Zapisnik sa 2. sjednice vijeća 2020.

25. ožujka, 2020. u 14:13:48

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/20-01/37

Ur. broj: 2104/02-20-02/01

Bol, 19. ožujka 2020. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 2/2020 sjednice općinskog Vijeća održane dana 18. ožujka 2020. godine, sa početkom u 18.00 sati, u prostorijama Doma kulture.

Nazočni: Matko Baković (predsjednik vijeća), Tomi Fabijanović, Sani Bodlović (prva potpredsjednica vijeća), Mate Petrić, Milan Škrbić, Marjan Marjanović, Katarina Marčić, Ivica Šćepanović, Tonči Buljan, Nataša Paleka Jakšić (druga potpredsjednica vijeća), Tonči Kukoč Bager.

Izočni:

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Markito Marinković – direktor TZO Bol (točka D. sjednice), Stipe Karmelić – pročelnik JUO Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur.- zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11 vijećnika.

B) Predloženi Dnevni red je prihvaćen JEDNOGLASNO, te glasi:

1.Rasprava i donošenje odluke o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području općine Bol.

2. Rasprava i donošenje odluke o korištenju javnih površina na području općine Bol.

3. Rasprava i donošenje odluke o obustavi isplate sredstava za redovno godišnje financiranje iz proračuna općine Bol za vijećnika Ivicu Šćepanovića.

4. Rasprava i donošenje odluke o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka…liste grupe birača….za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020.

5. Rasprava i donošenje odluke o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine na Račiću.

6. Rasprava i donošenje odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Bol.

7. Rasprava i donošenje odluke o imenovanju natječajnog povjerenstva za biranje ravnatelja Centra za kulturu Općine Bol

8. Rasprava i donošenje zaključka na temelju zamolbe tvrtke Press servis d.o.o.

C) Primanje na znanje zapisnika sa 1/2020 sjednice vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna pismena primjedba na zapisnik sa 1/2020 sjednice Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je utvrdio da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Zapisnik je primljen na znanje sukladno članku 88. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19).

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća

Načelnik se kratko obratio vijećnicima i izvijestio ih o trenutnoj situaciji vezanoj uz aktivnosti Kriznog stožera otoka Brača na suzbijanju širenja korona virusa (Covid 19).

Načelnik je kazao da je formiran brački stožer civilne zaštite koji je zadužen za praćenje stanja na otoku i poduzimanje potrebnih mjera za suzbijanje epidemije.

Građani se informiraju putem službenih web stranica te putem tiskanih letaka, a Stožer je naručio zaštitne maske i dezinfekcijska sredstva koja će biti dostupna najugroženijim građanima do kraja tjedna.

Načelnik je pozvao građane da poštuju odluke stožera te da prate preporuke putem službenih web stranica, te da prate zapovjedi Glavnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Direktor TZO Bol Markito Marinković je izvijestio vijećnike o stanju u turizmu.

Istaknuo je da su na preporuku iz Hrvatske turističke zajednice zatvorili ured u Bolu i o tome su napisali obavijest na ulazu u ured TZO-a na hrvatskom i engleskom jeziku.

Bolski hoteli su najavili kasnije otvaranje, uglavnom tijekom svibnja.

Također je rekao da su otkazane neke ranije planirane manifestacije: biciklistička utrka, prvosvibanjski kros Đir oko Bola, čišćenje podmorja krajem travnja, dvije edukativne radionice, skup rotarijanaca, manifestacija Divlji pjat.

Otkazan je i teniski WTA turnir koji će se umjesto početkom lipnja održati tijekom rujna.

Direktor TZO ponovio je odluku Ministra turizma da se za tri mjeseca odgodi plaćanje turističke pristojbe, članarine i drugih sličnih davanja.

Kazao je da je u Bol zadnjih dana došao veći broj vikendaša iz Splita i Zagreba te da to kod Boljana izaziva nelagodu.

Prema eVisitoru u Bolu je prijavljeno 38 gostiju, ali direktor smatra da ih sigurno ima mnogo više.

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale

Ivica Šćepanović je pitao da li Stožer civilne zaštite raspolaže podatkom o broju osoba koje su trenutno u samoizolaciji na Bolu.

Matko Baković je kazao da trenutno imamo četiri osobe koje su u samoizolaciji. Također je istaknuo da je njihov identitet tajan te da Stožer civilne zaštite i policija raspolažu točnim podacima o broju i identitetu osoba koje trebaju biti u samoizolaciji.

Katarina Marčić je ukazala na nedostupnost pedijatrijske skrbi za najmlađe.

Načelnik je rekao da se radi o izvanrednoj situaciji te da je liječnička skrb dostupna samo za hitne slučajeve. Načelnik je istaknuo da se moramo prilagoditi novonastaloj situaciji.

Ivica Šćepanović je predložio da za 10-15 dana ponovno održi sjednica općinskog vijeća (makar i telefonska) kako bi vijećnici bili informirani o novostima vezanim uz epidemiju korona virusa i poslovanje općine.

Također je predložio da bolski Stožer pomogne starijim ljudima, da im se podjele zaštitne rukavice i maske, te da im se omogući dostava namirnica na kućnu adresu.

Načelnik je kazao da je Stožer već donio odluku te da će bolski vatrogasci pomagati potrebitima i to svima koji pravovremeno dostave zahtjev o pomoći općinskom stožeru CZ.

Ivica Šćepanović je također upozorio na moguće negativne financijske posljedice ove situacije te je za Općinu Bol predložio mjere štednje i usporavanja investicija.

Načelnik rekao da će općina, opreza radi, provoditi mjere štednje i restrikcije dok se ne iskristaliziraju financijski učinci novonastale krize.

Katarina Marčić je predložila produljivanje roka za prijavu na natječaj za dodjelu stipendija, jer je studentima, zbog zatvaranja fakulteta i drugih institucija, otežano prikupljanje potrebnih dokumenata.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da će općinska uprava biti fleksibilna u ovom slučaju te da će se produljiti rok za dostavu zamolbi za dodjelu stipendija.

Tonči Buljan se osvrnuo na javni natječaj za zapošljavanje komunalnog redara-vježbenika. Istaknuo je da bi bilo dobro, zbog velikog obima posla, da se zaposle dva vježbenika koja su ostvarila bolje rezultate testiranja. Također predlaže da se na kraju vježbeničkog staža odluči koji je kandidat bolji i da se taj kandidat zaposli na neodređeno vrijeme.

Načelnik je odbacio tu ideju te je kazao da će se poštivati odredbe javnog natječaja, odnosno da će se zaposliti jedan vježbenik komunalni redar kako je i planirano. Smatra da je neprimjereno povećavati broj zaposlenih u trenutku kada ne znamo kakve će financijske posljedice imati novonastala kriza.

DNEVNI RED:

POD 1)

Predsjednik vijeća Matko Baković je upoznao vijećnike sa načelnikovim prijedlogom odluke o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području općine Bol.

Nositelji koncesijskih odobrenja za djelatnosti na pomorskom dobru koja su navedena u Godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom na području općine Bol, plaćaju naknadu prema Uredbi o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (NN 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i naknadu za korištenje komunalne infrastrukture prema ovoj predloženoj odluci.

Općini Bol se plaća naknada za podmirenje troškova čišćenja plaže i odvoza smeća, za podmirenje troškova spasilačke službe na moru, za podmirenje troškova organiziranja regulacije prometa na području pomorskog dobra, za podmirenje troškova redara i čuvara na pomorskom dobru, za podmirenje troškova Bijele i Plave zastave, za podmirenje troškova ispitivanja kakvoće mora i podmirenje troškova korištenja općinske imovine (kiosci, štandovi, stolovi, stolice, pontoni i sl.).

Sve navedene naknade se zajednički zovu naknada za korištenje komunalne infrastrukture.

Naknada za korištenje komunalne infrastrukture ne obuhvaća troškove električne energije i vode.

Predloženim odlukom uglavnom se predviđa povećanje naknada za korištenje komunalne u odnosu na prošlu godinu. Radi se o povećanju naknada od cca 10 do 20 %.

Načelnik Tihomir Marinković je na današnjoj sjednici povukao prijedlog odluke o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području općine Bol tako na na snazi ostaju naknade za komunalnu infrastrukturu koje su vrijedile za prošlu godinu.

Istaknuo je da je neprimjereno povećavati naknade za korištenje komunalne infrastrukture u trenutku kada je neizvjesno kada će otpočeti i kakva će biti predstojeća turistička sezona.

Također je predložio da se samo prolongira rok za plaćanje naknade za korištenje komunalne infrastrukture na način da se I. rata mora platiti do 1. lipnja, a II. rata do 1. kolovoza.

Ivica Šćepanović je podržao prijedlog načelnika, te je istaknuo da nije trenutak za povećavanje naknade korisnicima pomorskog dobra.

Mate Petrić smatra da se odluka o naknadama može korigirati kako je predloženo u materijalima za sjednicu, a da se na kraju sezone svim korisnicima može odrediti popust prema općim financijskim rezultatima turističke sezone.

Nataša Paleka Jakšić smatra da je termin od 1. lipnja za plaćanje I. rate preuranjen, jer većina korisnika pomorskog dobra neće zaraditi dovoljno sredstava za uplatu naknade.

Načelnik je kazao da poduzetnici moraju planirati troškove na godišnjoj razini te ostaviti dio sredstava za pravodobno plaćanje svojih obveza.

Tonči Buljan je primijetio da je Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu djelatnost prodaje zdrave hrane u sendvičima zamijenjena sa pružanjem usluga iz mini pizerije za prodaju raznih vrsta pizza, ali da će naknada ostati na prošlogodišnjoj razini.

Zbog toga predlaže da se promjeni visina naknade jer je promijenjena i djelatnost.

Načelnik nije prihvatio ovaj prijedlog te predlaže da se odluka ne mijenja u ni jednoj stavci osim u rokovima za plaćanje naknade.

Tonči Buljan je također pitao zašto se ne naplaćuje naknada za komunalnu infrastrukturu za štekat ispred restorana u vlasništvu tvrtke Zlatni rat u šumici na plaži Zlatni rat.

Načelnik je odgovorio da se ovaj štekat naplaćuje prema naknadama koje je odredila Vlada RH i to 600,00 kna/m2, a komunalna infrastruktura se ne naplaćuje jer je tvrtka Zlatni rat za taj restoran sama napravila infrastrukturu.

Matko Baković je dao na glasovanje prijedlog načelnika da se naknade zadrže na prošlogodišnjoj razini, uz prolongiranje rokova plaćanja I. rate do 1. lipnja, a II. rate do 1. kolovoza.

Navedeni prijedlog odluke je prihvaćen sa 8 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 2

Predsjednik vijeća Matko Baković je vijećnicima obrazložio prijedlog odluke o korištenju javnih površina.

Ova odluka postoji od osnivanja općine, ali se svake godine po nešto mijenja i usavršava.

Predložena odluka je usuglašena sa novom odlukom o komunalnom redu.

Ovom odlukom su postavljena općenita načela po kojima se može koristiti javna površina, oblici korištenja javnih površina, definiranje javnih površina i postupak davanja u najam javnih površina na području općine Bol.

Većina djelatnosti na javnim površinama Općine Bol se planiraju kao i prošle godine.

Jedina razlika je ukidanje javne površine za izlaganje vozila za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja svih vrsta vozila (tako da se vozila ne izlažu na javnoj površini na predjelu Bilina kuća), ali se na Bilinoj kući planira postavljanje 2 info punkta za reklamiranje i pružanje usluga iznajmljivanja raznih vrsta vozila.

Također planira se smanjenje broja tezgi za prodaju voća i povrća na Pjaci Joze Bodlovića sa dosadašnjih četiri na tri tezge.

Katarina Marčić je upozorila na opasnosti koje prijeti od nepropisnog izlaska na državnu cestu sa parkirališta uz Bračku cestu gdje se sa privatnog zemljišta obavlja djelatnost rent a cara.

Smatra da općina treba poduzeti mjere da se barem zatvori parkiralište sa južne strane ceste.

Vijećnici su sa 6 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova usvojili Odluku o korištenju javnih površina, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 3)

Pročelnik Stipe Karmelić je dao uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o obustavi isplate sredstava za redovno godišnje financiranje iz proračuna općine Bol za vijećnika Ivicu Šćepanovića.

Naime, Državno izborno povjerenstvo RH je dopisom, klasa: 402-10/18-03/537, urbroj: 507-03/08-20-16 od 3. ožujka 2020. godine općini Bol predložilo donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovno godišnje financiranje iz proračuna općine Bol za vijećnika Ivicu Šćepanovića zbog prekoračenja roka za dostavu financijskog izvješća.

Zbog toga se predlaže da se vijećniku Ivici Šćepanoviću, Gornja Obala 6, Bol, OIB: 07702713739, izabranom s liste grupe birača, obustavlja i umanjuje isplata sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Općine Bol razmjerno vremenskom razdoblju zakašnjenja dostave godišnjeg financijskog izvješća za 2018. godinu.

Državno izborno povjerenstvo utvrdilo je da je rok za dostavu izvješća bio 1. ožujka 2019. godine, a da je godišnji financijski izvještaj dostavljen Državnom izbornom povjerenstvu 5. ožujka 2019. godine.

Odluka o obustavi isplate sredstava za redovno godišnje financiranje iz proračuna općine Bol za vijećnika Ivicu Šćepanovića je prihvaćena sa 9 glasova ZA, i 1 glasom PROTIV, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

Ivica Šćepanović se izuzeo od glasovanja o ovoj točci Dnevnog reda.

POD 4)

Predsjednik vijeća Matko Baković je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka.

Prema prijedlogu Odluke određuje se način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine Bol za 2020. godinu za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bol i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih sa lista grupe birača, a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.

Matko Baković je kazao da se u Proračunu Općine Bol za 2020. godinu za financiranje rada političkih stranaka, članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih sa lista grupe birača, zastupljenih u Općinskom vijeću iznose 60.000,00 kuna.

Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću iznosi 5.300,00 kuna, tako da se pojedinoj političkoj stranci i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih sa lista grupe birača, raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću.

Predlaže se slijedeća raspodjela sredstava:

– Socijaldemokratska partija Hrvatske (4 člana)- 21.200,00 kn

– Hrvatska demokratska zajednica (2 člana)- 10.600,00 kn

– Kandidacijska lista grupe birača – Katarina Marčić (2 člana)- 10.600,00 kn

– Kandidacijska lista grupe birača – Tonči Buljan (2 člana)- 10.600,00 kn

– Kandidacijska lista grupe birača – Tonči Kukoč (1 član)- 5.300,00 kn

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih sa lista grupe birača, također pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća, što predstavlja iznos od 530,00 kn.

Predlaže se slijedeća raspodjela sredstava:

– Socijaldemokratska partija Hrvatske (1 član) – 530,00 kn

– Kandidacijska lista grupe birača – Katarina Marčić (1 član) – 530,00 kn

– Kandidacijska lista grupe birača – Tonči Buljan (1 član) – 530,00 kn

Sredstva se doznačuju na žiroračun ogranka političke stranke na razini Općine Bol i žiroračun vijećnika izabranih s liste grupe birača, tromjesečno u jednakim iznosima, odnosno ako se početak ili završetak mandata ne poklapaju s početkom ili završetkom tromjesečja, u tom se tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja mandata.

U materijalima predložena odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka za 2020. godinu prihvaćena je sa 9 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 5)

Predsjednik vijeća Matko Baković je vijećnike upoznao sa prijedlogom odluke o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine na Račiću.

Istaknuo je da se zemljište u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu prodati po utvrđenoj tržišnoj cijeni bez provedbe javnog natječaja iznimno i to osobi kojoj je dio tog zemljišta potreban za formiranje neizgrađene građevne čestice u skladu s lokacijskom dozvolom ili detaljnim planom uređenja, ako taj dio ne prelazi 20 % površine planirane građevne čestice.

Predloženom odlukom Općina Bol, radi okrupnjavanja zemljišta i objekata u jednu cjelinu, prodaje Jošku Cvitaniću iz Bola svoj suvlasnički dio nekretnina označenih kao:

– čest. zgr. 527, oznaka zemljišta dvorište, površina 144 m2,

– čest. zem. 2345, oznaka zemljišta vrt, površina 194 m2,

– čest. zem. 2349, oznaka zemljišta vrt, površina 90 m2,

sve Z.U. 253, k.o. Bol, vlasništvo Općine Bol 28/1120 idealnog dijela, odnosno cca 10,7 m2,

Cijena nekretnine iz prethodnog članka iznosi 3.691,25 € sukladno procjeni ovlaštenog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina dipl. ing. građ. Remija Vukovića od 22. 02. 2020. godine.

Prava i obveze između Općine Bol, kao prodavatelja i Joška Cvitanića, kao kupca regulirat će se ugovorom, za čije se sklapanje ovlašćuje zakonski zastupnik Općine Bol.

Odluka o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine na Račiću prihvaćena je sa 8 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 6)

Predsjednik vijeća Matko Baković je je dao uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Bol.

Predloženom odlukom općinsko vijeće Općine Bol odobrava kratkoročno zaduživanje Općine Bol uzimanjem kratkoročnog kredita u iznosu 4.000.000,00 kn.

Namjena kredita je podmirivanje tekućih obveza te savladavanje jaza nastalog zbog različite dinamike  priljeva sredstava i dospijeća  obveza.

Uvjeti kredita su slijedeći:

Uvjeti kredita:

Iznos: 4.000.000,00 KN

KAMATNA STOPA:

Kamatna stopa: 1,50% fiksno, godišnje, na iznos kredita u korištenju

NAKNADE:

Jednokratna naknada za obradu 0,05%

Naknada za neiskorišteni iznos: ne obračunava se

NAČIN KORIŠTENJA I VRAĆANJA KREDITA:

Na revolving principu, ovisno o našim potrebama, isplatom sredstava kredita na račun Općine Bol u ZABI.

KRANJI ROK VRAĆANJA:

12 mjeseci

INSTRUMENT OSIGURANJA:

Postojeća zadužnica Općine Bol

Predloženom odlukom ovlašćuje se općinski načelnik Općine Bol da zaključi Ugovor o kratkoročnom kreditu s Zagrebačkom bankom d.d.

Načelnik je rekao da se radi o prolongiranju već postojećeg kredita od 2019. godine.

Načelnik je istaknuo da za ovakvo zaduživanje općini ne treba suglasnost Ministarstva financija.

Vijećnici su sa 7 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa donijeli Odluku o kratkoročnom zaduženju Općine Bol, a odluka će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 7)

Predsjednik vijeća Matko Baković je upoznao vijećnike da dosadašnjoj ravnateljici Centra za kulturu Ivani Bošković Ivičić polovinom travnja istječe četverogodišnji mandat.

Zbog toga se nameće potreba raspisivanja novog natječaja za mjesto ravnatelja Centra za kulturu.

Na temelju članka 3. Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01) i članka 15. Statuta Centra za kulturu općine Bol (Sl.gl. općine Bol broj 2/07) prije raspisivanja javnog natječaja potrebno je prethodno imenovati natječajno povjerenstvo za provođenje natječaja.

Općina Bol imenuje dva člana, dok jednog člana imenuje ravnatelj Centra za kulturu.

Predsjednik vijeća je za članove Povjerenstva predložio Katarinu Marčić i Milana Škrbića.

Ravnateljica je dužna imenovati jednog člana Povjerenstva iz reda stručnih djelatnika ustanove.

Povjerenstvo je, u roku od pet dana nakon stupanja na snagu odluke, dužno raspisati javni natječaj za biranje ravnatelja Centra za kulturu općine Bol.

Natječajno povjerenstvo je prilikom raspisivanja javnog natječaja za ravnatelja dužno poštovati odredbe članka 13. i 14. Statuta centra za kulturu općine Bol, zaprimiti molbe, procijeniti predloženi program rada, obaviti razgovor sa zainteresiranim natjecateljima i predložiti vijeću najpovoljnijeg kandidata.

Vijećnici su sa 9 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa prihvatili ovaj prijedlog o imenovanju Povjerenstva, a prihvaćena odluka će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 8)

Direktorica tvrtke Press servis d.o.o. – izdavača portala boljani.info se obratila općinskom vijeću sa zamolbom za sudjelovanje u akciji pomoći uređenja čekaonice ambulante i zubne ordinacije, te ugradnje klima uređaja u čekaonicu i zamjene sjevernih ulaznih vrata ambulante.

U raspravi su vijećnici kazali da je uređenje čekaonice ambulante prvenstvena obveza vlasnika i korisnika zgrade, ali vijećnici također znaju da će bez sufinanciranja općine i drugih dobrotvora ovako neuređena čekaonica i oštećena ulazna vrata još dugo dočekivati naše građane i goste.

Načelnik je predložio da organizator akcije dostavi troškovnik radova i informaciju o prikupljenim sredstvima.

Načelnik je rekao da je Općina Bol spremana uplatiti razliku sredstava potrebnih za realizaciju ovog projekta.

Vijećnici su da 9 glasova ZA i 2 glas PROTIV podržali predloženi zaključak.

Sjednica je završila u 19.55 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content