Zapisnik sa 3. sjednice vijeća 2013.

Zapisnik sa 3. sjednice vijeća 2013.
22. srpnja, 2013. u 11:05:05

alt
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/13-01/40
Ur. broj: 2104/02-13-02/01
Bol, 18. travnja 2013. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 3/2013 sjednice općinskog Vijeća održane dana 17. travnja 2013. godine, sa početkom u 19.00 sati, u uredu Općine Bol.

 

Nazočni: Jakša Marinković Šimić (predsjednik općinskog vijeća), Zvonko Marić (prvi potpredsjednik vijeća), Branko Mikulić, Merlin Katić, Matko Baković (drugi potpredsjednik općinskog vijeća), Vice Klapež, Jakša Marinković Tomić, Boris Škrbić, Srečko Karmelić, Jakov Okmažić.

 

Izočni: Vinko Kraljević-opravdano.

 

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić- zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, arh. Nikola Popić-izrađivač prostornih planova Općine Bol (točke 1. i 2. Dnevnog reda), Tomislav Marčić – direktor KJP Grabov rat d.o.o., Zorana Marinković-računovodstveni referent u JUO Općine Bol (točke 4., 5., 6., i 7. Dnevnog reda), Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar.

 

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 10 vijećnika.

 

B) Usmeno izvješće načelnika o radu Općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Načelnik je kazao da će radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava biti gotovi unutar planiranih rokova.

Načelnik je rekao da do 15. svibnja treba biti puštena u rad nova kanalizacijska cijev sa novom prepumpnom stanicom od Benzinske postaje do Biline kuće. Trotoar će se betonirati, a to će biti podloga za postavljanje kamene obloge. Na trotoaru će se vratiti javna rasvjeta, klupe, koševi i postavit će se drvored.

Na Rivi će se izgraditi novi kanal za prikupljanje kišnih voda.

Na istočnom dijelu kolektora od štekata Big Blua do parka kod galerije će se ugraditi kanalizacijska i vodovodna cijev koje za sada neće biti u funkciji, a u funkciji će biti stara kanalizacijska cijev. Na ovom dijelu Rive će se izvršiti popločenje bračkim kamenom i postaviti mehaničke prepreke radi zabrane prometa vozilima.

Nastavak izgradnje novog kanalizacijskog kolektora će biti 1. listopada kako bi se do kraja poslovne godine „povuklo“ što više sredstava.

Načelnik je kazao da slijedeće srijede počinju asfalterski radovi na Velom mostu, asfaltiranje kanala u Murvici te uličice na Glavici kod kuće Jekić.

Načelnik je izvijestio vijećnike da je općina dobila suglasnost Hrvatskih cesta za gradnju Vidikovaca. Sada slijedi ishođenje potrebnih dozvola za gradnju, a nakon toga javna nabava za odabir izvođača radova. Načelnik smatra da bi sama gradnja mogla otpočeti na jesen.

Načelnik je rekao da je danas bio na sastanku načelnika bračkih općina te da je na tom skupu glavna tema bila održavanje postojećeg statusa aerodroma Brač.

Naime, iz medija su dostupne informacije da bi brački aerodrom uskoro mogao izgubiti status državnog aerodroma te postati sportski aerodrom.

Svi brački načelnici su suglasni da se od Vlade RH zatraži pomoć da brački aerodrom i dalje ostane državni aerodrom.

Načelnik je kazao da uskoro počinje ljetna regulacija prometa na bolskoj Rivi, te da će se uskoro staviti mehaničke prepreke koje će onemogućiti ulaz vozila na Rivu.

Načelnik je izvijestio vijećnike da su u tijeku radovi na izradi lifta za invalide koji će montirati na plaži Benačica.

 

C) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

Vijećnik Matko Baković je predložio da se udovolji zamolbi Viktora Ivulića i da mu se odobri postavljanje malog štanda na Rivi za prodaju kamenih suvenira.

Načelnik je suglasan sa tim prijedlogom, ali smatra da bi gospodin Ivulić trebao prethodno dostaviti skicu štanda kako bi se vidjeli njegovi točni gabariti i izgled kako bi se mogla odrediti primjerena lokacija za njegovo postavljanje.

Vijećnik Jakša Marinković Tomić je pitao načelnika kada će se početi graditi kanalizacija na istočnom dijelu Bola. Istaknuo je da je taj dio Bola jedini bez kanalizacijskog sustava.

Načelnik je odgovorio da je do odgađanja gradnje kanalizacije došlo zbog žalbenog postupka u postupku javne nabave.

Žalbeni postupak okončan u korist tvrtke Cestar Split te bi se kanalizacija na istočnom dijelu Bola mogla početi graditi. Odluka o otvaranju poslova još nije donesena.

Kod donošenja odluke treba se uzeti u obzir skori početak turističke sezone i potreba da i taj dio Bola ima cestovnu komunikaciju sa ostatkom mjesta.

Vice Klapež je pitao načelnika da li je zadovoljan sa postignutim rezultatima u svome četverogodišnjem mandatu te ga je podsjetio na neka predizborna obećanja (izgradnja groblja, izgradnja kanalizacijskog sustava u Murvici, izgradnja Vatrogasnog doma, izgradnja sportske dvorane itd.).

Načelnik je kazao da će na ovo pitanje dostaviti pisani odgovor.

Vice Klapež je pitao da li se planira sanirati zid koji se srušio na protupožarnom putu iza Svete Lucije.

Načelnik je kazao da je sanacija toga zida u planu, ali da najprije treba provesti postupak javne nabave jer je vrijednost sanacije zida visoka.

Vice Klapež je upozorio načelnika na promet kamiona, bagera, dampera i drugih vozila preko Šetnice. Predložio je da se naplati šteta od počinitelja ukoliko dođe do oštećenja kamenih ploča po Šetnici.

Načelnik je kazao da je jedan od vlasnika kuća na Šetnici ove godine uplatio donaciju od 20.000,00 kuna, te jamstvo od 50.000,00 kuna za slučaj da se ošteti Šetnica prilikom rekonstrukcije njegove kuće. Taj vlasnik preko Šetnice materijal može prevoziti samo sa manjim kamionima do 3 tone nosivosti. Ako netko prolazi preko Šetnice sa većim građevinskim strojevima općinska uprava kazniti prekršitelje.

U međuvremenu je izdan nalog za stavljanje mehaničke prepreke kod Marjan centra.

Vice Klapež se je na kraju ispričao svima koje je eventualno uvrijedio tijekom svog vijećničkog mandata.

Boris Škrbić je upozorio na nekulturu pojedinca koji iskrcavaju velike količine građevinskog i krupnog otpada kod barake.

 

D) Predsjednik Općinskog vijeća Jakša Marinković-Šimić je konstatirao da nije bilo pismenih primjedbi na zapisnik sa 2/13 sjednice Općinskog vijeća, također je utvrdio da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 5/09) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 2/13 sjednice Općinskog vijeća usvojen je sa 9 glasova ZA, dok je jedan vijećnik bio SUZDRŽAN.

 

E) Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili slijedeći Dnevni red:

1. Rasprava o prihvaćanju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Bol

2. Rasprava o prihvaćanju Urbanističkog plana uređenja naselja Bol

3. Rasprava i donošenje odluke o prvom rebalansu proračuna Općine Bol za 2013. godinu

4. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti na proračun općinske knjižnice za 2012. godinu

5. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti na proračun Centra za kulturu općine Bol za 2012. godinu

6. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti na proračun DVD-a Bol za 2012. godinu

7. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti na proračun Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol za 2012. godinu

8. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti na proračun KJP Grabov rat d.o.o. za 2012. godinu

9. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KJP Grabov rat d.o.o.

 

DNEVNI RED:

 

POD 1) POD 2)

Izrađivač prostornih planova za Općinu Bol dipl. arh. Nikola Popić je izvijestio vijećnike razlozima zbog čega danas nije moguće donijeti odluku o donošenju odluke o prihvaćanju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Bol i odluku o prihvaćanju Urbanističkog plana uređenja naselja Bol.

Naime, druga ponovna javna rasprava je završila 6. veljače 2013. godine i od tada teče rok od 6 mjeseci za donošenje navedenih odluka.

Budući da su nakon prve javne rasprave bili ishođeni sve potrebne suglasnosti osim suglasnosti konzervatora, izrađivač plana je smatrao da su u ponovnoj proceduri sve suglasnosti mogu dobiti do današnjeg datuma, jer od sutra, 18. travnja 2013. godine se raspuštaju predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave zbog donošenja odluke o raspisivanju lokalnih izbora.

Do današnjeg dana, u ponovnoj proceduri ishođene su sve suglasnosti osim suglasnosti Županijskog ureda za graditeljstvo i Županijskog zavoda za prostorno uređenje.

Njihovi razlozi su formalne prirode i sve njihove primjedbe se mogu ukloniti u roku od nekoliko radnih dana, ali to je kasno za donošenje odluke o prihvaćanju planova za ovaj saziv vijeća.

Izrađivač plana je siguran da će na konstituirajućoj sjednici novog saziva vijeća, početkom srpnja 2013. godine biti moguće donijeti odluku o prihvaćanju IDPPU Općine Bol i UPU naselja Bol.

 

POD 3)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima obrazložio prijedlog odluke o prvom rebalansu proračuna Općine Bol za 2013. godinu.

Prema prijedlogu rebalansa proračun Općine Bol za 2013. godinu u stavci rashoda smanjuju se sredstva predviđena za postavljanje rasvjete na šetnici za 100.000,00 kuna, smanjuju se sredstva predviđena za asfaltiranje nerazvrstanih cesta za 200.000,00 kuna, a sredstva za IPARD program se smanjuju za 5.000.000,00 kuna.

Prema prijedlogu rebalansa proračun Općine Bol za 2013. godinu u stavci rashoda povećavaju se sredstva predviđena za izgradnju Vidikovca za 300.000,00 kuna.

Proračun Općine Bol za 2013. godinu u stavci prihoda smanjuje se za 5.000.000,00 kuna i to sredstva iz IPARD program koja sada iznose 0,00 kuna.

Zbog toga se i nameće potreba donošenja ovog prvog rebalansa proračuna Općine Bol za 2013. godinu, odnosno smanjenje proračuna za iznos od 5.000.000,00 kuna koja su bila planirana za financiranje izgradnje kanalizacije na istočnom dijelu Bola preko IPARD programa, ali do realizacije nije bilo moguće doći jer Općina Bol nije dostavila vlasničke listove javnih cesta.

U međuvremenu su sredstva za izgradnju kanalizacije na istočnom dijelu Bol osigurana preko Hrvatskih voda d.o.o.

Prema predloženom proračun općine Bol za 2013. godinu u stavci prihoda iznosi: 19.710.000,00 kn, a u stavci rashoda iznosi 19.710.000,00 kn.

Vijećnik Vice Klapež je predložio da se proračun u prihodovnoj stavci poveća za 1.590.000,00 kuna na ime prihoda od koncesije na plaži Zlatni rat, a u rashodovnoj strani da se proračun za isti iznos poveća i predvidi uređenje i ulaganja na plaži Zlatni rat

Dakle, vijećnik Vice Klapež predlaže da proračun Općine Bol za 2013. godinu u stavci prihoda iznosi: 21.300.000,00 kn, a u stavci rashoda 21.300.000,00 kn.

Prvi rebalans proračuna Općine Bol za 2013. godinu, uz predloženu dopunu vijećnika Vice Klapeža, donesen je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 4)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike s prijedlogom odluke o davanju suglasnosti na proračun općinske knjižnice „Hrvatska čitaonica“ za 2012. godinu.

Izvanproračunski korisnik Općinska knjižnica je u razdoblju siječanj-prosinac 2012. godine realizirala prihode u iznosu od 255.549,99 kuna, a rashode u iznosu od 260.264,00 kuna (plaća zaposlenika 157.000,00 kuna, sezonski djelatnik 10.000,00 kuna, nabavka knjiga 60.000,00 kuna i ostali materijalni troškovi 39.000,00 kuna), te je ostvarila manjak poslovanja u iznosu od 4.715,00 kuna, a on se nadomjestio iz viška protekle godine.

 

Odluka o davanju suglasnosti na proračun općinske knjižnice „Hrvatska čitaonica“ za 2012. godinu donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 5)

Pročelnik Stipe Karmelić i računovodstvena referentica Zoran Marinković su pojasnili vijećnicima prijedlog odluke o davanju suglasnosti na proračun Centra za kulturu Općine Bol za 2012. godinu.

Izvanproračunski korisnik Centar za kulturu Općine Bol je u razdoblju siječanj-prosinac 2012. godine realizirao prihode u iznosu od 1.085.990,23 kune, a rashode u iznosu od 1.041.059,54 kune, te je ostvario višak poslovanja u iznosu od 44.930,69 kuna.

Međutim, zbog dugovanja iz ranijeg perioda, konačan rezultat poslovanja Centra za kulturu je negativan, a manjak iznosi 156.898,41 kunu.

Predsjednik vijeća Jakša Marinković Šimić je kazao da dug Centra za kulturu treba sanirati, te poslovanje svesti u zadane okvire.

Odluka o davanju suglasnosti na proračun Centra za kulturu općine Bol za 2012. godinu donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 6)

Pročelnik Stipe Karmelić je dao uvodno obrazloženje odluke o davanju suglasnosti na proračun DVD-a Bol za 2012. godinu.

Izvanproračunski korisnik DVD-a Bol je u razdoblju siječanj-prosinac 2012. godine realizirao prihode u iznosu od 722.257,47 kuna, a rashode u iznosu od 785.962,88 kuna, te je ostvario manjak poslovanja u iznosu od 63.705,91 kn.

 

Odluka o davanju suglasnosti na proračun DVD-a Bol za 2012. godinu donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 7)

Zorana Marinković je vijećnicima izložila prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na proračun Dječjeg vrtića „Mali princ“ za 2012. godinu.

Izvanproračunski korisnik Dječji vrtić „Mali princ“ je u razdoblju siječanj-prosinac 2012. godine realizirao prihode u iznosu od 1.318.648,97 kuna, a rashode u iznosu od 1.317.457,36 kuna, te je ostvario višak poslovanja u iznosu od 1.191,61 kuna.

Odluka o davanju suglasnosti na proračun Dječjeg vrtića „Mali princ“ za 2012. godinu donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 8)

Direktor KJP Grabov rat d.o.o. Tomislav Marčić je vijećnicima podnio godišnji izvještaj o izvršenju proračuna KJP Grabov rat d.o.o. za 2012. godinu.

Naveo je da je izvanproračunski korisnik KJP Grabov rat d.o.o. je u razdoblju siječanj-prosinac 2012. godine realizirao prihode u iznosu od 7.924.674,00 kuna, a rashode u iznosu od 7.166.122,00 kuna, te je ostvario dobit nakon oporezivanja u iznosu od 582.286,00 kuna.

Prihodi su povećani za 12 %, a rashodi su povećani za 9 %.

Direktor Tomislav Marčić iz tih podataka izvodi zaključak da je poslovanje firme bolje nego ranijih godina, te smatra da bi se za nekoliko godina, uz pomoć Općine Bol, moglo doći do potpune konsolidacije poduzeća.

Naime, Tomislav Marčić je istaknuo da bi se koncesijska naknada koju uplaćuje tvrtka Grabov rat d.o.o. trebala dijeliti na tri dijela, odnosno da bi jedna trećina koncesijske naknade trebala biti prihod Općine Bol.

Direktor smatra da bi se ta sredstva iz općinskog proračuna trebala preusmjeriti tvrtki Grabov rat koja bi sa njima mogla uređivati plažu Zlatni rat, a iz tekućeg poslovanja podmirivati dugovanja koja je stvorila prošla uprava društva.

Vijećnik Jakša Marinković Tomić je od direktora zatražio da mu pojasni popis dugovanja i potraživanja tvrtke Grabov rat za 2012. godinu, koji je dostavljen sa materijalima za ovu sjednicu vijeća.

Tomislav Marčić je pojasnio vijećnicima da su neka od navedenih dugovanja ili potraživanja već podmirena, da su neki dugovi već zastarjeli i zreli za otpisivanje, da su tijeku razgovori za obročnu otplatu pojedinih dugovanja ili kompenzaciju.

Također je kazao da su neka potraživanja fiktivna te da ih je ranija uprava društva knjižila kako bi poboljšala bilancu poslovanja.

Direktor je kazao da realan dug prema tvrtki Grabov rat iznosi oko dvjesto tisuća kuna, koji se uz određene poteškoće i naplaćuje.

Vijećnik Boris Škrbić je pitao da li dužnici tvrtke još obavljaju djelatnosti na plaži Zlatni rat.

Direktor Tomislav Marčić je kazao da i najmanji dužnici ne mogu dobiti pravo rada na plaži Zlatni rat.

Odluka o davanju suglasnosti na proračun KJP Grabov rat za 2012. godinu donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 9)

Direktor KJP Grabov rat Tomislav Marčić je podsjetio vijećnike da je tvrtka Grabov rat dužna ukupno oko 4.700.000,00 kuna (glavnica + kamate) SDŽ na ime koncesijske naknade na plaži Zlatni rat.

Istaknuo je da je ovo dugovanje nastalo za vrijeme ranije uprave društva, te da je došlo vrijeme da se ove dubioze u radu društva konačno prevladaju.

Smatra da je to jedini način da tvrtka 2016. godine ponovno dobije koncesiju na plaži Zlatni rat.

Zbog toga planira podignuti kredit kod poslovne banke te zatvoriti dugovanja, ali mu je za to potrebna suglasnost općine za zaduživanje i jamstvo za otplatu kredita.

Direktor je kazao da je otpočeo pregovarački postupak javne nabave sa dvije banke, te da planira sa bankom koja mu dostavi povoljniju ponudu zaključiti Ugovor o kreditu.

Od Općine Bol je zatražio jamstvo i suglasnost za zaduživanje, a za restrukturiranje društva i pretvaranja kratkoročne dospjele obveze duga nastalog temeljem neplaćene koncesijske naknade za 2007. i 2008. godinu, u dugoročnu obvezu te njezino zatvaranje.

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli odluku o davanju suglasnosti za zaduženje KJP Grabov rat d.o.o. i suglasnost za davanje jamstva Općine Bol za otplatu kredita. 

Sjednica je završila u 20.40 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Jakša Marinković-Šimić

Skip to content