Zapisnik sa 3. sjednice vijeća 2019.

2. lipnja, 2019. u 19:21:26

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/19-01/87
Ur. broj: 2104/02-19-02/01
Bol, 29. svibnja 2019. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 3/2019 sjednice općinskog Vijeća održane dana 28. svibnja 2019. godine, sa početkom u 19.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Matko Baković (predsjednik vijeća), Mate Petrić, Marjan Marjanović, Sani Bodlović (prva potpredsjednica vijeća), Milan Škrbić, Ivica Šćepanović, Tonči Buljan, Nataša Paleka Jakšić (druga potpredsjednica vijeća), Tonči Kukoč Bager.

Izočni: Tomi Fabijanović, Katarina Marčić – opravdano.

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Jakov Okmažić – zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik JUO Općine Bol, Nives Mošić-voditeljica računovodstva Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur.- zapisničar, Joško Egekher, Roni Marinković – predstavnici medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 9 vijećnika.

B) Matko Baković je kazao da je predlagatelj povukao, u materijalima za sjednicu navedeni, prijedlog točke 6. Dnevnog reda: Rasprava i donošenje zaključka o zahtjevu za izmjenama i dopuna prostornog plana SDŽ.

Vijećnik Ivica Šćepanović je predložio da se umjesto ranije predložene točke 6. pod tom točkom raspravlja o stanju u prostoru na području Općine Bol. Vijećnik osobito predlaže uvođenje moratorija za izgradnju stanova za prodaju.

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je predložio nadopune Dnevnog reda i to točke 13., 14, i 15.

Dnevni red, predložen u materijalima i nadopunjen prijedlozima Matka Bakovića i Ivice Šćepanovića, je prihvaćen JEDNOGLASNO, te glasi:

 1. Izvješće o proračunu općine Bol za 2018. godinu.

  – Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju izvješća.
  – Rasprava i donošenje odluke o rasporedu manjka.
  – Rasprava i donošenje odluke o otpisu dijela dugovanja.

 2. Rasprava i donošenje odluke o kratkoročnom zaduženju općine Bol.
 3. Rasprava i donošenje odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka.
 4. Rasprava i donošenje odluke o odvodnji otpadnih voda na području općine Bol.
 5. Rasprava i donošenje odluke o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu.
 6. Rasprava o stanju u prostoru na području Općine Bol.
 7. Rasprava i donošenje odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za hortikulturu.
 8. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Bol.
 9. Rasprava i davanje suglasnosti na osnovicu za plaću ravnateljice Općinske knjižnice.
 10. Rasprava i davanje suglasnosti na osnovicu za plaću u Centru za kulturu općine Bol.
 11. Rasprava i donošenje zaključka o molbi za postavljanje spomen ploče Anti Radiću.
 12. Rasprava i donošenje zaključka o molbi lječilišta za rehabilitaciju i fizikalnu terapiju Dujmović
 13. Odluka i donošenje odluke o ukidanju javnog dobra čest. zem. 6120 k.o. Brač
 14. Rasprava i donošenje zaključka o molbi za donacijom udruge „RoboBrač“
 15. Rasprava o prijedlogu vijećnika Tonča Buljana za uvođenje besplatnog sistematskog pregleda za stariju populaciju


Mate Petrić je kazao da se treba misliti na budućnost općine te na vrijeme zaposliti i osposobiti kadrove koji će općini trebati odlaskom u mirovinu starijih službenika.

C) Primanje na znanje zapisnika sa 2/2019 sjednice vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna pismena primjedba na zapisnik sa 2/2019 sjednice Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je utvrdio da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Zapisnik je primljen na znanje sukladno članku 88. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19).

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Načelnik je izvijestio nazočne da su privedeni kraju radovi na uređenju potkrovlja Dječjeg vrtića. Još se očekuje tehnički pregled te uklanjanje nekoliko sitnih grešaka u izvođenju radova. Nakon toga prostor potkrovlja će biti spreman za uporabu.

Načelnik je kazao da su u tijeku pripreme za uvođenje novog sustava odvoženja komunalnog otada sa područja Općine Bol. Naime, općina je pokrenula postupak nabave kanti, a koncesionar tvrtka Michieli Tomić d.o.o. se obvezala na nabavku čipova i naprava za vaganje otpada. Također, tvrtka Michieli Tomić se obvezala zaposliti jednog komunalnog djelatnika koji će biti dežurni koordinator koji će rješavati probleme na terenu dok sustav u potpunosti ne profunkcionira. Uvođenjem novog sustava odvoza i naplate komunalnog otpada će se izbjeći kažnjavanje općine zbog nepridržavanja odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Načelnik je kazao da se do 15. 6. očekuje dovršetak radova na uređenju trga kod Marinera. Istaknuo je da je zbog loših vremenskih prilika došlo do produžetka rokova za izvođenje radova. Načelnik je također istaknuo da će komunalni redar obići gradilišta po Bolu i upozoriti građevinare o zabrani izvođenja radova nakon 1. lipnja.

Načelnik je kazao da je nova regulacija prometa na Rivi profunkcionirala, ali da postoje problemi u novoj pješačkoj zoni. Načelnik je rekao da će naložiti prometnom redaru da redovito obilazi novu prometnu zonu i kažnjava prekršitelje.

Načelnik je istaknuo da se ove godine očekuje povećan promet u luci zbog uvođenja novih brodskih linija. Zbog toga Veli most mora funkcionirati kao operativna obala bez prava zadržavanja brodova.

Načelnik je izvijestio vijećnike da je u dvorani Doma kulture uveden novi klimatizacijski sustav koji će omogućiti kvalitetno cjelogodišnje korištenje dvorane za djecu i odrasle.

Načelnik je rekao da su već dodijeljena koncesijska odobrenja za korištenje pomorskog dobra.

Također je kazao da će uskoro biti donesena rješenja za korištenje javnih površina i rješenja za sudjelovanje u turističkim manifestacijama.

Načelnik je kazao da je dovršeno uređenje istočne i sjeverne fasade kina, te da će se uskoro ukloniti i sitni nedostaci nastali pri izvođenju radova. Nadalje, istaknuo je da je spremna ograda koja će se uskoro montirati na terasi kina.

Načelnik je upoznao nazočne sa radovima koje Elektro Dalmacija izvodi u dvije ulice na Bolu. Istaknuo je da se do 1. lipnja očekuje dovršetak radova i montiranje razvodnih kutija.

Načelnik je kazao da su krupni građevinski radovi na zgradi Poljoprivredni zadruge uglavnom završeni, te da su u tijeku završni radovi.

Načelnik je izvijestio vijećnike da je gotova projektna dokumentacija idejnog, razradbenog i izvedbenog arhitektonskog projekta te dizajn kioska i kućica na Šetnici, pultova za povremene manifestacije i sustava signalizacije i označavanja prostora na Bolu. Načelnik je kazao da će se tek iduće godine pristupiti nabavci nove dizajnirane urbane opreme, kioska, kućica, sustava usmjeravanja, reklama i sl.

Načelnik je kazao da je dovršeno uređenje nove biljetarnice i garderobe kod benzinske postaje. Najavio je skoro davanje na korištenje istih.

Načelnik je naglasio hortikulturne probleme na plaži Zlatni rat i na ostalim lokacijama po mjestu.

Načelnik je kazao da njegova nastojanja da se uredi prostor Vidove gore i osposobi za minimalnu uporabu nije urodio plodom, te da stoga ni ove godine nećemo imati nikakvu ponudu na Vidovoj gori.

Načelnik je podsjetio nazočne da uskoro počinje WTA teniski turnir na Bolu. Istaknuo je da je to veliki sportski događaj za Bol i našu županiju, te da svi Boljani trebaju dati svoj doprinos da turnir zaživi i bude uspješan.

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

Vijećnik Ivica Šćepanović je od načelnika zatražio pisani odgovor, koji će biti javno dostupan građanima Bola putem oglasne ploče, na slijedeća tri pitanja:

 • Što se u posljednjih 5 godina učinilo te što se planira učiniti za rješenje statusa kompleksa Bijele kuće?
 • Što se u posljednjih 5 godina učinilo te što se planira učiniti na uređenju Doma na Vidovoj gori, te rješavanju imovinsko-pravnih odnosa kompleksa na Vidovoj gori?
 • Što se u posljednjih 5 godina učinilo te što se planira učiniti za izgradnju kemijsko-biološkog pročistača?

Ivica Šćepanović je pitao načelnika kada će se ponovno revidirati ciljevi izrade PPU-a.

Načelnik je kazao da će prijedlog PPU-a biti dovršen za iduću sjednicu općinskog vijeća, te da se nada da će biti prihvaćen do kraja ljeta. PPU je definiran prema do sada prihvaćenim ciljevima. Ukoliko dođe do prihvaćanja novih ciljeva započeti će se sa novim izmjenama i dopunama PPU-a.

Ivica Šćepanović je komentirao zatvaranje jedine banke na Bolu. Pitao je da li je činjenica da se računi općine Bol, TZO i Grabovog rata vode kod Zagrebačke banke utjecali na zatvaranje OTP banke na Bolu.

Načelnik je rekao da općina ne može utjecati na odluke privatne financijske institucije. Smatra da su na zatvaranje banke najviše utjecali svjetski trendovi automatizacije poslovanja i uvođenje Internet bankarstva. OTP banka je procijenila da je poslovnica na Bolu nerentabilna, te Općina Bol nije mogla utjecati na odluku o zatvaranju banke. Načelnik je rekao da je obavio razgovor sa predstavnicima FINA-e, te da postoji mogućnost uvođenja novih usluga u bolsku poslovnicu FINA-e. Naime, ona bi obavljala i sve bankarske usluge osim kreditiranja građana. Pošta bi također mogla uvesti određene bankarske usluge.

Nataša Paleka Jakšić je upozorila na probleme koje će obrtnici imati ukoliko FINA ne proširi svoje usluge. Naime, obrtnici su, u određenim slučajevima, dužni polagati dnevni utržak na banku.

Tonči Kukoč Bager je usporedio Grad Supetar sa Bolom te je konstatirao da Supetar ima 3 banke, dok je Bol ostao bez ijedne.

Mate Petrić smatra da bi trebalo poništiti Ugovor o rekonstrukciji općinske zgrade na Loži. Naime, smatra da je cijena od cca 4.500.000,00 kuna enormno visoka, odnosno da cijena rekonstrukcije zgrade tih gabarita ne bi trebala biti toliko visoka.

Mate Petrić je upozorio na potrebu hitne sanacije oštećenja na Loži i uklanjanje postavljene zaštitne ograde.

Mate Petrić je komentirao stanje na Vidovoj gori. Rekao je da se osjeća žalostan i prevaren zbog rezultata javnog natječaja za zakup tog poslovnog prostora. Smatra da je stanje na Vidovoj gori sramota za Općinu Bol.

Mate Petrić je pitao zbog čega nije uređena i južna i zapadna fasada kina.

Mate Petrić je kazao da bi prije infrastrukturnog uređenja ulice Odvojak Obala, zemljišno-knjižni vlasnici puta trebali općini Bol ustupiti pravo vlasništva nad ulicom.

Načelnik je rekao da je urušavanje plafona nad jednim objektom u Loži predstavlja višu silu, te da je posljedica nekvalitetne gradnje od prije 50-tak godina. Načelnik je istaknuo da treba provjeriti i sanirati stanje da netko ne strada. Načelnik je kazao da je ograda postavljena preventivno te da nikoga ne ometa.

Predsjednik vijeća Matko Baković je, sukladno čl. 105. Poslovnika općinskog vijeća, izrekao opomenu Tonču Kukoču Bageru, zbog upadanja u riječ drugim vijećnicima i zbog uzimanja riječi bez odobrenja predsjedatelja.

Vezano uz fasadu kina načelnik je rekao da je južna fasada pod konzervatorskom zaštitom, te da sada nije bio vremena za ishođenje suglasnosti konzervatora, te da će biti uređena naknadno.

Načelnik je rekao da se radovi u ulici Odvojak Obala odvijaju uz suglasnost svih suvlasnika.

Sani Bodlović je upozorila da se osjeća smrad na plaži Benačica, te da je vjerojatno došlo do oštećenja ispusne kanalizacijske cijevi.

Načelnik je rekao da će obavijestiti nadležno tijelo – Vodovod Brač o ovom problemu.

Sani Bodlović je predložila da se na Vidovu goru postavi barem kemijski WC i pokretna ugostiteljska radnja.

Ivica Šćepanović je podržao ovu inicijativu Sani Bodlović.

Načelnik je upozorio na imovinsko-pravne probleme na Vidovoj gori, te na opasnosti koje mogu proizaći iz korištenja tog prostora.

Tonči Kukoč Bager je primijetio da su tri palme ispred prodavaonice Konzum posječene lani u 10. mjesecu, a do sada nisu uklonjeni panjevi i korijenje te prostor nije ponovno ozelenjen.

Načelnik je rekao da je Grabov rat naručio od tvrtke Parkovi i nasadi iz Splita uslugu izvlačenja korijenja palmi, ali zbog njihove prezaposlenosti ta usluga još nije izvršena.

Tonči Buljan je upozorio načelnika na stanje na Vidovoj gori. Istaknuo je da je ranije vjerovao načelniku kada je on tvrdio da nas, ukoliko ne vratimo Kvesiću jamčevinu i troškove ulaganja, čeka pet godina sudskog spora. Međutim, tri godine su već prošle i ništa se nije dogodilo kako bi se stvari pokrenule.

Također, pitao je postoji li kakva dokumentacija vezana za Vidovu goru (od trenutka kada je Kvesiću vraćena jamčevina pa do danas) vezana za pripremne radnje koji bi omogućile komercijalizaciju prostora.

Pročelnik Stipe Karmelić je rekao da postoji samo nešto dokumentacije vezane za spor sa Planinarskim društvom Mosor.

Tonči Buljan smatra da je načelnik uložio truda u Vidovu goru, koliko i u organizaciju WTA turnira, da bi se gore nešto do sada već bilo pokrenulo.

Nadalje, Tonči Buljan je pohvalio novi dizajn bara Grabovog rata na plaži Zlatni rat.

Tonči Buljan je predložio da Grabov rat uredi zapuštenog dvor u ulici Novi put (Begovi dvori), te da račun pošalje vlasnicima.

Marjan Marjanović je izrazio zabrinutost da će imovinsko-pravni problemi na Vidovoj gori negativno utjecati na izgradnju postaje za žičaru na vrhu Vidove gore.

Nataša Paleka Jakšić je upozorila da se ponovno za vrijeme održavanja WTA turnira organizira koncert od 23.00 u cafe baru Varadero. Podsjetila je buka od prošlogodišnjeg koncerta izazvala brojne negativne reakcije građana.

Načelnik je kazao da još nije zapirimo zahtjev za održavanje koncerta.

Ivica Šćepanović je kazao da nije protiv održavanja tenis turnira, ali da organizacija turnira treba biti bolja. Smatra da se direktor turnira mora suživjeti sa Bolom, te da njegovo ponašanje direktno utječe na status turnira.

Milan Škrbić je pitao koja će biti lokacija spomenika Anti Radiću.

Načelnik je kazao da još nije pronađena lokacija za postavljanje spomenika, te da se ona i dalje traži.

Milan Škrbić je upozorio da je zemljište iznad ambulante ponovno zaraslo u šikaru, te je pitao da li račun za ranije obavljanu uslugu čišćenja prefakturiran vlasnicima.

Načelnik je kazao da će inzistirati na naplati usluge čišćenja od zemljišnoknjižnih vlasnika zapuštenog zemljišta.

Milan Škrbić je pitao hoće li se natjecanje za izbor Miss Universe održati na Bolu.

Načelnik je potvrdio informacije o održavanja u natjecanja za izbor Miss Universe u Bolu, te je rekao da će natjecanje održati krajem kolovoza.

Marjan Marjanović je upozorio na nezakonito prometovanje i parkiranje na Šetnici.

Načelnik je rekao da će prometni redar intervenirati i uvesti red na Šetnicu.

Marjan Marjanović je upozorio na obvezu poštivanja općinske odluke o zabrani gradnje poslije 1. lipnja.

Načelnik je kazao da će se većina građevinskih radova dovršiti do 1. lipnja, ali da je rok za završetak radova na trgu kod Marinera pomaknut na 15. lipnja.

Marjan Marjanović je pitao kada će se izgraditi sekundarna vodovodna mreža u Murvici.

Načelnik je rekao da je u tijeku doprojektiranje postojećeg projekta vodovodne mreža, a do kraja godine očekuje početak radova na izgradnji sekundarne vodovodne mreže u Murvici.

Ivica Šćepanović je pitao tko vrši nadzor nad radovima na trgu kod Marinera.

Načelnik je kazao da nadzor vrši projektant trga g. Nikola Popić.

Tonči Kukoč Bager je pitao tko je dopustio izgradnju zida na plaži Mali rat kod ugostiteljskog objekta Bol Luxuy bar j.o.o..

Načelnik je rekao da je došlo do oštećenja postojećeg zida, te da su i drugi koncesionari ranije obnavljali taj zid. Same radove je obavljala tvrtka Grabov rat, a o uvjetima gradnje možete pitati direktora Mirka Perića na idućoj sjednici općinskog vijeća.

Marjan Marjanović smatra da bi se obnovljeni zid trebao makar obložiti u kamen ploče, a nije trebalo dozvoliti horizontalno betoniranje prostora između zida i montažnog objekta.

DNEVNI RED:

POD 1)

Voditeljica računovodstva Nives Mošić je obrazložila završni račun proračuna općine Bol za 2018. godinu.

Nives Mošić je članovima općinskog vijeća obrazložila kako su prihodi u 2018. godini iznosili 23.032.127,00 kuna, a rashodi 23.496.366,00 kuna.

Iz navedenog proizlazi manjak poslovanja u iznosu od 464.239,00 kuna.

Manjak iz prethodnih godina iznosi 1.048.613,00 kuna, što bi značilo da je rezultat poslovanja 2018. godine manjak u iznosu od 1.512.852,00 kuna.

U 2018. godini općina Bol je koristila kredit u iznosu od 1.000.000,00 kn i dala jamstvo trgovačkom društvu Grabov rat d.o.o. za zaduživanje u iznosu od 1.800.000,00 kn.

Na kraju 2018. godine na žiro račun općine Bol je bilo 781.673,00 kn.

Općinska uprava je u toku 2018. godine vodila 64 postupka za prisilnu naplatu dugovanja.

Vijećnici su primijetili da je financijsko stanje općine Bol stabilno, jer će dugovanja lako podmiriti iz poslovanja u 2019. godini.

Mate Petrić je kazao da je Odbor za financije podržao ovaj prijedlog završnog računa općine Bol za 2018. godinu.

Nataša Paleka Jakšić je pitala što je uzrok kontinuiranog stvaranja manjka proteklih nekoliko godina.

Načelnik je kazao da je do manjka došlo zbog dugovanja SDŽ prema Općini Bol.

Naime, općina je uložila 1.100.000,00 kuna u lučko područje na Račiću, a taj iznos joj nikad nije refundiran. Načelnik se nada da će to dugovanje biti uskoro podmireno. Osim toga, Županijska lučka uprava općini duguje oko 650.000,000 kuna za dokumentaciju koju je Općina Bol financirala za potrebe nove luke.

Odluku o prihvaćanju izvješća Općine Bol za 2018. godinu vijećnici su prihvatili sa 5 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

Nives Mošić je upoznala nazočne sa prijedlogom Odluke o rasporedu manjka.

Navedenom odlukom se utvrđuje rezultat poslovanja, raspodjela rezultata poslovanja te način pokrića manjka prihoda utvrđenog Financijskim izvještajem Općine Bol za 2018. godinu u iznosu od 1.512.852,00 kuna, koji se sastoji od prenesenog manjka prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 1.048.613,00 kuna i manjka prihoda i primitaka ostvarenog u 2018. godini u iznosu od 464.239,00 kuna.

Dio prenesenog manjka u iznosu od 500.000,00 kuna pokrit će se iz prihoda tekuće godine, a planirati će se u I. rebalansu Proračuna Općine Bol za 2019. godinu.

U svrhu uravnoteženja proračuna nakon uključivanja dijela proračunskog manjka, tijekom 2019. godine nastaviti će se s poduzimanjem svih mjera za pravodobno prikupljanje i ostvarenje proračunskih prihoda, uz maksimalno poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstava, a kako bi ostvareni prihodi u 2019. godini bili dostatni za pokriće dijela prenesenog manjka u iznosu od 500.000,00 kuna te rashoda i izdataka tekuće proračunske godine.

Plan mjera s utvrđenom dinamikom za pokriće preostalog dijela prenesenog manjka u iznosu od 1.012.852,00 donijet će se do kraja 2019. godine.

Odluke o rasporedu manjka vijećnici su prihvatili sa 8 glasova ZA i 1 glasom PROTIV, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol..

Nives Mošić je upoznala nazočne sa prijedlogom za otpisivanje – storniranje slijedećih dugova:

1. BRANITELJSKA ZADRUGA ZMAJEVA ŠPILJA iz Bola, i to za evidentirana dugovanja u iznosu od 5.000,00 kuna za potraživanja za stol i reklamu iz 2014. godine.

2. GORAN ŽIVKOVIĆ iz Bola, i to za evidentirana dugovanja u iznosu od 108.495,75 kuna za potraživanja za komunalni doprinos iz 2005. godine i reklame iz 2010. i 2011. godine.

3. PRINCIPIUM, vl. Ivan Živković iz Bola, i to za evidentirana dugovanja u iznosu od 6.300,00 kuna za potraživanja za javnu površinu iz 2009. godine i reklame iz 2009. i 2010. godine.

4. LUCE TUO, vl. Renata Brešković iz Bola, i to za evidentirana dugovanja u iznosu od 5.950,00 kuna za potraživanja od zakupa i reklame.

5. LUCE TUO, vl. Renata Brešković iz Bola, i to za evidentirana dugovanja u iznosu od 8.906.88 kuna za potraživanja od komunalne naknade od 2001. do 2018. godine.

6. Tomo i Renata Brešković iz Bola, i to za evidentirana dugovanja u iznosu od 4.716,24 kuna za potraživanja od komunalne naknade od 2001. do 2019. godine.

7. U.O. Mendula, vl. Petar Šimunović iz Bola, i to za evidentirana dugovanja u iznosu od 10.500,00 kuna za potraživanja od reklama od 2007. do 2014. godine.

8. Petar Šimunović iz Bola, i to za evidentirana dugovanja u iznosu od 14.384,40 kuna za potraživanja od komunalne naknade od 2001. do 2019. godine.

Mate Petrić je upoznao vijećnike sa zaključkom Odbora o prijedlogu za storniranje dugovanja.

Članovi odbora su jednoglasno donijeli mišljenje da vijeće općine Bol može prihvatiti odluku o davanju suglasnosti za otpis dijela dugovanja po evidentiranim računima i to da se stornira dug Braniteljske zadruge Zmajeva špilja, Gorana Živkovića i tvrtke Principium d.o.o., ali da se njihova dugovanja vode u van knjigovodstvenoj evidenciji.

Članovi odbora su jednoglasno donijeli mišljenje da vijeće općine Bol može prihvatiti odluku o davanju suglasnosti za otpis dijela dugovanja po evidentiranim računima i to da se stornira dug tvrtke Luce t.u.o. za potraživanja od zakupa i reklame, tvrtke Luce t.u.o. za potraživanja od komunalne naknade, pok. Renate Brešković za potraživanja od komunalne naknade, U.O. Mendula za potraživanja od reklama i pok. Petra Šimunovića za potraživanja od komunalne naknade.

Vijećnici su sa 8 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom prihvatili prijedlog Odbora za financije za otpisivanje – storniranje dugova od 1. do 3., ali da se njihova dugovanja vode u van knjigovodstvenoj evidenciji, te da storniraju dugovanja od 4. do 8., a odluka o storniranju će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 2)

Predsjednik vijeća Matko Baković je je dao uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Bol.

Predloženom odlukom općinsko vijeće Općine Bol odobrava kratkoročno zaduživanje Općine Bol uzimanjem kratkoročnog kredita u iznosu 4.000.000,00 kn.

Namjena kredita je podmirivanje tekućih obveza te savladavanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

Uvjeti kredita su slijedeći:

Uvjeti kredita:

Iznos: 4.000.000,00 KN

KAMATNA STOPA:

Kamatna stopa: 1,50% fiksno, godišnje

NAKNADE:

Jednokratna naknada za obradu 0,05%

Naknada za neiskorišteni iznos: ne obračunava se

NAČIN KORIŠTENJA I VRAĆANJA KREDITA:

Na revolving principu, ovisno o našim potrebama, isplatom sredstava kredita na račun Općine Bol u ZABI.

KRANJI ROK VRAĆANJA:

12 mjeseci

INSTRUMENT OSIGURANJA:

Postojeća zadužnica Općine Bol

Predloženom odlukom ovlašćuje se općinski načelnik Općine Bol da zaključi Ugovor o kratkoročnom kreditu s Zagrebačkom bankom d.d.

Načelnik je pojasnio vijećnicima da je ovo kratkoročno zaduživanje neophodno za normalno funkcioniranje investicijskog ciklusa.

Načelnik je istaknuo da općina neće nužno koristiti cijeli kredit, da on služi samo kao osiguranje likvidnosti Općine Bol.

Načelnik je citirao odredbu čl. 86. a Zakona o proračunu prema kojem jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se kratkoročno zadužiti samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

Načelnik je istaknuo da za ovakvo zaduživanje općini ne treba suglasnost Ministarstva financija.

Ivica Šćepanović je kazao da bi ubuduće općina trebala tražiti 3 ponude za kreditiranje, te nakon provedenog postupka odabrati najpovoljniju ponudu.

Vijećnici su sa 7 glasova ZA i 2 glasa PROTIV donijeli Odluku o kratkoročnom zaduženju Općine Bol, a odluka će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 3)

Predsjednik vijeća Matko Baković je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka.

Prema prijedlogu Odluke određuje se način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine Bol za 2019. godinu za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bol i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih sa lista grupe birača, a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.

Matko Baković je kazao da se u Proračunu Općine Bol za 2019. godinu za financiranje rada političkih stranaka, članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih sa lista grupe birača, zastupljenih u Općinskom vijeću iznose 60.000,00 kuna.

Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću iznosi 5.300,00 kuna, tako da se pojedinoj političkoj stranci i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih sa lista grupe birača, raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću.

Predlaže se slijedeća raspodjela sredstava:

– Socijaldemokratska partija Hrvatske (4 člana)- 21.200,00 kn

– Hrvatska demokratska zajednica (2 člana)- 10.600,00 kn

– Kandidacijska lista grupe birača – Katarina Marčić (2 člana)- 10.600,00 kn

– Kandidacijska lista grupe birača – Tonči Buljan (2 člana)- 10.600,00 kn

– Kandidacijska lista grupe birača – Tonči Kukoč (1 član)- 5.300,00 kn

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih sa lista grupe birača, također pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća, što predstavlja iznos od 530,00 kn.

Predlaže se slijedeća raspodjela sredstava:

– Socijaldemokratska partija Hrvatske (1 član) – 530,00 kn

– Kandidacijska lista grupe birača – Katarina Marčić (1 član) – 530,00 kn

– Kandidacijska lista grupe birača – Tonči Buljan (1 član) – 530,00 kn

Ukoliko se tijekom proračunske godine izmijeni sastav Općinskog vijeća, sredstva raspoređena ovom Odlukom neće se preraspodijeliti.

U materijalima predložena odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka za 2019. godinu prihvaćena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 4)

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je vijećnicima obrazložio prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda na području općine Bol.

Naime, navedenom odlukom se uređuju se uvjeti i način odvodnje, priključenja, pročišćavanja i ispuštanja u prijemnik otpadne vode na području Općine Bol koja obuhvaća aglomeraciju Bol.

Sukladno zakonskim odredbama Zakona o vodama, ishođeno je prethodno mišljenje Hrvatskih voda, Vodno gospodarskog odjela za slivove južnog Jadrana, Klasa: 325-04/19-01/0000048, Ur.Broj: 374-24-3-19-2, od 02. 04. 2019. godine, kojim je dano pozitivno mišljenje Općini Bol za donošenje predložene odluke.

Odluka sadržava:

1. Opće odredbe;

2. Način odvodnje otpadnih voda na području Aglomeracije Bol i njoj gravitirajućeg područja;

3. Zemljopisne podatke o mjestima ispuštanja otpadnih voda iz sustava javne odvodnje;

4. Područja u kojima se dopušta ispuštanje otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda, uvjeti zbrinjavanja otpadnih voda iz sabirnih jama i mulja iz malih sanitarnih uređaja;

5. Dopuštena tehnička rješenja individualnih sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda kao privremeno rješenje do priključenja na sustav javne odvodnje i /ili kao trajno rješenje;

6. Tehničko-tehnološke uvjete priključenja građevina i drugih nekretnina na građevine urbane oborinske odvodnje;

7. Upućivanje na obvezu priključenja na građevine javne odvodnje sukladno odluci o priključenju, općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga;

8. Nadzor i prekršajne odredbe;

9. Prijelazne i završne odredbe.

Djelatnost javne odvodnje sanitarno fekalnih voda na području sustava odvodnje obavlja javni isporučitelj vodne usluge “Vodovod Brač d.o.o., Supetar“ temeljem sporazuma jedinica lokalne samouprave, a koji zadovoljava uvjete propisane posebnim pravilnikom.

Odluka o odvodnji otpadnih voda na području općine Bol donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 5)

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je vijećnicima dao uvodno obrazloženje odluke o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu.

Predloženom odlukom se propisuju potrebne mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu poljoprivrednom zemljištu i onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju.

Odluka propisuje slijedeće mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina: 1. održavanje živica i međa, 2. održavanje poljskih putova, 3. uređivanje i održavanje kanala, 4. sprječavanje zasjenjivanja susjednih parcela, 5. sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa.

Predložena odluka također sadržava odredbe o nadzoru nad provođenjem odluke te kaznene odredbe za prekršitelje.

Odluka o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 6)

Ivica Ščepanović kao predlagač ove točke Dnevnog reda je u uvodnoj riječi kazao da bi trebalo donijeti odluku o zabrani gradnje apartmana za prodaju.

Tu odluku treba utemeljiti na pravnim propisima, a krajnja namjena je zaustaviti daljnju apartmanizaciju Bola.

Već do danas izgrađeni apartmani ugrožavaju egzistenciju Boljana koji u našem mjestu žive cijelu godinu.

Izgrađeni apartmani su nelojalna konkurencija jer se iznajmljuju po dampinškim cijenama i tome hitno treba stati na kraj.

Načelnik je kazao i on smatra da kako treba prestati sa apartmanizcijom, ali odluka o zabrani prodaje stanova se ne može donijeti jer nije ni zakonita ni ustavna.

Matko Baković je kazao da je Odbor za prostorno planiranje već dva puta raspravljao o ciljevima za izradu prostornog plana gdje je zaključeno da treba onemogućiti gradnju dvojnih građevina. Nažalost zaposlenici Ureda za graditeljstvo u Supetru često puta savjetuju investitore kao ugraditi maksimalni broj stanova na jednoj parceli te savjetuju koje korake poduzeti za izgradnju dvojnih građevina.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da zaposlenici Ureda za graditeljstvo savjetuju potencijalne investitore samo ono što je moguće našim prostornim planom. Prema njegovom saznanju, nikada nije poništena već izdana Građevinska dozvola jer se one izdane u skladu sa odredbama koje donosi vijeće Općine Bol. Zato pročelnik smatra da su vijećnici Općine Bol krivi za apartmanizaciju jer samo oni donijeti odluku o smanjenju broja stanova u pojedinoj zgradi, o smanjenju broja etaža, o smanjenju postotka izgrađenosti i o povećanju obavezne udaljenosti zgrade od međe. Na taj način bi se smanjila isplativost izgradnje apartmana za prodaju i zaustavila bi se apartmanizacija. Dobronamjerne ideje o moratoriju na prodaju apartmana i o moratoriju na gradnju su protuzakonite.

Tonči Buljan je kazao da je on predložio nadopunu ciljeva za izradu PPU-a Općine Bol i o njima se dva puta raspravljalo na Odboru za prostorno planiranje. Neke ciljeve o opisu luminara, podruma, suterena su već ugrađeni u prijedlog PPU-a, a za neke ciljeve je traženo mišljenje od Zavoda za prostorno uređenje u SDŽ.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da još uvijek nismo dobili odgovor od Zavoda na postavljena pitanja, ali da procedura izrade prostornog plana i prateće studije utjecaja na okoliš traje skoro godinu dana, te će trebati donijeti odluku o prihvaćanju izmjena i dopuna PPU-a Općine Bol prema uvjetima i ciljevima koji su navedeni u Odluci od 17. rujna 2018. godine, a eventualne nove ciljeve treba ugraditi u nove izmjene i dopune PPU-a koji mogu uslijediti odmah nakon prihvaćanja izmjena koje su toku. Nažalost u sadašnjem ciljevima nije navedeno smanjenje broja apartmana, iako su taj prijedlog vijećnici „imali na stolu“.

Matko Baković je kazao da će na slijedeću sjednicu Odbora za prostorno planiranje pozvati g. Ivicu Šćepanovića da iznese svoje ideje izrađivaču plana.

POD 7)

Matko Baković je upoznao nazočne sa prijedlogom odluke o o razrješenju i imenovanju člana Odbora za hortikulturu.

Predloženom odlukom se Mate Petrić, na vlastiti zahtjev, razrješuje dužnosti predsjednika Odbora za hortikulturu Općine Bol.

Za člana Odbora za hortikulturu Općine Bol imenuje se : 1. Marjan Marjanović

Za predsjednika Odbora za hortikulturu Općine Bol imenuje se : 1. Marjan Marjanoviuć

Predložena odluka o o razrješenju i imenovanju člana Odbora za hortikulturu donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 8)

Matko Baković je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o izmjenama i dopunama odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Bol.

Predloženom odlukom se u Odluci o nerazvrstanim cestama na području Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 6/2012, 2/2017 i 8/2018 ) iz članka 5b. stavak 1. briše čestica zemlje 398/2 k.o. Bol.

Naime, navedena nekretnina u naravi ne predstavlja nerazvrstanu cestu te je u privatnom vlasništvu obitelji Karninčić.

Predložena odluka o izmjenama i dopunama odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Bol donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 9)

Predsjednik vijeća Matko Baković je dao uvodno obrazloženje prijedloga suglasnosti na osnovicu za plaću ravnateljice Općinske knjižnice.

Naime, ravnateljica je dana 08. ožujka 2019. godine predložila izmjene i dopune Pravilnika o plaći Ravnateljice knjižnice „Hrvatske čitaonice“ Bol.

Osnovica za obračun plaće predlaže se u visini od 3.750,00 kuna.

Istu osnovicu imaju i djelatnici u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bol.

Do sada je kao osnovica bila propisana minimalna plaća u RH, što bi u slučaju većeg rasta osnovice, moglo rezultirati nekontroliranim rastom plaće.

Zbog toga se predlažu izmjene i dopune Pravilnika o plaći Ravnateljice knjižnice „Hrvatske čitaonice“ Bol.

Suglasnost na izmjene i dopune Pravilnika o plaći Ravnateljice knjižnice „Hrvatske čitaonice“ Bol donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 10)

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je vijećnicima obrazložio prijedlog suglasnosti izmjene osnovice za plaću u Centru za kulturu općine Bol.

Naime, ravnateljica je dana 08. ožujka 2019. godine predložila izmjene i dopune Pravilnika o plaćama u Centra za kulturu.

Osnovica za obračun plaće predlaže se u visini od 3.750,00 kuna.

Istu osnovicu imaju i djelatnici u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bol.

Do sada je kao osnovica bila propisana minimalna plaća u RH, što bi u slučaju većeg rasta osnovice, moglo rezultirati nekontroliranim rastom plaće.

Zbog toga se predlažu izmjene i dopune Pravilnika o plaćama u Centra za kulturu

Suglasnost na izmjene i dopune Pravilnika plaćama u Centra za kulturu donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 11)

Predsjednik vijeća Matko Baković je upoznao nazočne sa molbom Siniše Soljačića za postavljanjem spomen ploče Anti Radiću.

Siniša Soljačić u dopisu predlaže postavljanje spomen ploče pok. Anti Radiću načelniku Bola iz prve polovice 20. stoljeća.

Financiranje spomen ploče i uređenje nadgrobne ploče planira se napraviti dobrovoljnim prilozima.

Ukupan trošak bi iznosio cca 10.000,00 kuna, a od Općine Bol traži participaciju od 5.000,00 do 6.000,00 kuna.

Vijećnici su donijeli zaključak o dodjeli 5.000,00 kuna za postavljanje nadgrobne ploče Anti Radiću.

POD 12)

Predsjednik vijeća Matko Baković je upoznao vijećnike sa molbom molbi Lječilišta za rehabilitaciju i fizikalnu terapiju Dujmović.

Ravnatelj Lječilišta Dujmović se obratio općinskom vijeću sa molbom vezanom za plaćanje računa za komunalnu naknadu za 2018. godinu.

U dopisu navodi da su u ožujku 2019. godine primili račun za komunalnu naknadu u iznosu od 20.653,08 kuna za 2018. godinu.

Također navodi da ustanova Lječilište Dujmović djeluje isključivo na temelju dotacija koje prima od strane države, a koje su dostatne za podmirenje troškova plaća i doprinosa djelatnika, a vrlo mali novčani iznos ostaje za podmirivanje troška poslovanja i tekućih troškova Lječilišta.

Ravnatelj moli da im se da dodatni rok za plaćanje gore navedenog iznosa, najkasnije do 30.8. 2019. godine ili da im se gore navedeni iznos raspodijeli u manje rate kako bi ga mogli podmiriti iz dotacija.

U odnosu na račune koji su vezani za spomeničku rentu, ravnatelj navodi da je prije nekoliko mjeseci dostavio žalbu Ministarstvu kulture, Upravi za zaštitu kulturne baštine gdje je izrazio protivljenje da se Lječilište Dujmović upiše pod kulturnu baštinu.

Ravnatelj navodi da je nekretnina u kojoj posluje Lječilište kupljena 1998. godine, a građevinske dozvole su donesene 1994. i 1998. godine te i nisu bile sagrađene na nikakvom kulturnom dobru.

Vijećnici su odobrili Lječilištu Dujmović da dugovanja komunalne naknade iz 2018. godine podmiri do 15. kolovoza 2019. godine.

POD 13)

Matko Baković je upoznao nazočne sa prijedlogom odluke o ukidanju javnog dobra čest. zem. 6120 k.o. Brač.

U obrazloženju odluke je istaknuo da je Općina Bol prodala čest. zem. 6120, k.o. Bol Tereziji Ivičić, ali da je navedena čestica u zemljišnim knjigama upisano kao javno dobro.

Zbog toga se gospođa Ivičić ne može upisati kao vlasnik kupljene čestice.

Predloženom odlukom ukida se svojstvo javnog dobra u općoj uporabi, na dijelu nekretnine, oznake k.č.br. 6120, k.o. Bol u površini 14 m2, oznaka zemljišta: put, upisane u zk.ul. 189, k.o. Bol, vlasnik nekretnine Republika Hrvatska.

Svojstvo javnog dobra u općoj uporabi se ukida zbog toga što k.č.br. 6120, k.o. Bol više ne predstavlja sastavni dio postojeće ili planirane nerazvrstane ceste i ne služi niti je planirana za javnu upotrebu svih kao javno dobro u općoj upotrebi.

Temeljem ove Odluke Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru – zemljišnoknjižni odsjek izvršit će brisanje upisa statusa javnog dobra na predmetnim nekretninama te izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Općine Bol.

Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili predloženu odluku o ukidanju javnog dobra, a odluka će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 14)

Udruga za promicanje novih tehnologija „Robo Brač“ je od općinskog vijeća zatražila donaciju za sudjelovanje u svjetskom natjecanju RoboCup 2019. koje će se od 02.07. 2019. do 08. 07. 2019. godine održati u Sydneyu u Australiji. Na natjecanju će sudjelovati troje djece robotičara iz Bola i troje mentora nastavnika Osnovne škole Bol.

Vijećnici su donijeli odluku da se za potrebe bolskih robotičara donira 10.000,00 kuna.

POD 15)

Matko Baković je upoznao nazočne sa prijedlogom Tonča Buljana o uvođenju besplatnog sistematskog pregleda za stariju populaciju.

Tonči Buljan smatra da se organizacijom sistematskog pregleda za stariju populaciju i preventivnim djelovanjem možemo pravovremeno ukazati na eventualne problemu u zdravlju pojedinaca, te spriječiti neželjene posljedice.

U obrazloženju inicijative Tonči Buljan navodi da je trošak sistematskog pregleda cca 1.000,00 kuna.

Također ističe da je DVD Bol kao razlog kupovine kombi vozila naveo i ovakve akcije.

Tonči Buljan smatra da će kod prijave više ljudi doći do „efekta mase“, odnosno razbijanja straha od pregleda.

Matko Baković je kazao da ovaj prijedlog treba dodatno razraditi, te kroz Odbor za socijalnu skrb utvrditi kriterije za eventualno uvođenje i korištenje predložene usluge organizacije i plaćanja sistematskog pregleda.

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19) čuva u uredu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

Sjednica je završila u 22.35 sata

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content