Zapisnik sa 1.sjednice vijeća 2010.

Zapisnik sa 1.sjednice vijeća 2010.
1. srpnja, 2010. u 12:41:41

                          
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/10-01/3
Ur. broj: 2104/10-02/01
Bol, 22. siječnja 2010. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  1/2010 sjednice općinskog Vijeća održane dana 20. siječnja 2010. godine, sa početkom u 19.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Zvonko Marić (prvi potpredsjednik općinskog vijeća), Branko Mikulić, Merlin Katić, Tomislav Marčić, Matko Baković (drugi potpredsjednik općinskog vijeća), Jakov Okmažić, Vinko Kraljević, Jakša Marinković Tomić,  Boris Škrbić, Srečko Karmelić.

Izočni: Jakša Marinković Šimić -predsjednik općinskog vijeća (opravdano).

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić- zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar.

Zbog izočnosti predsjednika vijeća, a sukladno članku 97. Poslovnika općinskog vijeća („Službeni glasnik“ br. 05/09)  sjednici predsjeda prvi potpredsjednik vijeća Zvonko Marić.

A. Utvrđuje se kvorum, prisutno je 10 vijećnika.

B.  Prvi potpredsjednik Općinskog vijeća Zvonko Marić je vijećnicima predložio skidanje sa Dnevnog reda u materijalima predložene točke 2. (Rasprava o radu općinske tvrtke Grabov rat d.o.o. Bol na temelju zaključaka i preporuka nezavisnog revizora).
Prijedlog je obrazložio željom da kod rasprave o ovoj točci Dnevnog reda, a zbog njene iznimne važnosti,  bude nazočan i predsjednik vijeća.

Vijećnici  su usvojili prijedlog predsjedavajućeg da se predložena 2. točka skine sa Dnevnog reda,  sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom.

    Dnevni red, sa usvojenom izmjenom je prihvaćen  jednoglasno, te glasi:
    
1. Rasprava i donošenje odluke o projekciji proračuna za slijedeće dvije proračunske godine (za 2011. i 2012. godinu).

2. Rasprava o do sada poduzetim budućim koracima za realizaciju izgradnje novog groblja na Bolu.
       
C) Prvi potpredsjednik Općinskog vijeća Zvonko Marić je konstatirao da nije bilo pismenih primjedbi na zapisnik sa 10/09 sjednice Općinskog vijeća, također je utvrdio da nema  usmenih primjedbi na zapisnik.
Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ općine Bol 5/09) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.
Zapisnik sa 10/09 sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno.

D) Izvješće načelnika:

Načelnik je izvijestio vijećnike da su u tijeku radovi proširenja poljskih putova na lokacijama Komik i Glavica. Također su u tijeku radovi na dijelu puta prema Sv. Luciji.
Na zamolbu brojnih građana općina zajedno sa zainteresiranim građanima sudjeluje u proširivanju puta Uz Šilovac i puta preko Sarbunala do Glavice. Uređenje ovih putova je planirano u proračunu za 2010. godinu, ali je već poznato da će troškovi biti veći od planiranih, ali od ovih radova se nije moglo odustati, jer su sami građani svojim radom i dragovoljnim prepuštanjem dijela zemljišta dozvolili izgradnju puta širine oko 5 metara.
Načelnik je, nadalje, kazao da je u tijeku izrada UPU Bol. Održana je javna rasprava o prijedlogu UPU-a naselja Bol i prikupljene su primjedbe građana. Primjedbe su upućene izrađivačima UPU-a, a oni će poslati odgovore na zaprimljene primjedbe.
Danas je održano predstavljanje ponude  tvrtke HWT d.o.o. iz Splita za suradnju na izgrađivanju vizualnog identiteta turističkog središta Bol i dodatnih marketinških i brending aktivnosti. Planira se osnovati povjerenstvo sastavljeno od članova TZO-a i općinskog vijeća koje će, ovisno o vrijednosti ponude, odlučiti o izboru ponude odnosno o pokretanju postupka javne nabave.
Načelnik je izvijestio  vijećnike da je sa ravnateljem  Srednje škole „Bol“ Krešimirom Okmažićem bio u posjetu Sloveniji. Naime, u Sloveniji postoji svojevrsna srednjoevropska inicijativa da se u Bolu  osnuje kamp za mlade. Načelnik je kazao da će na jednu od slijedećih sjednica pozvati Krešimira Okmažića koji će vijećnike detaljnije upoznati sa ovom inicijativom.
Načelnik je izvijestio vijećnike da se u novoj verziji idejnog projekta uređenja Studenca predviđa ostavljanje stepenica koje vode od Studenca prema školi, ali da će one biti sužene i prilagođene novim okolnostima.
Načelnik je izvijestio vijećnike da su neki djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela (Stipe Karmelić, Neda Kraljević), te bivši općinski načelnici (Đimi Žuvić i Mate Petrić) i tadašnji svjedoci identiteta Anđele Žuljević (Krešimir Okmažić i Ante Beroš) pozvani na obavijesne razgovore kod USKOK-a vezano uz potpisivanje ugovora o dosmrtnom uzdržavanju između pok. Anđele Žuljević i  Općine Bol.
Na temelju tog ugovora Općina Bol se prije 10-tak godina uknjižila na 2/3 zemljišta obitelji Žuljević, a 1/3 je ostal u vlasništvu Anđeline sestre Danice.
Prijava USKOK-u  se odnosi na navodno prisiljavanje pok. Anđele Žuljević na potpisivanju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju.
Namjera prijavitelja je poništiti Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju kako bi sestra pok. Anđele postala vlasnica cijelog imanja obitelji Žuljević, a nasljednici pok. Danice su već potpisali ugovor o prodaji svoga dijela sa Ivom Restovićem.

B. DNEVNI RED:

POD 1)

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Stipe Karmelić je dao uvodno obrazloženje Odluke o projekciji proračuna za slijedeće dvije proračunske godine (za 2011. i 2012. godinu).
Sukladno novom Zakonu o proračunu („NN“ 87/08) uz  prijedlog nacrta proračuna za iduću proračunsku godinu treba napraviti i projekciju proračuna za sljedeće dvije godine.
Na prošloj sjednici vijeća je donesen proračun Općine Bol za 2010. godinu, a propušteno je donošenje Odluke o projekciji proračuna za slijedeće dvije proračunske godine (za 2011. i 2012. godinu).
Zbog toga ga je, sukladno smjernicama Vlade Republike Hrvatske, za ovu sjednicu općinskog vijeća izrađen prijedlog Odluke o projekciji proračuna za slijedeće dvije proračunske godine (za 2011. i 2012. godinu).
Sama projekcija proračuna nije obvezujuća kod donošenja proračuna za  iduće godine.
       
Odluka o  projekciji proračuna za slijedeće dvije proračunske godine (za 2011. i 2012. godinu) prihvaćena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 2)

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Stipe Karmelić je vijećnicima izložio kronologiju događaja oko izbora lokacije te poduzetih koraka za izgradnju novog groblja na Bolu.
Lokacija je izabrana prije 1988. godine.
Prihvaćanjem lokacije novog groblja, ovo zemljište dobilo status građevnog zemljišta koje je ucrtano u svu važeću prostornoplansku dokumentaciju do danas.
Javna rasprava o lokaciji groblja je provedena u toku 1988. prilikom izrade Generalnog urbanističkog plana Bola, o lokaciji novog groblja se raspravljalo i prilikom javne rasprave o “Koncepciji šireg prostora Bola” od studenog 1989. do veljače 1990. Javna rasprava o idejnom rješenju novog groblja je održana u toku 1998. Javna rasprava o nacrtu prijedloga Prostornog plana uređenja je održana 2003., a javno izlaganje o ispravku usklađenja PPU-a općine Bol sa Županijskim prostornim planom i Uredbom Vlade o zaštićenom obalnom pojasu je održana 2006. godine. U obje ove javne rasprave lokacija novog groblja je planirana na istom mjestu gdje je određeno još 1988. Osim ovih javnih rasprava održano je i desetak rasprava na sjednicama poglavarstva i vijeća, na kojima lokacija novog groblja nije dovođena u pitanje. PPU Općine Bol je na snazi od 1. siječnja 2008. godine, a groblje je planirano na istom mjestu.
Činjenica je da se u blizini lokacije novog groblja nalazi izvor vode koji u ljetnim mjesecima može dati 1-2 litre boćate vode u sekundi, te ovaj izvor ne predstavlja strateški interes općine Bol. Prije donošenja Prostornog plana uređenja općine Bol od Županijskog zavoda za prostorno uređenje je ishođeno pozitivno mišljenje o usklađenosti konačnog prijedloga PPU-a općine Bol sa prostornim planom SDŽ, ishođeno je pozitivno mišljenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, pozitivno mišljenje Hrvatskih voda –vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova Split, te pozitivna mišljenja od još nekoliko nadležnih Ministarstava.
S obzirom na moguće prigovore o sukobu interesa, treba naglasiti da je lokacija novog groblja određena prije više od  dvadeset godina, a Tihomir Marinković je načelnik općine Bol zadnjih pet godina, Berigoj Vrsalović je općinski punomoćnik zadnjih sedam godina, a Stipe Karmelić je općinski pročelnik zadnjih petnaest godina. Osim toga, navedene osobe su zemljište stekle nasljeđivanjem od svojih prednika, te su danas samo jedni od preko dvadeset suvlasnika zemljišta.
Lokacija groblja je određena po zakonom predviđenoj proceduri što potvrđuje suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva da je PPU općine Bol usklađen s odredbama Zakona.
Konačna cijena zemljišta će se utvrditi kroz postupak izvlaštenja, a cijenu određuju sudski vještaci prema stanju na tržištu. Porezna uprava je odredila maksimalnu cijenu, što je bio jedan od uvjeta za početak izvlaštenja zemljišta.
Postupak izvlaštenja započinje objavom javnog oglasa kojim se dokazuje da je općina pokušala sporazumno riješiti stjecanje vlasništva nad zemljištem za groblje. U prvoj fazi nije ni bilo moguće kupiti navedeno zemljište, jer su zemljišno-knjižni vlasnici pokojni, a svi nasljednici se još nisu uknjižili.
S obzirom na moguće prigovore da je sjeveroistočno od planirane lokacije novog groblja veliki kompleks zemljišta u državnom vlasništvu, ističemo da je kao posjednik državnog zemljišta upisana obitelj pok. Rudolfa Cvitanića koji je za života pokrenuo tužbu protiv Republike Hrvatske i Hrvatskih šuma d.o.o. radi utvrđivanja vlasništva, jer je ovo zemljište dobio njegov prednik agrarnom reformom. Osim toga ovo zemljište je strmo i kamenito te bi vjerojatno troškovi izvođenja radova bili višestruko skuplji nego na planiranoj lokaciji.
Smatramo da je nova lokacija za groblje određena kao najpovoljnija, između više predloženih, nakon mnogih stručnih rasprava, i da se nije uzimalo u obzir tko je vlasnik predloženog zemljišta.
 U mnogim javnim raspravama u zadnjih dvadeset godina moglo se predložiti bilo koju drugu lokaciju za novo groblje, ali nitko nikada nije predložio povoljniju lokaciju.
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima detaljno izložio sadržaj dopisa Državnog odvjetništva u Splitu od 30. ožujka 2009. godine upućenog Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske.
U navedenom dopisu se iznose zaključci da podnesene anonimne prijave građana Bola na otoku Braču protiv Tihomira Marinkovića, načelnika Općine Bol, Stipe Karmelića, pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, te Berigoja Vrsalovića, odvjetnika u Splitu-pravnog zastupnika Općine Bol nisu opravdane ni osnovane, jer je nakon provedene obrade u cijelosti utvrđeno da ne postoji osnovana sumnja da su prijavljene osobe počinili bilo koje kazneno djelo, te da prijavljene osobe sebi, a niti drugima, ničim nisu pogodovali, a niti su pritom zlorabili svoj položaj i ovlasti koje su imali.
Branko Mikulić se je zapitao kolika bi bila končana cijena grobnica, ako bi cijena zemljišta bila previsoka.
Stipe Karmelić je odgovorio da cijena grobnice ne mora ovisiti samo o troškovima izgradnje nego i o položajnoj renti, pa tako grobnica u Dubrovniku košta 50.000,00-60.000,00 kuna, a na Mirogoju u Zagrebu preko 100.000,00 kuna.
Budući da većinu troškova novog groblja na Bolu treba podmirivati iz komunalnog doprinosa (zakonska obaveza), sa sredstvima sa prijelaznog računa kod HBOR-a (potpisan ugovor) i direktno iz proračuna (ako vijeće tako odluči), onda grobnica na Bolu može biti najjeftinija u Hrvatskoj, što naravno nije primjereno, te će konačnu cijenu odrediti vijeće Općine Bol koje će uzeti u obzir troškove izgradnje same grobnice i stanje na tržištu.
Vijećnik Jakša Marinković Tomić je pitao da li će vlasnici grobnica na starom groblju moći ukapati svoje pokojne i nakon što se izgradi i novo groblje.
Pročelnik je odgovorio da prema Zakonu o grobljima ne postoji institut vlasnika već korisnika grobnice, a to pravo traje dok se plaća grobna naknada.
Za postojeće groblje se nikada nije naplaćivala grobna naknada, te postoji zakonska mogućnost da vijeće donese odluku o zatvaranju groblja. Prilikom određivanja cijene grobnice, vijeće treba uzeti u obzir da neke obitelji koriste vlastite grobove, pa za njih može odrediti nižu cijenu nove grobnice na Sv. Luciji.
 Pročelnik je također kazao da će vijeće odrediti uvjete i način plaćanja (mogućnost plaćanja u ratama u više godina) grobnica na novom groblju.
Načelnik Tihomir Marinković i zamjenik načelnika Mate Petrić su istaknuli da je potreba izgradnje novog groblju na Bolu postoji više od 100 godina, te je došlo vrijeme da ova generacija taj problem riješi na civilizacijski i kulturan način.
Nakon dovršetka rasprave prvi potpredsjednik Općinskog vijeća Zvonko Marić je predložio donošenje Zaključka slijedećeg sadržaja:
„Ovlašćuju se načelnik Općine Bol i Jedinstveni upravni odjel Općine Bol da nastave sa svim potrebnim radnjama kako bi došlo do izgradnje novog groblja  na lokaciji Sv. Lucija, kao što je predviđeno u PPU Općine Bol.“

Predloženi Zaključak je JEDNOGLASNO usvojen, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

Sjednica je završila u 20.15 sati  

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Prvi potpredsjednik vijeća:
Zvonko Marić

Skip to content