Zapisnik sa 2. sjednice vijeća 2021.

Zapisnik sa 2. sjednice vijeća 2021.
14. lipnja, 2021. u 0:09:14

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/21-01/104
Ur. broj: 2104/02-21-02/01
Bol, 14. lipnja 2021. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14 i 1/15, 1/19 i 2/19), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 2/2021 konstituirajuće sjednice općinskog Vijeća održane dana 11. lipnja 2021. godine, sa početkom u 17.30 sati, u Domu kulture.

Nazočni: Tonči Buljan, Siniša Soljačić, Zdravko Bartulović, Lea Marinković, Nataša Paleka Jakšić, Ivan Cvitović, Tihomir Marinković, Jakov Okmažić, Ante Selak.

Izočni:

Ostali nazočni: Katarina Marčić – načelnica Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur.- zapisničar, Joško Egekher , Ivica Radić- predstavnici medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 9 vijećnika.
B) Dnevni red, predložen u materijalima, je prihvaćen jednoglasno, te glasi:

1) Izbor Mandatnog povjerenstva
2) Izvješće mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata
3) Utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
4) Svečana prisega članova predstavničkog tijela
5) Izbor Odbora za izbor i imenovanje
6) Izbor predsjednika vijeća općine Bol
7) Izbor dva podpredsjednika vijeća općine Bol

POD 1)
Pročelnik Stipe Karmelić je, nakon uvida u Odluku o objavi konačnih rezultata izbora za članove općinskog vijeća Općine Bol Općinskog izbornog povjerenstva Općine Bol od 19. svibnja 2021. godine, konstatirao da vijeće Općine Bol broji ukupno 9 vijećnika, te da su na lokalnim izborima održanim 16. svibnja 2021. godine pojedine liste dobile slijedeći broj mjesta u općinskom vijeću, odnosno da su izabrani slijedeći vijećnici:
1. Kandidacijska lista grupe birača –
Nositeljica kandidacijske liste: Katarina Marčić
Dobila je 6 mjesta te su s te liste izabrani:
1. Katarina Marčić
2. Tonči Buljan
3. Siniša Soljačić
4. Zdravko Bartulović
5. Lea Marinković
6. Nataša Paleka Jakšić

2. Socijaldemokratska partija Hrvatske-SDP
Dobila je 2 mjesta te su s te liste izabrani:
1. Tihomir Marinković
2. Jakov Okmažić

3. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
Dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:
1. Ante Selak

Nakon utvrđivanja izbornih rezultata pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima predložio izbor mandatnog povjerenstva.
Mandatno povjerenstvo ima 3 člana, a mogu ga predložiti najmanje 3 vijećnika.
Vijećnik Tonči Buljan u svoje ime te u ime Siniše Soljačića i Zdravka Bartulovića za članove Mandatnog povjerenstva predložio slijedeće vijećnike:
1. Nataša Paleka Jakšić-predsjednica
2. Zdravko Bartulović-član
3. Jakov Okmažić-član
Ovaj prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ova Odluka o izboru članova Mandatne komisije stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 2)
Nakon uvida u dokumentaciju za lokalne izbore Nataša Paleka Jakšić je u ime mandatnog povjerenstva podnijela slijedeće izvješće:
Katarini Marčić iz Bola, Domovinskog rata 52, na lokalnim izborima održanima 16. svibnja 2021. godine izbranoj za vijećnicu općinskog vijeća Općine Bol, mandat miruje po sili zakona.
Naime, Katarina Marčić obnaša dužnost načelnice Općine Bol, a općinski načelnik sukladno članku 89. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21) ne može biti član predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.
Katarina Marčić je izabrana za vijećnicu Općine Bol kao kandidatkinja Kandidacijske liste grupe birača – Nositeljica kandidacijske liste : Katarina Marčić.
Temeljem članka 81. stavak 4. Zakona o lokalnim izborima Kandidacijska lista grupe birača za zamjenika člana općinskog vijeća Općine Bol umjesto Katarine Marčić iz Bola, Domovinskog rata 52, članice Kandidacijske liste koja obnaša nespojivu dužnost načelnice Općine Bol, je imenovala zamjenika vijećnika, prvog sljedećeg neizabranog kandidata s liste Ivana Cvitovića iz Bola, Obala 2 .

Nakon uvida u Odluku o objavi konačnih rezultata izbora za članove općinskog vijeća, te nakon uvida u gore utvrđeno mirovanje mandata vijećnika, mandatno povjerenstvo je verificiralo mandate slijedećih vijećnika:
1. Tonči Buljan
2. Siniša Soljačić
3. Zdravko Bartulović
4. Lea Marinković
5. Nataša Paleka Jakšić
6. Ivan Cvitović
7. Tihomir Marinković
8. Jakov Okmažić
9. Ante Selak

Zaključak o verifikaciji mandata vijećnika stupa na snagu danom donošenja, a objavit će u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 3)
Mandatno povjerenstvo je, nadalje, sukladno članku 87. stavak 4. Zakona o lokalnim izborima, utvrdilo da je prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova gospodin Tonči Buljan, te da Tonči Buljan ima ovlasti do izbora predsjednika predsjedavati konstituirajućom sjednicom.
Zaključak o utvrđivanju tko je prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 4)
Predsjedavajući Tonči Buljan je vijećnicima pročitao tekst svečane prisege:
„Prisežem svojom čašću da ću dužnost člana općinskog vijeća Općine Bol obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, Zakona i Statuta Općine Bol i poštivati pravni poredak, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Općine Bol, Splitsko-dalmatinske županije i Republike Hrvatske.“
Nakon toga svi nazočni vijećnici su prisegnuli i potpisali svečanu prisegu.

POD 5)
Prijedlog predsjedavajućeg Tonča Buljana, za članove Odbora za izbor i imenovanja je glasio:
1. Lea Marinković – predsjednica
2. Siniša Soljačić – član
3. Ivan Cvitović – član
4. Jakov Okmažić- član
5. Ante Selak – član

Prijedlog članova Odbora za izbor i imenovanja je prihvaćen sa 8 glasova ZA , dok je jedan vijećnik bio SUZDRŽAN.

Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 6)
Nakon sjednice Odbora za izbor i imenovanje, Lea Marinković je u ime Kandidacijske lista grupe birača – Nositeljice kandidacijske liste: Katarine Marčić, predložila Tonča Buljan za predsjednika Općinskog vijeća.
Prijedlog Lee Marinković o izboru Tonča Buljana za predsjednika općinskog vijeća je prihvaćen sa 7 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa.

Odluka o izboru predsjednika općinskog vijeća Općine Bol stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 7)
Nakon sjednice Odbora za izbor i imenovanje, Lea Marinković je u ime Kandidacijske lista grupe birača – Nositeljice kandidacijske liste: Katarine Marčić, predložila Sinišu Soljačića za prvog potpredsjednika općinskog vijeća.
Prijedlog Lee Marinković o izboru Siniše Soljačića za prvog potpredsjednika općinskog vijeća je prihvaćen sa 7 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa.
Odluka o izboru prvog potpredsjednika općinskog vijeća Općine Bol stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa odredbama Zakona o lokalnim izborima prema kojima se drugi potpredsjednik vijeća u pravilu bira iz redova vijećničke manjine.
Lea Marinković je u ime Odbora za izbor i imenovanje, predložila Antu Selaka za drugog potpredsjednika općinskog vijeća.
Ante Selak je izabran za drugog potpredsjednika općinskog vijeća Općine Bol, rezultat glasovanja je bio slijedeći: 7 glasova ZA, 2 SUZDRŽANA glasa .
Odluka o izboru drugog potpredsjednika općinskog vijeća Općine Bol stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

Izborom predsjednika vijeća konstituirano je općinsko vijeće Općine Bol.

Načelnica Katarina Marčić je čestitala vijećnicima i zaželjela uspješnu i kvalitetnu suradnju na dobrobit svih građana Općine Bol.
Kazala je da očekuje konstruktivnu raspravu na idućim sjednicama vijeća, te da će se vijećnici držati danas izrečene prisege. Istaknula da su vrata općine za sve vijećnike uvijek otvorena.

Sjednica je završila u 18.00 sati
Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:
Tonči Buljan

Skip to content