Zapisnik sa 4. sjednice vijeća 2014.

Zapisnik sa 4. sjednice vijeća 2014.
10. srpnja, 2014. u 11:13:30

alt

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/14-01/72

Ur. broj: 2104/02-14-02/01

Bol, 04. lipnja 2014. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 4/2014 sjednice općinskog Vijeća održane dana 03. lipnja 2014. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.

 

Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Tomislav Marčić, Frane Lukšić, Matko Baković (prvi potpredsjednik vijeća), Branko Mikulić, Tomi Fabijanović, Boris Škrbić (drugi potpredsjednik vijeća), Srečko Karmelić, Jakov Okmažić, Sani Bodlović i Ivica Ščepanović.

 

Izočni: –

 

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić – zamjenik načelnika Općine Bol, Mirko Perić – direktor KJP Grabov rat, Višnja Cvitešić – ravnateljica Doma za stare i nemoćne (točka 6. Dnevnog reda), Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

 

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11 vijećnika.

 

B) Usmeno izvješće načelnika o radu Općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Načelnik je kazao da je priprema sezone, odnosno uređenje mjesta pred turističku sezonu obavljena na vrijeme, te da je i obim radova bio velik.

Načelnik je upoznao vijećnike sa trenutnom situacijom vezanom uz podizanje kredita za tvrtku Grabov rat.

Naime, kazao je da procedura vezana uz upis založnog prava na općinskoj zgradi policije na Loži pri kraju, te da se nakon upisa hipoteke očekuje realizacija kredita.

Time bi se okončali višemjesečni pregovori sa bankom, te bi se konačno sanirali dugovi koje tvrtka ima prema županiji na ime naknade za koncesiju na plaži Zlatni rat.

Načelnik je predao predsjedniku vijeća izvješće o odvozu krupnog otpada sa reciklažnog dvorišta u Podborju, te je ustvrdio da je izvješće detaljno i korektno urađeno.

Načelnik je izvijestio nazočne da su svi radovi na Rivi okončani na vrijeme. Ugrađena je nova kanalizacija, položene nove vodovodne cijevi, te je poslije toga cijela Riva korektno uređena.

Također je istaknuo da su i radovi na izgradnji kanalizacije na istočnom dijelu Bola pri kraju te da će se uskoro asfaltirati ulice koje su prokopane radi polaganja kanalizacijskih cijevi.

Za ovaj tjedan načelnik je najavio i završetak radova na izgradnji kanalizacijskog i vodovodnog sustava u Podbarju.

Načelnik je kazao da će za 3-4 dana biti dovršena sanacija odnosno betoniranje dijela dionice poljskog puta na području Smokovja.

Nadalje, rekao je da je uz financijsku potporu Hrvatskih voda saniran odvodni kanal kod Zlatnog rata.

Načelnik je upoznao vijećnike da je u tijeku postupak javne nabave za izbor izvođača radova na sanaciji urušenog potpornog zida na dijelu ceste kod Sv. Lucije.

Također je kazao da su postavljeni kameni prsteni oko palmi na predjelu Bilina kuća, te je istaknuo da će to zaštiti palme od prelijevanja mora, odnosno da će se stavljanjem tih kamenih prstena omogućiti brži razvoj i opstanak palmi na toj lokaciji.

 

C) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

Boris Škrbić je još jednom upozorio na neprimjerenu situaciju ispred dućana „Kupinica“ na Bolu.

Boris Škrbić je konstatirao da se ispred prodavaonice Kupinica na javnoj površini sakupljaju ljudi i piju, te na taj način pružaju lošu sliku Bola na samom ulazu u mjesto.

Također je upozorio da je ispred prodavaonice veliki koš za smeće prepun praznih boca i drugog otpada.

Vijećnik Tomislav Marčić je pitao direktora KJP Grabov rat Mirka Perića da mu objasni što za njega predstavlja pojam poslovna tajna u javnom poduzeću kao što je Grabov rat.

Vijećnik Ivica Ščepanović je pitao da li je Tomislav Marčić vijećnik, odnosno da li je ovlašten postavljati vijećnička pitanja prije polaganja prisege.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da je Tomislav Marčić dana 7. travnja 2014. godine, prestankom obavljanja nespojive dužnosti, zatražio aktivaciju vijećničkog mandata.

Istekom zakonom propisanog osmodnevnog roka Tomislav Marčić dana 16. travanja 2014. godine je postao vijećnik općinskog vijeća Općine Bol, a dosadašnjem vijećniku Dinku Karninčiću je prestao vijećnički mandat.

Zbog toga davanje prisege, iz točke 3. Dnevnog reda, ima samo deklaratorni karakter.

Neovisno o pojašnjenju pročelnika, ova točka C) je prekinuta do polaganja prisege vijećnika Tomislava Marčića.

Nakon polaganja prisege Tomislav Marčić je ponovio ranije postavljeno pitanje direktoru Grabovog rata Mirku Periću.

Direktor Mirko Perić je kazao da on već ima preko 30 godina radnog iskustva, od kojih preko 15 na rukovodećim funkcijama. Smatra da nije u redu da službeni dokumenti tvrtke budu dostupni javnosti prije nego su sa njima upoznati vijećnici odnosno načelnik odnosno Skupština društva. Zbog toga od djelatnika tvrtke traži poštivanje oznaka tajnosti dokumenata, odnosno disciplinu u iznošenju dokumenata tvrtke u javnost.

Direktor Mirko Perić je istaknuo da vijećnici uvijek mogu preko tajništva općine zatražiti i dobiti svu dokumentaciju vezanu uz poslovanje tvrtke.

Istaknuo je da je on u konačnici jedini odgovoran za poslovanje firme, te da stoga može od djelatnika tražiti određen način postupanja sa službenom dokumentacijom.

Doro Adulmar je pitao načelnika je li razgovarao sa gradonačelnicom Supetra vezano uz problematiku auto taksi prometa. Naime, na prošloj sjednici vijeća Doro Adulmar je predložio da načelnik Općine Bol i gradonačelnica Grada Supetra pokušaju dogovoriti donošenje zajedničke odluke predstavničkih tijela prema kojoj bi bolski i supetarski taksisti mogli pružati svoje usluge autotaksi prometa i na području Općine Bol i na području Grada Supetra.

Načelnik je odgovorio da je razgovarao sa gradonačelnicom Supetra, te da mu je gradonačelnica obećala da će se javiti sa prijedlogom rješenja.

Tomislav Marčić je pitao direktora KJP Grabov rat Mirka Perića zbog čega ove godine na rampu kod plaže Zlatni rat nije zaposlen prošlogodišnji djelatnik iz Bola, dok se zapošljavaju sezonski djelatnici koji nemaju prebivalište u Općini Bol, odnosno djelatnici kojima treba dodatno osigurati i smještaj i prehranu.

Direktor Mirko Perić je odgovorio da je odluku donio nakon prethodnog raspitivanja unutar firme. Naime, prema svim dostupnim informacijama prethodnih godina na toj rampi je vladao posvemašnji nered, odnosno da su vozila ulazila u zaštićeni prostor bez kriterija.

Direktor je istaknuo da su rezultati kadrovskih promjena na rampi biti već vidljivi, odnosno da je već sada vidljiv red koji se provodi kod propuštanja vozila.

Što se tiče zaposlenih sezonskih djelatnika sa prebivalištem izvan Bola, direktor Mirko Perić je kazao da oni ne rade na rampi, već su to uglavnom komunalci koji rade na čišćenju mjesta.

Ivica Šćepanović je pitao načelnika zbog čega nitko od vijećnika općinskog vijeća nije tražio mišljenje o vizualnom simbolu Bola.

Načelnik je rekao da se tu radi o projektu TZO-a odnosno vijeća TZO-a koje je nadležno za donošenje konačne odluke.

Tomi Fabjanović je pitao da li je sudski vještak dovršio procjenu vrijednosti radova na Studencu kod ugostiteljskog objekta Eqvinox i ispred pizzerije Skalinada.

Načelnik je rekao da je sudski vještak dovršio procjenu vrijednosti radova na Studencu kod ugostiteljskog objekta Eqvinox i ispred pizzerije Skalinada, a da će uskoro biti dovršena procjena i za radove ispred ugostiteljskog objekta Yolo.

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao na uvid elaborat sudskog vještaka sa procjenom vrijednosti radova.

Tomislav Marčić je pitao načelnika tko je odgovoran za blokadu KJP Grabov rat d.o.o. u periodu od 7. travnja do 29. svibnja kada tvrtka nije mogla obavljati virmansko plaćanje, a djelatnici nisu primili plaću.

Istaknuo je da se je on sadašnjem direktoru stavio na raspolaganje, kao dotadašnji registrirani potpisnik platnog prometa, ali da njegove usluge nitko nije htio koristiti.

Načelnik je odgovorio da odgovornost za to snosi spora sudska vlast, odnosno pogreška u pripremi dokumentacije javnog bilježnika te novi direktor nije bio ovlašten za potpisivanje dokumenata platnog prometa.

Direktor KJP Grabov rat Mirko Perić je kazao da je za pripremu sezone u periodu od 7. travnja do 29. svibnja koristio kartično plaćanje odnosno blagajnu.

Radnicima je plaća isplaćena sa zakašnjenjem, ali je najavio da će ubuduće plaća biti redovita te da će se povećati od 200,00 do 500,00 kuna po radniku.

 

D) Prihvaćanje zapisnika sa 3/2014 sjednice vijeća:

Predsjednik Općinskog vijeća Doro Adulmar je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna pismena primjedba na zapisnik sa 3/14 sjednice Općinskog vijeća.

Načelnik Tihomir Marinković je iznio usmenu primjedbu na zapisnik.

Naime, kazao je da je na stranici 2. zapisnika pogrešno napisano „da se na jesen planira sanacija trafostanice na Studencu“. Umjesto toga je trebalo pisati „da se na jesen planira izgradnja trafostanice na Studencu“.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 3/14 sjednice Općinskog vijeća, uz predloženi ispravak općinskog načelnika, je usvojen je sa 10 glasova ZA, dok je jedan vijećnik bio SUZDRŽAN (Tomislav Marčić koji nije bio vijećnik na prošloj sjednici vijeća).

 

E) Predsjednik vijeća Doro Adulmar je predložio skidanje sa Dnevnog reda u materijalima predviđene točke 6: Rasprava i donošenje odluke o prvom rebalansu proračuna Općine Bol za 2014. godinu.

Nadalje, predložio je nadopunu Dnevnog reda sa slijedećom točkom: Donošenje odluke o dodjeli novčane pomoći nastradalima u poplavama.

Vijećnik Ivica Šćepanović je predložio nadopunu Dnevnog reda sa točkom: Donošenje odluke o sufinanciranju nabavke knjiga učenicima Osnovne škole na području općine Bol za iduću školsku godinu.

Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili slijedeći Dnevni red:

1. Rasprava i donošenje odluke o razrješenju i imenovanju člana Mandatnog povjerenstva

 

2. Izvješće mandatno-imunitetskog povjerenstva o prestanku obnašanja nespojive dužnosti člana predstavničkog tijela g. Tomislava Marčića.

 

3. Davanje prisege g. Tomislava Marčića.

 

4. Rasprava i donošenje odluke o korištenju javnih površina na području općine Bol.

 

5. Rasprava i donošenje odluke o naknadama za korištenje javnih površina.

 

6. Rasprava o radu Doma za stare i nemoćne osobe, gost Višnja Cvitešić, biranje savjetodavnog Povjerenstva za rješavanje međusobnih problema.

 

7. Rasprava i donošenje odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za općinu Bol

 

8. Rasprava i odnošenje odluke o osnivanju prava građenja za trafostanicu,

 

9. Rasprava i donošenje odluke o načinu obavljanja prijevoza putnika cestovnim vlakom,

 

10. Rasprava i davanje suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol

 

11. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaće.

 

12. Rasprava o pristiglim molbama: Hrvatska čitaonica – za police, Hrvatska čitaonica- za knjige, Vladimir Matić i Smiljan Jozić – za reklamu, Božo Nejašmić – o zaštiti javnih površina, HSS i HSP AS Bol – o korištenju zgrade Tri palme, U.O. Ribarska kućica – za otklanjanje počinjenih nepravilnosti.

 

13. Donošenje odluke o dodjeli novčane pomoći nastradalima u poplavama.

14. Donošenje odluke o sufinanciranju nabavke knjiga učenicima Osnovne škole na području općine Bol za iduću školsku godinu.

 

DNEVNI RED:

POD 1)

Pročelnik Stipe Karmelić je izvijestio vijećnike da je 7. travnja 2014. godine zaprimljen zahtjev Tomislava Marčića za aktivacijom vijećničkog mandata u predstavničkom tijelu odnosno općinskom vijeću općine Bol.

Tomislavu Marčiću iz Bola, Domovinskog rata 54, na lokalnim izborima održanima 19. svibnja 2013. godine izbranom za vijećnika općinskog vijeća Općine Bol kao kandidat Kandidacijske liste grupe birača (Doro Adulmar), mandat je mirovao po sili zakona.

Naime, Tomislav Marčić je obavljao nespojivu dužnost direktora općinskog komunalnog poduzeća Grabov rat d.o.o., a mandat vijećnika za vrijeme obavljanja nespojive dužnosti, sukladno članku 79. Zakona o lokalnim izborima, miruje.

Odredbom članka 81. stavak 4. Zakona o lokalnim izborima («Narodne novine» br. 144/12) je propisano da člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi slijedeći neizabrani kandidat s liste, a to je u ovom slučaju Dinko Karninčić iz Bola, Rudina 10.

S obzirom da je Tomislavu Marčiću dana 7. travnja 2014. godine prestao ugovorni odnos sa komunalnim društvom „Grabov rat“ d.o.o. on je, sukladno odredbama članka 30. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, zatražio aktivaciju vijećničkog mandata.

Istekom zakonom propisanog osmodnevnog roka Tomislav Marčić je dana 16. travnja 2014. godine postao vijećnik općinskog vijeća Općine Bol, a dosadašnjem vijećniku Dinku Karninčiću je prestao vijećnički mandat.

Budući da je Dinko Karninčić na konstituirajućoj sjednici održanoj 18. lipnja 2013. godine izabran za predsjednika Mandatnog povjerenstva, te da član Mandatnog povjerenstva mora biti član općinskog vijeća nameće se potreba donošenja odluke o razrješenju i imenovanju novog člana Mandatnog povjerenstva.

Predloženom odlukom Dinko Karninčić se razrješuje dužnosti člana Mandatnog povjerenstva, a vijećnik Ivica Ščepanović se bira za člana odnosno predsjednika Mandatnog povjerenstva.

 

Ovaj prijedlog je JEDNOGLASNO prihvaćen.

Ova Odluka o izboru članova Mandatne komisije stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 2)

Nakon uvida u Ivica Ščepanović je u ime Mandatnog povjerenstva je podnio slijedeće izvješće:

Dana 7. travnja 2014. godine, odnosno danom prestanka obavljanja nespojive dužnosti, Tomislav Marčić je zatražio aktivaciju vijećničkog mandata.

Protekom zakonom propisanog osmodnevnog roka dana 16. travnja 2014. godine Tomislav Marčić je postao vijećnik općinskog vijeća Općine Bol.

Tim datumom je ujedno prestao vijećnički mandat Dinku Karninčiću, njegovom dotadašnjem zamjeniku.

Mandatno povjerenstvo je verificiralo mandat vijećnika Tomislava Marčića.

 

Zaključak o verifikaciji mandata vijećnika stupa na snagu danom donošenja, a objavit će u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 3)

Predsjedavajući Doro Adulmar je vijećniku Tomislavu Marčiću pročitao tekst svečane prisege:

„Prisežem svojom čašću da ću dužnost člana općinskog vijeća Općine Bol obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, Zakona i Statuta Općine Bol i poštivati pravni poredak, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Općine Bol, Splitsko-dalmatinske županije i Republike Hrvatske.“

Nakon toga je Tomislav Marčić je prisegnuo i potpisao svečanu prisegu.

 

POD 4)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima obrazložio prijedlog odluke o planu korištenja javnih površina.

Sve djelatnosti na javnim površinama Općine Bol uglavnom se planiraju kao i prošle godine.

Ova odluka postoji od osnivanja općine, ali se svake godine po nešto mijenja i usavršava.

Ovom odlukom su postavljena općenita načela po kojima se može koristiti javna površina.

Molbe za korištenje javne površine rješava načelnik općine Bol koji molbu može odbiti ukoliko je ispunjen jedan od uvjeta iz članka 22. predložene odluke, odnosno ako je ugrožen slobodan prolaz vozila ili ljudi, ukoliko postoji novčani dug ili neurednost u dosadašnjem korištenju javnih površina.

Na prošloj sjednici vijeća vijećnici nisu prihvatili predloženu odluku o planu korištenja javnih površina, te su predlagatelja pozvali da za ovu sjednicu pripremi detaljniju i preglednu odluku u istoj formi kao i prijašnjih godina.

Za ovu sjednicu je pripremljena tablica Plana korištenja javnih površina te vijećnici nisu imali primjedbi na formu prijedloga odluke.

Vijećnik Ivica Ščepanović je raspravi ukazao da je u mnogim elementima ova odluka neprecizna te ne odražava situaciju na terenu.

Tako je istaknuo da neki koriste daleko veću površinu nego je to napisano u Planu korištenja javnih površina, a posebno je istaknuo da mnogi dućani ispred prodavaonice zauzimaju čitav nogostup te ne ostavljaju slobodan prolaz za pješake, premda u Planu piše da se treba ostaviti 1,5 metar nogostupa slobodnim.

Također je rekao da bi se trebalo poticati produžavanje sezone, pa i produženjem rada na javnim površinama. Zbog toga je predložio da se članak 24. Plana izmjeni te da se propiše da korisnici javne površine moraju javnu površinu koristiti najmanje od 1. travnja do 1. studenog.

Vezano uz nepoštivanje odredbi o širini prolaza na nogostupu i načelnik i predsjednik vijeća su istaknuli da komunalni redar treba hitno uredovati u slučaju nepoštivanja odredbi Plana i svesti korištenje javne površine ispred dućana na dozvoljene gabarite.

Tomislav Marčić je predložio zabranu postavljanja reklamnih suncobrana na Rivi, te je predložio da se za iduću godinu propiše unificiran izgled suncobrana u centru mjesta.

Također je predložio da se na javnim površinama mogu postaviti reklame i veće od 2 m2, alči uz prethodno odobrenje vijeća općine Bol.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je predložio prelazni rok od jedne godine da se vlasnici ugostiteljskih objekata prilagode i nabave unificirane suncobrane, te je pozvao vlasnike ugostiteljskih objekta da se i oni aktivno uključe u iznalaženje prihvatljivog rješenja.

Tomislav Marčić je također upozorio na „usko grlo“ na području Biline kuće, gdje je zbog raznih sadržaja otežan promet vozila i ljudi.

Tomislav Marčić je predložio korekciju 20. Plana, odnosno predložio je da načelnik svake godine najkasnije do 1. ožujka donese odluku o raspisivanju Oglasa za korištenje javne površine.

Vijećnici su podržali ovaj prijedlog.

Vijećnici su podržali prijedlog da se na području Općine Bol može postaviti reklama veća od 2 m2, uz prethodno odobrenje općinskog vijeća.

 

Plan korištenja Javnih površina za 2014. godinu usvojen je sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u „Službenom Glasniku“ Općine Bol.

 

POD 5)

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da se prijedlog odluke o naknadama za korištenje javnih površina tek u nekoliko detalja razlikuje u odnosu na prošlogodišnju odluku.

Tako se ovom odlukom predlaže ukidanje posebne naplate za korištenje aparata za prodaju sladoleda, slastica, pica i slično koji se postavljaju na zakupljenom štekatu.

Do sada se za postavljanje aparata na zakupljenom štekatu plaćala naknada u iznosu od 8.000,00 kuna godišnje.

Javna površina u drugoj zoni naplaćuje se uz popust od 30 %.

Boris Škrbić je pitao da među korisnicima javnih površina ima dužnika prema općini.

Pročelnik je odgovorio da svi korisnici javnih površina plate svoja dugovanja do početka sezone.

 

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli Odluku o naknadama za korištenje javnih površina, a odluka će se objaviti u „Službenom Glasniku“ Općine Bol.

 

POD 6)

Predsjednik općinskog vijeća Doro Adulmar je vijećnicima pojasnio prijedlog odluke o osnivanju povjerenstva za Dom za stare i nemoćne osobe.

Prema predloženoj odluci povjerenstvo bi bilo sastavljeno od predstavnika općine Bol i predstavnika Cor Meridijanum ustanova za starije i nemoćne osobe iz Podstrane, koja je zakupnik poslovne zgrade Dom za stare i nemoćne osobe na Bolu.

Povjerenstvo bi bilo savjetodavno tijelo koje bi bilo dužno u tijeku trajanja ugovora o zakupu poslovne zgrade zajednički rješavati sve u međuvremenu nastale probleme, te davati prijedloge za poboljšanje rada i poslovanja.

Povjerenstvo bi posebno sudjelovalo pri donošenju svih akata Doma, osim onih koje samostalno donosi ravnatelj, raspravljalo o godišnjem programu rada i razvoja Doma i naziralo njegovu provedbu, raspravljalo o financijskom planu i godišnjem obračunu, te o izvješću poslovanja, davalo prijedloge i mišljenja o svim relevantnim pitanjima za rad i poboljšanje rada Doma.

Kao gošća u raspravi o ovoj točci Dnevnog reda je sudjelovala ravnateljica Doma za starije i nemoćne gospođa Višnja Cvitešić.

Gospođa Cvitešić je vijećnicima iznijela svoje viđenje problema vezanih uz rad Doma za stare i nemoćne.

Tako je gospođa Cvitešić kazala da je Ugovor o zakupu zgrade Doma sa općinom Bol zaključen 2004. godine, ali sama zgrada tada još nije bila dovršena. Nedostajala je uporabna dozvola, razni atesti i početak korištenja Doma je kasnio godinu dana.

Nadalje je kazala da je prvih godina ideja bila da Dom u Bolu bude elitni, ali se ta predviđanja nisu obistinila. Naime, prve dvije godine korištenja Doma u Domu je bilo smješteno 4-5 štićenika. U tom razdoblju je došlo do stvaranja duga prema Općini Bol, a taj dug već godinama pokušava smanjiti i anulirati.

Tek 2007. godine je u Dom smješteno 20-tak štićenika čiji boravak financira Ministarstvo socijalne skrbi. Ministarstvo po osobi uplaćuje 3.200,00 kuna, premda je to sada već nedostatan iznos. Zbog toga su od Ministarstva zatražili povećanje tog iznosa na 3.900,00 kuna.

Što se tiče same zgrade Doma za starije i nemoćne, gospođa Cvitešić je kazala da ona bila samo dobro ušminkana, ali nakon određenog vremena su se počeli otkrivati mnogobrojni propusti u gradnji.

Istaknula je da je izolacija zgrade loša zbog čega kupaone često poplivaju, da crjepovi nisu dobro učvršćeni zbog čega vatrogasci nisu htjeli očistiti iglice od bora sa jednog dijela krova zgrade. Istaknula je i česte kvarove lifta, loše škure koje je trebalo mijenjati. Šahte također često poplivaju, a zabetonirane su unutar Doma i treba ih razbijati.

Također je kazala da u ljetnim mjesecima, zbog parkiranja turista oko Doma, imaju problema sa pristupom dostavnih vozila Domu, a i vozila hitne pomoći te mrtvačkih kola.

Na kraju je gospođa Cvitešić istaknula da je, neovisno o svim navedenim problemima, inspekcija Ministarstva utvrdila da Dom funkcionira u skladu sa svim traženim standardima te je i pohvalila rad medicinskog osoblja i čistoću i održavanje objekta.

Kao moguće rješenje financijskih problema Doma je istaknula mogućnost smještaja stranih državljana iz EU koji bi, zbog više platežne moći, mogli plaćati i višu cijenu Doma.

Ivica Šćepanović je kazao da treba osnovati Povjerenstvo koje će utvrditi prioritete ulaganja u Dom čime će se poboljšati kvaliteta života štićenika. Smatra da nije realan plan dovođenja stranih štićenika u Dom dok je stanje objekta tako loše. Također je kazao da bi uprava Doma mogla pokušati aplicirati na EU fondove i na taj način namaknuti sredstva za obnovu i uređenja Doma.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je za članove povjerenstva predložio slijedeće osobe:

1. Doro Adulmar, predsjednik

2. Ivica Šćepanović, predstavnik općine Bol

3. Zvonko Marić, predstavnik općine Bol

4. Višnja Cvitešić, predstavnik Cor Meridijanum

5. Antonija Bilandžić, predstavnik Cor Meridijanum

 

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli Odluku o osnivanju povjerenstva za Dom za stare i nemoćne osobe, a odluka će se objaviti u „Službenom Glasniku“ Općine Bol.

 

POD 7)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa dopisom Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koje je od Općine Bol zatražilo da u što kraćem roku dostavi Odluku predstavničkog tijela popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Bol.

Budući da općinsko vijeće još nije donijelo traženu odluku predlaže se donošenje iste.

Predloženom odlukom su utvrđene pravne osobe od posebnog interesa za Općinu Bol.

To su trgovačka društva u kojima Općina Bol ima udjele u vlasništvu i ustanove kojima je Općina Bol osnivač i to: KJP Grabov rat d.o.o. iz Bola, Vodovod Brač d.o.o. iz Supetra, Dječji vrtić „Mali princ“ Bol, Općinska knjižnica „Hrvatska čitaonica“ Bol i Centar za kulturu Općine Bol.

 

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli Odluku o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Bol, a odluka će se objaviti u „Službenom Glasniku“ Općine Bol.

 

POD 8)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao nazočne sa prijedlogom odluke o osnivanju prava građenja.

Naime, HEP Elektrodalmacija Split je od općine zatražila zasnivanje prava građenja za trafostanicu i prava služnosti na trgu Studenac na nekretnini oznake čest. zem. 6073/2 k.o. Bol.

Donošenjem predložene odluke udovoljava se zahtjevu HEP-a.

Dakle, Općina Bol opterećuje pravom građenja dio čest. zem. 6073/2 k.o. Bol u korist nositelja prava građenja- HEP operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektrodalmacija Split.

Pravo građenja osniva se radi izgradnje TS 10(20)/0,4 kV „BOL-15“ i prava služnosti za priključni KB 10(20) kV.

Pravo građenja osniva se bez naknade.

Pravo građenja se na rok od 30 godina i može se prenositi na druge pravne i fizičke osobe koji su pravni slijednici nositelja prava građenja.

Pravo građenja može se prenositi iznimno i na druge pravne i fizičke osobe koje mogu stjecati pravo vlasništva na temelju pravnog posla, te opteretiti, ali samo uz prethodnu suglasnost vlasnika zemljišta.

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli Odluku o osnivanju prava građenja, a odluka će se objaviti u „Službenom Glasniku“ Općine Bol.

 

POD 9)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o načinu obavljanja putnika cestovnim vlakom.

Predlaže se donošenje nove odluke radi usklađenja odluke sa odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prijevozu i Prekršajnog zakona.

Nadalje, predlaže se povećavanje broja cestovnih vlakova koji bi prometovali na području Općine Bol od ranije predviđenog jednog na dva vlaka.

Vijećnici su u raspravi predložili određene korekcije odluke predložene u materijalima.

Smatraju da se u odluci treba predvidjeti da se Ugovor o obavljanu prijevoza zaključuje na rok od 5 godina.

Zatim, smatraju da Povjerenstvo za provođenje natječaja treba imenovati općinsko vijeće, a ne načelnik.

Rokovi za podnošenje ponuda i rješavanje pristiglih molbi se skraćuju na 8 dana.

Suglasili su se da iznos godišnje naknade za prometovanje cestovnog vlaka mora biti fiksni.

Također su istaknuli da prednost kod izbora prijevoznika, uz uvjet ispunjenja natječajnih uvjeta, treba dati ranijem urednom prijevozniku cestovnog vlaka.

Kao jedan od kriterija je, uz ispunjenje uvjeta iz natječaja, i kriterij estetskog izgleda cestovnog vlaka.

Smatraju da se u odluku mogu dodati i posebni tehnički uvjeti koje cestovni vlak mora ispunjavati npr. osigurano mjesto za invalide i dječja kolica.

Za članove Povjerenstva vijećnicu su predložili slijedeće osobe: Doro Adulmar- predsjednik, Tomislav Marčić-član, Srečko Karmelić-član, Ivica Ščepanović-član, Matko Baković-član.

 

Odluka o načinu obavljanja prijevoza putnika cestovnim vlakom, uz navedene izmjene i dopune, donesena je JEDNOGLASNO, a odluka će se objaviti u „Službenom Glasniku“ Općine Bol.

 

POD 10)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao nazočne sa potrebom usklađenja Statuta DV „Mali princ“ Bol s odredbama Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 94/2013) i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 19/2013).

Budući da je postojeći Statut donesen još 1998. godine, predviđa se donošenje potpuno novog teksta Statuta.

Upravno vijeće je prethodno utvrdilo prijedlog Statuta, a nakon toga je taj prijedlog poslan Osnivaču Općini Bol na davanje prethodne suglasnosti, sukladno odredbama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi.

Naime, odredbama članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi je propisano da Statut dječjeg vrtića i pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića kao javne službe donosi upravno vijeće uz prethodnu suglasnost osnivača dječjeg vrtića.

Budući da je Općina Bol osnivač Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol za donošenje Statuta Upravnom vijeću je potrebna prethodna suglasnost općinskog vijeća.

U prijedlog Statuta, sukladno odredbama Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, uvode se slijedeće novine:

– uvodi se pojam “obrazovanje” umjesto pojma “naobrazba” i pojam “djeca rane i predškolske

dobi” umjesto pojma “djeca predškolske dobi”

– utvrđuju se poslovi koje dječji vrtić obavlja kao javne ovlasti

– utvrđuje se način promjene naziva i sjedišta dječjeg vrtića ili dopuna djelatnosti u novim

prostorima

– uvodi se kurikulum za predškolski odgoj

– utvrđuju se programi koji se provode u vrtiću (djelatnost)

– uvodi se program predškole kao obvezan za svu djecu prije škole

– utvrđuje radnike koji obavljaju poslove u dječjem vrtiću i uvjete za zapošljavanje u dječjem

vrtiću

– utvrđuje uvjete koje mora ispunjavati osoba koja se imenuje za vršitelja dužnosti ravnatelja

– uvodi se zamjenika ravnatelja, i utvrđuju njegove ovlasti i tko može biti zamjenik ravnatelja.

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst NN 19/13.) propisane su ovlasti načelnika kao izvršnog tijela Osnivača, te se odredbe Statuta Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol mijenjaju u skladu s tim ovlastima. Sani Bodlović je pitala da li je održan roditeljski sastanak i izabran predstavnik roditelja čije dijete pohađa vrtić.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da tek donošenjem ovog Statuta se jasno utvrđuju kriteriji za izbor predstavnika roditelja u Upravno vijeće, te da se tek nakon usvajanja ovog Statuta od strane Upravnog vijeća može očekivati sazivanje roditeljskog sastanka na kojem će se izabrati novi predstavnik roditelja.

Ivica Ščepanović je uočio neke tehničke greške u tekstu Statuta je predložio njihov ispravak (u čl. 23., čl. 38. Statuta), a što su vijećnici jednoglasno prihvatili.

 

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli Odluku o davanju prethodne suglasnosti za donošenje Statuta Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol, a odluka će se objaviti u „Službenom Glasniku“ Općine Bol.

 

POD 11)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika.

Ovom odlukom načelnik predlaže povećanje koeficijenta za obračun plaće referenta -komunalnog redara sa dosadašnjeg koeficijenta 2,8 na 3,10.

Načelnik je ovaj prijedlog obrazložio činjenicom da komunalni redar često posao obavlja izvan radnog vremena, a da mu se za ne isplaćuje posebna naknada.

Također, da mu je povećan obim posla na području komunalnog reda, na području prometa i kontrole zaštite od buke.

 

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika je donesena JEDNOGLASNO, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 12)

1. Jadranka Nejašmić se dopisom obratila vijeću Općine Bol i traži odobravanje sredstava za nabavku polica za potrebe knjižničnog depoa čime bi cjelokupni prostor gornjeg kata Gotičke kuće bio potpuno iskorišten, a posao izdvajanja starije građe iz cjelokupnog fundusa kvalitetnije učinjen. Za tu namjenu traži iznos od 17.250,00 kuna.

 

Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili ovu zamolbu.

 

2. Jadranka Nejašmić se dopisom obratila vijeću Općine Bol i traži povećanje iznosa za obnovu knjižnog fonda sa ranije predviđenog iznosa od 20.000,00 kuna na iznos od 23.000,00 kuna.

Zahtjev obrazlaže činjenicom da je Ministarstvo kulture „Hrvatskoj čitaonici“ Bol odobrilo iznos od 23.000,00 kuna za obnovu knjižnog fonda, a taj novac se isplaćuje ukoliko i osnivač izdvoji isti iznos.

 

Vijećnici su sa 7 glasova ZA, i 4 glasa PROTIV prihvatili ovu zamolbu.

 

3. Vladimir Matić i Smiljan Jozić su od općinskog vijeća zatražili odobrenje za postavljanje svjetleće električne reklame (maksimalne veličine 2,5 m x 2,5 m) za kamp odmorište „Zlatni rat“ koje se nalazi na čest. zem. 811 k.o. Bol.

Smatraju da je postavljanje ove reklame neophodno za bolju vidljivost kampa sa ceste, te da bi to pridonijelo poboljšanju turističke ponude ne samo kamp odmorišta nego i Općine Bol u cjelini.

Vijećnici su sa 10 glasova ZA, i 1 glasom PROTIV prihvatili ovu zamolbu.

 

4. Božo Nejašmić u svome dopisu upućenom općinskom vijeću upozorava na učestalo nepoštivanje odredaba PPU-a Općine Bol kod uređivanja javnih površina. Tako se često za uređivanje javnih površina ne traži suglasnost Konzervatorskog odjela.

Rezultat toga su razni neprimjereni objekti npr. piramida – bankomat, skulptura na ulazu na Šetnicu, Gospa na Zlatnom ratu, Studenac, park na Pjaci Joze Bodlovića itd.

Vijećnici su JEDNOGLASNO zaključili da se ubuduće kod uređivanja javnih površina trebaju poštivati odredbe PPU-a Općine Bol, odnosno da se prije zahvata u prostoru prethodno treba zatražiti mišljenje i odobrenje Konzervatorskog odjela.

 

5. Predsjednik HSP AS Bol Pero Nevistić i predsjednica HSS Bol Ana Kraljević su zajednički uputili podnesak općinskom vijeću kojime traže donošenje Odluke o kupnji ili najmu nekretnine zgrade „Tri palme“.

Svoj zahtjev obrazlažu činjenicom da uskoro istječe Ugovor o zakupu sklopljen između PZ Bol i tvrtke Konzum, te da je sada prilika da ta zgrada dobije prikladnu namjenu za tu lokaciju.

Ističu davnu želju mještana Bola da se prizemlje zgrade uredi kao gradska kavana, te ističu da bi se gornji katovi mogli koristiti kao uredske prostorije, odnosno kao kulturno-izložbeni centar namijenjen stanovnicima i gostima.

Budući da je već ranije potpisan novi Ugovor o zakupu poslovnog prostora između PZ Bol i tvrtke Konzum d.d., vijećnici su samo primili na znanje ovaj podnesak.

6. U ime vlasnice Ugostiteljskog obrta „Ribarska kućica“ Nedjeljke Marinković Odvjetničko društvo Madirazza & partneri je uputilo zamolbu općinskom vijeću da se potraživanja Općine Bol prema njihovoj stranci riješe na pravedan način te da se sklopi nagodba kojom će se razriješiti višegodišnji spor oko visine dugovanja njihove stranke prema Općini Bol, a samim time i oko kvadrature pomorskog dobra koji njihova stanka koristi ispred restorana Ribarska kućica na plaži Kotlina.

Također mole da se u Godišnji plan korištenja pomorskog dobra uvrsti lokacija ugostiteljskog objekta „Ribarska kućica“ na plaži Kotlina (dio čest. zem. 2468 i 2469 k.o. Bol).

 

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli odluku da se sa vlasnicom Ugostiteljskog obrta „Ribarska kućica“ Nedjeljkom Marinković zaključi sudska nagodba kojom bi se reguliralo plaćanje 50 % iznosa dugovanja za koji je utužena.

 

POD 13)

Vijećnici su JEDNOGLASNO podržali prijedlog predsjednika vijeća Dora Adulmara da se iz općinskog proračuna uplati iznos od 40.000,00 kuna Udruzi općina u RH koja je pokrenula akciju prikupljanja novčanih sredstava za pomoć nastradalima u nedavnim poplavama u Hrvatskoj.

 

POD 14)

Vijećnik Ivica Šćepanović je zatražio da općina sufinancira nabavku knjiga učenicima Osnovne škole na području općine Bol za iduću školsku godinu.

Istaknuo je da se za iduću školsku godinu udžbenici za osnovnu školu kompletno mijenjaju, te će roditeljima kupnja novih knjiga predstavljati veliko financijsko opterećenje.

Vijećnici su podržali ovu inicijativu, te su ovlastili načelnika da sa predstavnicima Osnovne škole Bol utvrde iznos i način sufinanciranja nabavke knjiga.

Vijećnik Frane Lukšić je rekao da se za potrebe nabavke knjiga za osnovnu školu odriče svoje vijećničke naknade.

I vijećnik Tomislav Marčić je kazao da se odriče svoje vijećničke naknade, ali je izrazio želju da se ta sredstva akumuliraju, te da se namjena sredstava odredi naknadno kada naknada bude isplaćivana.

 

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09) čuva u uredu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

 

Sjednica je završila u 23.57 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

 

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Skip to content