Zapisnik sa 2. sjednice vijeća 2013.

Zapisnik sa 2. sjednice vijeća 2013.
22. srpnja, 2013. u 11:03:04

alt
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

 

Klasa: 021-05/13-01/33
Ur. broj: 2104/02-13-02/01
Bol, 20. ožujka 2013. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 2/2013 sjednice općinskog Vijeća održane dana 19. ožujka 2013. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.

 

Nazočni: Jakša Marinković Šimić (predsjednik općinskog vijeća), Zvonko Marić (prvi potpredsjednik vijeća), Branko Mikulić, Merlin Katić, Matko Baković (drugi potpredsjednik općinskog vijeća), Boris Škrbić, Jakov Okmažić, Vinko Kraljević,.

 

Izočni: Srečko Karmelić, Jakša Marinković Tomić, Vice Klapež- opravdano.

 

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić- zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Neda Kraljević-voditeljica računovodstva (točka 1. i 2. dnevnog reda), Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar.

 

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 8 vijećnika.

 

B) Usmeno izvješće načelnika o radu Općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Vijećnici su i na prošloj sjednici upoznati o potrebi provođenja druge ponovne javne rasprave o prijedlogu IDPPU Općine Bol i UPU naselja Bol. U međuvremenu je javna rasprava obavljena i pripremljeni su i odgovori na zaprimljene primjedbe. U proceduri smo ishođenja svih potrebnih mišljenja i suglasnosti, a upravo jučer je ishođeno pozitivno mišljenje Ministarstva kulture-Konzervatorskog odjela iz Splita. Ishođena su njihova tri pozitivna mišljenja i to za IDPPU Općine Bol, UPU naselja Bol i za novi potporni zid na Račiću čime je uklonjena najveća prepreka za realizaciju nove luke na Bolu. Sve ostale suglasnosti moramo ishoditi do 6. travanja 2013. godine te vijećnici mogu očekivati pozive za sjednicu vijeća početkom travnja, a svakako prije raspisivanje novih lokalnih izbora.

U petak 15. ožujka 2013. godine je održan zajednički sastanak predstavnika Općine Bol, Vodovoda Brač, Vodoprivrede Solin i tvrtke Berica Nerežišća.

Realno je procijenjena dinamika izvođenja radova te je zaključeno da do 15. svibnja treba biti puštena u rad nova kanalizacijska cijev sa novom prepumpnom stanicom od Benzinske postaje do Biline kuće. Trotoar će se betonirati, a to će biti podloga za postavljanje kamene obloge. Na trotoaru će se vratiti javna rasvjeta, klupe, koševi i postavit će se drvored.

Na Rivi će se izgraditi novi kanal za prikupljanje kišnih voda. Na istočnom dijelu kolektora od štekata Big Blua do parka kod galerije će se ugraditi kanalizacijska i vodovodna cijev koje za sada neće biti u funkciji, a u funkciji će biti stara kanalizacijska cijev. Na ovom dijelu Rive će se izvršiti popločenje bračkim kamenom i postaviti mehaničke prepreke radi zabrane prometa vozilima.

Nastavak izgradnje novog kanalizacijskog kolektora će biti 1. listopada kako bi se do kraja poslovne godine „povuklo“ što više sredstava. Za 2014. godinu će trebati ponovno raditi zahtjeve za nastavak financiranja kolektora.

Kanalizacija na istočnom dijelu Bola bi se mogla početi graditi jer je žalbeni postupak okončan u korist tvrtke Cestar Split. Odluka o otvaranju poslova još nije donesena.

Hrvatski telekom vrši iskope u Zagrebačkoj ulici za postavljanje telefonskog kabela, vrše se pripreme za postavljanje elektro kabela i kabela za javnu rasvjetu na dijelu Šetnice u dužini od oko 250 metara.

Župni zbor je imao uspješan nastup u Sarajevskoj katedrali. Tom prilikom su bolska župa i Općina Bol službeno pozvala Vinka kardinala Puljića da bude naš gost na Bolsku fjeru 2013. godine kada se navršava 15-ta godišnjica proglašenja počasnim građaninom Bola.

 

C) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

Matko Baković je pitao je li ishođena suglasnost na Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2013. godinu.

Pročelnik je odgovorio da je suglasnost zatražena 25. siječnja 2013. godine. U međuvremenu je ishođeno pozitivno mišljenje na plan od Ministarstva pomorstva, ali suglasnost od županije još nije dostavljena.

Boris Škrbić je pitao što se poduzima da budu u funkciji fiskalne kase svih pružatelja usluga na javnim površinama.

Pročelnik je odgovorio da će se u centru mjesta od Turis biroa do benzinske postaje svima osigurati bežični pristup internetu, a pružatelji usluga moraju imati fiskalne blagajne.

Vinko Kraljević je pitao je su li ovi iskopi po luci iskorišteni za postavljanje hidrantske mreže.

Načelnik je odgovorio da je po projektu predviđen jedan hidrant na Velom mostu i dalje prema Račiću.

Branko Mikulić je predložio da se u iskopima ispod Lože postave plastične cijevi kroz koje bi se kasnije mogla montirati bogatija javna rasvjeta oko Lože.

 

D) Predsjednik Općinskog vijeća Jakša Marinković-Šimić je konstatirao da nije bilo pismenih primjedbi na zapisnik sa 1/13 sjednice Općinskog vijeća, također je utvrdio da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 1/13 sjednice Općinskog vijeća usvojen je JEDNOGLASNO.

 

E) Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili slijedeći Dnevni red:

1. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju završnog računa proračuna općine Bol za 2012. godinu.

2. Rasprava o izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda za 2011. godinu

3. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Bol.

4. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika općinskog vijeća općine Bol.

5. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o imenovanju Stručnog vijeća Centra za kulturu.

6. Rasprava i donošenje zaključka o pristiglim molbama: Tonči Plenković čest. zem 393/6 k.o. Bol, U.O. Santo za 4 stola ispred restorana Santo, Pemilan d.o.o. za štekat na Rivi, Martin Hil d.o.o. za lokaciju stalka za bicikle kod kina, u.o. Paradise park za legalizaciju parkirališta kod Zlatnog rata, grupa bolskih taksista za smanjenje koncesije, Juroslav Marinelić za smanjenje komunalnog doprinosa, Milan Mrđen za smanjenje komunalnog doprinosa, Tomo Brešković obrt “Luce” za smanjenje komunalnog doprinosa, Siniša Soljačić za preispitivanje predloženog proširenja bolske luke, Jadranka Nejašmić za rješavanje problema smještaja knjiga općinske knjižnice.

7. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama plana korištenja javnih površina.

 

DNEVNI RED:

POD 1)

Voditeljica računovodstva Neda Kraljević je vijećnicima izložila financijski plan Općine Bol za razdoblje siječanj-prosinac 2012. godine.

Planirani su prihodi po drugom rebalansu u ukupnom iznosu od 15.390.000,00 kuna, a realizirani su prihodi od 15.027.544,00 kuna. Smanjenje se odnosi na dotaciju Županije koja je došla u prvom mjesecu 2013. godine, a ugovorom je bila predviđena u 2012. godini.

Planirani su rashodi u visini prihoda, ali su realizirani u visini od 15.091.213,00 kuna odnosno više od prihoda za 63.669,00 kuna iz čega proizlazi manjak poslovanja u 2012. godini.

Do odstupanja je došlo na stavkama: putni troškovi, stručno usavršavanje, trošak telefona, intelektualne usluge, financijski rashodi i subvencije poljoprivrednicima.

Stanje žiro-računa 31. prosinca 2012. godine iznosi 2.109.609,47 kuna, a to su namjenska sredstva prikupljena kroz cijenu vode za pročistač.

Stanje na posebnom računu HBOR-a dana 31. prosinca 2012. godine je iznosilo 1.895.361,78 kuna.

Stanje blagajne je 0 kuna.

Ukupna dugovanja na kraju 2012. godine iznose 2.465.568,00 kuna od čega je 980.000,00 kuna trošak budućeg razdoblja, a većina realnih dugovanja je podmirena u 1. mjesecu 2013. godine.

Potraživanja na dan 31. prosinca 2012. godine iznose 8.372.138,00 kuna od čega su porezna potraživanja 1.560.044,00 kuna, potraživanja od najma 300.000,00 kuna za koja se vode pregovori o visini ulaganja, spor sa Zlatnim ratom za javnu površinu 1.555.000,00 kuna, dugovanje TZO-a za boravišnu pristojbu u iznosu od 140.000,00 kuna, dugovanje komunalne naknade od domaćinstava u iznosu od 1.050.000,00 kuna, a u fazi pregovaranja su Aquasolis d.o.o., Sklalinada, Ribarska kućica za dug javne površine kompenziran s ulaganjima za oko 300.000,00 kuna, dok su ostala u manjim iznosima te se naplaćuju uplatama ili prisilnom naplatom.

Vijećnici su ovlastili voditeljicu računovodstva da otpiše zastarjeli i nenaplativi dug već nepostojeće tvrtke Ingbiro koja općini Bol duguje iznos od 193.092,00 kuna na ime komunalnog doprinosa.

Vijećnici su ovlastili voditeljicu računovodstva da otpiše zastarjeli i nenaplativi dug za javnu površinu tvrtki Irito d.o.o. u iznosu 42.973,40 kuna, Slastičarnici Specijal u iznosu od 47.400,00 kuna i Željki Mašić u iznosu od 6.000,00 kuna.

Vijećnici su ovlastili voditeljicu računovodstva da otpiše neopravdano zaduženje za postavljanje reklame Ivici Briziću vl. obrta Foto Bol u iznosu od 750,00 kuna.

Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Bol za 2012. godinu.

POD 2)

Pročelnik Sipe Karmelić je vijećnike upoznao sa izvješćem o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne samouprave u SDŽ, sačinjenog od Državnog ureda za reviziju, Područni ured Split.

 

Vijećnici su primili na znanje izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u općini Bol za 2011. godinu kojeg je obavio Državni ured za reviziju, Područni ured Split, klasa: 041-01/12-05/16 od 06. ožujka 2013. godine.

 

POD 3)

Pročelnik Stipe Karmelić je pojasnio vijećnicima da je zbog izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi nužno usvajanje predloženih izmjena i dopuna Statuta općine Bol.

Najznačajnije promjene učinjene tim Zakonom odnose se na obnašanje dužnosti općinskog načelnika u slučaju prijevremenog prestanka njihove dužnosti, uvođenje instituta istovremenog raspuštanja predstavničkog tijela i razrješenja općinskog načelnika, uvođenje nadzora nad pojedinačnim neupravnim aktima te podrobnije propisivanje nadzora nad radom predstavničkog tijela i općim aktima.

Tako se predloženim izmjenama i dopunama Statuta uvodi nova regulacija instituta referenduma, mijenja se regulacija nadležnosti vijeća i načelnika, mijenja se regulacija nadzora zakonitosti akata.

 

Vijećnici nisu prihvatili prijedlog izmjene i dopune Statuta općine Bol.

 

POD 4)

Pročelnik Stipe Karmelić je pojasnio vijećnicima da je zbog izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi nužno usvajanje predloženih izmjena i dopuna Poslovnika općinskog vijeća općine Bol.

Tako se predloženim izmjenama i dopunama Poslovnika uvodi nova regulacija predsjedavanja konstituirajućoj sjednici vijeća, izbora potpredsjednika općinskog vijeća, donošenja proračuna.

 

Vijećnici nisu prihvatili prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika općinskog vijeća općine Bol.

 

POD 5)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje prijedloga odluke o razrješenju i imenovanju članova Stručnog vijeća Centra za kulturu Općine Bol.

Jadranka Nejašmić je do sada bila član i predsjednik Stručnog vijeća Centra za kulturu, ali je zatražila razrješenje sa navedene dužnosti.

Zbog toga se predlaže njeno razrješenje sa mjesta člana i predsjednika Stručnog vijeća Centra za kulturu Općine Bol.

Ana Marija Botteri Peruzović zbog promjene mjesta boravišta također više ne sudjeluje u radu Stručnog vijeća Centra za kulturu te se predlaže njeno razrješenje.

Zvonko Marić je u ime Odbora za izbor i imenovanje predložio imenovanje Borkice Jugović i Ane Hero za nove članove Centra za kulturu.

Nadalje, preložio je imenovanje Ane Hero za predsjednicu Stručnog vijeća Centra za kulturu Općine Bol.

 

Predložena odluka o razrješenju i imenovanju članova stručnog vijeća Centra za kulturu općine Bol donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 6)

Rasprava i donošenje zaključka o pristiglim molbama:

1. Tonči Plenković iz Bola od općinskog vijeća traži priznavanje prava vlasništva 29/62 dijela čest. zem. 393/6 k.o. Bol. Gospodin Plenković navodi da je u kvalificiranom posjedu navedene nekretnine površine 29 m2 još od 1971. godine, a istu je stekao temeljem rješenja Općine Brač, kojim mu se odobrava dogradnja stambene obiteljske zgrade na čest. zem. 393/6 k.o. Bol. Istaknuo je da ga do danas nitko nije smetao u posjedu i vršenju vlasničkih prava.

Zaključak:

Načelnik je kazao da Općina Bol nije uknjižena kao vlasnik predmetne nekretnine te stoga za sada i ne može na predloženi način raspolagati istom.

Kao moguće rješenje načelnik je naveo mogućnost da gospodin Plenković pričeka da nova katastarska izmjera postane službena.

Kao drugu mogućnost je naveo pokretanje parničnog postupka za utvrđivanje prava vlasništva nad navedenom nekretninom.

Načelnik je istaknuo da Općina Bol gospodinu Plenkoviću ne osporava vlasništvo nad dijelom čest. zem. 393/6 te da ga ni na koji način ne ometa u posjedu.

Vijećnici su podržali stav načelnika.

2. Ugostiteljski obrt Santo od općinskog vijeća moli odobrenje za postavljenje štekata u Užića kali za 4 stola blizu zgrade 61, odnosno kuće Santo i to za sezonu 2013.

Zaključak:

Načelnik je istaknuo da se u načelu ne protivi ovoj molbi, ali da bi trebalo izići na teren kako bi se točno odredila pozicija stolova, njihova veličina i sl. kako bi se omogućio nesmetan prolaz vozilima za odvoz smeća iz Užića kale te nesmetan prilaz i drugih vozila hitnih službi.

Vijećnici su jednoglasno podržali ovaj stav načelnika.

3. Tvrtka Pemilan d.o.o. je od općinskog vijeća tražila odobrenje za proširenje ugostiteljske terase na prostor ispred ribarnice jer im je to jedini način da poveća zaradu i opstane na tržištu. Tvrtka Pemilan d.o.o. je uz molbu priložila i grafički prikaz planiranog štekata.

Zaključak:

Vijećnici su jednoglasno odobrili uređenje i povećanje štekata ispred ugostiteljskog objekta Gogo tako da se u poslijepodnevnim i večernjim satima može povećati štekat i ispred vrata ribarnice, ali u jutarnjim satima odnosno u radnom vremenu ribarnice ovaj dio štekata se treba ukloniti.

4. Pročelnik Stipe Karmelić je izvijestio vijećnike da je Martin Hill odustao od ranije dostavljene molbe za dopunom plana korištenja javnih površina kojom je zatraženo da se ispred agencije Martin Hill d.o.o. postavi stalak za parkiranje bicikla i reklamni pano za agenciju.

5. U svojoj molbi UO Paradise Park moli općinsko vijeće da pokrene postupak legalizacije parkirališta za posjetitelje plaže Zlatni rat na čest. zem. 757/1, 757/2 i 795/1/2/3 k.o. Bol.

Zaključak:

Vijećnici su iznijeli jedinstven stav da općina nije nadležna za ucrtavanje nelegalnih parkirališta u prostorne planove, a budući da se ovo parkiralište nalazi izvan građevne zone Općine Bol, ovo parkiralište treba biti ucrtano u županijski Prostorni plan.

Budući da će se ponoviti javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana županije, vijeće će predložiti više zahvata u prostoru izvan građevnog područja Općine Bol (parkiralište, zabavni centar, kampovi, komunalna zona i sl.), ali sve te zone će morati biti usklađene sa zakonskim odredbama i sa mišljenjima Ministarstva zaštite okoliša i Ministarstva graditeljstva.

6. Skupina taksista sa područja Općine Bol je zamolilo vijeće da donese odluku o smanjenju koncesiju za obavljanje autotaksi prometa. Zamolbu obrazlažu teškom gospodarskom situacijom u Republici Hrvatskoj koja se odražava i na poslovanje taksi službe na Bolu. Ističu da je koncesija na području općine Bol među najvišima u državi.

Zaključak:

Vijeće je jednoglasno odbilo ovu zamolbu.

Vijećnici smatraju da bi smanjenje koncesije u jednoj uslužnoj grani, povuklo za sobom još niz zahtjeva, što bi u slučaju jednakog tretmana svih, dovelo do smanjenja prihodovne strane proračuna.

7. Juroslav Marinelić i Milan Mrđen su od vijeća zatražili da im se na određeni način kompenzira razlika iznosa koji su platili za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata po starom Zakonu o legalizaciji i po staroj općinskoj odluci o komunalnom doprinosu jer smatraju da su oštećeni time što su platili legalizaciju objekata po višoj tarifi.

Tomo Brešković je zamolio vijeće da mu odobri dodatni popust na rješenje određeni iznos komunalnog doprinosa za izgradnju nove samoposluge u ulici Hrvatskog preporoda.

Zaključak:

Vijećnici su zaključili da su sva trojica podnositelja molbi podmirili svoje obveze prema državi i općini po važećim zakonima i općinskim odlukama.

Donošenje odluke koja bi imala povratno djelovanje, a koja bi ujedno bila i povoljnija za podnositelje molbi bi bilo protuzakonito, a izazvalo bi val istovjetnih zahtjeva što bi negativno odrazilo na planirane prihode proračuna općine Bol.

8.Siniša Soljačić od vijećnika još jednom zahtjeva da razmotre predloženi zahvat u prostoru na postojećoj bolskoj luci, posebno na položaju produžetka Velog mosta, na kojemu se prema njegovom mišljenju u većini zimskih dana u godini neće moći privezati katamaran te će proširenje bolske luke za boljane donijeti više štete nego koristi.

Zaključak:

Vijećnici su prihvatili obrazloženje načelnika da je Općina Bol već naručila studiju Mjere maritimne sigurnosti za bolsku luku prema građevinskom projektu novo planirane luke.

Ova studija će pokazati koliki je utjecaj valova i vjetra na sposobnost pristajanja katamarana i drugih plovila u bolskoj luci.

Ova studija je i neophodan uvjet za dobivanje suglasnosti na građevnu dozvolu od nadležne lučke kapetanije.

Načelnik je kazao da se u tekstualnom dijelu IDPPU-a Općine Bol predviđa drugačiji izgled luke ukoliko to utvrdi studija Mjere maritimne sigurnosti.

9.Ravnateljica knjižnice Jadranka Nejašmić je ponovno upozorila na nedostatak prostora za pohranu cjelokupnog knjižnog fonda knjižnice te zamolila vijećnike da joj pomognu i osiguraju adekvatnu lokaciju za smještaj knjiga.

Zaključak:

Vijećnici su svjesni važnosti općinske knjižnice.

U tu svrhu će redovno osiguravati sredstva za rad knjižnice, prema mogućnostima proračuna.

Općina Bol će osigurati i dodatni prostor za depo knjiga koje će biti dostupne korisnicima, za koje trenutno nema mjesta u knjižnici, kada se za to postignu materijalni i prostorni uvjeti.

 

POD 7)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima obrazložio prijedlog odluke o planu korištenja javnih površina.

Sve djelatnosti na javnim površinama Općine Bol uglavnom se planiraju kao i prošle godine.

Problem je što danas ne možemo točno znati koji će se svi poslovni prostori aktivirati i iznajmiti i gdje će biti novog interesa za iznajmljivanje javne površine.

Kao promjena u odnosu na prijašnje godine predviđa se proširenje štekata ispred ugostiteljskog objekta Pemilan d.o.o. za oko 4-5 m2 prema zaključku iz točke POD 6.3) ovog zapisnika, postavljanje 4 stola u Užića kali ispred restorana Santo prema zakiljučku iz točke POD 6.2), novi štekat ispred caffe bara na Studencu (ispred podruma Ispod Rudine) koji se upravo uređuje prema važećoj građevnoj dozvoli.

Zatim, planira se premještanje lokacije za izradu tetovaža, slikare i sl. sa Studenca na prostor ispred prodavaonice Konzum.

Vijećnik Jakov Okmažić je predložio brisanje točke 49. članka 4. Plana u kojoj se predviđa iznajmljivanje bicikla, motocikla, mopeda i skutera na popločanom dijelu trotoara, sjeverno od benzinske postaje, a južno od kuće u ulici Ante Radića 3, ispred turističke agencije Bol tours i Adria tours.

 

Plan korištenja Javnih površina za 2013. godinu, uz predložene izmjene vijećnika Jakova Okmažića, usvojen je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom Glasniku“ Općine Bol.

Sjednica je završila u 22.10 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

 

Predsjednik vijeća:

Jakša Marinković-Šimić

 

Skip to content