Zapisnik sa 3. sjednice vijeća 2015.

Zapisnik sa 3. sjednice vijeća 2015.
4. lipnja, 2015. u 14:20:24

alt
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/15-01/44

Ur. broj: 2104/02-15-02/01

Bol, 14. travnja 2015. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14 i 1/15), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  3/2015 sjednice općinskog Vijeća održane dana 13. travnja 2015. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.

 

Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Tomislav Marčić, Branko Mikulić, Tomi Fabijanović, Boris Škrbić (drugi potpredsjednik vijeća), Srečko Karmelić, Sani Bodlović, Jakov Okmažić i Ivica Ščepanović.

 

Izočni: Matko Baković, Frane Lukšić.

 

Ostali nazočni:  Mate Petrić – zamjenik načelnika Općine Bol, Mirko Perić – direktor KJP Grabov rat, Mihaela Eterović – računovodstveni referent, Jadranka Doljanin – ravnateljica Dječjeg vrtića „Mali princ“, Ivana Bošković Ivičić – ravnateljica Centara za kulturu, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar.

 

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 9 vijećnika.

 

B) Dnevni red je  prihvaćen sa 8 glasova ZA i 1 glasom PROTIV te  glasi:

1. Rasprava i davanje suglasnosti na završni račun 2014. godine Dječjeg vrtića Mali princ.

2. Rasprava i davanje suglasnosti na završni račun 2014. godine DVD-a Bol.

3. Rasprava i davanje suglasnosti na završni račun 2014. godine Centra za kulturu općine Bol.

4. Rasprava i davanje suglasnosti na završni račun 2014. godine općinske knjižnice Hrvatska čitaonica.

5. Rasprava i donošenje odluke o urbanističkom planu uređenja Etno-eko sela Murvica.

6. Rasprava o regulaciji prometa u slijepim ulicama na području Općine Bol

C) Prihvaćanje zapisnika sa 2/2015 sjednice vijeća:

Predsjednik Općinskog vijeća Doro Adulmar je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna  pismena primjedba na zapisnik sa 2/15 sjednice Općinskog vijeća.

Također je utvrđeno da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09 i 11/14) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 2/15 sjednice Općinskog vijeća je usvojen sa 6  glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom.

 

D) Izvješće općinskog načelnika o radu općine Bol od prošle sjednice vijeća:

Budući da načelnik nije bio nazočan na ovoj sjednici vijeća,  nije mogao vijećnicima podnijeti Izvješće o radu općine Bol.

Predsjednik vijeća je podsjetio nazočne da je iduća sjednica već u petak te da će tada načelnik vijećnicima podnijeti Izvješće o radu općine Bol.

 

E) Vijećnička pitanja, primjedbe, prijedlozi i pohvale:

Vijećnik Branko Mikulić je pitao da kada će trajati radovi na uređenju fasade Lože.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da je natječajnom dokumentacijom predviđeno da radovi budu završeni u roku od 30 dana od početka radova.

Vijećnik Ivica Ščepanović je pitao zamjenika načelnika u kojoj fazi je realizacija otkupa zemljišta za novo groblje, odnosno da li su obavljeni razgovori sa vlasnicima zemljišta na Sv. Luciji gdje je predviđena lokacija za novo groblje.

Mate Petrić je kazao da još nisu obavljeni razgovori sa vlasnicima zemljišta na sv. Luciji, ali da je zaključak Odbora da se vlasnicima ponudi maksimalno od 70 do 80 €/m2. U toj procjeni vrijednosti pošlo se od procjene Porezne uprave  prema kojoj je vrijednost predmetnog zemljišta 150 €/m2 i od studije ekonomske isplativosti izrađene od Srećka Gojića prof. Ekonomskog fakulteta u Splitu prema kojoj je cijena od 80 €/m2 maksimum koji Općina Bol može platiti.

Mate Petić je kazao da bi on osobno zatražio još jednu – dvije procjene ovlaštenih sudskih vještaka kako bi se nedvojbeno utvrdila stvarna vrijednost zemljišta na Sv. Luciji.

Doro Adulmar je kazao da se cijena može dogovoriti između kupca i prodavatelja, te da općini Bol nije potrebno mišljenje 20 vještaka o ovom pitanju. Istaknuo je da Odbor za groblje ima mandat od općinskog vijeća da pregovara sa vlasnicima i dogovori cijenu zemljišta, te da će u konačnici općinsko vijeće prihvatiti ili ne prihvatiti odluku tog Odbora.

Vijećnik Tomislav Marčić je rekao da je  iz Ekonomske studije izvedivosti razvidno koliki je maksimalni iznos koji Općina Bol može izdvojiti za kupnju zemljišta za groblje. Smatra da, ukoliko vlasnici zemljišta ne žele pristati na taj iznos, treba tražiti novu lokaciju za gradnju groblja. Također je kazao da su vlasnici zemljišta na Sv. Luciji jedini krivci što Bol nema groblje.

Pročelnik Stipe Karmelić je iskazao neslaganje sa ovim posljednjim  tvrdnjama vijećnika Tomislava Marčića i privremeno napustio sjednicu.

Tomislav Marčić je kazao da pročelnik, kao suvlasnik zemljišta na Sv. Luciji na kojem se planira izgradnja novog groblja, zbog sukoba interesa ne bi smio biti nazočan dok se raspravlja o ovoj tematici.

Tomislav Marčić je primijetio da ove godine nije transparentno objavljen Plan korištenja pomorskog dobra za 2015. godinu. Također je pitao da li navedeni Plan ima suglasnost županijskog Ureda za pomorstvo.

Stipe Karmelić je odgovorio da su Plan korištenja pomorskog dobra za 2015. godinu i Javni oglas objavljeni na službenim web stranicama Općine Bol, te da ne može biti niti govora o netransparentnosti u postupcima davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru. Također je kazao da javni oglas za davanje za zaprimanje zahtjeva za korištenje pomorskog dobra na području Općine Bol za 2015. godinu javno objavljen tek nakon zaprimanja suglasnosti na općinski Plan od strane Ureda za pomorstvo u SDŽ.

Branko Mikulić je pitao kada možemo očekivati početak gradnje luke za javni promet na Račiću.

Pročelnik Stipe Karmelić je odgovorio da prethodno treba donijeti izmjene i dopune PPU-a Općine Bol i UPU-a naselja Bol, a tek nakon toga se može pristupiti ishođenju građevne dozvole i dr. Pročelnik je kazao da je Županijski zavod za prostorno planiranje dao suglasnost na ove planove, te da se sada očekuje suglasnost nadležnog ministarstva. Nakon ishođenja suglasnosti ministarstva vijeće će donijeti odluku o prihvaćanju planova. Nakon stupanja planova na snagu može započeti javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš nove luke na Bolu, koja će po zakonu trajati 4 mjeseca. U međuvremenu će se raditi izvedbeni projekt luke, na izvedbeni projekt luke će se tražiti suglasnosti nadležnih institucija, te će se na kraju zatražiti građevinska dozvola. Nakon ishođenja građevinske dozvole može se pokrenuti procedura javne nabave za izvođenje radova. Početak radova možemo očekivati krajem 2016. godine.

Srečko Karmelić je pitao pročelnika da li je na prošloj sjednici vijeća poštovan Poslovnik općinskog vijeća vezano uz vođenje sjednice. Podsjetio je nazočne da je predsjednik općinskog vijeća bio nazočan sjednici, ali je sjednicu vodio prvi zamjenik.

Pročelnik je rekao da nije provjerio Poslovnik vezano uz to pitanje, ali da sve odluke vijeća i zapisnik idu na kontrolu zakonitosti Ured za nadzor akata, te da do sada nisu primljene primjedbe vezane uz zakonitost  2/2015 sjednice vijeća.

Ivica Ščepanović je pitao direktora KJP Grabov rat zbog čega do sada nisu uređeni bolski  parkovi. Smatra da sezona počinje od Uskrsa te da su svi parkovi  već trebali biti uređeni.

Mirko Perić je odgovorio da su u tijeku postupci javne nabave za nabavku sadnica cvijeća i ostalog bilja te da će svi parkovi biti uređeni do 1. svibnja.

Ivica Ščepanović je pitao da li se do ljeta planira uređenje šetnice od Benzinske postaje do Biline kuće. Smatra da bi izvođenje radova u predsezoni  kod turista moglo negativno utjecati na turističku sliku Bola.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da je proveden postupak javne nabave za uređenje šetnice od Benzinske postaje do Biline kuće te da se do ljeta predviđa izvođenje radova na uređenju šetnice.

Zamjenik načelnika Mate Petrić je iznio stajalište da izvođenje takvih građevinskih radova ne može naštetiti gostima te da neće negativno utjecati na imidž mjesta.

 

DNEVNI RED:

 

POD 1)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima izložio prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na proračun Dječjeg vrtića „Mali princ“ za 2014. godinu.

Izvanproračunski korisnik Dječji vrtić „Mali princ“ je u razdoblju siječanj-prosinac 2014. godine realizirao prihode u iznosu od 1.643.521,13 kuna, a rashode u iznosu od 1.621.000,00 kuna, te je ostvario višak poslovanja u iznosu od 22.521,13 kuna.

Doro Adulmar je predložio ravnateljici da višak sredstava uloži u kupnju didaktičkog materijala.

Ravnateljica Jadranka Doljanin je kazala da ona ta sredstva namjerava uložiti u uređenje još jedne sobe za polaznike dječjeg vrtića.

Tomislav Marčić je pitao ravnateljicu da li funkcionira Upravno vijeće dječjeg vrtića, te zbog čega Upravno vijeće, sukladno svojim statutarnim ovlastima, nije predložilo posljednje povećanje plaće zaposlenicima vrtića.

Ravnateljica je odgovorila da Upravno vijeće normalno funkcionira, da se sastaje minimalno dva puta godišnje te donosi sve potrebne odluke iz svog djelokruga.

Podsjetila je vijećnike da je Upravno vijeće na 8/2014 sjednici općinskog vijeća održanoj  dana 3. listopada 2014. godine predložilo 15%-tno povećanje plaća zaposlenika Dječjeg vrtića.

Na toj sjednici vijećnici su prihvatili 5%-tno povećanje plaća, a na 2/2015 sjednici vijeća održanoj dana 18. ožujka 2015. godine vijećnici su prihvatili dodatno  5%-tno povećanje plaća djelatnika Dječjeg vrtića.

 

Odluka o davanju suglasnosti na proračun Dječjeg vrtića „Mali princ“ za 2014. godinu donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 2)

Pročelnik Stipe Karmelić je dao uvodno obrazloženje odluke o  davanju suglasnosti na  proračun DVD-a Bol za 2014. godinu.

Izvanproračunski korisnik DVD-a Bol je u razdoblju siječanj-prosinac 2014. godine realizirao prihode u iznosu od 612.738,45 kuna, a rashode u iznosu od 564.615,47 kuna, te je ostvario višak poslovanja u iznosu od 48.122,98 kn.

Doro Adulmar je zatražio pojašnjenje stavke- prihod od ostalih članskih organizacija u iznosu od 78.829,22 kune.

Vijećnik Ivica Ščepanović, ujedno i predsjednik DVD-a Bol, je pojasnio da se radi o donaciji Hrvatskih šuma koja se uplaćuje DVD-u Bol, a koja se redistribuira svim DVD-ovima na otoku.

Tim sredstvima Hrvatske šume plaćaju intervencije gašenja požara na njihovim šumama na otoku.

 

Odluka o davanju suglasnosti na proračun  DVD-a Bol za 2014. godinu donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 3)

Ravnateljica Centra za kulturu Ivana Bošković Ivičić je pojasnila vijećnicima prijedlog odluke o  davanju suglasnosti na  proračun Centra za kulturu  Općine Bol za 2014. godinu.

Izvanproračunski korisnik Centar za kulturu Općine Bol je u razdoblju siječanj-prosinac 2014. godine realizirao prihode u iznosu od 1.253.519,00 kuna, a rashode u iznosu od 1.140.220,00 kuna, te je ostvario višak poslovanja u iznosu od 113.299,00 kuna. S viškom je  podmirena većina dugova iz prethodnog razdoblja te Centar za kulturu Općine Bol na kraju 2014. godine ima nepodmirene obveze prema dobavljačima u iznosu od 38.046,00 kuna.

Na početku 2015. godine su svi dugovi podmireni, a Centar za kulturu je konačno zatvorio dubioze iz prethodnog razdoblja.

Ravnateljica je vijećnicima podnijela i kratki izvještaj Centra za kulturu za bolsko lito 2014. godine.

Podsjetila je nazočne na sva kulturna događanja u organizaciji Centra za kulturu te istaknula da Općina Bol ima 90 dana godišnje s nekim vidom kulturno-zabavnog programa, a period Festivala je produžen tako da počinje već 1. lipnja i traje do kraja rujna, što Bolsko i to čini jednom od najdužih ljetnih manifestacija u Hrvatskoj.

Doro Adulmar je izrazio nezadovoljstvo kulturnom manifestacijom Grafiti na gradele koja se dijelom odvija kod stare fabrike. Smatra da je treba izmjestiti na nenastanjeno područje općine, jer glazba koja se ondje emitira  smeta stanarima okolnog područja.

Ivana Bošković Ivičić je kazala da se manifestacija Grafiti na gradele održava nekoliko dana, da se sastoji od radionica, grafita i zabave za mlade. Sama manifestacija pobuđuje interes mladih, bila je medijski popraćena te je ravnateljica smatra pozitivnom za promociju Bolskog turizma.

Istaknula je da su vijećnici i za ovu godinu u proračunu predvidjeli sredstva za financiranje  ove manifestacije, te da se stoga njeno održavanje planira i za 2015. godinu.

Doro Adulmar je ponovio da bi završna svečanost ove manifestacije trebala biti izvan centra Bola. Također je predložio ravnateljici Centra za kulturu da kulturne manifestacije koje organizira ravnateljica Hrvatske čitaonice uvrsti u program Bolskog lita.

Ivana Bošković Ivičić je kazala da aktivnosti Centra za kulturu već godinama koordiniraju sa aktivnošću Hrvatske čitaonice.

Vijećnica Sani Bodlović je kazala da je u potpunosti zadovoljna sa prošlogodišnjim programom Bolskog lita, te da se za kulturni program u organizaciji Centra za kulturu Općine Bol mogu izreći samo pohvale.

Vijećnik Boris Škrbić je kazao da je nazočio većini kulturnih manifestacija održanih u sklopu Bolskog lita, te je  također izrazio zadovoljstvo kvalitetom programa.

Mate Petrić je pitao pojašnjenje na što se odnosi stavka tekuće donacije – Festival imena 12.000,00 kuna.

Ivana Bošković Ivičić je kazala da se  kulturna manifestacija Festival imena održava već 6 godina. Sama manifestacija traje tri dana, a 12.000,00 kuna nisu prevelika sredstva za taj, po njenom mišljenju, značajan kulturan događaj.

Ivica Ščepanović je istaknuo disproporciju između sredstava koji se izdvajaju za zimski odnosno ljetni karneval. Tako se za ljetni izdvaja višestruko više sredstava nego za zimski.

Ravnateljica je kazala da zimski karneval postoji oduvijek, te da je lokalnog i volonterskog karaktera. Za razliku od njega ljetni karneval je turistička manifestacija sa velikim brojem gostiju iz svih dijelova Europe te za njegovu pripremu i održavanje  treba sredstava.

Doro Adulmar i Ivica Ščepanović su izrazili nezadovoljstvo načinom vođenja programa zimskog karnevala ove godine.

Mate Petrić je kazao da Centar za kulturu dobro radi, ali je podsjetio da se sa proračunom kojim raspolaže Centar za kulturu može puno toga napraviti.

 

Odluka o davanju suglasnosti na proračun  Centra za kulturu  općine Bol za 2014. godinu donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 4)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike s prijedlogom odluke o davanju suglasnosti na proračun općinske knjižnice „Hrvatska čitaonica“ za 2014. godinu.

Izvanproračunski korisnik Općinska knjižnica je u razdoblju siječanj-prosinac 2014. godine realizirala prihode u iznosu od 274.470,00 kuna, a rashode u iznosu od 283.959,00 kuna, te je ostvarila manjak  poslovanja u iznosu od 8.480,00 kuna, a on se nadomjestio iz viška protekle godine te čini rezultat poslovanja od 3.780,78 kuna viška.

 

Odluka o davanju suglasnosti na proračun općinske knjižnice „Hrvatska čitaonica“ za 2014. godinu donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 5)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o donošenju urbanističkog plana uređenja etno-eko sela Murvica.

Planom se utvrđuju detaljna namjena površina, uvjeti uređenja i korištenja površina i građevina, način opremanja zemljišta komunalnom, prometnom i infrastrukturom elektroničkih komunikacija, mjere za zaštitu okoliša, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti te druge elemente od važnosti za područje obuhvata Plana.

Plan se donosi za područje utvrđeno Prostornim planom uređenja Općine Bol koje obuhvaća površinu od 4,65 ha i čije su granice ucrtane na kartografskim prikazima Plana.

Urbanistički plan uređenja se sastoji od elaborata „Urbanistički plan uređenja etno-eko sela Murvica“ i elaborata „Plan urbanističkih mjera zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti.“

Vijećnik Tomislav Marčić je primijetio da vijećnicima nije ostavljeno dovoljno vremena da izvrše kvalitetan uvid u prijedlog  Urbanističkog plana uređenja etno-eko sela Murvica.

Na konačni prijedlog UPU-a Murvica su ishođene suglasnosti i mišljenja nadležnih institucija, Županijskog zavoda za prostorno uređenje i župana SDŽ.

O prijedlogu plana je dva puta raspravljao općinski Odbor za prostorno planiranje koji predlaže prihvaćanje ovog plana.

 

Vijećnici su sa 7 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa donijeli odluku o donošenju urbanističkog plana uređenja etno-eko sela Murvica, a donesena odluka će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 6)

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je kazao da hitno treba riješiti pitanje parkiranja u ulici Rudina.

Smatra da se promet i parkiranje tom ulicom treba dopustiti samo stanarima, te da se eventualno mogu uvesti propusnice stanarima, te je pozvao vijećnike da i oni iznesu svoje mišljenje o ovom problemu.

Srečko Karmelić je kazao da, po  njegovoj procjeni, nema problema sa parkingom na Rudini te da ima dovoljno mjesta za sve.

Tomi Fabijanović je istaknuo problem nepropisnog parkiranja na Tržnici.

Branko Mikulić je predložio da se iskoristi stručno znanje prometnog inženjera zaposlenog u općinskoj tvrtki Grabov rat, kako bi se što kvalitetnije pripremila odluka o regulaciji prometa na području Općine Bol.

Stipe Karmelić je kazao da postojeću odluku o prometu  treba unaprjeđivati. Istaknuo je da se ove sezone planira zapošljavanje prometnog redara, koji će uz policiju vršiti nadzor nad poštivanjem prometnih pravila na području Općine Bol.

Tomislav Marčić je predložio da se u ulicu Rudina vrati prometni znak zabrane parkiranja osim za stanare ulice, te da policija i prometni redar vrše kontrolu nad poštivanjem tog prometnog znaka. Smatra da je izdavanje propusnica ili postavljanje rampi nepotrebno.

Vijećnici su se suglasili da KJP Grabov rat postavi prometni znak zabrane parkiranja u ulici Rudina osim za stanare te ulice.

 

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14 i 1/15) čuva u uredu  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

 

Sjednica je završila u  21.15 sati

 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

 

 

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Skip to content