Zapisnik sa 4. sjednice vijeća 2011.

22. srpnja, 2011. u 9:44:52

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL
Klasa: 021-05/11-01/121
Ur. broj: 2104/02-11-02/01
Bol, 29. lipnja 2011. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  4/2011 sjednice općinskog Vijeća održane dana 28. lipnja 2011. godine, sa početkom u 21.00 sat, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Jakša Marinković Šimić (predsjednik općinskog vijeća), Zvonko Marić (prvi potpredsjednik općinskog vijeća), Merlin Katić, Branko Mikulić, Vice Klapež, Matko Baković (drugi potpredsjednik općinskog vijeća), Jakov Okmažić, Vinko Kraljević, Jakša Marinković Tomić, Boris Škrbić, Srečko Karmelić.

Izočni: –

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić- zamjenik načelnika Općine Bol, Tomislav Marčić- direktor KJP Grabov rat d.o.o., Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar.

A)    Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11 vijećnika.
B)    Usmeno izvješće načelnika o radu Općine Bol između dvije sjednice vijeća:
Načelnik je kazao da za ovu tematsku sjednicu nije pripremio izvješće o radu između dvije sjednice vijeća, te je pozvao vijećnike, ukoliko žele, da postave vijećnička pitanja.

Pitanja vijećnika, prijedlozi i primjedbe vijećnika:
Vijećnik Boris Škrbić je postavio slijedeća pitanja direktoru KJP Grabov rat d.o.o. Tomislavu Marčiću:
1.    Da li je izvršena dokapitalizacija tvrtke Grabov rat, te gdje je plasirano 510.000,00 kuna?
2.    Da li je plaća direktora KJP Grabov rat određena koeficijentom ili menadžerskim ugovorom, te kolika je plaća direktora KJP Grabov rat?
3.     Tko uzima 1000 boca dnevno sa plaže Zlatni rat?
4.    Koliki je dug Slavka Šimića prema tvrtki Grabov rat?
5.    Radi usporedbe zatražio je da se vijećnicima dostavi bilanca poduzeća Grabov rat do 30.06.2011. godine, te bilanca do 30. 06. 2010. godine.
Direktor Tomislav Marčić je odgovorio da je kod javnog bilježnika izvršena zakonom predviđena procedura da bi se na trgovačkom sudu formalno provela dokapitalizacija tvrtke Grabov rat, a da su novčana sredstva utrošena dijelom za sanaciju dugovanja firme, a dijelom za investicije i pripremu turističke sezone.
Tomislav Marčić je odgovorio da sa tvrtkom Grabov rat ima potpisan menadžerski ugovor, te da prema tom ugovoru dobiva plaću u iznosu cca 10.000,00 kn neto.
Tomislav Marčić je ponovio da se  tvrtka Grabov rat neće baviti sakupljanjem boca po plaži Zlatni rat, jer je trošak rada djelatnika  veći od moguće koristi od te djelatnosti.
Glede dugovanja Slavka Šimića, direktor Tomislav Marčić je kazao da je dugovanje uglavnom podmireno, te da je g. Šimić Grabovom ratu, eventualno, dužan još nekoliko tisuća kuna.
Tomislav Marčić je rekao da će vijećnicima radi usporedbe poslovanja dostaviti bilancu poduzeća Grabov rat do 30.06.2011. godine, te bilancu poduzeća do 30. 06. 2010. godine, te da je prema njegovim saznanjima  u 2011. godini evidentan rast  prometa na plaži Zlatni rat za mjesece svibanj i lipanj.
Vijećnik Matko Baković je pitao zbog čega se ponavlja javna rasprava za UPU.
Pročelnik  Stipe Karmelić je odgovorio da je zakonom propisano da se u roku od 9 mjeseci od provedene javne rasprave prikupe sve suglasnosti ministarstava i županije, ali da je u  ovom slučaju taj rok premašen pa je ponavljanje javne rasprave zakonska obveza.
Vice Klapež je pitao načelnika da li je upoznat sa izvođenjem radova  betoniranja ceste do groblja u Murvici, te zbog čega taj posao sufinancira Općina Nerežišća, a ne Općina Bol.
Vice Klapež je, nadalje, pitao načelnika što je sa boćalištem u Murvici.
Načelnik je odgovorio da se betoniranje ceste do groblja u Murvici vrši u privatnoj režiji.
Naime, gospodin Smiljan Pavišić je dolazio u Općinu Bol sa prijedlogom da se sufinancira betoniranje „štrode“ od ceste do groblja, ali mu je odgovoreno da je sada vrijeme zabrane izvođenja građevinskih radova, te da Općina Bol može sudjelovati u sufinanciranju samo ako je to u proračunu predviđeno i to nakon turističke sezone ili početkom 2012. godine.
Osim toga izgleda da se ulica betonira u privatnoj režiji radi omogućavanja dolaska automobilom do privatnog zemljišta oko groblja. Općina Nerežišća rado financira manje projekte po Murvici da bi pred Povjerenstvom za određivanje granica JLS pokazala svoju brigu o navodno svome području jer svi kriteriji iz Pravilnika o određivanju granica JLS su na strani Općine Bol.
Što se tiče boćališta, načelnik je kazao da je Općina Bol vlasnik 2/3 idealnog dijela cijele parcele, te da se na općinskom dijelu parcele uz boćalište planira i izgradnja biološkog pročišćivača za Murvicu.
Vice Klapež je zatražio od načelnika da mu dostavi sve podatke o troškovima reprezentacije u 2011. godini, te je od direktora KJP Grabov rat zatražio da mu dostavi sve zapisnike sa sjednica Skupštine KJP Grabov rat koje su održane do njegovog stupanja na dužnost direktora.
Tomislav Marčić je kazao da ne postoji ni jedan zapisnik Skupštine KJP Grabov rat do njegovog dolaska na mjesto direktora, te da mu ih ne može dostaviti.
Branko Mikulić je pitao načelnika da li je istinita informacija da se ukida ispostava  Lučke kapetanije na Bolu zbog  isteka Ugovora o zakupu prostora ispostave.
Načelnik je odgovorio da prvi put čuje za tu informaciju, te da je Općina Bol voljna produžiti Ugovor o zakupu poslovnog prostora sa Lučkom kapetanijom, ali da Lučka kapetanija  treba inicirati produženje ugovora.
Branko Mikulić je pitao načelnika da li će i ove godine policija biti  stacionirana na Bolu.
Načelnik je odgovorio da Policijska uprava  ove godine ne planira stacioniranje policijskih snaga na Bolu jer nismo incidentna sredina te zbog mjera štednje, ali da su predstavnici PP Brač obećali česte policijske patrole na Bolu u špici turističke sezone.
Vijećnik Jakša Marinković Tomić je pitao kako su prošli natječaji raspisani za zakup poslovnog prostora za kiosk na benzinskoj postaji.
Načelnik je odgovorio da su raspisani natječaji poništeni, budući da nije bilo zainteresiranih kandidata, te da će i ove godine on služiti kao informacijski pult TZO Bol.
Vijećnik Srečko Karmelić je pitao što je općina poduzela u svezi nelegalnog kampa na Zlatnom ratu i nelegalnog parkirališta na parceli Nevena Marića.
Načelnik je odgovorio da su o tome obaviještene sve nadležne institucije, te da se očekuju njihove reakcije.
Vinko Kraljević je zamolio direktora KJP Grabov rat da naloži svojim djelatnicima da postavi stupić koji bi  bio mehanička prepreka za prolaz vozilima u ulicu Ante Radića, te da promjene razbijenu klupu ispod restorana Vagabundo.
Mate Petrić je pitao direktora KJP Grabov rat da li je dovršena procedura upisa dokapitalizacije KJP Grabov rat kod Trgovačkog suda.
Direktor Tomislav Marčić je kazao da su on i predsjednik vijeća kod javnog bilježnika obavili svu traženu proceduru, te da formalni upis kod Trgovačkog suda u Splitu  ovisi samo o ažurnosti tog suda.
Vice Klapež je apelirao i na načelnika i na predsjednika vijeća da ulože dodatan napor i još jednom pokušaju ishoditi da se i ove godine, makar samo u špici sezone, policija stacionira na Bolu.
Načelnik je prihvatio prijedlog Vice Klapeža, te je obećao da će još jednom pokušati postaviti takav zahtjev Policijskoj upravi.
Tomislav Marčić je pitao tko je dozvolio postavljanje podvodne rasvjete u luci Bol.
Kazao je da, prema njegovim saznanjima,  postavljanje rasvjete nije dozvolio koncesionar luke KJP Grabov rat ni Lučka kapetanija, te da nisu izvršeni ni potrebni atesti za postavljanje podvodne rasvjete.
Načelnik je odgovorio da općina nije ni organizacijski ni financijski sudjelovala u postavljanju podvodne rasvjete, ali da  inicijativa o podvodnoj rasvjeti u luci postoji već više godina i da je on inicijatorima o njoj iznio pozitivno mišljenje.
Načelnik smatra da instalirana rasvjeta treba imati sve tražene ateste i dozvole.

C)    Predsjednik Općinskog vijeća Jakša Marinković-Šimić je konstatirao da nije bilo pismenih primjedbi na zapisnik sa 3/11 sjednice Općinskog vijeća.
Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.
Zapisnik sa 3/11 sjednice vijeća je  usvojen sa 10 glasova ZA i 1 glasom PROTIV.
Nakon usvajanja zapisnika Tomislav Marčić je zamolio pročelnika da umnoži njegov Ugovor o radu sa tvrtkom Grabov rat i da ga dostavi svim vijećnicima, te je tako ispunio obvezu pismenog odgovora na vijećničko pitanje Vinka Kraljevića.

D)    Dnevni red, uz predloženu nadopunu predsjednika vijeća da se u materijalima predloženoj točci Dnevnog reda doda i točka 2. Rasprava i donošenje odluke o postavljanju jednostavnih podesta otvorenih terasa u šumici na plaži Zlatni rat,  je prihvaćen je sa  6 glasova za i 5 glasova PROTIV, te glasi:

1. Rasprava i donošenje zaključka o pružanju ugostiteljske usluge sa štekata caffe bara Varadero II u šumici na plaži Zlatni rat.
2. Rasprava i donošenje odluke o postavljanju jednostavnih podesta otvorenih terasa u šumici na plaži Zlatni rat.

DNEVNI RED:

POD 1)
Na temelju članka 70. Poslovnika općinskog vijeća Općine Bol načelnik Tihomir Marinković je predložio sazivanje ove sjednice općinskog vijeća.
U obrazloženju načelnik je naveo da je dana 01. lipnja 2011. godine vlasnik obrta Varadero II iz Bola započeo je sa montažom bespravnog štekata i šanka u šumici na plaži Zlatni rat.
Načelnik predlaže vijećnicima da rasprave o opasnosti koja proizlazi iz nepoštivanja pravne države, a za posljedicu može imati poništenje ugovora o koncesiji plaže Zlatni rat između Skupštine SDŽ i KJP Grabov rat d.o.o. Bol.
U materijalima je vijećnicima dostavljeno očitovanje Upravnog odjela za pomorstvo SDŽ prema uredu Predsjednika od 08. travnja 2011. godine, očitovanje Upravnog odjela za pomorstvo SDŽ prema Općinskom državnom odvjetništvu u Supetru od 09. svibnja 2011. godine, odgovor Upravnog odjela za pomorstvo SDŽ općinskom poduzeću Grabov rat d.o.o. od 01. lipnja i očitovanje Upravnog odjela za pomorstvo SDŽ Ministarstvu mora od 01. lipnja 2011. godine.
Načelnik je rekao da je u svim gore navedenim dopisima izričito kazano da za raspisivanje natječaja i prenošenje dijela prava posebne uporabe i korištenja plaže Zlatni rat za montažni objekt jednostavnih usluga-caffe bar, nije od strane davatelja koncesije dano odobrenje, te se montažom štekata i šanka u režiji tvrtke Varadero II ne poštuje ugovor između SDŽ i tvrtke Grabov rat.
U raspravi o ovoj temi vijećnik Boris Škrbić je kazao da je ugostiteljstvo na plaži Zlatni rat  najprofitabilnija  djelatnost KJP Grabov rat. Smatra da je davanje u podkoncesiju ugostiteljske djelatnosti obrtu Varadero II napravljena velika materijalna šteta općinskoj firmi.  Iznio je mišljenje da najam koji obrt Varadero II plaća Grabovom ratu ne može pokriti štetu koja je počinjena uvođenjem tako jake konkurencije ugostiteljskoj djelatnosti tvrtke Grabov rat.
Smatra da bi se legalizacijom objekta Varadero II napravila neprocjenjiva šteta općinskom komunalnom poduzeću.
Vijećnik Srečko Karmelić je pitao direktora KJP Grabov rat Tomislava Marčića da li je ugovorom ograničena ugostiteljska ponuda koju na plaži može imati obrt Varadero II.
Tomislav Marčić je odgovorio da ugovorom nije predviđeno ograničavanje ugostiteljske ponude obrta Varadaro II, te da mogu prodavati sve iste proizvode osim sladoleda.
Vijećnik Vinko Kraljević je kazao da već tri mjeseca traje rasprava ovoj temi, te je pozvao vijećnike da uspostave konstruktivan dijalog.

Nakon rasprave načelnik Općine Bol Tihomir Marinković je  predložio vijeću donošenje slijedećeg zaključka:
1. Poštivanje odredbi koncesijskog ugovora između tvrtke Grabov rat d.o.o. i Splitsko-dalmatinske županije.
2. Uklanjanje nelegalnog štekata.

Nakon iznošenja prijedloga zaključka uslijedilo je glasovanje.
6 vijećnika je glasovalo PROTIV prijedloga zaključka, 4 vijećnika su bila ZA prijedlog zaključka dok je 1 vijećnik bio SUZDRŽAN.
Dakle, prijedlog načelnika nije prihvaćen.

POD 2)
Direktor KJP Grabov rat d.o.o. Tomislav Marčić je dao uvodno obrazloženje prijedloga odluke  o postavljanju jednostavnih podesta otvorenih terasa u šumici na plaži Zlatni rat.
Naime, navedenom odlukom se temeljem članka 2. točka 5. Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima dozvoljava  južno od županijske ceste 6191, a zapadno od crkvice Sv., Pavla, i to u šumici na plaži Zlatni rat postavljanje komunalne opreme i to 2 jednostavna podesta otvorenih terasa.
Nadalje, dozvoljava se jedan podest od maksimalno 300 metara kvadratnih montažnog tipa za maksimalno 140 sjedećih mjesta. Za drugi podest odobrava se također 300 metara kvadratnih a  maksimalno 250 sjedećih mjesta, također montažnog tipa.
Jednostavni podesti moraju se ukloniti najkasnije do 15. listopada svake godine.
Boris Škrbić je pitao zbog čega se do sada nije tražilo takvo odobrenja, te da je očito da se  to sada traži radi legalizacije štekata obrta Varadero II.
Tomislav Marčić je kazao da se do sada prešutno odobravalo tvrtki Grabov rat postavljanje štekata, ali da se sada  nakon medijskih istupa načelnika i urgiranja po raznim institucijama sva ta  prava osporavaju. Smatra da načelnik ima dvostruke kriterije, te da je na natječaju prošao drugi ponuditelj ne bi bilo ovih problema.
Tihomir Marinković je odgovorio kako se on već nekoliko puta očitovao da procedura natječaja nije bila transparentna i da izabrani ponuditelj duži niz godina ne poštuje državne zakone ni općinske odluke. Kazao je da izražavanjem nepovjerenja prema izabranom ponuditelju načelnik iznosi svoj stav, ali i stav 500 potpisnika peticije i dvjestotinjak osoba nazočnih na zboru građana te stav Udruge za bolji Bol, Udruge iznajmljivača i Udruge ugostitelja.
Načelnik je u nastavku kazao da donošenje odluke o postavljanju štekata nije zakonita, te će zatražiti poništenje ovog akta ako bude donesen.
Pročelnik  Stipe Karmelić je upoznao nazočne sa sadržajem Ugovora između SDŽ i tvrtke Grabov rat u kojem je navedeno kojim se djelatnostima može baviti tvrtka Grabov rat, štekat ispred ugostiteljskog objekta nije predviđen koncesijskim ugovorom jer je taj štekat predviđen ispred ugostiteljskog objekta u vlasništvu tvrtke Zlatni rat, a taj štekat i objekt Zlatnog rata su isključeni iz koncesije.
Tomislav Marčić je primijetio da je taj Ugovor rezultat političkih dogovora u kojemu su bivši čelnici općine pristali na koncesijsku naknadu koja je  ekonomski neizdrživa.
Mate Petrić je kazao da su prije 7 godina bila tri natjecatelja od kojih je tvrtka Grabov rat imala najnižu ponudu, ali je nastojanjima čelnika Općine Bol i građana Bola dobivena koncesija na plaži Zlatni rat jer je jedino bilo prihvatljivo da plažom upravlja općinsko poduzeće.
Tomislav Marčić je kazao da je poduzeće u 7 godina ostvarilo enormni gubitak, a sadašnjim kočenjem poboljšanja ponude se vodi u stečaj.
Mate Petrić je odgovorio kako je bivši direktor tvrtke Grabov rat završio poslovnu godinu 2009. sa 200.000,00 kn dobiti, a da predviđa da će ovu poslovnu godinu poduzeće završiti sa najmanje1.000.000,00 kn gubitka. Stoga je optužio Tomislava Marčića da on namjerno vodi općinsko poduzeće u stečaj.
Boris Škrbić je u ime kluba vijećnika SDP i HNS zatražio dvominutnu stanku, da bi izvršili konzultacije o  ovoj točki dnevnog reda.
Nakon stanke Boris Škrbić je kazao da vijećnici SDP-a i HNS-a neće glasovati o ovoj točki  dnevnog reda, te su Boris Škrbić, Srečko Karmelić i Vinko Kraljević u 22.15 napustili vijećnicu.
Vijećnik HNS-a Vinko Kraljević je također nadodao da on vijećnicu napušta i zbog toga što nije uspostavljen kvalitetan dijalog između vlasti i oporbe.

Odluka o postavljanju jednostavnih podesta otvorenih terasa u šumici na plaži Zlatni rat je donesena sa 6 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

Sjednica je završila u 22.20 sati 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:
Jakša Marinković-Šimić

Skip to content