Zapisnik sa 3. sjednice vijeća 2012.

23. srpnja, 2012. u 14:37:41

 


REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOL

 

Klasa: 021-05/12-01/72

Ur. broj: 2104/02-12-02/01

Bol, 21. lipnja 2012. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 3/2012 sjednice općinskog Vijeća održane dana 20. lipnja 2012. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.

 

Nazočni: Jakša Marinković Šimić (predsjednik općinskog vijeća), Zvonko Marić (prvi potpredsjednik općinskog vijeća), Merlin Katić, Branko Mikulić, Vice Klapež, Matko Baković (drugi potpredsjednik općinskog vijeća), Jakov Okmažić, Vinko Kraljević, Jakša Marinković Tomić, Boris Škrbić, Srečko Karmelić.

 

Izočni: –

 

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić- zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Tomislav Marčić- direktor KJP Grabov rat d.o.o., Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar.

 

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11 vijećnika.

 

B) Usmeno izvješće načelnika o radu Općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

 

Načelnik je izvijestio vijećnike da je u stalnom kontaktu sa ministrom pravosuđa te da pregovara o nastavku postupka nove katastarske izmjere. Kazao je da na jesen očekuje dovođenje sutkinje koja bi nastavila započeti postupak, što bi bilo korisno i za Općinu Bol i sve sugrađane.

Načelnik je kazao da 21. lipnja počinje ponovna javna rasprava o prijedlogu prostornih planova i to: Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bol, Urbanističkog plana uređenja naselja Bol, Urbanističkog plana uređenja groblja Sv. Lucija.

Načelnik je pozvao vijećnike da se aktivno uključe u ovu javnu raspravu.

Načelnik je izvijestio vijećnike da se Općina Bol prijavila na natječaj za dodjelu sredstva iz pred pristupnih EU fondova.

Načelnik je rekao da se Općina Bol prijavila za sufinanciranje projekta izgradnje nove kanalizacijske mreže – istok, te za realizaciju tog projekta očekuje sufinanciranje iz EU fondova IPARD u iznosu od 90 %, dok bi Općina Bol u ovom slučaju samo platila kamate na prethodno financiranje projekta od strane komercijalne banke.

Načelnik je, također, kazao da će općina prema istom principu zatražiti sufinanciranje cjelokupnog projekta rekonstrukcije kanalizacijske mreže-projekta Jadran od strane EU fondova.

Načelnik je izvijestio vijećnike da je općina ishodila građevnu dozvolu za sekundarnu vodovodnu mrežu, kanalizaciju i pročistač u Murvici. Ukupni troškovnik za izvođenje ovih projekata iznosi oko 5.500.000,00 kuna, te je općina kompletnu dokumentaciju dostavila Ministarstvu regionalnog razvoja i Županijskoj razvojnoj agenciji te očekuje financiranje ovih projekata iz EU fondova.

Načelnik je kazao da su na tržnici napravljene nove elektro instalacije te da je svako prodajno mjesto dobilo zasebni priključak na struju.

Načelnik je izvijestio vijećnike da su za ovo ljeto prekinuti radovi na cesti za Murvici, te da se od 1. 10. očekuje ponovni nastavak radova i asfaltiranje ceste.

Izvedeni su radovi na popravku kanalizacijske cijevi u moru kod Biline kuće, sada je u funkciji oko 1.100 metara kanalizacijskog ispusta, a krajnja dubina je na oko 75 metara.

Stručne službe Vodovoda Brač nabavljaju rezervnu opremu za pogon kanalizacijskih pumpi na Bilinoj kući.

Načelnik je rekao da je sa ravnateljicom Centra za kulturu bio u Makedoniji na skupu Udruge karnevalskih gradova, te je kazao da je i Bol primljen u Udrugu karnevalskih gradova. Smatra da karnevalske aktivnosti doprinose produženju turističke sezone.

Načelnik je upoznao vijećnike sa zamolbom Karate kluba Bol, koji traži sufinanciranje putnih troškova za sudjelovanje na Europskom prvenstvu u karateu koje će se održati u Njemačkoj. Načelnik je kazao da se radi o iznosu od 350 € po osobi za 20-tak osoba.

Načelnik je od vijećnika zatražio mišljenje o ovoj zamolbi.

 

C) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

Vijećnik Zvonko Marić je ukazao na predstavke građana Lovre Cvitanića i Bože Nejašmića koji nisu dobili odgovore općinske uprave na svoje upite.

Upozorio je da se na dopise i upite građana treba pisano odgovarati. Nadalje, od načelnika je zatražio pisano očitovanje o navodima Lovre Cvitanića da se pokušalo općinskim sredstvima financirati asfaltiranje privatne ulice u Njivi na Obali.

Načelnik je kazao da će na ovo pitanje pismeno odgovoriti, ali je vijećnicima predočio ponudu tvrtke Županijske ceste Split d.o.o. za asfaltiranje oko 200 m2 privatne ceste na iznos od 22.425,00 kuna koja je dostavljena za grupu građana iz Bola. Ponuda nije dostavljena Općini Bol nego načelniku kao zainteresiranoj fizičkoj osobi.

Načelnik je kazao da će se o ovom pitanju detaljnije očitovati u pisanom odgovoru.

Zvonko Marić je pitao zbog čega općina Bol jedina od bračkih općina nije sufinancirala izradu studije o bračkom siru, odnosno brendiranje ovog izvornog bračkog specijaliteta.

Prema njegovim saznanjima općina Bol je trebala uplatiti 10.000,00 kuna za sufinanciranje navedene studije, te smatra da je bilo korisnije sudjelovanje u ovom projektu nego plaćati razna putovanja po „regionu“.

Načelnik je kazao da je na koordinaciji načelnika bračkih općina bilo govora o vrijednosti studije od 300.000,00 kuna te se on usprotivio takvom trošenju novca za nečije privatne interese. Kazao je da su njegovo razmišljanje podržali i još neki brački načelnici, a kako je došlo do smanjenja iznosa na 10.000,00 kuna po jedinici lokalne samouprave on nije upoznat.

Vice Klapež je pitao da li se zbog nemara općinske uprave ponovno mora održavati javna rasprava o izmjenama i dopunama PPU Općine Bol, o UPU groblja i o UPU naselja Bol.

Načelnik je odgovorio kako je zakonom određeno da se javna rasprava mora ponoviti ako odluka o donošenju plana nije prihvaćena u roku od 6 mjeseci od završetka prve javne rasprave. Prijedloge prostornih planova ne izrađuje općinska uprava već ovlašteni izrađivač plana, pa se ne može govoriti o nemaru općinske uprave. Izrađivač plana zbog više razloga nije napravio konačni prijedlog plana te se odluka nije mogla donijeti u roku od 6 mjeseci. Jedan od razloga za ne donošenje planova je kašnjenje suglasnosti Konzervatorskog odjela iz Splita na granice zone A i zone B konzervatorske zaštite i usuglašavanje gabarita buduće bolske luke, koja se trebala ucrtati u UPU točno prema suglasnosti Konzervatorskog odjela iz Splita. Načelnik je kazao da su ove dvije suglasnosti ishođene te da će se u roku od 6 mjeseci moći donijeti odluka o prihvaćanju sva tri plana.

Vice Klapež je pitao koje je radno vrijeme općinske uprave odnosno da li se poštuje zakonska odredba o 40 satnom radnom tjednu.

Pročelnik je odgovorio da općinska uprava radi od 8.00 do 15.30 sati svakog radnog dana, a dva i po sata koji nedostaju do tjednog fonda općinska uprava odradi službenim aktivnostima izvan radnog vremena i neradnim danima.

Boris Škrbić je pitao predsjednika Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja Matka Bakovića kako su riješene žalbe Bele Šefčić, Roberta Lukića i Ingrid Kraljić, te da li je vijeće postupilo prema ukidnom rješenju Ministarstva mora.

Boris Škrbić je upozorio Matka Bakovića da će općina na kraju snositi troškove nezakonitog rada Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja te nepoštivanja važećeg općinskog Plana upravljanja pomorskim dobrom.

Matko Baković je odgovorio da je sjednica Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja bila zakazana prije nekoliko dana, ali je odgođena zbog njegove bolesti.

Istaknuo je da će se Vijeće uskoro sastati te zakonito, kao i do sada, donijeti potrebne odluke.

Jakša Marinković Tomić je upozorio načelnika da mu nikada nije odgovoreno na dva vijećnička pitanja na koja je zatražio pisani odgovor (1. Tko je platio troškove odlaska Bolske delegacije u Beograd i koji se rezultati se od tog mogu očekivati, 2. Koliko je sredstava uprihođeno od prireza i jesu li ta sredstva namjenski utrošena za uređenje Doma kulture).

Jakša Marinković Tomić je upozorio načelnika da je na prostoru Dominikanskog samostana otvoren hotel sa 4 zvjezdice, te da su sobe priključene na postojeću kanalizacijsku cijev, te da to predstavlja veliku ekološku prijetnju za plažu Martinica.

Načelnik je odgovorio da općina nije nadležna za davanje minimalnih tehničkih uvjeta za adaptaciju dijela Samostana u hotel.

Prema njegovim saznanjima nije došlo do povećanja turističkih kapaciteta Samostana, te je očito da će se kanalizacijski ispust koristiti kao i do sada, dok se ne izgradi novi dio mjesne kanalizacijske mreže od Dominikanskog samostana do hotela Bijela kuća.

Jakša Marinković Tomić je ukazao načelniku na problem da se Rivom ne može proći od raznih artikala koje na javnim površinama izlažu vlasnici prodavaonica (šlape, plažni program…). Također je upozorio na cjelokupno loš izgled centra mjesta, raznobojne suncobrane, tende, ponistre, grilje, krovove i sl.

Načelnik je odgovorio da svaki dućan ima oznaku dokle može izlagati robu, a da u slučaju prekoračenje tih granica ureduje komunalni redar.

Načelnik je također rekao da za potpuno ukidanje mogućnosti izlaganja robe izvan prodavaonica na Rivi treba potporu općinskog vijeća, te da o tom pitanju vijeće mora zauzeti jedinstven stav, a za sada vrijedi odluka da se pola metra od fasade poslovnog prostora može izložiti roba koja se prodaje u poslovnom prostoru.

Jakša Marinković Tomić je kazao da se ovo vijeće još nije očitovalo o zaključku Komisije za rješavanje problema općinske knjižnice.

Zvonko Marić je dodao da on očekuje odgovor ili predsjednika vijeća ili načelnika o problemu smještaja knjiga u knjižnici.

Načelnik je kazao vijećnicima da je upravo danas zaprimljen dopis tvrtke Zlatni rat d..d Bol u kojem se traži oslobađanje prostora općinske knjižnice od osoba i stvari najkasnije do 31. 12. 2012. godine.

Stoga je zaključio da je problematika smještaja knjižnice kompleksna i o njoj će se još raspravljati.

Vijećnica Merlin Katić je pitala tko je dao dozvolu za postavljanje šanka na otvorenom Pizzeriji Studenac na Studencu.

Načelnik je odgovorio da je općinskom odlukom već predviđena mogućnost postavljanja šanka na otvorenom, dok je općinsko vijeće donijelo odluku da štekati sa šankom na otvorenom moraju plaćati naknadu za korištenje javne površine uvećanu za 20 %. Ovo vrijedi za caffe bar Varadero, za pizzeriju Studenac i za sve ostale ugostiteljske objekte koji ispunjavaju tehničke uvjete za postavljanje vanjskog šanka.

Merlin Katić je konstatirala da kao predsjednica Odbora za socijalnu skrb nije upoznata sa molbama i zahtjevima građana.

Tako je, primjerice, istaknula da molba Danijele Šćepanović za dodjelu novčane pomoći zbog teške bolesti supruga i njegove posljedične nesposobnosti za rad stoji neriješena dva mjeseca.

Načelnik je rekao da je predmetna molba Danijele Šćepanović naslovljena na općinsko vijeće koje će o njoj večeras raspravljati, dok su i on i Odbor za socijalnu skrb sa svoje strane uvijek pružali novčanu pomoć Jurici Šćepanoviću prema kriterijima iz Programa socijalne pomoći.

Vijećnica je zatražila od načelnika pojašnjenje temeljem kojeg kriterija i zbog kojeg razloga je isplaćena socijalna pomoć Branku Grubišiću u iznosu od 2.500,00 kuna.

Načelnik je kazao da je ispunio zamolbu Branka Grubišića i dodijelio mu socijalnu pomoć u iznosu od 2.500,00 kuna jer je on, zbog pohađanja fizikalne terapije, duže vrijeme bio nesposoban za rad, a kod kuće ima četvoro djece i nezaposlenu suprugu.

Vijećnici su upozorili da kontejner za odlaganje otpada kod kampa Mario treba premjestiti na pogodniju lokaciju jer ovako postavljen predstavlja opasnost za sigurno odvijanje prometa.

Na vijećničko pitanje o nelegalnom korištenju javnih površina, načelnik je odgovorio da je Jedinstveni upravni odjel do sada napravio više prijava nadležnim državnim institucijama.

Vijećnik Branko Mikulić je pitao načelnika zbog čega predsjednik vijeća ne dobiva, odnosno uopće nije upoznat sa sadržajem pošte koja je njemu upućena.

Kao primjer je istaknuo zamolbu PP Brač o sufinanciranju prehrane policajaca koji će boraviti ovo ljeto na Bolu, koja je bila upućena predsjedniku vijeća, a za koju je on čuo na ulici.

Načelnik je odgovorio da predsjednik vijeća nije upoznat sa ovom zamolbom jer se zamolba odnosi financiranje prehrane sezonskih policajaca, a on je procijenio da općina nije dužna snositi troškove prehrane te je takav odgovor upućen PP Brač.

Branko Mikulić je ponovio da smatra da poštu upućenu predsjedniku vijeća treba proslijediti predsjedniku vijeća ili ga bar upoznati sa sadržajem iste.

Branko Mikulić je pitao tko na Bolu održava kanalizaciju.

Načelnik je odgovorio da kanalizaciju treba održavati komunalno poduzeće Grabov rat, ali u zadnje dvije godine oni na sve hitne intervencije izlaze nevoljko i tek nakon više poziva.

Direktor tvrtke Grabov rat Tomislav Marčić je kazao da načelnik zaobilazi istinu jer općinska tvrtka Grabov rat samo ima obvezu održavanja elektro pumpi u sustavu kanalizacije i nije tehnički opremljena za održavanje kanalizacije te davanjem naloga tvrtki Grabov rat da održava kanalizaciju, načelnik krši zakon.

Načelnik je odgovorio da je na ovom vijeću već jasno izneseno kako općina Bol mora dati djelatnost održavanja kanalizacije KJP-u Vodovod Brač, ali će se tada cijena održavanja kanalizacije automatski povećati od 1,50 na 3,00 kune.

Načelnik je kazao da on neće dozvoliti poskupljenje na taj način, nego da općinska tvrtka Grabov rat treba obavljati tekuće održavanje kanalizacije.

Vijećnik Vinko Kraljević je predložio da se u Šumici kod Doma staraca osigura jedno parkirno mjesto za potrebe korisnika Doma.

 

D) Predsjednik Općinskog vijeća Jakša Marinković-Šimić je konstatirao da nije bilo pismenih primjedbi na zapisnik sa 2/12 sjednice Općinskog vijeća.

Vijećnik Jakša Marinković Tomić je konstatirao da je prošla sjednica vijeća trajala od 20,00 sati do 23.20 sata, a da njegovo učešće u raspravama nije pisano evidentirano ni u jednom dijelu zapisnika.

Predsjednik vijeća Jakša Marinković Šimić je iznio usmenu primjedbu na zapisnik jer je u zapisniku neprecizno napisan njegov amandman na prijedlog odluke o planu korištenja javnih površina.

Naime, Jakša Marinković Šimić je kazao da se u njegovom prijedlogu amandmana da se uz južnu fasadu škole na Rivi, od ulaza u Vinarski podrum prema istoku dozvoli postaviti jedan red stolova i stolica koje bi koristio Vinarski podrum, nije radilo samo o 10-tak metara štekata, kako je to napisano u zapisniku, već o cijeloj dužini zgrade od ulaza u Vinski podrum prema istoku.

 

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

 

Zapisnik sa 2/12 sjednice općinskog vijeća, usvojen je sa 9 glasova ZA , 1 glasom PROTIV, te 1 SUZDRŽANIM glasom.

 

E) Dnevni red, kao što je predložen u materijalima, zajedno sa naknadno predloženom nadopunom, je prihvaćen jednoglasno, te glasi:

 

1. Rasprava i donošenje zaključka o IPARD programu

 

2. Rasprava i donošenje odluke o izmjeni odluke o projekciji proračuna općine Bol za razdoblje 2012-2014 godine

 

3. Rasprava i donošenje odluke o drugom rebalansu proračuna Općine Bol za 2012. godinu

 

4. Rasprava i donošenje zaključka o razdiobi sredstava na depozitu kod HBOR-a za 2012. godinu.

 

5. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2012. godinu

 

6. Rasprava i donošenje odluke o izradi UPU-a naselja Murvica

 

7. Rasprava o pristiglim molbama

 

DNEVNI RED:

 

POD 1)

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da se predloženim zaključkom obvezuju načelnik Općine Bol i Jedinstveni upravni odjel Općine Bol da poduzmu sve mjere radi podnošenja prijave za dodjelu sredstava IPARD programa u mjeri 301 i to u sektoru kanalizacija i pročišćavanje otpadnih voda prema projektnoj dokumentaciji za rekonstrukciju i dogradnju kanalizacijske mreže na istočnom dijelu Bola.

Pročelnik je pojasnio vijećnicima da se o ovoj odluci raspravlja retroaktivno, jer je zbog roka prijave na natječaj za dodjelu sredstava IPARD programa ova odluka već potpisana od strane predsjednika vijeća i dostavljena na natječaj za dodjelu sredstava iz IPARD programa.

Jakša Marinković Tomić je pitao da li će se ukinuti plaćanje dodatnih 2,50 kn/m3 vode za građane, budući će se projekt Jadran, zbog kojeg je uvedena spomenuta naknada, financirati iz pred pristupnih fondova EU.

Načelnik je odgovorio da će se kanalizacija u istočnom dijelu Bola financirati iz IPARD programa sa 90 % sredstava, dok će općina sudjelovati sa 10 % sredstava, a ukupni troškovi ovog dijela kanalizacije se procjenjuju na oko 5.000.000,00 kuna.

Također je kazao da se sredstva koja se ubiru od građana za financiranje projekta Jadran odnose na rekonstrukcije kompletne kanalizacije od Bijele kuće preko Račića i Rive do Biline kuće, te od Zlatnog rata do Biline kuće i za izgradnju kanalizacijske cijevi od Biline kuće do mehaničkog pročistača u Pobarju, za što je potrebo prikupiti oko 23.000.000,00 kuna

Smatra de se daljnjim ubiranjem sredstava od građana neće, za sada, premašiti iznos sa kojim će općina sudjelovati u financiranju rekonstrukcije i dogradnje cjelokupne kanalizacije sa mehaničkim pročistačem.

 

Zaključak o IPARD programu donesen je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 2)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima obrazložio prijedlog odluke o izmjeni odluke o projekciji proračuna Općine Bol za razdoblje 2012.-2014. godine.

U predloženoj projekciji proračuna su ukalkulirana sredstva kredita poslovne banke (zaduženje 6.000.000,00 kn), odnosno sredstva EU fondova koja bi Općina Bol trebala dobiti za izgradnju kanalizacijske mreže odnosno za vraćanje zaduženja.

Tako se predviđa da se proračun općine Bol za 2012. godinu sastoji od prihoda u iznosu od 18.840.000,00 kn i rashoda u iznosu od 18.840.000,00 kn.

Nadalje, projekcija proračuna općine Bol za 2013. godinu sastoji se od prihoda u iznosu od 22.222.000,00 kn i rashoda u iznosu od 22.222.000,00 kn, dok se projekcija proračuna općine Bol za 2014. godinu sastoji od prihoda u iznosu od 22.628.000,00 kn i rashoda u iznosu od 22.628.000,00 kn.

 

Odluka o izmjeni odluke o projekciji proračuna Općine Bol za razdoblje 2012.-2014. godine donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 3)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima iznio prijedlog odluke o drugom rebalansu proračuna Općine Bol za 2012. godinu.

Prema ovom prijedlogu proračun općine Bol za 2012. godinu u stavci prihoda, konto 611111 HBOR povećava se za 610.000,00 kn (sredstva koja Općina Bol planira dobiti od HBOR-a za otkup zemljišta) i u kontu 65311 komunalni doprinos povećava se 300.000,00 kn (komunalni doprinos-kuća Ćurković), odnosno ukupni prihodi povećavaju se za 910.000,00 kn.

Prema predloženoj odluci Proračun Općine Bol za 2012. godinu i u stavci rashodi povećava se za 910.000,00 kuna i to:

– konto 3232931 uređenje Rudine planira se na 100.000,00 kn, konto 3232932 uređenje tržnice planira se na 70.000,00 kn, konto 3232933 uređenje Šetnice planira se na 90.000,00 kn, konto 421413 kanalizacija, Obilaznica, Glavica planira se na 40.000,00 kn, konto 421414 kanalizacija, Obilaznica, Ćurković planira se na 400.000,00 kn, konto 32251 sitni inventar povećava se za 50.000,00 kn, konto 32334 promotivni materijal povećava se za 25.000,00 kn, konto 32339 ostale usluge informiranja povećava se na 60.000,00 kn, konto 38319 obeštećenje taksista planira se na 60.000,00 kn i konto 422732 komunalna oprema povećava se za 50.000,00 kn.

Nakon izlaganja pročelnika uslijedila je kraća rasprava o ovoj temi.

Vice Klapež je pitao da li je proveden postupak javne nabave za pojedine stavke iz rashodovne strane rebalansa proračuna.

Pročelnik je odgovorio da se, prema važećem Zakonu o javnoj nabavi, za radove i robe odnosno usluge u vrijednosti do 70.000,00 kuna ne treba provoditi postupak javne nabave.

Pročelnik je, nadalje, istaknuo da općina poštuje Zakon o javnoj nabavi te redovito provodi zakonom propisane postupke javne nabave.

Jakša Marinković Tomić je podsjetio vijećnike da se prije nekoliko godina na sjednici vijeća govorilo da će Marjan Šarić snositi troškove uređenja Šetnice, a iz ovog rebalansa proizlazi da će općina snositi troškove uređenja Šetnice.

Načelnik je kazao da Šetnicu treba redovito popravljati i održavati, te da je ona ogledalo turističke slike Bola. Šetnica se oštećuje prolaskom vozila za opskrbu i prolazom građevinskih vozila i strojeva i to za radove uz cijelu dužinu Šetnice.

Marijan Šarić je prošle godine popravio Šetnicu uz svoj ugostiteljski objekt, a rebalansom proračuna su predviđeni troškovi uređenja Šetnice kod crkve Sv. Pavla, a taj dio su oštetili mnogobrojni korisnici Šetnice.

Matka Bakovića je interesiralo zbog čega je došlo do značajnog povećavanja stavki sitni inventar, promotivni materijal i sl.

Načelnik je kazao da će povećanje tih stavki na idućoj sjednici vijeća obrazložiti voditeljica računovodstva Neda Kraljević.

Zvonko Marić je zamolio načelnika da ubuduće predložene odluke imaju i tekstualno obrazloženje, budući smatra da će se na taj način izbjeći brojene nepotrebne rasprave i pitanja.

Načelnik je prihvatio prijedlog Zvonka Marića.

 

Drugi rebalans proračuna Općine Bol za 2012. godinu nije usvojen (4 ZA, 7 SUZDRŽANIH).

 

POD 4)

Budući da nije prihvaćen prijedlog odluke o drugom rebalansu proračuna Općine Bol za 2012. godinu, rasprava i donošenje odluke o razdiobi sredstava na depozitu kod HBOR-a je odgođena za iduću sjednicu vijeća.

 

POD 5)

Budući da nije prihvaćen prijedlog odluke o drugom rebalansu proračuna Općine Bol za 2012. godinu, rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2012. godinu je odgođena za iduću sjednicu vijeća.

 

POD 6)

Pročelnik Stipe Karmelić je dao uvodno obrazloženje prijedloga odluke o izradi Urbanističkog plana naselja Murvica.

Kazao je da područje obuhvata UPU-a obuhvaća naselje Murvicu, te obuhvaća prostor površine cca 4,4 ha.

U području obuhvata plana teren je u najvećem dijelu u nagibu od sjevera prema jugu. Obuhvat plana ima rahlu urbanu strukturu unutar kojega još ima malo prostora za gradnju.

U Murvici nije izgrađena komunalna infrastruktura, te nedostaje sekundarna vodovodna mreža, kanalizacija za odvodnju otpadnih i oborinskih voda i telefonska mreža, a elektromreža je postavljena zračno. Postojeće ulice u selu nisu pogodne za promet vozilima.

Ciljevi i programska polazišta Urbanističkog plana uređenja obuhvaćaju: usmjeravanje izgradnje izgrađenih i neizgrađenih dijelova naselja, razgraničenje i određenje uvjeta gradnje i korištenja površina mješovite zone, definiranje prometne mreže, planiranje ukupne komunalne infrastrukture, te sanaciju zatečene izgradnje unutar izgrađenog dijela građevinskog područja.

Za izradu UPU-a predviđa se izrada konzervatorskog elaborata kao posebne stručne podloge.

Stručna rješenja osigurat će pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog planiranja.

Rok izrade UPU-a iznosi 6 mjeseci od dana donošenja ove odluke.

Za vrijeme trajanja izrade i donošenja UPU-a zabranjuje se izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru obuhvata UPU-a naselja Murvica.

Sredstva za izradu UPU-a u iznosu od 60.000,00 kn osigurana su iz sredstava proračuna Općine Bol.

 

Odluka o izradi Urbanističkog plana naselja Murvica donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 7)

Predsjednik vijeća Jakša Marinković Šimić je upoznao vijećnike sa zamolbom Vladimira Matića i Smiljana Jozića koji od vijeća traže odobrenje za postavljanje pokretne naprave higijenskog WC-a, a u svrhu obavljanja djelatnosti kamp odmorišta na nekretnini označenoj kao čest. zem. 811 k.o. Bol.

Predsjednik vijeća je kazao da su već ranije Vladimir Matić i Smiljan Jozić dobili odgovor općinske uprave na zamolbu sličnog sadržaja iz 2011. goddine.

Naime, njihov zahtjev je dana 12. travnja 2011. godine rješenjem odbačen zbog nenadležnosti lokalne samouprave da rješava navedenu problematiku.

Na navedeno rješenje su stranke izjavile žalbu koja je odbijena, te je rješenje od 12. travnja 2011. godine postalo konačno.

Predsjednik vijeća je zaključio da vijeće općine Bol nije nadležno za rješavanje ove zamolbe, te se o njoj nije ni glasovalo.

 

Predsjednik vijeća Jakša Marinković Šimić je upoznao vijećnike sa zamolbom Đanija Kusanovića za postavljanje kioska do 12 m2 bruto površine u vrtu uz obiteljsku kuću u ulici Ante Radića 38.

U obrazloženju zamolbe se navodi da postojeći obrt posluje dugi niz godina na toj lokaciji, te da se radi o proširenju odnosno nadopuni djelatnosti za pružanje jednostavnih usluga iz kioska.

Načelnik je, kao i na prošloj sjednici vijeća kada se također raspravljalo o ovoj zamolbi, podsjetio vijećnike da je i lani bilo molbi za obavljanje djelatnosti na privatnom zemljištu, i da je vijeće te molbe odbilo.

Načelnik smatra da bi prihvaćanje jedne molbe povuklo za sobom još mnogo zahtjeva uzduž Šetnice, koje bi tada također trebalo prihvatiti, a sve to bi, prema načelnikovu mišljenju, bilo neprihvatljivo za Bol kao vrhunsku turističku destinaciju.

Vinko Kraljević je predložio prihvaćanje ove molbe, jer se na navedenoj lokaciji Đani Kusanović već duže vrijeme uredno obavlja djelatnost.

Matko Baković je kazao da se u ovom slučaju radi o specifičnoj situaciji jer na toj lokaciji već postoji višegodišnja djelatnost. Objekt će biti unutar zidova neprimjetan te smatra da nikome neće smetati.

Nakon kraće rasprave uslijedilo je glasovanje o ovoj zamolbi.

Zamolba Đanija Kusanovića je prihvaćena sa 7 glasova ZA, 1 glas PROTIV i 3 SUZDRŽANA glasa.

 

Predsjednik vijeća Jakša Marinković Šimić je upoznao nazočne sa zamolbom Danijele Šćepanović koja od vijeća traži novčanu pomoć zbog teške bolesti supruga.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili ovu zamolbu, te sukladno općinskom Programu socijalnih potreba odobrili isplatu 5.000,00 kuna za potrebe liječenja Jurice Šćepanovića.

 

Sjednica je završila u 22.30 sata

 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Jakša Marinković-Šimić

 

Skip to content