Zapisnik sa 3. sjednice vijeća 2011.

30. lipnja, 2011. u 15:18:54


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/11-01/174
Ur. broj: 2104/02-11-02/01
Bol, 1. lipnja 2011. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  3/2011 sjednice općinskog Vijeća održane dana 31. svibnja 2011. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Jakša Marinković Šimić (predsjednik općinskog vijeća), Zvonko Marić (prvi potpredsjednik općinskog vijeća), Merlin Katić, Branko Mikulić, Vice Klapež, Matko Baković (drugi potpredsjednik općinskog vijeća), Jakov Okmažić, Vinko Kraljević, Jakša Marinković Tomić, Boris Škrbić, Srečko Karmelić.

Izočni: –

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić- zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol,  Tomislav Marčić- direktor KJP Grabov rat d.o.o. (točka B. dnevnog reda), Ivana Bošković v.d. ravnateljica Centra za kulturu (točka 9. dnevnog reda), Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar.

A)    Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11 vijećnika.

B)    Usmeno izvješće načelnika o radu Općine Bol između dvije sjednice vijeća:

Načelnik je zamolio predsjednika vijeća da mu dozvoli da pojedinim vijećnicima i direktoru KJP Grabov rat d.o.o. postavi pitanja vezana uz situaciju na plaži Zlatni rat i za dodjelu koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru.
Nakon odobrenja predsjednika vijeća načelnik je postavio pitanje direktoru KJP Grabov rat  d.o.o. da li su istinite informacije da se bez ikakvih odobrenja na plaži Zlatni rat uskoro otvara caffe bar Varadro II, te  da je oprema za spomenuti objekt već na putu za Bol.
Direktor Tomislav Marčić je kazao da o tome nema konkretnih informacija, ali da je on  uputio sve ugovore o poslovno-tehničkoj suradnji zaključene između Grabovog rata i podkoncesionara na plaži Zlatni rat Upravnom odjelu za pomorstvo, ali da županija nije reagirala, te da svi ti ugovori nisu poništeni.
Smatra da se u tom slučaju radi o tzv. šutnji administracije, odnosno da je riječ o prešutnoj suglasnosti županije na  ugovore o podkoncesiji zaključene između firme Grabov rat i podkoncesionara.
Direktor Tomislav Marčić smatra da će se sama montaža i rad objekta caffe bara Varadero II obavljati na temelju važećeg ugovora o podkoncesiji.
Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da dostava sklopljenih ugovora između društva Grabov rat i nekih podkoncesionara Upravnom odjelu za pomorstvo u SDŽ, te njihovo neočitovanje o tim ugovorima nije šutnja administracije u smislu Zakona o općem upravnom postupku, odnosno prešutno odobrenje tih ugovora.
Dapače, njihova šutnja se u ovom slučaju može tumačiti samo kao ne davanje suglasnosti.
Načelnik je pitao predsjednika Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja Matka Bakovića da li je istinita informacija da su pojedini članovi tog Vijeća dali usmeno odobrenje za  rad bez koncesijskog odobrenja  Slavici Šefčić i na taj način faktički povećali broj stolova na  Šetnici na 17, što je protivno Godišnjem planu za upravljanje pomorskim dobrom za 2011. godinu.
Matko Baković je odgovorio da ni on, a koliko mu je poznato, ni drugi članovi Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja nisu odobrili bespravan rad Slavice Šefčić, već štoviše da su je usmeno izvijestili da nije dobila koncesijsko odobrenje i opomenuli je da ne smije raditi bez istog.
Načelnik je, nadalje, pitao predsjednika Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja zbog čega je dodijeljeno koncesijsko odobrenje tvrtki Togo turist, usprkos tome što su bespravno sagradili hangar na plaži Borak i zabrani te izgradnje od strane Lučke uprave odnosno inspektora Čikotića.
Matko Baković je odgovorio da je tvrtka Togo turist dobila uvjetno koncesijsko odobrenje, odnosno da je dobila koncesijsko odobrenje za ovu godinu kako bi legalizirali bespravno izgrađeni betonski zid i hangar. Ako ne legalizira bespravno izgrađeni betonski zid i hangar dogodine neće dobiti koncesijsko odobrenje.
Načelnik je zatražio mišljenje vijećnika o uklanjanju dizalice na Račiću. Smatra da ista ruži mjesto i predstavlja opasnost za stanovništvo.
Vijećnici Vice Klapež i Zvonko Marić su podržali prijedlog načelnika, te predložili žurno uklanjanje dizalice. I ostali vijećnici su jednoglasno podržali ovaj prijedlog.

Pitanja vijećnika, prijedlozi i primjedbe vijećnika:
Vijećnik Boris Škrbić je pitao predsjednika Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja Matka Bakovića kako je moguće da se koncesijsko odobrenja dodjeli osobama koje su fizički nasrnule na načelnika Općine Bol, koje su mu prijetile, te je u tim slučajevima intervenirala policija, teda je u tijeku i kazneni postupak protiv počinitelja.
Matko Baković je odgovorio da je jedno od osnovnih načela našeg pravnog sustava presumpcija nevinosti, odnosno da se svatko smatra  nevinim dok mu se pravomoćnom sudskom odlukom ne utvrdi krivnja. U ovom slučaju kazneni postupak je još uvijek u tijeku i još nitko nije pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela, te smatra da se nikoga ne može sankcionirati zbog toga što je protiv njega pokrenut kazneni postupak.
Matko Baković smatra da su koncesijska odobrenja pravedno dodijeljena, te da su Boljani i Bračani imali prednost kako je i propisano Godišnjim planom za upravljanje pomorskim dobrom za 2011. godinu.
Boris Škrbić je kazao da ni on nikoga nije osudio svojim pitanjem, ali je neprihvatljivo da se ne brani integritet načelnika koji je fizički napadnut, o čemu postoji policijski zapisnik.
Vijećnik Branko Mikulić je pitao načelnika da li se na početku Šetnice na parceli u vlasništvu Nevena Marića mogu postaviti prodajni štandovi.
Načelnik je odgovorio da svatko za prodaju na privatnom zemljištu treba imati suglasnost općine, da se neće dopustiti prodaja na toj poziciji budući je nedopustivo da Bol kao vrhunska turistička destinacija ima tako veliki broj prodajnih mjesta uz Šetnicu. Kada bi se jednoj osobi dozvolila prodaja sa privatnog zemljišta uz Šetnicu, onda bi takvih zahtjeva u jednoj godini moglo biti 50-tak.
Također je podsjetio da Općina Bol vodi parnični postupak protiv Nevena Marića zbog smetanja posjeda na toj lokaciji, odnosno zbog rušenja zida koji su pravni prednici Općine Bol izgradili prije 60-tak godina.
Boris Škrbić je pitao direktora KJP Grabov rat d.o.o. Tomislava Marčića i predsjednika općinskog vijeća što kane poduzeti ako započne montaža caffe bara na plaži Zlatni rat bez svih  potrebnih dozvola.
Tomislav Marčić je ponovio da smatra da između tvrtke Grabov rat i tvrtke Varadero II postoji važeći ugovor o podkoncesiji.
Tomislav Marčić je, nadalje, kazao da su i ranije sklapani ugovori o podkoncesiji između tvrtke Grabov rat i drugih fizičkih i pravnih osoba.
Tihomir Marinković je kazao kako je direktor Marčić bio nazočan na sastanku u uredu Župana kada su stručni suradnici iz Ureda za pomorstvo jasno kazali da ugovor o podkoncesiji nevažeći bez suglasnosti davatelja koncesije.
Tomislav Marčić smatra kako načelnik ima nešto osobno protiv vlasnika obrta Varadero II te da namjerno „pumpa“ medijsku sliku o štetnosti ovog ugovora, iako će ovo poboljšati bolsku turističku ponudu. Osim toga, PPPN Zlatni rat više nije na snazi te se ne mogu dobiti uvjeti za postavljanje bilo kojih montažnih objekata.
Načelnik je kazao da je protiv Ugovora jer je nelegalan, jer omogućava stvaranje noćnog disco kluba i jer vlasnik obrta Varadera II dugi niz godina ne poštuje općinske odluke.
Pročelnik je kazao da PPPN Zlatni rat nije na snazi na osnovi odredbi novog Zakona o gradnji, a neki montažni objekti su predviđeni Ugovorom između društva Grabov rat i SDŽ te se za njih trebaju pokušati ishoditi uvjeti za postavljanje.
Jakša Marinković Tomić pitao direktora Marčića zašto nije vijećnicima dostavio odgovore na vijećnička pitanja koja su mu dostavljena putem Jedinstvenog upravnog odjela.
Gospodin Marčić je kazao da je upravo sada namjeravao dati usmene odgovore na postavljena pitanja.
Jakša Marinković Tomić je kazao da nakon ovolikih odugovlačenja odgovori nisu ni bitni ni aktualni, te da ih uopće ne mora dati.
Vinko Kraljević je kazao da njegova pitanja očekuje pismene odgovore.

C)    Predsjednik Općinskog vijeća Jakša Marinković-Šimić je konstatirao da nije bilo pismenih primjedbi na zapisnik sa 1/11 sjednice Općinskog vijeća.
Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.
Zapisnik sa 2/11 sjednice usvojen je jednoglasno.

D)    Dnevni red je prihvaćen je sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, te glasi:

1.    Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju nalaza revizije proračuna općine Bol za 2009.godinu
2.    Rasprava i donošenje odluke o zaključenju sudske nagodbe za zemljište kod dječjeg vrtića
3.    Rasprava i donošenje odluke o prodaji nekretnina, zemljišta na Kupini
4.    Rasprava i donošenje odluke o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Centra za kulturu općine Bol
5.    Donošenje zaključka o naknadi za rad v.d. ravnateljice Centra
6.    Donošenje odluke o razrješenju člana Stručnog vijeća Centra
7.    Imenovanje člana Stručnog vijeća Centra
8.    Imenovanje Predsjednika Stručnog vijeća Centra
9.    Očitovanje o prijedlogu za zaposlenje djelatnice (čistačice) u Centru do povratka djelatnice sa porodiljskog dopusta
10.    Rasprava i donošenje odluke o izmjeni i dopuni odluke o uređenju prometa na području Općine Bol
11.    Rasprava i donošenje odluke o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice dječjeg vrtića Mali princ, Bol
12.    Rasprava i donošenje odluke o povećanju broja zaposlenih u dječjem vrtiću Mali princ Bol ( pripravnica)
13.    Rasprava i donošenje odluke o drugim izmjenama i dopunama Programa socijalnih potreba na području općine Bol
14.    Rasprava i donošenje odluke o donošenju Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija na području općine Bol
15.    Rasprava i donošenje odluke o donošenju plana zaštite od požara na području općine Bol
16.    Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obavljaju profesionalno
17.    Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o naknadi za rad i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa
18.    Rasprava i donošenje odluke o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za provedbu programa POS-a.

DNEVNI RED:

POD 1)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima pojasnio nalaz revizije proračuna općine Bol za 2009. godinu, a koji je  obavljen od strane Državnog ureda za reviziju.
Prema navedenom nalazu revizije u 2009. godini rashodi su izvršeni u iznosu od 19.122.551,00 kuna što je za 8,2 % više od plana. Manjak prihoda za 2009. godinu iznosi 1.342.204,00 kuna. Preneseni manjak prihoda iz prethodne godine iznosi 345.838,00 kuna, te manjak prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 1.688.042,00 kuna. Dospjele obveze iznose 1.472.010,00 kuna i čine 8,3 % ostvarenih prihoda.
S obzirom na iskazani manjak prihoda te iskazane obveze, Državni ured za reviziju predlaže  izraditi prijedlog mjera za pokriće manjka, odnosno da se vodi računa o preuzimanju obaveza  u  narednim godinama radi zadovoljavanja svih javnih potreba.
Iznad plana za 1.596.071,00 kuna ili za 13 % izvršeni su materijalni rashodi, financijski rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Odredbom članka 7. Zakona o proračunu utvrđeno je da ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.
Državni ured za reviziju Općini Bol nalaže izvršavanje rashoda u skladu s odredbama Zakona o proračunu.

Vijećnici su odluku o prihvaćanju nalaza revizije proračuna Općine Bol za 2009. godinu donijeli JEDNOGLASNO, a donesena odluka  će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 2)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje prijedloga sudske nagodbe u parničnom postupku koji se vodi pred Općinskim sudom u Supetru između tužitelja Neve Karninčić i dr. i tuženika Općine Bol.
Naime, među parničnim strankama se još od 1996. godine vodi spor u kojem tužitelji-obitelj Karninčić od Općine Bol želi  ishoditi naknadu za zemljište (u naravi igralište Dječjeg vrtića) koje je Mjesna zajednica Bol eksproprirala  za izgradnju Dječjeg vrtića na Bolu, a za koje nikada nije plaćena naknada.
Ovom nagodbom bi se taj spor riješio na način da bi se obitelji Karninčić platila naknada za izvlaštenu i oduzetu čest. zem. 151/4 k.o. Bol, da bi im se u cijelosti vratila u vlasništvo čest. zem. 151/3,  dok bi obitelj Karninčić ustupila bez naknade dio čest. zem. 151/1 (dok bi im se ostatak vratio u vlasništvo) i dio čest. zem. 156/3 za izgradnju kolnog puta predviđenog PPU-om Općine Bol.
Prema prijedlogu nagodbe Općina Bol bi obitelji Karninčić u dvije godine isplatila iznos od 900.000,00 kuna.
Odlukom o zaključenju sudske nagodbe vijećnici ovlašćuju generalnog punomoćnika Općine Bol odvjetnika Berigoja Vrsalovića da zaključi sudsku nagodbu  prema tekstu prijedloga sudske nagodbe dostavljene vijećnicima Općine Bol u materijalima za ovu sjednicu vijeća.

Odluka o zaključenju sudske nagodbe za zemljište kod Dječjeg vrtića donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 3)
Pročelnik Stipe Karmelić vijećnicima je obrazložio prijedlog odluke o prodaji nekretnine na Kupini.
Naime, ovom odlukom Općina Bol bi, radi okrupnjavanja građevinske parcele zajedno sa susjednom čest. zem. 571/2 k.o. Bol, pokrenula postupak prodaje nekretnine označene kao čest. zem. 570/2, Z.U. 2953, k.o. Bol, oznaka zemljišta vinograd, pašnjak, vlasništvo Općine Bol za cijelo.
Minimalna cijena nekretnine bi iznosila 330 eura po m2 .
Prema predloženoj odluci točnu kvadraturu čest. zem. 570/2 k.o. Bol bi utvrdio ovlašteni geometar prije sklapanja kupoprodajnog ugovora.
Vijećnik Branko Mikulić je pitao da li će POS-ovi stanovi predviđeni za gradnju na toj lokaciji zbog prodaje te parcele ostati bez parkinga.
Načelnik je odgovorio da će  nakon izgradnje stanova POS-a ostati dovoljno prostora i za parkirališna mjesta.
Vijećnik Vice Klapež je izrazio mišljenje da nije dobro prodavati zemlju u vlasništvu općine, te da je zemlja vrijednost kojom se uvijek, u slučaju potrebe, može raspolagati.
Nakon kraće rasprave uslijedilo je glasovanje o ovoj točki dnevnog reda.

Predložena odluka o prodaji nekretnine na Kupini, donesena je  sa 6 glasova ZA 1 glasom PROTIV i 4 SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

Vijeće Općine Bol je ovlastilo Jedinstveni upravni odjel Općine Bol da objavi javni natječaj za prodaju gore navedene nekretnine sukladno Odluci o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Bol (»Službeni glasnik« Općine Bol, broj 3/07).
Prava i obveze između Općine Bol, kao prodavatelja i kupca regulirat će se ugovorom, za čije je sklapanje općinsko vijeće ovlastilo zakonskog zastupnika Općine Bol načelnika Tihomira Marinkovića.

POD 4)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima pojasnio prijedlog odluke o imenovanju v.d. ravnateljice Centra za kulturu Općine Bol.
Naime, zbog očekivanog dužeg bolovanja sadašnjeg ravnatelja Vinka Breškovića ukazala se potreba imenovanja v.d. ravnatelja kako bi Centar za kulturu mogao nesmetano funkcionirati.
Predloženo je imenovanje Ivane Bošković Ivičić,  iz Bola, Kneza Brečka 4,  za vršiteljicu dužnosti ravnateljice Centra za kulturu Općine Bol do povratka ravnatelja sa bolovanja, a najdulje na rok od šest mjeseci.

Predložena odluka o imenovanju v.d. ravnateljice Centra za kulturu, donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 5)
Pročelnik je obrazložio razloge za donošenje zaključka o naknadi za rad v.d. ravnateljice Centra za kulturu.
Naime, v.d. ravnateljica Ivana Bošković Ivičić je zaposlena  u školi na oko 40% radnog vremena, te će njena plaća v.d. ravnateljice iznositi oko 60 % plaće ravnatelja Centra za kulturu.
Zbog toga, a zbog povećanog obima posla tijekom ljetnih mjeseci, nameće se potreba za određivanjem dodatne novčane naknade kako bi se rad ravnateljice adekvatno vrednovao.
Prvi potpredsjednik vijeća Zvonko Marić je predložio da v.d. ravnateljica tijekom 6 mjeseci dobiva uz plaću dodatnu novčanu naknadu u iznosu od 2.000,00 kuna mjesečno.
 I načelnik Tihomir Marinković je podržao ovaj prijedlog gospodina Marića.

Predložena zaključak o naknadi za rad v. ravnateljice Centra za kulturu, donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 6)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje prijedlog odluke o razrješenju člana Stručnog vijeća Centra za kulturu Općine Bol.
Ivana Bošković Ivičić je do sada bila član i predsjednik Stručnog vijeća Centra za kulturu, a nakon njenog  izbora za v.d. ravnateljicu, zbog nespojivosti tih dviju funkcija, predlaže se njeno razrješenje sa mjesta člana Stručnog vijeća Centra za kulturu Općine Bol.

Predložena odluka o razrješenju člana Stručnog vijeća Centra za kulturu Općine Bol donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 7)
Zvonko Marić je u ime Odbora za izbor i imenovanje predložio imenovanje Jadranke Nejašmić za člana Stručnog vijeća  Centra za kulturu Općine Bol.

Predložena odluka o imenovanju člana stručnog vijeća Centra za kulturu općine Bol, donesena je  sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 8)
Zvonko Marić je u ime Odbora za izbor i imenovanje predložio imenovanje Jadranke Nejašmić za predsjednicu Stručnog vijeća  Centra za kulturu Općine Bol.

Predložena odluka o imenovanju predsjednice Stručnog vijeća Centra za kulturu Općine Bol, donesena je  sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 9)
Sukladno članku 16. Statuta Centra za kulturu Općine Bol („Službeni glasnik„ Općine Bol br. 2/2007)  ravnatelj Centra, tek uz prethodnu suglasnost vijeća  Općine Bol, donosi odluku o izboru djelatnika Centra.
V. d. ravnateljica Ivana Bošković Ivičić je izvijestila vijećnike da je prije 10-tak dana Centar za kulturu Općine Bol objavio natječaj za zapošljavanje čistačice-pomoćnog djelatnika na određeno vrijeme do povratka djelatnice sa bolovanja odnosno porodiljskog dopusta.
Na raspisani natječaj se prijavio samo jedan kandidat Željana Jerčić rođ. Marinković iz Pražnica.
V.d. ravnateljica je kazala da je obavila razgovor sa kandidatkinjom, te da je prema njenoj procjeni, ona sposobna i voljna obavljati posao čistačice i sve ostale predviđene pomoćne poslove, te je zatražila prethodnu suglasnost vijeća za njeno zapošljavanje.
Načelnik je podsjetio v.d. ravnateljicu na opis posla čistačice-pomoćnog  djelatnika u Centru za kulturu prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Centra za kulturu Općine Bol
 čišćenje prostora Doma kulture i teatrina Dva ferala, čišćenje kina, čišćenje galerije „Branislav Dešković“, čišćenje općinskog stana u naselju Blato, čišćenje Glazbene škole, čišćenje drugih javnih prostora po nalogu ravnatelja, postavljanje plakata na svim oglasnim panoima na Bolu, prodaja ulaznica za kulturne događaje.

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli odluku o davanju prethodne suglasnosti v.d. ravnateljici za zapošljavanje Željane Jerčić na mjesto čistača-pomoćnog djelatnika u Centar za kulturu Općine Bol, a navedena odluka će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD  10)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje prijedlog odluke o  izmjeni i dopuni odluke o uređenju prometa na području Općine Bol.
Naime, predlaže se izmjena članka 3. stavak 2. Odluke o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima Općine Bol na način da se predvidi plaćanje naknade za parkiranje vozila na javnim površinama u kalendarskom razdoblju od 01. travanja do 1. studenog 2011. godine (do sada je odlukom predviđena mogućnost naplate parkiranja od 01. lipnja do 01. listopada).
Također se predlaže dopuna postojeće odluke na načina da se doda novi članak 36 b. u kojem bi se izričito navelo da organizaciju prometovanja u pješačkoj zoni „Riva“ obavlja Grabov rat d.o.o. (i dosada je Grabov rat d.o.o. to neformalno činio).
Vijećnik Vinko Kraljević je pitao da li postoji mogućnost uvođenja naplate parkiranja uz ulicu Bračka cesta.
Načelnik je odgovorio da je to državna cesta, te da općina nije ovlaštena naplaćivati parking na toj lokaciji.
Jakša Marinković Tomić je predložio da stručnjak za promet zaposlen u tvrtki Grabov rat napravi izvide po Bolu, te da predloži i druge poboljšanja koja bi koristila boljem odvijanju cestovnog prometa po Bolu.
Načelnik je kazao da je već sugerirao Dinu Egeheru da učini izvide po Bolu kako bi se poboljšala organizacija prometa u mjestu.
Branko Mikulić je ukazao na problem motociklista koji se usprkos zabrani vozaju po Rivi.
Načelnik je kazao da je za sankcioniranje prekršitelja u prometu nadležna policija, ali da razmišlja i o zapošljavanju prometnog redara koji bi nakon polaganja svih propisanih ispita  također bio nadležan za regulaciju prometa i sankcioniranje prekršitelja.
Srečko Karmelić je izrazio mišljenje da je prerano da se 1.4. započne sa naplatom parkirališta kod benzinske postaje.
Načelnik je kazao da je tom odlukom načelno određen okvir od kada do kada se može naplaćivati parkiralište, ali će se sam početak i prestanak naplate određivati svake godine prema potrebama.

Odluka o  izmjeni i dopuni odluke o uređenju prometa na području Općine Bol donesena  je sa 9 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 11)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima obrazložio prijedlog odluke o imenovanju v.d. ravnateljice Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Mali princ“  Bol je donijelo odluku da predlože Općinskom vijeću Općine Bol imenovanje Zorane Marinković iz Bola, Podan Glavice 4, za vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol na 0,25 radnog vremena do povratka ravnateljice sa porodiljinog dopusta, a najdulje na vrijeme do godinu dana.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol je dana 09. svibnja 2011. godine raspisalo natječaj  za radno mjesto v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića na 0,25 radnog vremena do povratka ravnateljice sa porodiljinog dopusta.
Natječaj je sukladno  Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi javno objavljen u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“.
Na raspisani natječaj nije se prijavio ni  jedan kandidat.
Člankom 37. st. 1. Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi propisano je da za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba  koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.
Zorana Marinković ne ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću.
Člankom 37. st. 6. propisano je da ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih ne bude izabran imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, ali najdulje na vrijeme do godinu dana.
Budući  da Zorana Marinković vodi računovodstvene poslove Dječjeg vrtića, te je upoznata sa funkcioniranjem i organizacijom rada Dječjeg vrtića „Mali princ“ Upravno vijeće Dječjeg vrtića je predložilo općinskom vijeću da je, do povratka ravnateljice sa porodiljinog dopusta, a najdulje na vrijeme do godinu dana, imenuje na dužnost vršitelja dužnosti „Mali princ“ Bol.

Predložena odluka o imenovanju v.d. ravnateljice Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol donesena je  JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 12)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje prijedloga odluke o  povećanju broja zaposlenih u Dječjem vrtiću „Mali princ“ Bol.
Predloženom odlukom Dječjem vrtiću „Mali princ“ Bol se dozvoljava povećanje broja zaposlenih djelatnika spram broja zaposlenih sa stanjem 01. 01. 2011. godine.
Naime, Dječjem vrtiću „Mali princ“ Bol se dozvoljava zapošljavanje jednog djelatnika-pripravnika odgojitelja na rok od godine dana.

Odluka o povećanju broja zaposlenih u Dječjem vrtiću Mali princ Bol donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 13)
Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o  drugim izmjenama i dopunama Programa socijalnih potreba na području općine Bol.
Naime, da bi se izbjegle eventualne zlouporabe postojeće odluke predlaže se da se visina naknade djetetu obračunava na način da se redoslijed rođenja, posvojenja ili skrbništva djeteta, u istoj obitelji, broji od ispunjavanja uvjete prebivališta i boravišta na području Općine Bol.

Predložena Odluka o drugim izmjenama i dopunama Programa socijalnih potreba na području općine Bol donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 14)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima izložio prijedlog odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija na području Općine Bol.
Predloženom odlukom donosi se procjena ugroženosti od požara za područje Općine Bol, izrađena od tvrtke Zast d.o.o. iz Splita od kolovoza 2009. godine.

Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija na području Općine Bol donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD15)
Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike s prijedlogom odluke o donošenju plana zaštite od požara na području Općine Bol.
Predloženom odlukom donosi se plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Bol, izrađen od tvrtke Zast d.o.o. iz Splita od kolovoza 2009. godine.

Odluka o donošenju plana zaštite od požara na području Općine Bol donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 16)
Vice Klapež je iznio visine plaća pojedinih načelnika i gradonačelnika iz gradova i općina  u našem okruženju.
Upitao je da li je plaća načelnika Općine Bol razmjerna tim plaćama, naročito ako se uzme u obzir broj stanovnika Općine Bol i  zahtjevnost posla načelnika Općine Bol.
Podsjetio je na odredbe važeće Odluke o plaći načelnika prema kojom  općinski načelnik ima koeficijent za obračun plaće 4,26 dok mu je osnovica za obračun plaće osnovica državnih dužnosnika koja je  utvrđena u visini od 4.630,14 kuna bruto.
Nadalje, plaću dužnosnika čini umnožak koeficijenata i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20 %.
Predložio je da se koeficijent za obračun plaće načelnika smanji sa dosadašnjeg 4,26 na 3,50.
Načelnik je kazao da je Vice Klapež kod iznošenja visine plaća pojedinih načelnika i gradonačelnika iznosio visine neto plaće, ali da bi trebalo gledati bruto plaću, jer sama neto plaća ovisi o više različitih faktora (radni staž, uzdržavani članovi obitelji itd.).
Načelnik je, nadalje, kazao da je posao načelnika Općine Bol izuzetno zahtjevan, da općinska uprava ima samo 7 zaposlenih, dok načelnici i gradonačelnici općina i gradova za koje su izneseni primjeri plaća uglavnom imaju brojniju administraciju.
Načelnik je podsjetio da je Bol šampion turizma u RH zadnjih nekoliko godina, te da je svojim radom mnogo učinio da bi poboljšao uređenje Bola i pretvorio ga u top turističku destinaciju. Načelnik smatra da svojim predanim radom opravdava plaću koju dobiva.
Vice Klapež je kazao da su to sve sitnice, da načelnik nije do kraja doveo ni jedan krupniji infrastrukturni projekt obećan u predizbornoj kampanji (izgradnja vidikovca, vatrogasnog doma, kanalizacijskog sustava i dr.).
Načelnik je kazao da se njegov predizborni program temeljio na općinskim potrebama, ali da je realizacija projekata uvelike zakočena zbog recesije koja je zahvatila Republiku Hrvatsku  i Općinu Bol.
Rekao je da je do sada zgotovljena projektna dokumentacija za rekonstrukciju kanalizacijskog sustava i ishođene su lokacijske dozvole, za vidikovac je kupljeno zemljište, napravljen je projekt proširenja ceste i idejno rješenje vidikovca. Za Vatrogasni dom je osigurano zemljište i napravljeno je idejno rješenje.
Načelnik je istaknuo da se sredstvima iz skromnog općinskog proračuna  ne mogu do kraja realizirati krupni infrastrukturni projekti, te da umnogome ovisimo o državnoj pomoći.
Pročelnik je kazao kako je 99 % siguran da je načelnicima i gradonačelnicima svugdje određena maksimalno dozvoljena plaća, a neto plaća im je različita zbog mnogih kategorija olakšica.
Prilikom određivanja plaće načelniku Općine Bol treba uzeti u obzir  hijerarhiju plaća u Bolu tj. da načelnik treba imati osjetno veću plaću od direktora TZO Bol, Grabovog rat d.o.o. i drugih sličnih društva.
Na prijedlog Borisa Škrbića predsjednik vijeća je odredio stanku od 5 minuta.
Nakon stanke Vice Klapež je ponovno istaknuo da smatra da načelnik ne obavlja dobro svoj posao, ali da povlači ovu točku sa Dnevnog reda jer nije dobro pripremljen.
Zamolio je općinsku upravu da mu dostave podatke o bruto plaćama načelnika i gradonačelnika drugih okolnih općina.

POD 17)
Vijećnik Vice Klapež je podsjetio vijećnike da prema važećoj općinskoj odluci naknada za rad zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa iznosi 2.000,00 kuna neto mjesečno.
Smatra da zamjenik načelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa ne treba primati nikakvu naknadu, te je predložio da zamjenik načelnika-volonter prima samo 350,00 kuna po sudjelovanju na sjednici općinskog vijeća.
Mate Petrić je kazao da su njega na poziciju zamjenika načelnika izabrali građani Bol, te da je ovaj saziv općinskog vijeća odredilo jednaku naknadu za zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa, kao i  predsjedniku općinskog vijeća.
Nadalje, Mate Petrić je kazao da je on u predizbornoj kampanji građanima obećao da će dužnost zamjenika obavljati volonterski, te da je to svoje obećanje i ispunio.
Također je kazao da je zatražio mišljenje Ministarstva uprave o tome da li on može tijekom mandata promijeniti odluku o načinu obavljanja svoje dužnosti, te da li naknadno može početi obavljati funkciju profesionalno.
U odgovoru Ministarstva uprave je navedeno da zamjenik načelnika koji dužnost načelnika obavlja bez zasnivanja radnog odnosa može u bilo kojem trenutku mandata promijeniti odluku, te početi profesionalno obavljati svoju dužnost.
Mate Petrić je kazao da će on, u slučaju donošenja ovako nepravedne i neopravdane odluke,  aktivirati svoj mandat i početi profesionalno obavljati dužnost zamjenika načelnika.
Nakon ove izjave Vice Klapež, očito nezadovoljan izjavom Mate Petrića,  je u 22.15 sati napustio sjednicu općinskog vijeća.
Vijećnik Jakša Marinković Tomić je predložio da se zamjeniku načelnika koji dužnost ne obavlja profesionalno poveća naknada na 3.000,00 kuna.
Nakon toga je uslijedilo glasovanje o ovim prijedlozima.

Prijedlog Vice Klapeža da se ukine naknada za rad zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa u visini od 2.000,00 kuna neto mjesečno nije prihvaćen.
Prijedlog Jakše Marinkovića Tomića da se zamjeniku načelnika koji dužnost ne obavlja profesionalno poveća naknada na 3.000,00 kuna neto mjesečno nije prihvaćen.

POD 18)
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Zvonko Marić obrazložio prijedlog odluke o  razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za provedbu programa POS-a.
Naime, zbog ostavke dosadašnjeg člana Vice Klapeža predlaže donošenje odluke da se Vice Klapež razrješuje dužnosti člana Povjerenstva za provedbu programa POS-a, te imenovanje novog člana.
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Zvonko Marićje je predložio imenovanje Merlin Katić za novog člana Povjerenstva.

Odluka o  razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za provedbu programa POS-a donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

Sjednica je završila u 22.30 sati  

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:
Jakša Marinković-Šimić

Skip to content