Zapisnik sa 2. sjednice vijeća 2019.

28. ožujka, 2019. u 10:15:53

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/19-01/37

Ur. broj: 2104/02-19-02/01

Bol, 21. ožujka 2019. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14, 1/15 i 1/19), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 2/2019 sjednice općinskog Vijeća održane dana 20. ožujka 2019. godine, sa početkom u 18.30 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Matko Baković (predsjednik vijeća), Tomi Fabijanović, Mate Petrić, Marjan Marjanović, Sani Bodlović (prva potpredsjednica vijeća), Milan Škrbić, Katarina Marčić, Ivica Šćepanović, Tonči Buljan, Nataša Paleka Jakšić (druga potpredsjednica vijeća), Tonči Kukoč Bager.

Izočni: -.

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Jakov Okmažić – zamjenik načelnika Općine Bol, Mirko Perić – direktor tvrtke Grabov rat d.o.o., Zoran Marinelić – direktor tvrtke Michieli Tomić d.o.o., Stipe Karmelić – pročelnik JUO Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur.- zapisničar, Joško Egekher, Roni Marinković – predstavnici medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11 vijećnika.

B) Predsjednik vijeća Matko Baković je kazao da prije donošenja Dnevnog reda treba donijeti odluku o uvrštavanju, u materijalima predložene, točke 14. na Dnevni red.

Naime, 31. listopada 2018. godine je raspravljano o zamolbi tvrtke Bol Luxury bar j.d.o.o. te je njihova zamolba odbijena.

Odredbama čl. 117. Poslovnika o radu vijeća općine Bol je propisano da ako Vijeće ne prihvati prijedlog akta, taj se prijedlog može ponovno uputiti na sjednicu Vijeća najranije 6 mjeseci poslije neprihvaćanja prijedloga, osim ako Vijeće ne odluči drugačije.

Vijećnici su sa 7 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donijeli odluku da se na Dnevni red uvrsti predložena točka 14. Rasprava i donošenje odluke po zahtjevu Bol Luxury bar j.d.o.o.

Vijećnik Mate Petrić je predložio da se sa Dnevnog reda povuče predložena točka 3. Dnevnog reda, odnosno da se za iduću sjednicu odgodi donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području općine Bol.

Naime, vijećnik je kazao da je prošle godine, prilikom donošenja ove odluke, kazano da će se odluka mijenjati odnosno popraviti jer postoje neprimjerene razlike u naknadama za pružanje sličnih usluga.

Stoga smatra da je ovu odluku potrebno detaljno proučiti i ispraviti nelogičnosti u naplati komunalne infrastrukture. Istaknuo je da postojeća odluka nije dobra, odnosno da je štetna za općinu Bol. Smatra da su predložene izmjene i dopune štetne za KJP Grabov rat jer se predlaže samo povećanje naknade za usluge koje pruža Grabov rat d.o.o. na plaži Zlatni rat.

Ivica Šćepanović je podržao prijedlog Mate Petrića da se odgodi donošenje odluke o predloženoj točki 3. Dnevnog reda.

Člankom 94. Poslovnika o radu vijeća općine Bol je propisano da se prigodom utvrđivanja dnevnog reda, najprije odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini prijedlog izostavi iz dnevnog reda. Nakon donošenja odluke o navedenom prijedlogu, prihvaća se dnevni red u cjelini.

Prijedlog Mate Petrića o izostavljanju predložene točke 3. sa Dnevnog reda nije prihvaćen (5 glasova ZA).

Dnevni red, predložen u materijalima, je prihvaćen sa 6 glasova ZA, te glasi:

 1. Informacija i rasprava o predloženom cjeniku sakupljanja otpada (gost Zoran Marinelić)
 2. Rasprava i donošenje odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Bol.
 3. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području općine Bol.
 4. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o korištenju javnih površina na području općine Bol.
 5. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o naknadama za korištenje javnih površina na području općine Bol.
 6. Rasprava i donošenje odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu vijeća općine Bol.
 7. Rasprava i donošenje odluke o određivanju imena ulice na području općine Bol (Put Zlatnog rata)
 8. Rasprava i donošenje odluke o određivanju imena ulice na području općine Bol (Put Murvice)
 9. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o nerazvrstanim cestama.
 10. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu.
 11. Rasprava i donošenje odluke o kupnji nekretnine (dio vrta u teatrinu Dva ferala).
 12. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o koeficijentu za obračun plaće službenika i namještenika.
 13. Rasprava o pristiglim molbama: Udruga za bolji Bol i Travezo d.o.o.
 14. Rasprava i donošenje odluke po zahtjevu Bol Luxury bar j.d.o.o.

Nezadovoljan usvojenim Dnevnim redom, odnosno neprihvaćanjem njegova prijedloga, Mate Petrić je u 18.45 sati napustio sjednicu općinskog vijeća.

Utvrđuje se da je sjednici nazočno 10 vijećnika.

C) Prihvaćanje zapisnika sa 1/2019 sjednice vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna pismena primjedba na zapisnik sa 1/2019 sjednice Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je utvrdio da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 1/2019 sjednice Općinskog vijeća je usvojen sa 6 glasova ZA i 4 glasa PROTIV glasa.

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Načelnik je izvijestio vijećnike da su u tijeku pripreme za početak radova na parternom uređenju kod caffe bara Marinero. Prostor će biti popločan postavljanjem kamene obloge – kamena dolit. Načelnik je rekao da će radovi biti dovršeni u roku od 2 mjeseca, odnosno da će do 1. lipnja radovi sigurno biti završeni.

Općina Bol je dobila suglasnost Upravnog odjela za zaštitu okoliša u SDŽ na projekt uređenja plaže Zlatni rat izrađen od tvrtke Pulsar arhitektura d.o.o..

Načelnik je kazao da su u šumici na plaži Zlatni rat postavljeni novi kiosci, te da će se stari kiosci pokušati prodati ili pohraniti.

Načelnik je rekao da je ishođena lokacijska dozvola za izgradnju Postirske ulice, te da se sam početak gradnje planira na jesen.

Načelnik je kazao da je pri kraju izrada projekta te da će vijećnici uskoro dobiti na uvid projekt novih kućica za prodaju suvenira na Šetnici, projekt novih kućica za turističke manifestacije i projekt novih putokaza.

Načelnik je kazao da su u tijeku radovi na zamjeni dotrajale ograde ljetnog kina i izolatorski radovi u kućici gdje je smješten kino projektor.

Načelnik je za 15. travanj najavio zatvaranje prometa na Rivi i početak naplate parkiranja kod benzinske postaje.

Načelnik je kazao da Elektro Dalmacija izvodi radove na zamjeni dalekovoda od ulice Novi put do ulice Uz Potok. Provodi se podzemno kabliranje, a dovršetak radova se očekuje za desetak dana.

Obrt „Bilić“ će početkom travnja započeti sa radovima na izgradnji potpornog zida na dijelu ceste Sv. Lucija u dužini od cca 40 metara. Planira se i ugradnja kanala oborinskih voda i javne rasvjete do novog groblja.

Načelnik je kazao da još nisu ishođene potrebne suglasnosti za Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom. Također je rekao da će se žurno nakon pribave potrebnih suglasnosti pristupiti raspisivanju javnog natječaja za korištenje pomorskog dobra i izboru korisnika pomorskog dobra.

Načelnik je rekao da je izvršena prijava gradilišta nove zgrade općine. Za početak travanja je najavio početak radova na stabilizaciji objekta, na pojačavanju temeljnih stopa odnosno konstrukcije objekta. Nakon ljetne stanke na jesen se planira daljnja izgradnja.

Načelnik je najavio početak pregovora sa Vodovodom Brač i Općinom Nerežišća o korištenju magistralne vodovodne cijevi za Murvicu, a koju je u cijelosti platila Općina Bol. Naime, Vodovod Brač planira produženje vodovodne cijevi od Murvice prema Veloj Hvarskoj. Načelnik je kazao da će od Općine Nerežišća tražiti povrat dijela uloženih sredstava.

U tijeku je postupak javne nabave za izradu glavnog projekta maritimnog dijela lukobrana luke na Račiću. Ostali dijelovi luke su već projektirani te se uskoro očekuje ishođenje građevinske dozvole, a za jesen je najavljen početak gradnje luke na Račiću. Lučka uprava je nositelj cjelokupnog projekta izgradnje luke na Bolu.

Načelnik je kazao da je došlo do odgode početka izgradnje hotela za sezonce u Podborju. Naime, prema njegovim najnovijim saznanjima iza turističke sezone počinje I. faza izgradnje hotela za sezonce. Projekt izgradnje hotela Borak je za sada na čekanju.

Načelnik je najavio novog brodara u akvatoriju srednjodalmatinskih otoka. Novim brzim katamaranom od 80 sjedećih mjesta planira se povezati otoke i splitski aerodrom.

U pripremi je izrada projekta Sportske dvorane na Poljani.

Za jesen je načelnik najavio gradnju novog groblja.

Također je kazao da će do ljeta na Vidovoj gori biti osigurana minimalna ugostiteljska ponuda.

Uređen je prostor Glazbene škole na Loži. Načelnik je upoznao nazočne da su u tijeku radovi i na uređenju susjedne prostorije na Loži. Ta prostorija će služiti kao novi ured Lučke kapetanija i kao ured za službenike Državne geodetske uprave koji će provoditi postupak nove geodetske izmjere.

Načelnik je rekao da se Ante Kraljević još nije očitovao o prijedlogu Općine Bol za kupnju suvlasničkog dijela čest. zem. 124/1 k.o. Bol, odnosno dijela kompleksa „Doma kulture“.

Načelnik je također kazao da je Marija Filipančić prihvatila ponudu Općine Bol, te da je stoga u točki 11. Dnevnog reda predloženo donošenje Odluke o kupnji nekretnine i to dijela vrta u teatrinu Dva ferala.

Načelnik je zahvalio DVD-u, Grabovom ratu i malobrojnim građanima koji su sudjelovali u čišćenju šumice od mora prema Koštilu. Načelnik je kazao da ovu akciju treba nastaviti i u narednom periodu.

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

Milan Škrbić je pitao načelnik hoće li Grad Zagreb i TZO Hrvatske sudjelovati u financiranju teniskog turnira na Bolu.

Načelnik je kazao da su on i Feliks Lukas održali sastanak sa gradonačelnikom Bandićem i predstavnicima TZ Grada Zagreba te da su im oni obećali sponzoriranje teniskog turnira.

Milan Škrbić je predložio održavanje sjednice Odbora za hortikulturu, te žurno utvrđivanje stanja stabala na području Općine Bol.

Načelnik je podržao ovaj prijedlog.

Milan Škrbić je zatražio informaciju o rentabilnosti poslovanja kafića u zgradi Doma kulture.

Načelnik je kazao da kafić u Domu kulture ne može biti ekonomski isplativ, te da je on svojevrstan poklon Općine Bol građanima Bola.

I Mirko Perić je potvrdio navode načelnika i kazao da kafić radi za dobrobit građana.

Tonči Kukoč je izrazio zabrinutost dinamikom izvođenja radova na izgradnji trga kod caffe bara Marinero. Naime, kašnjenje radova bi negativno utjecalo na njegovo poslovanje.

Tonči Kukoč je naglasio da je prilikom uređenja ulice znatno oštećena murva kod njegovog kafića te će upoznati javnost ukoliko se murva, osuši.

Tonči Kukoč je pitao načelnika o svrhovitosti njegova puta na sajam turizma u Berlin.

Načelnik je rekao da je direktor TZ Hrvatske Kristijan Staničić osobito naglasio važnost i promotivnih aktivnosti na njemačkom tržištu, te da je većina čelnika općina i gradova na području SDŽ-a nazočilo Berlinskom sajmu.

Tonči Buljan je predložio ugradnju rampi za dječja kolica kod trga Studenac i iznad naselja Blato.

Tonči Buljan je inzistirao na minimalnom uređenju prostora i pružanju usluge u Domu na Vidovoj gori.

Načelnik se složio da mora biti minimalnog servisa na Vidovoj gori.

Tonči Kukoč je kazao da je nužna zamjena kanalizacijske cijevi iz srednjoškolskog kabineta za praktičnu nastavu kod Marinera.

Ravnateljica Srednje škole Sani Bodlović je kazala da će obići teren i da će poduzeti potrebne radnje.

Katarina Marčić je kazala da vijećnici nemaju dovoljno vremena za upoznavanje sa materijalima za sjednicu, te je predložila da se materijali vijećnicima dostavljaju ranije.

Katarina Marčić je zatražila informaciju o radovima na „Balauštri“.

Načelnik je kazao da investitor „Balauštru“ vraća u prvobitno stanje, sukladno nalogu Općine Bol.

Katarina Marčić je pitala direktora KJP Mirka Perića da li Grabov rat ima kakvih nepodmirenih potraživanja od Općine Bol.

Mirko Perić je kazao da između Općine Bol i Grabovog rata nema spornih potraživanja, te da se sva dugovanja plaćaju u zakonskim okvirima.

Nataša Paleka Jakšić je pitala koliko puta će se organizirati „sailing week“ u bolskoj luci.

Mirko Perić je kazao da će se „sailing week“, prema njegovim dosadašnjim saznanjima, kao i lani održavati dva puta tjedno.

Također je istaknuo da broj i termin tih događanja određuje Lučka uprava SDŽ, dok je je KJP Grabov rat samo servis priveza i odvezivanja plovila.

Nataša Paleka Jakšić je pitala da li naš Dječji vrtić može organizirati dvosmjenski rad vrtića.

Načelnik je kazao da bi najprije trebalo organizirati anketu među roditeljima o interesu za taj način rada vrtića, a tek nakon toga ispitati mogućnost takve organizacije rada.

Marjan Marjanović je upozorio loše stanje Hotela Vidovica, odnosno na opasnost za pješake od loših škura i sl.

Načelnik je rekao da će uputiti dopis vlasniku i zatražiti sanaciju objekta.

Marjan Marjanović je upozorio da se kondenzacijska voda iz klimatizacijskih uređaja u kinu razlijeva po fasadi kina.

Načelnik je kazao da će se uskoro pristupiti sanaciji sjeverne strane zgrade kina i da će se tada riješiti i taj problem razlijevanja kondenzacijske vode.

Marjan Marjanović je upozorio na loše stanje rampe za invalide na ulazu na Šetnicu.

Načelnik je rekao da će se taj prostor uskoro urediti.

Marjan Marjanović je predložio uređenje ploča i rukohvata kod plaže na Benačici.

Također je predložio postavljanje skulpture Čovjek i tovar Ivice Jakšića – Puka kod Vidovice, nakon uređenja Trga kod Osnovne škole.

Načelnik je kazao da se na tom predjelu predviđa postavljanje podesta za skulpturu, te da će se kasnije odrediti koja će skulptura biti postavljena.

Marjan Marjanović je zatražio pojašnjenje o financijskim prijeporima Vodovoda Brač i Općine Bol, vezano uz izgradnju vodovoda od Murvice do Vele Hvarske.

Načelnik je kazao da je Općina Bol platila preko 6 milijuna kuna za dovođenje vodovodne cijevi do Murvice, dok sada neki očekuju da Općina Bol bez naknade dopusti produženje te cijevi do Vele Hvarske.

Tonči Buljan je upozorio na potrebu sanacije oštećenja na Vidikovcu.

Načelnik je rekao da su nadležni upozoreni na oštećenja Vidikovaca, međutim još nitko nije reagirao.

Katarina Marčić je pitala kada će biti dovršeni radovi na rekonstrukciji potkrovlja Dječjeg vrtića. Također je pitala da li će nakon uređenja potkrovlja u vrtić biti primljena sva neupisana djeca.

Načelnik je kazao da će radovi na uređenju potkrovlja biti dovršeni za oko petnaestak dana, a o novim upisima djece će zatražiti informacije od ravnateljice vrtića.

Ivica Šćepanović je pitao koliko će odgoda planirane gradnje hotela, odnosno smanjenje planiranih prihoda od komunalnog doprinosa utjecati na realizaciju planiranih projekta u 2019. godini.

Načelnik je rekao da još nema projekcije o mogućem umanjenju proračuna, ali je istaknuo da će se započeti projekti realizirati. Do turističke sezone vijećnicima planira predložiti rebalans proračuna jer je očito da se prihodi od komunalnog doprinosa neće ostvariti u planiranom iznosu.

DNEVNI RED:

POD 1)

Zoran Marinelić predstavnik tvrtke Michieli Tomić d.o.o. iz Gornjeg Humca koja je koncesionar odvoza komunalnog otpada sa područja općine Bol je vijećnicima izložio prijedlog cjenika prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada za općinu Bol.

Predlaže se cjenik usklađen sa odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom.

Sukladno navedenim propisima davatelj usluge dužan je obračunati cijenu javne usluge na način kojim se osigurava primjena načela „onečišćivač plaća“, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja te usluge.

Davatelj usluge dužan je korisniku usluge obračunavati cijenu javne usluge razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju, pri čemu je kriterij količina otpada u obračunskom razdoblju masa predanog otpada ili volumen spremnika otpada i broj pražnjenja spremnika.

Predlaže se cijena od 74,58 kuna za minimalnu javnu uslugu posude od 120 litara, koja obuhvaća dva odvoza mjesečno, dok se svaki dodatni odvoz posebno naplaćuje u iznosu 6,78 kuna.

Mjesečna cijena usluge vrijedi i za stalne korisnike usluge i za sezonske korisnike.

Predlagač smatra da je predložena cijena ekonomski opravdana te da motivira korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na što veće odvajanje korisnog otpada koje se ne naplaćuje.

Zoran Marinelić je upoznao nazočne sa organizacijskim problemima u sustavu zbrinjavanja otpada na županijskoj i državnoj razini.

Istaknuo je da još nije zaživio regionalni centar za zbrinjavanje otpada.

Ministarstvo zaštite okoliša nije raspisalo natječaj za sufinanciranje nabavke novih kanti.

Tvrtka Micheli Tomić je jedna od rijetkih u Hrvatskoj koja već vrši sortiranje otpada. Ponekad odvoz sortiranog otpada u otkupne centre po Hrvatskoj ne pokriva same troškove prijevoza otpada.

Tvrtka Micheli Tomić planira gradnju bioplinskog postrojenja za obradu biorazgradivog otpada. Od tog otpada se planira proizvodnja organskog gnojiva i peleta.

Na bio otpad otpada 40 % otpada i njegovom preradom bi se znatno uštedilo na prijevozu otpada u regionalni centar u Lećevicu.

Odredbama članka 30. stavak 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom je propisano da suglasnost na cjenik daje izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno u našem slučaju načelnik općine Bol.

Načelnik je pozvao vijećnike da se i oni očituju o predloženom cjeniku kako bi se donijela što kvalitetnija odluka i što povoljnija odluka za mještane Bola.

Ivica Šćepanović je zahvalio predstavniku tvrtke Michieli Tomić na dosadašnjem urednom izvršavanju posla odvoza komunalnog otpada. Također je pitao koliko će u konačnici za građane poskupjeti cijena odvoza komunalnog otpada.

Zoran Marinelić smatra da će cijena biti manja za većinu stalnih korisnika usluge, ali da će povećati cijena odvoza otpada za vikendaše, jer se uvodi cjelogodišnji paušal.

Načelnik smatra da će cijena korisnicima u konačnici biti viša nego do sada, te se on zbog toga i želi konzultirati sa vijećnicima o prijedlogu cjenika.

Ivica Šćepanović je pitao kada će kante biti čipirane i kada će početi primjena novog cjenika.

Načelnik je rekao da je ciljani termin implementacije novog cjenika 1. svibnja ove godine.

Katarina Marčić je konstatirala da ćemo imati skuplju i slabiju uslugu, te da ćemo dio otpada sami morati odvajati i odvoziti na zelene otoke.

Zoran Marinelić je kazao da će građani imati samo jednu kantu za miješani komunalni otpad, a da će ostale vrste otpada morati sami odvoziti na zelene otoke. Smatra da usluga odvoza otpada za većinu korisnika neće poskupjeti.

Katarina Marčić je pitala hoće li općina i dalje plaćati naknadu za odvoz glomaznog otpada sa reciklažnog dvorišta.

Zoran Marinelić je rekao da općina više neće plaćati odvoz glomaznog otpada sa reciklažnog dvorišta već će se taj iznos ukalkulirati u cijenu odvoza komunalnog otpada svim korisnicima.

Katarina Marčić je pitala kakva će biti cijena odvoza otpada za hotele.

Zoran Marinelić je kazao da će cijena ostati na dosadašnjoj razini, odnosno da će se naplaćivati po broju noćenja i da će se sa hotelijerima zaključivati posebni ugovori.

Katarina Marčić je pitala kako će se organizirati odvoz otpada iz hotela.

Zoran Marinelić je kazao da će se vršiti svakodnevni odvoz otpada iz hotela.

Katarina Marčić je pitala postoji li mogućnost smanjenja cijene odvoza otpada u budućnosti.

Zoran Marinelić nije isključio tu mogućnost.

Ivica Šćepanović je rekao da građane treba dodatno educirati o odvajanju otpada, što će im u konačnici dodatno smanjiti iznos računa za odvoz otpada.

Načelnik je kazao da je u pripremi brošura kojom će se građani educirati o pitanjima prikupljanja i odvajanja otpada.

Vijećnici Tonči Kukoč, Nataša Paleka Jakšić i Sani Bodlović su upoznali nazočne sa svojim konkretnim problemima koji će nastati zbog novog sustava odvoza otpada.

Tonči Buljan je kazao da je do sada Bol u sezoni do 9.00 sati ujutro bio čist i uredan, te je pitao koncesionara hoće li to i u budućnosti biti slučaj.

Zoran Marinelić je kazao da će Bol i dalje biti jednako uredan, jer će sustav odvoza otpada i dalje uredno funkcionirati.

Tonči Buljan je pitao hoće li Boljani plaćati najveću cijenu odvoza otpada na otoku.

Zoran Marinelić je kazao da je tvrtki Michieli Tomić najveći trošak odvoz komunalnog i glomaznog otpada iz Bola, te će stoga i cijena javne usluge na Bolu biti najviša na otoku.

Tonči Buljan je upozorio na onečišćenje okoliša na predjelu Velo polje, gdje iz kontejnera sa reciklažnog dvorišta lete brojne vrećice i drugi lakši otpad. Predlaže ugradnju mreža koje bi spriječile onečišćenje okoliša.

Zoran Marinelić je prihvatio ovaj prijedlog.

Pročelnik Stipe Karmelić smatra da će se prihvaćanjem predloženog cjenika računi građana povećati od 80 do 100 %.

Zoran Marinelić smatra da je procjena pročelnika nerealna.

POD 2)

Matko Baković je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Bol.

Predložena odluka je usklađena sa odredaba novog Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Provedeno je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću te nije bilo primjedbi, sugestija ili komentara na odredbe nacrta odluke.

Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Bol utvrđuju se komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture i komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području Općine Bol, utvrđuju se komunalne djelatnost od lokalnog značenja, način povjeravanja i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti, te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Bol.

Komunalne djelatnosti na području Općine Bol može obavljati trgovačko društvo u su/vlasništvu Općine Bol, pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji te pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti.

Predloženom odlukom Trgovačkom društvu Grabov rat d.o.o. iz Bola, Uz Pjacu 2, koje je u vlasništvu Općine Bol, povjerava se obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti i uslužnih komunalnih djelatnosti: održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, održavanje javnih zelenih površina, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje groblja i krematorija, održavanje čistoće javnih površina, održavanje javne rasvjete, usluga ukopa pokojnika i usluga parkiranja na uređenim javnim površinama.

Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji mogu obavljati na području Općine Bol komunalnu djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova.

Pravne ili fizičke osobe, na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, mogu obavljati na području Općine Bol sljedeće komunalne djelatnosti: dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija te veterinarsko-higijeničarske poslove.

Odluka o komunalnim djelatnostima na području općine Bol donesena je sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 3)

Predsjednik vijeća Matko Baković je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o izmjenama i dopunama odluke o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području općine Bol.

Naime, u članku 2. dodaju se nove točke 55., 56., 57., 58. i 59. kojima se predviđa da i općinsko komunalno poduzeće Grabov rat plaća naknadu za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru.

Tako se u točki 55. predviđa da koncesionar iznajmljivanja suncobrana i ležaljki na pomorskom dobru plaća naknadu za komunalnu infrastrukturu u iznosu od 100,00 kuna za jedan artikl godišnje.

U točki 56. se predviđa da montažni objekt do 12 m2 za prodaju alkoholnih i bezalkoholnih pića, beach bar 1, u šumici na plaži Zlatni rat, na čest. zem. 744/1 k.o. Bol plaća naknadu za komunalnu infrastrukturu u iznosu od 15.000,00 kuna godišnje.

U točki 57. se predviđa da montažni objekt do 12 m2 za prodaju alkoholnih i bezalkoholnih pića, beach bar 1 A, u šumici na plaži Zlatni rat, na čest. zem. 744/1 k.o. Bol plaća naknadu za komunalnu infrastrukturu u iznosu od 15.000,00 kuna godišnje.

U točki 58. se predviđa da montažni objekt do 12 m2 za prodaju sladoleda i slastica, u šumici na plaži Zlatni rat, na čest. zem. 744/1 k.o. Bol plaća naknadu za komunalnu infrastrukturu u iznosu od 15.000,00 kuna godišnje.

U točki 59. se predviđa da dva montažna objekta do 12 m2 za prodaju alkoholnih i bezalkoholnih pića, beach bar 2, sa štekatom od maksimalno 250 m2 koji se naplaćuje po 600,00 kn/m2, u šumici na plaži Zlatni rat, na čest. zem. 744/1 k.o. Bol plaća naknadu za komunalnu infrastrukturu u iznosu od 30.000,00 kuna godišnje.

Sve ostale odredbe o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području općine Bol ostaju na prošlogodišnjoj razini.

Načelnik je kazao da je smisao ovog prijedloga izjednačavanje KJP Grabov rat sa ostalim gospodarskim subjektima korisnicima pomorskog dobra. Načelnik smatra da predložene cijene neće negativno utjecati na poslovanje općinske tvrtke.

Katarina Marčić je pitala kako direktor Grabovog rata gleda na ovaj prijedlog.

Mirko Perić je kazao da je poslovanje tvrtke stabilno, te da će tvrtka izvršiti sve zadane obveze.

Ivica Šćepanović je pitao hoće li djelatnici Grabovog rata svaki dan kupiti ležaljke sa plaže i postavljati ih na zahtjev korisnika.

Mirko Perić je rekao da će se, kao i do sada, ležaljke stalno držati na dijelu plaže.

Tonči Buljan smatra da predložene cijene nisu sporne, ali spornim smatra radno vrijeme plaže. Naime, on smatra da plaža mora imati uslugu od početka turističke sezone te da mora imati propisano radno vrijeme pružatelja usluga na plaži. Također smatra da općina mora tražiti dodatna sredstva osiguranja kojim će se osigurati plaćanje naknada za korištenje pomorskog dobra.

Sani Bodlović smatra da je ovo predloženo višestruko povećanje cijena za KJP Grabov rat neopravdano, te da nije uobičajeno ovakvo naglo povećanje naknada.

Načelnik smatra da predložene naknade neće predstavljati veliko financijsko opterećenje za općinsko komunalno poduzeće.

Mirko Perić je kazao uvođenje predložene naknade neće posebno opteretiti poslovanje Grabovog rata te je istaknuo da ionako proračun Općine Bol i proračun Grabovog rata predstavljaju „jedan džep“.

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području općine Bol donesena je sa 6 glasova ZA i 4 glasa PROTIV, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 4)

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je vijećnicima obrazložio prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o korištenju javnih površina na području općine Bol.

Predlaže se izmjena članka 6. postojeće odluke na način da se ispred prodavaonice, osim reklame, ne može izložiti roba.

Do sada važeća odredba članka 6. Odluke o korištenju javnih površina na području općine Bol glasi:

„Površine ispred prodavaonica su površine na pročelju zgrade ili uz pročelje zgrade na kojem se nalazi ulaz u samu prodavaonicu, i dio nogostupa koji se može zauzeti samo u dužini unutrašnjeg poslovnog prostora.

Na površini ispred prodavaonica se mogu postaviti samo stalci za prodaju razglednica, suvenira, rukotvorina, bižuterije i drugih sitnih ukrasa, te za izlaganje male količine robe koja se prodaje u prodavaonici.

Površina ispred prodavaonice u ulicama Vladimira Nazora i Ante Radića može se koristiti na način da izložena roba može biti na javnoj površini u maksimalnoj širini od 50 cm udaljena od zida zgrade, te se ova površina naplaćuje prema povlaštenoj tarifi. Ukoliko se koristi javna površina u širini većoj od 50 cm od zida zgrade onda se ova nova površina naplaćuje po posebnoj naknadi.

Površina ispred prodavaonice u ulicama Vladimira Nazora i Ante Radića se može koristit za izlaganje robe  uz prethodni uvjet da se mora ostaviti slobodno najmanje 1,5 metra širine pješačkog prolaza ili trotoara računajući okomito na fasadu zgrade.

Na ostalom području općine Bol javna površina ispred prodavaonice se može koristiti na način da izložena roba može biti na javnoj površini u maksimalnoj širini od 50 cm udaljena od zida zgrade, te se ova površina naplaćuje prema povlaštenoj tarifi.

Na javnoj površini ispred prodavaonice je zabranjeno odlaganje ambalaže i izlagati ili prodavati poljoprivredne i druge prehrambene proizvode.“

Načelnik je kazao da je ovaj prijedlog rezultat višegodišnjih rasprava o ovoj temi, te da je intencija zabrana izlaganja robe na javnom prostoru. Općini nije cilj skupa naplata kaznenih odredbi već uvođenje reda u prostoru.

Tonči Kukoč je kazao da je protiv ove inicijative jer smatra da svugdje po svijetu možete šetati i gledati izloge.

Ivica Šćepanović je upozorio i na katastrofalan način korištenja javne površine na Bilinoj kući. Iznajmljivanje vozila na toj lokaciji je dovelo do oštećenja rampe, oštećenja kamenog opločenja te predstavlja sigurnosnu prijetnju.

Načelnik je kazao da će se uvođenjem novih kioska na Šetnici zabraniti izlaganje robe izvan kioska te time doprinijeti uvođenju reda na javnim površinama.

Tonči Buljan je podržao uvođenje reda na javnim površinama.

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o korištenju javnih površina na području općine Bol donesena je sa 7 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 5)

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je vijećnicima dao uvodno obrazloženje odluke izmjenama i dopunama o naknadama za korištenje javnih površina na području općine Bol.

U članku 2. u alineji 17. tablice predlaže se naknada za površinu ispred prodavaonice u iznosu od 15.000,00 kuna/m2, ako se ne poštuje eventualna odredba iz članka 6. Odluke o korištenju javnih površina.

Sve ostale odredbe o naknadama za korištenje javnih površina na području općine Bol ostaju na prošlogodišnjoj razini.

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o naknadama za korištenje javnih površina na području općine Bol donesena je sa 6 glasova ZA, 1 glas PROTIV i 3 SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 6)

Predsjednik vijeća Matko Baković je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu vijeća općine Bol.

Naime, predlaže se izmjena članka 88. Poslovnika kojim se regulira način usvajanja zapisnika sa sjednica općinskog vijeća.

Tako se predlaže da se u članku 88. stavci 3., 4. i 5. Poslovnika mijenjaju i glase:

„Nakon glasovanja o pristiglim primjedbama, zapisnik se prima na znanje.

Ako nema primjedbi na zapisnik, zapisnik se prima na znanje bez glasovanja.

Zapisnik potpisuje Predsjednik vijeća i zapisničar.“

Time se izbjegava postupak glasovanja o zapisniku koji je je ranije bio predviđen.

Predsjednik Odbora Milan Škrbić je kazao da su članovi Odbora za Statut i Poslovnik jednoglasno utvrdili ovaj prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općine Bol.

Također je kazao da su članovi Odbora podržali prijedlog Tonča Buljana da se nacrt zapisnika, odmah nakon njegove izrade i potvrde od strane predsjednika općinskog vijeća, dostavi emailom vijećnicima na uvid.

Tonči Buljan je nadopunio svoj prijedlog na način da predlaže da se nacrt zapisnika, odmah nakon njegove izrade i potvrde od strane predsjednika općinskog vijeća, dostavi emailom vijećnicima na uvid, a nakon 48 sati od dostave vijećnicima i javno objavi na stranicama Općine Bol. Vijećnici bi u tom roku od 48 sati bili dužni uputiti pisane primjedbe na zapisnik.

Vijećnici su podržali prijedlog Tonča Buljana.

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu vijeća općine Bol donesena je sa 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 7)

Matko Baković je upoznao nazočne sa prijedlogom odluke o određivanju imena ulice na području Općine Bol.

Predloženom odlukom se ulici u naselju Bol koja na istoku počinje od mjesta gdje se spajaju ulica Vladimira Nazora i Bračka cesta (početak šetnice), te se pruža prema zapadu u dužini od oko 2.900 metara, a završava na križanju sa županijskom cestom ŽC 6191, sa okolnim pripadajućim zemljištem, određuje se ime „Put Zlatnog rata“.

Označavanje imena ulice izvršit će se na ulici odgovarajućim obilježjima.

Predložena odluka o određivanju imena ulice na području Općine Bol donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 8)

Matko Baković je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o određivanju imena ulice na području Općine Bol.

Predloženom odlukom se ulici koja spaja naselje Bol i naselje Murvica, u naravi predstavlja dio županijske ceste ŽC 6191, a na istoku počinje od kružnog toka na državnoj cesti DC 115 (ulica Bračka cesta) te se pruža prema zapadu u dužini od oko 4.500 metara, i završava na početku naselja Murvica, sa okolnim pripadajućim zemljištem, određuje se ime „Put Murvice“.

Označavanje imena ulice izvršit će se na ulici odgovarajućim obilježjima.

Predložena odluka o određivanju imena ulice na području Općine Bol donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 9)

Predsjednik vijeća Matko Baković je dao uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Bol.

U članku 2. stavak 1. Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 06/2012 i 10/2018) iza točke 72. dodaju se slijedeća točka:

73. Put Murvice

Načelnik je kazao da će Općina Bol građanima snositi trošak promjene osobnih iskaznica nastalih zbog promjene naziva ulica.

Predložena odluka o izmjenama i dopunama odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Bol donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 10)

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je vijećnicima obrazložio prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu.

Predloženim izmjenama i dopunama preciziraju se uvjeti za ostvarivanje popusta te se predviđa uvođenje popusta za gradnju druge nekretnine.

Tako se u članku 7. točka 3. Odluke o komunalnom doprinosu predviđa da:

Ukoliko je na istoj građevnoj parceli više fizičkih osoba u svojstvu investitora, onda osoba koja ispunjava uvjete iz članka 7. Odluke ima pravo na oslobađanje od dijela plaćanja komunalnog doprinosa prema uvjetima iz članka 10. Odluke, za svoj suvlasnički dio.

U članku 9. odluke o komunalnom doprinosu se predviđa da:

Fizička osoba iz članka 7. Odluke može samo jednom iskoristiti pravo na oslobađanje od dijela plaćanja komunalnog doprinosa prema uvjetima iz članka 10. Odluke.

Ukoliko fizička osoba iz članka 7. Odluke već ima riješeno stambeno pitanje, za drugu nekretninu koju gradi ima pravo na 35 % popusta na ukupni iznos komunalnog doprinosa, obračunatom prema uvjetima iz članka 4. Odluke.

Za treću i svaku iduću nekretninu se ne odobrava nikakav popust.

Predložena odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu donesena je sa 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

Vijećnik Tomi Fabijanović je u 22.30 sati napustio sjednicu općinskog vijeća.

Utvrđuje se da je sjednici nazočno 9 vijećnika.

POD 11)

Predsjednik vijeća Matko Baković je dao uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o kupnji nekretnine.

Predloženom odlukom predviđa se da Općina Bol, radi uređenja zgrade Doma kulture, kupi nekretninu čest. zem. 123/1, Z.U. 1158, k.o. Bol, vrtal – zemljište bez zgrade, površine 166 m2, za 1/2 idealnog dijela, u suvlasništvu Marije Šimunović iz Zagreba.

Cijena suvlasničkog dijela nekretnine, sukladno procjeni sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina ovlaštenog inženjera građevinarstva Remija Vukovića, utvrđuje se u iznosu od 179.450,00 kuna.

Odlukom se predviđa da će Općina Bol navedeni iznos platiti u dva jednaka obroka i to: 1. obrok u u iznosu od 89.725,00 kuna do 1. kolovoza 2019. godine, a drugi obrok u iznosu od 89.725,00 kuna najkasnije do 1. travnja 2020. godine.

Prava i obveze između prodavatelja i Općine Bol, kao kupca regulirat će se ugovorom, za čije se sklapanje ovlašćuje zakonski zastupnik Općine Bol.

Predložena odluka o kupnji nekretnine donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 12)

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je vijećnicima dao uvodno obrazloženje odluke izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika.

Naime, odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 28/10 plaća pročelnika upravnog odjela ili službe, bez uvećanja za radni staž, ne smije se odrediti u iznosu većem od umnoška osnovice i koeficijenta za obračun plaće župana, gradonačelnika ili općinskog načelnika koji svoju dužnost obnaša profesionalno u istoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Budući da je plaća pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, zbog povećanja osnovice plaće, prešla zakonom dopuštenu visinu, predlaže se smanjenje koeficijenta pročelnika sa dosadašnjih 4,5 na koeficijent od 4,4.

Vijećnici su sa 7 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donijeli odluku o izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika, a ista će biti objavljena u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 13)

– Udruga za bolji Bol predlaže otvaranje azila za mačke na privatnoj parceli na području Pakline. Od općine traže financijsku potporu u realizaciji ovog projekta te sudjelovanje komunalnog redara u nadzoru nad radom skloništa za mačke.

Vijećnici su zaključili da Općina Bol organizacijski neće sudjelovati u otvaranju azila za mačke na području općine, ali da općina može financijski pomoći u realizaciji ovog projekta.

Pozvali su inicijatore da obave dodatne razgovore sa načelnikom Općine Bol, te da istaknu konkretne financijske zahtjeve.

– Travezo d.o.o. od općine Bol traži suglasnost za obavljanje djelatnosti u prostoru na adresi Put Zlatnog rata. Objekt ima rješenje o izvedenom stanju te je ozakonjen kao pomoćna zgrada – garaža. U prostoru bi se pružale jednostavne brze usluge pripremanja hrane i pića.

Vijećnici su donijeli zaključak o izdavanju suglasnosti za obavljanje djelatnosti u prostoru na adresi Put Zlatnog rata, uz uvjet da se plati razlika komunalnog doprinosa za legalizaciju poslovnog prostora.

POD 14)

Bol Luxury bar j.d.o.o. je uputio molbu da mu se smanji naknada za komunalnu infrastrukturu za pružanje usluge caffe bara na punti Borak.

Bol Luxury bar j.d.o.o. je prvotno zadužen za 30.000,00 kn, a naknadno još za 68.000,00 kn zbog ekstra korištenja 170 m2 terase ispred caffe bara.

U zamolbi se navodi da je tvrtka Bol Luxury bar:

– tek u lipnju 2018. godine dobila koncesijsko odobrenje za korištenje pomorskog dobra,

– uložila 148.000,00 kuna za uređenje plaže i okoliša,

– minimalne tehničke uvjete dobila tek 06. kolovoza 2018. godine, a da je tek nakon toga ukopčana struja od strane nadležnog komunalnog društva,

– nije napravila terasu niti štekat nego su postavljeni stolovi i stolci direktno na žalo, kako bi se i trećim osobama omogućilo korištenje ostatka pomorskog dobra.

Zbog tih okolnosti traže smanjenje naknade za komunalnu infrastrukturu za 2018. godinu.

Vijećnici su donijeli zaključak o smanjenju naknade za komunalnu infrastrukturu za pružanje usluge caffe bara na punti Borak u iznosu od 50 % ukupno ispostavljanog računa, odnosno ispostavljeni računi se umanjuju za 49.000,00 kuna.

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14, 1/15 i 1/19) čuva u uredu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

Sjednica je završila u 23.00 sata

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content