Zapisnik sa 4. sjednice vijeća 2012.

11. rujna, 2012. u 12:30:54

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

 

Klasa: 021-05/12-01/88

Ur. broj: 2104/02-12-02/01

Bol, 23. srpnja 2012. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  4/2012 sjednice općinskog Vijeća održane dana 20. srpnja 2012. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.

 

Nazočni: Jakša Marinković Šimić (predsjednik općinskog vijeća), Zvonko Marić (prvi potpredsjednik općinskog vijeća), Merlin Katić, Branko Mikulić, Vice Klapež, Matko Baković (drugi potpredsjednik općinskog vijeća), Vinko Kraljević, Jakša Marinković Tomić, Boris Škrbić, Srečko Karmelić.

 

Izočni: Jakov Okmažić.

 

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić- zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Tomislav Marčić- direktor KJP Grabov rat d.o.o., Siniša Soljačić i Ana Marija Botteri Peruzović- predstavnici udruge za bolji Bol (točka 3. dnevnog reda), Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar.

 

A)    Utvrđuje se kvorum, prisutno je 10  vijećnika.

 

B)    Usmeno izvješće načelnika o radu Općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

 

Načelnik je kazao da zbog kratkog vremena koje je proteklo od prošle sjednice vijeća nema potrebe da daje posebno izvješće o radu između dvije sjednice vijeća.

Samo je upoznao vijećnike da je sa plaže Martinica nestao ponton koji služi za potrebe plivačke škole te se traži zamjensko rješenje, odnosno da će se nabaviti novi ponton za plivačku školu.

C)    Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

Vijećnik Matko Baković je pitao načelnika da li konjići koji se iznajmljuju na Rivi imaju koncesiju odnosno rješenje o korištenju javne površine odnosno da li je ta djelatnost predviđena općinskim odlukama.

Načelnik je odgovorio da je gospođa koja iznajmljuje konjiće na Rivi hrvatski branitelj te boluje od PTSP-a. Rekao je da joj je ove godine eksperimentalno dopustio objavljenje te djelatnosti iz humanitarnih razloga da bi joj pomogao da ostvari socijalne kontakte te da će, ukoliko ta djelatnost bude profitabilna, dogodine odrediti  adekvatnu naknadu za obavljanje te djelatnosti.

Matko Baković je kazao da svi koji obavljaju kakvu djelatnost  na području Općine Bol trebaju imati isti tretman, odnosno da je i u ovom slučaju trebalo obavljanje djelatnosti predvidjeti općinskim odlukama i odrediti, ove godine makar i simboličnu, naknadu.

Vijećnik Vice Klapež je konstatirao da je nekoliko djece ostalo neupisano u Dječji vrtić.

Kazao je da je na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića od v.d. ravnateljice vrtića doznao da je razlog tome nedostatak prostora.

Zbog toga je pitao načelnika da li se može iznaći nekakvo rješenje ovog problema, odnosno dali se može prostor proširiti, odnosno eventualno urediti još jedna prostorija u potkrovlju kako bi sva djeca u Bolu ostvarila pravo na pohađanje dječjeg vrtića.

Načelnik je odgovorio da ove jeseni planira  početi  sa izradom projekta obnove vrtića i uređenja potkrovlja na načelima energetske učinkovitosti, a nakon izrade projekta aplicirat će se  na natječaje Fonda za energetsku učinkovitost koji bi trebao sufinancirati realizaciju ovog projekta.

Vijećnik Jakša Marinković Tomić je zahvalio na pismenim odgovorima na njegova vijećnička pitanja, ali je kazao da nije u potpunosti zadovoljan sadržajem odgovora odnosno da nisu dovoljno precizni. Primjerice, na pitanje tko je platio troškove odlaska bolske delegacije u Beograd i koji se rezultati od toga mogu očekivati, smatra da nije dobio precizna predviđanja povećanja broja gostiju iz Srbije.

Načelnik je odgovorio da on ne može gatati, ali smatra da će prezentacija Bola u Beogradu dati pozitivne rezultate te da  očekuje daljnje  povećavanje broja gostiju iz Srbije.

Jakša Marinković Tomić je kazao da smatra da se prostorom Doma kulture ne gospodari kako treba te da se i uz minimalne troškove i zahvate taj prostor mogao donekle urediti (da gosti imaju normalan WC i sl.).

Načelnik je kazao da ne želi improvizirati kod uređenja Doma kulture, te da će se nakon uređenja imovinsko-pravnih odnosa krenuti u realizaciju projekta rekonstrukcije i dogradnje objekta. Načelnik je također upoznao vijećnike da je trenutno u izradi i projekt rekonstrukcije krova Doma kulture na načelima energetske učinkovitosti.

Vijećnik Srečko Karmelić je pitao što se sve poduzelo da se spriječi obavljanje djelatnosti novonastalih nelegalnih kamp odmorišta i parkirališta.

Pročelnik  Stipe Karmelić je odgovorio da je općinska uprava poslala prijave svim nadležnim institucijama  i to Policiji, Ministarstvu zaštite okoliša i Građevinskoj inspekciji.

Policija se očitovala da nisu nadležni za sprječavanja parkiranja vozila na privatnom zemljištu.

Inspektorica Ministarstva zaštite okoliša je bila na terenu i poduzela zakonske mjere protiv Marija Eterovića jer on pruža usluge ispod južne ceste Bol Murvica tj. u zaštićenom krajoliku.

Inspektorica Ministarstva zaštite okoliša nije intervenirala protiv Vladimira Matića jer se njegovo kampiralište nalazi izvan granica zaštite, a u međuvremenu je od Ministarstva gospodarstva-Ispostava Supetar ishodio rješenje o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu, i to upravo na čestica zemlje na kojoj je uređeno kampiralište.

O poduzetim mjerama inspektorice zaštite okoliša i Ureda za gospodarstvo iz Supetra općinska uprava ima neslužbena saznanja jer u ovim slučajevima nije stranka u postupku.

Vijećnik Vinko Kraljević je zahvalio što je poslušana njegova sugestija i što su postavljena 2 stupića, odnosno što je rezervirano jedno parkirno mjesto kod Doma staraca za potrebe korisnika Doma.

Vijećnik Vinko Kraljević je pitao koja je granica zaštićenog pojasa plaže Zlatni rat.

Pročelnik Stipe Karmelić je odgovorio da je to sada južna cesta za Murvicu, te da se radi o području od cca 12 ha, te vijećnicima dostavio grafički prikaz granica zaštićenog krajobraza plaže Zlatni rat.

D)    Predsjednik Općinskog vijeća Jakša Marinković-Šimić je konstatirao da nije bilo pismenih primjedbi na zapisnik sa 3/12 sjednice Općinskog vijeća.

Vijećnik Matko Baković je iznio usmene primjedbe na zapisnik sa 3/2012 sjednice vijeća. Naime, istaknuo je da je pitanje zbog čega se ponovno mora održavati javna rasprava o izmjenama i dopunama PPU Općine Bol, o UPU groblja i o UPU naselja Bol nije iznio Vice Klapež već on, te da nije napisana njegova izjava da prema ocjeni Gonga Općina Bol spada među netransparentne općine u RH.

Vijećnik Vice Klapež je također iznio usmenu primjedbu na zapisnik.

Naime, rekao je da uz njegovu konstataciju da općinska uprava ne poštuje zakonsku odredbu o 40 satnom radnom tjednu nije napisana njegova tvrdnja da općinska uprava zbog toga ne radi po zakonu, te da radi na štetu građana Općine Bol.

Vijećnik Vinko Kraljević je iznio usmenu primjedbu na zapisnik.

Rekao da on nije tražio osiguranje parking mjesta u šumici kod Doma staraca, kao što piše u zapisniku sa 3/2012. sjednice vijeća,  već na cesti kod Doma staraca.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

 

Zapisnik sa 3/12 sjednice općinskog vijeća, uz iznesene primjedbe, usvojen je jednoglasno.

 

E)     Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike da su prije sjednice vijeća, a poslije dostave materijala za sjednicu, zaprimljene dvije molbe građana naslovljene na općinsko vijeće te je predložio da se Dnevni red sjednice nadopuni sa točkom: Rasprava i donošenje odluka o pristiglim molbama.

Nadalje, pročelnik je upoznao vijećnike sa sadržajem prispjelih molbi.

Braniteljska zadruga Zmajeva špilja traži nadopunu Plana korištenja javnih površina radi iznajmljivanja motornih vozila kod kuće Radić, sjeverno od benzinske postaje.

Nevenko Marić traži suglasnost za postavljenje kioska za prodaju robe i brze hrane sa privatne čestice zemlje 640/1 k.o. Bol, koja se nalazi na početku Šetnice Put Zlatnog rata.

Vijećnici nisu prihvatili prijedlog nadopune dnevnog reda sjednice vijeća, te se o ovim molbama neće raspravljati.

 

Dnevni red, kao što je predložen u materijalima je prihvaćen jednoglasno, te glasi:

  1. Rasprava i prihvaćanje izvješća o radu načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine.
  2. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva… izrađene od tvrtke ZAST d.o.o. iz Splita.
  3. Rasprava i donošenje zaključka o idejnom projektu dogradnje bolske luke.

Gosti: predstavnici udruge za bolji Bol

  1. Rasprava i donošenje odluke o davanju javnih priznanja općine Bol za 2012. godinu.
  2. Rasprava i donošenje zaključka o naknadi za ljetni rad ravnateljice  Centra za kulturu.
  3. Rasprava i donošenje zaključka o stavljanju na dnevni red prijedlog akta koji nije prihvaćen u prethodnom razdoblju od 6 mjeseci.
  4. Rasprava i donošenje odluke o drugom rebalansu proračuna Općine Bol za 2012. godinu
  5. Rasprava i donošenje zaključka o razdiobi sredstava na depozitu kod HBOR-a za 2012. godinu.
  6. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2012. godinu

 

 

DNEVNI RED:

POD 1)

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da je prema odredbama Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi obveza načelnika podnositi šestomjesečna izvješća o svome radu te da se izvješće načelnika prihvaća većinom glasova nazočnih.

Načelnik je kazao da su u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine održane tri sjednice općinskog vijeća te daje na svakoj sjednici izvješćivao vijećnike o radu, a vijećnici su također redovno postavljali pitanja i dobivali odgovore radi bolje informiranosti.

Načelnik je podsjetio nazočne  da je vijeće općine Bol donijelo odluku o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Bol te o izradi UPU-a naselja Bol i UPU-a novog groblja. Nadalje, kazao je da iako je provedena procedura javnog izlaganja i javne rasprave i odgovoreno na sve pismene prijedloge i primjedbe za izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine Bol, za UPU naselja Bol i za UPU groblja Sv. Lucija, u predviđenom roku nisu ishođene sve potrebne suglasnosti i mišljenja, te je u lipnju započela ponovna javna rasprava o istim planovima. Razlozi za ne donošenje planova u predviđenom roku su čekanje na određivanje granica zone A i zone B zaštite koje je konzervatorski odjel u Splitu odobrio tek u lipnju 2012. godine i izrada idejnog projekta bolske luke kojeg je Konzervatorski odjel u Splitu odobrio također tek u lipnju 2012. godine.

Načelnik je izvijestio vijećnike da je završena rekonstrukcija krova Dominikanskog samostana.

Izgrađeno je novih 40 metara kanalizacije na Glavici. Postavljeno je 200 m nove vodovodne cijevi od kuće Stano do naselja Blato-Ratac.

Na tržnici je postavljen elektro-priključak te je postavljen elektro-ormarić do svakog prodajnog mjesta.

Također je kazao da su prilikom rekonstrukcije podruma na Studencu rekonstruirane kanalizacijske i vodovodne cijevi i elektrokabeli na Rudini, te je Rudina ponovo asfaltirana.

Sanirana je kanalizacijska cijev u more te je sada u funkciji ispust u dužini od oko 1050 metara.

Načelnik je, nadalje, kazao da su ishođene građevne dozvole za izgradnju kanalizacije na istočnom dijelu Bola, te je taj projekt prijavljen na IPARD program radi dobivanja  sredstava iz EU fondova.

Ishođene su i građevne dozvole za izgradnju vodovodne i kanalizacijske mreže u Murvici zajedno sa mehaničkim pročistačem, a ovi projekti su dostavljeni Ministarstvu regionalnog razvoja radi dobivanja sredstava iz EU fondova.

ŽUC Split financiraju rekonstrukciju ceste Bol-Murvice, a asfaltiranje će se obaviti nakon turističke sezone.

Načelnik je kazao da je Bol postao član Svjetske udruge karnevalskih gradova.

Načelnik je istaknuo da su javne potrebe građana u kulturi, predškolskom odgoju, u športu, protupožarnoj zaštiti su redovito servisirane, te da se redovito izdvajaju sredstva za socijalne potrebe građana.

Održavanje komunalne infrastrukture je po ugovoru povjereno tvrtki Grabov rat d.o.o. i za to se plaća naknada po ugovoru.

Načelnik je prema zakonu dužan  brinuti o funkcioniranju rada Turističke zajednice, te je konstatirao da je ovogodišnja turistička sezona dobro započela jer u svibnju i lipnju imamo povećan broj gostiju s obzirom na prošlu godinu.

Načelnik je na kraju istaknuo da je održavao brojne kontakte sa odgovornim osobama u SDŽ, u državnim institucijama i na nivou otoka Brača.

Nakon izlaganja načelnika predsjednik vijeća je otvorio rasprvu.

Zainteresiranih za raspravu nije bilo.

Na prijedlog predsjednika vijeća uslijedilo je glasovanje o prihvaćanju ovog izvješća.

 

Vijećnici većinom glasova nisu prihvatili Izvješće o radu načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine.

 

POD 2)

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju općina je dužna imati procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od velikih nesreća.

Na procjenu je ishođena suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje. U procjeni su primijećene neke greške, ali je obveza raditi i reviziju procjene svake godine, pa se te greške mogu ispraviti. Procjena je osnovica za izradu plana zaštite i osnovica za ustrojavanje postrojbe civilne zaštite.

Predloženom odlukom donosi se Procjena ugroženosti izrađena od tvrtke ZAST d.o.o. iz Splita od travnja 2012. godine, na koju je prethodno ishođena suglasnost državne uprave za zaštitu i spašavanje, područnog ureda iz Splita, klasa: 810-03/12-04/05, ur.broj: 543-15-12-3 od 27. lipnja 2012. godine.

Matko Baković je kazao da su se u Procjeni ugroženosti mogli kvalitetnije obuhvatiti svi gospodarski subjekti, te da procjenu treba nadopuniti.

Načelnik je predložio da se ova Procjena ugroženosti prihvati, budući da je donošenje Procjene zakonska obveza, te da se ona  naknadno nadopuni.

 

Odluka o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva… izrađene od tvrtke ZAST d.o.o. iz Splita je JEDNOGLASNO usvojena, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 3)

Predstavnici udruge za bolji Bol Ana Marija Botteri Peruzović i Siniša Soljačić su vijećnicima iznijeli svoje komentare i prijedloge na Prostorni plan Općine Bol vezano uz luku nautičkog turizma u Bolu, dogradnju postojećeg lukobrana i uređenja zapadnog dijela luke.

Smatraju da produženje i izgradnja lukobrana, kako je planirano, nije dobro rješenje i neće rezultirati time da imamo stabilniju katamaransku prugu tijekom zimskih mjeseci. Siniša Soljačić je kazao da je do tog zaključka došao razgovarajući sa zapovjednicima katamarana, s vlasnicima većih turističkih brodova i konzultirajući se sa brodskim pilotima. Naime, planirano produženje postojećeg glavnog lukobrana, ne u pravcu postojećeg već više prema zapadu, uz planirano produženje gata ispred škole za dodatnih 30 metara stvara jedan  zatvoreni lučki prostor u kojemu će manevriranje katamarana pri lošijim vremenskim uvjetima biti jako otežano, opasno i vrlo rizično. Kazao je da planirano uređenje istočne strane glavnog lukobrana s mogućnošću pristajanja na mostiće („delfine“) je za katamarane potpuno neupotrebljivo i da oni uopće ne pristaju na tako uređenu obalu, čak ni u najboljim vremenskim uvjetima. Kako moguće rješenje predložio je produžiti lukobran u pravcu sadašnjega s mogućnošću pristajanja na obje strane.

Nadalje, Siniša Soljačić je kazao da se uređenje zapadnog dijela luke također planira napraviti po sistemu „delfina“. Smatra da „delfini“ nisu dobro rješenje za pristajanje brodova te da se rade smo tamo gdje ne postoje druge mogućnosti. Kao dobro rješenje je istaknuo mogućnost gradnje „normalnog“ pristana, odnosno klasične rive. Istaknuo je da planirani mali lukobran kod početka Šetnice bi trebao biti duži, dimenzija oko 30 metara, kako bi osigurao djelomičnu zaštitu od ljetnog maestrala.

Treća primjedba se odnosi na izgradnju luke nautičkog turizma tj. marine na području Račića. Smatra da je ta marina prevelika i da je intervencija u prostoru ogromna.

Zaključno predstavnici Udruge za bolji Bol su predložili da se luka nautičkog turizma smanji i da se prilagodi potrebama mjesta i mještana Bola, te da se vodi računa o intervenciji u prostoru i održivom razvoju. Smatraju da kapacitet sportske luke ne bi trebao biti veći od 100 vezova što bi zadovoljilo potrebe mjesta i što bi bilo prikladno za Bol.

Također su predložili da se na predjelu Račić umjesto lukobrana i vezova napravi dobro uređeno sidrište za jahte sa 24 satnim servisom snabdijevanja i prijevoza plovila na obalu i obrnuto. Smatraju da su očuvanje okoliša i lokalnog ekosustava prioritet, te jedini ispravan put u daljnjem razvoju bolskog turizma.

 

Vijećnici i načelnik su primili na znanje izlaganje predstavnika Udruge za bolji Bol, te su prihvatili mogućnost da se, uz konzultacije struke, izvrše potrebne dorade i korekcije predloženog idejnog projekta dogradnje bolske luke.

 

POD 4)

Pročelnik Stipe Karmelić upoznao je vijećnike sa prijedlogom Odluke o dodijeli javnih priznanja Općine Bol za 2012. godinu.

Komisija za dodjelu javnih priznanja u sastavu: Jakša Marinković Tomić, Zvonko Marić, Ana Marija Botteri Peruzović i Tihomir Marinković je  predložila slijedeću osobu za dobitnika javnog priznanja Općine Bol:

  1. Božica Karmelić- pojedinačno javno priznanje općine Bol Grb općine Bol kao znak priznanja za dugogodišnji rad na području odgoja i obrazovanja na Bolu.

 

Odluka o dodijeli javnog priznanja GRB OPĆINE BOL donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

Predsjednik vijeća Jakša Marinković Šimić je predložio da visina novčane naknade za javno priznanje – Grb Općine Bol u 2012. godini iznosi 6.000,00 kuna.

 

Odluka o  naknadama za dobitnike javnih priznanja donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 5)

Pročelnik je obrazložio razloge za donošenje zaključka o naknadi za rad  ravnateljice Centra za kulturu.

Naime,  ravnateljica Ivana Bošković Ivičić je zaposlena  u školi na oko 40% radnog vremena, te njena plaća ravnateljice iznosi

oko 60 % plaće ravnatelja Centra za kulturu.

Prošle godine je gospođa Ivana Bošković Ivičić dobivala naknadu za ljetni angažman u iznosu od 2.000,00 kuna mjesečno na rok od šest mjeseci.

Zbog toga, a zbog povećanog obima posla tijekom ljetnih mjeseci, nameće se potreba za određivanjem dodatne novčane naknade kako bi se rad ravnateljice adekvatno vrednovao.

Vijećnik Matko Baković i prvi potpredsjednik vijeća Zvonko Marić su predložili da v.d. ravnateljica tijekom 6 mjeseci dobiva uz plaću dodatnu novčanu naknadu u iznosu od 3.000,00 kuna mjesečno.

I načelnik Tihomir Marinković je podržao ovaj prijedlog.

 

Predloženi zaključak o naknadi za rad v. ravnateljice Centra za kulturu, donesen je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 6)

Pročelnik Stipe Karmelić je podsjetio vijećnike da na prošloj sjednici nije prihvaćen prijedlog  rebalansa proračuna, a time ni zaključak o razdiobi sredstava na depozitu kod HBOR-a, niti odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje komunalne infrastrukture, te da, sukladno čl. 117. Poslovnika Općine Bol („Sl. Gl.“ br 05/09),  prethodno  vijeće treba odlučiti hoće li te točke dnevnog reda ponovno staviti na raspravu i donošenje.

 

Vijećnici nisu prihvatili prijedlog zaključka o stavljanju na dnevni red akata koji nisu prihvaćeni u prethodnom razdoblju od 6 mjeseci.

 

Budući da nije prihvaćen zaključak o stavljanju na dnevni red prijedloga akata koji nisu prihvaćeni u prethodnom razdoblju od 6 mjeseci o točkama  POD 7), POD 8) i POD 9) se nije raspravljalo.

 

Sjednica je završila u 21.20 sati

 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Jakša Marinković-Šimić

 

Skip to content