Zapisnik sa 3. sjednice vijeća 2017.

Zapisnik sa 3. sjednice vijeća 2017.
25. travnja, 2017. u 11:56:11

alt

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/17-01/26

Ur. broj: 2104/02-17-02/01

Bol, 10. travnja 2017. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14 i 1/15), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  3/2017 sjednice općinskog Vijeća održane dana 7. travnja 2017. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Tomislav Marčić, Ivica Ščepanović, Matko Baković (prvi potpredsjednik vijeća), Tomi Fabijanović, Srečko Karmelić, Boris Škrbić (drugi potpredsjednik vijeća), Jakov Okmažić, Sani Bodlović.

Izočni: Frane Lukšić, Branko Mikulić-opravdano.

Ostali nazočni:  Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić – zamjenik načelnika Općine Bol, Mirko Perić-direktor KJP Grabov rat d.o.o., Kažimir Hraste, Nikola Popić (točka 10. Dnevnog reda), Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Nives Mošić – računovodstvena referentica (točke 1.-4. Dnevnog reda) Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je  9 vijećnika.

B) Dnevni red, predložen u materijalima, je prihvaćen sa 7 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom, te glasi:

  1. Rasprava i donošenje odluke o završnom računu proračuna općine Bol za 2016. godinu: financijski izvještaj prihoda i rashoda, bilješke uz financijsko izvješće, dugovanja i potraživanja, popis sudskih sporova.
  2. Rasprava i donošenje odluke o raspodjeli rezultata poslovanja općine Bol za 2016. godinu.
  3. Rasprava o izvješću o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini.
  4. Rasprava o izvješću o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture u 2016. godine.
  5. Rasprava i donošenje odluke o završnom računu za 2016. godinu KJP Grabov rat d.o.o.
  6. Rasprava i donošenje odluke o završnom računu proračuna za 2016. godinu Centra za kulturu općine Bol.
  7. Rasprava i donošenje odluke o završnom računu proračuna za 2016. godinu Dječjeg vrtića Mali princ.
  8. Rasprava i donošenje odluke o završnom računu proračuna za 2016. godinu za DVD-a Bol.
  9. Rasprava i donošenje odluke o završnom računu proračuna za 2016. godinu za Općinsku knjižnicu Hrvatska čitaonica Bol.

10.  Rasprava i donošenje zajedničke odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Bol i s time u vezi drugih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol, Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 “Ratac meštre Bijene” i Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K 4

11.  Rasprava i donošenje odluke o naknadama za komunalnu infrastrukturu na pomorskom dobru.

12.  Rasprava i donošenje odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt “Građenje i opremanje građevine vatrogasni dom u Bolu na Braču.

13.  Rasprava i donošenje odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja “Adaptacija i rekonstrukcija vrtića na Bolu”.

14.  Rasprava  i donošenje odluke o pristigloj molbi Jozić- Matić

15.  Rasprava o pristigloj molbi Alena Bošnjaka.

C)    Prihvaćanje zapisnika sa 2/2017 sjednice vijeća:

Predsjednik Općinskog vijeća Doro Adulmar je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna  pismena primjedba na zapisnik sa 2/2017 sjednice Općinskog vijeća.

Vijećnik Tomislav Marčić je iznio usmenu primjedbu na zapisnik.

Naime, smatra da Dnevni red na prošloj sjednici vijeća nije donesen jednoglasno, kako piše u zapisniku, budući da  zna da je od glasovao protiv predloženog Dnevnog reda.

Vijećnik Srečko Karmelić je također iznio usmenu primjedbu na zapisnik.

Smatra da se kod donošenja Odluke o zaštiti od buke nije glasovalo o prijedlogu Matka Bakovića, već o prijedlogu načelnika.

S ovom primjedbom se suglasio i Tomislav Marčić.

Vijećnici su glasovanjem odbili primjedbu Srečka Karmelića.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 2/2017 sjednice Općinskog vijeća je usvojen sa  glasova 6 ZA i 3 glasa PROTIV.

D)    Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Načelnik je izvijestio nazočne da je, prema njegovim saznanjima, Povjerenstvo za dodjelu koncesije na plaži Zlatni rat Županijskoj skupštini predložilo poništenje natječaja za dodjelu koncesije i raspisivanje novog .

Autor idejnog projekta spomenika palima za Domovinu Kažimir Hraste je vijećnicima iznio koncept spomenika.

Spomenik bi se sastojao od dvije forme koje se preklapaju i čine križ koji podsjeća na Pietu.

Spomenik će biti izrađen od kortena koji je vrsta čelika, koja će sa vremenom dobiti boju zemlje.

Spomenik će biti dimenzija 2,2 x 1,3 metra, pored njega će biti mjesto za polaganje vijenaca prigodom obilježavanja određenih obljetnica.

Nikola Popić je kazao da je ovo dobro idejno rješenje, smatra da su i lokacija i dimenzije spomenika primjerene mjestu i planiranoj namjeni.

E)     Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

Vijećnik Matko Baković je pitao kada će se zatvoriti promet na Rivi. Smatra neprimjerenim da automobili prometuju rivom budući da je počela turistička predsezona.

Načelnik je rekao da će se taj problem hitno riješiti, te da će Rivom moći prometovati samo vozila sa dozvolom.

Matko Baković je pitao kada će se označiti i zatvoriti parkirana mjesta za stanare ulica Rudina, Loža i dr.

Načelnik je kazao da će Grabov rat nabaviti i postaviti zapreke, ali da korisnici moraju kupiti lokote.

Srečko Karmelić je pitao tko će odgovarati ukoliko dođe do kakve nezgode zbog prometovanja biciklista preko Šetnice.

Tomislav Marčić  smatra da treba ukloniti znakove koji Šetnicu označavaju kao jednu od dionica biciklističke staze. Smatra da ne treba legalizirati biciklizam na Šetnici.

Ivica Ščepanović je kazao da samo ime Šetnica govori koja je namjena te nerazvrstane ceste, te da nikako ne bi trebalo govoriti o uvođenju biciklističke staze preko  Šetnice.

Nezadovoljan raspravom o ovoj tematici je napustio sjednicu u 20.40 sati.

Ponovno je utvrđen kvorum, na sjednici je prisutno 8 vijećnika.

Boris Škrbić je istaknuo da bi najbolje bilo da početak biciklističke staze bude iza Zlatnog rata, jer bi u slučaju da biciklistička staza bude na početku Šetnice svi pješaci i gosti hotela bili ugroženi.

Doro Adulmar je kazao da je stav vijećnika da je Šetnica – šetnica te da treba zabraniti svaki promet preko pješačke zone.

Načelnik je rekao da će se postaviti znak zabrane prometovanja biciklima na Šetnici te da će se na taj način ukloniti dio opasnosti za pješake.

Srečko Karmelić je upozorio da se ne poštuje nova prometna regulacija prometa na Rivi, odnosno zabrana prometovanja preko Rive, te je pitao tko kontrolira kršenje odredbi o regulaciji prometa.

Tomislav Marčić je rekao da pojedince treba naučiti ponašanju i poštivanju znakova ili ih represivnim mjerama prisiliti na poštivanje odluka.

Načelnik je kazao da će taj problem riješiti nadležna službena osoba – prometni redar, te da će se uskoro postaviti stupovi koji će fizički zapriječiti ulaz u pješačku zonu.

DNEVNI RED:

POD 1)

Računovodstvena referentica Nives Mošić je obrazložila završni račun proračuna općine Bol za 2016. godinu.

Nives Mošić je članovima općinskog vijeća obrazložila kako su prihodi u 2016. godini iznosili 21.501.635,60 kn a rashodi su iznosili 20.408.744,30 kn, te je ostvaren višak prihoda od 1.092.891,30 kn. Kako je manjak iz prethodnih godina iznosio 2.008.013,12 kn, rezultat poslovanja u 2016. godini je manjak prihoda u iznosu od 915.121,82 kn.
Na kraju godine općina Bol je dugovala poslovnoj banci u iznosu od 912.881,32 kn i imala dugovanja u iznosu od 3.388.003,11 kn.

Na kraju godine općina Bol je imala potraživanja u iznosu od 10.359.159,38 kn, a u fondu za financiranje kapitalnih projekata imala je 388.341,49 kn.

Vijećnici su primijetili da je financijsko stanje općine Bol stabilno, jer je dugovanja lako podmiriti iz poslovanja u 2017. godini, a kredit poslovnoj banci će se vratiti iz sredstava koje će uplatiti Splitsko-dalmatinska županija na ime općinskog ulaganja u novu luku na Račiću.

Doro Adulmar je kazao da je Odbor za financije podržao ovaj prijedlog završnog računa općine Bol za 2016. godinu.

Tomislav Marčić je pitao kada će Lučka uprava općini platiti dugovanje od 1.100.000,00 kuna.

Načelnik je odgovorio da do kraja ovog mjeseca očekuje uplatu dugovanja.

Tomislav Marčić je pitao kako to da Županija plaća dugovanja Lučke uprave.

Načelnik je kazao da je bitan sadržaj, a ne forma.

Tomislav Marčić je izrazio sumnju da je ovim neformalnim dogovorima općina izigrana.

Završni račun Općine Bol za 2016. godinu vijećnici su prihvatili sa  6 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i  1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 2)

Pročelnik Stipe Karmelić je obrazložio članovima općinskog vijeća da se je prilikom donošenja proračuna za 2017. godinu planiralo dio prenesenog manjka u iznosu od 740.000,00 kn pokriti iz prihoda u 2017. godini. Tako će se plan mjera s utvrđenom dinamikom za pokriće preostalog dijela manjka u iznosu od 175.121,82 kn donijeti do kraja 2017. godine.

Tomislav Marčić je pitao da li su sva sredstva uplaćena za održavanje nerazvrstanih cesta uplaćena općinskoj tvrtki Grabov rat koja je ugovorom nadležna za održavanje nerazvrstanih cesta.

Nives Mošić je odgovorila da je samo dio od 540.000,00 kuna utrošenih za održavanje nerazvrstanih cesta uplaćen općinskoj tvrtki, a ostatak ostalim ugovornim stranama.

Tomislav Marčić je pitao zbog čega Grabov rat nije dobio sve poslove održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Bol, te da li je on zbog toga oštećen.

Direktor Grabovog rata Mirko Perić je kazao da je Grabov rat izvršio predviđenu knjigu zadataka.

Načelnik je kazao da Grabov rat nema dovoljno kapaciteta za obavljanje svih potrebnih komunalnih poslova, pa je potrebno angažirati i druge izvođače.

Nives Mošić je kazala da je konto održavanje nerazvrstanih cesta dosta širok i obuhvaća i samo održavanje cesta, ali i uređenje plaža i Šetnice. Također je rekla da se konkretni podaci  nalaze u računovodstvu, te da svi vijećnici mogu izvršiti uvid u taj konto.

Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja općine Bol za 2016. godinu vijećnici su prihvatili sa  6 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 3)

Pročelnik je rekao da je u  2016. godini za održavanje komunalne infrastrukture, koja se financira iz komunalne naknade, uprihođeno 2.083.569,00 kn. Sa tim sredstvima je održavana odvodnja atmosferskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta, održavano je groblje i javna rasvjeta te je direktno plaćan trošak električne energije za javnu rasvjetu, za što je ukupno utrošeno 2.059.019,00 kn.

Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini vijećnici su prihvatili sa  6 glasova ZA, 1  glasom PROTIV i  1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 4)

Pročelnik Stipe Karmelić je izvijestio nazočne da je u 2016. godini za program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koji se financira iz komunalnog doprinosa, uprihođeno 3.620.855,00 kn.

Sa tim sredstvima su uređene plaže i pristupni putevi do plaža, uređena je plaža za invalide, asfaltirane su ulice, postavljena je nova javna rasvjeta na šetnici, plaćena je prva rata za otkup zemljišta za novo groblje, za što je ukupno utrošeno 3.667.744,00 kn.

Program gradnje komunalne infrastrukture u 2016. godini vijećnici su prihvatili sa  6 glasova ZA   i 2  SUZDRŽANA glasa, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 5)

Direktor KJP Grabov rat d.o.o. Mirko Perić je vijećnicima podnio godišnji izvještaj o izvršenju proračuna KJP Grabov rat d.o.o. za  2016. godinu.

Naveo je da je izvanproračunski korisnik KJP Grabov rat d.o.o. je u razdoblju siječanj-prosinac 2016. godine realizirao prihode u iznosu od 11.059.661,80 kuna, a rashode u iznosu od 10.587.464,75 kuna, te je ostvario dobit prije oporezivanja u iznosu od 472.197,05 kuna, i dobit financijske godine nakon oporezivanja u iznosu od 377.757,64 kuna.

Potraživanja od kupaca na dan 31.12.2016. godine iznose 2.369.101,90 kuna, ali veliki postotak 73,47 % od ukupnog potraživanja spada u kategoriju sumnjivih i spornih potraživanja tj. sumnjiva i sporna iz ranijih perioda.

Ukupne obveze prema dobavljačima na dan 31. 12. 2016. godine iznose 177.626,87 kuna.

Sve obveze prama državi, županiji i općini na dana 16.03.2017. godine iznose 0,00 kuna.

Direktor smatra da je poslovanje firme u potpunosti konsolidirano.

Srečko Karmelić je upozorio da 45 % prihoda otpada na bruto plaće zaposlenika. Također je rekao da je tvrtka u 2016. godini imala manje prihode od općine, te da dio radnika u zimskom periodu ne radi, a dobiva dio plaće, mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a  ne idu u minus sa satima.

Direktor Mirko Perić je kazao da Grabov rat u zimskom periodu faktički ima višak zaposlenih, pa je dio zaposlenika zimi „na čekanju“.

Mirko Perić je kazao da Grabov rat od općine naplaćuje onoliko koliko odradi, računi se ne izmišljaju, a u 2016. godini odrađeni su poslovi  u zadanim okvirima.

Direktor je također rekao da je visina plaća određena odlukom Skupštine i ona nije visoka u odnosu na bolske prilike. Smanjivanje plaće ne bi doprinijelo boljim poslovnim rezultatima. Prihodi su povećani, ali smo sa tim prihodima morali vraćati naslijeđene dugove u iznosu od oko 4 milijuna kuna. Danas je Grabov rat stabilna tvrtka bez dugova.

Načelnik je također rekao da treba zadržati ovaj nivo plaća, kako bi i radnici bili zadovoljni.

Tomislav Marčić je ukazao na vrlo visinu svotu novca koja se izdvaja za smještaj za sezonce (oko 150.000,00 kuna).

Direktor Mirko Perić je kazao da je prošle godine ugovoren smještaj sezonaca na temelju legalnih ugovora na koje je plaćen porez, te je zbog toga došlo do povećanja cijene smještaja sezonaca.

Odluka o davanju suglasnosti na proračun KJP Grabov rat za 2016. godinu donesena je sa  6 glasova ZA i 2  SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 6)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao nazočne sa  završnim  računom Centra za kulturu općine Bol za 2016. godinu.

Istaknula je da su ukupni prihodi u 2016. godini su iznosili 1.149.451,88 kn. Ukupni rashodi su iznosili 1.164.380,15 kn, odnosno ostvaren je manjak od 14.928,27.

Sa manjkom iz prethodnog razdoblja od 23.368,75 kuna, konačni rezultat na kraju 2016. godine je manjak od 38.297,02 kuna.

Vijećnici su sa  5 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa, prihvatili završni računu Centra za kulturu općine Bol za 2016. godinu.

POD 7)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima izložio prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na proračun Dječjeg vrtića „Mali princ“ za 2016. godinu.

Izvanproračunski korisnik Dječji vrtić „Mali princ“ je u razdoblju siječanj-prosinac 2016. godine realizirao prihode u iznosu od 2.179.121,94 kuna, a rashode u iznosu od 2.144.920,67 kuna, te je ostvario višak prihoda u iznosu od 34.201,27 kuna. Preneseni višak iz 2015. godine je iznosio 14.616,51 kuna, a obveze za materijalne rashode su iznosili 3.057,32 kuna, te je konačni rezultat bio pozitivan u iznosu od 45.760,46 kune.

Odluka o davanju suglasnosti na proračun Dječjeg vrtića „Mali princ“ za 2016. godinu donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 8)

Pročelnik Stipe Karmelić je dao uvodno obrazloženje odluke o  davanju suglasnosti na  proračun DVD-a Bol za 2016. godinu.

Izvanproračunski korisnik DVD-a Bol je u razdoblju siječanj-prosinac 2016. godine realizirao prihode u iznosu od 641.800,07 kuna, a rashode u iznosu od 671.863,70 kuna, te je ostvario manjak prihoda u iznosu od 30.063,63 kuna.

Izvanproračunski korisnik je na kraju godine imao potraživanja za pretporez  u iznosu od 98.988,59 kuna i novčana sredstva na žiro računu u iznosu od 55.398,88 kuna, dugotrajne imovine 16.516,59, potraživanja za predujmove 370,00 kuna i potraživanja od kupaca 1.245,00 kuna, što je ukupno 172.519,06 kuna.

Izvanproračunski korisnik ima obveze prema dobavljačima u iznosu od 13.490,00 kuna.

Dakle, izvanproračunski korisnik je ostvario konačni pozitivni rezultat u iznosu od 159.029,06 kuna.

Odluka o davanju suglasnosti na proračun  DVD-a Bol za 2016. godinu donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 9)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike s prijedlogom odluke o davanju suglasnosti na proračun općinske knjižnice „Hrvatska čitaonica“ za 2016. godinu.

Izvanproračunski korisnik Općinska knjižnica je u razdoblju siječanj-prosinac 2016. godine realizirala prihode u iznosu od 274.377,97 kuna, a rashode u iznosu od 272.961,79 kuna, te je ostvarila višak  poslovanja u iznosu od 1.416,18 kuna. Preneseni višak iz 2015. godine je iznosio 44,40 kuna, što čini ukupni pozitivni rezultat poslovanja u iznosu od 1.440,58 kuna viška.

Odluka o davanju suglasnosti na proračun općinske knjižnice „Hrvatska čitaonica“ za 2016. godinu donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 10)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o zajedničkoj izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Bol i s time u vezi drugih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol, Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 “Ratac meštre Mijene” i Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K 4.

Stipe Karmelić je kazao da se uz ova 4 plana predlaže i pripajanje petog plana odnosno plana Urbanističkog plana uređenja polazne stanice za žičaru.

Nikola Popić je kazao da je idejno rješenje nove regulacije prometa kod hotela „Bijela kuća“ dobro rješenje, te da je dobio suglasnost konzervatora. Također je kazao da se planira zadržati pješačka komunikacija od Račića do Samostana, a kolna regulacija se planira izgradnjom tunela  od ulice Tina Ujevića do bivše fabrike.Također je istaknuo da je sam projekt i tehnički i financijski zahtjevan.

Srečko Karmelić je predložio amandman na članak 8. predložene Odluke, odnosno da se dopusti postavljanje mobilnih kućica za 20 % smještajnih jedinica u legalnim kampovima.

Vijećnici nisu prihvatili predloženi amandman Srečka Karmelića (1 SUZDRŽAN, 2 ZA, 4 PROTIV, 1 ODSUTAN).

Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Bol i s time u vezi drugih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol, Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 “Ratac meštre Mijene”, Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K 4, Urbanističkog plana uređenja polazne stanice za žičaru,  donesena je sa 6 glasova ZA i 2 glasa PROTIV, a  objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 11)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture  na pomorskom dobru na području općine Bol.

Naime, dana 31. srpnja 2016. godine je istekao ugovor o koncesiji na pomorsko dobro kompleksa plaže Zlatni rat i područja kod crkvice Sv. Pavla koji je sklopljen između SDŽ i KJP Grabov rat d.o.o..

Ishođena je suglasnost Ureda za pomorstvo u SDŽ na Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2017. godinu. U 2017. godini pomorskim dobrom na plaži Zlatni rat i kod crkvice Sv. Pavla upravlja općina Bol davanjem godišnjih koncesijskih odobrenja. Svi korisnici pomorskog dobra moraju plaćati koncesijsku naknadu prema Uredbi koju je odredila Vlada Republike Hrvatske još 2004. godine.

Dosadašnji koncesionar plaže Zlatni rat je sa svojim poslovnim suradnicima (pod koncesionarima) bio sklopio ugovore na iznose koji su u pravilu veći nego koliko iznosi koncesijska naknada prema uredbi. Vijeće općine Bol je ovlašteno donijeti odluku o plaćanju naknade za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru koja se predlaže u materijalima.

Iznos naknade za korištenje komunalne infrastrukture zajedno sa koncesijskom naknadom uglavnom daje naknadu koju su do sada plaćali korisnici pomorskog dobra na području općine Bol.

Nositelji koncesijskih odobrenja za djelatnosti na pomorskom dobru koja su navedena u Godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Bol plaćaju naknadu prema Uredbi o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru i naknadu za korištenje komunalne infrastrukture.

Općina Bol je raspisala natječaj za davanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru za 2017. godinu.

Naknada za korištenje komunalne infrastrukture zajedno sa naknadom za koncesijsko odobrenje plaća se u dva obroka i to: 50% u roku od osma dana od dostave računa, a 50% najkasnije do 30. lipnja tekuće godine.

Tomi Fabijanović je primijetio da se za pojedine djelatnosti predviđa povećanje cijene korištenja komunalne infrastrukture od 100 %, a za pojedine djelatnosti cijene ostaju na prošlogodišnjoj razini.

Tomislav Marčić smatra da za jednaku uslugu mora biti jednaka cijena, da eventualni, proizvoljno procijenjen promet i asortiman, ne mogu biti mjerilo za određivanje naknade za korištenje komunalne infrastrukture. Smatra da se na taj način ostavlja prostor za politički reket. Također je kazao, da će, ukoliko se predložena odluka usvoji u tom obliku, o njoj obavijestiti USKOK i druge nadležne institucije.

Načelnik je kazao da je ovo radni materijal te da će vijećnici u konačnici odrediti sadržaj ove odluke.

Vijećnici su donijeli zaključak da se o predloženoj odluci održi sastanak predstavnika Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja, Grabovog rat i predstavnika Općine Bol te da se još jednom razjasne podaci o visini naknade koji su do sada plaćali pojedini koncesionari na plaži Zlatni rat i visine naknade koja se predlaže za ubuduće.

Vijećnici su JEDNOGLASNO odlučili da se donošenje Odluke o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području općine Bol odgodi za iduću sjednicu općinskog vijeća.

POD 12)

Pročelnik Stipe Karmelić je dao uvodno obrazloženje odluke o  suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Bol za projekt „Građenje i opremanje građevine Vatrogasni dom u Bolu na Braču“.

Ovom odlukom se daje suglasnost DVD-u Bol da kao nositelj ulaganja izvrši sve potrebne radnje u organizaciji, pripremi i provedbi ulaganja na području Općine Bol.

Suglasnost se daje u svrhu prijave na Natječaj za provedbu pred mjere 7.4.

Ulaganje u projekt „Građenje i opremanje građevine Vatrogasni dom u Bolu na Braču“ od posebnog je interesa za lokalno stanovništvo te će biti namijenjeno javnoj upotrebi i dostupno različitim pojedincima i interesnim skupinama.

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Bol za projekt „Građenje i opremanje građevine Vatrogasni dom u Bolu na Braču“ donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 13)

Pročelnik Stipe Karmelić je dao uvodno obrazloženje odluke o  suglasnosti za provedbu ulaganja „Adaptacija i rekonstrukcija vrtića u Bolu“ na području Općine Bol.

Ulaganje u projekt prijaviti će se na natječaj u sklopu mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“.

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja „Adaptacija i rekonstrukcija vrtića u Bolu“ na području Općine Bol donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 14)

Smiljan Jozić i Vladimir Matić su od općinskog vijeća zatražili da im općinsko vijeće izda suglasnost za registraciju bistroa u kamp odmorištu na čest. zem. 811 k.o. Bol.

Vijećnici su donijeli odluku da na čest. zem. 811 k.o. Bol, u privatnom vlasništvu Smiljana Jozića i Vladimira Matića, može biti ugostiteljski objekt za pružanje usluge „bistro“, za pružanje ugostiteljskih usluga iz već postojećeg legalnog objekta.

POD 15)

Alen Bošnjak je od općinskog vijeća zatražio odobrenje za postavljanje manjeg štekata na stepenicama kraj konobe Dinko.

Vijećnici su donijeli odluku da se odobrava korištenje javne površine samo u večernjim satima i to za postavljanje dva barska stola sa ukupno čestiti sjedalice, bez ikakvog posebnog podesta, kako bi gosti koji čekaju ispred restorana na slobodan stol mogli popiti piće i prikratiti vrijeme.

Nakon završetka radnog vremena ove stolove i stolice treba maknuti sa javne površine.

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14 i 1/15) čuva u uredu  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

Sjednica je završila u 22.40  sata

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Skip to content