Zapisnik sa 3. sjednice vijeća 2014.

Zapisnik sa 3. sjednice vijeća 2014.
4. lipnja, 2014. u 11:43:01

alt
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/14-01/44
Ur. broj: 2104/02-14-02/01

Bol, 14. travnja 2014. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 3/2014 sjednice općinskog Vijeća održane dana 04. travnja 2014. godine sa početkom u 20.00 sati i 11. travnja 2014. godine sa početkom u 19.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Dinko Karninčić, Frane Lukšić, Matko Baković (prvi potpredsjednik vijeća), Branko Mikulić, Tomi Fabijanović, Boris Škrbić (drugi potpredsjednik vijeća), Srečko Karmelić, Jakov Okmažić, Sani Bodlović i Ivica Ščepanović.

Izočni: –

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Tomislav Marčić- direktor KJP Grabov rat, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Neda Kraljević – voditeljica računovodstva, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11 vijećnika.

B) Usmeno izvješće načelnika o radu Općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Načelnik je kazao su radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava na Rivi pri kraju te da se idući tjedan očekuje početak asfaltiranja Rive.

Nadalje, načelnik je rekao da se završetak radova na izgradnji kanalizacijskog sustava na istočnom dijelu Bola u ulici Tina Ujevića i Anđelika Rabadana očekuje do 1. lipnja, ali da će se već idući tjedan izvršiti asfaltiranje dijela prekopane ceste gdje to situacija dozvoljava.

Načelnik je izvijestio vijećnike da je gotova projektna dokumentacija za rekonstrukciju obalnog kolektora kanalizacije i vodoopskrbnog cjevovoda na Račiću, te da će uskoro započeti izvođenje radova.

Konzervatori su definirali da završni tretman obalnog zida treba biti obloga od kamenih ploča s jednostavnom oblogom od prokroma, a denivelirani obalni zid treba imati masivni kameni rubnjak i drvenu šetnicu. Kroz prostorno plansku dokumentaciju planirana je izgradnja luke nautičkog turizma – marine Račić, pa se planira i proširenje obalnog zida na pojedinim dijelovima.

Načelnik je kazao da je cijena uređenja Parka Joze Bodlovića bila viša nego li je to predviđeno proračunom i Planom nabave za 2014. godinu.

Također je izvijestio vijećnike da vezano uz uređenje parka bilo problema sa konzervatorima.

Naime, Konzervatorski ured u Splitu je poslao rješenje kojim se zabranjuju daljnji radovi u Parku Joze Bodlovića i kojim se nalaže dovođenje parka u prvobitno stanje.

Načelnik je rekao da je općinska uprava pravodobno uložila žalbu na navedeno rješenje, te da su naknadno sa Konzervatorskim uredom u Splitu dogovoreni obostrano prihvatljivi modaliteti uređenja parka.

Načelnik je upoznao nazočne da su u tijeku radovi na popravku Šetnice, odnosno da je u tijeku zamjena polomljenih i uništenih kamenih ploča.

Načelnik je upoznao vijećnike da je otpočeo postupak javne nabave za odabir izrađivača izmjena i dopuna UPU- a i PPU- a Općine Bol.

Načelnik smatra da se radovi na izgradnji luke Bol neće otpočeti krajem godine, kako se to ranije planiralo, a sve zbog kašnjenja prostorno-planske dokumentacije.

Također je najavio da će Hrvatske ceste poslije sezone započeti izgradnju rotora na ulasku u mjesto.

Naime, Hrvatske ceste su predvidjele oko 2.500.000,00 kuna za izgradnju rotora na Bolu i sredstva za nadzor radova, a očekuje se da će projektna dokumentacija biti gotova do kraja ljeta.

Načelnik je, nadalje, rekao da je Elektrodalmacija započela sa ukopavanjem električnih kabela i da će općina iskoristiti te kanale za postavljanje više rasvjetnih tijela javne rasvjete na području Lože i iznad Lože.

Također je izvijestio nazočne da su na Rivi ispred prodavaonice Konzum posađene česmine te da se planira izgradnja zaštitnog zida radi lakšeg zalijevanja i održavanja.

Načelnik je kazao da se na jesen planira sanacija trafostanice na Studencu.

Također je izvijestio vijećnike da je pravomoćno okončan spor vezan uz parkiralište na ulasku u mjesto. Općina je utvrđena vlasnikom parkirališta, te prije sezone sa parkirališta treba ukloniti otpadni građevni materijal i pripremiti ga za ljeto.

Načelnik je upoznao vijećnike sa svojim posjetom turističkom sajmu u Parizu, gdje je plasiran bolski promidžbeni materijal. Načelnik očekuje povećanje broja gostiju iz Francuske.

Načelnik je izvijestio nazočne da je zajedno sa više predstavnika otočkih općina, na poziv hrvatskog europarlamentarca Olega Valjala, bio u Bruxellesu u posjetu Europskom parlamentu.

Tamo je prisustvovao okruglom stolu gdje su sudionike upoznali sa teškoćama života na otoku te se upoznali sa mogućnostima izvlačenja sredstava iz EU fondova.

C) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

Vijećnik Matko Baković je pitao da li će za ovu sezonu biti montiran lift za invalide.

Također je zatražio objašnjenje problema sa konzervatorima, a vezano za uređenje Parka Joze Bodlovića.

Načelnik je odgovorio da ni ovo ljeto vjerojatno neće biti montiran lift za invalide, premda je već nabavljen. Problem je legalizacija mostića na Benačici gdje se planira postavljanje lifta.

Naime, od 1. siječnja 2014. godine ukinuta je mogućnost dokazivanja da je građevina legalna jer je izgrađena prije 1968. godine. Legalizacija mostića je moguća, ali je prethodno potrebna izrada elaborata o utjecaju na okoliš. Sve to zahtijeva određeno vrijeme te načelnik smatra da će lift biti u funkciji tek iduće godine.

Glede Parka Joze Bodlovića načelnik je kazao da su sa Konzervatorskim uredom u Splitu naknadno dogovoreni neki detalji u uređenju parka koji su obostrano prihvatljivi, odnosno da su izglađeni problemi koji su se pojavili sa konzervatorima kod uređenja parka.

Vijećnik Branko Mikulić je pitao kada se planira izgradnja javnog WC-a u centru Bola, budući da gosti sada ovise o dobroj volji ugostitelja.

Načelnik je odgovorio da se na predjelu Bilina kuća planira izgradnja prepumpne stanice za kanalizacijski sustav, te da se kraj nje planira i izgradnja javnog WC-a.

Doro Adulmar je pitao što je sa javnim WC-om iza Turističkog ureda.

Načelnik je odgovorio da to nije dobra lokacija za javni WC.

Naime, gosti kada dođu do tog WC-a su već blizu brodova u koje se, u pravilu, ukrcaju. Svi ti turistički brodovi imaju WC.

Načelnik smatra da je planirana lokacija na Bilinoj kući idealna, jer se nalazi na pola puta između plaže Zlatni rat i Velog mosta na kojem pristaju turistički brodovi.

Vijećnik Frane Lukšić je pitao tko su novoimenovani članovi skupštine KJP Grabov rat.

Načelnik je odgovorio da je on, kao načelnik općine Bol, po zakonu postao jedini član skupštine KJP Grabov rat.

Načelnik je pojasnio da je rješenje o promjeni sastava skupštine društva Trgovački sud u Splitu donio 27. ožujka 2014. godine, te da je dostavljen na adresu tvrtke Grabov rat.

Vijećnik Ivica Šćepanović je pitao tko su kandidati za direktora KJP Grabov rat, te da li je već napravljen izbor direktora.

Načelnik je kazao da su se na natječaj prijavila tri kandidata i to: Tomislav Marčić, Katarina Marčić i Mirko Perić. Načelnik je kazao da je sa kandidatima obavljen razgovor, da svi ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te da će vijećnike pravovremeno izvijestiti o izboru direktora.

Tomi Fabjanović je pitao kada će sudski vještak dovršiti procjenu vrijednosti radova na Studencu i ispred pizzerije Skalinada.

Načelnik je odgovorio da će pokušati požuriti ranije angažiranog sudskog vještaka, a ukoliko ga ne uspije požuriti, da će angažirati novoga.

Vijećnik Dinko Karninčić je pitao kada će dovršiti radovi na uređenju Šetnice. Napomenuo je da se hoteli otvaraju, te da počinje turistička sezona.

Načelnik je rekao da će radovi na Šetnici uskoro biti gotovi Inače, dovršenje radova se planiralo do 1. travnja, ali je došlo do manjeg prekoračenja rokova.

Dinko Karninčić je pitao što se poduzelo vezano uz bespravnu gradnju na Drasinu.

Pročelnik Sipe Karmelić je rekao da je upućena prijava građevinskoj inspekciji.

Doro Adulmar je pitao da li je pripremljen izvještaj o odvozu otpada sa komunalnog dvorišta.

Načelnik je rekao da komunalni redar nije uspio pripremiti traženo izvješće.

Doro Adulmar je ponovno zatražio da se za iduću sjednicu vijeća sastavi precizno izvješće po mjesecima o odvozu otpada sa komunalnog dvorišta, te izvješće o odvozu otpada sa Poljane.

D) Prihvaćanje zapisnika sa 2/2014 sjednice vijeća:

Predsjednik Općinskog vijeća Doro Adulmar je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna pismena primjedba na zapisnik sa 2/14 sjednice Općinskog vijeća.

Ivica Ščepanović je iznio usmenu primjedbu na zapisnik.

Naime, vijećnik Ivica Ščepanović je kazao da u zapisniku sa prošle sjednice vijeća u točki POD 3) napisano da je ZA održavanje Ultra Europe beach 2014. (festival elektronske glazbe) na plaži Zlatni rat dana 15. srpnja 2014. godine glasovalo 3 vijećnika, da je 7 vijećnika bilo PROTIV dok je 1 vijećnik bio SUZDRŽAN.

Istaknuo je da se iz zapisnika iščitava da je on bio taj suzdržani vijećnik.

Smatra da njegova volja nije pravilno utvrđena te ističe da on nije bio ni ZA ni PROTIV ni SUZDRŽAN.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je zamolio vijećnike, da ubuduće, ako nisu ni za ni protiv ni suzdržani napuste vijećnicu za vrijeme glasovanja.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 2/14 sjednice Općinskog vijeća je usvojen JEDNOGLASNO.

E) Načelnik Tihomir Marinković je predložio brisanje sa Dnevnog reda ranije predložene točke 11. Dnevnog reda: Očitovanje na dopis Melodi J.T.D. za najam kina, budući da je predlagatelj odustao od ranije dostavljenog prijedloga.

Matko Baković je predložio da se na Dnevni red stavi slijedeća točka: Očitovanje na dopis tvrtke Pemilan d.o.o.

Dnevni red, uz predložene izmjene, je prihvaćen JEDNOGLASNO, te glasi:

1. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju izvješća o prihodima i rashodima općine Bol za 2013. godinu (završni račun za 2013. godinu)

2. Rasprava i donošenje odluke o prvom rebalansu proračuna općine Bol za 2014. godinu.

3. Rasprava i primanje na znanje završnog računa za 2013. godinu KJP Grabov rat d.o.o.

4. Rasprava i donošenje odluke o ugostiteljskoj djelatnosti. Rasprava i donošenje odluke o pružanju trgovačkih usluga putem kioska.

5. Rasprava i donošenje odluke o korištenju javnih površina na području općine Bol.

6. Rasprava i donošenje odluke o naknadama za korištenje javnih površina.

8. Rasprava i donošenje odluke o razdoblju i vremenu u kojem se ne mogu graditi građevine.

9. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti za prodaju robe na površinama koje imaju pristup s javno prometne površine: (Neven Marić, Srećko Vargek)

10. Očitovanje na pismo bolskih taksista

11. Očitovanje na dopis bolskih taxi prijevoznika brodom do Zlatnog rata

12. Očitovanje na dopis Srednje škole Bol.

13. Očitovanje na dopis U.O. Marinero

14. Očitovanje na dopis obrt “Frane”

15. Očitovanje na dopis tvrtke Pemilan d.o.o.

POD 1)

Voditeljica računovodstva Neda Kraljević je vijećnicima izložila godišnji izvještaj o izvršenju proračuna (završni račun) Općine Bol za razdoblje siječanj-prosinac 2013. godine.

Općina Bol je u razdoblju siječanj-prosinac 2013. godine realizirala prihode u iznosu od

16. 379.148,00 kuna, a rashode u iznosu od 16.676.048,00 kuna, te je ostvarila manjak poslovanja u iznosu od 650.669,50 kuna.

Stanje žiro-računa 31. prosinca 2013. godine je iznosilo 1.412.094,00 kuna- namjenska sredstava za vodoopskrbu, a stanje na posebnom računu HBOR-a dana 31. prosinca 2013. godine je iznosilo 1.315.336,00 kuna.

Stanje blagajne je 0 kuna.

Ukupna dugovanja po računima dobavljača iznose 2.017.675,00 kuna, od čega je nedospjelo dugovanje za otkup zgrade Doma kulture 993.000,00 kuna, a ostalo je dugovanje za račune koji se imaju dijelom kompenzirati, a dugovanje nije duže od zakonski dozvoljenog roka.

Evidentna potraživanja iznose 11.828.101,00 kuna. Veća potraživanja imamo na kontu komunalni doprinos (2.537.414,18 kuna) koja nisu dospjela, a dio je utužen, komunalne naknade (2.591.935,00 kuna) od čega se mora otpisati, dio je u sudskom procesu, a dio se naplaćuje prisilnom naplatom.

Potraživanja po osnovi poreza su 1.400.645,82 kune, a naplatu istih za općinu vrši Porezna uprava.

Potraživanja za koncesijska odobrenja iznose 2.249.147,04 kune od čega 90 % otpada na potraživanje od Centra Marjan i Zlatnoga rata, a što je u sudskom sporu. Također potraživanja za javne površine (1.741.910,24 kune) jednim dijelom čekaju ishod sudskih tužbi, a drugim za kompenzaciju ulaganja i korištenja.

Ostala potraživanja po raznim segmentima se naplaćuju s manjim kašnjenjem.

Neda Kraljević smatra da računovodstveno vodi mnoga potraživanja koja zbog zakonskih odredbi o zastari više nije moguće naplatiti, te da općinska potraživanja realno iznose oko 2.000.000,00 kuna, a ostala potraživanja koja nisu utužena ili koja nisu za kompenzaciju treba otpisati.

Boris Škrbić je kazao da se protivi otpisu dugovanja jer su oni zalog za iduću suradnju. Jedino prihvaća mogućnost otpisa osobama koje su zadužene za neke iznose na ime korištenja javne površine, a nisu odradili sezonu.

Branko Mikulić smatra da je neprihvatljivo to što je Braniteljska zadruga Zmajeva špilja lani dobila račun za obavljanje djelatnosti, iako nije dobila koncesijsko odobrenje.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da je Braniteljskoj zadruzi Zmajeva špilja račun dostavljen na temelju zaključka općinskog vijeća.

Branko Mikulić se založio da se utuže višegodišnji dužnici.

Tomi Fabjanović je pitao zbog čega se predlaže otpisivanje dugovanja Ivici Matuliću, a on je još zakupnik restorana na Vidovoj Gori.

Načelnik je odgovorio da sadašnji zakupnik održava prostor funkcionalnim.

Samim Ugovorom o zakupu je propisano da će sudski vještak procijeniti vrijednost ulaganja zakupoprimca u prostor i da će se ta ulaganja prebiti sa dugovanjem koje zakupnik ima prema Općini Bol.

Načelnik smatra da se do uređenja z.k. stanja objekt ne može dati u dugogodišnji zakup te da postojeće stanje treba zadržati još neko vrijeme.

Doro Adulmar je naložio voditeljici računovodstva da za iduću sjednicu dostavi pregledni popis dužnika sa konkretnim prijedlozima za rješavanje pojedinih dugovanja.

U raspravi su vijećnici naglasili da fizičke i pravne osobe koje su dužnici prema općini iz prethodnog razdoblja ne mogu dobivati nikakva odobrenja za rad na javnim površinama i pomorskom dobru.

Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Bol za 2013. godinu.

POD 2)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima obrazložio prijedlog odluke o prvom rebalansu proračuna Općine Bol za 2014. godinu.

Naime, od početka godine je općinska uprava provela 14 javnih nabava.

Iz pristiglih ponuda proizlazi da većina troškova za komunalno uređenje mjesta nije bila dobro planirana, a nisu bile planirane ni konzervatorski elaborati i pedološka podloga za izradu usklađenja općinskog plana sa županijskim planom.

Stoga troškove treba povećati za 887.000,00 kuna.

Da proračun ostao uravnotežen i na razini 18.930,000,00 kuna, kao što je i planiran, smanjene su neke stavke za komunalno uređenje mjesta za upravo 887.000,00 kuna.

Pročelnik je pojasnio da se odluka o prvom rebalansu proračuna za 2014. godinu donosi natpolovičnom većinom svih članova vijeća.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je ponovio stav Odbora za proračun i financije sa sjednice održane 2. travnja 2014. godine da je ovaj prijedlog rebalansa neprihvatljiv jer se otvaraju nova konta koja nisu uopće planirana u proračunu za 2014. godinu ( npr. javna rasvjeta u Murvici i ogradni zid u parku kod Dječjeg vrtića). Nadalje, u kontu nabavka i montaža novog kamena na Šetnici se predlaže legalizacija već obavljenih poslova iako je većinu tih troškova trebao snositi investitor gradnje koji je svojim strojevima oštetio Šetnicu. Također je kazao da nije potrebno planirati nabavku poluukopanih kontejnera dok se ne napravi revizija plana gospodarenja otpadom.

Načelnik se ispričao što nije ranije izvijestio vijeće o promjenama u planu nabave, istaknuo je da je život jedno, a planovi i papiri drugo. Istaknuo je da je motiv svih radova bio dobrobit Bola i njegovih građana. Također je kazao da su pojedini sporni radovi i planirani, ali da nije dobro procijenjena vrijednost radova.

Načelnik je prihvatio sugestiju predsjednika vijeća da se odustane od javne nabave za nabavku poluukopanih kontejnera dok se ne dobije Plan gospodarenja otpadom.

Dinko Karninčić je kazao da se i ranije moglo provjeriti stanje Šetnice i oštećenja na njoj, te ispravno procijeniti vrijednost radova.

Branko Mikulić je rekao da treba spriječiti prolaz kamiona na Šetnicu te na taj način smanjiti oštećenja kamenih ploča.

Ivica Ščepanović je kazao da je dobro što se krenulo u veću obnovu oštećenih ploča na Šetnici.

Šetnica je naša razglednica i treba je svake godine obnavljati. Iz prijedloga rebalansa proizlazi da nećemo imati trošak obnove javne rasvjete, pa je za njega prihvatljivo da se dio tih sredstava uloži u popravak Šetnice.

Predsjednik vijeća je predložio da vijećnici ne prihvate predloženi rebalans proračuna te da se naprave korekcije prijedloga.

Predloženi prvi rebalans proračuna Općine Bol za 2014. godinu nije usvojen (5 glasova ZA, 6 PROTIV).

Načelnik je predložio da, ubuduće, za sve nepredviđene radove konzultira predsjednika vijeća koji bi o njima obavijestio vijećnike.

Predsjednik vijeća se također složio sa ovim prijedlogom te je zatražio glasovanje o istom.

Boris Škrbić je rekao da ovaj prijedlog nije bio na dnevnom redu te je predložio da se odgodi glasovanje o njemu za iduću sjednicu vijeća.

Glasovanje o ovom prijedlogu je odgođeno.

POD 3)

Direktor KJP Grabov rat d.o.o. Tomislav Marčić je vijećnicima obrazložio završni računa za 2013. godinu tvrtke Grabov rat d.o.o.

Naveo je da je izvanproračunski korisnik KJP Grabov rat d.o.o. je u razdoblju siječanj-prosinac 2013. godine realizirao prihode u iznosu od 9.073.859,00 kuna, a rashode u iznosu od 8.135.871,00 kuna, te je ostvario dobit nakon oporezivanja u iznosu od 937.988,00 kuna, što predstavlja povećanje od 25 % u odnosu na prethodnu godinu.

Direktor Tomislav Marčić je upoznao vijećnike sa rezultatima poslovanja tvrtke u svome četverogodišnjem mandatu.

Tako je kazao da je tvrtka Grabov rat u 2012. godini ostvarila prihode u iznosu od 7.924.674,00, a rashode u iznosu 7.166.122,00 kuna, te je ostvario dobit nakon oporezivanja u iznosu od 758.988,00 kuna, što je predstavljalo povećanje od 70 % u odnosu na prethodnu godinu.

Nadalje, rekao je da je tvrtka Grabov rat u 2011. godini ostvarila prihod od 7.016.764,00 kuna, a rashod od 6.585.499,00 kuna, te da je ostvarila dobit nakon oporezivanja u iznosu od 431.265,00 kuna.

U 2010. godini tvrtka je ostvarila prihode u iznosu od 6.795.011, 00 kuna, a rashode u iznosu od 6.956.960,00 kuna, odnosno gubitak poslovanja tvrtke je iznosio 161.949,00 kuna.

Tomislav Marčić je pitao načelnika za termin primopredaje dužnosti.

Načelnik mu je odgovorio da će pravodobno, do ponedjeljka 07. travnja do 15.30 sati, biti obaviješten o primopredaji dužnosti.

Direktor Tomislav Marčić je spomenuo potrebu kupnje komunalnog vozila, te da se isto može nabaviti uz 60%-tno sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša.

Tomislav Marčić je kazao da je izvršena prezentacija jednog od modela koje bi zadovoljilo potrebe tvrtke, ali da nisu dobili potrebnu suglasnost načelnika za sufinanciranje te kupovine.

Načelnik je kazao da za naše potreba ima boljih i jeftinijih vozila jer predloženo vozilo ukupno košta 1.100.000,00 kuna.

Vijećnici su primili na znanje završni računa za 2013. godinu tvrtke Grabov rat d.o.o.

POD 4)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje prijedloga odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području općine Bol.

Predložena odluka predstavlja zbroj već postojećih odluka i to odluke o produžetku radnog vremena, odluke o mjerilima za raniji završetak radnog vremena, odluke o prostoru za kioske te odluke o lokaciji izvan naseljenih područja na kojoj se može pružati usluga od 00.00 do 24.00 sata.

Novost predstavlja dio odluke o turističko-kulturnim manifestacijama.

Tim dijelom odluke se nastoje legalizirati djelatnosti koje se obavljaju ljeti na Rivi u vrijeme održavanja manifestacija Pozdrav ljetu, Adio ljeto, Bolske ljetne noći i Bolska fjera.

Vijećnik Boris Škrbić je pozvao predsjednika vijeća da sa sjednice vijeća udalji Tomislava Marčića, budući da su završile točke na koje bio pozvan kao direktor tvrtke Grabov rat d.o.o.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je pozvao direktora Tomislava Marčića da napusti sjednicu vijeća, što je od odbio kazavši „pozovite zaštitare“ te i dalje nastavio boraviti na sjednici vijeća.

Vijećnici su najviše komentirali upravo ovaj dio odluke o turističko-kulturnim manifestacijama odnosno najviše se govorilo kako bi te manifestacije trebale izgledati i tko bi na njima trebao sudjelovati.

Pročelnik je kazao da je predložena odluka okvir za manifestacije, a u članku 18. je navedeno da su odgovorne osobe za provedbu ove odluke direktor TZO Bol, ravnateljica Centra za kulturu i komunalni redar Općine Bol.

Nadalje, vijećnici Frane Lukšić i Dinko Karninčić su izrazili nezadovoljstvo što u centru mjesta mogu raditi disco barovi do 06.00 sati ujutro.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da je radno vrijeme disco barova uređeno zakonom, te ukoliko neki prostor ima minimalne tehničke uvjete za obavljanje djelatnosti disco bara može raditi do 06.00 sati ujutro.

Branko Mikulić je pitao na temelju kojeg propisa se temelji odredba članka 6. predložene odluke.

Naime, člankom 6. odluke propisane su mjerila za raniji završetak radnog vremena, na temelju kojih načelnik može po službenoj dužnosti za pojedine ugostiteljske objekte, najduže za 2 sata, odrediti raniji završetak radnog vremena.

Stipe Karmelić je kazao da se članak 6. predložene odluke temelji na članku 8. stavak 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

Branko Mikulić je predložio brisanje predložene točke 6. odluke.

Ivica Ščepanović je kazao da je predloženi članak 6. zakonski utemeljen i da predstavlja određenu garanciju za poštivanje zakonskih i općinskih odluka.

Doro Adulmar je u 22.40 sati prekinuo sjednicu vijeća te je najavio njeno ponovno zakazivanje u skorom roku.

Nastavak 3. sjednice vijeća:

Bol, 11. travnja 2014. godine

Početak u 19.00 sati, ured Općine Bol

Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Dinko Karninčić, Matko Baković (prvi potpredsjednik vijeća), Tomi Fabijanović, Boris Škrbić (drugi potpredsjednik vijeća), Jakov Okmažić, Sani Bodlović.

Izočni: Frane Lukšić, Branko Mikulić, Srečko Karmelić, Ivica Ščepanović.

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 7 vijećnika.

POD 4)

Doro Adulmar je preformulirao ranije predloženi amandman na članak 6. Odluke, a koji je na prekinutoj sjednici od 4. travnja iznio vijećnik Branko Mukulić.

Tako je Doro Adulmar predložio da se u ranije predloženom tekstu članka 6. doda rečenica da u slučaju zlouporabe ovlasti od strne načelnika vijeće može ukinuti članak 6.

Nadalje, Doro Adulmar je predložio da se promjeni članak 12. Odluke u dijelu koji se odnosi na javni natječaj koji se raspisuje za kulturno-turističke manifestacije. Naime, predlaže da se natječaj raspisuje za svaku kalendarsku godinu najkasnije do 30. travnja, a ne do 15. ožujka kako je to navedeno u prijedlogu odluke.

Također je Doro Adulmar predložio promjenu članka 12. u dijelu koji se odnosi na povjerenstvo koje odlučuje o pristiglim zahtjevima. Predložio je da povjerenstvo bude u sastavu načelnik, predsjednik vijeća, predstavnik udruge ugostitelja. Dakle, predložio je da umjesto ranije predloženog direktora TZO bude predstavnik udruge ugostitelja.

Nakon iznesenih prijedloga amandmana uslijedilo je glasovanje o istima.

Amandman Dora Adulmara na članak 6. predložene Odluke je prihvaćen JEDNOGLASNO.

Amandmani Dora Adulmara na članak 12. Odluke su prihvaćeni JEDNOGLASNO.

Nakon glasovanja o amandmanima uslijedilo je glasovanje o predloženoj odluci.

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli odluku o ugostiteljskoj djelatnosti, zajedno sa prihvaćenim amandmanima, a usvojena odluka će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o prostorima za kioske.

Navedenom odlukom se predviđa da se na području općine Bol sa javne površine ne mogu pružati ugostiteljske usluge na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, prodaja putem automata i prigodna prodaja.

Jedino se predviđa prodaja iz kioska.

Nadalje, predviđa se postavljanje jednog kioska na istočnom dijelu trga Studenac, 15 kioska zapadno od crkvice Sv. Pavla u šumici na plaži Zlatni rat, dva kioska uz Šetnicu (šumica na Borku), jedan kiosk kod plaže Martinica.

Kiosci iz kojih se pružaju ugostiteljske usluge ne mogu se postavljati neposredno jedan uz drugoga. Njihova minimalna udaljenost mora biti 10,00 metara, osim u šumici na plaži Zlatni rat gdje se kiosci mogu postavljati u grupe po 3 kioska.

Odluka o prostorima za kioske prihvaćena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 5)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima obrazložio prijedlog odluke o planu korištenja javnih površina.

Sve djelatnosti na javnim površinama Općine Bol uglavnom se planiraju kao i prošle godine.

Ova odluka postoji od osnivanja općine, ali se svake godine po nešto mijenja i usavršava.

Ovom odlukom su postavljena općenita načela po kojima se može koristiti javna površina.

Molbe za korištenje javne površine rješava načelnik općine Bol koji molbu može odbiti ukoliko je ispunjen jedan od uvjeta iz članka 22. predložene odluke, odnosno ako je ugrožen slobodan prolaz vozila ili ljudi, ukoliko postoji novčani dug ili neurednost u dosadašnjem korištenju javnih površina.

Vijećnik Matko Baković je primijetio da je prijašnjih godina ova odluka bila napisana detaljnije i preglednije.

I drugi vijećnici su zatražili da se odluka doradi odnosno da se napiše detaljnije i preglednije.

Vijećnici nisu prihvatili predloženu odluku o planu korištenja javnih površina, te su predlagatelja pozvali da za iduću sjednicu pripremi detaljniju i preglednu odluku u istoj formi kao i prijašnjih godina.

POD 6)

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da se prijedlog odluke o naknadama za korištenje javnih površina tek u nekoliko detalja razlikuje u odnosu na prošlogodišnju odluku.

Tako se ovom odlukom predlaže ukidanje posebne naplate za korištenje aparata za prodaju sladoleda, slastica, pica i slično koji se postavljaju na zakupljenom štekatu.

Do sada se za postavljanje aparata na zakupljenom štekatu plaćala naknada u iznosu od 8.000,00 kuna godišnje.

Javna površina u drugoj zoni naplaćuje se uz popust od 30 %.

Doro Adulmar je predložio smanjenje naknade sa 8.000,00 kuna na 6.000,00 kuna za tezgu za prodaju meda na Pjaci Joze Bodlovića. Smatra da je Bolu potrebna ponuda domaćih autohtonih proizvoda te da je cijena predviđena za tezgu za prodaju meda previsoka.

Vijećnici su odgodili donošenje Odluke o naknadama za korištenje javnih površina za iduću sjednicu vijeća, te će o njoj odlučivati zajedno sa odlukom o planu korištenja javnih površina.

POD 7)

Pročelnik je vijećnicima dao uvodno obrazloženje prijedloga odluke o zaštiti od buke.

Prema predloženoj odluci emisija glazbe na javnoj površini je dozvoljena do 01,00 sata.

Ne dozvoljava se nikakva glazba od 01.00 do 02.00 sata jer se ranijih godina dogovor o stišavanju glazbe u tom vremenu nije poštivao.

Većina drugih odredbi u predloženoj odluci je identična kao i ranijih godina.

Novost su jedino odredbe vezane uz nadležnost komunalnog redara, a koje su rezultat novih zakonskih odredbi koje im daju veće ovlasti u postupanju za zaštitu od buke.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je predložio da se, kao i ranijih godina, dozvoli emitiranje glazbe do 2,00 sata, s tim da se od 1.00 do 2,00 sata glazba stiša.

Predlaže da se ova odredba ostavi do realizacije R3 zone, odnosno do izgradnje disco kluba kod plaže Zlatni rat.

Nadalje, Doro Adulmar je kazao da je ovo kompromisno rješenje s kojim zadovoljavamo jedan dio turističke ponude koje donosimo u dobroj vjeri, a ova odluka se uvijek može promijeniti, ukoliko se odredba o dozvoljenoj razini buke ne bude poštivala.

Načelnik je podsjetio vijećnike da su prošle godine, dana 2. kolovoza 2013. godine, održali sastanak sa vlasnicima caffe bara Varadero i caffe bara Yolo. Tada je dogovoreno da glazba od 1.00 sata do 2.00 sata može biti maksimalne jačine 60 db. Tada im je kazano da o njihovom poštivanju gore navedene općinske odluke ovisi općinska odluka za iduću turističku sezonu. Ovlaštena institucija za mjerenje buke u okolišu je dana 9. kolovoza 2013. godine utvrdila da je caffe bar Varadero u 01.15 sati emitirao buku od 76 db, a caffe bar Yolo u 01.45 sati emitirao buku od 71 db.

Načelnik predlaže da se na temelju prošlogodišnjeg dogovora ne dozvoli nikakvo emitiranje glazbe nakon 01.00 sat.

Dinko Karninčić je kazao da je apsurdno zabranjivati glazbu na javnim površinama od 01.00 do 02.00 sata kada u isto vrijeme na Studencu imamo disco club koji može raditi do 06.00 sati.

Činjenica je da je disco club registriran samo za unutrašnji prostor, ali će buka gostiju biti nesnosna, pa je apsurdno zabranjivati emisiju glazbe na javnim površinama nakon 01.00 sata.

I Matko Baković je podržao prijedlog predsjednika vijeća.

Sani Bodlović je podržala prijedlog načelnika da se glazba utiša u 01.00 sat, a gosti još mogu sjediti i konzumirati piće ispred ugostiteljskih objekata do 02.00 sata.

Vijećnici su sa 4 glasa ZA i 3 PROTIV prihvatili prijedlog predsjednika vijeća da se dozvoli emitiranje glazbe do 2,00 sata, s tim da se od 1.00 do 2,00 sata glazba stiša.

Vijećnici su sa 4 glasa ZA i 3 PROTIV donijeli Odluku o zaštiti od buke, sa usvojenim amandmanom Dora Adulmara, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 8)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima pojasnio prijedlog odluke o razdoblju i vremenu u kojem se ne mogu graditi građevine.

Postojeća odluka propisuje da se radovi ne mogu izvoditi u vremenu od 01. lipnja do 30. rujna .

Predlaže se donošenje nove odluke radi usklađenja sa novim zakonom o gradnji, a i u predloženoj odluci se također predviđa da se radovi ne mogu izvoditi u vremenu od 01. lipnja do 30. rujna.

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli odluku o razdoblju i vremenu u kojem se ne mogu graditi građevine, a usvojena odluka će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

.

POD 9)

Nevenko Marić se obratio općinskom vijeću sa zamolbom da mu se dozvoli rad na čest. zem. 641/1 k.o. Bol, odnosno da mu se na navedenoj nekretnini dozvoli obavljanje djelatnosti prodaje suvenira i bižuterije, kako bi mogao ishoditi dokumentaciju za gradnju sanitarnog čvora, priključka vode, kanalizacije i svih drugih potrebnih suglasnosti koje bi bile potrebne za normalno odvijanje predviđene djelatnosti.

Pročelnik je ponovio vijećnicima da je temeljem članka 10. Zakona o trgovini općinsko vijeće nadležno za davanje suglasnosti za prodaju na privatnim površinama koje imaju pristup s javno prometne površine.

Načelnik je primijetio da se u ovoj zamolbi predviđa prodaja identične robe kao na štandovima na Šetnici, te da bi to predstavljalo dodatnu konkurenciju i opterećenje korisnicima javne površine na Šetnici.

Doro Adulmar je predložio da se ovaj zahtjev odbije, ali da se predlagatelju uputi dopis kojime ga se poziva da Odboru za graditeljstvo i urbanizam uputi konkretan prijedlog za gradnju čvrstog objekta na čest. zem. 641/1 k.o. Bol, zajedno sa prijedlogom namjene objekta.

Vijećnici su JEDNOGLASNO podržali ovaj prijedlog predsjednika vijeća.

Srećko Vargek se obratio općinskom vijeću sa zamolbom da mu izda suglasnost odnosno odobrenje za prodaju robe iz vlastitog obrta (WGW) na čestici zemlje 649/4 k.o. Bol, koja u naravi predstavlja dio okućnice oko njegove kuće na adresi Put Zlatnog rata 12 na Bolu.

Pročelnik je pojasnio vijećnicima da je temeljem članka 10. Zakona o trgovini općinsko vijeće nadležno za davanje suglasnosti za prodaju na privatnim površinama koje imaju pristup s javno prometne površine.

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli odobrenje za prodaju robe obrtu WGW za 2014. godinu, na klupi izvan tržnice na malo, i to na čest. zem. 649/4 k.o. Bol, ispred kuće na adresi Put Zlatnog rata 12.

POD 10)

Skupina bolskih taksista se obratila općinskom vijeću sa zamolbom da uvede red u taksi službu na Braču, odnosno da napravi dodatni napor u poštivanju zakonskih odredbi koje se odnose na auto taksi prijevoz.

Kao najveći problem navode da taksisti iz drugih općina na otoku Braču, a poglavito supetarski taksisti, dovode goste u Bol i vraćaju te iste goste u dogovoreno vrijeme, što nije u skladu sa zakonom i odlukama jedinica lokalne samouprave.

Načelnik Tihomir Marinković je kazao da od kada je ustrojena taksi služba na otoku, supetarski taksisti bespravno odvoze putnike iz Bola, naročito kupače sa plaže Zlatni rat. Općinska uprava je napravila 30-tak Obaveznih prekršajnih naloga na maksimalni novčani iznos, ali su oni u žalbenom postupku pred Prekršajnim sudom u Supetru oslobođeni odgovornosti za počinjenje prekršaja, uz obrazloženje Supetarski taksisti prevozili svoje goste u kružnoj vožnji od Supetra do Bola i natrag. Općina Bol je pravodoban izjavila žalbu na ove presude Prekršajnog suda u Supetru.

Nadalje, rekao je da dosada inspekcija cestovnog prometa, državni inspektorat i komunalni redar ovaj problem nisu uspjeli riješiti, te da je jedan od mogućih načina rješenja ovog problema da vijeće Općine Bol i vijeće Grada Supetra donesu zajedničku odluku da bolski i supetarski taksisti mogu pružati svoju uslugu autotaksi prometa i na području općine Bol i na području Grada Supetra.

Vijećnici su predlagali mjere za suzbijanje nelojalne konkurencije supetarskih taksista (uvođenje nadzornih kamera, izricanje mandatnih kazni i sl. ).

Vijećnici su također kazali da za suzbijanje nelojalne konkurencije se trebaju više angažirati bolski taksisti fotografirajući protupravne aktivnosti, a djelatnici na rampi na plaži Zlatni rat ne smiju propuštati supetarske taksiste na taksi stajalište.

Doro Adulmar je kazao da bi i komunalni redar trebao aktivnije sudjelovati u suzbijanju nelegalne aktivnosti supetarskih taksista.

Također, Doro Adulmar je predložio da načelnik Općine Bol i gradonačelnica Grada Supetra pokušaju dogovoriti donošenje zajedničke odluke predstavničkih tijela prema kojoj bi bolski i supetarski taksisti mogli pružati svoje usluge autotaksi prometa i na području Općine Bol i na području Grada Supetra.

Vijećnici su JEDNOGlASNO prihvatili ovaj prijedlog zaključka predsjednika vijeća.

POD 11)

Udruženje brodara za taksi prijevoz na Zlatni rat je uputilo dopis općinskom vijeću u kojem navode da je na početku ljeta 2013. godine koncesionar na plaži Zlatni rat postavio i dao na korištenje brodarima novi ponton, koji ne zadovoljava potrebe obavljanja specifične djelatnosti taksi prijevoza brodicama.

Naime, taj ponton je dosta uži od prethodnoga i samim time nestabilniji odnosno nesigurniji za iskrcaj i ukrcaj putnika.

Zbog toga Udruženje brodara od općinskog vijeća traži razmatranje ponude tvrtke Martinetek NPC d.o.o. koja nudi novi ponton koji bi svojim gabaritima zadovoljavao sve tehničke potrebe za obavljanje taksi djelatnosti, te ima garanciju i certifikat HRB-a.

Pročelnik Stipe Karmelić je istaknuo da je eventualna kupnja novog pontona za ukrcaj i iskrcaj putnika na plaži Zlatni rat u nadležnosti koncesionara plaže odnosno tvrtke Grabov rat d.o.o. te stoga predmet odnosa između koncesionara i prijevoznika putnika do plaže.

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli zaključak da za ovu godinu ostane postojeći ponton, ali da se za 2015. godinu krene u proceduru ishođenja dozvole za izgradnju sigurnijeg pontona.

Predviđa se izgradnja pontona koji će se u ljetnom periodu postavljati na fiksne betonske noge.

POD 12)

Ravnatelj Srednje škole Bol Krešimir Okmažić je od općinskog vijeća zatražio pomoć za održavanje Srednje škole u Bolu.

Naime, zatražio je da Općina Bol ubuduće uplaćuje jednokratnu pomoć u iznosu od 2.000,00 kuna godišnje po učeniku koji se upišu u našu Srednju školu, a čije je mjesto boravka izvan Bola.

Na taj način bi se privukao veći broj učenika iz bračkih mjesta u našu školu.

Ravnatelj Krešimr Okmažić je upozorio na negativne tendencije u broju djece na području Općine Bol i na području drugih bračkih općina što bi se moglo negativno odraziti na održanje Srednje škole na Bolu.

Smatra da bi osnivanje učeničkog internata na Bolu moglo biti od koristi za opstanak Srednje škole.

Vijećnici su podržali ovu inicijativu, te posebno naglasili važnost osnivanja srednje strukovne ugostiteljske škole na Bolu i učeničkog internata.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je podržao ovu inicijativu te predložio donošenje zaključka o uplati po 2.000,00 kuna godišnje učeniku koji se upiše u našu Srednju školu, a čije je mjesto boravka izvan Bola.

Doro Adulmar je također kazao da sve relevantne bolske institucije trebaju podržati osnivanje srednjoškolskog centra na Bolu za potrebe ugostiteljske struke.

Uz srednju strukovnu školu treba podržati i osnivanje učeničkog internata. Na taj način će se u Bolu školovati stručni kadrovi, a postoji mogućnost dobivanja stalnog zaposlenja i osnivanja novih obitelji.

Doro Adulmar je zatražio veći angažman općine Bol u dugoročnom rješavanju ove potrebe, a prema prijedlogu Srednje škole (u okviru zakonskih mogućnosti) i u dogovorima sa privrednim subjektima.

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli zaključak da Općina Bol ubuduće uplaćuje jednokratnu pomoć u iznosu od 2.000,00 kuna godišnje učeniku koji se upiše u našu Srednju školu, a čije je mjesto boravka izvan Bola.

POD 13)

Tonči Kukoč vlasnik Ugostiteljskog obrta Marinero iz Bola se obratio općinskom vijeću radi računa od 2.000,00 kuna kojeg je dobio za korištenje javne površine za fjeru 2013. godine.

Smatra da je račun od 2.000,00 kuna za jednodnevno korištenje javne površine neprimjereno visok.

Pročelnik Stipe Karmelić je pojasnio vijećnicima da je u nadležnosti načelnika određivanje uvjeta i naknade za jednokratno korištenje javne površine.

Vijećnici su JEDNOGLASNO zaključili da se podnositelju molbe odgovori da je odluka o naplati 2.000,00 kuna za korištenje javne površine za fjeru 2013. godine donesena zakonito, odnosno na temelju općinske odluke prema kojoj je u nadležnosti načelnika određivanje uvjeta i naknade za jednokratno korištenje javne površine.

POD 14)

Dinko Marinković vlasnik obrta Frane iz Bola se obratio općinskom vijeću sa pismom namjere kojim predlaže upotpunjavanje turističke ponude Bola sa još jednim turističkim vlakićem.

Smatra da bi bilo korisno turističku ponudu upotpuniti češćim linijama vlakićem na relaciji Bol-plaža Zlatni rat, te da se ponuda prijevoza vlakićem može proširiti i do drugih destinacija npr. do Murvice.

Zbog toga predlaže da se raspiše natječaj za dodjelu koncesijskog odobrenja za još jedan turistički vlak.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da dva turistička vlakića moraju biti predviđena u Odluci o regulaciji prometa na području Općine Bol koja je u izradi.

Doro Adulmar je zamolio načelnika da obavi razgovor sa predlagateljem ove molbe.

Smatra da se radi o ozbiljnom predlagatelju i investitoru.

Istaknuo je da u mjestu postoji potreba za uslugom još jednog vlakića.

Vijećnici su JEDNOGLASNO podržali zaključak predsjednika vijeća.

POD 15)

Tvrtka Pemilan d.o.o. je od općinskog vijeća zatražila odobrenje za korištenje javne površine ispred ugostiteljskog objekta DIAS. Sa molbom su dostavili novi prijedlog štekata koji bi se trebao pomaknuti prema zapadu, dok bi se oslobodio prostor ispred ribarnice.

Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili zaključak predložen od predsjednika vijeća, da komunalni redar zajedno sa predstavnikom tvrtke Pemilan d.o.o. utvrdi stanje na terenu i predloži prihvatljivo rješenje.

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09) čuva u uredu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

Sjednica je završila u 20.50 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Skip to content