Zapisnik sa 4.sjednice vijeća 2009.

Zapisnik sa 4.sjednice vijeća 2009.
1. srpnja, 2010. u 12:25:22

                          
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Na temelju članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/2001), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  4/2009 sjednice općinskog Vijeća održane dana 16. lipnja 2009. godine, sa početkom u 17.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Tihomir Marinković, Vinko Brešković, Jakša Marinković Tomić,  Srečko Karmelić, Boris Škrbić, Tomislav Marčić, Matko Baković, Branko Mikulić, Merlin Katić, Zvonko Marić, Jakša Marinković Šimić.

Izočni: –

Ostali nazočni: Veljan Radojković- zamjenik predstojnika ureda državne uprave u SDŽ, Tihomir Marinković- načelnik Općine Bol, Mate Petrić-zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Jakov Okmažić i Vinko Kraljević čiji će se vijećnički mandati aktivirati nakon izvješća mandatnog povjerenstva.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11  vijećnika.
B) Dnevni red, predložen u materijalima je prihvaćen jednoglasno, te glasi:

    1. Izbor Mandatnog povjerenstva,
    2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća,
-Utvrđivanje najstarijeg člana Općinskog vijeća koji će do izbora predsjednika predsjedavati sjednicom,
    -Svečana prisega članova Općinskog vijeća,
    3. Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanja,
    4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.
   
    POD 1)
Gospodin Veljan Radojković zamjenik predstojnika ureda državne uprave u SDŽ je, nakon uvida u Odluku o objavi rezultata izbora za članove općinskog vijeća Općine Bol Općinskog izbornog povjerenstva Općine Bol od 18. svibnja 2009. godine, konstatirao da vijeće Općine Bol broji ukupno 11 vijećnika, te da su na lokalnim izborima održanim 17. svibnja 2009. godine da su pojedine liste dobile slijedeći broj mjesta u općinskom vijeću, odnosno da su izabrani slijedeći vijećnici:
1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
Dobila je 4 mjesta te su s te liste izabrani:
1. Jakša Marinković-Šimić
2. Zvonko Marić
3. Branko Mikulić
4. Merlin Katić
2. Socijaldemokratska partija Hrvatske-SDP
   Hrvatska Narodna stranka-Liberalni demokrati-HNS
  Dobila je 4 mjesta te su s te liste izabrani:
1. Tihomir Marinković
2. Boris Škrbić
3. Vinko Brešković
4. Srečko Karmelić

3. Nezavisna općinska lista
Dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:
1. Tomislav Marčić

4.   Nezavisna općinska lista
Dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:
1. Jakša Marinković-Tomić

5. Hrvatska stranka prava-HSP
Dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:
1. Matko Baković

Nakon utvrđivanja izbornih rezultata g. Veljan Radojković je vijećnicima predložio izbor mandatnog povjerenstva.
Vijećnik Boris Škrbić je za članove mandatnog povjerenstva predložio slijedeće vijećnike:
1. Srećko Karmelić
2. Jakša Marinković-Tomić
3. Jakov Okmažić
Vijećnik Zvonko Marić je za članove mandatnog povjerenstva predložio slijedeće vijećnike:
1. Zvonko Marić
2. Merlin Katić
3. Jakša Marinković-Šimić
Jednoglasno je usvojen treći kompromisan prijedlog da se za članove mandatnog povjerenstva izaberu:
1. Srečko Karmelić
2. Merlin Katić
3. Jakša Marinković-Tomić
Ova Odluka o izboru članova Mandatne komisije stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 2)
Nakon uvida u dokumentaciju za lokalne izbore Srečko Karmelić je u ime mandatnog povjerenstva je podnio slijedeće izvješće:
       Tihomir Marinković iz Bola, Uz potok 19, na lokalnim izborima održanima 17. svibnja 2009. godine izbran za vijećnika općinskog vijeća Općine Bol je podnio ostavku na dužnost vijećnika.
Naime, Tihomir Marinković obnaša dužnost načelnika Općine Bol, a općinski načelnik sukladno članku 9. Zakona o izboru općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika grada Zagreba (NN br. 109/07 i 125/08) ne može biti član predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.
Tihomir Marinković je izabran za vijećnika Općine Bol kao kandidat na koalicijskoj listi Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP) i Hrvatske narodne stranke (HNS) – Liberalnih demokrata, a u  trenutku izbora je pripadao Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske (SDP).
Temeljem članka 5. i članka 8. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» br. 44/05- pročišćeni tekst i 109/07) OO Socijaldemokratske partije Hrvatske Bol za zamjenika člana općinskog vijeća Općine Bol umjesto Tihomira Marinkovića iz Bola, Uz potok 19, člana SDP-a koji obnaša nespojivu dužnost načelnika Općine Bol, je imenovao zamjenika vijećnika, neizabranog kandidata SDP-a sa koalicijske liste Jakova Okmažića iz Bola, David-cesta 26.
       Vinko Brešković iz Bola, Hrvatskog narodnog preporoda 1, na lokalnim izborima održanima 17. svibnja 2009. godine izbran za vijećnika općinskog vijeća Općine Bol izjavio da ne prihvaća dužnost člana općinskog vijeća.
Naime, Vinko Brešković nastavlja sa obavljanjem nespojive dužnosti ravnatelja Centra za kulturu Općine Bol odnosno ustanove kojoj je Općina Bol osnivač dok je mandat vijećnika za vrijeme obavljanja nespojive stavio u mirovanje.
Vinko Brešković je za vijećnika Općine Bol kao kandidat na koalicijskoj listi Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP) i Hrvatske narodne stranke (HNS) – Liberalnih demokrata, au trenutku izbora je pripadao Hrvatskoj narodnoj stranci (HNS) – Liberalnim demokratima.
Temeljem članka 5. i članka 8. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» br. 44/05- pročišćeni tekst i 109/07) OO Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata Bol za zamjenika člana općinskog vijeća Općine Bol umjesto Vinka Breškovića iz Bola, Hrvatskog narodnog preporoda 1, člana HNS-a koji obnaša nespojivu dužnost ravnatelja Centra za kulturu Općine Bol, imenovao zamjenika vijećnika, neizabranog kandidata HNS-a sa koalicijske liste Vinka Kraljevića iz Bola, Uz curicu 1.
       Nakon uvida u Odluku o objavi rezultata izbora za članove općinskog vijeća, te nakon uvida u gore navedene ostavke vijećnika i u dopise o određivanju zamjenika vijećnika mandatno povjerenstvo je verificiralo mandate slijedećih vijećnika:
1. Jakša Marinković- Šimić
2. Zvonko Marić
3. Branko Mikulić
4. Merlin Katić
5. Jakov Okmažić
6. Boris Škrbić
7. Vinko Kraljević
8. Srečko Karmelić
9. Tomislav Marčić
10. Jakša Marinković-Tomić
11. Matko Baković
Zaključak o verifikaciji mandata vijećnika stupa na snagu danom donošenja, a objavit će u „Službenom glasniku“ Općine Bol.
    Mandatno povjerenstvo je, nadalje, utvrdilo da je najstariji član općinskog vijeća gospodin Zvonko Marić, te da Zvonko Marić ima ovlasti do izbora predsjednika predsjedavati konstituirajućom sjednicom.
Zaključak o utvrđivanju najstarijeg člana općinskog vijeća će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.
Predsjedavajući Zvonko Marić je vijećnicima pročitao tekst svečane  prisege:
„Prisežem svojom čašću da ću dužnost člana općinskog vijeća Općine Bol obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, Zakona i Statuta Općine Bol i poštivati pravni poredak, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Općine Bol, Splitsko-dalmatinske županije i Republike Hrvatske.“
Nakon toga svi nazočni vijećnici su prisegnuli i potpisali svečanu prisegu.

POD 3)
Iznesena su dva prijedloga za izbor članova povjerenstva za izbor i imenovanja.
Prijedlog Srećka Karmelića za članove povjerenstva za izbor i imenovanja je glasio:
1. Jakov Okmažić
2. Vinko Kraljević
3. Jakša Marinković-Tomić
4. Matko Baković
5. Branko Mikulić
Jakša Marinković-Šimić je iznio slijedeći prijedlog članova povjerenstva za izbor i imenovanja:
1. Zvonko Marić
2. Matko Baković
3. Jakša Marinković-Tomić
4. Jakov Okmažić
5. Merlin Katić
Prijedlog Srečka Karmelića je dobio 5 glasova ZA.
Prijedlog Jakše Marinkovića-Šimića dobio 6 glasova ZA, odnosno ovaj prijedlog je usvojen.
Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 4)
Povjerenstvo za izbor i imenovanja je predložilo slijedeće osobe za članove vijeća za predsjednika , odnosno zamjenike predsjednika vijeća:
1. Jakša Marinković-Šimić – kandidat za predsjednika vijeća,
2. Tomislav Marčić- kandidat za zamjenika predsjednika vijeća,
3. Zvonko Marić-kandidat za zamjenika predsjednika vijeća.

Vijećnik Boris Škrbić je predložio slijedeće vijećnike za predsjednika, odnosno zamjenike predsjednika vijeća:
1. Srečko Karmelić- kandidat za predsjednika vijeća,
2. Jakša Marinković-Tomić- kandidat za zamjenika predsjednika vijeća,
3. Jakov Okmažić- kandidat za zamjenika predsjednika vijeća,

Nakon iznesenih prijedloga kandidata pristupilo se je pojedinačnom glasovanju o predloženim kandidatima.
1. Jakša Marinković-Šimić je izabran za predsjednika općinskog vijeća Općine Bol,  dobio je 6 glasova ZA, 1 glas SUZDRŽAN i 4 glasa PROTIV.
Odluka o izboru predsjednika općinskog vijeća Općine Bol stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

2. Tomislav Marčić nije izabran za zamjenika predsjednika vijeća, dobio je 5 glasova ZA, 4 glasa PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa.

3. Zvonko Marić je izabran za zamjenika predsjednika vijeća, dobio je 6 glasova ZA i 5 glasova PROTIV.
Odluka o izboru zamjenika predsjednika općinskog vijeća Općine Bol stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

4.Srečko Karmelić nije izabran za predsjednika vijeća, dobio je 5 glasova ZA, 5 glasova PROTIV i 1 glas SUZDRŽAN.

Vijećnik Boris Škrbić je zatražio petominutnu pauzu, te je nakon pauze povukao svoje prijedloge za  zamjenike predsjednika vijeća.

Izborom Jakše Marinkovića-Šimića konstituirano je općinsko vijeće Općine Bol.
Jakša Marinković-Šimić je zahvalio vijećnicima na ukazanom povjerenju, te je izrazio nadu da će neovisno o stranačkim razlikama između većine u općinskom vijeću  i načelnika, svi zajedničkim snagama raditi na boljitku Općine Bol i njenih stanovnika.
Načelnik Tihomir Marinković i zamjenik načelnika Mate Petrić su se zahvalili predsjedniku vijeća na podršci, te su najavili međusobnu suradnju u interesu Općine Bol.

Sjednica je završila u 17.30 sati 
Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:
Jakša Marinković-Šimić

Skip to content