Zapisnik sa 2. sjednice vijeća 2011.

3. lipnja, 2011. u 11:44:58


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/11-01/120
Ur. broj: 2104/02-11-02/01
Bol, 21. travnja 2011. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  2/2011 sjednice općinskog Vijeća održane dana 21. travnja 2011. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Jakša Marinković Šimić (predsjednik općinskog vijeća), Zvonko Marić (prvi potpredsjednik općinskog vijeća), Merlin Katić, Branko Mikulić, Vice Klapež, Matko Baković (drugi potpredsjednik općinskog vijeća), Jakov Okmažić, Vinko Kraljević, Jakša Marinković Tomić, Boris Škrbić, Srečko Karmelić.

Izočni: –

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić- zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Neda Kraljević-voditeljica računovodstva Općine Bol (točka 1. Dnevnog reda), Vinko Brešković- ravnatelj Centra za kulturu Općine Bol (točka 2. i 3. Dnevnog reda), Tomislav Marčić- direktor KJP Grabov rat d.o.o. (točka 5. Dnevnog reda), Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar.

A)    Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11 vijećnika.

B)    Usmeno izvješće načelnika o radu Općine Bol između dvije sjednice vijeća:

Načelnik je samo ukratko izvijestio vijećnike o poduzetim aktivnostima vezanim uz davanje u podkoncesiju  djelatnosti caffe bara u šumici na plaži Zlatni rat od strane općinske firme Grabov rat  i aktivnosti poduzetih vezanih uz prostor oko Zlatnog rata i gradnju nelegalnih kamp odmorišta.

Kazao je da su sve te aktivnosti medijski popraćene od svih hrvatskih medija.

Pitanja vijećnika, prijedlozi i primjedbe vijećnika:
Vijećnik Vinko Kraljević je pitao načelnika kakva je sada situacija na plaži Zlatni rat s obzirom na pružanje usluga gostima.
Načelnik je kazao da je u Županiji održan zajednički sastanak predstavnika općine, KJP Grabov rat, Župana i stručnih suradnika iz županijskog ureda za pomorstvo.
Tamo je dogovoreno da se žurno poduzmu radnje da se legalizira djelatnost tvrtke Grabov rat. Iz Ureda za pomorstvo je jasno kazano da se suglasnost može dati samo za djelatnosti koje su navedene u koncesijskom ugovoru, te ugovor o otvaranju caffe bara ne može dobiti suglasnost.
Vijećnik Matko Baković je pitao zašto općina nije sponzorirala gastronomsku manifestaciju Argonaut.
Načelnik je odgovorio da je ta manifestacija privatno druženje ugostitelja, te da ne predstavlja opći interes.
Vijećnik Vice Klapež je pitao načelnika da li je upoznat sa betoniranjem plaže Borak i izgradnje zida na istoj, te da li  je u svezi toga što poduzeto.
Načelnik je odgovorio da je odmah po saznaju reagirao, te da je poslana prijava nadležnoj inspekciji. Inspekcija je izišla na teren, sastavljen je  zapisnik i očekuju se daljnje mjere.
Vijećnik Branko Mikulić je primijetio da u mjestu fali nekoliko ogledala za bolju regulaciju prometa. Istaknuo je da fali ogledalo na ulazu u ulicu Blato, te kod konobe Mlin.
Načelnik je kazao da je već sugerirao komunalnom poduzeću da se postavi ogledalo kod konobe Mlin, ali da ga oni, zbog drugih poslova, još nisu postavili. Nadalje, rekao je da za postavljanje ogledala na ulazu u ulicu Blato je potrebno dobiti suglasnost vlasnika kuće na koju se  ogledalo treba postaviti.
Vijećnik Jakša Marinković Tomić je podsjetio nazočne da je na prošloj sjednici vijeća od općinske uprave zatražio da dostave direktoru Tomislavu Marčiću zapisnike sa zadnje dvije sjednice općinskog vijeća, te da je zamolio direktora da mu pismeno odgovori na pitanja koja mu je postavio na tim sjednicama vijeća, a na kojima on nije bio nazočan.
Budući da nije dobio nikakav odgovor direktora, postavio je pitanje da li su mu ti zapisnici uopće dostavljeni, a ako jesu zbog čega nije odgovorio na pitanja.
Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da zapisnici još nisu dostavljeni direktoru KJP Grabov rat.
Direktor KJP Grabov rat je rekao vijećniku Jakši Marinkoviću Tomiću da pismeno postavi pitanja na koja traži odgovore. Smatra da je neprimjereno tražiti da on čita prošle zapisnike i traži njegova pitanja.
Predsjednik vijeća je predložio da općinska uprava izdvoji pitanja Jakše Marinkovića Tomića iz zapisnika i dostavi ih direktoru KJP Grabov rat.
Vijećnik Boris Škrbić je rekao da nije dobio potpun odgovor na pitanje postavljeno na prošloj sjednici vijeća vezano uz sakupljanje ambalaže na plaži Zlatni rat.
Ponovio je da po njegovoj procjeni prihodi mogu iznositi oko 100.000,00 kuna, jer osim boca koje se prodaju u caffe baru našeg poduzeća, veliki broj boca donose i izletnici i drugi kupači, te ih odlažu u naše koševe za smeće. Smatra da je nedopustivo je da taj siguran prihod uzima  netko drugi, a ne poduzeće koje brine o plaži i za to plaća veliku koncesiju.
Direktor tvrtke je ponovio da smatra da su to beznačajni prihodi s obzirom na angažman djelatnika i neprimjeren način sakupljanja u kontejneru na plaži Zlatni rat, te je opet najavio da u 2011. godini uopće ne planira prihode iz ove stavke.
Vijećnik Vice Klapež je podsjetio načelnika na njegova predizborna obećanja za mandat 2009.-2013. godine. Pitao je kako napreduje realizacija najavljenih projekata izgradnje vidikovca, vatrogasnog doma, sportske dvorane, uvođenje eko vozila itd. Smatra da ništa od najavljenih projekata nije realizirano.
Načelnik je rekao da će svim vijećnicima poslati detaljan pismeni odgovor na ovo pitanje.

C)    Predsjednik Općinskog vijeća Jakša Marinković-Šimić je konstatirao da nije bilo
pismenih primjedbi na zapisnik sa 1/11 sjednice Općinskog vijeća.
Vijećnik Srečko Karmelić je iznio usmenu primjedbu na zapisnik.
Naime, smatra da nije bilo glasovanja o točki 7. Dnevnog reda na prošloj sjednici vijeća, odnosno da klub SDP-a nije podržao postavljanje 15 kioska zapadno od crkvice Sv. Pavla u šumici na plaži Zlatni rat, te da bi u zapisniku trebalo brisati da je odluka donesena jednoglasno.
Predsjednik vijeća Jakša Marinković Šimić je kazao da je odluka o prostorima za kioske nedvojbeno donesena na prošloj sjednici vijeća, ali da se zapisnik može ispraviti i napisati da je odluka donesena sa 6 glasova ZA i 5 glasova PROTIV.
Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.
Zapisnik sa 1/11 sjednice, sa predloženim ispravkom, usvojen je jednoglasno.

D)    Dnevni red, uz predloženu nadopunu vijećnika Matka Bakovića da se  točkama dnevnog reda predloženim u materijalima doda točka 11. Rasprava i donošenje odluke o imenovanju vijeća za koncesijska odobrenja Općine Bol, je prihvaćen je sa 6 glasova ZA i 5 glasova PROTIV, te glasi:

1.    Rasprava i donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Bol za 2010. godinu.
2.    Rasprava i donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Centra za kulturu općine Bol za 2010. godinu.
3.    Rasprava i prihvaćanje izvješća o radu Centra za kulturu općine Bol za 2010. godinu.
4.    Rasprava i donošenje odluke o izmjeni i dopuni odluke o imenovanju stručnog vijeća Centra za kulturu općine Bol.
5.    Rasprava i donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna KJP Grabov rat d.o.o. za  2010. godinu.
6.    Rasprava i donošenje odluke o izmjeni i dopuni odluke o biranju Skupštine KJP Grabov rat d.o.o.
7.    Rasprava i donošenje odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora.
8.    Rasprava i donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Dječjeg vrtića „Mali princ“ za  2010.godinu.
9.    Rasprava i donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općinske knjižnice Hrvatska čitaonica za  2010. godinu.
10.    Rasprava i donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna DVD-a Bol 2010. godinu.
11.    Rasprava i donošenje odluke o imenovanju vijeća za koncesijska odobrenja Općine Bol.
Vijećnik Vice Klapež je predložio da predsjednik vijeća na Dnevni red iduće sjednice vijeća uvrsti i točku: Rasprava i donošenje odluke  o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika.

DNEVNI RED:

POD 1)
Voditeljica računovodstva Neda Kraljević je vijećnicima dala uvodno obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bol za 2010. godinu.
Općina Bol je u razdoblju siječanj-prosinac 2010. godine realizirala prihode u iznosu od 15.724.976,00 kn, a rashode u iznosu od 14.294.550,00 kn, te je ostvarila višak poslovanja u iznosu od 1.440.426,00 kn.
Stanje na žiro računu dana 31. prosinca 2010.godine iznosio je 1.447.770,61 kn, a stanje na prelaznom računu kod HBOR-a je iznosilo 2.770.566,96 kn.
Voditeljica računovodstva je kazala da su po drugom rebalansu za 2010. godinu od 16. prosinca planirani prihodi u visini od 15.206.000,00 kn, a realizirani su u iznosu od 15.724.976,00 kn. Do znatnijeg odstupanja je došlo na kontu prihod od zakupa nekretnina, zbog podmire duga kupca iz prošle godine, a isto tako i na kontu komunalne naknade, jer je Zlatni rat d.d. podmirio dugovanje iz prošle godine. Manje je uprihođeno na kontu potpora iz županijskog proračuna, jer je od planiranih 720.000,00 kn realizirano 527.641,00 kn.
Nadalje, voditeljica računovodstva je izvijestila nazočne da su planirani izdaci u iznosu od 15.206.000,00 kn, a utrošeno je 14.294.550,00 kn, iz čega proizlazi višak poslovanja u 2010. godini od 1.430.426,00 kn. Na kontu 92111 je evidentiran manjak iz proteklih godina od 1.688.038,00 kn, koji se ovim viškom smanjio, te je na kraju godine proračun u minusu u iznosu od 257.613,00 kuna.
Voditeljica računovodstva Neda Kraljević je nabrojala pozicije na kojim je došlo do odstupanja u izdacima u 2010. godini: službena putovanja veća za 16 % od plana, sitni inventar 76 % više od plana, financijski izdaci 4%, građenja 38% više od plana.
Također je Neda Kraljević kazala da je povjerenstvo za popis imovine i novčanih sredstava izvršilo popis osnovnih sredstava općine Bol, te je ustanovljeno da manjka nema. U evidenciji osnovnih sredstava ima nekoliko stvari koje su dane na korištenje proračunskim korisnicima.
Nadalje, voditeljica računovodstva Neda Kraljević je upoznala vijećnike sa stanjem dugovanja odnosno potraživanja Općine Bol.
Obveze općine 31. 12. 2010. godine su iznosile 1.707.569,13 kn (od čega nedospjeli dug  980.000,00 kn). Obračunata a nenaplaćena potraživanja 31. 12. 2010. godine su iznosila 7.749.009,85 kn.
Voditeljica računovodstva je nazočnima detaljno pojasnila pojedine stavke stanja dugovanje-potraživanje na dan 31.12. 2010. godine.
Voditeljica računovodstva je predložila da Odbor za financije i proračun donese odluke o storniranju pojedinih nenaplativih potraživanja.
Vice Klapež je primijetio konto sitni inventar-auto gume, pa je pitao na koje gume se troši novac s obzirom da općina Bol nema službeno vozilo.
Neda Kraljević je odgovorila da je to računovodstveni naziv konta, ali da nije bilo izdataka za auto gume već samo za sitni inventar.
Branko Mikulić je pitao što je sa zakupom restorana na Vidovoj Gori.
Načelnik je odgovorio da dosadašnjem zakupniku zakup uskoro istječe, te da još nisu riješeni vlasničko-pravni odnosi između Općine Bol i planinarskog društva „Mosor“ koje također polaže pravo na objekt restorana na Vidovoj Gori.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Bol za 2010. godinu donesen je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 2)
Ravnatelj Centra za kulturu Vinko Brešković upoznao je vijećnike sa prijedlogom Odluke o davanju suglasnosti na proračun Centra za kulturu za 2010. godinu.
Naveo je da je izvanproračunski korisnik Centar za kulturu Općine Bol u razdoblju siječanj-prosinac 2010. godine realizirao prihode u iznosu od 970.969,30, a rashode u iznosu od 1.031.082,15 kuna, te je ostvario manjak poslovanja u iznosu od 60.112,85 kuna.
Stanje na žiro računu dana 31.12.2010. godine je bilo 2.502,72 kuna.
Ravnatelj Centra je vijećnicima podnio detaljan financijski izvještaj  prihoda i rashoda Centra za kulturu po proračunskim stavkama.

Odluka o davanju suglasnosti na proračun Centra za kulturu za 2010. godinu donesena je sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 3)
Ravnatelj Centra za kulturu Vinko Brešković je vijećnicima podnio izvješće o radu Centra za kulturu općine Bol za 2010. godinu.
Gospodin Brešković je izvijestio vijećnike da Centar godinu započeo dječjim radionicama i klapskim probama (glazbena, folklor, balet, ritam sekcija i sl., te probe klape Užonca i Braciera).
U veljači je u suradnji s amaterskom grupom Šušur iz Bola održan tradicionalni Bolski karnevol, u okviru kojeg je organiziran i dječji karneval, povorka maškara, čitanje Testamenta u kinu, te maskenbal u kafiću doma kulture.
U veljači, ožujku i travnju organizirana su  razna predavanja (don Ive Grubišića, prof. Mirjane Nazor i Ivana Zvonimira Čička)  i tri kazališne predstave.
Početkom svibnja je održana četvrta Kiparska kolonija.
Bolsko lito je započelo Debitantskim večerima Omiškog festivala dalmatinskih klapa, a u lipnju su održane i završne predstave i koncerti dječjih radionica.
U lipnju je u maloj crkvi Gospe od Karmela održan i koncert zbora HRT, te je održan festival kulture-IMENA.
U srpnju je započeto sa održavanjem ribarskih večeri. Održano je ukupno osam ribarskih večeri, fjera i manifestacija adio lito.
U galeriji Doma kulture je u suradnji sa galerijom Morić organizirano devet slikarskih izložbi (Karin Grenc, Đani Martinić itd.).
Organizirano je pet ozbiljnih kazališnih predstava (Ho Capio , Bog žurim nazovi itd), te tri dječje predstave (Haidi, Tri praščića, Petar Pan).
Održano je osam koncerata klasične glazbe u crkvi Dominikanskog samostana.
Realizirana su i dva vrhunska Jazz koncerta.
U listopadu je započet zimski program promocijom knjige Jasena Boke, u studenom je održana večer Tina Ujevića, a u prosincu je održano predavanje akademika Davorina Rudolfa na temu „Europska unija i revolucije u svijetu“.
Na kraju ravnatelj Vinko Brešković je rekao da je prije Božića održano više prigodnih svečanosti: Nikolijada, izvedbe glazbene i baletne radionice, svečani božićni koncert dječjeg zbora i gostiju, te da je na  Badnji dan mještanima Bola podijeljen tradicionalni bakalar.

Izvješće o radu Centra za kulturu općine Bol za 2010. godinu vijećnici su prihvatili sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom.

 POD 4)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima obrazložio prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o imenovanju stručnog vijeća Centra za kulturu općine Bol.
Pročelnik je podsjetio vijećnike da je Zvonko Marić, dosadašnji predsjednik stručnog vijeća  Centra za kulturu Općine Bol podnio ostavku na tu dužnost i na dužnost člana stručnog vijeća.
 Zbog toga se predlaže donošenje odluke o  razrješenju Zvonka Marića dužnosti člana i dužnosti predsjednika stručnog vijeća Centra za kulturu Općine Bol i donošenje odluke o imenovanju novog člana i predsjednika stručnog vijeća  Centra za kulturu Općine Bol.
Zvonko Marić je u ime Odbora za izbor i imenovanje predložio imenovanje Ivane Bošković Ivičević za člana  i za predsjednika stručnog vijeća  Centra za kulturu Općine Bol.

Predložena odluka o izmjeni i dopuni odluke o imenovanju stručnog vijeća Centra za kulturu općine Bol, donesena je  sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 5)
Direktor KJP Grabov rat d.o.o. Tomislav Marčić je vijećnicima podnio godišnji izvještaj o izvršenju proračuna KJP Grabov rat d.o.o. za  2010. godinu.
Naveo je da je izvanproračunski korisnik KJP Grabov rat d.o.o. u razdoblju siječanj-prosinac 2010. godine realizirao prihode u iznosu od 6.795.011,00 kuna, a rashode u iznosu od 6.956.960,00 kuna, te je ostvario gubitak poslovanja u iznosu od 205.035,00 kuna.
Prihodi su povećani za 6 %, a rashodi su povećani za 10%. Do povećanja rashoda je došlo jer smo realno prikazali rashode prema računovodstvenim pravilima. Uplatom dokapitalizacije Općine Bol u iznosu od 510.000,00 kuna došlo je do financijske stabilizacije, te uz „normalnu“ turističku sezonu tvrtka ne bi trebala imati problema do početka 2012. godine.
Od Županije će se zatražiti suglasnost na podkoncesijska odobrenja  kako ne bi došlo do pada razine usluge na plaži Zlatni rat.
U raspravi je vijećnik Boris Škrbić kazao da brojevi govore kako je 2010. godina završila sa gubitkom. Za njega je neprihvatljivo da takva firma plaća radnicima topli obrok, podiže plaće i zapošljava nove radnike bez potrebnih kvalifikacija, te je još jednom naglasio da se dio gubitka mogao smanjiti prodajom plastične ambalaže.
Tomislav Marčić je kazao kako su u svim segmentima ostvareni bolji rezultati osim u prihodima sa strane Općine Bol koja je za oko 250.000,00 kuna uplatila manji iznos nego prošle godine za održavanje komunalne infrastrukture.
Načelnik Tihomir Marinković je kazao da je Općina uplatila veći iznos nego što realno vrijedi održavanje komunalne infrastrukture, jer se svakog mjeseca plaća održavanje parkova, a tamo se 6 mjeseci nije ništa radilo. Nadalje je kazao da se svakog mjeseca  plaća i održavanje nerazvrstanih cesta, premda se oni, uglavnom, ne održavaju od strane našeg poduzeća.
Mate Petrić je kazao da za loše poslovanje nije potrebno optuživati općinu. Problem je u velikim troškovima koji stvaraju radnici koji ne rade. Iz financijskog izvješća je vidljivo da je ukupni gubitak malo veći nego što je na prošloj sjednici kazao, ali ne bih volio da se gubici pokrivaju odlukama vijeća o dokapitalizaciji, jer takve odluke mogu financijski upropastiti Općinu Bol.
Vijećnik Jakša Marinković Tomić je sugerirao direktoru KJP Grabov rat da se do Velikog petka mjesto malo bolje uredi, da se ulice pometu, poprave rupe na obilaznici, da se očiste plaže, da se zatvori Riva za promet i sl.
Predsjednik vijeća Jakša Marinković Šimić je također sugerirao da se Riva zatvori za promet, bez obzira na financijsku isplativost takve odluke.

Odluka o davanju suglasnosti na proračun KJP Grabov rat za 2010. godinu donesena je sa 6 glasova ZA, 3 PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa , te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 6)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima obrazložio prijedlog odluke o biranju člana  Skupštine KJP Grabov rat d.o.o.
Pročelnik je podsjetio vijećnike da je Vinko Kraljević na prošloj sjednici općinskog vijeća podnio ostavku na mjesto člana Skupštine KJP Grabov rat.
Zbog toga se predlaže donošenje odluke da se Vinko Kraljević razrješuje dužnosti člana Skupštine KJP Grabov rat d.o.o., te imenovanje novog člana Skupštine KJP.
Odbor za izbor i imenovanja nije imao prijedlog za imenovanje novog člana Skupštine.
Nije bilo ni drugih prijedloga za imenovanje člana Skupštine društva.
Zbog toga se samo pristupilo glasovanju o razrješenju  Vinka Kraljevića dužnosti člana Skupštine KJP Grabov rat, dok novi član Skupštine nije izabran.

Odluka o razrješenju člana  Skupštine KJP Grabov rat d.o.o. donesena je sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 7)
Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora.
Predloženom odlukom se predviđa da Općina Bol povjerava obavljanje komunalne djelatnosti odvodnje atmosferskih voda, održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanja nerazvrstanih cesta, održavanja groblja, održavanja javne rasvjete za područje Općine Bol komunalnom poduzeću “Grabov rat” d.o.o. iz Bola, na rok od 4 godine.
Naime, Općina Bol je objavila dana 23. ožujka 2011. godine javni natječaj za obavljanje navedenih komunalnih djelatnosti za područje Općine Bol odnosno za naselja Bol i Murvica. Po objavljenom javnom natječaju pristigla je jedna ponuda – komunalnog poduzeća Grabov rat d.o.o. iz Bola.
Razmatrajući ponudu Povjerenstvo za odabir ponuda u postupku je utvrdilo da ona u potpunosti ispunjava uvjete tražene natječajem, a  sukladno mjerilima za odabir ponude koja su propisana člankom 12. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 2/07), te je Povjerenstvo za odabir ponuda predložilo općinskom vijeću da se izabere komunalno poduzeće Grabov rat d.o.o. iz Bola.

Predložena Odluka o  izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora donesena je sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 8)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima izložio prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na proračun Dječjeg vrtića „Mali princ“ za 2010. godinu.
Izvanproračunski korisnik Dječji vrtić „Mali princ“ je u razdoblju siječanj-prosinac 2010. godine realizirao prihode u iznosu od 1.402.675,06 kuna, a rashode u iznosu od 1.357.380,39 kuna, te je ostvario višak poslovanja u iznosu od 45.294,67 kuna.

Odluka o davanju suglasnosti na proračun Dječjeg vrtića „Mali princ“ za 2010. godinu donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 9)
Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike s prijedlogom odluke o davanju suglasnosti na proračun općinske knjižnice „Hrvatska čitaonica“ za 2010. godinu.

Izvanproračunski korisnik Općinska knjižnica je u razdoblju siječanj-prosinac 2010. godine realizirala prihode u iznosu od 240.920,00 kuna  (iz općinskog proračuna 198.626,00 kuna, Ministarstvo kulture 30.000,00 kuna, ostatak su sredstva od članarine), a rashode u iznosu od 249.203,00 kuna (plaća zaposlenika 160.000,00 kuna, materijalni rashodi 30.000,00 kuna,  nabavka knjiga 30.000,00 kuna), te je ostvarila manjak poslovanja u iznosu od 8.283,00 kuna koji je podmiren iz ostatka protekle godine.

Odluka o davanju suglasnosti na proračun općinske knjižnice „Hrvatska čitaonica“ za 2010. godinu donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 10)
Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike s prijedlogom odluke o davanju suglasnosti na proračun DVD-a Bol za 2010. godinu.

Izvanproračunski korisnik DVD Bol je u razdoblju siječanj-prosinac 2010. godine realizirao prihode u iznosu od 511.995,00 kuna, a rashode u iznosu od 473.680,15 kuna, te je ostvario višak poslovanja u iznosu od 38.315,42 kune.

Odluka o davanju suglasnosti na proračun DVD-a Bol za 2010. godinu donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 11)
Zvonko Marić je u ime odbora za izbor i imenovanje predložio razrješenje Tihomira Marinkovića dužnosti člana vijeća za koncesijska odobrenja Općine Bol, te imenovanje Branka Mikulića za člana vijeća za koncesijska odobrenja.
Dakle, predlaže se da članovi Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja budu:
1.    Branko Mikulić,
2.    Merlin Karić,
3.    Matko Baković,
4.    Drago Jerkin,
5.    Mato Ivanković.
Vijećnici Srečko Karmelić i Boris Škrbić su u 21.15  h, u znak prosvjeda protiv predložene odluke,  napustili sjednicu općinskog vijeća.
Nakon kraće rasprave o ovoj temi uslijedilo je glasovanje.

Predložena odluka o razrješenju i imenovanju člana vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja  donesena je sa 6 gasova ZA i 3 glasa PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

Sjednica je završila u 21.20 sati  

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:
Jakša Marinković-Šimić

Skip to content