Zapisnik sa 3.sjednice vijeća 2010.

Zapisnik sa 3.sjednice vijeća 2010.
1. srpnja, 2010. u 12:44:17

                           

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOL

 

Klasa: 021-05/10-01/13

Ur. broj: 2104/10-02/01

Bol, 08. ožujka 2010. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  3/2010 sjednice općinskog Vijeća održane dana 4. ožujka 2010. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.

 

Nazočni: Jakša Marinković Šimić (predsjednik općinskog vijeća), Zvonko Marić (prvi potpredsjednik općinskog vijeća), Merlin Katić, Branko Mikulić, Tomislav Marčić, Vice Klapež, Matko Baković (drugi potpredsjednik općinskog vijeća), Jakov Okmažić, Jakša Marinković Tomić,  Boris Škrbić, Srečko Karmelić.

 

Izočni: Vinko Kraljević-opravdano.

 

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić- zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar.

 

A)    Utvrđuje se kvorum, prisutno je 10 vijećnika.

 

B) Dnevni red, uz predloženu nadopunu predsjednika vijeća da se  točkama dnevnog reda predloženim u materijalima dodaju točke 1. Utvrđivanje činjenice stavljanja mandata Tomislava Marčića u mirovanje i 2. Izvješće mandatno imunitetskog povjerenstva i utvrđivanje činjenice početka mandata Vice Klapeža, davanje prisege, je prihvaćen jednoglasno te glasi:

 

1.      Utvrđivanje činjenice stavljanja mandata Tomislava Marčića u mirovanje

2.      Izvješće mandatno imunitetskog povjerenstva i utvrđivanje činjenice početka mandata Vice Klapeža, davanje prisege.

3.      Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju Plana korištenja javnih površina.

4.      Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju plana gospodarenja otpadom

5.      Rasprava i donošenje odluke o dodjeli novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima i studentima.

6.      Rasprava i donošenje odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih lista

7.      Rasprava i donošenje odluke o biranju vijeća za koncesije

 

C)    Predsjednik Općinskog vijeća Jakša Marinković-Šimić je konstatirao da nije bilo pismenih primjedbi na zapisnik sa 2/10 sjednice Općinskog vijeća.

Vijećnik Jakša Marinković-Tomić je iznio usmenu primjedbu na zapisnik, te je predložio njegovu izmjenu.

Najprije je ukazao na tiskarsku pogrešku na stranici 6 gdje je umjesto riječi Grabov rat napisano Zlatni rat.

Zatim je ukazao da na njegovo pitanje upućeno direktoru KJP Grabov rat, kako se može dogoditi da se pojedini računi koncesionarima uopće ne fakturiraju, te da li su fakturirani nakon nalaza revizije, nije vjerno prenesen odgovor direktora Đimija Žuvića.

U zapisniku je napisano: „Đimi Žuvić je kazao da pojedini računi nisu odmah fakturirani zbog toga što su sa pojedinim koncesionarima vođeni pregovori o kompenzaciji.“

Taj odgovor je trebao glasiti: „Đimi Žuvić je kazao da pojedini računi nisu odmah fakturirani zbog toga što program za fakturiranje nije bio u funkciji te da su  sa pojedinim koncesionarima vođeni pregovori o kompenzaciji.“

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ općine Bol 5/09) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 2/10 sjednice Općinskog vijeća, sa predloženim izmjenama vijećnika Jakše Marinkovića-Tomića, usvojen je jednoglasno.

 

D)    Izvješće načelnika:

Načelnik je upoznao vijećnike da je pri kraju projektna dokumentacija za kanalizacijski sustav kod Dominikanskog samostana, za kanalizacijski sustav od Bijele kuće, preko Račića i Luke do Biline kuće  i za kanalizacijski sustav od hotelskog naselja do Biline kuće.

U tijeku je geodetsko ispitivanje priobalja na predjelu Račić jer je tu planirano proširenje Rive za 2 m i postavljanje nove kanalizacijske cijevi u dužini od bivše Fabrike do zgrade Turističke zajednice.

Načelnik je također kazao da su prije 2-3 dana vršeni radovi na poravnavanju i sanaciji ceste prema Murvici, ali da su radovi bili polovični, te da je zbog novih kiša cesta ponovo u lošem stanju.

U pripremi je prva faza uređenja trga Studenac. Do početka turističke sezone se planira uređenje pizzerije Studenac, dok će se ostali projekti realizirati poslije ljeta.

Putovi za Sarbunal su uređeni prema planu, samo ih još treba malo očistiti od zemlje i  otpadnog građevinskog materijala.

Načelnik je, nadalje, kazao da su u pripremi odgovori na primjedbe građana na UPU naselja Bol, te da očekuje da će za 10-tak dana građani dobiti odgovore na iskazane primjedbe.

Glede UPU-a naselja Murvica, načelnik je rekao vijećnicima da je prošli tjedan usklađena geodetska podloga, te da očekuje da će za 20-tak dana UPU naselja Murvica biti prezentiran građanima. Također je kazao da za naselje Murvica ne treba izrađivati DPU, što znači da je UPU naselja Murvica zadnji prostorno-planski dokument za to područje.

Također je upoznao vijećnike da općinska uprava priprema prijedlog Odluke za započinjanje procedure izmjena i dopuna PPU-a Općine Bol. Na temelju dosadašnjih konzultacija izmjene i dopune će se većinom odnositi na ispravak tekstualnog dijela i uklanjanje pogreški u grafičkom  dijelu plana.

Načelnik je upoznao vijećnike sa radovima u ulici Put ruža. Do sada je izvršeno kabliranje, te se očekuje postavljanje javne rasvjete do ljeta.

Također je upoznao vijećnike da je održan sastanak sa predstavnicima Credo banke d.d. koji su zainteresirani  za vansudsko rješavanje sporova na  parkiralištu na ulazu u mjesto. Prema njihovoj procjeni ti sporovi bi mogli trajati još mnogo godina, a za to vrijeme bi banka kao fiducijarni vlasnik imala veliki trošak, a Općina ne bi izgradila garaže i druge građevine koje su predviđene prostornim planom.

 

 

Pitanja vijećnika, prijedlozi i primjedbe vijećnika:

Vijećnik Jakša Marinković-Tomić je pitao načelnika kada će biti realiziran projekt izgradnje kanalizacijskog sustava kod Dominikanskog samostana, napomenuo je da je zadnji odgovor načelnika na ovo pitanje bio „do 01. ožujka 2010. godine“, te da je taj rok već prošao.

Načelnik je kazao da kompletan projekt Jadran kasni, a nositelj projekta  su Hrvatske vode d.o.o.. Osim toga Općina Bol ima dodatnih problema jer nije uknjižena na sve čestice zemlje na kojim je planirana rekonstrukcija i izgradnja ove kanalizacije. Načelnik je kazao da će nastojat  da se najprije izgradi dionica kod Dominikanskog samostana, ali o datumima još ne može govoriti.

Jakša Marinković-Tomić je pitao načelnika u kojoj je fazi akcija USKOK-a na Bolu vezana uz Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju zaključen između Općine Bol i pok. Anđele Žuljević iz Murvice.

Načelnik je izrazio mišljenje da  USKOK u istrazi neće pronaći elemenata za daljnji kazneni progon, te da u ovom postupku nema elemenata za osudu.

Istaknuo je da je ovaj Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju zaključen sa Anđelom Žuljević, predstavljao jednu plemenitu akciju i human čin tadašnje općinske uprave i načelnika Mate Petrića.

Vijećnik Boris Škrbić je predložio da se na iduću sjednicu vijeća pozove odvjetnik Berigoj Vrsalović koji bi vijećnicima obrazložio pravnu problematiku i dao podroban izvještaj vezan uz sudske sporove koji se vode oko zemljišta parkirališta na ulazu u mjesto.

Predsjednik vijeća Jakša Marinković-Šimić je prihvatio prijedlog vijećnika Borisa Škrbića te je kazao da od odvjetnika Berigoja Vrsalovića treba zatražiti usmeno i pismeno izvješće o ovoj problematici.

Zamjenik načelnika Mate Petrić je predložio održavanje tematske sjednice o ovoj problematici.

Istaknuo je da, iako se ovdje spor vodi između bivših vlasnika i Općine Bol, ne smije zaboraviti da se vodi i kazneni postupak protiv bivšeg načelnika Petra Ivulića i još nekih osoba koje su optužene za zlouporabu položaja i ovlasti.

 

DNEVNI RED:

 

POD 1)

Nakon uvida u dopis vijećnika Tomislava Marčića upućen predsjedniku općinskog vijeća Srečko Karmelić je u ime mandatnog povjerenstva podnio i predložio za prihvaćanje  slijedeće izvješće:

Mandat vijećnika općinskog vijeća Općine Bol TOMISLAVA MARČIĆA, DOMOVINSKOG RATA 54, BOL, br. osobne iskaznice: 103329980, stavlja se u mirovanje  dana 04. ožujka 2010. godine.

Mandatno-imunitetska komisija je utvrdila da je Tomislav Marčić  zatražio stavljanje mandata člana predstavničkog tijela u mirovanje, zbog obavljanja nespojive dužnosti člana uprave trgovačkog društva u pretežitom vlasništvu Općine Bol.

Sukladno odredbama članka 5. i članka 8. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» br. 44/05- pročišćeni tekst i 109/07) mandatno-imunitetsko povjerenstvo je utvrdilo da je Tomislav Marčić izabran na neovisnoj općinskoj listi, te da ga, sukladno citiranim zakonskim odredbama, zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

Boris Škrbić je zatražio detaljnije objašnjenje postupka u kojem je došlo do smjene starog direktora i postavljanja novog.

Pitao je što će biti sa starim direktorom Đimijem Žuvićem.

Podsjetio je na njegove izjave sa prošle sjednice kako nijedan ozbiljan menadžer ne radi za plaću manju od 2.000,00 € mjesečno, te da se od direktora koji radi za 4.900,00 kuna ne mogu očekivati bolji rezultati.  Pitao je kolika će biti plaća direktora KJP Grabov rat.

Tomislav Marčić je odgovorio da će Đimi Žuvić ostati minimalno još 6 mjeseci kako bi ga uputio u poslovanje društva, istaknuo je da je to uobičajen prelazni period kod promjene uprave u trgovačkim društvima.

Kazao je da je njegova izjava o tome da ozbiljan menadžer ne radi za plaću manju od 2000 € izvučena iz konteksta.

Glede plaće je kazao da istu određuje Skupština društva, te da o plaći još nije bilo govora na Skupštini društva.

 

Zaključak o mirovanju mandata vijećnika donesen je JEDNOGLASNO, stupa na snagu danom donošenja, a objavit će u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 2)

Srečko Karmelić je u ime mandatnog povjerenstva izvijestio vijećnike da je, nakon uvida u Zapisnik općinskog izbornog povjerenstva od 18. svibnja 2009. godine o utvrđivanju i objavljivanja rezultata glasovanja za članove općinskog vijeća Općine Bol, a nakon utvrđivanja nespojivosti obavljanja dužnosti vijećnika i člana uprave trgovačkog društva u pretežitom vlasništvu Općine Bol za Tomislava Marčića, mandatno povjerenstvo utvrdilo  početak mandata vijećnika:

VICE KLAPEŽ, HRVAT , SPLITSKA 4, BOL, br. osobne iskaznice: 103494196, PP BRAČ.

Naime, na temelju članka 8. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela JLS člana predstavničkog tijela izabranog na neovisnoj listi zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

Mandatno-imunitetska komisija je utvrdila da je na nezavisnoj listi Tomislava Marčića iza vijećnika Tomislava Marčića prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste Vice Klapež.

 

Zaključak o verifikaciji mandata vijećnika donesen je JEDNOGLASNO, stupa na snagu danom donošenja, a objavit će u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

Predsjedavajući Jakša Marinković-Šimić je vijećniku Vici Klapežu pročitao tekst svečane  prisege:

„Prisežem svojom čašću da ću dužnost člana općinskog vijeća Općine Bol obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, Zakona i Statuta Općine Bol i poštivati pravni poredak, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Općine Bol, Splitsko-dalmatinske županije i Republike Hrvatske.“

Nakon toga je Vice Klapež prisegnuo i potpisao tekst svečane prisege.

 

POD 3)

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol g. Stipe Karmelić upoznao je vijećnike sa Planom korištenja javnih površina na području Općine Bol.

Sve djelatnosti na javnim površinama Općine Bol uglavnom se  planiraju kao i prošle godine.

U članku 2. Plana ponuđene su dvije varijante do kada se mogu emitirati zvuk i slika  na javnoj površini.

Prva varijanta:

U skladu sa odredbama Zakonom o zaštiti od buke, zvuk i slika na javnoj površini se mogu  emitirati u vremenskom  razdoblju od 01. srpnja do 31. kolovoza u vremenu od 08.00 do 01.00 sata.

Druga varijanta:

U skladu sa odredbama Zakonom o zaštiti od buke, zvuk i slika na javnoj površini se mogu  emitirati u vremenskom  razdoblju od 01. srpnja do 15. kolovoza u vremenu od 08.00 do 24.00 sata.

Pročelnik je obrazložio vijećnicima da se ovdje predlažu dvije varijante jer se ni prošlogodišnja odluka o mogućnosti emitiranja glazbe do 01.00 sata nije poštovala.

U raspravi su vijećnici kazali da za kvalitetu Bolskog turizma treba dozvoliti emisiju glazbe do 01.00 sata, a ako se odluka ne poštuje onda treba redovno obavještavati nadležne institucije (policija, sanitarna inspekcija), ili, u krajnjoj liniji, ovom štekatu promijeniti namjenu.

 

U članku 4. Plana su pojedinačno nabrojani namjena i opis lokacija koji su namijenjeni za iznajmljivanje kao javna površina.

Vijećnici su predložili brisanje slijedećih točki  članka 4. Plana:

Točka 2: Štand za prodaju suvenira i rukotvorina – maksimalno 5 štandova ispred vinarskog podruma na Rivi.

Točka 9: ispred prodavaonice-darovni dućan Mačukatin, u ulici Vladimira Nazora.

Točka 27: Štekat restorana Studenac- jedan red stolova i stolica  na Rivi, uz štekat.

Točka 37: Štekat- jedan red stolova i stolica uz fasadu Vinarskog podruma na dijelu čest. zem. 6135 k.o. Bol, prodaja slika i originalnih suvenira.

Vijećnici su predložili nadopunu ili izmjenu  članka 4. Plana slijedećim:

Ispred prodavaonice- Špilja pod Ložu

Točka 17. i 18: ispred poslovnog prostora u bivšem restoranu Hotela Kaštil mogu se postaviti stalci za izlaganje manjih količina robe koja se prodaje u prodavaonici samo uz fasadu poslovnog prostora maksimalno 0,5 m širine na Rivi.

Točka 41: 2 barska stola i 8 barskih stolica ispred fast fooda Tingl Tangl sjeverno od ulaza u ribarnicu, sa tendom koja je pričvršćena na fasadu zgrade Hrvatske čitaonice, u maksimalnoj širini unutrašnjeg poslovnog prostora.

Točka 65: Dozvoljava se prodaja meda  i drugih pčelinjih proizvoda.

Vijećnici su nakon rasprave predložili da se zvuk i slika na javnoj površini mogu  emitirati u vremenskom  razdoblju od 01. srpnja do 31. kolovoza u vremenu od 08.00 do 01.00 sata.

 

Tekst Odluke o planu korištenja javnih površina na području Općine Bol, sa predloženim gore nabrojanim izmjenama, prihvaćen je sa 7  glasova ZA i 1 glasom PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

 

POD 4)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje Odluke o prihvaćanju plana gospodarenja otpadom.

Plan gospodarenja otpadom Općine Bol do 2015. godine je izrađen od tvrtke IPZ uniprojekt TERRA d.o.o. iz Zagreba i sastavni je dio Odluke.

U navedenom planu je analizirana postojeća situacija i to:

         kapaciteti za postupanje s otpadom na području Općine,

         opis postojećeg stanja sakupljanja, prijevoza i zbrinjavanja otpada,

         stanovništvo područja Općine Bol

         procjena količina otpada.

Nadalje je izvršena procjena ukupno potrebnih ulaganja u gospodarenje s otpadom na području Općine Bol.

Za reciklažne otoke, mini reciklažno dvorište, opremu (kante , kontejneri), molok spremnike i i vozilo za pražnjenje i odvoz, izdvojeno skupljanje, sanacija divljih odlagališta potrebno je utrošiti ukupno 4.195.500,00 kuna.

Na kraju sačinjen je Financijski plan odnosno plan ulaganja u opremu, objekte i edukaciju na području Općine Bol do 2015. godine.

 

Odluka o prihvaćanju plana gospodarenja otpadom donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 5)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima upoznao vijećnike s prijedlogom  Odluke o dodjeli novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima i studentima koju je izradila Komisija za stipendije.

Navedenom odlukom će se osigurati novčana pomoć svim redovitim studentima sa područja Općine Bol i učenicima srednjih škola koji se školuju izvan Općine Bol.

Tako se ovom odlukom predviđa da će Općina Bol dodijeliti novčanu pomoć za sve srednjoškolce sa područja Općine Bol  koji se školuju izvan općine u školskim programima kojih nema na području Općine Bol  u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno.

Općina Bol će dodijeliti novčanu pomoć za sve redovne studente na području Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa uspjehom do 3,49 u iznosu od 3.000,00 kuna mjesečno.

Općina Bol će dodijeliti novčanu pomoć za sve redovne studente na području Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa uspjehom od 3,50 do 4,49 u iznosu od 4.000,00 kuna mjesečno.

Općina Bol će dodijeliti novčanu pomoć za sve redovne studente na području Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa uspjehom od 4,50 do 5,00 u iznosu od 5.000,00 kuna mjesečno.

Nadalje, predviđa se da će Općina Bol dodijeliti jednokratnu novčanu nagradu za odličan uspjeh (prosjek ocjena 4,5 i više) u iznosu od 1000,00 kuna  srednjoškolcima koji se školuju izvan Općine Bol.

Također, Općina Bol će studentima sa područja općine dodijeliti jednokratnu novčanu nagradu za završeni preddiplomski sveučilišni studij  (prvostupnik) u iznosu od 1.000,00 kuna.

Općina Bol će studentima sa područja općine dodijeliti jednokratnu novčanu nagradu za završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji (magistar)  u iznosu od 2.000,00 kuna.

Općina Bol će studentima sa područja općine dodijeliti jednokratnu novčanu nagradu za završeni akademski stupanj doktor znanosti ili doktor umjetnosti  u iznosu od  10.000,00 kuna.

Odlukom se također detaljno propisuju mjerila i način ostvarivanja prava na dodjeljivanje novčane pomoći  i novčanih nagrada učenicima i studentima.

Vijećnici su predložili nekoliko izmjena i dopuna prijedloga odluke.

Vijećnik Vice Klapež je ukazao na neke nedorečenosti prijedloga Odluke, a osobito vezano uz članak 3.

Zbog toga je predložio  dopunu članka 3. prijedloga Odluke.

Prema njegovom prijedlogu čl. 3. st. 1. bi glasio:

„Za dodjelu novčane pomoći općine Bol ne mogu se natjecati:

         đaci koji ponavljaju školsku godinu do kraja školovanja u Srednjoj školi,

         studenti koji ponavljaju akademsku godinu do kraja studiranja na istom fakultetu,

         i apsolventi.

Prema njegovom prijedlogu čl. 3. st. 2. bi glasio:

 „Iznimno od odredbe iz stavka 1. točke 2. ovog članka, studenti koji nakon prekida studija na jednom fakultetu upišu drugi studij, imaju pravo na primanje novčane pomoći i nagrade ukoliko redovito studiraju, a ukoliko na ranijem studiju nisu položili akademsku godinu, na drugom studiju nemaju pravo primanja novčane pomoći na prvoj akademskoj godini.“

U raspravi su sudjelovali vijećnici Zvonko Marić, Boris Škrbić i Matko Baković.

Vijećnici su, nadalje, predložili brisanje odredbe u članku 2. prijedloga Odluke u kojem je propisano da novčanu pomoć dobiva samo student koji studira u Republici Hrvatskoj.

Zatim su predložili dopunu  članka 12. Odluke na način da se uz već nabrojane dokumente koji se prilažu uz prijavu na natječaj  predlože dodavanje i preslike indeksa.

 

Odluka o dodjeli novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima i studentima sa predloženim promjenama vijećnika donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 6)

Načelnik Tihomir Marinković je vijećnicima dao uvodno obrazloženje  Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih lista.

Prema prijedlogu Odluke određuje se način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine Bol za 2010. godinu za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bol i nezavisnih lista i kandidata članova Općinskog vijeća, a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. godine.

Načelnik je kazao da se u Proračunu Općine Bol za 2010. godinu za financiranje rada političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata zastupljenih u Općinskom vijeću planira izdvojiti 60.000,00 kuna.

Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću iznosi 5.400,00 kuna, tako da se pojedinoj političkoj stranci i Nezavisnoj listi raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću.

Vijećnik Boris Škrbić je ukazao na pogrešku u prijedlogu Odluke dostavljene vijećnicima gdje se navodi da SDP ima 4 člana, dok se HNS  izostavlja.

Načelnik je, uvažavajući primjedbu vijećnika Borisa Škrbića, predložio slijedeću raspodjelu sredstava:

– Hrvatska demokratska zajednica (4 člana)- 21.600,00 kn

– Socijaldemokratska partija Hrvatske (3 člana)- 16.200,00  kn

– Hrvatska narodna stranka (1 član)- 5.400,00 kn

– Hrvatska stranka prava (1 član)- 5.400,00 kn

– Nezavisna lista Tomislava Marčića (1 član)- 5.400,00  kn

– Nezavisna lista Jakše Marinkovića Tomića (1 član)- 5.400,00  kn

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama i nezavisnim listama, također pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća, što predstavlja iznos od 540,00 kn, tako da političkoj stranci pripada pravo na naknadu u visini od:

– Hrvatska demokratska zajednica (1 član) 540,00 kn

Ukoliko se tijekom proračunske godine izmijeni sastav Općinskog vijeća, sredstva raspoređena ovom Odlukom neće se preraspodijeliti.

Sredstva se doznačuju na žiroračun ogranka političke stranke na razini Općine Bol i žiroračun nositelja Nezavisne liste, tromjesečno u jednakim iznosima.

 

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka za 2010. godinu prihvaćena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 7)

Predsjednik vijeća Jakša Marinković-Šimić je vijećnicima obrazložio prijedlog  Odluke o biranju vijeća za koncesije.

Sukladno čl. 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 36/04)  Vijeće za koncesije  se sastoji od predsjednika i četiri člana, koji su predstavnici slijedećih tijela:

1. Predstavnik grada/općine na čijem se području osniva Vijeće (tri predstavnika)

2. Predstavnik županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove pomorstva

3. Predstavnik lučke kapetanije/ispostave

Predstavnike u Vijeće, općinskom vijeću predlažu čelnici istih tijela.

Predsjednik vijeća Jakša Marinković- Šimić i vijećnik Branko Mikulić za predstavnike  Općine Bol u ovom tijelu predložili su slijedeće članove:

1. Tihomir Marinković,

2. Matko Baković,

3. Merlin Katić

Boris Škrbić je za predstavnike  Općine Bol  u Vijeću za koncesije predložio slijedeće članove:

1. Srećko Karmelić,

2. Matko Baković,

3. Merlin Katić

Nakon iznesenih prijedloga uslijedilo je glasovanje.

Prvi prijedlog je prihvaćen sa 7 glasova ZA i 3 glasa PROTIV, dok se o drugom prijedlogu, zbog prihvaćanja prvog, nije ni glasovalo.

Dakle, u vijeće za koncesije Općine Bol imenuju se:

– Mate Ivanković, predstavnik županijskog upravnog odjela za pomorstvo

– Drago Jerkin, predstavnik ispostave lučke kapetanije

– Tihomir Marinković, predstavnik Općine Bol

– Matko Baković, predstavnik Općine Bol

– Merlin Katić, predstavnik Općine Bol

Članovi vijeća između sebe biraju predsjednika vijeća.

Predsjednik i članovi vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad, u iznosu od 50,00 kn brutto po članu, po datumu odobrenja.

 

Odluka o biranju vijeća za koncesije će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

 

Sjednica je završila u 22.22  sata 

 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

 

Predsjednik vijeća:

Jakša Marinković-Šimić

 

Skip to content