Zapisnik sa 2. sjednice vijeća 21012.

10. srpnja, 2012. u 9:04:40


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/12-01/47

Ur. broj: 2104/02-12-02/01

Bol, 11. travnja 2012. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 2/2012 sjednice općinskog Vijeća održane dana 10. travnja 2012. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.

 

Nazočni: Jakša Marinković Šimić (predsjednik općinskog vijeća), Zvonko Marić (prvi potpredsjednik općinskog vijeća), Merlin Katić, Branko Mikulić, Vice Klapež, Matko Baković (drugi potpredsjednik općinskog vijeća), Jakov Okmažić, Vinko Kraljević, Jakša Marinković Tomić, Boris Škrbić, Srečko Karmelić.

 

Izočni: –

 

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić- zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Tomislav Marčić- direktor KJP Grabov rat d.o.o., Ivana Bošković- ravnateljica Centra za kulturu Općine Bol i Zorana Marinković-voditeljica računovodstva Centra za kulturu (točke 6. i 7. Dnevnog reda), Nikša Michieli-Tomić- direktor tvrtke Michieli-Tomić d.o.o. (točka pod B Dnevnog reda), Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar.

 

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11 vijećnika.

 

B) Usmeno izvješće načelnika o radu Općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

 

Prije usmenog izvješća načelnika o radu Općine Bol od posljednje sjednice vijeća predsjednik vijeća Jakša Marinković Šimić je dopustio direktoru tvrtke Michieli-Tomić d.o.o. iz Gornjeg Humca Nikši Michieli Tomiću da usmeno obrazloži prijedlog zahtjeva za povećanje cijena odvoza komunalnog otpada kojeg je uputio načelniku Općine Bol i predsjedniku općinskog vijeća dana 27. ožujka 2012. godine.

Gospodin Michieli-Tomić je kazao da je ranije pisanim putem zatražio povećanje cijene usluge odvoza komunalnog otpada od oko 6 %, a zbog bitnog povećanja troškova djelatnosti.

Naime, istaknuo je da je njegova tvrtka u cilju provedbe naputka Ministarstva za zaštitu okoliša, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a radi zaštite resursa deponija komunalnog otpada „Košer“ od ožujka 2011. godine poduzela sve mjere primarne selekcije komunalnog otpada, na način da je uspostavljen sustav posuda za primarnu selekciju na mjestu nastanka otpada, te odvajanja korisnih sastojaka komunalnog otpada prije konačnog deponiranja na odlagalištu. Na taj način su za 70% smanjili količinu komunalnog otpada deponiranog na odlagalištu, dok bi sa uspostavom kompostane, ukupno smanjenje količine otpada iznosilo gotovo 90%.

Direktor Nikša Michieli-Tomić je istaknuo da su te aktivnosti bitno povisile troškove poslovanja tvrtke, te da su zbog toga više puta obraćali svim nadležnim tijelima.

Kazao je da usprkos deklaratornoj podršci tijela Državne uprave i podršci udruga za zaštitu okoliša u provedbi ovog projekta, financijska potpora njihovom projektu nije ostvarena.

Rekao je da sredstva realizirana prodajom izdvojenih sirovina iznose približno 30 % sredstva potrebnih za provedbu projekta, da je na projektu trenutno zaposleno 14 djelatnika, koji bi odustajanjem od istog ostali bez radnih mjesta.

Zbog toga, a sukladno napucima nadležnih tijela, preostalih 70 % sredstava potrebnih za nastavak aktivnosti traži od krajnjih korisnika usluge, gospodarstva i domaćinstava na području svih bračkih općina koji su korisnici ovog deponija.

Nakon izlaganja gospodina Michieli-Tomića pročelnik Stipe Karmelić je nazočnima kazao da, sukladno čl. 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-uredba i 178/04), isporučitelj komunalnih usluga je dužan pri svakoj promjeni cijena pribaviti prethodnu suglasnost općinskog načelnika, te da je načelnik dužan o zahtjevu se očitovati u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Dakle, donošenje odluke o davanju suglasnosti za povećanje cijena komunalnih usluga odvoza otpada nije u nadležnosti općinskog vijeća.

Nadalje, pročelnik je istaknuo da još nije istekao zakonom propisani rok za očitovanje načelnika o ovom prijedlogu.

Načelnik je rekao direktoru tvrtke Michieli-Tomić d.o.o. da će se o njihovom zahtjevu uskoro očitovati, te da će to očitovanje biti u zakonom propisanom roku.

Nakon toga, u 20.30 sati gospodin Nikša Michieli-Tomić je napustio sjednicu općinskog vijeća.

Pročelnik Stipe Karmelić je istaknuo da je u 2011. godini Općina Bol, sukladno podacima nove katastarske izmjere, građane zadužila za dodatnih oko 80.000 m2 stambenog i poslovnog prostora, te da je te podatke proslijedila i tvrtki Michieli-Tomić iz Gornjeg Humca, koja je na taj način, i bez povećanja cijena, u 2011. godini značajno povećala prihode na području Općine Bol.

Načelnik je primijetio da građani nemaju običaj općinskoj upravi prijaviti povećanje svog stambenog ili poslovnog prostora, te da je povećanje kvadrature prostora za koji se naplaćuje komunalna naknada u 2011. godini isključivo rezultat nove katastarske izmjere.

Vijećnik Vice Klapež je podsjetio nazočne da će se ugradnjom planiranih novih kontejnera smanjiti potreba za dolaženjem vozila tvrtke Michieli-Tomić na Bol, te stoga ne vidi razlog za dodatno povećanje cijena usluga kada će se njihovi troškovi ionako smanjiti.

Načelnik je kazao da je potrebno ugraditi još 7-10 novih kontejnera, te da se tek nakon toga može reći da tvrtka Michieli-Tomić ima manje troškove odvoza smeća iz Bola.

Zamjenik načelnika Mate Petrić je kazao da treba biti oprezan kod donošenja odluke o ovom zahtjevu, jer su problemi na deponiju evidentni, razni separirani materijali se ne mogu prodati zbog propasti industrije u RH, te je istaknuo da je svim općinama na Braču, pa tako i Općini Bol u interesu stabilno funkcioniranje i opstanak tvrtke Michieli-Tomić iz Gornjeg Humca.

 

Nakon rasprave o zahtjevu tvrtke Michieli-Tomić za povećanje cijena odvoza komunalnog otpada uslijedilo je usmeno izvješće načelnika o radu Općine Bol od posljednje sjednice vijeća.

Načelnik je podsjetio nazočne sa su JUO Općine Bol i Upravni odjel za prostorno uređenje u SDŽ zajednički napravili prijedlog odluke o izradi PPPPN Zlatni rat, međutim granice zahvata plana još nisu utvrđene. Prema dogovoru Županija je izrađivač plana, dok je Općina Bol dužna financirati izradu plana. Načelnik je kazao da sutra u Ministarstvu zaštite okoliša u Zagrebu sa gospodinom Gabelicom ima sastanak na temu granica zaštićenog područja plaže Zlatni rat.

Načelnik je izvijestio vijećnike da do kraja mjeseca očekuje dovršenje projekta idejnog rješenja luke na Račiću, te konačnu prezentaciju projekta na Bolu. Načelnik od vijećnika očekuje da se aktivno uključe u prezentaciju i daljnje aktivnosti u realizaciji ovog projekta.

Načelnik je podsjetio vijećnike da im je u materijalima za sjednicu dostavljena Odluka Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja od dana 13. ožujka 2012. godine kojom se obustavlja od primjene Odluka o postavljanju jednostavnih podesta otvorenih terasa koju je donijelo općinsko vijeće Općine Bol na sjednici održanoj 28. lipnja 2011. godine. To znači da je štekat i kontejner za pružanje ugostiteljskih usluga i emitiranje glazbe u šumici na plaži Zlatni rat postavljen nelegalno, te je kazao da od vijećničke većine očekuje zakonito djelovanje, odnosno da očekuje povratak štekata u prvobitno stanje.

Načelnik je za 21. travnja najavio održavanje eko akcije „Zaštitimo planet Zemlju“, te je pozvao i mještane i vijećnike da aktivno sudjeluju u ovoj akciji i na taj način doprinesu njenoj uspješnoj realizaciji.

Načelnik je izvijestio vijećnike da su u tijeku pripremni radovi za asfaltiranje ceste prema Murvici. Rekao je da se radovi odvijaju dobrom dinamikom i da je moguće da se do sredine srpnja radovi do kraja dovrše odnosno da se stavi i drugi sloj asfalta i sustav za odvodnju.

 

C) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

D) Predsjednik Općinskog vijeća Jakša Marinković-Šimić je konstatirao da nije bilo pismenih primjedbi na zapisnik sa 1/12 sjednice Općinskog vijeća.

Boris Škrbić je iznio usmenu primjedbu na zapisnik te je kazao da u zapisniku nedostaje njegov komentar da su stanovnici ulice Domovinskog rata zadovoljni kvalitetom izvedenih radova u toj ulici, odnosno nedostaje njegova pohvala za uspješno izvedene radove u toj ulici.

Boris Škrbić je također kazao da u zapisniku u točki 2. Dnevnog reda nedostaje njegovo pitanje upućeno direktoru tvrtke Grabov rat o ukupnoj visini duga tvrtke Grabov rat prema SDŽ za koncesiju na plaži Zlatni rat, te odgovor direktora Tomislava Marčića na to pitanje.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

 

Zapisnik sa 1/12 sjednice, uz predložene usmene primjedbe Borisa Škrbića, usvojen je jednoglasno.

 

E) Dnevni red, kao što je predložen u materijalima je prihvaćen jednoglasno, te glasi:

 

1. Rasprava i donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračun za općinu Bol za 2011. godinu.

 

2. Rasprava i donošenje odluke o prvom rebalansu proračuna općine Bol.

 

3. Rasprava i donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općinske knjižnice Hrvatska čitaonica za 2011. godinu.

 

4. Rasprava i donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna KJP Grabov rat d.o.o. za 2011. godinu.

 

5. Rasprava i donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol za 2011. godinu.

 

6. Rasprava i donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Centra za kulturu općine Bol za 2011. godinu.

 

7. Rasprava i prihvaćanje godišnjeg izvještaja o radu Centra za kulturu općine Bol za 2011. godinu.

 

8. Rasprava i donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna DVD-a Bol za 2011. godinu.

 

9. Rasprava i donošenje plana korištenja javnih površina na području općine Bol.

 

10. Rasprava i donošenje odluke o naknadama za korištenje javnih površina.

 

11. Rasprava o pristiglim molbama: Kusanović za postavljanje kioska, Santo za zamjenu nekretnina.

 

DNEVNI RED:

 

POD 1)

Voditeljica računovodstva Neda Kraljević je vijećnicima dala uvodno obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bol za 2011. godinu.

Općina Bol je u razdoblju siječanj-prosinac 2011. godine realizirala prihode u iznosu od 12.920.822,00 kn, a rashode u iznosu od 12.953.309,00 kn, te je ostvarila manjak poslovanja u iznosu od 32.487,00 kn.

Namjenska sredstva koja se prikupljaju za pročistivač iznose ukupno 1.915.097,95 kuna i toliko sredstava je moralo biti na računu 31. 12. 2011. godine, a bilo je 1.699.754,00 što znači da smo utrošili 215.344,00 kuna nenamjenski, što se mora nadoknaditi iz općih prihoda 2012. godine.

Stanje na prelaznom računu HBOR-a dana 31. 12. 2011, godine je bilo 2.770.566,963 kn.

Voditeljica računovodstva je kazala da su po drugom rebalansu za 2011. godinu od 15. prosinca planirani prihodi u visini od 14.165.000,00 kn, a realizirani su u iznosu od 9% manje, odnosno 12.920.822,00 kn. Do odstupanja je došlo na stavci porez na dohodak, koja je zbog preraspodjele ove godine manja od prošlogodišnje koju smo uzeli za smjernicu za 1.000.000,00 kn, a svi ostali prihodi su u planiranim granicama, jedino potpora za krov samostana nije realizirana u 2011. godini, a bila je ukalkulirana.

Voditeljica računovodstva Neda Kraljević je nabrojala pozicije na kojim je došlo do odstupanja u izdacima u 2011. godini: plaćena reklama za promidžbu u 2012. godini, proračunom je ispušten trošak od 5% Vodovodu za usluge, plaćen je i drugi dio projekta za luku jer je dovršen prije roka.

Nadalje, voditeljica računovodstva Neda Kraljević je upoznala vijećnike sa stanjem dugovanja odnosno potraživanja Općine Bol.

Obveze općine 31. 12. 2011. godine su iznosile 1.992.041,00 kn (uglavnom nedospjela, dok se ostatak duga plaća kontinuirano, ovisno o hitnosti i mogućnosti). Obračunata a nenaplaćena potraživanja 31. 12. 2011. godine su iznosila 7.172.498,00 kn.

Voditeljica računovodstva je nazočnima detaljno pojasnila pojedine stavke stanja dugovanje-potraživanje na dan 31.12. 2011. godine.

Branko Mikulić je pitao načelnika da li će i ovo ljeto u restoranu na Vidovoj gori raditi dosadašnji zakupnik Ivica Matulić usprkos dugovanjima prema općini i isteku ugovora o zakupu.

Načelnik je odgovorio da dosadašnjem zakupniku zakup istekao, ali da još nisu riješeni vlasničko-pravni odnosi između Općine Bol i planinarskog društva „Mosor“ koje također polaže pravo na objekt restorana na Vidovoj Gori, te da je u tijeku postupak legalizacije objekta restorana.

Nakon legalizacije objekta i uređenja z.k. stanja treba poduzeti sve korake da se objekt oslobodi od dosadašnjeg zakupnika i da u zakup kvalitetnom zakupcu koji će investirati u objekt i održavati viši nivo usluga na Vidovoj gori.

Branko Mikulić je pitao načelnika koji se kriteriji primjenjuju pa se nekome priznaju ulaganja u javnu površinu, a nekome ne priznaju.

Načelnik je odgovorio da se priznaju ona ulaganja koja su napravljena u dogovoru sa Općinom Bol prema građevinskoj dozvoli i od općine odobrenom projektu, dok se ne priznaju samoinicijativne intervencije na javnim površinama koje se čine bez odluke Općine, odobrenog projekta i važeće građevinske dozvole.

Voditeljica računovodstva je predložila da vijećnici ili Odbor za financije i proračun donese odluke o storniranju pojedinih nenaplativih potraživanja.

Vijećnik Jakov Okmažić je kazao kako je on, u načelu, protiv prakse otpisa dugovanja jer se na taj način šalje loša poruka ostalim dužnicima.

Vijećnici su jednoglasno donijeli odluku o brisanju potraživanja prema Anđeli Erceg za zakup poslovnog prostora u iznosu od 275.000,00 kuna + 13.400,00 kuna budući da se taj iznos i nakon provedenog ovršnog postupka nije uspio naplatiti. Vijećnici su, kod donošenja ove odluke, uzeli u obzir i ulaganje Anđele Erceg u poslovni prostor koji je držala u zakupu (Špilja pod Ložu).

Vijećnici su jednoglasno donijeli odluku o brisanju sa popisa dužnika ljudi koji su uglavnom neopravdano evidentirani kao dužnici za korištenje javne površine koju nisu koristili (Zvonko Palić, Nikola Ivelić, Nase Kufalovski, Jadran Marinković, Carioca d.o.o., Goran Delimar, Martina Sesar, Tomislav Marčić, Dario Marinković, Niki Dešković, Nikica Marinković).

Za ostale dužnike vijećnici su općinskoj upravi jednoglasno preporučili poduzimanje svih potrebnih mjera, odnosno pokretanje postupaka potrebnih da bi se sva potraživanja naplatila, i na taj način izbjegla zastara pojedinih potraživanja.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Bol za 2011. godinu donesen je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 2)

Voditeljica računovodstva Neda Kraljević je vijećnicima obrazložila prijedlog odluke o prvom rebalansu proračuna Općine Bol za 2012. godinu.

Naime, u proračunu Općine Bol je greškom i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani evidentiran iznos od 360.000,00 kuna na ime prihoda od vodne naknade i rashoda uplate tog iznosa Hrvatskim vodama.

Međutim, vodna naknada je izvorni prihod Hrvatskih voda, te se taj prihod, prema zakonu, ne evidentira kao dio općinskih prihoda i rashoda.

Zbog toga se i nameće potreba donošenja ovog prvog rebalansa proračuna Općine Bol za 2012. godinu, odnosno smanjenje proračuna za iznos od 360.000,00 kuna.

Prema prijedlogu rebalansa proračun Općine Bol za 2012. godinu u stavci prihoda vodna naknada smanjuje se za 360.000,00 kn, a u stavci rashoda uplata vodne naknade Hrvatskim vodama smanjuje se za 360.000,00 kuna.

Prema predloženom proračun općine Bol za 2012. godinu u stavci prihoda iznosi: 18.480.000,00 kn, a u stavci rashoda iznosi 18.480.000,00 kn.

 

Prvi rebalans proračuna Općine Bol za 2012. godinu donesen je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 3)

Voditeljica računovodstva Neda Kraljević je upoznala vijećnike s prijedlogom odluke o davanju suglasnosti na proračun općinske knjižnice „Hrvatska čitaonica“ za 2011. godinu.

 

Izvanproračunski korisnik Općinska knjižnica je u razdoblju siječanj-prosinac 2011. godine realizirala prihode u iznosu od 247.927,00 kuna (Ministarstvo kulture 34.000,00 kuna, sredstva od članarine 11.432,00 kuna, ostatak su sredstva iz općinskog proračuna), a rashode u iznosu od 236.193,00 kuna (plaća zaposlenika 148.000,00 kuna, sezonski djelatnik 10.000,00 kuna, nabavka knjiga 71.500,00 kuna, uredski materijal 5.410,00 kuna, ostali materijalni troškovi 12.000,00 kuna), te je ostvarila višak poslovanja u iznosu od 11.734,00 kune.

 

Odluka o davanju suglasnosti na proračun općinske knjižnice „Hrvatska čitaonica“ za 2011. godinu donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 4)

Direktor KJP Grabov rat d.o.o. Tomislav Marčić je vijećnicima podnio godišnji izvještaj o izvršenju proračuna KJP Grabov rat d.o.o. za 2011. godinu.

Naveo je da je izvanproračunski korisnik KJP Grabov rat d.o.o. je u razdoblju siječanj-prosinac 2011. godine realizirao prihode u iznosu od 7.016.764,00 kuna, a rashode u iznosu od 6.585.499,00 kuna, te je ostvario dobit nakon oporezivanja u iznosu od 330.100,00 kuna.

Prihodi su povećani za 3 %, a rashodi su smanjeni za 5 %, dok su prihodi na plaži Zlatni rat povećani za 5 %.

Direktor Tomislav Marčić iz tih podataka izvodi zaključak da je poslovanje firme bolje nego ranijih godina, te smatra da bi se za nekoliko godina, uz pomoć Općine Bol, moglo doći do potpune konsolidacije poduzeća.

Naime, prema saznanjima Tomislava Marčića koncesijska naknada koju uplaćuje tvrtka Grabov rat d.o.o. bi se trebala dijeliti na tri dijela, odnosno da bi jedna trećina koncesijske naknade trebala biti prihod Općine Bol.

Direktor smatra da bi se ta sredstva iz općinskog proračuna trebala preusmjeriti tvrtki Grabov rat koja bi sa njima mogla podmirivati dugovanja koja je stvorila prošla uprava društva.

Načelnik je kazao da će sa predstavnicima Ureda za pomorstvo u SDŽ razgovarati o toj tematici, te zatražiti njihovo službeno tumačenje zakonskih odredbi da je županija dužna 1/3 sredstava od koncesija koja se uberu na području neke općine vratiti u općinski proračun.

Direktor tvrtke je, nadalje, kazao da je poslovanje tvrtke opterećeno velikim obvezama te da je u prošloj godini na ime koncesijske naknade i za razne poreze i doprinose uplaćeno skoro 4.000.000,00 kuna.

Zamjenik načelnika Mate Petrić je rekao da je poslovanje tvrtke doista bolje nego lani, ali da to poboljšanje uglavnom rezultat povećanih uplata Općine Bol na ime plaćanja komunalnih poslova, te prihoda dobivenih na ime zakupa na plaži Zlatni rat, dok su rezultati rada i dalje vrlo loši.

Mate Petrić je također rekao da je općina u 2011. godini iznosom od 510.000,00 kuna dokapitalizirala tvrtku, te da je dokapitalizaciju uvjetovala plaćanjem dijela zaostalog duga za koncesiju, međutim da su sredstva nenamjenski potrošena te su sa tim novcem podmirivana tekuća dugovanja.

Direktor Tomislav Marčić je potvrdio da su sredstva od dokapitalizacije potrošena za sanaciju tekućih dugovanja, ali uz pristanak i odobrenje Skupštine.

Nadalje, direktor je kazao da su u skladu sa mogućnostima tvrtke sanirali ranija dugovanja prema Poreznoj upravi, Imeks banci, HEP-u itd., te da je prema svim pokazateljima poslovanje tvrtke stabilno (račun tvrtke nije blokiran, plaće se redovito isplaćuju, dugovanja se smanjuju ).

Istaknuo je da su svi sadašnji dugovi i problemi naslijeđeni od prošle uprave društva, te da on čini sve da bi se šteta sanirala i da društvo normalno posluje.

Načelnik Tihomir Marinković je kazao da smatra da je Općina uplatila veći iznos nego što realno vrijedi održavanje komunalne infrastrukture, te da će ubuduće bolje i detaljnije provjeravati mjesečne račune koje dostavlja tvrtka Grabov rat. Prema njegovom mišljenju, postojeća razina uređenja mjesta ne opravdava uplaćena sredstva.

 

Odluka o davanju suglasnosti na proračun KJP Grabov rat za 2010. godinu donesena je sa 6 glasova ZA, 3 PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 5)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima izložio prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na proračun Dječjeg vrtića „Mali princ“ za 2011. godinu.

Izvanproračunski korisnik Dječji vrtić „Mali princ“ je u razdoblju siječanj-prosinac 2011. godine realizirao prihode u iznosu od 1.206.449,43 kuna, a rashode u iznosu od 1.184.293,40 kuna, te je ostvario višak poslovanja u iznosu od 22.156,03 kuna.

 

Odluka o davanju suglasnosti na proračun Dječjeg vrtića „Mali princ“ za 2011. godinu donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 6)

Ravnateljica Centra za kulturu Ivana Bošković Ivičić je dala uvodno obrazloženje odluke o davanju suglasnosti na proračun Centra za kulturu općine Bol za 2011. godinu.

Izvanproračunski korisnik Centar za kulturu Općine Bol je u razdoblju siječanj-prosinac 2011. godine realizirao prihode u iznosu od 1.051.232,96 kuna, a rashode u iznosu od 1.158.294,31 kuna, te je ostvario manjak poslovanja u iznosu od 107.061,35 kuna.

 

Odluka o davanju suglasnosti na proračun Centra za kulturu općine Bol za 2011. godinu donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 7)

Ravnateljica Centra za kulturu Ivana Bošković Ivičić je vijećnicima podnijela izvješće o radu Centra za kulturu općine Bol za 2011. godinu.

Ravnateljica je izvijestila vijećnike da Centar godinu započeo dječjim radionicama i klapskim probama (glazbena, folklor, balet, karate i sl., te probe klape Užonca i Braciera).

U veljači je u suradnji s amaterskom grupom Šušur iz Bola održan tradicionalni Bolski karnevol, u okviru kojeg je organiziran i dječji karneval, povorka maškara, čitanje Testamenta u kinu, te maskenbal u kafiću doma kulture.

U veljači, ožujku i travnju organizirana su razna predavanja i dvije kazališne predstave (Pitur, Igra i ne samo igra).

Početkom svibnja je održana četvrta Kiparska kolonija.

Bolsko lito je započelo Debitantskim večerima Omiškog festivala dalmatinskih klapa.

U lipnju su održani Dani češke kulture, trodnevna manifestacija u sklopu koje je održana izložba renomiranih čeških umjetnika, jedan koncert ozbiljne glazbe, te izvođenje čeških narodnih pjesama. Ravnateljica je naglasila da je cjelokupna manifestacija je koštala nepunih 8.000,00 kuna, te smatra da je ta manifestacija dobar putokaz za daljnje aktivnosti Centra.

U lipnju je u Teatrinu Doma kulture održan koncert Big banda HRT-a uz Alana Bjelinskog i Zdenku Kovačiček, te je održan festival kulture-IMENA.

U srpnju je započeto sa održavanjem ribarskih večeri. Održano je ukupno dvanaest ribarskih večeri, fjera i manifestacija adio lito.

Centar za kulturu je samostalno u galeriji Doma kulture organizirano deset slikarskih izložbi (Sreten Panić, Lepoglavska čipka, Zoran Plenković itd.).

Organizirano je sedam ozbiljnih kazališnih predstava (Kazalište Histrion-Djeca sa CNN-a, Kazalište Playdrama- Picasso itd), te tri dječje predstave (Kazalište Virovitica-Znaš li zviždati Johanna, Kazalište Merlin- Heidi ide u školu itd).

Održano je osam koncerata klasične glazbe u crkvi Dominikanskog samostana.

Realizirana su i dva vrhunska Jazz koncerta.

Održan je i novi projekt Supertoon- Međunarodni festival animacije, te je Centar sufinancirano i održavanje Bolskog ljetnog karnevala.

Na kraju ravnateljica Ivana Bošković Ivičić je kazala ususret Božiću održano više prigodnih svečanosti humanitarnog karaktera: Božićne radionice-izrada ukrasa za prodaju, završna predstava svih radionica CZK Bol, Božićni koncert bolskih klapa, dječjeg zbora i mandolinskog orkestra.

U prosincu su također posebno obilježeni dani Sv. Nikole i Sv. Lucije i to prigodnim programom i dječjim predstavama.

Izvješće o radu Centra za kulturu općine Bol za 2011. godinu vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili.

 

POD 8)

Pročelnik Stipe Karmelić je dao uvodno obrazloženje odluke o davanju suglasnosti na proračun DVD-a Bol za 2011. godinu.

Izvanproračunski korisnik DVD-a Bol je u razdoblju siječanj-prosinac 2011. godine realizirao prihode u iznosu od 739.731,17 kuna, a rashode u iznosu od 700.822,23 kuna, te je ostvario višak poslovanja u iznosu od 38.908,94 kn.

 

Odluka o davanju suglasnosti na proračun DVD-a Bol za 2011. godinu donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 9)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima obrazložio prijedlog odluke o planu korištenja javnih površina.

Sve djelatnosti na javnim površinama Općine Bol uglavnom se planiraju kao i prošle godine.

U odnosu na prošlogodišnju odluku izbačena je mogućnost postavljanja tendi na javnim površinama, zatim je predviđeno da se brodice na istezalištu na Račiću mogu zadržavati samo 24 sata radi hitnih popravaka, te izbačena mogućnost iznajmljivanja javne površine za 3 skutera kod benzinske postaje.

Pročelnik je kazao da danas ne možemo točno znati koji će se svi poslovni prostori aktivirati i iznajmiti i gdje će biti novog interesa za iznajmljivanje javne površine, te da je stoga u odluci predviđeno da načelnik i predsjednik vijeća mogu zajedničkom odlukom odobriti korištenje javne površine i na, za sada, nepredviđenim lokacijama.

Vice Klapež je predložio amandman na odluku.

Naime, predlaže da se predvide 4 stola koja će se koristiti konoba Dalmatino uz fasadu Hotela Kaštil.

Merlin Katić je predložila amandman da se uz sami sjeveroistočni kut fasade škole postave dva stola i stolice koje bi koristio caffe bar Carleto.

Jakša Marinković Šimić je predložio amandman da se uz južnu fasadu škole na Rivi, od ulaza u Vinarski podrum prema istoku 10-tak metara dozvoli postaviti jedan red stolova i stolica koje bi koristio Vinarski podrum.

Matko Baković je predložio amandman da se u vremenskom periodu od 01. srpnja do 31. kolovoza dopusti emitiranje glazbe ispred ugostiteljskih objekta do 02.00 poslije ponoći odnosno do kada je dozvoljeno radno vrijeme ugostiteljskog objekta, a ne kako je predloženo samo do 01.00 sata poslije ponoći.

Branko Mikulić je predložio amandman da se u vremenskom periodu od 01. srpnja do 31. kolovoza dopusti emitiranje glazbe na javnim površinama ispred ugostiteljskih objekata do 01.00 sata poslije ponoći kao do sada, a da se u vremenu od 01.00 do 02.00 sata dopusti emitiranje znatno tiše glazbe.

Nakon predloženih amandmana razvila se rasprava o pojedinim prijedlozima.

Načelnik Općine Bol je kazao da je razgovarao sa vlasnikom konobe Dalmatino, te smatra da se može prihvatiti amandman Vice Klapeža, uz uvjet postavljanja malih stolova za 2-3 osobe i to samo u vremenu od 20.00 do 02.00 sati.

Na amandman Merlin Katić načelnik se negativno očitovao, jer se potrebno pridržavati principa da vlasnik ugostiteljskog objekta može imati štekat samo nasuprot svoga objekta te na ovom mjestu uz fasadu škole može biti štekat pizzerije Skalinada ili žardinjera sa cvijećem.

Načelnik se pozitivno očitovao o prijedlogu Jakše Marinkovića Šimića o postavljanju štekata ispred Vinarskog podruma.

U raspravi o dopuštanju glazbe na javnim površinama do 02.00 sata, načelnik se negativno očitovao, te je kazao da ovu odredbu koristi samo caffe bar Varadero koji preglasnom glazbom privuče svu zainteresiranu publiku. Zbog stvaranja buke Općina Bol dobiva bezbrojne primjedbe gostiju i građana Bola, a na naše prijave nadležnim institucijama, one se u pravilu oglušuju.

Boris Škrbić je kazao da na internetu dostupne odluke o zaštiti od buke susjednih općina i gradova, te da većina dozvoljava glazbu na javnim površinama do 24.00 sata ili do 01.00 sata.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da je caffe bar Varadero 2010. godine kažnjen od sanitarnog inspektora iz Splita sa novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna zbog prekomjerne buke, a 2011. godine kažnjen od sanitarnog inspektora iz Supetra sa novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna. Prijava 2011. godine je upućena 2. kolovoza, a kazna je izrečena 18. rujna, iz čega se vidi „ekspeditivnost“ državnih institucija.

Pročelnik je, nadalje, kazao da ovakvo pogodovanje caffe baru Varadero ne ide u korist bolskog turizma, jer buka onemogućava noćni odmor i iznajmljivanje soba i apartmana u širem centru Bola.

Osim toga, ljudi željni noćnog provoda mogu ići u disco club Hotela Elaphusa, koji ima radno vrijeme do 06.00 sati ili u restoran Mali raj, izvan građevinskog područja naselja Bol, koji ima radno vrijeme od 00.00 do 24.00 sata. Međutim, ova dva ugostiteljska objekta u noćnim satima zjape prazni jer se nudi disco zabava u centru mjesta, za što caffe bar uopće nije registriran.

Boris Škrbić je predložio da se primjeni princip poimeničnog glasovanja o amandmanima Branka Mikulića i Matka Bakovića, tako da se zapisnički utvrdi tko je glasovao za omogućavanje emitiranja buke do 02.00 sata.

Njegov prijedlog nije usvojen.

Nakon toga, oko 22.30 sati vijećnici Vinko Kraljević i Boris Škrbić nezadovoljni tom odlukom, napuštaju sjednicu vijeća.

Vijećnici su jednoglasno usvojili amandman Vice Klapeža o postavljanju 4 stola koja će se koristiti konoba Dalmatino uz fasadu Hotela Kaštil.

Vijećnici su jednoglasno usvojili amandman Jakše Marinkovića Šimića o postavljanju jednog reda stolova i stolica koje ispred Vinarskog podruma.

Vijećnici nisu prihvatili amandman Marlin Katić da se uz sami sjeveroistočni kut fasade škole postave dva stola i stolice koje bi koristio caffe bar Carleto.

Vijećnici su sa 5 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa prihvatili amandman Branka Mikulića da se u vremenskom periodu od 01. srpnja do 31. kolovoza dopusti emitiranje glazbe na javnim površinama ispred ugostiteljskih objekata do 01.00 sata poslije ponoći kao do sada, a da se u vremenu od 01.00 do 02.00 sata dopusti emitiranje znatno tiše glazbe.

Budući je prihvaćen amandman Branka Mikulića o amandmanu Matka Bakovića se nije glasovalo.

 

Odluka o planu korištenja javnih površina na području Općine Bol, sa prihvaćenim amandmanima, donesena je sa 6 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 10)

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da se prijedlog odluke o naknadama za korištenje javnih površina tek u nekoliko detalja razlikuje u odnosu na prošlogodišnju odluku.

Tako se ovom odlukom predlaže posebna naplata za korištenje aparata za prodaju sladoleda, slastica, pica i slično koji se postavljaju na zakupljenom štekatu u iznosu od 8.000,00 kuna godišnje.

Nadalje, predlaže se naplata za korištenje općinskog zemljišta u sklopu teniskog centra Potočine na čest. zem. 706/1, čest. zem. 706/3 i čest. zem. 706/4 k.o. Bol.

Pročelnik je pojasnio vijećnicima da je pravomoćnom sudskom presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske posl. broj: Rev-369/08-2 Općina Bol utvrđena vlasnikom nekretnina koje u naravi predstavljaju kompleks teniskih terena na predjelu Potočine (cca 9.000 m2 zemljišta).

Zbog toga se, radi uspostave i izvršavanja vlasničkih prava, nameće potreba određivanja naknade za korištenje ovih nekretnina u vlasništvu općine.

Vijećnik Zvonko Marić je predložio da se najprije obave razgovori sa upravom Zlatnog rata d.d. o ovoj problematici, a tek onda da se predloži vijeću određivanje naknade ili drugi način rješenja ove situacije.

Načelnik je prihvatio prijedlog Zvonka Marića te će novi prijedlog za određivanje naknade za korištenje općinskog zemljišta dostaviti vijeću nakon razgovora sa predstavnicima tvrtke Zlatni rat.

Odluka o naknadama za korištenje javnih površina, osim odredbi koje se odnose na korištenje općinskog zemljišta na čest.zem. 796/1/3/4 k.o. Bol, donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 11)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa molbom Đanija Kusanovića iz Bola koji od općinskog vijeća traži odobrenje za postavljanje kioska površine do 12 m2 na privatnom zemljištu na adresi Ante Radića 38, u kojem bi nudio jednostavne ugostiteljske usluge.

Načelnik je podsjetio vijećnike da je lani također bilo molbi za obavljanje djelatnosti na privatnom zemljištu, i da je vijeće te molbe odbilo.

Načelnik smatra da bi prihvaćanje jedne molbe povuklo za sobom još mnogo zahtjeva uzduž Šetnice, koje bi tada također trebalo prihvatiti, a sve to bi, prema načelnikovu mišljenju, bilo neprihvatljivo za Bol kao vrhunsku turističku destinaciju.

Vijećnici nisu prihvatili molbu Đanija Kusanovića.

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima pojasnio zamolbu Franje Santa iz Bola koji općini predlaže zaključenje ugovora o zamjeni nekretnina.

Naime, dio terase oko restorana „Santo“ na adresi Frane Radića 3 je u zemljišnim knjigama upisna kao javno dobro (dio čest. zem. 6131 i dio čest. zem. 6136/1), dok predmetna nekretnina u naravi u posjedu obitelji Santo dugi niz godina.

Sa druge strane, Franjo Santo je odlukom suda P-82/90 utvrđen kao vlasnik čest. zem. 123/2 k.o. Bol, koja u naravi predstavlja prolaz Doma kulture.

Međutim, čestica zemlje 123/2 k.o. Bol se u zemljišnim knjigama vodi kao društveno vlasništvo.

Franjo Santo predlaže općini zaključenje ugovora o zamjeni nekretnina na način da općina njemu ustupi vlasništvo dio terase restorana „Santo“, a zauzvrat da on općini ustupi vlasništvo 1/2 čest. zem. 123/2 k.o. Bol.

Pročelnik je kazao vijećnicima da je najjednostavniji način rješenja ovog problema u dovršetku postupka nove katastarske izmjere, u kojem bi se legaliziralo postojeće stanje, tj. općina bi priznala g. Santu vlasništvo dijela terase restorana, a on općini vlasništvo prolaza Doma kulture.

Alternativa tomu je cijepanje čest. zem. 6131 i čest. zem. 6136/1, koje se prethodno mora provesti, da bi se ugovor o zamjeni mogao zaključiti.

Vijećnici nisu donijeli konačan odgovor na ovu zamolbu, budući da situacija još nije zrela za odlučivanje.

 

Sjednica je završila u 23.20 sata

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

 

Predsjednik vijeća:

Jakša Marinković-Šimić

Skip to content