Zapisnik sa 2. sjednice vijeća 2014.

Zapisnik sa 2. sjednice vijeća 2014.
14. svibnja, 2014. u 11:20:47

alt
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/14-01/33
Ur. broj: 2104/02-14-02/01
Bol, 17. ožujka 2014. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  2/2014 sjednice općinskog Vijeća održane dana 14. ožujka 2014. godine, sa početkom u 09.00 sati, u uredu Općine Bol.

 

Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Dinko Karninčić, Frane Lukšić, Matko Baković (prvi potpredsjednik vijeća), Branko Mikulić, Tomi Fabijanović, Boris Škrbić (drugi potpredsjednik vijeća), Srečko Karmelić, Jakov Okmažić, Sani Bodlović i Ivica Ščepanović.

 

Izočni: –

 

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić – zamjenik načelnika Općine Bol, Tomislav Marčić- direktor KJP Grabov rat,  Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

 

Na početku sjednice predsjednik vijeća Doro Adulmar je kazao da je današnja sjednica temeljem članka 105. Statuta Općine Bol i članka 130. Poslovnika općinskog vijeća Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 05/09) zatvorena za javnost te je pozvao gospodina Joška Egekhera predstavnika medija da napusti prostorije vijećnice.

Nakon toga, u 9.03 sati gospodin Egekher je napustio sjednicu općinskog vijeća.

 

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11 vijećnika.

 

B) Usmeno izvješće načelnika o radu Općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Načelnik je izvijestio vijećnike da su započeli radovi na gradnji kanalizacije na istočnom dijelu Bola u ulici Tina Ujevića i Anđelika Rabadana, a idući tjedan počinju pripremni radovi na Račiću za proširenje ulice od tzv. Fabrike do ulice Uz Račić.

Načelnik je također kazao da su u tijeku pripreme za predstojeću turističku sezonu.

Načelnik je rekao da će se uskoro održati iduća sjednica vijeća te da će tada podnijeti detaljnije izvješće.

 

C) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

Boris Škrbić je upozorio predsjednika vijeća da nije primjereno sazivati sjednice općinskog vijeća radnim danom u jutarnjim satima, jer većina vijećnika u to vrijeme ima radne obveze.

 

Dinko Karninčić je upozorio na bespravnu gradnju zidića na Drasinu te je   pitao da li je općinska uprava što poduzela po tom pitanju odnosno da li je podnijela prijavu građevinskoj inspekciji.

Načelnik je odgovorio da će komunalni redar izići na teren i poduzeti mjere propisane zakonom.

 

Vijećnik Tomi Fabjanović je pitao kada će biti dovršeno vještačenje o ulaganju investitora u  štekate ispred pizzerija Skalinada i Studenac.

Načelnik je odgovorio da će, prema njemu dostupnim informacijama, vještak uskoro završiti vještvo. Načelnik je obećao dati  potpunu informaciju o tom pitanju  na idućoj sjednici vijeća.

 

Doro Adulmar je podsjetio načelnika da su vijećnici informacije o tom vještvu zatražili već prije četiri mjeseca,  a da se još uvijek čeka.

Doro Adulmar je također zatražio informacije o predviđenoj dinamici izvođenja radova na kanalizaciji-istok i na Račiću, te je pitao da li će to utjecati na pristup katamaranu.

Načelnik je odgovorio da se do 01. lipnja predviđa dovršetak radova na kanalizaciji-istok i na pripremnoj fazi proširenja ceste u ulici Račić.

Načelnik je također rekao da će pristup katamaranu biti moguć, uz moguća manja ograničenja i poteškoće.

 

Vijećnik Matko Baković je pitao u kojoj je fazi izrada Plana korištenja pomorskog dobra za 2014. godinu. Upozorio je na moguće probleme, ukoliko Plan ne bude donesen na vrijeme.

Načelnik je kazao da je on donio Plan te da ga je uputio Županijskom uredu za pomorstvo radi ishođenja suglasnosti. Prema informacijama iz Ureda za pomorstvo uskoro se očekuje dostava suglasnosti na Plan.

Matko Baković je također pitao da li ima kakvih značajnijih promjena u odnosu na prošlogodišnji Plan korištenja pomorskog dobra.

Načelnik je kazao da nema bitnih izmjena, a kao novost  je istaknuo podmornicu koja će pružati usluge u bolskoj luci.

 

Vijećnik Frane Lukšić je pitao da li je legaliziran objekt u kojem se nalazi restoran na Vidovoj gori te kada će se raspisati natječaj za zakup tog poslovnog prostora.

Načelnik je odgovorio da je objekt legaliziran, ali da nije riješeno zemljišno-knjižno stanje.

Naime, planinarsko društvo Mosor polaže vlasnička prava na objekt.

Općina Bol će u  parničnom postupku pokušati dokazati vlasništvo nad objektom, budući da je planinarsko društvo Mosor bilo vlasnik ranije izgrađenog pa porušenog objekta, a sadašnji objekt je Općina Brač izgradila na drugoj lokaciji.

Načelnik smatra da se do uređenja z.k. stanja objekt ne može dati u dugogodišnji zakup te  da se od zakupoprimca ne može tražiti veće ulaganje u objekt.

Zbog toga, načelnik  ističe da  postojeće stanje treba zadržati još neko vrijeme.

 

Doro Adulmar je pitao da li je u funkciji kamera na komunalnom dvorištu, te da li se vrši kontrola odvoza otpada.

Načelnik je kazao da je kamera u funkciji, da se komunalno dvorište snima, te da će za iduću sjednicu vijeća pripremiti izvješće.

 

Ivica Šćepanović je upozorio na neprimjerenu situaciju oko Hotela Bijela kuća. Predložio da općina malo uredi okoliš kako taj kompleks ne bi predstavljao ruglo za cijelo mjesto.

Načelnik je odgovorio kako je zadnja informacija kojom raspolaže da su Dominikanci izgubili sudski spor koji su vodili protiv države te da su ušli u žalbeni postupak.

Načelnik je kazao da općina, u principu, nema pravo pristupa kompleksu hotela jer mi ne polažemo vlasnička prava na isti.

Doro Adulmar je upozorio da se je i ranije održavao okoliš oko Hotela Bijela kuća, te da bi to trebalo činiti i ubuduće.

Mate Petić je istaknuo da su stranke u sporu  oko Hotela Bijela kuća  Republika Hrvatska i Dominikanska provincija, dok Općina Bol nije  stranka u postupku, premda je zainteresirana za što brže rješavanje ovog spora.

 

D) Prihvaćanje zapisnika sa 1/2014 sjednice vijeća:

Predsjednik Općinskog vijeća Doro Adulmar je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna  pismena primjedba na zapisnik sa 1/14 sjednice Općinskog vijeća.

Također je utvrdio da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 1/14 sjednice Općinskog vijeća je usvojen  JEDNOGLASNO.

 

E) Dnevni red, kao što je predložen u materijalima, uz nadopunu (točka 4. Dnevnog reda), je prihvaćen JEDNOGLASNO, te glasi:

 

1. Rasprava i donošenje odluke o izradi drugih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Bol (usklađenje).

 

2. Rasprava i donošenje odluke o izradi prvih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol.

 

3. Rasprava i donošenje zaključka o mogućnosti održavanja Ultra Europe beach 2014. (festival elektronske glazbe) na plaži Zlatni rat dana 15. srpnja 2014. godine.

 

4. Rasprava o stanju u KJP Grabov rat d.o.o.

 

POD 1)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao nazočne sa prijedlogom Odluke o izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Bol.

Svrha donošenja predložene odluke je usklađenje PPU-a Općine Bol sa Županijskim prostornim planom i sa novim Zakonom o prostornom uređenju i sa novim Zakonom o gradnji.

Odbor za prostorno planiranje je prethodno održao sastanak o ovom prijedlogu.

Iskristalizirala su se dva pristupa od kojih je jedan bio da se odmah pristupi ciljanim izmjenama i dopunama  PPU-a samo za područje luke nautičkog turizma i drugi koji je bio da se odmah počne sa cjelokupnim usklađenjem PPU-a sa Županijskim planom.

Odbor za prostorno planiranje je prihvatio drugi pristup odnosno Odbor se zalaže da se odmah pristupi sa cjelokupnim usklađenjem PPU- a sa zakonima i  Županijskim prostornim planom.

Pročelnik je, nadalje, rekao da su ciljevi i programska polazišta drugih Izmjena i dopuna Prostornog plana nabrojani u članku 7. predložene Odluke te obuhvaćaju:

–       Usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju (“Narodne novine” br.153/13);

–      Usklađenje s Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije (Sl. glasnik Županije Splitsko-dalmatinske br. 9/13);

–      Određivanje zone R3 – Športsko zabavnog centra u okvirnim granicama: sa istoka: zapadna međa čestice zemlje 762 k.o. Bol, istočnom međom čestice zemlje 757/1 k.o. Bol,  istočna međa čestice zemlje 757/2 k.o. Bol,; sa zapada zapadna međa čest.zemlj.838/5, 838/3 i 830/2 k.o. Bol; sa sjevera županijska cesta Bol-Murvica i sa juga stari put za Murvicu i lokalna asfaltna cesta  Bol-Murvica, maksimalne površine 10 ha.

–      Donošenje novih UPU-a;

–      Usklađivanje naziva i statusa bolske luke s odredbama ID PP SDŽ,

–      Izmjena i dopuna članaka 34. i 38. Odredbi za provođenje PPU općine Bol koji određuju broj stambenih jedinica u višestambenim zgradama i određivanje uvjeta u kojim slučajevima neke stambene kuće mogu imati i veći broj stanova od propisnih

–      Izmjena i dopuna članka 14. Odredbi za provođenje koji određuje nenastanjeno potkrovlje.

–      Ugrađivanje odredbi iz Ispravka tehničke greške (Sl. glasnik općine Bol br.9/2013)

–      Ugrađivanje novih odredbi radi preciznog određivanja  maksimalne visine turističko hoteljerskih i stambenih građevina

–      Ugrađevinje novih odredbi radi preciznog određivanja izgleda krova

–      Određivanja obuhvata komunalne zone K 3 sjeverno od starog puta za Murvicu na području zvanom Dolac.

–      Određivanje područja za građenje građevina za gospodarenje otpadom od lokalnog značaja K 4 na čestici zemlje 1675 k.o. Bol.

–       Određivanje trase pješačko biciklističke staze uz more (lungo mare) od plaže Zlatni rat do Murvice i dalje prema Blacima .

–      Određivanje koridora za žičaru do Bolske krune, aerodroma i Vidove gore.

–      Druge izmjene i dopune čije se donošenje pokaže opravdanim u tijeku javne rasprave.

Pročelnik Stipe Karmelić je predložio brisanje alineja 13. i 14. iz članka 7. (biciklistička staza i koridor za žičaru) budući da bi uvrštavanje ovih stavki značajno produžilo vrijeme za donošenje Izmjena i dopuna PPU-a.

Naime, za određivanje trase pješačko biciklističke staze uz more treba prethodno utvrditi granice pomorskog dobra na zahvatu staze, a za određivanje koridora za žičaru treba pribaviti posebne stručne elaborate vezene uz ružu vjetrova, visinske razlike i sl., a to bi sve značajno odužilo proceduru donošenja Izmjena i dopuna PPU-a.

 

Nadalje, pročelnik je pojasnio vijećnicima da je pravna osnova za izradu i donošenje drugih ID PPU: članci 86., 88. i 89. i 113. Zakona o prostornom uređenju (N.N. br. 153/13).

U periodu od donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol do danas stupile su na snagu Izmjene i dopune Prostornog plana Županije Splitsko dalmatinske (Sl. glasnik Županije splitsko – dalmatinske br. 9/13) i novi Zakon o prostornom uređenju (N.N. br. 153/13).

Sukladno navedenom, temeljni razlog ovih izmjena i dopuna je usklađenje PPUO Bol s planom višeg reda – PPŽ Splitsko – dalmatinske te s novim Zakonom o prostornom uređenju.

Područje obuhvata drugih Izmjena i dopuna Prostornog plana obuhvaća cjelokupno područje općine Bol.

Izmjenama i dopunama Prostornog plana obuhvaćen je prostor površine cca 24,85 km2.

Granica obuhvata Izmjena i dopuna Prostornog plana ucrtana je na topografsko-katastarskoj podlozi u mjerilu 1:5000 i sastavni je dio ove Odluke.

Ovim izmjenama ne ulazi se u bitne izmjene Plana, već u njegove male korekcije i nadopune.

Za izradu drugih ID PPU predviđa se izrada konzervatorskog elaborata i pedološke studije za područje Zlatni rat – Paklina. Ovaj konzervatorski elaborat i pedološka studija su preduvjet  za određivanje granica zone R3 – športsko zabavni centar Paklina.

Stručna rješenja osigurat će pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog planiranja propisane posebnim zakonom a sukladno podacima, planskim smjernicama i dokumentaciji tijela i osoba određene posebnim propisima.

Tijela i osobe određene posebnim propisima koji daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisane dokumente) i drugi sudionici u izradi drugih ID PPU  na način da će biti zatraženi njihovi uvjeti koje treba poštivati u izradi Nacrta prijedloga drugih ID PPU.

Ista tijela će biti pozvana na javnu raspravu u postupku donošenja drugih ID PPU.

Ta tijela i osobe dužni su svoje zahtjeve za izradu prostornog plana dostaviti u roku od 15 dana od zaprimanja odluke o izradi izmjena i dopuna UPU-a naselja Bol.

Rok izrade drugih ID PPU iznosi 6 mjeseci od dana donošenja Odluke.

Rok provedbe pojedinih faza drugih ID PPU:

–          Rok za izradu prijedloga plana za javnu raspravu je 60 dana od sklapanja ugovora sa izrađivačem plana.

–          U roku od 15 dana od primitka prijedlog za javnu raspravu objavit će se javni uvid i održati javna rasprava i javno izlaganje.

–          Javni uvid traje 15 dana.

–          Rok za pripremu izvješća o javnoj raspravi je 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi.

–          Rok za izradu nacrta konačnog prijedloga je 45 dana od završetka javnog uvida.

–          Prikupljanje mišljenja i suglasnosti u zakonskom roku.

Sredstva za izradu drugih Izmjena i dopuna Prostornog plana osigurana su iz sredstava proračuna općine Bol.

Za potrebe izrade drugih Izmjena i dopuna Prostornog plana općina Bol je osigurala propisane podloge u mjerilu 1:5000 i 1:25000 za cjelokupni obuhvat.

Tijekom izrade i donošenja drugih ID PPU ne predviđa se zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

 

Načelnik je iznio svoje mišljenje  da se odmah treba  pristupiti ciljanim izmjenama i dopunama  PPU-a samo za područje luke nautičkog turizma kako bi se maksimalno ubrzalo donošenje izmjena i dopuna PPU-a vezano uz luku, jer bi  na taj način, po njegovom mišljenju,  prije došlo do realizacije projekta izgradnje luke.

Načelnik je istaknuo da bi u tom slučaju već  krajem 2014. godine mogli otpočeti radovi na gradnji luke, dok bi prihvaćanjem prijedloga Odbora za prostorno planiranje ti radovi bili odgođeni za minimalno još jednu godinu.

Naime, prihvaćanje prijedloga Odbora, zbog određivanja granica R3 zone sportsko-zabavnih sadržaja treba najprije napraviti konzervatorski elaborat zbog eventualnih arheoloških nalazišta i pedološku studiju zbog utvrđivanja kvalitete zemljišta.

Za izvođenje ovih radova je potrebno 2-3 mjeseca što će prolongirati donošenje odluke o usklađenju općinskog i županijskog plana.

Sve će to odgoditi proceduru ishođenja lokacijske i građevinske dozvole za luku i osiguranje kreditnih sredstva te će se radovi na izgradnji luke na Račiću u najboljem slučaju započeti nakon turističke sezone 2015. godine.

 

Branko Mikulić je kazao da se on, kao predsjednik Odbora za prostorno planiranje, zalaže za cjelokupno usklađenje PPU-a sa Županijskim planom. Istaknuo je da su ga u Županiji uvjeravali da donošenje cjelokupnog usklađenja PPU-a sa Županijskim planom  neće bitno utjecati na produživanje rokova.

 

Ivica Šćepanović je tražio konkretan odgovor zašto bi usklađenje cijelog općinskog plana sa županijskim planom usporilo početak radova na luci.

 

Načelnik je kazao da Ciljane izmjene prostornog plana uređenja Općine Bol  za usklađenje statusa luke sa Županijskim planom može biti gotovo 2-3 mjeseca jer za luku već imamo Konzervatorski elaborat i nije potrebno izraditi pedološku podlogu. Za usklađenje statusa luke sa Županijskim planom nije potrebno ishoditi 15-ak suglasnosti i mišljenja, a u javnoj raspravi možemo očekivati samo nekoliko primjedbi koje smo već više puta čuli.

Načelnik je kazao da, ukoliko se ne prihvati njegov prijedlog o Ciljanim izmjenama i dopunama PPU-a Općine Bol,  radovi na početku proširenja bolske luke će započeti sa cijelom godinom zakašnjenja za što vijećnička većina treba preuzeti odgovornost.

 

Predsjednik vijeća je predložio da se glasuje o prijedlogu usklađenja kompletnog PPU Općina Bol sa Županijskim prostornim planom.

 

Vijećnici su sa 6 glasova ZA, 4 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donijeli Odluku o izradi drugih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Bol (uz  brisanje predloženih alineja 13. i 14. iz članka 7.), te će usvojena odluka objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 2)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao nazočne sa prijedlogom Odluke o izradi prvih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol.

Predloženom Odlukom određuje se izrada ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol (Sl. glasnik općine Bol br.9/2013).

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna UPU-a su: članci 86., 88. 89. i 113 Zakona o prostornom uređenju (N.N. br. 153/13).

U periodu od donošenja Urbanističkog plana uređenja naselja Bol do danas stupile su na snagu Izmjene i dopune Prostornog plana Županije Splitsko dalmatinske (Sl. glasnik Županije splitsko – dalmatinske br. 9/13) i novi Zakon o prostornom uređenju (N.N.br. 153/13).

Sukladno navedenom, temeljni razlog ovih izmjena i dopuna je usklađenje UPU-a naselja Bol s planom višeg reda – PPŽ Splitsko – dalmatinske te s novim Zakonom o prostornom uređenju.

Osim navedena dva razloga, razlog za donošenje ID UPU naselja Bol je usklađenje sa drugim ID PPU općine Bol.

Područje obuhvata Izmjena i dopuna UPU-a obuhvaća cjelokupno područje naselja Bol osim turističke zone Bijela kuća,  turističke zone Borak-Elaphusa-Bretanide i parkirališta na ulasku u mjesto.

Izmjenama i dopunama UPU-a obuhvaćen je prostor površine cca 99,5 ha.

Granica obuhvata Izmjena i dopuna UPU-a ucrtana je na topografsko-katastarskoj podlozi u mjerilu 1:5000 i sastavni je dio ove Odluke.

U području obuhvata plana teren je u najvećoj mjeri u nagibu od sjevera prema jugu. Izgrađeni dio građevinskog područja naselja odnosi se na stariji dio naselja koji ima rahlu urbanu strukturu (povijesni bolski obiteljski nizovi položeni po slojnicama terena do kojih se prilazi s postojećih komunikacija), unutar kojeg još ima prostora za gradnju (rekonstrukcija, interpolacija, nova gradnja), i na noviji dio naselja koji je uglavnom potpuno izgrađen. Neizgrađeno područje nalazi se na rubnim dijelovima naselja i danas predstavlja neobrađivano ili slabo obrađivano zemljište.

Postojeća komunalna opremljenost je relativno dobra. Mrežu odvodnje otpadnih voda upravo se upotpunjuje novim obalnim kolektorom.

Ostala komunalna infrastruktura (vodoopskrba, elektroenergetika i TK mreža zadovoljava postojeće potrebe, a za planiranu novu izgradnju treba je proširiti).

Posebno poglavlje predstavlja prometna mreža u neizgrađenom dijelu i osobito u izgrađenom dijelu. UPU-om su planirane nove prometnice s propisanim tehničkim elementima, kojima se omogućava pristup vozilima urgentnog prometa i poboljšanje kretanja vozila i pješaka unutar izgrađenog dijela mjesta.

Ovim izmjenama ne ulazi se u bitne izmjene Plana, već u njegove male korekcije i nadopune.

Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna UPU-a obuhvaćaju:

–      Usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju (“Narodne novine” br.153/13);

–      Usklađenje s Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije (Sl. glasnik Županije Splitsko-dalmatinske br. 9/13) u dijelu koji se odnosi na luku za javni promet.

–      Izmjene i dopune članaka 27.,29., 34., 39., 50., i 53. Odredbi za provođenje Urbanističkog plana uređenja naselja Bol koji definiraju individualno stanovanje  i višestambene zgrade, broj stambenih jedinica u višestambenim zgradama, stambeno potkrovlje.

–      Ugrađivanje odredbi iz Ispravka tehničke greške (Sl. glasnik općine Bol br.9/2013)

–      Usklađenje sa Drugim ID PPU općine Bol.

Za izradu Izmjena i dopuna UPU-a ne predviđa se izrada posebnih sektorskih strategija, planova studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima. Ranije je, za potrebe izrade Urbanističkog plana uređenja naselja Bol, izrađen konzervatorski elaborat.

Stručna rješenja osigurat će pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog planiranja propisane posebnim zakonom a sukladno podacima, planskim smjernicama i dokumentaciji tijela i osoba određene posebnim propisima.

Tijela i osobe određene posebnim propisima koji daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisane dokumente) i drugi sudionici u izradi Izmjena i dopuna UPU-a na način da će biti zatraženi njihovi uvjeti koje treba poštivati u izradi Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana. Ista tijela će biti pozvana na prethodnu i javnu raspravu u postupku donošenja Izmjena i dopuna UPU-a

Ta tijela i osobe dužni su svoje zahtjeve za izradu prostornog plana dostaviti u roku od 15 dana od zaprimanja odluke o izradi izmjena i dopuna UPU-a naselja Bol.

Rok izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana iznosi 6 mjeseci od dana donošenja Odluke.

Rok provedbe pojedinih faza Izmjena i dopuna Prostornog plana

–          Rok za izradu prijedloga plana za javnu raspravu je 45 dana od sklapanja ugovora sa izrađivačem plana i dostave zahtjeva iz članka  10. ove odluke.

–          U roku od 15 dana od primitka prijedlog za javnu raspravu objavit će se javni uvid i održati javna rasprava i javno izlaganje.

–          Javni uvid traje 15 dana.

–          Rok za pripremu izvješća o javnoj raspravi je 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi.

–          Rok za izradu nacrta konačnog prijedloga je 30 dana od završetka javnog uvida.

–          Prikupljanje mišljenja i suglasnosti u zakonskom roku.

Sredstva za izradu Izmjena i dopuna UPU-a osigurana su iz sredstava proračuna općine Bol.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol je osigurala propisane podloge u mjerilu 1:1000 za pojedina područja određena PPU općine Bol i topografsko-katastarsku podlogu u mjerilu 1:5000 za cjelokupni obuhvat.

Tijekom izrade i donošenja  Izmjena i dopuna UPU-a ne predviđa se zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

Vijećnici su sa 7 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donijeli Odluku o izradi prvih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol, te će usvojena odluka objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 3)

Vijećnici su raspravljali o mogućnosti organizacije festivala elektronske glazbe na plaži Zlatni rat dana 15. srpnja 2014. godine.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je pitao da li je zaključak koji će  općinsko vijeće o donijeti ovoj tematici obvezujući za organizatora.

Pročelnik Stipe Karmelić je odgovorio da je zaključak  vijeća  deklaratorne naravi koji u načelu nije obvezujuću, ali da je organizator obećao da će poštivati zaključak i stav općinskog vijeća.

Načelnik je kazao da je organizatoru obećao dostaviti stav vijeća do 15. ožujka.

Dinko Karninčić je kazao da su vijećnici o mogućnosti održavanja Ultra Europe beach 2014. (festival elektronske glazbe) na plaži Zlatni rat saznali iz novina.

Načelnik je odgovorio da su vijećnici dobili sve potrebne informacije o ovom projektu kada je on izišao iz pred pripremne faze, jer nije htio sa polu informacijama izlaziti u javnost.

Dinko Karninčić je kazao da u načelu nije protiv te vrste zabave, ali ne na plaži Zlatni rat. Smatra da za takav događaj na plaži Zlatni rat ne postoji potrebna infrastruktura, te da taj događaj ne bi bio koristan za Bol.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je kazao da ne bi želio da se donošenje ovog zaključka bespotrebno politizira. Donošenje zaključka treba biti vođeno dobrim namjerama svih vijećnika.  Istaknuo je da je 15. srpnja početak špice turističke sezone te da bi organiziranje predloženog događaja moglo predstavljati veliki čep za Bol. Smatra da bi sve ishitrene odluke mogle predstavljati sječu grane na kojoj sjedimo, te je zaključno istaknuo da ovo mjesto nismo naslijedili od naših djedova  nego posudili od naših unuka.

Nakon rasprave uslijedilo je glasovanje o mogućnosti održavanja Ultra Europe beach 2014. (festival elektronske glazbe) na plaži Zlatni rat dana 15. srpnja 2014. godine.

ZA održavanje Ultra Europe beach 2014. (festival elektronske glazbe) na plaži Zlatni rat dana 15. srpnja 2014. godine je glasovalo 3 vijećnika, 7 vijećnika je bilo PROTIV dok je 1 vijećnik bio SUZDRŽAN.

 

Dakle, vijećnici su donijeli zaključak o neodržavanju Ultra Europe beach 2014. (festival elektronske glazbe) na plaži Zlatni rat dana 15. srpnja 2014. godine.

 

POD 4)

Doro Adulmar je podsjetio nazočne da se uskoro bliži kraj mandata aktualnog direktora KJP Grabov rat d.o.o..

Napomenuo je da je primjenom odredbi izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi došlo i do promjene sastava Skupštine društva.

Načelnik je izvijestio vijećnike da je u skladu sa zakonom promijenjena Skupština KJP Grabov rat, te da je raspisan javni natječaj za izbor novog direktora komunalnog poduzeća.

Kazao je da je Ugovor o obavljanju komunalnih poslova između općine i KJP Grabov rat na snazi, te da se on redovito izvršava. Obavljeni radovi se redovito plaćaju, te načelnik smatra da KJP Grabov rat ima dovoljno novca za kvalitetnu  pripremu sezone.

Načelnik je primijetio da se parkovi  po mjestu nisu uređivali od listopada prošle godine, dok je ugovorno regulirano da se vanjski prostori uređuju cijele godine.

Doro Adulmar je kazao da ne treba prejudicirati smjenu sadašnjeg direktora, te je za neuređivanje parkova i javnih površina najviše kriv dugotrajni kišni period.

Ivica Šćepanović je zatražio informaciju o novoimenovanim članovima Skupštine KJP Grabov rat d.o.o.

Načelnik je odgovorio da je sastav Skupštine reguliran zakonom, te da konzultira zakon.

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09) čuva u uredu  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

 

Sjednica je završila u 10.00  sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

 

 

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Skip to content