Zapisnik sa 2. sjednice vijeća 2015.

Zapisnik sa 2. sjednice vijeća 2015.
18. travnja, 2015. u 14:03:39

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/15-01/27

Ur. broj: 2104/02-15-02/01

Bol, 19. ožujka 2015. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09 i 11/14), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  2/2015 sjednice općinskog Vijeća održane dana 18. ožujka 2015. godine, sa početkom u 18.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Tomislav Marčić, Matko Baković (prvi potpredsjednik vijeća), Branko Mikulić, Tomi Fabijanović, Boris Škrbić (drugi potpredsjednik vijeća), Srečko Karmelić, Sani Bodlović, Jakov Okmažić i Ivica Ščepanović.

Izočni: Frane Lukšić.

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić – zamjenik načelnika Općine Bol, Mirko Perić – direktor KJP Grabov rat, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Nives Serventi – računovodstveni referent (točke 1. i 2. Dnevnog reda), Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar.

 

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 10 vijećnika.

B) Dnevni red je  prihvaćen sa 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV te  glasi:

  1. Rasprava i davanje suglasnosti na završni račun općine Bol za 2014. godinu.

 

  1. Rasprava i donošenje odluke o prvom rebalansu Proračuna općine Bol za 2015. godinu.

 

  1. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama pravilnika o plaćama za Dječji vrtić „Mali princ“.

 

  1. Rasprava i donošenje odluke o pokretanju izgradnje i uređenja tematskih staza na području općine Bol.

 

  1. Rasprava i donošenje odluke o visini jedinične zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu općine Bol.

 

  1. Rasprava i donošenje odluke o neprihvaćanju ponude Mirjane Bonačić

 

  1. Očitovanje o pristiglim dopisima.

C) Prihvaćanje zapisnika sa 1/2015 sjednice vijeća:

Predsjednik Općinskog vijeća Doro Adulmar je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna  pismena primjedba na zapisnik sa 1/15 sjednice Općinskog vijeća.

Također je utvrđeno da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09 i 11/14) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 1/15 sjednice Općinskog vijeća je usvojen sa  9  glasova ZA i 1 glasom PROTIV.

 

Vijećnik Srečko Karmelić je upozorio da su na portalu boljani info pogrešno preneseni neki detalji sa prošle sjednice općinskog vijeća.

Kao primjer je istaknuo da je na portalu boljani info napisano da načelnik mora, a ne, kao što je ispravno, da načelnik može odbiti molbu osobe zainteresirane za korištenje javne površine ukoliko je ona, među ostalim, u prethodnom razdoblju koristila javnu površinu suprotno uvjetima iz Rješenja i ako se nije pridržavala odredbi o javnom redu i miru i sl.

 

D) Izvješće općinskog načelnika o radu općine Bol od prošle sjednice vijeća:

Načelnik je izvijestio nazočne da je izrada prostorno planske dokumentacije u završnoj fazi te da  do kraja idućeg tjedna očekuje sastanak o prostornim planovima u Ministarstvu graditeljstva i ishođenje potrebnih suglasnosti.

Načelnik je kazao da je u tijeku izrada projektne dokumentacije za nastavak gradnje luke Bol. Prethodno je potrebno izraditi studiju utjecaja na okoliš, a zatim ishoditi građevinsku dozvolu. Druga faza gradnje  luke se očekuje početkom iduće godine.

Načelnik je istaknuo da se do 1. lipnja očekuje dovršetak većine započetih radova na Račiću, te da je u tijeku postupak javne nabave za infrastrukturno uređenje i asfaltiranje tog područja odnosno I. faze uređenja kopnenog dijela.

Načelnik je upoznao vijećnike sa dinamikom izgradnje ceste Sv. Lucija. Istaknuo je da se do 1. svibnja očekuje dovršetak započetih radova, te da će cesta biti povremeno otvorena za promet  kako bi se omogućio prijevoz stvari na tom području.

Načelnik je kazao da je u tijeku izrada incidentnih preljeva na kanalizaciji na Rivi  te da će se time spriječiti poplavljivanje poslovnih prostora na Rivi u vrijeme obilnih oborina.

Načelnik je rekao da se do ljeta očekuje kompletiranje potrebne dokumentacije za gradnju rotora na ulazu u Bol  i Vidikovca, a da se gradnja očekuje poslije turističke sezone. Istaknuo je  da su sredstva za gradnju već osigurana.

Načelnik je kazao da se do Uskrsa očekuje dovršetak radova na trafostanici na Studencu. Upoznao je nazočne da je stari izvođač radova promijenjen jer je dosta „zapinjao“ u izvođenju radova.

Načelnik je rekao da još nije dobio odgovor odvjetnika o vlasništvu Općine Bol  nad  Planinarskim domom na Vidovoj gori. Odvjetnik Berigoj Vrsalović  je uputio dopis Planinarskom društvu Mosor, ali se ono još nije očitovalo na naše upite i zahtjeve.

Načelnik je istaknuo da je nužno uložiti oko 200.000,00 kuna u objekt na Vidovoj gori kako bi se doveo na pristojan nivo. Kazao je hitno potrebna sanacija nadstrešnice i renoviranje toaletnog prostora.

Uređenje Šetnice se planira do Uskrsa.

Šetnica iza plaže Zlatni rat je uređena u obimu koji je planiran, a radnici Grabovog rata su nakon dovršetka tih radova upućeni na druge poslove uređenju destinacije.

Načelnik je izvijestio vijećnike da je Ministarstvo osiguralo sredstva u iznosu od 560.000,00 kuna  za modernizaciju rasvjete na Šetnici, te da će se poslije ljeta pokrenuti postupak javne nabave za nabavku rasvjetnih tijela i montažu nove javne rasvjete na Šetnici.

Načelnik je izvijestio nazočne da se do 1. lipnja očekuje popločavanje i uređenje šetnice na području od Benzinske postaje do Biline kuće. Postupak javne nabave za odabir izvođača radova  je u tijeku.

Načelnik je također rekao da je Ministarstvo Općini Bol osiguralo iznos od 300.000,00 kuna za nabavku kino projektora, te da će se uskoro pokrenuti postupak javne nabave za kupnju kino projektora.

Načelnik je upoznao vijećnike da je dovršen postupak javne nabave novih poluukopanih kontejnera, te da će ti kontejneri biti dijelom plaćeni iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Načelnik je kazao da je u završnoj fazi ishođenje građevinske dozvole i priprema realizacije zida kod Matka Karmelića. Smatra da to područje treba što prije sanirati zbog opasnosti koja prijeti građanima.

Načelnik je kazao da će se tvrtka Jadrankamen uskoro dostaviti naručene  kamene blokove na  područje  kod Benzinske postaje. Naime, taj će se kamen nasuti u more kao „škojera“ kako bi se onemogućilo poplavljivanje Rive za nevremena.

 

E) Vijećnička pitanja, primjedbe, prijedlozi i pohvale:

Vijećnik Branko Mikulić je pitao da li je izrađen elaborat sanacije zida u naselju Blato. Podsjetio je načelnika da je u proračunu Općine Bol za 2015. godinu predviđen iznos od 40.000,00 kuna za izradu elaborata te 150.000,00 kuna za sanaciju zida u 2016. godini  i 150.000,00 kuna u 2017.  godini.

Istaknuo je da se ovom zidu u naselju Blato govori već 10-tak godina, a realizacija izostaje, dok se primjerice zid Matka Karmelića gradi u rekordnom roku.

Načelnik je odgovorio da se i zid kod Matka Karmelića pokušava realizirati od 2012. godine, te da se je općina sudskom nagodbom obvezala na izgradnju tog zida. Također je kazao da se nije odustalo od sanacije zida u naselju Blato te da će se prethodno  naručiti elaborat sanacije zida.

Predsjednik Doro Adulmar je kazao da je vijeće bilo decidirano po pitanju zida u naselju Blato. Smatra da prethodno treba napraviti elaborat i projekt pa tek onda pristupiti radovima sanacije zida. Istaknuo je da ovaj zid predstavlja ozbiljan problem za sigurnost ljudi te da se sanaciji ne smije pristupiti neprofesionalno.

Vijećnik Tomislav Marčić je podsjetio nazočne da je načelnik ranije obećavao izradu elaborata sanacije zida u naselju Blato do početka marta.

Branko Mikulić je pitao u kojem je stadiju rješavanje problema hotela Bijela kuća.

Načelnik je kazao da je obavio razgovor sa pomoćnikom ravnatelja Državne uprave za upravljanje državnom imovinom. On je predložio da općina ishodi lokacijsku dozvolu za novu prometnicu na kompleksu Bijela kuća nakon koje DUUDI može dati općini dati pravo korištenja te nove prometnice. Kompleks Poljane bi općina mogla dobiti na korištenje, ali pomoćnik ravnatelja to ne može garantirati. Općinska uprava je započela proceduru izrade projektne dokumentacije za novu prometnicu.

Vijećnik Jakov Okmažić je upozorio da su hangari na plaži Borak svake godine sve veći te da  izlaze iz gabarita. Pitao je da li je općina dozvolila korisnicima takvo proizvoljno ponašanje.

Također je pitao što je sa realizacijom izgradnje stanova POS-a na Bolu.

Vezano uz korisnike pomorskog dobra na Borku načelnik je kazao da se svake godine mjeri prostor koji koriste, te da im se sukladno tome i šalje račun.

Jakov Okmažić je kazao da bi općina trebala provoditi rigorozniji nadzor nad njihovim radom i korištenjem prostora.

Načelnik je također odgovorio da se na jesen očekuje početak izgradnje stanova POS-a, odnosno da se usvajanjem UPU-a naselja Bol stječu pretpostavke za ishođenje građevinske dozvole te nakon toga i samu izgradnju zgrade.

Tomislav Marčić smatra da je zanemaren sigurnosni aspekt u luci Bol. Luka je mala, u njoj se nalazi benzinska postaja, smatra da i iznajmljivači brodica te postavljeni štekati ugostiteljskih objekata na lučkom području negativno utječu na sigurnost luke. Pitao je načelnika je li od ishođena suglasnost od Županijske lučke uprave za postavljanje štekata na lučkom području i za iznajmljivanje brodica na plaži Studenac. Upitao je tko će biti odgovoran u slučaju nesreće.

Načelnik je odgovorio da postojeća luka nema velike kapacitete, ali da je moramo koristiti maksimalno bez ugrožavanja sigurnosti. Štekati ispred ugostiteljskih objekata na lučkom području se nalaze nekoliko desetljeća i nemamo nikakvo protivljenje Županijske lučke uprave.

Iznajmljivanje brodica na Studencu je od ove godine u nadležnosti koncesionara luke pa će lučki redari paziti na sigurnost u luci.

Ivica Ščepanović je pitao da li se radovi na putu Sv. Lucija rade zajedno sa svom potrebnom infrastrukturom.

Načelnik je odgovorio da se cesta radi prema projektu te da zainteresirani mogu izvršiti uvid u projekt ceste.

Ivica Ščepanović je pitao kada će se realizirati projekt popločenja Šematorija.

Također je pitao planira li se ponovno postavljanje ograde na Studencu. Smatra da sadašnja situacija predstavlja opasnost za goste i domaće stanovništvo.

Vezano uz šematorij načelnik je kazao da je napravljena geodetska podloga i započet postupak javne nabave za izradu konzervatorskog elaborata.

Načelnik je rekao da se planira ponovno postavljanje ograde na Studencu, te da je Konzervatorski odjel u Splitu o tome izdao pozitivno mišljenje.

Ivica Ščepanović je pitao zbog čega se planira postavljanje brušenog kamena na području šetnice od Benzinske postaje do Biline kuće i rušenje postojeće kamene obloge uza zid.

Smatra nelogičnim na šetnicu postavljati brušeni industrijski kamen, a na prometnicu bijeli brački kamen.

Načelnik je kazao da će se radovi obavljati sukladno projektnom rješenju, te da je na to projektno rješenje dobivena suglasnost Konzervatorskog odjela.

Ivica Ščepanović je kazao da DVD Bol već 15-ak godina održava prijevozničku liniju Bol-Murvica. Smatra da je osnovna djelatnost DVD-a obrana od požara, te da bi djelatnost prijevoza u Murvicu trebalo prepustiti nekom drugom npr. bolskim taksistima.

Ivica Ščepanović je direktoru Grabovog rata Mirku Periću rekao da se na području od Hotela Bretanide  prema plaži Zlatni rat nalazi veći broj suhih borova koji su pred rušenjem, te da unaokolo leži određena količina suhe borovine koju treba ukloniti. Pozvao je direktora da djelatnicima Grabovog rata izda nalog za uklanjanje tih suhih borova i borovine.

Mirko Perić je kazao da je danas to područje obišli predstavnici Javne ustanove za zaštićene dijelove prirode te da su označili borove koje treba ukloniti. Istaknuo je da je on legalist te da bez odobrenja nadležnih institucija ne želi piliti borove sa zaštićenog područja. Sada se očekuje Rješenje nadležne ustanove, te će se nakon toga odmah pristupiti uklanjanju obilježenih borova.

Vijećnica Sani Bodlović je pitala u kojoj je fazi realizacija projekta izgradnje sekundarne vodovodne  mreže u Murvici.

Načelnik je odgovorio da je Vodovod Brač preuzeo brigu o opskrbi pitkom vodom  i odvodnji otpadnih voda za naselje Murvica. Općina je već napravila projekt opskrbe pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda i projekt uređenja javnih ulica u Murvici. Vodovod Brač za realizaciju ovog projekta očekuje pomoć Fondova europske unije.

Tomislav Marčić je pitao direktora Grabovog rata Mirka Perića da li su djelatnici komunalnog poduzeća betonirali postolja za fitnes sprave na zaštićenom području plaže Zlatni rat.

Mirko Perić je kazao da je zadnjih par dana bio odsutan te nije upoznat sa nikakvim betoniranjem na plaži Zlatni rat. Istaknuo je da on nikakve radove na plaži Zlatni rat ne izvodim bez prethodne suglasnosti nadležnih tijela.

Tomislav Marčić je od načelnika tražio odgovor na već postavljeno pitanje o betoniranju na plaži Zlatni rat.

Načelnik je rekao da su napravljena postolja za montažu sprava za vanjski fitnes u cilju poboljšanja turističke ponude. Istaknuo se da se radi o četiri postolja koja nakon montaže sprava neće biti vidljiva, a da će se o detaljima gradnje detaljnije očitovati na idućoj sjednici vijeća nakon što pribavi detaljne informacije od nadležnih tijela.

Tomislav Marčić je izrazio nezadovoljstvo ponuđenim odgovorima te je rekao da je načelnik moralni patuljak.

Doro Adulmar je kazao ga je tvrtka Grabov rat nadležna za zbivanja na plaži Zlatni rat, te da je direktor Mirko Perić dužan dati kvalitetniji odgovor na postavljena pitanja.

Direktor Mirko Perić je istaknuo da je jutros sa predstavnicima Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode bio na plaži Zlatni rat te da nije uočio nikakve građevinske radove na plaži.

Doro Adulmar je kazao da su na Šetnici kod plaže Borak uočeni damperi obrta „Bilić“ koji za tvrtku Žuti mačak nasipaju plažu Borak. Na tom području se vrši i nelegalno betoniranje, a izvođač radova tvrdi da se nasipanje vrši u dogovoru sa općinom.

Doro Adulmar je izrazio nezadovoljstvo što se na konkretna pitanja ne daju konkretni odgovori, te je zamolio prvog zamjenika predsjednika vijeća Matka Bakovića da nastavi voditi ovu sjednicu jer ne želi sada prekidati sjednicu na što bi bio prisiljen ako se nastavi raspravljati u ovakvom tonu.

Nakon toga vođenje sjednice vijeća preuzima Matko Baković.

Srečko Karmelić je pitao zbog čega općina ulaže sredstva u objekt na Vidovoj gori kada se to ulaganje može prepustiti zakupniku poslovnog prostora.

Načelnik je odgovorio da je taj objekt vlasništvo Općine Bol te da općina mora ulagati sredstva u njegovu sanaciju, a tek onda raspisati natječaj za zakup poslovnog prostora.

Tomi Fabijanović je izrazio mišljenje da općina ne treba ulagati u taj objekt, već ulaganje prepustiti zainteresiranim investitorima.

Tomislav Marčić je kazao da općina sa svojim poslovnim prostorima mora raspolagati putem javnog natječaja te da općina mora ulagati u održavanje svoje imovine.

Tomislav Marčić je istaknuo da postojeći zakupoprimac objekta na Vidovoj gori tamo boravi već 28 godina, ne plaća zakupninu, svojim ponašanjem sramoti destinaciju, a općina po tom pitanju ništa ne poduzima.

Ivica Ščepanović smatra da ovakav objekt sa postojećom uslugom treba hitno zatvoriti ili naći novog zakupoprimca.

Ivica Ščepaniović se osvrnuo na manifestaciju „Sportsko-zabavni Božić na Poljani„ koju je podržao te je predložio da općina kupi šator za ovu i druge slične manifestacije.

Stipe Karmelić je rekao da ćemo u 5. točci Dnevnog reda raspravljati o visini najma na Vidovoj gori, ali je također potrebno odrediti i ostale kriterije za budućeg zakupoprimca.

Matko Baković je predložio da se na idućoj sjednici vijeća pripremi prijedlog natječaja o kojemu će raspravljati općinsko Vijeće.

 

DNEVNI RED:

 

POD 1)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima izložilo godišnji izvještaj o izvršenju proračuna (završni račun) Općine Bol za razdoblje siječanj-prosinac 2014. godine.

Općina Bol je u razdoblju siječanj-prosinac 2014. godine realizirala prihode u iznosu od 19.271.309,00 kuna, a rashode u iznosu od 16.944.386,00 kuna, te je ostvarila višak poslovanja u iznosu od 2.326.923,00 kuna.

Stanje žiro-računa 31. prosinca 2014. godine je iznosilo 3.839.654,87 kuna, a stanje na posebnom računu HBOR-a dana 31. prosinca 2014. godine je iznosilo 1.210.858,92 kuna.

Stanje blagajne je 0 kuna.

U iznosu na žiro računu na dan 31. prosinca 2014. godine nalaze se i namjenska sredstva od cijene vode za gradnju komunalnih vodnih građevina u iznosu od 1.151.000,00 kuna, te stvarni višak iznosi 2.688.654,87 kuna koji će se raspodijeliti po odluci vijeća Općine Bol prilikom prihvaćanja prvog proračuna Općine Bol za 2015. godinu.

Ukupna  dugovanja po računima dobavljača iznose 1.780.782,41 kuna, od čega je nedospjelo dugovanje Zlatnom ratu od 993.000,00 kuna, dok se ostalo odnosi na dugovanja koja nisu starija od 30 dana ili se pak trebaju kompenzirati.

Evidentna potraživanja iznose 11.040.156,65 kune, od čega na potraživanja za poreze po evidenciji Porezne uprave iznose 1.271.343,82 kune.

Potraživanja od domaćinstava za komunalnu naknadu iznose 1.303.373,00 kuna, za vodnu naknadu 616.757,34 kuna  te deratizaciju 133.615,20 kuna.

Potraživanja za koncesije na pomorskom dobru iznose 2.190.633,00 kuna, od čega dugovanje od 2.090.000,00 kuna se odnosi na tvrtku Zlatni rat d.d. te se nalazi u sudskom sporu.

Potraživanje za najamnine u iznosu od 296.578,34 kune se uglavnom odnose na najam restorana na Vidovoj gori u iznosu od 218.000,00 kuna što je utuženo, te najam Doma za stare i nemoćne u iznosu od 78.000,00 kuna.

Potraživanja za javne površine iznose 1.252.873,69 kuna te se najvećim dijelom odnose na Hotel Kaštil, restoran Centar Marjan i restoran Laguna, koji su svi utuženi.

Potraživanja za komunalne doprinose iznose 3.929.370,22 kuna, a  nastala su zbog obročne otplate korisnicima rješenja za legalizaciju, a osim toga ima i dugovanja nastalih ranije koja su uglavnom utužena.

Pročelnik je istaknuo da iako nominalna potraživanja iznose oko 11.000.000,00 kuna velika većina tog iznosa je u sudskom sporu, a jedan dio je plaćen početkom 2015. godine, te realna potraživanja iznose oko 2.000.000,00 kuna. Većina realnih potraživanja se odnosi na komunalni doprinos, jer je Zakon dozvolio plaćanje komunalnog doprinosa nakon legalizacije i nakon ishođenja građevne dozvole što građani koriste i svoje obveze ispunjavaju sa zadrškom.

Ivica Ščepanović je kazao da samo iznošenje brojeva o stanju prihoda i rashoda u prošloj godini daje utisak da je Općina Bol dobro poslovala. Međutim, godinu je trebalo završiti bez viška, a novac potrošiti u komunalno uređenje mjesta.

Načelnik je odgovorio da smo novac rezervirali za plaćanje radova koji se upravo obavljaju jer u prvoj polovici godine Općina Bol nema velikih prihoda, pa bez rezerviranog novca ne bi mogli do turističke sezone završiti poslove na Račiću.

Ivica Ščepanović je rekao da mu je žao što je donio ovakav zaključak, ali je to rezultat nedovoljne informiranosti vijećnika.

Načelnik je odgovorio da su vijećnici bili informirani da će općina završiti godinu sa dobiti još na sjednici prilikom donošenja proračuna.

Tomislav Marčić je istaknuo da i on stječe isti dojam kao i Ivica Ščepanović, odnosno da vijećnici nisu upoznati sa svim zbivanjima vezanim uz poslovanje općine. Smatra da vijeće služi isključivo za potvrđivanje odluka izvršne vlasti, te da se općinsko vijeće batlerajski odnosi prema izvršnoj vlasti.

Jakov Okmažić  je primijetio da se vijećnici Tomislav Marčić, Tomi Fabijanović i Frane Lukšić nalaze na popisu dužnika, te je pitao o kojoj vrsti dugovanja se radi.

Pročelnik Stipe Karmelić je odgovorio da se radi o dugovanjima koje navedeni vijećnici imaju zbog neplaćene komunalne naknade.

Tomi Fabijanović je rekao da se u njegovom slučaju radi o naslijeđenom dugu, koji namjerava podmiriti, te je istaknuo da on još uvijek nije utvrđen vlasnikom kuće.

Pročelnik je rekao da po Zakonu o komunalnom gospodarstvu komunalnu naknadu plaćaju vlasnici ili korisnici stambenog ili poslovnog prostora.

Tomislav Marčić je kazao da je on na Rješenje o ovrsi Općine Bol izjavio prigovor što je njegovo zakonsko pravo.

U isto vrijeme je prigovorio Jakovu Okmažiću zbog tendencioznog pitanja, nakon čega je uslijedio verbalni sukob između Tomislava Marčića i Jakova Okmažića.

Tijekom sukoba u 19.26 sati sjednicu je napustio vijećnik Ivica Ščepanović.

Nakon njega u 19.30 sjednicu je napustila vijećnica Sani Bodlović.

Matko Baković prvi zamjenik predsjednika vijeća je predložio petominutnu pauzu kako bi se smirila situacija u vijećnici.

Nakon pauze vijećnik Jakov Okmažić se ispričao zbog burnih reakcija.

Predsjedavajući sjednice Matko Baković je utvrdio kvorum, te konstatirao da je na sjednici nazočno 8 vijećnika.

Nakon toga je uslijedilo glasovanje o ovoj točci Dnevnog reda.

Vijećnici su sa 6 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom prihvatili godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Bol za 2014. godinu.

 

POD 2)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima obrazložio prijedlog odluke o prvom rebalansu proračuna Općine Bol za 2015. godinu.

Budući da je Općina Bol  na kraju 2014. godine ostvarila višak od 2.688.654,87 kuna ta sredstva se trebaju planirati potrošiti u 2015. godini.

Također je kazao da će Županijska lučka uprava sufinancirati uređenje prve faze luke na Račiću u iznosu od 2.200.000,00 kuna, nakon što se ishodi građevna dozvola za luku i proglasi novo lučko područje.

U prvom rebalansu se planiraju smanjiti prihodi od poreza na promet nekretnina za 938.654,87 kuna, te se ukupni prihodi povećavaju za 3.950.000,00 kuna, odnosno u prvom rebalansu se predlaže proračun u iznosu od 25.282.000,00 kuna.

Predlaže se  povećana sredstva u iznosu od 3.950.000,00 kuna utrošiti na slijedeći način:

–          800.000,00 kuna za uređenje šetnice od Benzinske postaje do Biline kuće,

–          150.000,00 kuna za uređenje i fugiranje fasade Lože,

–          50.000,00 kuna za geodetski snimak i projekt uređenja krovišta na gotičkoj zgradi Općinske knjižnice,

–          100.000,00 kuna za izvođenje radova na rekonstrukciji krovišta gotičke zgrade Općinske knjižnice,

–          80.000,00 kuna za studiju izvodljivosti i analizu troškova i koristi za žičaru Bol-Vidova gora,

–          70.000,00 kuna za  studiju utjecaja na okoliš za izgradnju žičare Bol-Vidova gora,

–          1.000.000,00 kuna za rekonstrukciju javne rasvjete na Šetnici (ranije planirano 800.000,00 kuna),

–          140.000,00 kuna za otkup zemljišta za ceste (ranije planirano 100.000,00 kuna),

–          60.000,00 kuna za plaćanje poljoprivredne kulture,

–          200.000,00 kuna za uređenje Planinarskog doma na Vidovoj gori,

–          2.200.000,00 kuna za završne radove na uređenju prve faze luke na Račiću.

Pročelnik je pojasnio da se odluka o prvom rebalansu proračuna za 2015. godinu donosi  natpolovičnom većinom svih članova vijeća.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je ponovio stav Odbora za proračun i financije sa sjednice održane 12. ožujka 2015. godine da je ovaj prijedlog rebalansa prihvatljiv, te je vijećnicima predložio njegovo usvajanje.

Vijećnik Tomislav Marčić je u 19.40 napustio sjednicu vijeća.

Predsjedavajući sjednice Matko Baković je utvrdio kvorum, te konstatirao da je na sjednici nazočno 7 vijećnika.

 

Predloženi prvi rebalans proračuna Općine Bol za 2015. godinu je usvojen JEDNOGLASNO, a prihvaćena odluka će se objaviti  u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 3)

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je vijećnicima obrazložio prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o plaćama i naknadama te ostalim materijalnim pravima djelatnika dječjeg vrtića „Mali princ“, odnosno prijedlog  povećanja osnovice za obračun plaće djelatnika vrtića.

Prijedlog  je da vijeće općine Bol poveća osnovicu djelatnika vrtića za obračun plaće 5 %, odnosno da  osnovica za obračun plaće djelatnika bude 6.332,47 kuna bruto.

Kao argumente za povećanje plaća navode povećan broj djece i rad subotom u ljetnom razdoblju, odnosno povećan obim posla u vrtiću.

Ovaj prijedlog je rezultat sastanka održanog između predsjednika vijeća, načelnika i pročelnika sa ravnateljicom Dječjeg vrtića.

Na tom sastanku predstavnici općine su obećali 5%-tno povećanje plaća djelatnika vrtića, a zauzvrat ravnateljica vrtića  se obvezala da neće tražiti povećavanje broja djelatnika u vrtiću.

 

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli odluku o povećanju osnovice za obračun plaće djelatnika Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol za 5 %, odnosno sa 6.030,92 kune na 6.332,47 kuna, a donesena odluka će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 4)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o izgradnji i uređenju tematske staza na području Općine Bol na trasi Murvica-Vidova gora-Trolokve-Gaj-Bol.

Izgradnja i uređenje tematske staze ima za svrhu obogaćivanje i poboljšanje turističke ponude na prostoru Općine Bol i Splitsko-dalmatinske županije.

Donošenje predložene odluke je  temelj za  podnošenje zahtjeva za uključivanje u Program uređenja tematskih staza u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Sredstva dobivena od SDŽ bi se koristila isključivo za provedbu slijedećih aktivnosti: izradu projekta staze; izgradnju, uređenje, proširenje, trasiranje i održavanje staze; uređenje vidikovca na stazi; projektiranje i izrada turističke signalizacije na samoj stazi; izradu promotivnih brošura i promocija staze na Internetu i druge potrebe u funkciji staze.

 

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli odluku o  pokretanju izgradnje i uređenja tematskih staza na području općine Bol, a donesena odluka će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 5)

Pročelnik Stipe Karmelić je dao uvodno obrazloženje predložene odluke o visini jedinične zakupnine za poslovni prostor.

Tako se predloženom odlukom, kao i do sada, predlaže da se zakupnina određuje se po 1 m2 korisne površine i iznosi minimalno 50,00 kn/m2 mjesečno.

Također se, kao i do sada, predlaže da zakupnina za poslovni prostor u zapadnom dijelu prizemlja zgrade Doma kulture u Bolu iznosi minimalno 5,00 kn/m2 mjesečno za 1m2 korisne površine, ukoliko prostor služi za zadovoljavanje javnih potreba stanovništva Općine Bol.

Novinu u odnosu na postojeću odluku predstavlja predložena odredba stavka 3.  članka 1. Odluke prema kojoj se zakupnina za poslovni prostor Doma na Vidovoj gori određuje u  minimalnom iznosu od  15,00 kn/m2 mjesečno za 1m2 korisne površine.

Ta odredba se obrazlaže specifičnostima iznajmljivanja ovog poslovnog prostora.

Srećko Karmelić je izrazio mišljenje da je cijena od 15,00 kn/m2 mjesečno za 1m2 korisne površine za poslovni prostor na Vidovoj gori preniska naročito imajući u vidu da općina Bol namjerava uložiti oko 200.000,00 kuna za uređenje ovog poslovnog prostora.

Doro Adulmar je kazao da minimalna najamnina na rok od 5 godina iznosi oko 24.000,00 €  što bi trebalo „pokriti“ općinsku investiciju koja se ulaže u vlastitu imovinu.

Nakon toga roka će vjerojatno trebati napraviti veliku investiciju u skladu sa UPU-om Vidove gore na kojoj će, nadamo se, tada biti žičara.

Stipe Karmelić je ponovio da osim minimalne cijene za zakup treba utvrditi i druge kriterije.

 

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli odluku o visini jedinične zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu Općine Bol, a donesena odluka će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 6)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnike upoznao sa ponudom Mirjane Bonačić rođ. Trohavčić kojom ona sukladno pozitivnim zakonskim odredbama Općini Bol nudi pravo prvokupa kulturnog dobra.

Budući da se radi o nekretnini koje nije od značaja za općinu Bol predlaže se donošenje  odluke o neprihvaćanju ponude gospođe Bonačić.

Predloženom odlukom ne prihvaća se ponuda Mirjane Bonačić za korištenje prava prvokupa nekretnine u Bolu, čest. zgr. 223 stojna kuća, čest. zgr. 228 staja i čest. zgr. 229 , Z.U. 603  k.o. Bol, po kupoprodajnoj cijeni od 42.000,00 EUR-a (slovima: četrdeset dvije tisuće eura).

Predlaže se dostava prihvaćene odluke podnositelju ponude, Republici Hrvatskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji sukladno odredbi članka 37. stavka 4. Zakona o zaštiti i očuvanja kulturnih dobara.

 

Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili predloženu odluku o neprihvaćanju ponude Mirjane Bonačić, a  odluka će se objaviti  u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 7)

-Božo Nejašmić je vijećnicima uputio dopis koji je uputio i Bol Poljoprivrednoj Zadruzi te zamolio vijećnike da o ovoj temi raspravljaju na sjednici vijeća.

Inače, u dopisu traži da se zgradi prve „Hrvatske čitaonice“ na Bolu vrati prvobitan izgled, odnosno da se ožbuka sukladno  uputama Konzervatorskog odjela u Splitu.

 

Vijećnici su zaključili da je zgrada prve „Hrvatske čitaonice“ vlasništvo Bol PZ-a, te da općinsko vijeće nije nadležno za donošenje odluka o žbukanju tuđih zgrada.

 

-Udruga taksista Bola se obratila sa dopisom te upoznali općinsko vijeće sa tijekom pregovora sa udrugom supetarskih taksista.

Traže, kao uvjet za daljnje razgovore sa taksistima otoka Brača,  uvođenje jedinstvene tarife od maksimalno 10 kn/km baždarenu u taksimetru, uključivanje svih lokalnih samouprava na Braču na postizanju sporazuma, te ukoliko se uvede tarifa za  noćnu vožnju da to bude naznačeno u cjeniku, a ne baždareno na taksimetru.

 

Vijećnici su primili na znanje ovaj dopis.

 

-Skupina građana, uglavnom iz ulice Rudina, je uputilo dopis općinskom vijeću te zatražilo pomoć zbog toga što im je zbog buke iz cafe bara „Batuda“ ugroženo zdravlje i egzistencija.

Navode, da se u ovdje ne radi samo o nesnosnoj buci već da je kafić „Batuda“ postao središte uživanja raznoraznih droga, o čemu je obaviještena i policija.

 

Vijećnici su zaključili da se ovaj dopis uputi policiji, te da  policija  ispita istinitost ovih navoda.

 

-Doro Adulmar je kazao da je preko portala „Boljani info“ saznao da su obitelj i općina Bol postavili spomen ploču pok. Ivi Marinkoviću na bolskom groblju. O tome općinsko vijeće nije ni raspravljalo, pa nije ni izdano odobrenje za taj natpis. Opet se ponavlja slučaj da načelnik preko svojih ovlasti poduzima radnje u ime općine Bol te se ne poštuje procedura odnosno Statut. Predsjednik vijeća je upozorio da je mjesto ideološki podijeljeno te da će za iduću sjednicu vijeća   predložiti raspravu i donošenje odluke o tekstu na ploči postavljenoj za Ivu Marinkovića.

Branko Mikulić je kazao da podržava prijedlog predsjednika vijeća. Dodao je da cijeni zasluge Ive Marinkovića za razvoj Brača, ali je čuo primjedbe više ljudi zbog postavljanja ove ploče. Naglasio je da se procedura opet nije poštovala i da je načelnik ovo napravio na svoju ruku.

Načelnik je kazao da je ideja o postavljanju ove spomen ploče stara više godina, da je postavljena povodom 20-godišnjice smrti i da ga je udruga „Brački zbornik“ kasno zamolila za odobrenje, te nije zbog toga tražio sazivanje sjednice vijeća.

 

-Mirko Perić je vijećnicima podnio izvješće o radu komunalne službe tvrtke Grabov rat d.o.o.

Trenutno je 15 djelatnika  podijeljeno u 6. grupa te obavljaju slijedeće poslove: priprema suncobrana, stalaka te uređenje kućica na Zlatnom ratu; čišćenje šumice te plaže Zlatni rat, te odvoz na deponiju; uređenje terase Doma kulture, nalijevanje estriha i izolacije, te izrada stepenica; čišćenje i uređenje mjesta; održavanje rasvjetnih tijela, mijenjanje kablova; privez i odvez katamarana, prodaja karata.

Do sada je napravljeno: zid kod Kokotića, zidići iza Zlatnog rata, stepenice za lakši pristup plažama, zid u Podbarju, suhozid ispod reciklažnog dvorišta, uređeni borovi, pojedine grane otklonjene, uređene klupe te znakovi, uređenje autobusne stanice, šahta oborinske vode kod tenisa, šetalište iza Zlatnog rata, uređen kanal iza boćališta te samo boćalište u naselju Ratac, igralište za pse itd.

Planira se: čišćenje potoka ispred škole, uzemljenje kablova, mijenjanje rasvjetnih tijela, postavljanje kandelabara, uređenje nerazvrstanih cesta, izrada pristupne staze za sanitarni čvor na Zlatnom ratu, uređenje WC-a na Velom mostu, uređenje puta do plaže Zlatni rat, sadnja cvijeća i uređenje parkova.

Matko Baković je upozorio direktora Mirka Perića na urušen zid na plaži Martinica, i iznad naselje Blato koje treba sanirati.

Također je od općinske uprave zatražio da se pisano izvješće direktora Grabovog rata dostavi svim vijećnicima.

Načelnik se  na kraju osvrnuo na negativnu atmosferu koja je vladala na ovoj sjednici vijeća.

Podsjetio je vijećnike da je Općina Bol jedna od financijski najuspješnijih općina u Republici Hrvatskoj i jedna od najuspješnijih turističkih destinacija u Republici Hrvatskoj.

Istaknuo je da atmosfera na sjednicama općinskog vijeća nije u sladu sa tim činjenicama, te da ne može ni zamisliti kakva bi bila da to nije slučaj.

 

 

Sjednica je završila u  20.30 sati

 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

 

 

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Skip to content