Zapisnik sa 2. sjednice vijeća 2018

Zapisnik sa 2. sjednice vijeća 2018
30. travnja, 2018. u 8:10:02

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/18-01/29

Ur. broj: 2104/02-18-02/01

Bol, 04 . travnja 2018. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14, 1/15 i 1/18), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 2/2018 sjednice općinskog Vijeća održane dana 03. travnja 2018. godine, sa početkom u 19.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Matko Baković (predsjednik vijeća), Tomi Fabijanović, Sani Bodlović (prva potpredsjednica vijeća), Mate Petrić, Marjan Marjanović, Milan Škrbić, Katarina Marčić, Ivica Šćepanović, Tonči Buljan, Nataša Paleka Jakšić (druga potpredsjednica vijeća), Tonči Kukoč Bager.

Izočni: – .

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Jakov Okmažić – zamjenik načelnika Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur.- zapisničar, Katarina Martinić-računovodstvena referentica, Joško Egekher i Roni Marinković- predstavnici medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11 vijećnika.

B) Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je predložio nadopunu Dnevnog reda. Predložio je da se Dnevni red nadopuni točkom 10. koja bi glasila: Rasprava i donošenje odluke o zamjeni nekretnine.

Vijećnik Ivica Šćepanović je također predložio nadopunu Dnevnog reda.

Predložio je da se Dnevni red nadopuni točkama 11. i 12. koje bi glasile:

11. Rasprava i donošenje odluke o zamolbi Mije Mijića

12. Rasprava o ugradnji kamenog stepeništa od crkvice Sv. Ante do zgrade Turističke zajednice.

Načelnik je kazao da se je općinsko vijeće o prijedlogu Mije Mijića raspravljalo prije par godina.

Naime, Mijo Mijić je od općinskog vijeća tražio suglasnost da mu se omogući rekonstrukcija zgrade ( čest. zgr. 321/4 i 322/3 k.o. Bol) na način da Vam se prethodno omogući kupnja cca 10 m2 i korištenje cca 17 m2 terase iznad prostora čekaonice-biljetarnice koja je vezana za zgradu kina (čest. zgr. 321/1). Zauzvrat je ponudio rekonstruirati zgradu čekaonice-biljetarnice sukladno projektu i troškovniku koji izradi Općina Bol.

Vijećnici su tada, u načelu, podržali ovu zamolbu te su ovlastili općinskog načelnika da nastavi pregovore sa kako bi se realizirao projekt rekonstrukcije čekaonice-biljetarnice i kako bi se udovoljilo zamolbi gospodina Mijića.

Međutim, načelnik je istaknuo da daljnji prijedlozi i projekti dostavljani od strane g. Mijića nisu bili u skladu sa ranije postignutim dogovorima, odnosno smatra da se forsiraju rješenja koja nisu ranije dogovorena.

Matko Baković je predložio da se razgovor o ovom problemu odgodi za iduću sjednicu općinskog vijeća, kada će se pripremiti cjelovita dokumentacija o predmetu.

Mate Petrić smatra da udovoljavanje zamolbi g. Mijića nije dobro za općinu, te da ne treba nikome ustupati posjed iznad biljetarnice. Smatra da se taj predmet treba vratiti na početak, odnosno da treba dozvoliti gradnju koja je u skladu sa važećim PPU-om bez ikakvih dodatnih ustupaka.

Ivica Šćepanović smatra da na zamolbu treba što prije i kvalitetno odgovoriti, ne ulazeći trenutno u sam meritum zamolbe.

Matko Baković je predložio, a vijećnici prihvatili, da se razgovor o ovoj predloženoj točki Dnevnog reda odgodi za iduću sjednicu općinskog vijeća.

Katarina Marčić je izrazila nezadovoljstvo da se učestalo donose odluke o nadopunama Dnevnog reda, odnosno da vijećnici moraju razgovarati i donositi odluke o stvarima sa kojima nisu pravodobno upoznati.

Zbog toga je zatražila pravno tumačenje Statuta i Poslovnika Općine Bol, a vezano uz nadopune Dnevnog reda.

Matko Baković je kazao da su nadopune Dnevnog reda više izuzetak, a ne pravilo.

Tonči Kukoč je pitao zbog čega zamolba Ante Karninčića nije uvrštena na Dnevni red vijeća.

Matko Baković je odgovorio da je Ante Karninčić uputio zamolbu prošlom sazivu vijeća, te da bi trebao uputiti novi zahtjev da bi se o njemu ponovno raspravljalo.

Matko Baković smatra da se o predloženoj točki 12. Dnevnog reda, odnosno o ugradnji kamenog stepeništa od crkvice Sv. Ante do zgrade Turističke zajednice treba govoriti u sklopu vijećničkih pitanja, a ne kao o posebnoj točki Dnevnog reda.

Prijedlog Ivice Šćepanovića da se rasprava o ugradnji kamenog stepeništa od crkvice Sv. Ante do zgrade Turističke zajednice održi u sklopu posebne točke Dnevnog reda je podržalo 5 vijećnika.

Dakle, prijedlog Ivice Šćepanovića za nadopunom Dnevnog reda nije prihvaćen.

Dnevni red, nadopunjen točkom 10., je prihvaćen sa 6 glasova ZA, 3 glasa protiv i 3 SUZDRŽANA glasa, te glasi:

  1. Rasprava i donošenje odluke o završnom računu proračuna općine Bol za 2017. godinu: financijski izvještaj prihoda i rashoda, bilješke uz financijsko izvješće, dugovanja i potraživanja, popis sudskih sporova.
  2. Rasprava o izvješću o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini.
  3. Rasprava o izvješću o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture u 2017. godine.
  4. Rasprava i donošenje odluke o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području općine Bol.
  5. Rasprava i donošenje odluke o kratkoročnom zaduženju općine Bol (kredit).
  6. Rasprava i donošenje odluke o izmjeni i dopuni odluke o zabrani izvođenja radova za 2018. godini
  7. Rasprava i donošenje odluke o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima općine Bol.
  8. Rasprava i donošenje odluke o usvajanju plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Bol.
  9. Rasprava i donošenje odluke o kupnji nekretnine.
  10. Rasprava i donošenje odluke o zamjeni nekretnine.

C) Prihvaćanje zapisnika sa 1/2018 sjednice vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna pismena primjedba na zapisnik sa 1/2018 sjednice Općinskog vijeća.

Katarina Marčić je iznijela usmenu primjedbu na zapisnik.

Smatra da je Odluka o financiranju političkih stranka na prošloj sjednici donesena sa 10 glasova ZA i 1 glasom PROTIV, a ne JEDNOGLASNO kako je navedeno u zapisniku.

Predlaže ispravak zapisnika.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 1/2018 sjednice Općinskog vijeća, uz predloženu izmjenu Katarine Marčić, je usvojen sa 8 glasova ZA 1 glasom PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa.

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Načelnik je kazao da su u tijeku radovi na pripremi sezone. Istaknuo je nepovoljne vremenske uvjete koje utječu na dinamiku uređenja mjesta i na dinamiku izvođenja započetih građevinskih radova.

Načelnik je izrazio zadovoljstvo sanacijom opožarenog područja šumice iznad plaže Zlatni rat.

Načelnik očekuje dovršetak radova na izgradnji zida kod crkvice Sv. Lucija do kraja svibnja. Ističe da je do kašnjenja u izvođenju radova došlo zbog izrazito nepovoljnih vremenskih prilika, te zbog veoma nepovoljne stratifikacije terena.

Načelnik je izvijestio vijećnike o tijeku postupka javne nabave za adaptaciju i rekonstrukciju potkrovlja Dječjeg vrtića.

Naime, izabran je najpovoljniji ponuditelj, te sada sijedi dogovor o uvođenju u posao. Načelnik je iznio dvojbe o mogućem početku izvođenja radova, odnosno sa izvođačem još nije dogovoreno da li će poslovi otpočeti sada ili na jesen.

Načelnik je upoznao nazočne da je u tijeku postupak javne nabave za parterno uređenje trga kod caffe bara Marinero.

Također je kazao da su u tijeku radovi na uređenju dječjeg igrališta kod Doma starca. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta došlo je do manjeg kašnjenja u izvođenju radova, ali načelnik ističe da će radovi biti dovršeni do kraja svibnja.

Načelnik je izvijestio vijećnike da projekti izgradnje nove zgrade DVD-a i adaptacije potkrovlja Dječjeg vrtića nisu prikupili dovoljno bodova za sufinanciranje iz Programa ruralnog razvoja.

Naime, indeks razvijenosti Općine Bol je vrlo visok, a intencija Europskog fonda za ruralni razvoj je pomoć nerazvijenim područjima.

Načelnik je najavio da će podrumske prostore zgrade DVD-a graditi KJP Grabov rat, a ostatak zgrade će graditi DVD uz potporu Općine Bol.

Načelnik je već ranije kazao da će Općina Bol iz vlastitih sredstava započeti adaptaciju potkrovlja Dječjeg vrtića.

Načelnik je kazao da su u tijeku pregovori sa Planinarskim društvom Mosor vezano uz imovinsko-pravne sporove na Vidovoj gori. Načelnik najavljuje minimalnu ugostiteljsku ponudu i uređenje toaletnih prostora za ovogodišnju turističku sezonu.

Načelnik je rekao da izrada izmjena i dopuna PPU-a ide planiranom dinamikom, te da je usvajanje plana preduvjet za realizaciju projekta izgradnje zgrade POS-a.

Načelnik je za jesen najavio početak gradnje luke. Općina je ishodila lokacijsku dozvolu, a Lučka uprava treba poduzimati daljnje korake u realizaciji projekta.

Načelnik je kazao da je u tijeku postupak javne nabave za nabavku novog sustava za kontrolu prolaza na Rivi i na ulasku u zaštićeno područje Zlatnog rata, te da se uvođenje novog sustava regulacije prometa očekuje do početka svibnja.

Načelnik je za jesen najavio početak izgradnje Hotela Borak.

Načelnik se osvrnuo na prijepore vezane uz ugradnju kamenog stepeništa od crkvice Sv. Ante do zgrade Turističke zajednice.

Naime, Konzervatorski zavod u Splitu je zaprimio prijavu protiv Općine Bol, te je Rješenjem zatraženo da se predstavnik Općine Bol javi u KO u Splitu radi ishođenja zakonom propisanih odobrenja.

Načelnik je istaknuo da se radovi obavljaju u skladu sa Odlukom o donošenju izmjena i dopuna detaljnog urbanističkog plana centra Bola, koji je objavljen u „Službenom glasniku Općine Bol“ br. 2/1995 i na koji je u to vrijeme ishođena suglasnost konzervatora.

Načelnik je za sutra najavio sastanak sa konzervatorima, te očekuje otklanjanje svih nedoumica veznih uz gradnju stepenica.

Načelnik ističe da su stepenice napravljene korektno u skladu sa tehničkim mogućnostima, te da predstavljaju značajno poboljšanje u odnosu na prijašnje stanje.

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

Ivica Šćepanović je pitao da li postoji projekt ugradnje kamenog stepeništa od crkvice Sv. Ante do zgrade Turističke zajednice i suglasnost konzervatora.

Načelnik je ponudio vijećnicima na uvid projekt ugradnje kamenog stepeništa te je ponovio da se radovi obavljaju u skladu sa Odlukom o donošenju izmjena i dopuna detaljnog urbanističkog plana centra Bola, koji je objavljen u „Službenom glasniku Općine Bol“ br. 2/1995 i na koji je u to vrijeme ishođena suglasnost konzervatora.

Načelnik je rekao da je sporan rubni dio stepeništa, te da će se taj problem riješiti uz pomoć struke.

Mate Petrić je kazao da se stepenište gradilo u skladu sa mogućnostima.

Naime, da su se prije ugradnje stepeništa rušile postojeće ploče ugrozili bi se čempresi koji čine prepoznatljivu vizuru mjesta.

Načelnik je rekao da će zatražiti stručnu procjenu stanja čempresa, te da će se sa njima postupati sukladno mišljenju struke.

Nataša Paleka Jakšić je predložila da se učini stručna procjena stanja stabala platana ispred Lože. Rekla je da je jedna posječena, a da ni druge nisu u dobrom stanju.

Načelnik je kazao da će zatražiti i stručna procjena stanja stabala platana.

Ivica Šćepanović je ponovio upit vezan uz problem povratka automobila u Bol sa Vidikovca.

Naime, automobil treba voziti skoro do Gornjeg Humca da bi se vratio u Bol bez počinjenja prometnog prekršaja.

Načelnik je rekao da će se sa Hrvatskim cestama pokušati iznaći zadovoljavajuće rješenje tog problema.

Ivica Šćepanović je upozorio na neuredan okoliš kod spomenik palim za Domovinu.

Načelnik je kazao da će naložiti uređenje područja oko spomenika palim za Domovinu.

Ivica Šćepanović je primijetio da je postavljana nova ventilacija na zgradi Hotela Kaštil. Pitao je da li će biti otklonjen problem istjecanja masnoće iz ventilacijskih cijevi.

Načelnik je kazao da se, prema njemu dostupnim informacijama, uvodi novi sustav filtriranja zraka te da masnoće ne bi trebale izlaziti vani.

Katarina Marčić je pitala kada će se realizirati projekt Logopedi bez granica.

Načelnik je odgovorio da logopedi rad sa djecom počinju 9. travnja.

Katarina Marčić je pitala da li tvrtki Kalahari ispostavljen račun od 100.000,00 kuna za korištenje pomorskog dobra za prodaju krumpirića u 2017. godini. Također je pitala da li je račun podmiren.

Načelnik je odgovorio da je račun ispostavljen, ali da nije plaćen. Kazao je da je tvrtki Kalahari upućena opomena zbog dugovanja.

Mate Petrić se osvrnuo na trendove izgradnje u Bolu. Upozorio je na ubrzanu apartmanizaciju i narušavanje vizure mjesta. Također je upozorio je na preveliku izgrađenost parcela i previsoku katnost zgrada. Mate Petrić je pitao što se može učiniti da spriječim daljnja devastacija prostora.

Tonči Kukoč je predložio da se o pitanje prekomjerne izgradnje u Bolu stavi na Dnevni red neke od idućih sjednica vijeća. Također je upozorio na moguće probleme u opskrbi strujom, vodom, te na probleme odvodnje, koji mogu nastati zbog prekomjerne gradnje.

Mate Petrić je predložio da se zatraži potvrda od Vodovoda Brač i Elektro Dalmacije o njihovim trenutnim kapacitetima opskrbe.

Katarina Marčić je kazala da je vijećnik Mate Petrić sada iznenađen razmjerima devastacije prostora, a sam je glasovao za sve promjene PPU-a koji su omogućili ovakvu izgradnju.

Također je kazala da uvjete gradnje treba mijenjati, te da je vladajuća koalicija u poziciji da ih mijenja.

Ivica Šćepanović je kazao da je on u prošlom sazivu vijeća glasovao protiv izmjena i dopuna PPU-a koji su omogućili povećanja broja stambenih jedinaca u zgradama, ali da je bio nadglasan.

Toči Kukoč je rekao da on protiv ovakve prekomjerne izgradnje Bola.

Marjan Marjanović je upozorio na veliku izgradnju na Kupini te se pita hoće li svi imati prilaz do novih objekata.

Načelnik je kazao da je u tijeku projektiranje nove vodovodne cijevi koja će od Omiša dovoditi nove količine vode do srednjodalmatinskih otoka.

Matko Baković je kazao da se Bol razvija i širi, te da na izgradnju ne treba gledati isključivo u negativnom kontekstu.

Matko Baković je od općinske uprave zatražio da se nakon objave oglasa za javne površine, pomorsko dobro i sl. obrasci molbi i drugih potrebnih izjava objave na službenim web stanicama Općine Bol kako bi se zainteresiranima olakšala prijava.

DNEVNI RED:

POD 1)

Računovodstvena referentica Katarina Martinić je obrazložila završni račun proračuna općine Bol za 2017. godinu.

Katarina Martinić je članovima općinskog vijeća obrazložila kako su prihodi u 2017. godini iznosili 17.621.292,22 kn a rashodi su iznosili 17.754.783,61 kn, te je ostvaren manjak poslovanja u iznosu od 133.491,39 kuna. Manjak iz prethodnih godina iznosi 915.121,82 kune, što bi značilo da je rezultat poslovanja 2017. godine manjak u iznosu 1.048.613,21 kuna.

Stanje na žiro računu dana 31. prosinca 2017. godine iznosi 363.986,79, a stanje u fondu za financiranje kapitalnih projekta je 285.712,63 kune.

Vijećnici su primijetili da je financijsko stanje općine Bol stabilno, jer je dugovanja lako podmiriti iz poslovanja u 2018. godini.

Mate Petrić je kazao da je Odbor za financije podržao ovaj prijedlog završnog računa općine Bol za 2017. godinu.

Ivica Šćepanović je primijetio da je Općina Bol pravomoćno izgubila nekoliko sudskih sporova čija je vrijednost iznosila preko 3.000.000,00 kuna. To se primjerice odnosi na javnu površinu ispred Marjan centra, javnu površinu ispred Hotela Kaštil, pomorsko dobro koje koriste Hoteli Zlatni rat itd. Vrijednost ostalih utuženih potraživanja ne prelazi 450.000,00 kuna.

Ivica Šćepanović smatra da vijećnici trebaju dobiti ovako važne informacije na vrijeme.

Matko Baković je kazao da su vijećnici na dužnosti cijele godine te da se i sami mogu raspitati i obaviti uvid u sve što ih zanima.

Načelnik je kazao da se ne može govoriti da je općina u sudskim sporovima izgubila 3.000.000,00 kuna, jer je u sudskom postupku zaključeno da općina nije imala pravo naplaćivati navedene javne površine i pomorsko dobro. Takve presude predstavljaju dokaz o nekompetentnosti našeg pravosuđa.

Katarina Marčić je pitala da li općinu pored odvjetnika Berigoja Vrsalovića zastupa koji drugi odvjetnik.

Načelnik je rekao da je odvjetnik Vrsalović tijekom dugog niza godina iznimno uspješno zastupao Općinu Bol, ali da, zbog njegovih poodmaklih godina, nove predmete postupno treba ustupati drugim odvjetnicima.

Katarina Marčić je pitala da li općinska uprava poduzima sve mjere da se na vrijeme utuže sva dugovanja koja građani imaju prema općini na ime komunalne naknade, komunalnog doprinosa i dr.

Svjetlana Baković je kazala da se redovito poduzimaju mjere naplate potraživanja.

Tako se redovito šalju opomene dužnicima te pokreću interni postupci ovrhe komunalne naknade i komunalnog doprinosa. Pred sudom i javnim bilježnicima se pokreću postupci naplate naknade za korištenje pomorskog dobra i javne površine.

Općina Bol veliku većinu dugovanja uspije naplatiti, ali neki dugovi su, usprkos našim naporima, teško naplativi.

Završni račun Općine Bol za 2017. godinu vijećnici su prihvatili sa 7 glasova ZA i 4 glasa PROTIV, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 2)

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je rekao da je u 2017. godini za održavanje komunalne infrastrukture, koja se financira iz komunalne naknade, uprihođeno 1.911.767,12 kn. Sa tim sredstvima je održavana odvodnja atmosferskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta, održavano je groblje i javna rasvjeta te je direktno plaćan trošak električne energije za javnu rasvjetu, održavane su plaže i čistoća podmorja, održavana je plaža Zlatni rat, održavane su ceste, poljski putovi, biciklističke i penjaće staze i javne građevine u vlasništvu Općine Bol, za što je ukupno utrošeno 2.678.074,19 kn.

Katarina Marčić je primijetila da je općina više potrošila za održavanje komunalne infrastrukture nego što je uprihodila.

Katarina Martinić je kazala da su sredstva preraspodijeljena rebalansom proračuna.

Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini vijećnici su prihvatili sa 6 glasova ZA i 5 glasova PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 3)

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je izvijestio nazočne da je u 2017. godini za program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koji se financira iz komunalnog doprinosa, uprihođeno 3.136.241,31 kn.

Sa tim sredstvima su uređene javne površine, nerazvrstane ceste, postavljena je nova javna rasvjeta, plaćena je rata za otkup zemljišta za novo groblje, za što je ukupno utrošeno 1.565.382,52 kn.

Katarina Marčić je pitala kako je potrošen višak sredstava.

Katarina Martinić je kazala da je dio sredstava potrošen za financiranje izrade projekata uređenja plaže Potočine, Borak i Zlatni rat, a da je ostatak sredstava preraspodijeljen rebalansom proračuna.

Program gradnje komunalne infrastrukture u 2017. godini vijećnici su prihvatili sa 6 glasova ZA i 5 glasova PROTIV, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 4)

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području općine Bol.

Naime, dana 31. srpnja 2016. godine je istekao ugovor o koncesiji na pomorskom dobru kompleksa plaže Zlatni rat i područja kod crkvice Sv. Pavla koji je sklopljen između SDŽ i KJP Grabov rat d.o.o..

SDŽ je dala Općini Bol na upravljanje plažu Zlatni rat u 2017. i u 2018. godini.

Općina Bol je zatražila suglasnost Ureda za pomorstvo u SDŽ na Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu. U 2018. godini pomorskim dobrom na plaži Zlatni rat i kod crkvice Sv. Pavla upravlja općina Bol davanjem godišnjih koncesijskih odobrenja. Svi korisnici pomorskog dobra moraju plaćati koncesijsku naknadu prema Uredbi koju je odredila Vlada Republike Hrvatske još 2004. godine.

Raniji koncesionar plaže Grabov rat je sa svojim poslovnim suradnicima (pod koncesionarima) bio sklopio ugovore na iznose koji su u pravilu veći nego koliko iznosi koncesijska naknada prema uredbi. Vijeće općine Bol je ovlašteno donijeti odluku o plaćanju naknade za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru koja se predlaže u materijalima.

Općini Bol se plaća naknada za podmirenje troškova čišćenja plaže i odvoza smeća, za podmirenje troškova spasilačke službe na moru, za podmirenje troškova organiziranja regulacije prometa na području pomorskog dobra, za podmirenje troškova redara i čuvara na pomorskom dobru, za podmirenje troškova Bijele i Plave zastave, za podmirenje troškova ispitivanja kakvoće mora i podmirenje troškova korištenja općinske imovine.

Sve te navedene naknade se zajednički zovu naknada za korištenje komunalne infrastrukture.

Iznos naknade za korištenje komunalne infrastrukture zajedno sa koncesijskom naknadom uglavnom daje naknadu koju su do sada plaćali korisnici pomorskog dobra na području općine Bol.

Nositelji koncesijskih odobrenja za djelatnosti na pomorskom dobru koja su navedena u Godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Bol plaćaju naknadu prema Uredbi o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru i naknadu za korištenje komunalne infrastrukture.

Općina Bol će uskoro, nakon pribave potrebnih suglasnost, raspisati natječaj za davanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru za 2018. godinu.

Naknada za korištenje komunalne infrastrukture zajedno sa naknadom za koncesijsko odobrenje plaća se u dva obroka i to: 50% u roku od osam dana od dostave računa, a 50% najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.

Katarina Marčić je konstatirala da je ponovno došlo do povećanja naknada.

Pitala je da li će biti zainteresiranih za aqua park s obzirom da se ove godine predviđa naknada od 1.000.000,00 kuna.

Načelnik i predsjednik vijeća smatraju da će biti zainteresiranih za postavljanje aqua parka na plaži Zlatni rat.

Katarina Marčić je pitala da li se predviđa traženje jamstava od ponuđača.

Načelnik je odgovorio da se od ponuđača traže financijska jamstva u formi zadužnice, te da se traži više potvrda o nepostojanju dugovanja.

Katarina Marčić je pitala da li se uvodi mogućnost licitiranja.

Načelnik je kazao da se važećim općinskom odlukama licitiranje ne predviđa, već su sve cijene korištenja pomorskog dobra i javne površine određene fiksno.

Katarina Marčić je pitala da li se kontrolira je li koncesionar uredan korisnik javne površine.

Tomi Fabjanović je kazao da su ranijih godina uklanjani neuredni korisnici, a da komunalni redar podnosi izvješće Vijeću za dodjelu koncesija o urednom ili neurednom obavljanju djelatnosti.

Nataša Paleka Jakšić je pitala da li se od ponuđača traži potvrda o bonitetu.

Matko Baković je odgovorio da se od ponuđača traže i potvrde o bonitetu.

Ivica Šćepanović je predložio nabavku novih kućica za obavljanje djelatnosti prodaje suvenira i nakita na Šetnici. Smatra da su postojeće zastarjele, te da izazivaju negativne reakcije građana i gostiju.

Načelnik je za iduću godinu najavio nabavku novih kućica, kao i mogućnost premještanja kućica na parcelu na početku Šetnice.

Mate Petrić je izrazio mišljenje da je cijena od 1.000.000,00 kuna za aqua park previsoka.

Također je izrazio nezadovoljstvo načinom određivanja cijena za korištenje kioska.

Naime, ističe da se cijene određuju proizvoljno prema različitim djelatnostima te da se nema točno određenih kriterija po kojima se te cijene formiraju.

Tako primjerice ističe da korisnik jednog kioska plaća preko 200.000,00 kuna, drugog 90.000,00 kuna, trećeg 60.000,00 kuna, a četvrtog 20.000,00 kuna.

Načelnik je kazao da su cijene formirane na temelju ranijih iskustava i informacija dobivenih od ranijeg koncesionara plaže tvrtke Grabov rat.

Načelnik smatra da nisu sve djelatnosti jednako profitabilne te da se ne mogu sve jednako naplaćivati.

Mate Petrić je iznio stajalište da se preferiraju strani poduzetnici u odnosu na lokalne.

Tomi Fabijanović je kazao da postojeći Pravilnik prednost daje ranijim urednim korisnicima, te smatra da bi ga trebalo mijenjati u korist lokalnih poduzetnika.

Matko Baković je kazao da se predloženom odlukom o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području općine Bol predviđa povećanje cijena od 10-30 %, te da je to povećanje cijena opravdano.

Pozvao je vijećnike da prihvate predloženu odluku.

Odluku o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području općine Bol vijećnici nisu prihvatili (5 glasova ZA, 5 glasova PROTIV 1 SUZDRŽANI glas).

POD 5)

Predsjednik vijeća Matko Baković je je dao uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Bol.

Općina Bol je od 3 poslovne banke zatražila ponude za kratkoročni kredit .

Općina Bol je zaprimila dvije ponude i to ponude Zagrebačke banke d.d. i Erste banke d.d..

Kao povoljnija je ocijenjena ponuda Zagrebačke banke d.d.

Predloženom odlukom općinsko vijeće Općine Bol odobrava kratkoročno zaduživanje Općine Bol uzimanjem kratkoročnog kredita u iznosu 4.000.000,00 kn.

Namjena kredita je podmirivanje tekućih obveza te savladavanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

Uvjeti kredita su slijedeći:

Iznos: 4.000.000,00 KN

KAMATNA STOPA:

Kamatna stopa: 1,65% fiksno, godišnje

NAKNADE:

Jednokratna naknada za obradu 0,05% unaprijed, na iznos odobrenog kredita.

Naknada za neiskorišteni iznos: ne obračunava se.

Predloženom odlukom ovlašćuje se općinski načelnik Općine Bol da zaključi Ugovor o kratkoročnom kreditu s Zagrebačkom bankom d.d.

Načelnik je pojasnio vijećnicima da je ovo kratkoročno zaduživanje neophodno za normalno funkcioniranje investicijskog ciklusa. Podsjetio je vijećnike da je do problema sa likvidnošću došlo zbog nepodmirivanja obveza prema Općini Bol od strane Županije. Županija općini Bol duguje 1.100.000,00 kuna.

Osim toga, Općina Bol je započela uređenje dječjeg parka u šumici kod Doma staraca koji košta cca 1.700.000,00 kuna.

Također je započela je proceduru nabavke novih montažnih objekata na plaži Zlatni rat koji koštaju cca 1.100.000,00 kuna.

Donesena je odluka o odabira izvođača za adaptaciju potkrovlja u Dječjem vrtiću u iznosu od cca 1.700.000,00 kuna.

Načelnik je istaknuo da općina neće nužno koristiti cijeli kredit, da on služi samo kao osiguranje likvidnosti Općine Bol.

Načelnik je citirao odredbu čl. 86. a Zakona o proračunu prema kojem jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se kratkoročno zadužiti samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

Načelnik je istaknuo da za ovakvo zaduživanje općini ne treba suglasnost Ministarstva financija.

Vijećnici su sa 7 glasova ZA i 4 glasa PROTIV donijeli Odluku o kratkoročnom zaduženju Općine Bol, a odluka će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 6)

Svjetlana Baković je pojasnila vijećnicima da smo od Ureda državne uprave u SDŽ dobili uputu za otklanjanje nedostataka u ranije donesenoj Odluci o zabrani izvođenja radova u 2018. godini.

U navedenoj uputi se navodi da je potrebno članak 3. donesene odluke izmijeniti na način da se isti uskladi s člankom 132. stavkom 2. Zakona o gradnji.

Također se navodi da je i članak 2. Odluke potrebno preuzeti u njegovom izvornom obliku bez dodatnih pojašnjenja što se smatra građevinskim radovima na koje se odnosi zabrana.

Zbog toga se predlaže izmjena članka 2. Odluke o zabrani izvođenja radova za 2018. godinu („Službeni glasnik“ br. 11/2017) koji bi glasio:

„Pod građevinskim radovima koji su predmet ove odluke smatraju se svi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine.“

Također se predlaže izmjena članka 3. Odluke o zabrani izvođenja radova za 2018. godinu koji bi glasio:

„Zabrana izvođenja radova u 2018. godini se ne odnosi na:

1. građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske

2. uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti

3. građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu.“

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli odluku o izmjenama i dopunama Odluke o zabrani izvođenja radova u 2018. godini, a donesena odluka će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 7)

Matko Baković je upoznao nazočne sa prijedlogom odluke o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima Općine Bol.

Predložena odluka se donosi na temelju odredaba Odluke o uređenju prometa na području Općine Bol.

Odlukom o organizaciji naplate na javnim parkiralištima Općine Bol utvrđuju se parkirališna mjesta na kojima se vrši naplata parkiranja, način povjeravanja parkirališnih mjesta uz naplatu na upravljanje i organizaciju naplate, visina naknade i kaznene odredbe.

Ovom odlukom se nastoji podići kvaliteta građanima Bola u centru mjesta, tako što će im se osigurati jedno parkirališno mjesto u blizini mjesta boravka uz plaćanje naknade u iznosu od 2.000,00 kuna godišnje.

Svima ostalima građanima Bola i turistima se osigurava besplatno parkiranje na parkiralištu na ulasku u mjesto i na parkiralištima na Poljani.

Također se predlaže da se na Loži omogući besplatno parkiranje skutera.

Naplata naknade za parkiranje vozila obavlja se na javnim parkiralištima na području općine Bol na slijedećim lokacijama: parkiralište kod benzinske postaje, parkiralište na Velom mostu, parkiralište kod vrtića i parkiralište na Loži.

Predlaže se da fizičke osobe sa prebivalištem na području zone plaćaju povlaštenu kartu za sezonu u iznosu od 2.000,00 kuna, a pravne osobe u iznosu od 3.000,00 kuna. Ukoliko ostane slobodnih mjesta, ona se mogu ponuditi domaćinstvima za goste iz apartmana po cijeni za jedno parkirališno mjesto u iznosu od 4.000,00 kuna.

Visina naknade za parkiranje na parkiralištu na Velom mostu i kod benzinske postaje predlaže se u iznosu od 15,00 kuna po satu korištenja i to od 01. lipnja do 30. rujna na Velom mostu, a od 01. svibnja do 30 rujna kod benzinske postaje. U ostalom razdoblju u godini naknada za parkiranje se ne naplaćuje.

Organizacija naplate, te naplata na parkirališnim mjestima se povjerava KJP Grabov rat d.o.o.

Katrina Marčić smatra da bi trebalo ograničiti pristup velikih dostavnih vozila u market Studenac kod vrtića.

Naime, tamo u ljetnom periodu svakodnevno dolazi do zastoja i problema u prometu.

Načelnik je kazao da je upoznat sa tim problemom, te da će prometni redar, nakon što je dobio sve licencije za kažnjavanje prometnih prekršaja, ove godine lakše održavati red na tom predjelu.

Katarina Marčić je pitala da li je Grabovom ratu financijski isplativo održavanje svih parkirališta u mjestu.

Načelnik je kazao da Grabov rat dobro obavlja posao naplate parkirališta, te da je ta djelatnost financijski održiva.

Marjan Marjanović je ukazao na problem korištenja javne površine za iznajmljivanje automobila i motocikala ispred Šetnice. Smatra da je na tom području parkiran neprimjereno veliki broj vozila te da ometaju normalan prolaz ljudi.

Načelnik se složio sa mišljenjem vijećnika Marjanovića, te je za iduću godinu najavio mjere koje će dovesti do poboljšanja situacije na tom području.

Ivica Šćepanović je kazao da je odlukom o korištenju javnih površina propisano koliko vozila se može držati na javnoj površini na početku Šetnice. Smatra da općina samo treba osigurati poštivanje svoje odluke.

Ivica Šćepanović je upozorio na neprimjereno parkiranje dostavnih vozila u ljetnom periodu na tržnici. Smatra da ih se treba redovito micati.

Katarina Marčić je pitala da li se ovom odlukom predviđa zabrana prometa ulicom Rudina.

Načelnik je kazao da će se stupićima onemogućiti promet ulicom Rudina.

Sani Bodlović je podržala tu odluku jer ona doprinosi većoj sigurnosti djece koja pohađaju školu na Rudini. Također smatra da treba izmjestiti sav promet iz centra Bola.

Vijećnik Ivica Šćepanović je u 21.45 sati napustio sjednicu općinskog vijeća.

Svoj odlazak je opravdao predsjedniku vijeća.

Odluku o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima Općine Bol vijećnici su donijeli sa 6 glasova ZA, dok je 4 vijećnika bilo PROTIV, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 8)

Matko Baković je upoznao nazočne sa prijedlogom odluke o usvajanju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Bol za 2018. godinu.

Predloženom odlukom se usvaja Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Bol za 2018. godinu kojeg je Općina Bol u obvezi donijeti u skladu s odredbama Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, te prema preporukama navedenim u Izvješću o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinice lokalne i područne samouprave na području SDŽ.

Planom upravljanja imovinom određuju se: kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom, provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije, detaljan analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Bol i godišnji planovi upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Bol.

Vijećnici su sa 6 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA glasa donijeli Odluku o usvajanju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Bol za 2018. godinu, a odluka će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 9)

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je je dao uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o kupnji nekretnine.

Predloženom odlukom Općina Bol, radi proširenja javnog puta, kupuje dio nekretnine označene kao čest. zem. 344/1, Z.U. 3155, k.o. Bol, oznaka zemljišta – oranica, površine 23 m2.

Dosadašnji suvlasnici predmetne nekretnine su Vinko Karelović, Ines Hrabar, Neva Devlahović i Petar Brešković.

Cijena nekretnine je utvrđena u iznosu od 152,17 €/m2 (sukladno procjeni stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Slavena Runje), odnosno ukupna cijena za predmetne nekretnine u površini od 23 m2 iznosi 3.500,00 eura, a kupoprodajna cijena će biti isplaćena u kunskoj protuvrijednosti prema prodajnom tečaju za efektivu Hrvatske narodne banke na dan isplate.

Prava i obveze između suvlasnika zemljišta, kao prodavatelja i Općine Bol, kao kupca regulirat će se ugovorom, za čije se sklapanje općinsko vijeće ovlašćuje načelnika Općine Bol gospodina Tihomira Marinkovića.

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli Odluku o kupnji nekretnine, a odluka će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 10)

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je je dao uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o zamjeni nekretnine.

Predloženom odlukom Općina Bol, radi formiranja puta, sa Perom Soljačićem zaključuje ugovor o zamjeni nekretnina.

Pero Soljačić Općini Bol ustupa dio čest. zem. 2231, k.o. Bol, površine 24 m2, što u naravi predstavlja zemljište koje se proteže uz sjeveroistočni rub ulice okomite na Ulicu David cesta na predjelu Ratac i dio čest. zem. 2230, k.o. Bol, površine 6 m2, što u naravi predstavlja zemljište koje se proteže uz istočni rub ulice okomite na Ulicu David cesta na predjelu Ratac.

Općina Bol ustupa Peri Soljačiću dio čest. zem. 5984, k.o. Bol, površine 27 m2, što u naravi predstavlja zapadni dio ulice okomite na Ulicu David cesta na predjelu Ratac.

Sastavni dio Ugovora o zamjeni je Skica tvrtke Leno d.o.o., napravljena dana 09.02.2018. godine.

Općina Bol je suglasna da su zamijenjene nekretnine jednake vrijednosti te Općina Bol nema nikakvih daljnjih potraživanja prema Peri Soljačiću.

Prava i obveze između Pere Soljačića i Općine Bol detaljnije će se regulirati ugovorom, za čije se sklapanje ovlašćuje zakonski zastupnik Općine Bol.

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli Odluku o zamjeni nekretnine, a odluka će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14, 1/15 i 1/18) čuva u uredu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

Sjednica je završila u 21.50 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content