Zapisnik sa 2. sjednice vijeća 2017.

Zapisnik sa 2. sjednice vijeća 2017.
11. travnja, 2017. u 13:28:48

alt

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/17-01/21

Ur. broj: 2104/02-17-02/01

Bol, 28. ožujka 2017. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14 i 1/15), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  2/2017 sjednice općinskog Vijeća održane dana 27. ožujka 2017. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Tomislav Marčić, Ivica Ščepanović, Matko Baković (prvi potpredsjednik vijeća), Tomi Fabijanović, Srečko Karmelić, Boris Škrbić, Jakov Okmažić, Sani Bodlović.

Izočni: Frane Lukšić, Branko Mikulić-opravdano.

Ostali nazočni:  Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić – zamjenik načelnika Općine Bol, Mirko Perić-direktor KJP Grabov rat d.o.o., Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 9 vijećnika.

B) Dnevni red, predložen u materijalima, a nadopunjen točkom 13., je prihvaćen JEDNOGLASNO, te glasi:

 1. Rasprava i donošenje odluke o zaštiti od buke.
 2. Rasprava i donošenje odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka, nezavisnih lista…za 2017. godinu.
 3. Rasprava i donošenje odluke o izmjeni i dopuni odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika.
 4. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u općini Bol.
 5. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Bol.
 6. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o autotaxi prijevozu.
 7. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o parkiranju na javnim parkiralištima općine Bol.
 8. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva.
 9. Rasprava i donošenje odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca, te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama.
 10. Primanje na znanje obavijesti načelnika o sukobu interesa.(caffe bar Barka)
 11. Rasprava i očitovanje o zahtjevu za odobrenje rekonstrukcije i natkrivanje postojeće terase uz stambeno poslovnu zgradu Taverna Riva. (Balauštra)
 12. Rasprava i očitovanje o pristiglim molbama: Dražen Eterović za korištenje dva parkirna mjesta, Zdravko Bartulović i Robert Bošnjak za korištenje dva parkirna mjesta, Udruga za bolji Bol, za zaštitu stoljetnog bora na groblju.
 13. Rasprava i očitovanje o pristiglim molbama: Vladimir Matić i Smiljan Jozić, Alen Bošnjak, Vinko Marinković

C)    Prihvaćanje zapisnika sa 7/2016 i  1/2017 sjednice vijeća:

Predsjednik Općinskog vijeća Doro Adulmar je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna  pismena primjedba na zapisnik sa 7/16 sjednice Općinskog vijeća.

Također je utvrđeno da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 7/16 sjednice Općinskog vijeća je usvojen sa 8 glasova ZA i 1 glasom PROTIV.

Predsjednik Općinskog vijeća Doro Adulmar je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna  pismena primjedba na zapisnik sa 1/17 sjednice Općinskog vijeća.

Također je utvrđeno da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 1/17 sjednice Općinskog vijeća je usvojen sa 8 glasova ZA i 1 glasom PROTIV.

D)    Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Načelnik je kazao da je KJP Grabov rat d.o.o. kompletirao dokumentaciju te da se je pravodobno javio na natječaj Splitsko-dalmatinske županije za dodjelu koncesije na plaži Zlatni rat. Načelnik se nada da će Grabov rat dobiti novu 15-godišnju koncesiju na plaži Zlatni rat. Ukoliko Grabov rat ne dobije koncesiju na plaži Zlatni rat načelnik najavljuje daljnju pravnu bitku i dodatne aktivnosti usmjerene na dobivanje koncesije na plaži Zlatni rat.

Načelnik je upoznao nazočne sa dinamikom radova na izgradnji rotora i vidikovca. Istaknuo je da se očekuje dovršetak radova do 1. lipnja ove godine.

Načelnik je upoznao nazočne da je potpisao Društveni ugovor o osnivanju trgovačkog društva Brač 500+ te da je to preduvjet za daljnji razvoj bračkog platoa i izgradnju žičare.

Načelnik je rekao da su u tijeku radovi na pripremi sezone, odnosno uređenje mjesta, da se uskoro očekuje i sadnja cvijeća na javnim površinama.

Također je kazao da je čišćena šuma na području Pakline, kako bi se smanjila  mogućnost izbijanja požara u ljetnom periodu.

Načelnik je upoznao vijećnike sa radovima na uređenju putu i zidića od Martinice do crkvice Sv. Lucije. Obnovljen je i izvor Martinica, te će se izvršiti analiza vode da bi se provjerila njena kvaliteta.

Do kraja tjedna se očekuje dovršetak radova na izgradnji potpornog zida na putu prema Sv. Luciji.

Načelnik je kazao da je dovršena procjena vrijednosti objekata na Vidovoj gori, te da su time ispunjeni preduvjeti za uvrštavanje tih  objekata u temeljni kapital trgovačkog društva Brač 500 + d.o.o..

Načelnik smatra da bi trebalo izvršiti minimalna ulaganja u taj prostor kako bi se osposobio sanitarni čvor i pružala minimalna ugostiteljska ponuda.

Načelnik najavljuje zatvaranje prometa na Rivi od 1. travanja. Naime, uskoro se počinju otvarati prvi hoteli i očekuje se pristizanje prvih turista, pa je neophodno zatvoriti Rivu da bi turisti i građani Bola mogli nesmetano šetati užim centrom mjesta.

E)     Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

Vijećnik Tomislav Marčić je pitao kada će biti dovršeni radovi na uređenju šetnice od benzinske postaje do Biline kuće.

Načelnik je kazao da će nadzor uskoro utvrditi sve nedostatke, te da će izvođač radova nedostatke ukloniti.  Inače, načelnik je istaknuo da izvođaču nije isplaćena cjelokupna naknada za izvođenje radova kod Biline  kuće.

Tomislav Marčić je pitao da li je općina razmjerno smanjila sponzoriranje teniskog turnira budući da je otkazano održavanje ITF turnira na Bolu.

Načelnik je kazao da općina nije ni bila sponzor ITF teniskih turnira te da stoga nema potrebe da se smanji iznos namijenjen sponzoriranju turnira.

Vijećnik Ivica Ščepanović je pitao da li se KJP Grabov rat samostalno javio na natječaj za dodjelu koncesije na plaži Zlatni rat  ili u suradnji sa nekim drugim.

Načelnik je odgovorio da se je općinska tvrtka Grabov rat samostalno javila na natječaj za dodjelu koncesije za plažu Zlatni rat.

Ivica Ščepanović je pitao kada će biti uređen plato ispred Samostana, odnosno kada će tamo biti ugrađen kamen skinut sa trga Studenac.

Načelnik je rekao da se planira cjelovito rješenje uređenja platoa ispred Samostana te postavljanje spomenika palima  za Domovinu.

Ivica Ščepanović je kazao da je izgradnju rotora trebalo iskoristiti i za proširenje i saniranje  zavoja kod Hotela Bonaca.

Načelnik je kazao da je zemljište potrebno za proširenje tog zavoja u vlasništvu Blue sun hotela opterećeno visokim hipotekama, te da je teško riješiti papirologiju potrebnu za gradnju na takvom zemljištu. Općina Bol je angažirala projektanta koji će planirati saniranje zavoja proširenjem sa sjeverne strane ceste.

Ivica Ščepanović je pitao u kojoj fazi je realizacija projekta izgradnje groblja.

Načelnik je kazao da se općina uknjižila na većinu zemljišta predviđenog za izgradnju groblja. Još se očekuje uknjižba na zemljištu u vlasništvu Ante Karninčića, a u tijeku je i postupak ishođenja građevinske dozvole.

Tomislav Marčić je pitao zbog čega je djelatnici u Dječjem vrtiću „Mali princ“ Bol Katji Dešković nije produžen Ugovor o radu na određeno vrijeme ako u vrtiću fali djelatnika. Također je pitao da li je angažiran asistent u nastavi za kćerku Helene Kuzmanić.

Predsjednica Upravnog vijeća Svjetlana Baković je kazala da je Katji Dešković prekinut radni odnos prije stjecanja uvjeta za prijem u stalni radni odnos zbog tendencija opadanja broja djece u vrtiću. Naime, tijekom ovog mjeseca u stalni radni odnos su primljene dvije djelatnice koje već duži niz godina rade na određeno vrijeme (Katica Fistanić i Ivanka Čolić), a za primitak i treće djelatnice na neodređeno vrijeme, s obzirom na već spomenute tendencije opadanja broja djece, ne postoji opravdan razlog.

Svjetlana Baković je također kazala da je angažirana psihologinja Antonela Bošković kao asistent u nastavi za kćerku Helene Kuzmanić.

Ivica Ščepanović je primjerio da psihologinja Antonela Bošković radi sa troje djece sa posebnim potrebama, a ne kako je planirano samo sa kćerkom Helene Kuzmanić. Također je primijetio da se planira proširenje Dječjeg vrtića sredstvima iz EU fondova, a govori se o tendenciji opadanja broja djece.

Načelnik je kazao da neovisno o broju djece treba nastaviti realizaciju projekta uređenja potkrovlja Dječjeg vrtića sredstvima iz EU fondova, jer će se na taj način samo povećati standard boravka djece u vrtiću.

Vijećnik Srečko Karmelić je pitao kada će biti uklonjena oznaka bicikličke staze preko bolske šetnice Put Zlatnog rata.

Načelnik je kazao da taj problem treba riješiti direktor TZO-a Markito Marinković.

Srečko Karmelić je pitao zbog čega je načelnik potpisao društveni ugovor za osnivanje trgovačkog društva Brač 500+ kada je vijeće donijelo odluku da se KJP Grabov rat ovlasti za sudjelovanje u društvu Brač 500+.

Načelnik je kazao da je vijeće ovlastilo načelnika za osnivanje trgovačkog društva 500+, uz obvezu načelnika da, nakon osnivanja društva, u što kraćem roku sva prava i obveze općine prenese na općinsko javno poduzeće Grabov rat.

Srečko Karmelić je primijetio da je cijelu godinu postavljen znak zabrane prometovanja preko Rive, međutim da se ne poštuje.

Načelnik je kazao da se od 1. 4. uvodi ljetni režim, te da će se od tada kažnjavati prekršitelji. Istaknuo je da u zimskom periodu nema gužve, a ni potrebe sankcionirati vozila koja prometuju preko Rive.

DNEVNI RED:

POD 1)

Pročelnik je vijećnicima dao uvodno obrazloženje prijedloga izmjene i dopune odluke o zaštiti od buke.

Prema predloženoj odluci članak 1. Odluke o zaštiti od buke („Sl. gl.„ br. 1/2016) mijenja se na način da uporaba elektroakustičkih i akustičnih uređaja na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (na štekatima ispred ugostiteljskih objekata) na području Općine Bol je dopuštena unutar određenog radnog vremena najdulje do 24.00 sata.

Također se predlaže da buka elektroakustičkih uređaja i ostalih izvora buke na otvorenom, u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, ne smije prelaziti najviše dopuštene razine buke, sukladno Pravilniku kojim su propisane najviše dopuštene razine buke na otvorenom prostoru.

Tomislav Marčić smatra da nije dobro da u centru turističkog mjesta u 8. mjesecu nakon 24.00 sata nema nikakve glazbe.

S tim mišljenjem se suglasio i Ivica Ščepanović i Jakov Okmažić.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da se odluka o zaštiti od buke odnosi samo na emisiju buke na otvorenim štekatima. Prilikom donošenja ove odluke treba imati na umu da je zakon odredio radno vrijeme disco kubova do 06.00 sati, a da je općinska odluka o ugostiteljskoj djelatnosti odredila radno vrijeme ugostiteljskih objekta do 02.00 sata, a za dva objekta izvan građevinske zone (restoran Mali raj i budući disco klub Zlatni Bol) je određeno radno vrijeme od 00.00 do 24.00 sata. Unutar svih ugostiteljskih objekata, unutar radnog vremena, moguće je emitirati glazbu zakonom dozvoljene jačine.

Pročelnik je napomenuo da je vijeće započelo proceduru omogućavanja izgradnje zabavnog športskog centra sjeverno od plaže Zlatni rat sa namjerom da se prekine buka u centru mjesta.

Matko Baković je predložio da u odluci predvidi da se do 23.00 sata može emitirati glazba do 65 decibela, od 23.00 do 01.00 sata glazba do 50 decibela, a od 01.00 do 02.00 sata glazba do 40 decibela.

Doro Adulmar je predložio da se dozvoli glazba do 01.00 sat, ali ne da bude  preglasna i neprimjerena.

Načelnik je također predložio da glazba na otvorenom bude do 01.00 sat, a od 01.00 do 02.00 sata samo zakonom dozvoljena glazba u unutrašnjem prostoru ugostiteljskog objekta koja bi mogla imati lagani efekt na vanjski prostor.

Boris Škrbić je podržao prijedlog načelnika.

Većina vijećnika se suglasila da se glasuje o prijedlogu Matka Bakovića, odnosno da se na otvorenom do 23.00 sata može emitirati glazba do 65 decibela, od 23.00 do 01.00 sata glazba do 50 decibela, a od 01.00 do 02.00 sata glazba do 40 decibela.

Predložena odluka o izmjeni i dopuni odluke o zaštiti od buke donesena je sa 5 glasova ZA, a donesena odluka će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

Vijećnik Srečko Karmelić je u 21.05 napustio sjednicu vijeća,  nezadovoljan načinom vođenja ove točke Dnevnog reda.

Ponovno je utvrđen kvorum, na sjednici je prisutno 8 vijećnika.

POD 2)

Načelnik Tihomir Marinković je vijećnicima dao uvodno obrazloženje  Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih lista.

Prema prijedlogu Odluke određuje se način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine Bol za 2017. godinu za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bol i nezavisnih lista i kandidata članova Općinskog vijeća, a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine.

Načelnik je kazao da se u Proračunu Općine Bol za 2017. godinu za financiranje rada političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata zastupljenih u Općinskom vijeću planira izdvojiti 60.000,00 kuna.

Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću iznosi 5.400,00 kuna, tako da se pojedinoj političkoj stranci i Nezavisnoj listi raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću.

Načelnik je predložio slijedeću raspodjelu sredstava:

– Socijaldemokratska partija Hrvatske (4 člana)- 21.600,00  kn

– Kandidacijska  lista  grupe birača – Doro Adulmar (3 člana)- 16.200,00  kn

– Hrvatska demokratska zajednica (2 člana)- 10.800,00 kn

– Hrvatska socijalno-liberalna stranka (1 član) – 5.400,00 kn

– Kandidacijska  lista  grupe birača – Ivica Ščepanović (1 član)- 5.400,00  kn

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama i nezavisnim listama, također pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća, što predstavlja iznos od 540,00 kn, tako da političkoj stranci pripada pravo na naknadu u visini od:

–  Socijaldemokratska partija Hrvatske  (1 član) – 540,00  kn

Ukoliko se tijekom proračunske godine izmijeni sastav Općinskog vijeća, sredstva raspoređena ovom Odlukom neće se preraspodijeliti.

U materijalima predložena odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka za 2017. godinu prihvaćena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 3)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje prijedloga izmjene i dopune Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika.

Do sada u članku 4. stavak 1.  Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 6/10) je pisalo da osnovica za obračun plaća dužnosnika utvrđuje se u visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.

U stavku 2. članka 4. piše da je odlukom o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika („Narodne novine“ br. 83/09) utvrđena osnovica u visini od 4.630,14 kuna bruto.

Međutim, zbog promjene zakonskih propisa i smanjenja osnovice nužno je promijeniti citirani članka 4. stavak 2. Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika.

Zbog toga se predlaže da se u  članku 4. Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 6/10) stavak 2. briše.

Odluka o  izmjeni i dopuni odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 4)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Općini Bol.

Naime, zbog toga što nova Odluka o prometu predviđa uvođenje djelatnosti premještanja i blokiranja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih motornih vozila na javnim površinama i zbog  interesa građana za obavljanje te djelatnosti, predviđa se uvrštavanje te djelatnosti u popis djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Općini Bol.

Ivica Ščepanović je kazao da je uvođenje pauk službe u interesu Općine Bol. Zakon je odredio teške uvjete za obavljanje ove službe te budući koncesionar treba procijeniti koliko je za njega to isplativo. Naime, Općina Bol nije ispunila sve tehničke preduvjete: suglasnost MUP-a na odluku o prometu, horizontalna i vertikalna prometna signalizacija i sl.  pa je upitno  sa kojih mjesta pauk može legalno uklanjati  nepropisno parkirana vozila.

Odluka o  izmjeni i dopuni odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Općini Bol donesena je sa 7 glasova ZA dok je 1 vijećnik bio SUZDRŽAN, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 5)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima obrazložio prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Bol.

Predloženim izmjenama i dopunama  Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Bol uz nerazvrstane ceste u građevinskoj zoni naselja Bola i Murvice, na području Općine Bol se imenuju i nerazvrstane ceste koje u naravi predstavljaju šumske staze, biciklističke staze, pješačke staze, protupožarne staze i sl.

Također se predviđa ustrojavanje jedinstvene Baze podataka o nerazvrstanim cestama.

Baza podataka o nerazvrstanim cestama odnosi se na evidenciju cesta izgrađenih do dana stupanja na snagu Zakona o cestama (stupio na snagu 28. srpnja 2011. godine) i vidljivih na službenoj ortofoto snimci iz 2011. godine.

Baza podataka o nerazvrstanim cestama sastoji se od alfanumeričkog popisa svih cesta i grafičkog dijela s prikazom pojedine ceste na ortofoto podlozi.

JUO Općine Bol  ažurirati će, dopunjavati i voditi jedinstvenu Bazu podataka o nerazvrstanim cestama u elektronskom (GIS) formatu.

Odluka o  izmjeni i dopuni odluke  o nerazvrstanim cestama na području Općine Bol donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 6)

Pročelnik Stipe Karmelić  je upoznao nazočne sa dopisom Ureda državne uprave u SDŽ, koji provodi nadzor općih akata koje donosi Općina Bol, a kojim se ukazuje na nedostatke općinske Odluke o autotaksi prijevozu.

Naime, u članku 29. stavak 1. podstavak 1., 5. i 6. Odluke propisuju se prekršajno pravne sankcije za prekršaje koje su već propisane  ZPCP-om, Općim poreznim zakonom i posebnim poreznim propisima, te su stoga one u općinskoj odluci suvišne.

Također, u dopisu Ureda državne uprave u SDŽ  je navedeno da su dva članka u općinskoj odluci numerirana brojkom 29. što bi radi preciznosti i jasnoće odluke trebalo ispraviti.

Zbog toga se predlaže da se u članku 29.  stavak 1. Odluke o autotaksi prijevozu (Službeni glasnik br. 8/2016) brišu alineje 1. 5. i 6.

Također se predlaže da u prijelaznim i završnim odredbama članak 29. postaje članak  30., a članci 30. i 31. postaju članci 31. i 32.

Odluka o  izmjeni i dopuni odluke  o autotaksi prijevozu donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 7)

Pročelnik Stipe Karmelić je podsjetio vijećnike da je dana  30. studenog 2016. godine na 5/2016 sjednici općinskog vijeća raspravljano o dopisu stanara ulice Rudina koji su predlagali da se stanarima ulice Rudina omogući cjelogodišnja kontrola i nadzor parkirnih mjesta u predmetnoj ulici. Stanari ulice su od općinskog vijeća tražili da nadležna općinska tijela omoguće rezervaciju parkirališnih mjesta za potrebe stanara ulice Rudina i u ostatku godine, a ne samo u ljetnom periodu.

Na navedenoj sjednici općinskog vijeća vijećnici su podržali ovaj prijedlog te su zaključili da će se na jednoj od idućih sjednica vijeća pripremiti prijedlog izmjene odluke o regulaciji parkiranja koja će uključiti i ovaj prijedlog.

Tako se predlaže da u članku 6. Odluke o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 8/2015 i 7/2016) stavak 6. mijenja se i glasi:

„Fizičke osobe ( stanari ) plaćaju povlaštenu kartu (parkirališno mjesto) za svaku kalendarsku godinu u fiksnom iznosu od 1.000,00 kuna.“

Nadalje, predlaže se da u članku 6. Odluke o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 8/2015 i 7/2016) stavak 7. mijenja se i glasi:

„Pravne osobe, obrtnici odnosno osobe koji obavljaju drugu samostalnu djelatnost imaju pravo na povlaštenu parkirališnu kartu (parkirališno mjesto) ukoliko ostaje slobodnih mjesta predviđenih za stanare. Sjedište pravne osobe, obrta, mora biti u Bolu, te da djelatnost obavljaju u blizini zone. Cijena za svaku kalendarsku godinu za jedno parkirališno mjesto iznosi fiksno 2.400,00 kuna.“

U članku 6. Odluke o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 8/2015 i 7/2016) stavak 8. mijenja se i glasi:

„Ukoliko ostaje slobodnih mjesta koja su predviđena za povlaštene uvjete može se  ponuditi domaćinstvima za goste iz apartmana u zoni (Veli most, Loža, Vrtić, Rudina). Cijena za svaku kalendarsku godinu za jedno parkirališno mjesto 4.000,00 kuna.“

U članku 6. Odluke o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 8/2015 i 7/2016) stavak 9. mijenja se i glasi:

„Zadužuje se upravni odjel tvrtke Grabov rat d.o.o. provesti procedure izbora najpovoljnijeg najmoprimatelja parkirališnog mjesta za svaku kalendarsku godinu.“

Sve ostale odredbe ove odluke ostaju nepromijenjene.

Odluka o  izmjeni i dopuni odluke  o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 8)

Doro Adulmar je kazao da je sukladno zakonskim odredbama Ministarstvo pravosuđa od općine Bol zatražilo suglasnost za stjecanje prava vlasništva na području općine Bol za norveške državljane Anela i Selmu Pašić.

Predloženom odlukom vijeće općine Bol daje suglasnost da Anel i Selma Pašić, državljani Norveške, Okern Torgvei 5b, 0580 Oslo, mogu stjecati pravo vlasništva na području općine Bol i to svaki za ½ dijela, suvlasnički dio od 9/100 etažno vlasništvo dijela cjeline čest. zem. 2318/3, Z.U. 2846, k.o. Bol, posebni dio zgrade u naravi stan na prvom katu zgrade, neto površine 65,84 m2 u grafičkom prilogu označen zelenom kvadratnom šrafurom i oznakom „stan F“ sa sporednim dijelovima – pridružena natkrivena terasa površine 8,84 m2 označena zelenom kvadratnom šrafurom i oznakom „F8„ i pridruženo spremište u podrumu površine 10,74 m2 označeno zelenom kvadratnom šrafurom i oznakom „1“.

Odluku o  davanju suglasnost za stjecanje prava vlasništva na području vijećnici su prihvatili sa 5 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa, a  ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 9)

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da je zbog izmjena Zakona o zaštiti životinja nužno donošenje nove Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca, te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama.

Navedenom odlukom se propisuju uvjeti i način držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca, način kontrole njihova razmnožavanja, držanje vezanih pasa te postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Bol.

Odluku o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca, te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama  vijećnici su prihvatili JEDNOGLASNO, a  ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 10)

Sukladno uputama iz Mišljenja  Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa broj: 711-I-187-M-11/17-02-11 od 9. veljače 2017. godine načelnik Općine Bol Načelnik Općine Bol Tihomir Marinković se izuzima od svakog sudjelovanja u postupku dodjele na korištenje javnih površina Općine Bol u 2017. godini.

Načelnik Općine Bol ovlašćuje pročelnika JUO Općine Bol Stipu Karmelića na zastupanje Općine Bol u navedenoj situaciji.

Načelnik Općine Bol Tihomir Marinković Općinskom vijeću Općine Bol ukazuje na okolnost da je vlasnik Ugostiteljskog obrta „Dario“ načelnikov sin Dario Marinković te da je od Općine Bol zatražio korištenje javne površine-štekata i u 2017. godini.

Vijećnici su primili na znanje ovu obavijest.

POD 11)

Josip Eterović direktor tvrtke Riva d.o.o. iz Bola od općinskog vijeća traži suglasnost za rekonstrukciju i natkrivanje postojeće terase uz stambeno poslovnu zgradu-restoran „Taverna Riva“. Naime, traži suglasnost da se terasa „Balauštra“ pretvori u zimski vrt odnosno da se zatvori i natkrije. Za navedeno je ishođena suglasnost Konzervatorskog odjela u Splitu.

Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili idejno rješenje izloženo u ovoj zamolbi.

Daljnja realizacija ovog projekta ovisi o zakonskim okvirima za gradnju na javnoj površini, te će biti naknadno regulirana.

POD 12)

– Dražen Eterović od općinskog vijeća traži odobrenje za korištenje dva parkirna mjesta na predjelu Blato-Ratac.

-Zdravko Bartulović i Robert Bošnjak od općinskog vijeća traže odobrenje za korištenje dva parkirna mjesta na predjelu Blato-Ratac.

Vijećnici su zaključili da se sa ovom inicijativom upozna Odbor za promet, koji bi trebao odrediti sve javne površine koje bi se mogle koristiti kao parkirališna mjesta. Smatraju da se javne površine za parking mogu dodjeljivati isključivo temeljem javnog natječaja i uz prethodno utvrđene kriterije.  Vijećnici su zahvalili podnositeljima ove inicijative što su ukazali vijećnicima na mogući način rješavanja problema parkiranja na Bolu.

– Udruga za bolji Bol se protivi uklanjanju stoljetnog bora na groblju. Smatraju da se radi o predivnom spomeniku prirode, jednom od najstarijih na području Bola, a lokacija na kojoj se nalazi iznimno doprinosi njegovoj važnosti. Predlažu izradu elaborata kojim bi nezavisni stručnjaci odredili koliko je i koje grane treba odrezati da bi bor i dalje mogao nesmetano rasti.

Direktor KJP Grabov rat d.o.o. Mirko Perić je upoznao nazočne sa rezultatima stručne studije o predmetnom boru  iz koje je razvidno da je bor u lošem stanju i predstavlja opasnost  i za ljude i za objekte u blizini.

Vijećnici su zauzeli stav da se predmetni bor što prije ukloni i time onemogući nastajanje štete i opasnosti za ljude.

POD 13)

– Smiljan Jozić i Vladimir Matić su od općinskog vijeća zatražili da im općinsko vijeće izda suglasnost za registraciju bistroa u kamp odmorištu na čest. zem. 811 k.o. Bol.

Vijećnici su zaključili da se prethodno treba ispitati zakonitost donošenja predložene odluke, te su odgodili donošenje odluke o ovoj zamolbi za slijedeću sjednicu općinskog vijeća.

– Alen Bošnjak je od općinskog vijeća zatražio odobrenje za postavljanje manjeg štekata na stepenicama kraj konobe Dinko.

Vijećnici su odbili predloženo rješenje, te su g. Bošnjaku uputili prijedlog za doradu idejnog rješenja štekata.

– Vinko Marinković je od općinskog vijeća zatražio suglasnost za natkrivanje terase iznad ulaza u Pizzeriju „Studenac“.

Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili idejno rješenje izloženo u ovoj zamolbi.

Daljnja realizacija ovog projekta ovisi o zakonskim okvirima za gradnju na javnoj površini, te će biti naknadno regulirana.

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14 i 1/15) čuva u uredu  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

Sjednica je završila u 22.12  sata

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća

Doro Adulmar

Skip to content