, Nenad Dvornik, Damir Biško, utužen: Bojan Vrščaj), potraživanja za komunalnu naknadu u iznosu od 1.730.842,36 kuna (potraživanja od domaćinstava i Zlatnog rata), potraživanja vodnog doprinosa u iznosu od 368.943,21 kune, deratizacije u iznosu od 178.273,97 kuna, boravišne pristojbe u iznosu 81.553,86 kuna, ostala potraživanja u iznosu od 488.141,56 kuna, koncesije u iznosu od 44.633,00 kuna, najamnine u iznosu od 629.538,10 kuna i stanarine u iznosu od 210.302,00 kuna.

Vijećnik Matko Baković je pitao da li se prebijanja dugova za komunalni doprinos obavljaju u skladu sa zakonom.

Neda Kraljević je kazala da su ta prebijanja pokrivena ugovorima, te da se obavljaju sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Naime, odredbom članka 33. je propisano da obveznik komunalnog gospodarstva može uz suglasnost jedinice lokalne samouprave i sam snositi troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te da mu se ti troškovi priznaju u iznos komunalnoga doprinosa, pod uvjetima utvrđenim pisanim ugovorom s jedinicom lokalne samouprave.

Matko Baković je, nadalje pitao da li je moguće da dužnici nakon što im zastare dugovanja ponovo dobiju koncesije na javnim površinama.

Načelnik je odgovorio da to nije moguće jer se evidencije dugovanja u računovodstvu ne brišu neovisno o zastari potraživanja.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Bol za 2009. godinu donesen je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 3)

Ravnatelj Centra za kulturu Vinko Brešković upoznao je vijećnike sa prijedlogom Odluke o davanju suglasnosti na proračun Centra za kulturu za 2009. godinu.

Naveo je da je izvanproračunski korisnik Centar za kulturu Općine Bol u razdoblju siječanj-prosinac 2009. godine realizirao prihode u iznosu od 933.593,08, a rashode u iznosu od 906.587,39 kuna, te je ostvario višak poslovanja u iznosu od 27.005, 69 kuna.

Stanje na žiro računu dana 31.12.2009. godine je bilo 206,09 kuna.

Ravnatelj Centra je vijećnicima podnio detaljan financijski izvještaj  prihoda i rashoda Centra za kulturu po proračunskim stavkama.

Vijećnik Jakov Okmažić je pitao ravnatelja Centra zbog čega Mateji Cvitanić nije isplaćena naknada u iznosu od 11.700,00 kuna za njen rad u folklornoj sekciji.

Vinko Brešković je kazao da su, prema njegovim saznanjima, sva dugovanja Centra za usluge  Mateje Cvitanić podmirena.

Predsjednik vijeća Jakša Marinković-Šimić je kazao da Centar za kulturu mora raditi zakonito, da svi prihodi i rashodi moraju biti evidentirani, odnosno da ne smiju postojati vanbilančni prihodi i rashodi.

Odluka o davanju suglasnosti na proračun Centra za kulturu za 2009. godinu donesena je sa 9 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 4)

Voditeljica računovodstva Neda Kraljević je vijećnicima izložila prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na proračun Dječjeg vrtića „Mali princ“ za 2009. godinu.

Izvanproračunski korisnik Dječji vrtić „Mali princ“ je u razdoblju siječanj-prosinac 2009. godine realizirao prihode u iznosu od 1.327.564,00 kuna od čega je 1.100.769,00 kuna dotacija općinskog proračuna, ostalo je participacija roditelja.

Dječji vrtić „Mali princ“ je u razdoblju siječanj-prosinac 2009. godine imao  rashode u iznosu od 1.339.182,00 kuna koji se odnose na plaće zaposlenih, financijske rashode, materijalne rashode te kapitalne izdatke.

Dakle, Dječji vrtić „Mali princ“ je u 2009. godini ostvario manjak poslovanja u iznosu od 11.618,00 kuna, a taj manjak je pokriven iz viška protekle godine.

 

Odluka o davanju suglasnosti na proračun Dječjeg vtića „Mali princ“ za 2009. godinu donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 5)

Voditeljica računovodstva Neda Kraljević je upoznala vijećnike s Polugodišnjim izvještajem o izvršenju proračuna općinske knjižnice „Hrvatska čitaonica“.

Izvanproračunski korisnik Općinska knjižnica je u razdoblju siječanj-prosinac 2009. godine realizirala prihode u iznosu od 243.397,00 kuna (iz općinskog proračuna 194.654,00 kuna, Ministarstvo kulture 30.000,00 kuna, kamate 1.843,00 kuna), a rashode u iznosu od 235.288,00 kuna (plaća zaposlenika 149.449,00 kuna, materijalni rashodi 10.890,00 kuna, bankarske usluge 1.742, 00 kune, nabavka knjiga 73.207,00 kuna), te je ostvarila višak poslovanja u iznosu od 8.109,00  kuna.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općinske knjižnice „Hrvatska čitaonica“ prihvaćen  je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 6)

Načelnik Tihomir Marinković je vijećnicima podnio polugodišnje izvješće o radu za razdoblje lipanj-prosinac 2009. godine.

U izvješću se navodi da je u razdoblju od lipnja do prosinca 2009. godine održano je šest sjednica općinskog vijeća općine Bol.

Na svakoj sjednici vijeća, osim na konstituirajućoj dana 16. lipnja 2009. godine, načelnik je izvješćivao vijećnike o radu, a vijećnici su redovno postavljali pitanja i dobivali odgovore radi bolje informiranosti.

Nadalje, u izvješću je vijećnicima po pojedinim segmentima izložio svoje aktivnosti.

-PROSTORNO PLANIRANJE I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Načelnik je naveo da je prethodna rasprava o nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja općine Bol održana je 16. rujna 2009.godine. Javna rasprava o nacrtu prijedloga urbanističkog plana uređenja općine Bol održana je od 14. listopada do 14. prosinca 2009.godine a javno izlaganje je održano 19. studenog 2009. Zaprimljeno je više od 60 primjedbi na UPU, a odgovori će se dostaviti početkom 2010. godine.

U toku kolovoza 2009. godine uredu za graditeljstvo u Supetru su dostavljeni idejni projekti za izdavanje lokacijske dozvole za vodoopskrbu naselja Murvica i za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda naselja Murvica.

Napravljena je projektna dokumentacija za PP poljski put Glavica-Jasen.

-IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Načelnik je izvijestio vijećnike da je započeto je uređenje sportskog centra na Poljani, ugrađen je betonski mostić preko potoka u Dolac, nastavljena je izgradnja potpornih zidova na putu do Sv.Lucije.

Započeto je uređenje PP Poljskog puta Uz Šilovac.

-ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Za održavanje nerazvrstanih cesta sklopljen je ugovor sa tvrtkom Županijske ceste d.o.o. Split. Asfaltirano je više od 1.000 m2 lokalnih ulica.

Za održavanje komunalne infrastrukture: vododerine, groblje, manji popravci na nerazvrstanim cestama, zelene površine, čišćenje javnih površina i održavanje javne rasvjete, sklopljen je ugovor sa Grabovim ratom d.o.o. Održavanje komunalne infrastrukture je obavljeno prema programu korištenja sredstava od komunalne naknade.

Osim toga, općina Bol je sufinancirala popravak svoda potoka kod taverne Rive u iznosu od 192.572,00 kn i održavanje gradske kanalizacije u iznosu od 176,128,00 kn.

-JAVNE POTREBE GRAĐANA

Javne potrebe građana u kulturi, u predškolskom odgoju, u športu i u protupožarnoj zaštiti su redovno servisirane. Za socijalne potrebe građana i za studenske potpore utrošeno je 564.506,00 kn. Osim toga, općina Bol je iz proračuna plaćala odvoz i deponiranje krupnog otpada u iznosu od 417.177,00 kn.

-OSTALO

Načelnik je po zakonu ujedno i predsjednik TZO Bol.

Načelnik u izvješću navodi da se brinuo o funkcioniranju rada Turističke zajednice, Jedinstvenog upravnog odjela, a kao jedini član Skupštine KJP Grabov rat da je pomagao u radu Uprave. Održavao je kontakte sa odgovornim osobama u SDŽ, u državnim institucijama i na nivou otoka Brača.

Zaključno je istaknuo da su svi ti zajednički napori rezultirali proglašenjem Bola apsolutnim hrvatskim turističkim pobjednikom u anketi HTZ-a za 2009. godinu.

 

Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2009. godine.

 

POD 7)

Predsjednik vijeća Jakša Marinković-Šimić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o imenovanju Stručnog vijeća Centra za kulturu Općine Bol.

Naime, na 2. sjednici općinskog vijeća održanoj 03. veljače 2010. godine imenovano je sedmeročlano Stručno vijeće Centra za kulturu Općine Bol. Za predsjednicu Stručnog vijeća je imenovana Jadranka Nejašmić.

U međuvremenu je Jadranka Nejašmić podnijela ostavku na ovu dužnost, te se nameće potreba imenovanja još jednog člana ovog vijeća, odnosno imenovanje predsjednika Stručnog vijeća.

Vijećnik Matko Baković je predložio imenovanje Jakše Marinkovića-Tomića za člana stručnog vijeća Centra za kulturu Općine Bol.

Nadalje, Matko Baković je predložio imenovanje dosadašnjeg člana Zvonka Marića za predsjednika stručnog vijeća za kulturu Općine Bol.

 

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o imenovanju Stručnog vijeća Centra za kulturu Općine Bol donesena je sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 8)

Predsjednik vijeća Jakša Marinković-Šimić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje Odluke o

 izmjeni i dopuni Prečišćenog teksta izjave o osnivanju Grabov rat d.o.o. od 22.8.2002. godine.

Na sjednici 8/09 od 20. studenog 2009. godine donesena je Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju KJP Grabov rat d.o.o., međutim za upis u Sudski registar je potrebno i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Prečišćenog teksta izjave o osnivanju Grabov rat d.o.o. od 22.8.2002. godine.

Izmjenama i dopunama Odluke o izmjeni i dopuni Prečišćenog teksta izjave o osnivanju Grabov rat d.o.o. od 22.8.2002. godine  članak 26. stavak 1. se promijenio te je predviđeno da Skupština društva broji 5 članova, dok je do prihvaćenih izmjena jedini član Skupštine Društva bio načelnik općine Bol, kao zakonski zastupnik općine Bol.

Izmjenama i dopunama Odluke o izmjeni i dopuni Prečišćenog teksta izjave o osnivanju Grabov rat d.o.o. od 22.8.2002. godine  se također ovlašćuje predsjednik općinskog vijeća Jakša Marinković Šimić iz Bola, Račić 5, da u ime osnivača kod javnog bilježnika donese Odluku o izmjeni i dopuni Prečišćenog teksta izjave o osnivanju.

Vijećnik Vice Klapež je pitao da li su propusti kod donošenja ove Odluke rezultat nestručnosti ljudi u općinskoj upravi ili sabotaža izbora novog direktora.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da općinska uprava nije raspolagala sa Prečišćenim tekstom izjave o osnivanju, te da je Izjava o osnivanju naknadno pribavljena od javnog bilježnika.

Također je kazao da  je i ranije donošenje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju KJP Grabov rat d.o.o. bila nužnost, a na propust jer je ustrojstvo KJP Grabov rat d.o.o. regulirano i Odlukom i Izjavom o osnivanju.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Prečišćenog teksta izjave o osnivanju Grabov rat d.o.o. vijećnici su prihvatili JEDNOGLASNO, a ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 9)

Predsjednik vijeća Jakša Marinković-Šimić  je vijećnicima je dao uvodno obrazloženje odluke o razrješenju i  imenovanju članova Skupštine KJP Grabov rat d.o.o. Bol.

Izmjenama i dopunama Odluke o izmjeni i dopuni Prečišćenog teksta izjave o osnivanju Grabov rat d.o.o. od 22.8.2002. godine  članak 26. stavak 1. se promijenio te je predviđeno da Skupština društva broji 5 članova, dok je do prihvaćenih izmjena jedini član Skupštine Društva bio načelnik općine Bol, kao zakonski zastupnik općine Bol.

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Zvonko Marić je u ime Odbora predložio slijedeće osobe za predsjednika i članove Skupštine KJP Grabov rat d.o.o.:

1.        Jakša Marinković-Šimić – predsjednik,

2.        Matko Baković-član

3.        Vice Klapež – član

4.        Branko Mikulić – član

5.        Vinko Kraljević-član

 

Odluku o imenovanju svih predloženih članova Skupštine KJP Grabov rat d.o.o. vijećnici su prihvatili sa 8 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽANA, a ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 10)

Predsjednik vijeća Jakša Marinković-Šimić  je pojasnio vijećnicima da zbog stavljanja mandata u mirovanje Tomislav Marčić ne može više biti član Odbora za Statut i Poslovnik , te da je nužno donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izboru Odbora za Statut i Poslovnik.

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Zvonko Marić je u ime Odbora predložio da se Odluka o izboru Odbora za Statut i Poslovnik („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 4/09) mijenja tako da se Tomislav Marčić razrješuje dužnosti člana Odbora.

Nadalje, predložio je da se za člana Odbora za Statut i Poslovnik imenuje Vice Klapež, član vijeća Općine Bol.

 

Odluku o  izmjeni i dopuni Odluke o izboru Odbora za Statut i Poslovnik vijećnici su prihvatili sa 6 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasnom , a ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 11)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima izložio prijedlog Odluke o naknadama za korištenje javnih površina.

U odnosu na dosada važeću Odluku o naknadama („Službeni glasnik“ br. 03/07) izvršene su određene korekcije, prvenstveno zbog određenih promjena na terenu,  odnosno što se više ne predviđa korištenje određenih javnih površina ( Kiosk za prodaju duhana i tiska na Pjaci, stol za prodaju ribe na pjaci, kamenica itd.).

Nadalje, predviđa se povećanje cijena za štekate ispred ugostiteljskog objekta sa montažnim šankom (od do sada 10% više nego štekat ispred ugostiteljskog objekta, na 50% više nego štekat ispred ugostiteljskog objekta).

Vijećnik Matko Baković je kazao da smatra kako je iznos od 30,00 kuna za jednokratnu prodaju na tržnici prenizak, te je predložio da ta naknada iznosi 60,00 kuna.

Vijećnici su se suglasili sa ovim prijedlogom.

Vijećnik Branko Mikulić je kazao da smatra da je iznos naknade od 4.000,00 kuna za prodaju slika na Rivi nizak, osobito  kada se uzme u obzir da ljudi na Šetnici plaćaju naknadu od 12.000,00 kuna za prodaju suvenira.

Matko Baković je predložio da se prodavačima reprodukcija slika naplaćuje 6.000,00 kuna, a da se umjetnicima koji prodaju svoje radove naplaćuje 4.000,00 kuna.

Vijećnici su jednoglasno podržali ovaj prijedlog.

Načelnik je predložio da se poveća cijena za štekate ispred ugostiteljskog objekta sa montažnim šankom na iznos od 30% više nego štekat ispred ugostiteljskog objekta.

Zvonko Marić je predložio da naknada za štekate ispred ugostiteljskog objekta sa montažnim šankom ostane kao i do sada, odnosno 10% viša nego za štekat ispred ugostiteljskog objekta.

Nakon ovih prijedloga uslijedilo je glasovanje .

ZA prijedlog Zvonka Marića da naknada za štekate ispred ugostiteljskog objekta sa montažnim šankom ostane kao i do sada, odnosno 10% viša nego za štekat ispred ugostiteljskog objekta glasovalo je 6 vijećnika, dok su 4 vijećnika glasovala  PROTIV.

Budući da je prijedlog Zvonka Marića usvojen, o prijedlogu načelnika Tihomira Marinkovića se nije glasovalo.

 

Odluku o  naknadama za korištenje javnih površina sa usvojenim izmjenama će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

 

Sjednica je završila u 23.00 sata 

 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

 

Predsjednik vijeća:

Jakša Marinković-Šimić

 

Skip to content