Zapisnik sa 2. sjednice vijeća 2016.

Zapisnik sa 2. sjednice vijeća 2016.
24. svibnja, 2016. u 8:45:17

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

 

Klasa: 021-05/16-01/47
Ur. broj: 2104/02-16-02/01
Bol, 15. travnja 2016. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14 i 1/15), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  2/2016 sjednice općinskog Vijeća održane dana 14. travnja 2016. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.

 

Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Tomislav Marčić, Branko Mikulić, Matko Baković (prvi potpredsjednik vijeća),  Tomi Fabijanović, Ivica Ščepanović, Boris Škrbić (drugi potpredsjednik vijeća), Sani Bodlović, Jakov Okmažić, Srečko Karmelić.

 

Izočni: Frane Lukšić.

 

Ostali nazočni:  Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Nives Serventi – računovodstveni referent (točka 4. Dnevnog reda),  Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

 

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 10 vijećnika.

 

B) Dnevni red, nadopunjen točkom 13. je prihvaćen sa  glasova 9  glasova ZA i 1  glasom  PROTIV, te glasi:

 1. Informacija o WTA teniskom turniru na Bolu 2016. godine, gost gosp. Feliks Lukas,
 2. Informacija o kratkoročnom zaduženju općine Bol,
 3. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju konačnog prijedloga UPU-a R-3 zone, prva faza,
 4. Rasprava o završnom računu općine Bol za 2015. godinu,
 5. Rasprava i donošenje odluke o prvom rebalansu proračuna općine Bol za 2016. godinu,
 6. Rasprava o završnom računu Centra za kulturu općine Bol za 2015. godinu.
 7. Rasprava i donošenje odluke o imenovanju ravnatelja-ravnateljice Centra za kulturu općine Bol,
 8. Rasprava i prihvaćanje izvješća o radu načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2015. godine,
 9. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaće referenta za financije.
 10. Rasprava i donošenje Odluke o kupnji nekretnina za novo groblje.
 11. Rasprava i donošenje zaključka o pristigloj molbi za smanjenje komunalnog doprinosa.
 12. Rasprava o važećim odlukama o korištenju javnih površina.
 13. Rasprava i donošenje zaključka o pristigloj molbi za izmjenu i dopunu PPU-a Općine Bol

(legalizacija malih bazena izvan građevinske zone).

 

C) Prihvaćanje zapisnika sa 1/2016 sjednice vijeća:

Predsjednik Općinskog vijeća Doro Adulmar je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna  pismena primjedba na zapisnik sa 1/16 sjednice Općinskog vijeća.

Također je utvrđeno da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 1/16 sjednice Općinskog vijeća je usvojen sa 9 glasova ZA, dok je 1 vijećnik glasovao PROTIV.

 

D) Izvješće općinskog načelnika o radu općine Bol od prošle sjednice vijeća:

Načelnik je, zbog obima Dnevnog reda te predviđene duljine trajanja sjednice općinskog vijeća, preskočio davanje izvješća o radu, te je pozvao vijećnike da postave pitanja, iznesu primjedbe  i sl.

 

E) Vijećnička pitanja, primjedbe, prijedlozi i pohvale:

Tomi Fabijanović je pitao načelnika gdje će se ove godine paliti Badnjak za Božić, kada je na tradicionalnoj lokaciji na Poljani izgrađeno parkiralište. Smatra da se trebaju poštivati lokalni običaji i tradicija.

Načelnik je kazao da nema razloga da se Badnjak ne pali na tradicionalnoj lokaciji na Poljani, samo  treba postaviti adekvatnu podlogu kako se asfalt ne bi oštetio.

Matko Baković je pitao da li će se do sezone završiti započeti građevinski radovi.

Načelnik je odgovorio da se ne planira započinjanje novih građevinskih radova, te da će već započeti radovi biti finiširani do početka sezone.

Branko Mikulić je pitao što se radi na realizaciji projekta postavljanja spomenika palima za Domovinu.

Načelnik je odgovorio da je izrađena maketa spomenika i potrebna dokumentacija, te da će se na idućoj sjednici općinskog vijeća  raspravljati o predloženoj maketi.

Tomi Fabijanović je pitao zbog čega nisu spojene sve svjetiljke javne rasvjete na Šetnici.

Načelnik je kazao da nam nedostaju stupovi za postavljanje javne rasvjete. Istaknuo je da se uskoro očekuje dostava potrebnih stupova iz Zagreba. Odmah nakon dostave na Bol javna rasvjeta na Šetnici će biti spojena.

Tomi Fabijanović je zatražio od načelnika informacije o ishodu natječaja za zakup poslovnog prostora Doma na Vidovoj gori.

Načelnik je kazao da je izabrani ponuditelj odustao od potpisivanja Ugovora o zakupu. Smatrao je da uz potrebna ulaganja, a bez kompenzacije sa najamninom, taj zakup poslovnog prostora ne može biti isplativa investicija. Načelnik je također kazao da se za ovu turističku sezonu predviđa uređenje zahoda u objektu, te privremeno korištenje prostora i pružanje usluga od strane KJP Grabov rat. Za jesen planira raspisivanje novog javnog natječaja za zakup poslovnog prostora Doma na Vidovoj gori. Dovršen je troškovnik potrebnih ulaganja prema kojem je potrebno 1.300.000, kuna + PDV, kako bi se prostor uredio prema idejnom projektu.

Ivica Ščepanović je pitao da li će općina zadržati jamčevinu od 100.000,00 kuna koju je tvrtka MS Brač turist d.o.o. uplatila u proračuna Općine Bol. Istaknuo je da je ponašanjem izabranog ponuditelja općina izgubila i vrijeme i novac, te da je odredbama javnog natječaja bilo propisano da će izabrani ponuditelj u slučaju odustanka od potpisivanja ugovora izgubiti pravo na povrat jamčevine.

Načelnik je odgovorio da očekuje stručno pravno tumačenje navedenog pitanja, te da će nakon toga donijeti odluko o povratu jamčevine.

Boris Škrbić je pitao da li načelnik ima informaciju dali će se i  gdje održati ULTRA festival na otoku Braču.

Načelnik je kazao da nema nikakvih informacija o tom pitanju, te da od općine Bol nitko nije zatražio suglasnost za održavanje festivala.

Jakov Okmažić je pitao zbog čega na Dnevni red sjednice općinskog vijeća nisu uvrštene molbe građana za upis djece u Dječji vrtić.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je kazao da su zaprimljene dvije zamolbe za upis Djece u vrtić, ali da te zamolbe nije uvrstio na Dnevni red sjednice jer smatra da ravnateljica vrtića treba samostalno odlučivati o tim organizacijskim pitanjima.

 

DNEVNI RED:

 

POD 1)

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da je ženski teniski turnir WTA Bol ušao u kalendar svjetske federacije, a općina Bol je, kao sponzor, uplatila iznos za nagradni fond.

Detalje o turniru vijećnicima je izložio gost gospodin Feliks Lukas.

Feliks Lukas je kazao da se nakon 13 godina pauze, ove godine u Bolu ponovno organizira ženski teniski turnir WTA BOL OPEN.

Istaknuo je da je organizacija WTA vlasnik turnira, dok je njemu ustupljeno pravo organizacije turnira.

Turnir je dodijeljen Bolu u jakoj međunarodnoj konkurenciji, te da će se, zahvaljujući ovom turniru, najmanje 60.-70. milijuna ljudi upoznati sa vizualnim identitetom Bola.

Gospodin Lukas je također istaknuo da je prošlogodišnjim organiziranjem ITF futures turnira na Bolu ostvareno više od 1000 posjeta tenisača koji su ostvarili preko 18.000 noćenja, te da je time turistička sezona na Bolu produžena za 10 tjedana.

Rekao je da budžet WTA turnira predstavlja minimum minimuma za organizaciju događaja ovog ranga.

Općina Bol je uplatila ugovoreni ulog za pokrivanje dijela troška za nagradni fond i licenciju. Novac je automatski proslijeđen organizaciji WTA, a potvrda o uplati je proslijeđena na uvid Općini Bol.

Feliks Lukas je kazao da je otpočela marketinška kampanja po Republici Hrvatskoj za popularizaciju ovog turnira.

Također je istaknuo da sve hrvatske tenisačice pružaju potporu turniru (Ajla Tomljanović, Anja Konjuh itd.). Također je istaknuo potporu hrvatskih tenisača: Ivana Dodiga, Gorana Ivaniševića, Marija Čilića i dr. Istaknuo je potporu međunarodnih tenisača, osobito potporu prvog igrača svijeta Novaka Đokovića i indijske tenisačice Sanije Mirza koja je prva na rang listi tenisačica za igru u parovima.

Početak turnira je 28. svibnja, a do tada u sklopu Blue sun hotela će se vršiti pripremne Tenis centra i neke manje dorade terena.

Feliks Lukas je istaknuo da, uz sportski dio turnira, planira i zabavne sadržaje.

Tako planira nastupe poznatih evropskih zabavljače (npr. DJ Antoina i Ane Carle Suarez).

Planira i održavanje poslovnih savjetovanja, pomoću kojih će pokušati privući investitore.

Kazao je da će Boljanima svi eventi biti dostupni besplatno.

Doro Adulmar je pitao direktora turnira gospodina Lukasa što općina Bol može učiniti da bi  pomogla u što uspješnijoj realizaciji turnira.

Feliks Lukas je kazao da očekuje da ovo bude najjači i najbolje organizirani turnir na svijetu u ovoj kategoriji. Istaknu je potrebu asistencije policije, hitne službe, bolske ambulante, te rješavanje pitanja parkinga za sudionike i posjetitelje.

Matko Baković je pitao da li je zatvorena financijska konstrukcija turnira.

Feliks Lukas je kazao da je sva financijska odgovornost za obveze turnira na njemu osobno.

Ove godine se nada i financijskoj potpori Ministarstva, a za iduće razdoblje će se vidjeti  da li postoji interes za daljnje organiziranje turnira.

Feliks Lukas je na kraju kazao da će HRT  izravno prenositi polufinale i finale turnira, a da će sa dva terena na web-u biti dostupan live stream svih mečeva.

 

POD 2)

Pročelnik Stipe Karmelić je je dao uvodno obrazloženje informacije o kratkoročnom zaduživanju Općine Bol.

Na prošloj sjednici općinsko vijeće je zaključilo da se za kratkoročno zaduženje u iznosu od 2.000.000,00 kuna zatraže tri ponude, te da predsjednik vijeća telefonski konzultira članove vijeća i zatraži telefonsko donošenje odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude.

Nakon što su dobivene tri ponude vijećnici su sa 8 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom odobrili kratkoročno zaduženje od 2.000.000,00 kuna , a trošak kredita  iznosi 75.000,00 kuna.

Pročelnik je istaknuo da je kredit već realiziran.

Namjena kredita je bila podmirivanje tekućih obveza te savladavanje jaza nastalog zbog različite dinamike  priljeva sredstava i dospijeća  obveza.

Općinski načelnik Općine Bol je zaključio Ugovor o  kratkoročnom kreditu s Zagrebačkom bankom d.d.

Načelnik je na prošloj sjednici vijeća pojasnio vijećnicima da je ovo kratkoročno zaduživanje neophodno za normalno funkcioniranje investicijskog ciklusa te za pokrivanje ranije preuzetih obveza sponzoriranja teniskog turnira. Također je podsjetio vijećnike da je do problema sa likvidnošću došlo zbog nepodmirivanja obveza prema Općini Bol  od strane  Županijske lučke uprave. Županijska lučka uprava općini Bol duguje 2.200.000,00 kuna, a tek donošenjem odluke Županijske skupštine o granicama lučkog područja na Račiću bi se stekli preduvjeti za isplatu tog dugovanja.

Općina Bol će nastaviti  kontaktirati Županijsku lučku upravu i utvrditi termin isplate dugovanja.

Ivica Ščepanović je istaknuo da je zahvaljujući inzistiranju vijećnika trošak kredita ipak smanjen za oko 7.000,00 kuna.

Tomislav Marčić je utvrdio da za ovo zaduženje nije bila potrebna suglasnost Ministarstva financija, ali je izrazi sumnju da za  podizanje ovog kredita nije potrebno provođenje postupka javne nabave.

Svjetlana Baković je vijećnika upoznala sa odredbom čl. 18. stavak 3.  Zakona o javnoj nabavi prema kojoj se Zakon o javnoj nabavi ne treba primjenjivati za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna.

Također ga je upoznala sa odredbama čl. 19. stavak 6. točka 2. Zakona o javnoj nabavi gdje je određeno da u slučaju ugovora o javnim uslugama izračun procijenjene vrijednosti nabave se temelji na naknadama, provizijama, kamatama i drugim naknadama za bankarske i druge financijske usluge.

 

 

 

POD 3)

Pročelnik Stipe Karmelić je je dao uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o prihvaćanju konačnog prijedloga UPU-a R-3 zone, prva faza,

Istaknuo je da je nakon provedene dvije javne rasprave zaprimljeno desetak primjedbi i prijedloga građana.

Većina primjedbi i prijedloga nije prihvaćena, a svi odgovori su upućeni podnositeljima.

Utvrđen je konačni prijedlog Plana i ishođene su sve potrebne suglasnosti. Konačna suglasnost Ministarstva graditeljstva je dobivena 06. travnja 2016. godine.

Zbog specifičnosti izgradnje  (mali postotak izgrađenosti) troškovi izrade plana i komunalne infrastrukture su mnogo veći nego što je očekivani prihod od komunalnog doprinosa.

Zbog toga se od vlasnika zemljišta tražilo da potpišu izjavu da će općini Bol bez naknade prepustiti dio zemljišta za izgradnju javne ceste.

Zatraženu izjavu vlasnici zemljišta su dostavili Općini Bol.

Srečko Karmelić je istaknuo da je dosta godina živio u  blizini diskoteke, te da je protiv ovakvih sadržaja. Također je pitao kada će se prihvatiti UPU cijele R3 zone.

Načelnik je odgovorio da će se pristupiti donošenju UPU-a R3 zone, druga faza kada se za to steknu uvjeti i bude iskazan interes investitora.

Ivica Ščepanović je pitao zbog čega se nije išlo na cjelovitu izradu UPU-a R3 zone. Smatra da bi u tom slučaju vijeće moglo donijeti kvalitetniju odluku. Rekao  je da je protiv donošenja predložene odluke, te da smatra da se tamo i neće pristupiti daljnjem donošenju UPU-a. Smatra neprihvatljivim da privatni investitori diktiraju što će se gdje događati.

Tomislav Marčić je pitao kolika je vrijednost investicije u R3 zonu, te što će se tamo izgraditi.

Pročelnik je kazao da se planira izgradnja ugostiteljskog objekta tlocrtne površine 180 m2, koji će imati prizemlje i jedan kat.

Tomilav Marčić je iznio tvrdnju da je načelnik Općine Bol Tihomir Marinković savjetovao Ivana Ivančića kada i gdje da kupi predmetno zemljište na kojem će se sada graditi ugostiteljski objekt.

Načelnik je oštro demantirao te tvrdnje te je istaknuo da svaki ozbiljni investitor najprije informira o tome gdje je na Bolu moguće graditi.

Branko Mikulić je kazao da se više puta raspravljalo o donošenju UPU-a R-3 zone, prva faza,, te da su svi zakonski uvjeti za donošenje istog, te da podržava donošenje ovog UPU-a.

Doro Adulmar je također podržao donošenje ovog UPU-a jer za njegovo donošenje postoji interes investitora.

 

Odluku o  prihvaćanju konačnog prijedloga UPU-a R-3 zone, prva faza, vijećnici su prihvatili sa  glasova 7 ZA, 2 glasa PROTIV i  1 SUZDRŽANIM glasa, a  ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

Nakon ove točke Dnevnog reda, vijećnik Srečko Karmelić je u 21.30 sati napustio sjednicu općinskog vijeća.

Utvrđen je kvorum.

Na sjednici je od tada bilo nazočno 9 članova općinskog vijeća.

 

 

 

POD 4)

Računovodstvena referentica Nives Serventi je obrazložila završni račun općine Bol za 2015. godinu.

U prošloj godini prihodi su ostvareni u iznosu od 14.793.980,00 kn, a rashodi u iznosu od 18.859.174,00 kn. Stvarni manjak iznosi 2.008.021,00 kn jer je općina Bol prošlu godinu završila sa viškom od 2.057.172,91 kn. Općina je prošlu godinu utrošila više sredstava jer je planirala uprihoditi 2.200.000,00 kn od županijske lučke uprave za izgradnju prve faze luke na Račiću. Iako je sve usmeno dogovoreno, dostavljeni su svi troškovnici i ugovori o izvođenju radova na Račiću, radovi su i završeni, ali do danas ovaj iznos još nije plaćen.

Prihodi općine Bol su smanjeni u poreznim stavkama za oko 2.000.000,00 kn, zbog izmjena zakona poreza na dohodak i poreza na promet nekretnina.

Potraživanja općine Bol na kraju 2015. godine iznose 11.531.631,10 kn, od čega se 5.094.845,02 kn nastoje naplatiti u sudskim sporovima.

Dugovi za komunalni doprinos iznose 3.370.434,85 kn ali dužnici imaju rok od godine dana za plaćanje, ili su u sudskom sporu, potraživanja za javne površine iznose 1.269.660,37 kuna od čega je većina u sudskim sporovima, potraživanje za danje koncesije na pomorskom dobru iznosi 2.149.550,00 kn ali se više od 2.000.000,00 kn odnosi na dug Zlatnog rata koji je u sudskom sporu, potraživanja od zakupa iznose 230.198,34  a većina se odnosi na Dom staraca, potraživanja za komunalne naknade za stambene i poslovne prostore od pravnih i fizičkih osoba iznose 2.400.627,43 koja se zadnjih tri-četiri godine redovno prisilno naplaćuju. Za većinu ovog duga je nastupila apsolutna zastara.

Porezni dug prema općini Bol koji naplaćuje Porezna uprava iznosi 1.271.500,29 kn. Treba primijetiti da je ovaj dug od zadnje dvije-tri godine smanjen za oko 4.000.000,00 kn, ali ne na temelju naplate nego na temelju otpisa duga.

Doro Adulmar je kazao da je Odbor za financije podržao ovaj prijedlog završnog računa općine Bol za 2015. godinu.

 

Završni račun Općine Bol za 2015. godinu vijećnici su prihvatili sa 7 glasova ZA 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom.

 

POD 5)

Pročelnik Stipe Karmelić je dao uvodno obrazloženje prijedloga odluke o prvom rebalansu proračuna općine Bol za 2016. godinu.

Istaknuo je da je zbog hitnosti poslova potrebno u proračunu planirati izgradnju kanalizacijske i vodovodne mreže u Supetarskoj ulici. U ovoj ulici su u zadnjoj godini izdane tri građevne dozvole, a ukupni komunalni doprinos iznosi oko 600.000,00 kn.

Stoga se predlaže povećati konto za uređenje Supetarske ulice u iznosu od 300.000,00 kn, te konto iznosi 310.000,00 kn i smanjiti konto uređenja potkrovlja Dječjeg vrtića za 300.000,00 kn, te konto iznosi 778.000,00 kn. Svi ostali iznosi odnosno ukupni prihodi i rashodi ostaju nepromijenjeni s obzirom na proračun za 2016. godinu.

Također je kazao da je Općina Bol prijavila projekt uređenja potkrovlja Dječjeg vrtića na natječaj Ministarstva ruralnog razvoja. U proračunu je potrebno planirati 40 % od ukupne investicije, a to iznosi oko 650.000,00 kn, odnosno konto za uređenje potkrovlja Dječjeg vrtića u iznosu od 778.000,00 kn je veći nego što je 40% troškova predviđenih troškovnikom.

Ivica Ščepanović je pitao da li je predviđeno uređenje ulice kod Rajka Ščepanovića.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da je projektna dokumentacija u postupku izrade, a u da je u budžetu za 2015. godinu predviđeno 200.000,00 kuna za uređenje ove ulice.

 

Prvi rebalans proračuna za 2016. godinu vijećnici su prihvatili sa 8 glasova ZA i 1 glasom PROTIV, a  isti će biti objavljen u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 6)

Ivana Bošković Ivičić v.d. ravnateljica Centra za kulturu je upoznala nazočne sa  završnim  računom Centra za kulturu općine Bol za 2015. godinu.

Istaknula je da su ukupni prihodi u 2015. godini su iznosili 1.225.533,82 kn. Ukupni rashodi su iznosili 1.210.304,70 kn, odnosno ostvaren je višak od 15.229,03 kn. Kako je 2014. godina završena sa manjkom od 38.597,78 kn, na kraju 2015. godine je ostvaren računovodstveni manjak od 23.368,75 kn. Na kraju 2015. godine Centar za kulturu je imao na žiro računu 38.192,33 kn, te je ukupni računovodstveni rezultat višak od 14.823,58 kn. Na kraju 2015. godine Centar za kulturu je imao obveze prema dobavljačima u iznosu od 61.561,08 kn, pa je konačni rezultat manjak od 46.737,50 kn.

Doro Adulmar je upozorio v.d. ravnateljicu da se mora pažljivije odnositi prema proračunu Centra za kulturu, te da iduće godine ne očekuje manjak u poslovanju.

 

Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili završni računu Centra za kulturu općine Bol za 2015. godinu.

 

POD 7)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima pojasnio prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Općine Bol.

Predloženom odlukom Ivana Bošković Ivičić,  iz Bola, Novi put 3,  imenuje se za  ravnateljicu Centra za kulturu Općine Bol, na rok od 4 godine.

Ivana Bošković Ivičić je trenutna v.d. ravnateljica Centra za kulturu te je i u prošlom mandatu obavljala dužnost ravnateljice.

Proveden je javni natječaj za izbor ravnatelja.

Javni natječaj je sukladno čl. 15. Statuta Centra za kulturu Općine Bol javno objavljen u listu „Slobodna Dalmacija“ i na oglasnoj ploči Općine Bol dana 12. veljače 2016. godine, te je bio otvoren 15 dana.

Na natječaj je pristigla  jedna  prijava i to prijava Ivane Bošković Ivičić, Novi put 3, Bol.

Natječajno povjerenstvo je utvrdilo da zaprimljena prijava sadržava svu u javnom natječaju traženu dokumentaciju te da kandidatkinja ispunjava uvjete iz  natječaja.

Natječajno povjerenstvo je predložilo općinskom vijeću izbor Ivane Bošković Ivičić na mjesto ravnateljice Centra za kulturu na rok od 4 godine.

Matko Baković je predložio uvođenje novih aktivnosti za djecu.

Ivana Bošković Ivičić je kazala da je broj aktivnosti uvjetovan brojem zainteresirane djece, te da je u slučaju povećanja broja djece i iskazivanja interesa, uvijek moguće uvođenje novih aktivnosti.

Ivica Ščepanović je predložio ravnateljici da pokuša sa Centrom za kulturu spojiti i druge bolske kulturne radnike. Također je pitao da li postoji mogućnost ponovnog aktiviranja folklorne skupine Krejonca.

Ivana Bošković Ivičić je kazala da ta mogućnost postoji, osobito sada  kada se u Bol ponovno vraća Matea Cvitanić koja je ranije bila voditeljica te folklorne skupine.

Tomi Fabijanović je kazao da bi Centar za kulturu trebao biti aktivniji u zimskom periodu te sudjelovati u organizaciji Božićnih, Novogodišnjih i karnevalskih manifestacija.

 

Predložena odluka o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu, donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 8)

Načelnik je  vijećnicima izložio polugodišnje izvješće o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2015. godine.

Tako je u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine održano je pet sjednica općinskog vijeća općine Bol. Na svakoj sjednici sam izvješćivao vijećnike o radu, a vijećnici su redovno postavljali pitanja i dobivali odgovore radi bolje informiranosti.

Na 7/2015 sjednici vijeća održanoj 14. srpnja 2015. odbijen je prigovor na izbor najpovoljnijeg ponuđača za poslovni prostor na Vidovoj gori, donesena je odluka da se KJP Grabov rat povjerava obavljanje komunalnih poslova na rok od 4 godine, donesena je odluka o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima, dana je suglasnost načelniku za potpisivanje ugovora o konzorciju za izgradnju žičare Bol-Vidova gora, donesena je odluka o zabrani izvođenja radova za 2016. godinu.

Na 8/2015 sjednici vijeća održanoj dana 23. rujna 2015. godine je primljena informacija o radu Doma za stare i nemoćne osobe na Bolu, prihvaćeno je izvješće o prihodima i rashodima općine Bol za siječanj-lipanj 2015. godine, donesena je odluka o prvom, drugom i trećem rebalansu proračuna općine Bol za 2015. godinu, donesena je odluka o izradi UPU-a R3 prva faza, donesena je odluka o mjesečnoj članarini u konzorciju za izgradnju žičare Bol-Vidova gora, donesena je odluka o naknadama za korištenje nekretnina i pokretnina u vlasništvu općine Bol za političko djelovanje.

Na 9/2015 sjednici vijeća održanoj dana 06. studenog 2015. godine, raspravljalo se o prijedlogu proračuna općine Bol za 2016. godinu, primljeno je na znanje izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji općine Bol za 2014. godinu, donesena je odluka o kupnji zemljišta za novo groblje.

Na 10/2015 sjednici vijeća održanoj dana 27. studenog 2015. godine, donesen je proračun općine Bol za 2016. godinu sa svim pratećim odlukama, raspravljalo se o sustavu zaštite i spašavanja, donesena je odluka o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza za 2016. godinu.

Na 11/2015 sjednici vijeća održanoj dana 16. prosinca 2015. godine raspravljalo se o nacrtu strategije razvoja bolskog turizma, za razdoblje 2016-2021, donesena je odluka o četvrtom rebalansu proračuna za 2015. godinu, donesena je odluka o visini naknade za podmirenje pripadajućih troškova za potrebe izgradnje stanova POS-a, donesena je odluka o darovanju nekretnine za vidikovac, donesena je odluka o visini iznosa božićnice, dara za djecu i regresa za 2016. godinu, donesena je odluka o imenovanju natječajnog povjerenstva za biranje ravnatelja-ravnateljice Centra za kulturu, donesene su odluke o izradi prostornih planova nižeg reda.

Načelnik je kazao da je u drugoj polovici 2015. godine općina Bol je napravila novi iskorak u kvalitetnom uređenju komunalne infrastrukture: završeno je uređenje ulice i šetališta na Račiću, koje je ujedno i prva faza izgradnje nove luke. Spojena je kanalizacija na Račiću sve do restorana Laguna. Otvoren je javni WC na Račiću. Na Račiću je postavljena javna rasvjeta, a u more su postavljena kolpomorta. Uređen je pristupni put do nudističke plaže iza Martinice.

Zamijenjena vodovodna cijev u naselju Blato – Ratac izgrađen sustav odvodnje oborinskih voda.

Zamijenjena je javna rasvjeta na šetnici put Zlatnog rata.

Uređeno športsko-igralište na Poljani i montirano 100 plastičnih sjedalica.

Ugrađeno je još desetak poluukopanih kontejnera.

 

Na Bolu je odrađena uspješna turistička sezona. U anketi Jutarnjeg lista Bol je osvojio 6. mjesto među turističkim destinacijama u Hrvatskoj, a u patroli Večernjeg lista Bol je osvojio 3. mjesto u Hrvatskoj.

Na kraju turističke sezone u anketi Hrvatske turističke zajednice i Hrvatske gospodarske komore Bol je osvojio prvo mjesto u kategoriji malih turističkih destinacija u Hrvatskoj.

U drugoj polovici 2015. godine održana je druga Dječja olimpijada, održan je Tradicionalni ljetni karneval i prvi glazbeni festival Bol soul.

Pri kraju godine započela je javna rasprava o prijedlogu UPU-a R3 zone prva faza i održana je javna rasprava o strategiji razvoja bolskog turizma za 2016 -2021 godinu.

Općina Bol je redovno financirala rad Dječjeg vrtića,  Centra za kulturu, općinske knjižnice, DVD-a Bol.

Općina je prema svojim mogućnostima pomagala socijalno ugrožene osobe .

Načelnik je kazao da je redovito održavao kontakte sa odgovornim osobama u SDŽ, u državnim institucijama i na nivou otoka Brača.

 

Vijećnici su sa  7 glasova ZA,  1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom prihvatili znanje polugodišnje izvješće o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2015. godine načelnika Općine Bol, a odluka o prihvaćanju izvješća će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 9)

Pročelnik Stipe Karmelić je izvijestio nazočne da je načelnik donio Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela općine Bol.

Tim izmjenama i dopunama je nadopuno članak 6. Pravilnika te je  iza točke Redni broj: 5. dodana točka Redni broj: 5 a.

Radi se o radnom mjestu – referent za financije.

Za navedeno radno mjesto se traži slijedeće stručno znanje:  srednja stručna sprema ekonomskog ili računovodstvenog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu.

Prema navedenom Pravilniku opis poslova ovog radnog je slijedeći: vođenje evidencije ulaznih i izlaznih računa, ispostavljanje računa na osnovi Rješenja o korištenju javnih površina, pomorskog dobra i sl., ispostavljanje računa za ugovorne najamnine i zakupnine Općine Bol, ispostavljanje računa za komunalnu naknadu, vodnu naknadu i deratizacije za domaćinstva i poslovne subjekte. Također, vođenje blagajničkog poslovanja, knjiženje izvoda,  plaćanje računa, slanje opomena za zakašnjela plaćanja, obavljanje popisa imovine, vođenje evidencije sati rada i pregledavanje i razvrstavanje pošte.

Za to radno mjesto predviđena su dva djelatnika.

Jedan od njih je već djelatnik Jedinstvenog upravnog odjela općine Bol, dok je za popunu drugog radnog mjesta raspisan javni natječaj.

Pročelnik je istaknuo da je za veću učinkovitost i pravednije vrednovanje stupnja obrazovanja referenata i složenosti poslova koje obavljaju u  Jedinstvenom upravnom odjelu treba uvesti različite koeficijente za računovodstvene referente.

Naime, u početku je jedna osoba vodila računovodstvo općine Bol i imala je koeficijent plaće 3,5. Kada je u računovodstvo zaposlena druga osoba dobila je koeficijent 3,1.

Zbog obima poslova potrebno je zaposliti i pomoćne djelatnike u računovodstvu, te se za njih predlaže uvođenje novog koeficijenata za obračun plaće od 2,7.

 

Pročelnik je kazao da je u nadležnosti vijeća općine Bol određivanje koeficijenta za obračun plaće, te da načelnik predlaže koeficijent od 2,7 za ovo radno mjesto.

 

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika je donesena JEDNOGLASNO,  a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 10)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao nazočne sa prijedlogom odluke o kupnji nekretnina.

Predloženom odlukom Općina Bol, radi izgradnje groblja sukladno PPU Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 8/07), kupuje nekretnine označene kao:

–          čest. zem. 2734, Z.U. 1495, k.o. Bol, oznaka zemljišta- vinograd, površina 1216 m2,

vlasništvo Ante Karninčića iz Bola za cijelo.

–          čest. zem. 2735, Z.U. 1256, k.o. Bol, oznaka zemljišta- vinograd, površina 2615 m2,

–          čest. zem. 2736, Z.U. 1256, k.o. Bol, oznaka zemljišta- vinograd, površina 3856 m2,

–          čest. zem. 2737, Z.U. 1256, k.o. Bol, oznaka zemljišta- neplodno, površina 133 m2, vlasništvo Sonje Karmelić iz Bola, Stipe Karmelića iz Bola, Jakova Karmelića iz Rijeke, Janje Rukavine iz Zagreba, Stjepka Karmelića iz Zagreba i Lovre Karmelića iz Bola, za po 1/8 idealnog dijela, te Dine Dubravčić iz Bola za 2/8 idealnog dijela.

 

 

 

 

 

–          čest. zem. 2738, Z.U. 1311, k.o. Bol, oznaka zemljišta- vinograd, površina 3658 m2,

vlasništvo Tihomira Marinkovića iz Bola za cijelo.

–          dio čest. zem. 2742, Z.U. 922, k.o. Bol, oznaka zemljišta- oranica, površina 1015 m2, vlasništvo Berigoja Vrsalovića iz Splita i Srđana Radića iz Punta Arenasa  Čile, za po 1/3 idealnog dijela, te Ilke Stano iz Bola, Karmen Škrobice iz Bola i Vinka Radića iz Splita, za po 1/9 idealnog dijela.

 

Odlukom se cijena predmetnih nekretnina  utvrđuje u iznosu od 80 €/m2, odnosno ukupna cijena za predmetne nekretnine u površini od 12493 m2 iznosi 999.440,00 eura (slovima: devetsto devedeset devet tisuća eura), te će biti isplaćena u  kunskoj protuvrijednosti  prema prodajnom tečaju za efektivu Hrvatske narodne banke na dan isplate.

Općina Bol će navedeni iznos platiti u pet godišnjih obroka od 2016. godine do 2020. godine.

Općina Bol će prvi obrok platiti beskamatno, dok će sve iduće obroke plaćati  uvećane za godišnju kamatnu stopu od 4%.

Osim cijene iz prethodnih stavaka ovog članka Općina Bol će nakon izgradnje I. faze groblja osigurati Stipi Karmeliću, Jakovu Karmeliću, Dini Dubravčić i Tihomiru Marinkoviću po jednu besplatnu obiteljsku grobnicu sa šest ukopnih mjesta.

Nakon izgradnje I. faze groblja Općina Bol će osigurati Janji Rukavini i Berigoju Vrsaloviću po jednu besplatnu obiteljsku grobnicu sa tri ukopna mjesta, te Ilki Stano, Karmen Škrobica i Vinku Radiću jednu besplatnu obiteljsku grobnicu sa tri ukopna mjesta.

Odlukom se određuje da će se prava i obveze između vlasnika zemljišta, kao prodavatelja i Općine Bol, kao kupca regulirat ugovorom, za čije se sklapanje ovlašćuje zamjenik načelnika Općine Bol gospodin Mate Petrić.

Ta je odluka većim dijelom identična ranije donesenom odluci općinskog vijeća, ali je zbog potrebe javnobilježničke solemnizacije u članku 3. dodan stavak 2. kojim  općinsko vijeće ovlašćuje zamjenika načelnika gospodina Matu Petrića da ugovor zaključi u formi solemnizirane ovršne isprave kako bi se prodavateljima, u slučaju neisplate kupoprodajne cijene, osigurala prisilna naplata  kupoprodajne cijene.

Ivica Ščepanović je predložio da se i ostalim suvlasnicima zemljišta dodijeli besplatna obiteljska grobnica.

Prijedlog Ivice Ščepanovića je prihvaćen.

 

Predložena Odluka o kupnji nekretnina donesena je JEDNOGLASNO,  te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

 

POD 11)

– Grupa građana koja je pokrenula proceduru legalizacije bespravnih stambenih kuća izvan granica naselja je uputila prigovor na visinu komunalnog doprinosa i predložila da se za njihovu zonu prepolovi visina komunalnog doprinosa što su oni spremni platiti.

 

Iz njihovog prigovora se može zaključiti da ne razlikuju komunalni doprinos od komunalne naknade.

Naime, komunalna naknada se plaća za stambene i poslovne prostore koje se nalaze unutar građevinskog područja i za one koje se nalaze izvan građevinskog područja ako su opremljene pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i vodom prema mjesnim prilikama i ako imaju javnu rasvjetu. Legalizirani stambeni objekti podnositelja zahtjeva nisu zaduženi za komunalnu naknadu.

Legalizirani stambeni objekti podnositelja zahtjeva su zaduženi za komunalni doprinos u iznosu od 110,00 kn/m3. Komunalni doprinosi su novčana javna davanja koja se plaćaju za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to: javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu. Svake godine vijeće općine Bol donosi program gradnje komunalne infrastrukture u iznosu od oko 2.000.000,00 kn koja se troše za gradnju javnih objekata. Javni objekt je javna rasvjeta do Zlatnog rata ili na Velom mostu, put do novog groblja, asfaltiranje ulica na Kupini i drugi objekti komunalne infrastrukture. Komunalni doprinos nisu sredstva kojim se uređuje okoliš stambenog objekta koji je platio komunalni doprinos.

U zadnjih tri godine na Bolu je legalizirano oko 400 bespravnih objekata, velika većina je platila komunalni doprinos, pa tako i velika većina bivših poljskih kućica i gospodarskih objekata izvan građevinske zone i to po cijeni od 110,00 kn/m3.

 

Vijećnici su odbili ovu zamolbu.

Izrazili su stav da se općinske odluke moraju poštivati, te da vrijede jednako za sve.

 

POD 12)

Pročelnik Stipe Karmelić je podsjetio vijećnike da prema važećoj odluci o korištenju javnih površina na području općine Bol iz 2015. godine je dozvoljeno postaviti stalak, vitrinu ili sličnu napravu za izlaganje manje količine robe koja se prodaje u prodavaonici, a ta vitrina može biti maksimalnih dimenzija: visina 2 metra, širina 1 metar i dubina 0,25 metara. Na ovaj način se mogu izlagati  samo originalni suveniri i originalne robne marke, a ne mogu se izlagati plažni artikli i plastična galanterija. U sezoni 2015. godine komunalni redar je usmeno i pismeno upozoravao i prisilno uklanjao plastičnu galanteriju koja je bila izložena na javnoj površini. Nakon dva-tri dana plastična galanterija je ponovno bivala izložena protivno našoj odluci. Smatra da, uz postojeću državnu infrastrukturu, ovu odluku nije moguće dosljedno provesti.

 

Tomislav Marčić je predložio da se i ove godine dozvoli izlaganje robe ispred prodavaonica kao i lani, ali da se od korisnika zahtijeva izdavanje zadužnice kojim će garantirati poštivanje općinskih odluka. U slučaju kršenja odluke, zadužnica bi se aktivirala na FINA-i i naplatila bi se kazna zbog nepoštivanja Odluke o  korištenju javnih površina.

Vijećnici su prihvatili ovaj prijedlog i odredili iznos od 35.000,00 kuna kao kaznu za kršenje Odluke o korištenju javnih površina.

 

POD 13)

Branko Grubišić je od općinskog vijeća zatražio da u Prostorni plan uređenja Općine Bol unese izmjenu tako da se omogući legalizacija malih bazena izgrađenih uz legalizirane objekte izvan građevinske zone.

 

Pročelnik je upoznao vijećnike da je Zakon o zadržavanju u prostoru bespravno sagrađenih objekata omogućio legalizaciju stambenih i gospodarskih objekata koji su izgrađeni prije 21. lipnja 2011. godine. U konkretnom slučaju Branko Grubišić je legalizirao stambenu zgradu na Velo Polje te je pored nje , 2015. godine izgradio bazen. Građevinska inspekcija je za bazen izdala rješenje o uklanjanju. Prema sada važećim propisima na poljoprivrednom zemljištu se ne mogu graditi bazeni iako su na tom zemljištu legalizirane stambene zgrade.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je kazao da, prema njegovom mišljenju, bazeni doprinose kvaliteti turističke ponude na Bolu, ali vijeće treba prvenstveno poštovati zakonske propise. Općina Bol može inicirati promjenu zakona i uskladiti svoj Prostorni plan sa zakonom, ali do tada ne može svojom odlukom legalizirati bazene izgrađene nakon 2011. godine na poljoprivrednom zemljištu.

 

 

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14 i 1/15) čuva u uredu  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

 

Sjednica je završila u  22,30 sati

 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

 

Predsjednik vijeća: 

Doro Adulmar

Skip to content