Zapisnik sa 4. sjednice vijeća 2013.

Zapisnik sa 4. sjednice vijeća 2013.
22. srpnja, 2013. u 11:08:00

alt
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/13-01/92
Ur. broj: 2104/02-13-02/01
Bol, 19. lipnja 2013. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 4/2013 sjednice općinskog Vijeća održane dana 18. lipnja 2013. godine, sa početkom u 19.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Boris Škrbić, Srečko Karmelić, Jakov Okmažić, Sani Bodlović, Doro Adulmar, Frane Lukšić, Dinko Karninčić, Matko Baković, Branko Mikulić, Tomi Fabijanović, Ivica Ščepanović

Izočni: –

Ostali nazočni: Matko Martinić- voditelj službe za opću upravu u SDŽ – Ispostava Supetar po punomoći predstojnika Ureda državne uprave u SDŽ, Tihomir Marinković- načelnik Općine Bol, Mate Petrić-zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11 vijećnika.

B) Dnevni red, predložen u materijalima je prihvaćen jednoglasno, te glasi:

1. Izbor Mandatnog povjerenstva,

2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata,

-Utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika,

-Svečana prisega članova predstavničkog tijela,

3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja,

4. Izbor predsjednika i potpredsjednika predstavničkog tijela.

POD 1)

Gospodin Matko Martinić voditelj službe za opću upravu u SDŽ – Ispostava Supetar je, nakon uvida u Odluku o objavi rezultata izbora za članove općinskog vijeća Općine Bol Općinskog izbornog povjerenstva Općine Bol od 18. svibnja 2009. godine, konstatirao da vijeće Općine Bol broji ukupno 11 vijećnika, te da su na lokalnim izborima održanim 17. svibnja 2009. godine pojedine liste dobile slijedeći broj mjesta u općinskom vijeću, odnosno da su izabrani slijedeći vijećnici:

1. Socijaldemokratska partija Hrvatske-SDP

Dobila je 4 mjesta te su s te liste izabrani:

1. Tihomir Marinković

2. Boris Škrbić

3. Jakov Okmažić

4. Srečko Karmelić

2. Kandidacijska lista grupe birača

Dobila je 3 mjesta te su s te liste izabrani:

1. Doro Adulmar

2. Tomislav Marčić

3. Frane Lukšić

3. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Hrvatska socijalno-liberalna stranka-HSLS

Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević-HSP AS

Hrvatska seljačka stranka-HSS

Dobila je 3 mjesta te su s te liste izabrani:

1. Matko Baković

2. Branko Mikulić

3. Tomi Fabijanović

4. Kandidacijska lista grupe birača

Dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:

1. Ivica Ščepanović

Nakon utvrđivanja izbornih rezultata g. Matko Martinić je vijećnicima predložio izbor mandatnog povjerenstva.

Vijećnik Doro Adulmar je za članove mandatnog povjerenstva predložio slijedeće vijećnike:

1. Dinko Karninčić

2. Sani Bodlović

3. Matko Baković

Ovaj prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ova Odluka o izboru članova Mandatne komisije stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 2)

Nakon uvida u dokumentaciju za lokalne izbore Dinko Karninčić je u ime mandatnog povjerenstva je podnio slijedeće izvješće:

Tihomiru Marinkoviću iz Bola, Uz potok 19, na lokalnim izborima održanima 19. svibnja 2013. godine izbran za vijećnika općinskog vijeća Općine Bol, mandat miruje po sili zakona.

Naime, Tihomir Marinković obnaša dužnost načelnika Općine Bol, a općinski načelnik sukladno članku 89. Zakona o lokalnim izborima (NN br. 144/12) ne može biti član predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

Tihomir Marinković je izabran za vijećnika Općine Bol kao kandidat Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP).

Temeljem članka 81. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima («Narodne novine» br. 144/12) OO Socijaldemokratske partije Hrvatske Bol za zamjenika člana općinskog vijeća Općine Bol umjesto Tihomira Marinkovića iz Bola, Uz potok 19, člana SDP-a koji obnaša nespojivu dužnost načelnika Općine Bol, je imenovao zamjenika vijećnika, neizabranog kandidata SDP-a Sani Bodlović iz Bola, David-cesta 11.

Tomislavu Marčiću iz Bola, Domovinskog rata 54, na lokalnim izborima održanima 19. svibnja 2013. godine izbranom za vijećnika općinskog vijeća Općine Bol kao kandidat Kandidacijske liste grupe birača (Doro Adulmar), mandat miruje po sili zakona.

Naime, Tomislav Marčić nastavlja sa obavljanjem nespojive dužnosti direktora općinskog komunalnog poduzeća Grabov rat d.o.o., a mandat vijećnika za vrijeme obavljanja nespojive dužnosti, sukladno članku 79. Zakona o lokalnim izborima, miruje.

Odredbom članka 81. stavak 4. Zakona o lokalnim izborima («Narodne novine» br. 144/12) je propisano da člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi slijedeći neizabrani kandidat s liste, a to je u ovom slučaju Dinko Karninčić iz Bola, Rudina 10.

Nakon uvida u Odluku o objavi rezultata izbora za članove općinskog vijeća, te nakon uvida u gore utvrđena mirovanja mandata vijećnika i u dopise o određivanju zamjenika vijećnika mandatno povjerenstvo je verificiralo mandate slijedećih vijećnika:

1. Boris Škrbić

2. Jakov Okmažić

3. Srečko Karmelić

4. Sani Bodlović

5. Doro Adulmar

6. Frane Lukšić

7. Dinko Karninčić

8. Matko Baković

9. Branko Mikulić

10. Tomi Fabijanović

11. Ivica Ščepanović

Zaključak o verifikaciji mandata vijećnika stupa na snagu danom donošenja, a objavit će u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

Mandatno povjerenstvo je, nadalje, sukladno članku 87 stavak 4., utvrdilo da je prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova gospodin Boris Škrbić, te da Boris Škrbić ima ovlasti do izbora predsjednika predsjedavati konstituirajućom sjednicom.

Zaključak o utvrđivanju je prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

Predsjedavajući Boris Škrbić je vijećnicima pročitao tekst svečane prisege:

„Prisežem svojom čašću da ću dužnost člana općinskog vijeća Općine Bol obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, Zakona i Statuta Općine Bol i poštivati pravni poredak, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Općine Bol, Splitsko-dalmatinske županije i Republike Hrvatske.“

Nakon toga svi nazočni vijećnici su prisegnuli i potpisali svečanu prisegu.

POD 3)

Iznesena su dva prijedloga za izbor članova Odbora za izbor i imenovanja.

Prijedlog Jakova Okmažića, u ime četiri vijećnika sa liste SDP-a, za članove Odbora za izbor i imenovanja je glasio:

1. Sani Bodlović -predsjednica

2. Jakov Okmažić

3. Srečko Karmelić

4. Matko Baković

5. Dinko Karninčić

Doro Adulmar je, u ime vijećnika sa liste grupe birača Dora Adulmara i koalicijske liste predvođene HDZ-om, iznio slijedeći prijedlog članova Odbora za izbor i imenovanja:

1. Frane Lukšić-predsjednik

2. Matko Baković

3. Tomi Fabjanović

4. Dinko Karninčić

5. Sani Bodlović

Prijedlog Jakova Okmažića je dobio 4 glasa ZA.

Prijedlog Dora Adulmara je dobio 6 glasova ZA, 4 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽAN glas, odnosno ovaj prijedlog je usvojen.

Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 4)

Nakon sjednice Odbora za izbor i imenovanje, Frane Lukšić je u ime Odbora predložilo Dora Adulmara za predsjednika vijeća.

Boris Škrbić u ime vijećnika SDP-a je predložio Sani Bodlović za predsjednicu Općinskog vijeća.

Doro Adulmar je izabran za predsjednika općinskog vijeća Općine Bol, rezultat glasovanja je bio slijedeći: 6 glasova ZA, 1 glas SUZDRŽAN i 4 glasa PROTIV.

Odluka o izboru predsjednika općinskog vijeća Općine Bol stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

Frane Lukšić u ime Odbora za izbor i imenovanja je predložilo Matka Bakovića za prvog potpredsjednika vijeća.

Matko Baković je izabran za prvog potpredsjednika općinskog vijeća Općine Bol, rezultat glasovanja je bio slijedeći: 6 glasova ZA, 1 glas SUZDRŽAN i 4 glasa PROTIV.

Odluka o izboru prvog potpredsjednika općinskog vijeća Općine Bol stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

Matko Martinić je upoznao vijećnike sa odredbama Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12) prema kojima se drugi potpredsjednik vijeća u pravilu bira iz redova vijećničke manjine.

Jakov Okmažić je u ime SDP-a, odnosno vijećničke manjine u općinskom vijeću, predložio Borisa Škrbića za drugog potpredsjednika općinskog vijeća.

Boris Škrbić je izabran za drugog potpredsjednika općinskog vijeća Općine Bol, rezultat glasovanja je bio slijedeći: 10 glasova ZA, 1 glas SUZDRŽAN.

Odluka o izboru drugog potpredsjednika općinskog vijeća Općine Bol stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

Izborom predsjednika vijeća konstituirano je općinsko vijeće Općine Bol.

Doro Adulmar je kazao da je ovo iznimno častan i odgovoran posao, te je zahvalio vijećnicima na ukazanom povjerenju. Izrazio je nadu da će neovisno o stranačkim razlikama zadobiti povjerenje svih vijećnika i građana Općine Bol, kako bi svi zajedničkim snagama radili na boljitku Općine Bol i njenih stanovnika.

Načelnik Tihomir Marinković je čestitao Doru Adulmaru na izboru za predsjednika općinskog vijeća Općine Bol te je također najavio međusobnu suradnju u interesu Općine Bol.

Sjednica je završila u 19.30 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Skip to content