Zapisnik sa 3. sjednice vijeća 2021.

Zapisnik sa 3. sjednice vijeća 2021.
28. lipnja, 2021. u 0:13:49

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/21-01/115
Ur. broj: 2104/02-21-02/01
Bol, 28. lipnja 2021. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 3/2021 sjednice općinskog Vijeća održane dana 25. lipnja 2021. godine, sa početkom u 20.00 sati, u prostorijama Doma kulture.

Nazočni: Tonči Buljan (predsjednik općinskog vijeća), Zdravko Bartulović, Lea Marinković, Nataša Paleka Jakšić, Ivan Cvitović, Tihomir Marinković, Jakov Okmažić, Ante Selak (drugi potpredsjednik općinskog vijeća).

Izočni: Siniša Soljačić – opravdano.

Ostali nazočni: Katarina Marčić – načelnica Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Nives Mošić – voditeljica računovodstava Općine Bol, Mirko Perić- direktor tvrtke Grabov rat d.o.o., Goran Jekić – predsjednik DVD-a Bol, Svjetlana Baković dipl. iur.- zapisničar, Joško Egekher , Jadran Bašić- predstavnici medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 8 vijećnika.

B) Dnevni red, predložen u materijalima, je prihvaćen JEDNOGLASNO, te glasi:
1. Rasprava i donošenje odluke o izboru Odbora za Statut i Poslovnik.
2. Rasprava i donošenje odluke o izboru Odbora za prostorni i urbanističko planiranje i uređenje prostora
3. Rasprava i donošenje odluke o izboru Odbora za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
4. Rasprava i donošenje odluke o izboru Odbora za financije i proračun
5. Rasprava i donošenje odluke o izboru Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Bol
6. Rasprava i donošenje odluke o izboru Komisije za dodjelu novčanih potpora uspješnim đacima i studentima
7. Rasprava i donošenje odluke o izboru Vijeća za koncesijska odobrenja.
8. Rasprava o godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna općine Bol za 2020. godinu.
9. Rasprava i donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Bol za 2020. godinu
10. Rasprava i donošenje odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu
11. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti na proračun općinske knjižnice „Hrvatska čitaonica“ za 2020. godinu
12. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti na proračun Dječjeg vrtića Mali princ za 2020. godinu
13. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti na proračun DVD –a Bol za 2020. godinu.
14. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti na proračun KJP Grabov rat d.o.o. za 2020. godinu.
15. Rasprava i donošenje odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika.
16. Rasprava i donošenje odluke o naknadi za rad općinskog načelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa
17. Rasprava i donošenje odluke o visini naknade za rad članovima općinskog vijeća Općine Bol
18. Rasprava i donošenje odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova vijeća izabranih sa liste grupe birača za 2021. godinu.
19. Rasprava i donošenje programa potpore poljoprivrednim gospodarstvima za nabavu sadnog materijala za razdoblje 2021-2024.
20. Rasprava i donošenje odluke o zaključenju nagodbe za plaćanje zemljišta u naselju Blato.
21. Rasprava i donošenje odluke o darovanju nekretnine agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama.
22. Rasprava i donošenje odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene općine Bol
23. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja.
24. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti na proračun Centra za kulturu općine Bol za 2020. godinu

C) Primanje na znanje zapisnika sa 1/2021 sjednice vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća Tonči Buljan je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna pismena primjedba na zapisnik sa 1/2021 sjednice Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća Tonči Buljan je utvrdio da nema usmenih primjedbi na zapisnik.
Zapisnik je primljen na znanje sukladno članku 88. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 5/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19).

D) Primanje na znanje zapisnika sa 2/2021 sjednice vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća Tonči Buljan je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna pismena primjedba na zapisnik sa 2/2021 sjednice Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća Tonči Buljan je utvrdio da nema usmenih primjedbi na zapisnik.
Zapisnik je primljen na znanje sukladno članku 88. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 5/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19).

E) Usmeno izvješće načelnice o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća
Načelnica Katarina Marčić je kazala da je obavila sastanke sa svim ravnateljima općinskih ustanova te sa direktorom Grabovog rata.
Također je obavila sastanak sa predstavnicima tvrtke Hoteli Zlatni rat, koji su je upoznali sa planovima novog vlasnika g. Alabara.
Načelnica je obavila sastanak i sa predstavnicima Hotela Bretanide, te se upoznala sa njihovim planovima za 2021. godinu.
Načelnica je upoznala nazočne da je Ivicu Šćepanovića imenovala za predstavnika Općine Bol u Skupštini Vodovoda Brač, te da je razriješila dužnosti dosadašnjeg predstavnika Borisa Škrbića.
Također je kazala da je za privremenu zamjenicu načelnice imenovala Natašu Paleku Jakšić.
Načelnica je upoznala vijećnike da je Odjelu za pomorstvo u SDŽ poslala zahtjev za produljenje roka za raspisivanje koncesije do 2025. godine. Zahtjev je obrazložila potrebom izmjene prostoran planske dokumentacije, definiranjem urbane opreme, što je sve osnova za izradu kvalitetne studije opravdanosti davanja koncesije i u svrhu izrade kvalitetnog natječaja.
Načelnica je kazala da je raspisan natječaj za najam apartmana za smještaj dva policijska službenika od 01. srpnja do 31. kolovoza 2021. godine.
Načelnica je obavila sastanak sa g. Schneiderom koji zainteresiran je za kupnju općinskih nekretnina u Murvici.
Načelnica je kazala da je uspostavila kontakt sa predstavnicima ustanove More i krš koji su spremi dati koncesijsko odobrenje za postavljanje ugostiteljskog kioska na Vidovoj gori, ali da je potrebna suglasnost i Županijskog ureda za zaštitu okoliša.
Prema njenim saznanjima, Županijski ured za zaštitu okoliša nije suglasan sa postavljanjem kioska jer na tom prostoru nema prostornog plana.
Načelnica je istaknula da, bez potrebnih odobrenja, ne planira postavljanje ugostiteljskog kioska na Vidovoj gori.
Načelnica je kazala da se još čeka nalaz sudskog vještaka za procjenu vrijednosti DVD vozila, iako je sudski rok od 60 dana već istekao.
Načelnica je upoznala nazočne sa najnovijim turističkim rezultatima.
Naime, u Bolu dana 25. lipnja 2021. godine boravi 1.567 gostiju, dok je na isti dan 2020. godine bio 840 gostiju, a 2019. godine 3.867 gostiju.
Dakle, primjetan je rast u odnosu na kriznu 2020. godinu, ali sve je to daleko od pred krizne 2019. godine. Takvi trendovi su vidljivi i iz podataka o broju dolazaka i broja noćenja.
Najviše je domaćih gostiju (oko 20 %), zatim slijede gosti iz Njemačke, Slovenije, Češke…
Načelnica je kazala da se 26. lipnja otvara Hoteli Bol, Bretanide i Sv. Križ, dok se otvorenje Hotela Bonaca planira 03. srpnja. Ove godine ne planira se otvorenje Hotela Borak (glavne zgrade, dok će depandansa biti otvorena).
Načelnica je upoznala vijećnike o financiranju i izgradnji vodovoda u Murvici.
Ovu investiciju prate Hrvatske vode u iznosu od 80 %, dok se 20 % investicije financira iz naknade za razvoj Općine Bol odnosno iz namjenskog dijela cijene vode.
Ukupna vrijednost radova iznosi 9.135.428,96 kuna (bez PDV-a), a izvođač radova je tvrtka Berica d.o.o.
Do sada je izgrađeno 41 % kanalizacijskih kolektora, 20 % vodoopskrbnog cjevovoda, i 34 % tlačnog kanalizacijskog kolektora.
Hrvatske vode su do sada platile 1.315.621,35 kuna, a iz naknade za razvoj Općine Bol je knjiženo 479.651,59 kuna.
Načelnica je kazala da nastavak ove investicije ovisi o izvoru financiranja.
Vezano za izgradnju zgrade DVD-a načelnica je kazala da je dovršena izmijenjena građevinska dozvola (sa većim podrumom).
Javni natječaj za izgradnju prve faze Doma je poništen sa namjerom prijave na EU fondove.
Međutim, odustao se od apliciranja na natječaj zbog više ograničavajućih faktora.
Idući korak je izrada studije financijske izvedivosti.
Naime, DVD ima u planu podrumski prostor dati u najam Grabovom ratu, obavljati djelatnosti servisiranja svih vatrogasnih aparata u Bolu i na Braču i davati druge prostore u najam.
Načelnica je istaknula da dugoročnim HBOR kreditom postoji mogućnost izgradnje Doma, uz potrebna jamstva Općine Bol.
Načelnica je upoznala vijećnike sa stanjem financija u vrijeme primopredaje dužnosti.
Rekla je da su dana 19. svibnja preuzete, a nepodmirene obveze iznosile 589.000,00 kuna, a stanje na računu 7.428,00 kuna. Također je kazala da obveze općine prema sklopljenim ugovorima iznose 7.335.000,00 kuna, te da većina obveza dospijeva 2021. godine

F) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale
Jakov Okmažić je od načelnice zatražio tumačenje njenih predizbornih izjava da je tvrtka Grabov rat u stagnaciji.
Katarina Marčić je kazala da je evidentna stagnacija prihodovne strane već duži niz godina i
te da se kvalitetnim ulaganjima pospješuje dobit poduzeća.
Jakov Okmažić je pitao načelnicu kada možemo očekivati nastavak radova u Luci na Račiću.
Katarina Marčić je kazala da je u tijeku izrada geodetskog elaborata koji će biti sastavni dio dokumentacije potrebne za ishođenje građevinske dozvole.
Jakov Okmažić je pitao načelnicu koje planirane projekte namjerava početi realizirati ove jeseni.
Načelnica je kazala da nastavak planiranih projekata ovisi i o financijskoj slici općine.
Načelnica smatra da je izgradnja groblja prioritet nad svim planiranim projektima.
Tihomir Marinković je kazao da je načelnica u svojim izlaganjima iznijela niz neistina, ali da danas, zbog velikog broja točki dnevnog reda, neće demantirati izrečene neistine.
Ante Selak je kazao da tvrtka Grabov rat nije u stagnaciji. Istaknuo je da je naplata brojnih djelatnosti na plaži kroz sustav koncesijskih odobrenja prešla u ruke općine, te da stoga ne može doći do povećanja prihoda tvrtke Grabov rat.
Načelnica je kazala da Grabov rat može planirati nove aktivnosti, te tako povećati prihode.
Predsjednik vijeća Tonči Buljan je predložio da tvrtka Grabov rat za dogodine predloži plan novih aktivnosti koji bi se uključio Plan korištenja pomorskog dobra za 2022. godinu.

DNEVNI RED:
POD 1)
Predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Lea Marinković je kazala da Odbor za Statut i Poslovnik, prema članku 45. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 3/21) ima 5 članova iz reda vijećnika Općine Bol. Članove ovog odbora može predložiti bilo koji vijećnik. Članovi odbora za Statut i Poslovnik se biraju kao cjelina.
Vijećnica Lea Marinković u ime Odbora za izbor i imenovanje je predložila slijedeće vijećnike za članove odbora za Statut i Poslovnik:
1. Tonči Buljan – predsjednik
2. Zdravko Bartulović – član
3. Nataša Paleka Jakšić – član
4. Ivan Cvitović – član
5. Ante Selak – član

Prijedlog Odluke o izboru odbora za Statut i Poslovnik Lee Marinković je usvojen JEDNOGLASNO, a stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 2
Predsjednik Odbora za prostorno i urbanističko planiranje je član vijeća, a ostali članovi ne moraju biti iz redova vijeća.
Odbor za prostorno i urbanističko planiranje i uređenje naselja daje mišljenje o prioritetima za izradu prostornih planova i prioritetnim građevinskim projektima, daje mišljenje o pojedinom prostornom planu, predlaže mjere za opremanje naselja komunalnim potrepštinama i o poboljšanju uvjeta stanovanja.
Budući da Odbor za izbor i imenovanje nije usuglasio prijedlog članova ovog Odbora, predsjednik općinskog vijeća Tonči Buljan u svoje ime i u ime vijećnika Nataše Paleke Jakšić i Zdravka Bartulovića je predložio slijedeće osobe za članove odbora za prostorno i urbanističko planiranje:
1. Zdravko Bartulović – predsjednik
2. Siniša Soljačić – član
3. Nikola Cvitanić – član
4. Tonči Buljan – član
5. Božo Nejašmić – član
6. Irena Eterović- član
7. Tihomir Marinković – član

Prijedlog Odluke o izboru odbora za prostorno i urbanističko planiranje prihvaćen je sa 6 glasova ZA i 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom, a stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 3)
Predsjednik Odbora za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu je član vijeća, a ostali članovi ne moraju biti iz redova vijeća.
Odbor prati predlaže mjere za unaprjeđenje općinskog programa zadovoljavanja socijalnih potreba, predlaže osobe za primanje socijalne pomoći, organizira posjet starijim i nemoćnim osobama, organizira redovne preglede žena i djece, organizira tribine i predavanja na temu borbe protiv ovisnosti.
Vijećnica Lea Marinković u ime Odbora za izbor i imenovanje je predložila slijedeće osobe za članove Odbora za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu:
1. Lea Marinković – predsjednik
2. Ivana Kusanović – član
3. Siniša Soljačić – član
4. Ivan Cvitović – član
5. Ivona Radić – član
6. Valentina Čadonja Pavlović- član
7. Marjan Marjanović – član

Prijedlog Odluke o izboru odbora za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu usvojen je JEDNOGLASNO, a stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 4)
Prema Statutu Općine Bol Odbor za financije i proračun ima predsjednika i 4 ( četiri ) člana koje imenuje Općinsko vijeće. Predsjednik Odbora je član vijeća, a ostali članovi ne moraju biti iz redova vijeća.
Odbor za financije i proračun proučava i razmatra, te daje svoje prijedloge i mišljenje vezano uz donošenje: Proračuna, njegovih izmjena i dopuna, Odluke o izvršavanju proračuna, Odluke o privremenom financiranju, izvješća o izvršenju proračuna, Odluke o naknadama za obavljanje dužnosti i naknadama putnih troškova za radna tijela i tijela Općine Bol kao i drugih odluka vezanih uz proračun i financije Općine koje donosi Općinsko vijeće.
Vijećnica Lea Marinković u ime Odbora za izbor i imenovanje je predložio slijedeće osobe za članove odbora za financije i proračun:
1. Nataša Paleka Jakšić- predsjednica
2. Irena Eterović – član
3. Ivana Kusanović – član
4. Katarina Palavra- član
5. Franka Marinković – član

Prijedlog Odluke o izboru odbora za financije i proračun koji je iznijela Lea Marinković je usvojen JEDNOGLASNO, a stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 5)
Odbor za dodjelu javnih priznanja provodi postupak za predlaganje i dodjelu javnih priznanja prema posebnom aktu Općine Bol. Utvrđuje prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja zaslužnim pojedincima i organizacijama.
Odbor ima predsjednika i četiri člana.
Predsjednik ovog odbora treba biti član vijeća Općine Bol, a ostali članovi ne moraju biti iz redova vijeća.
Vijećnica Lea Marinković u ime Odbora za izbor i imenovanje je predložila slijedeće osobe za članove odbora za dodjelu javnih priznanja:
1. Siniša Soljačić – predsjednik
2. Ivan Cvitović – član
3. Ivica Šćepanović – član
4. Mate Petrić – član
5. Linda Ann Marinković – član

JEDNOGLASNO je prihvaćen prijedlog Odluke o izboru odbora za dodjelu javnih priznanja, a stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 6)
Komisija za dodjelu stipendija je radno tijelo vijeća Općine Bol koje utvrđuje i predlaže kriterije za dodjelu đačkih i studentskih stipendija, te daje prijedloge odluka koje donosi vijeće Općine Bol.
Komisija ima predsjednika i četiri člana.
Predsjednik ove komisije treba biti član vijeća Općine Bol, a ostali članovi ne moraju biti iz redova vijeća.
Vijećnica Lea Marinković u ime Odbora za izbor i imenovanje je predložila slijedeće osobe za članove komisije za dodjelu stipendija:
1. Nataša Paleka Jakšić – predsjednica
2. Tonči Buljan – član
3. Ivana Kusanović- član
4. Irena Eterović – član
5. Maja Žuljević – član

Prijedlog Odluke o izboru komisije za dodjelu stipendija koji je iznijela Lea Marinković je usvojen JEDNOGLASNO, a stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 7)
Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja sastoji se od pet članova od kojih je jedan član predstavnik Upravnog odjela za pomorstvo SDŽ, a jedan predstavnik nadležne lučke kapetanije, dok su tri člana predstavnici Općine Bol.
Članovi vijeća između sebe biraju predsjednika vijeća.
Lučka kapetanija je imenovala Dragu Jerkina za predstavnika u Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja Općine Bol.
Upravni odjel za pomorstvo SDŽ je imenovao Franu Radelju za predstavnika u Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja Općine Bol.
Vijećnica Lea Marinković u ime Odbora za izbor i imenovanje je predložila slijedeće osobe za članove Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja:
1. Siniša Soljačić
2. Ivana Kusanović
3. Zdravko Barulović

Prijedlog Lee Marinković, iznijet u ime Odbora za izbor i imenovanje je prihvaćen JEDNOGLASNO, a objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 8)
Voditeljica računovodstva Nives Mošić je vijećnicima izložila Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bol za 2020. godinu.
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bol se sastoji od slijedećih dijelova:
1) Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Općine Bol u razdoblju od 01.01.2020.
do 31.12.2020. godine
2) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u razdoblju od
01.01.2020. do 31.12.2020. godine
3) Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u razdoblju od 01.01.2020. do
31.12.2020. godine
4) Izvještaj o izdacima za udjele u glavnici
5) Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Općine
Bol za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine
6) Izvještaj o stanju novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja
7) Prijenos proračunskim korisnicima za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine
8) Izvještaj o obvezama u razdoblju od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine
9) Izvještaj o potraživanjima Općine Bol u razdoblju od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine
10) Izvještaj o sudskim sporovima Općine Bol u razdoblju od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine
Nakon toga je obrazložila završni račun proračuna općine Bol za 2020. godinu.
Ukupni prihodi za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine iznose 18.159.027,00 kuna i za
6.796.174,00 kn su manji u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.
Ukupni rashodi iznose 20.127.209,00 kuna i za 4.107.549,00 kn su manji u odnosu na isto
razdoblje 2019. godine.
Manjak prihoda i primitaka 1.968.183,00 kuna.
Manjak prihoda i primitaka iz prethodnih godina iznosi 721.767,00 kuna.
Rezultat poslovanja 2020. godine je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 2.689.950,00
kuna.
Vijećnica Lea Marinković je od voditeljice računovodstva zatražila dostavu detaljnijeg izvješća elektroničkim putem kako bi mogla izvršiti detaljniji uvid u prihode i rashode općine.
Nataša Paleka Jakšić smatra da stavka „ostali prihodi“ mora biti financijski zanemariva, a ne kao u ovom izvješću, da predstavlja značajne iznose u proračunu.

Završni račun Općine Bol za 2020. godinu vijećnici su primili na znanje, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 9)
Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da je Općina Bol u razdoblju siječanj-prosinac 2020. godine realizirala:
✓ Prihode u iznosu od 18.159.026,52 kuna
✓ Rashode u iznosu od 20.127.209,34 kuna
Iz navedenog proizlazi manjak poslovanja u iznosu od 1.968.182,82 kuna. Manjak iz prethodnih godina iznosi 721.767,19 kuna, što bi značilo da je rezultat poslovanja 2020. godine manjak u iznosu od 2.689.950,01 kuna.

Vijećnici su sa 6 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa prihvatili Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bol za 2020. godinu, a objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 10)
Nives Mošić je kazala da se ovom Odlukom utvrđuje rezultat poslovanja, raspodjela rezultata poslovanja te način pokrića manjka prihoda utvrđenog Financijskim izvještajem Općine Bol za 2020. godinu u iznosu od 2.689.950,01 kuna, koji se sastoji od prenesenog manjka prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 721.767,19 kuna i manjka prihoda i primitaka ostvarenog u 2020. godini u iznosu od 1.968.182,82 kuna.
Stanje na osnovnim računima podskupine 922 – višak/manjak prihoda koja su iskazana u Financijskom izvještaju Općine Bol za 2020. godinu, na dan 31. prosinca 2020. godine utvrđena su kako slijedi:

Broj računa                  Naziv računa                                                       Stanje                                                                                                                                             31.12.2020.
92221 Manjak prihoda poslovanja (početno stanje) 721.767,19
92221 Manjak prihoda poslovanja (2020. godina) 1.968.182,82
922 Manjak prihoda za prijenos u sljedeće razdoblje 2.689.950,01

Dio prenesenog manjka iz članka 2. ove Odluke u iznosu od 1.000.000,00 kuna pokrit će se
tijekom 2022. godine. U svrhu uravnoteženja proračuna nakon uključivanja dijela proračunskog manjka, tijekom 2022. godine nastaviti će se s poduzimanjem svih mjera za pravodobno prikupljanje i ostvarenje proračunskih prihoda, uz maksimalno poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstava, a kako bi ostvareni prihodi u 2022. godini bili dostatni za pokriće dijela prenesenog manjka u iznosu od 1.000.000,00 kuna te rashoda i izdataka tekuće proračunske godine.
Plan mjera s utvrđenom dinamikom za pokriće preostalog dijela prenesenog manjka u iznosu
od 1.689.950,01 kuna donijet će se do kraja 2021. godine.
Vijećnik Tihomir Marinković (bivši načelnik Općine Bol) je kazao da do manjka prihoda došlo zbog krize uzrokovane epidemijom korona virusa, te da su, usprkos smanjenju prihoda, općina i sve njene ustanove i tvrtke normalno funkcionirale.

Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja općine Bol za 2020. godinu vijećnici su prihvatili sa 6 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 11)
Nives Mošić je upoznala vijećnike s prijedlogom odluke o davanju suglasnosti na proračun općinske knjižnice „Hrvatska čitaonica“ za 2020. godinu.
Izvanproračunski korisnik Općinska knjižnica Hrvatska čitaonica je u razdoblju siječanj-prosinac 2020. godine realizirala prihode u iznosu od 298.589,88 kn, a rashode u iznosu od 297.963,66 kn, te je ostvarila višak poslovanja u iznosu od 626,22 kn.
Preneseni višak iz 2019. godine je iznosio 1.013,14 kn, što čini ukupni pozitivni rezultat poslovanja u iznosu od 1.639,36 kn.

Vijećnici nisu dali suglasnost na godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana općinske knjižnice „Hrvatska čitaonica“ za 2020. godinu (rezultat glasovanja: 2 ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova, 1 vijećnik nije glasovao), a financijski plan će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 12)
Stipe Karmelić je vijećnicima izložio prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na proračun Dječjeg vrtića „Mali princ“ za 2020. godinu.
Izvanproračunski korisnik dječji vrtić Mali princ Bol je u razdoblju siječanj-prosinac 2020. godine realizirao je prihode u iznosu od 2.531.329,00 kn, a rashode u iznosu od 2.544.177,00 kn, te je ostvario manjak prihoda u iznosu od 12.848,00 kn, i s prenesenim viškom od protekle godine u iznosu od 29.067,00 kn čini pozitivan rezultat poslovanja od 16.219,00 kn

Vijećnici nisu dali suglasnost na godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Mali princ“ za 2020. godinu (rezultat glasovanja: 3 ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova), a financijski plan će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 13)
Pročelnik Stipe Karmelić je dao uvodno obrazloženje odluke o davanju suglasnosti na proračun DVD-a Bol za 2020. godinu.
Izvanproračunski korisnik DVD Bol je u razdoblju siječanj-prosinac 2020. godine realizirao
prihode u iznosu od 2.219.777,00 kn, a rashode u iznosu od 1.388.046,00 kn, te je ostvario višak prihoda u iznosu od 831.731,00 kn.
Izvanproračunski korisnik je na kraju godine imao potraživanja za pretporez u iznosu od 316.586,00 kn i novčana sredstva na žiro račun u iznosu od 42.526,00 kn, dugotrajne imovine u iznosu od 1.787.623,00, potraživanja za predujmove 370,00 kn i potraživanja od kupaca 2.169,00 kn, što je ukupno novčanih sredstava u iznosu od 2.149.274,00 kn.
Izvanproračunski korisnik ima obveze prema dobavljačima u iznosu od 518.146,00 kn, a obveze za kredit 142.857,00 kn.
Izvanproračunski korisnik je ostvario konačni pozitivni rezultat u iznosu od 1.488.271,00 kn.
Jakov Okmažić je zatražio od načelnice informaciju o sadržaju navodnog pisma upućenog upravi DVD-a.
Načelnica Katarina Marčić je kazala da je uputila pismo upravi DVD-a te da je ukazala da općina izdvaja velika sredstva za potrebe DVD-a, te da bi ono trebali pripaziti na potrošnju, te da bi trebali racionalno upravljati sa svim povjerenim resursima.
Goran Jekić – predsjednik DVD-a Bol, je kazao da su priče o neracionalnom trošenju preuveličane, te da se povjerenim vozilima raspolaže sukladno dozvolama Upravnog odbora.
Također je istaknuo da su prostorije DVD-a neuvjetne i da predstavljaju opasnost za sigurnost djelatnika, te je ponovio potrebu žurne izgradnje nove zgrade DVD-a.

Vijećnici nisu dali suglasnost na godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana DVD-a za 2020. godinu (rezultat glasovanja: 3 ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova), a financijski plan će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 14)
Direktor tvrtke Grabov rat d.o.o. Mirko Perić je vijećnicima podnio detaljan godišnji izvještaj o izvršenju proračuna KJP Grabov rat d.o.o. za 2020. godinu.
Naveo je da je izvanproračunski korisnik tvrtka Grabov rat d.o.o. je u razdoblju siječanj-prosinac 2020. godine realizirao prihode u iznosu realizirao prihode u iznosu od 4.907.608,00 kn, a rashode u iznosu od 5.790.700,00 kn, te je ostvario gubitak poslovanja u iznosu od 894.732,00 kn.
Sa ostvarenom dobiti iz prethodne godine od 1.229.682,55 kn, ukupan rezultat poslovanja je
višak od 334.950,55 kuna.
Grabov rat nema dospjelih starih ni tekućih obaveza tj. dugovanja prema: dobavljačima, bankama i dospjelih davanja državi.
Direktor ističe da tvrtka svoje obveze po svim relacijama uredno „servisira“ te da nisu tražili nikakvu financijsku pomoć.
Tekuća potraživanja iz 2020/2021 se svode na operativna potraživanja od kupca i korisnika naših usluga.
Ta potraživanja nisu sporna, naplativa su i nisu u zastari.
Direktor je istaknuo da usprkos korona – krizi, te posljedičnom smanjenju prihoda tvrtke, prava radnika nisu smanjivanja te da su plaće ostale na pred kriznoj razini.
Tihomir Marinković je pitao zbog čega je Grabov rat isključen iz gradnje zgrade DVD-a.
Mirko Perić je kazao da se gradnja zgrade DVD-a planira iz fondova EU-a.
Pojasnio je da europski fondovi financiraju samo vatrogasna društva te njima priznaju vlasništvo nad objektima, a ostalima subjektima dozvoljavaju samo najam zgrada.
Mirko Perić je istaknuo da tvrtki Grabov rat nije u interesu financiranje gradnje objekta, kako bi postali samo najmoprimci.
Nataša Paleka Jakšić je ponovila vijećničko pitanje postavljeno na 1/2021 sjednici općinskog vijeća. Naime, nju interesira da li tvrtka Grabov rat koristi usluge vanjskih knjigovodstvenih servisa.
Mirko Perić je rekao da ne koristi usluge vanjskih knjigovodstvenih servisa, ali da povremeno koristi savjetodavne i konzalting usluge neovisnih financijskih institucija.
Nataša Paleka Jakšić je pitala da li se tijekom 2020. godine vodilo računa o racionalnom zapošljavanju, odnosno smanjenju troškova zaposlenika.
Mirko Perić je kazao da su 2020. godine ti troškovi značajno smanjeni, da je zaposleno manji broj sezonskih djelatnika i na kraći vremenski rok.
Nataša Paleka Jakšić je pitala direktora koliki je u 2020. godini bio trošak zaštitarske službe.
Mirko Perić je kazao da tijekom 2020. godine nije koristio usluge zaštitarskih tvrtki.

Vijećnici nisu dali suglasnost na godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana tvrtke Grabov rat d.o.o. za 2020. godinu (rezultat glasovanja: 4 ZA i 4 SUZDRŽANA glasa), a financijski plan će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 15)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje prijedloga odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika.
Predloženom Odlukom određuju se osnovica i koeficijenti za obračun plaće općinskog načelnika (u nastavku teksta: dužnosnik) koji dužnost obavlja profesionalno te druga prava dužnosnika iz radnog odnosa.
Tako se predviđa da za vrijeme obnašanja dužnosti, dužnosnik imaju :
1. prava na plaću
2. pravo na naknadu određenih materijalnih troškova
3. druga prava u svezi sa obnašanjem dužnosti.
Plaću dužnosnika čini umnožak koeficijenata i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20 %.
Ako bi umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće dužnosnika, bez uvećanja za radni
staž, utvrđen na temelju ove Odluke, bio veći od zakonom propisanog ograničenja, dužnosniku se određuje plaća u najvišem iznosu dopuštenom zakonom.
Osnovica za obračun plaća dužnosnika utvrđuje se u visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.
Odlukom o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika („Narodne novine“ br. 83/09) utvrđena je osnovica u visini od 3.890,00 kuna bruto.
Predviđeni koeficijent za izračun plaća dužnosnika su:
1. općinski načelnik – 4,26
Predloženom Odlukom se predviđa da dužnosnik ima pravo na godišnji odmor, plaćeni i neplaćeni dopust i ostala materijalna prava, osim onih koja su izrijekom isključena samom Odlukom.
Navedena prava dužnosnik ostvare u skladu s propisima i općim aktima koji se odnose na službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela.
Nadalje, dužnosnik ima pravo na naknadu troškova za službena putovanja i naknadu troškova prijevoza.
Dužnosnik za vrijeme trajanja mandata ima pravo na osiguranje od posljedica nesretnog slučaja tijekom 24 sata.
Dužnosnik ima pravo na korištenje službenog mobilnog uređaja i prijenosnog računala u vlasništvu Općine Bol.
Pojedinačna rješenja o visini plaće odnosno naknade za rad i o ostvarivanju drugih prava dužnosnika utvrđenih ovom Odlukom donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno nakon prestanka obnašanja dužnosti ostvaruje pravo na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od 6 mjeseci od dana prestanka dužnosti i to u visini prosječne plaće, koja mu je isplaćivana za vrijeme posljednjih 6 mjeseci prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti.
Prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka ostvarivanje prava prestaje na vlastiti zahtjev, zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na drugu dužnost koju obavlja profesionalno.
Sredstva za ostvarivanje prava određenih ovom Odlukom osiguravaju se u Proračun Općine Bol.
Navedena odluka se predlaže zbog usklađenja sa novim zakonskim propisima, dok sama visina plaće ostaje nepromijenjena.

Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 16)
Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o naknadi za rad općinskog načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa.
Prijedlogom odluke se predviđa mogućnost uvođenja naknade za rad općinskog načelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa.
Prema zakonskim odredbama naknada za rad načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa, može iznositi najviše 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće općinskog načelnika koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće.
Predlaže se da naknada za rad općinskog načelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa iznosi 6.000,00 kuna neto.
Navedena odluka se predlaže zbog usklađenja sa novim zakonskim propisima, dok sama visina naknade ostaje nepromijenjena.

Odluka o naknadi za rad općinskog načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanju radnog odnosa je donesena JEDNOGLASNO, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 17)
Predsjednik Tonči Buljan je iznio prijedlog odluke o naknadama za rad članova općinskog vijeća općine Bol.
Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu za rad u Općinskom vijeću, a određuje se u neto
iznosu po članu Općinskog vijeća tako da ukupna godišnja neto naknada po članu Općinskog
vijeća ne smije iznositi više od 6.000,00 kuna.
Prema njegovom prijedlogu članovi Općinskog vijeća bi imali pravo na naknadu troškova za svoj rad u iznosu od 350,00 kn neto po prisustvovanju sjednici Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća bi imao pravo na naknadu troškova za svoj rad u mjesečnom iznosu od 750,00 kn neto, bez naknade za sudjelovanje na sjednicama Općinskog vijeća i komisija.
Nadalje, predviđa se da članovi radnih tijela Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu troškova za svoj rad u iznosu od 175,00 kn neto po prisustvovanju sjednici radnog tijela.
Službenici Jedinstvenog upravnog odjela koji su po pozivu dužni prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela vijeća imali bi pravo na naknadu troškova za svoj rad u iznosu kao i vijećnici ukoliko se sjednica održava izvan radnog vremena.
Navedena odluka se predlaže zbog usklađenja sa novim zakonskim propisima.
Naime, visina naknade vijećnicima ostaje nepromijenjena, dok se smanjuje naknada predsjedniku općinskog vijeća.

Odluka o naknadama za rad članova općinskog vijeća donesena je sa 6 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 18)
Predsjednik vijeća Tonči Buljan je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka.
Prema prijedlogu Odluke određuje se način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine Bol za 2021. godinu za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bol i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih sa lista grupe birača, a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.
Tonči Buljan je kazao da se u Proračunu Općine Bol za 2021. godinu za financiranje rada političkih stranaka, članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih sa lista grupe birača, zastupljenih u Općinskom vijeću iznose 60.000,00 kuna.
Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću (prvi saziv – do prestanka mandata članovima općinskog vijeća – od 1. siječnja do 15. travnja 2021. godine ) utvrđuje se u visini od 5.300,00 kuna, tako da se pojedinoj političkoj stranci i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih sa lista grupe birača, raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću, a kako slijedi:
– Socijaldemokratska partija Hrvatske (4 člana)- 6.183,33 kn
– Hrvatska demokratska zajednica (2 člana)- 3091,00 kn
– Kandidacijska lista grupe birača – Katarina Marčić (2 člana)- 3.091,00 kn
– Kandidacijska lista grupe birača – Tonči Buljan (2 člana)- 3.091,00 kn
– Kandidacijska lista grupe birača – Tonči Kukoč (1 član)- 1.545,50 kn
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola će se isplatiti sijedeći iznos:
– Socijaldemokratska partija Hrvatske (1 član) – 172,08 kn
– Kandidacijska lista grupe birača – Katarina Marčić (1 član) – 172,08 kn
– Kandidacijska lista grupe birača – Tonči Buljan (1 član) – 172,08 kn

Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću (drugi saziv – od konstituiranja novog općinskog vijeća – od 1. lipnja do 31. prosinca 2021. godine) utvrđuje se u visini od 6.500,00 kuna, tako da se pojedinoj političkoj stranci i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih sa lista grupe birača, raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću, a kako slijedi:
– Kandidacijska lista grupe birača – Katarina Marčić (6 članova) – 22.750,00 kn
– Socijaldemokratska partija Hrvatske (2 člana) – 7.583,33 kn
– Hrvatska demokratska zajednica (1 član) – 3.791,67 kn
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola će se isplatiti sijedeći iznos:
– Kandidacijska lista grupe birača – Katarina Marčić (2 člana) – 758,33 kn

Sredstva se doznačuju na žiroračun ogranka političke stranke na razini Općine Bol i žiroračun vijećnika izabranih s liste grupe birača, tromjesečno u jednakim iznosima, odnosno ako se početak ili završetak mandata ne poklapaju s početkom ili završetkom tromjesečja, u tom se tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja mandata.

U materijalima predložena odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka za 2020. godinu prihvaćena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 19)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje prijedloga Programa potpore poljoprivrednim gospodarstvima za nabavu sadnog materijala za razdoblje 2021-2024.
Naime, ovim se Programom propisuje način, uvjeti dodjele te visina potpore male vrijednosti za Mjeru: Potpora poljoprivrednim gospodarstvima za nabavu sadnog materijala.
Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih financijskih sredstava poljoprivrednim gospodarstvima iz Proračuna Općine Bol.
Na predloženi Program Općina Bol je ishodila pozitivno mišljenje Ministarstva poljoprivrede.
Donošenje ovog Programa je preduvjet za dodjelu potpora malim OPG-ovima na području općine.

Programa potpore poljoprivrednim gospodarstvima za nabavu sadnog materijala za razdoblje 2021-2024. donesen je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 20)
Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom nagodbe u postupku za povrat nacionalizirane imovine nasljednika Antonije Bodlović.
Predloženom odlukom se ovlašćuje zakonsku zastupnicu Općine Bol načelnicu Katarinu Marčić da zaključi nagodbu u postupku koji se vodi pred Uredom državne uprave u SDŽ, Služba za imovinsko-pravne poslove, Ispostava Supetar, klasa: UP/I-944-05/96-01/00018, urbroj: 2181-05/08-03-19-0053, predlagatelja nasljednika Antonije-Nine Ghiotto rođ. Bodlović.
Nagodba se treba zaključiti prema tekstu prijedloga nagodbe dostavljene Općini Bol dana 26. ožujka 2021. godine i dostavljene vijećnicima Općine Bol u materijalima za ovu sjednicu vijeća.

Odluka o zaključenju nagodbe donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 21)
Predsjednik vijeća Tonči Buljan je upoznao nazočne sa prijedlogom odluke o darovanju nekretnine.
Predloženom odlukom Općina Bol, radi osiguranja prostora za izgradnju stanova i Programa društveno poticane stanogradnje, daruje Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) česticu zemlje 570/4 Z.U. 3107 k.o. Bol.
Prava i obveze između Općine Bol kao darovatelja i Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama kao obdarenika, regulirat će se ugovorom, za čije se sklapanje ovlašćuje zakonski zastupnik Općine Bol.

Odluka o darovanju nekretnine donesena je JEDNOGLASNNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 22)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje prijedloga osnivanja postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Bol.
Predloženom Odlukom se sukladno postojećoj Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu
Bol, osniva postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Bol.
Postrojba civilne zaštite opće namjene osniva se za provođenje mjere civilne zaštite asanacije terena, potporu u provođenju mjera evakuacije, spašavanja, prve pomoći, zbrinjavanja ugroženog stanovništva te zaštite od požara, potresa i sličnih elementarnih nepogoda.
Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Bol sastoji se od upravljačke skupine i dvije operativne skupine.
Upravljačka skupina sastoji se od dva pripadnika, a svaka operativna skupina sastoji se od sedam (7) pripadnika. Svaka operativna skupina ima svoga voditelja.
Osobama koje su raspoređene u postrojbu civilne zaštite opće namjene izdaje se iskaznica pripadnika civilne zaštite.
Evidenciju pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene vodi Jedinstveni upravni odjel Općine Bol.
Sredstva potrebna za ustrojavanje, opremanje, osposobljavanje i djelovanje Postrojbe civilne zaštite opće namjene osiguravaju se u proračunu Općine Bol.

Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Bol donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 23)
Tonči Buljan je upoznao vijećnike s prijedlogom odluke o izmjenama i dopunama odluke o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja.
Predloženom odlukom predlaže se regulacija naplate parkiranja u naselju Murvica.
Uvodi se naplata na parkirališta u Murvici ispod Doma i na parkiralištu u Murvici iznad zoga.
Na parkiralištu u Murvici ispod Doma moguće je zakupiti maksimalno 12 parkirališnih mjesta.
Na parkiralištu u Murvici iznad zoga moguće je zakupiti maksimalno 14 parkirališnih mjesta.
Pravo na povlaštenu kartu (parkirališno mjesto) za parkiralište u Murvici ima fizička osoba koja ima prebivalište na području naselja Murvica najkraće pet zadnjih godina, što dokazuje uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova o prebivalištu i ima vozilo registrirano na svoje ime ili u leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom.
Povlaštena parkirališna karta (parkirališno mjesto) vrijedi samo za vozilo za koje je izdana. Povlaštena parkirališna karta (parkirališno mjesto) može se zakupiti po principu jedna obitelj – jedno vozilo.
U slučaju većeg broja zainteresiranih fizičkih osoba sa prebivalištem prijavljenim na području naselja Murvica, prednost imaju one fizičke osobe (stanari) koji imaju dulje prebivalište na toj adresi.
Fizičke osobe ( stanari ) plaćaju povlaštenu kartu (parkirališno mjesto) za svaku kalendarsku godinu u fiksnom iznosu od 600,00 kuna, bez obzira na vrijeme korištenja parkirališnog mjesta.
Ukoliko ostaje slobodnih mjesta koja su predviđena za povlaštene karte, povlaštena karta se može ponuditi domaćinstvima za parkiranje vozila gostiju iz apartmana ili soba u blizini zone.
Cijena za svaku kalendarsku godinu za jedno parkirališno mjesto za vozilo gosta iznosi 1.000,00 kuna fiksno.
Predloženom odlukom je predviđeno da upravni odjel tvrtke Grabov rat d.o.o. provodi proceduru izbora najpovoljnijeg najmoprimatelja parkirališnog mjesta za svaku kalendarsku godinu.

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 24)
Stipe Karmelić je upoznao nazočne sa završnim računom Centra za kulturu općine Bol za 2020. godinu.
Istaknuo je da su ukupni prihodi Centra za kulturu u 2020. godini iznosili 809.803,00 kn. a rashodi 810.853,00 kn, te je ostvario manjak poslovanja u iznosu od 1.050,00 kn
Sa viškom iz prethodnog razdoblja od 7.312,00 kn konačni rezultat na kraju 2020. godine je višak od 6.262,00 kn.

Vijećnici nisu dali suglasnost na godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Centra za kulturu općine Bol za 2020. godinu (rezultat glasovanja: 3 ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova), a financijski plan će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

Sjednica je završila u 22.35 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:
Tonči Buljan

Skip to content