Zapisnik sa 13. sjednice vijeća 2018.

alt
31. siječnja, 2019. u 15:54:18

alt

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/18-01/108

Ur. broj: 2104/02-18-02/01

Bol, 21. prosinca 2018. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14 i 1/15), Stipe Karmelić kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 13/2018 sjednice općinskog Vijeća održane dana 20. prosinca 2018. godine, sa početkom u 18.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Matko Baković (predsjednik vijeća), Ivica Ščepanović, Mate Petrić, Marjan Marjanović, Sani Bodlović (prva potpredsjednica vijeća), Milan Škrbić, Katarina Marčić, Ivica Šćepanović, Tonči Buljan, Nataša Paleka Jakšić (druga potpredsjednica vijeća).

Izočni: Tomi Fabjanović i Tonči Kukoč Bager – opravdano.

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Jakov Okmažić – zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik JUO Općine Bol, Joško Egekher- predstavnik medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 9 vijećnika.

B) Nakon utvrđivanja dnevnog reda predsjednik vijeća je kazao da zapisnik sa prošle sjednice (C) koja je bila prije tri dana još nije gotov, te da nije potrebno tražiti usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice (D) jer je to nedavno napravljeno. Predsjednik vijeća je također kazao da predloženu točku dnevnog reda Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama zajedničke odluke o izradi 3. ID PPU općine Bol i drugih ID UPU naselja Bol predlagač skida s dnevnog reda zbog nadopune prijedloga. Nakon toga je predložio dnevni red koji je prihvaćen JEDNOGLASNO te glasi:

  1. Rasprava i donošenje plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Bol za 2019. godinu

  2. Rasprava i donošenje pravilnika o obavljanju djelatnosti na pomorskom dobru na temelju koncesijskog odobrenja na području općine Bol

  3. Rasprava i donošenje odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš.

  4. Rasprava o analizi stanja sustava civilne zaštite za 2018. godinu i plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za razdoblje od 2019. do 2021. na području općine Bol.

E) Milan Škrbić je pitao je li se naziru rezultati sastanka sa Ministrom turizma Republike Srbije o uvođenju avionske linije Beograd – Brač. Načelnik je odgovorio da je dir. Aerodroma Brač ministru Ljajiću uputio dokument o procjeni isplativosti linije , te da se čeka očitovanje iz Beograda. Milan Škrbić je također kazao da bi trebalo pronaći bolju lokaciju za pametnu klupu jer je na rivi izložena atmosferskim neprilikama.

Načelnik je kazao da su iste ovakve klupe postavljene od Dubrovnika do Umaga na vanjskim prostorima, izložene moru i kiši, i da su klupe na atmosferske neprilike otporne.

Tonči Buljan je kazao da su na prošloj sjednici najavljeni gosti Ivana Bošković Ivičić i Feliks Lukas a da ih danas nema, te je pitao kada će im vijećnici moći postaviti neka pitanja o njihovim programima.

Predsjednik vijeća je odgovorio da će gospođa Ivana Bošković Ivičić biti gošća na sjednici u siječnju, a gospodin Feliks Lukas čim bude moguće.

Marjan Marjanović je predložio da se reducira rasvjeta u dječjem igralištu u Bronjevini jer je preintezivna i u toku zime nepotrebna. Također je predložio da se u planu održavanja nerazvrstanih cesta svakako betoniraju najugroženiji dijelovi starog puta za Murvicu.

Katarina Marčić je pitala što su poduzelo na temelju dopisa udruge građana o brizi za napuštene pse i mačke po Bolu.

Predsjednik vijeća je odgovorio da je dopis zaprimljen i da je na temelju dopisa u proračunu za 2019. godinu planirano 10.000,00 kn za veterinarske usluge za napuštene pse i mačke , a briga o azilu za takve životinje je zakonom dana u nadležnost Županijama.

Katarina Marčić je pitala je li općina dužna otkupljivati zemljišta za javne ceste?

Načelnik je odgovorio da je mnoge godine općine Bol koristila pravo dosjelosti i nije otkupljivala zemljište za javne ceste koje su javne postale prije 20,30 i više godina.

Međutim, po sadašnjem zakonu o gradnji vlasnik zemljišta je dužan prodati općini Bol dio zemljišta koje je po prostornom planu predviđeno za cestu, a zemljište je općina dužna otkupiti po tržnoj cijeni. Zato nove ulice moramo plaćati, što će sigurno utjecati na rashode.

Ivica Šćepanović je predložio da se više pažnje i novca uloži u održavanje bolske obilaznice, ulice Hrvatskih domobrana. Ulica je puna rupa, šahte klapaju, zbog nezakonitog odlaganja materijala i strojeva cesta je na nekim dijelovima nepregledna…

Načelnik je kazao da se zadnjih godina u obilaznicu uložili dosta sredstava u izgradnju trotoara, a da se asfaltni sloj ne isplati popravljati dok se ne izvede većina radova u budućoj luci na Račiću.

U raspravi su vijećnici primijetili da je i pored postavljenih uspornika i zrcala cesta dosta opasna zbog neodgovornih vozača.

Tonči Buljan je primijetio da se na trotoaru uz Bračku cestu nasuprot kuće Karelović, deponira građevni materijal, te je zamolio da komunalni redar upozori izvođača radova da materijal stavlja na svome zemljištu.

U raspravi su vijećnici primijetili da se centar mjesta koristi za parkiralište iako je prometnim znakovima to zabranjeno.

Načelnik je kazao da se uskoro očekuje završetak programiranja rampi i kamera kod benzinske postaje, te će ulazak u centar biti dozvoljen samo određenim vozilima u određeno vrijeme.

Ivica Šćepanović je primijetio da se ništa nije poduzelo na uređenju okoliša spomenika palima za Domovinu Hrvatsku, a načelnik je odgovorio da je autor spomenika bio na teren te će predložiti uređenje okoliša koje će se ubuduće trebati održavati kao i svaka druga zelena površina.

Ivica Ščepanović je također primijetio da treba razmotriti mogućnost korištenja trga Studenac za postavljanje Božićnog grada. Načelnik je kazao da treba uzeti u obzir mikroklimatske uvijete svake lokacije, ali da je lokacija u centru mjesta izabrana od organizatora manifestacije.

POD 1)

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu općine Bol za 2019. godinu je bio na javnom savjetovanju od 29.listopada 2018. do 29. studenog 2018.godine.

Tijekom internetskog savjetovanja nije zaprimljena niti jedna sugestija, prijedlog ili komentar.

Odluka o upravljanju imovinom se donosi svake godine, a u njoj su navedene sve nekretnine s kojima općina upravlja i za koje općina Bol smatra da su njezino vlasništvo iako za sve te nekretnine nema vlasnički list.

Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Bol za 2019. godinu je prihvaćena JEDNOGLASNO.

POD 2)

Pravilnik o obavljanju djelatnosti na pomorskom dobru na temelju koncesijskog odobrenja na području općine Bol je napravljen u suradnji sa Županijskim uredom za pomorstvo. U cijeloj SDŽ su postavljena ista pravila na pomorskom dobru. Nadzor nad provedbom pravilnika obavljaju inspektori pomorskog dobra, inspektori nadležne lučke kapetanije i inspektori nadležne carinske službe, komunalni redar je o svim primijećenim nepravilnostima dužan izvještavati nadležne službe.

Pravilnik o obavljanju djelatnosti na pomorskom dobru na temelju koncesijskog odobrenja na području općine Bol je prihvaćen JEDNOGLASNO.

POD 3)

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš daje u nadležnost komunalnom redaru da donesi Rješenje o uklanjanju odbačenog otpada sa privatnih površina. Rješenje se dostavlja vlasniku ili korisniku zemljišta. Na području općine Bol su se formirala još neka nelegalna odlagališta na starom putu za Murvicu. Komunalni redar je ove sezone uspio ukloniti otpad kod hotela Bretanide, a procedura je trajala skoro tri mjeseca.

Nataša Paleka Jakšić je u raspravi primijetila da prilikom donošenja bilo koje odluke u općine provođenje pripada komunalnom redaru, te je predložila da se u toku sezone zaposli još neki komunalni redar jer jedan komunalni redar ne može kontrolirati sve nadležnosti koje je dobio.

Nakon rasprave Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš je prihvaćena JEDNOGLASNO.

POD 4)

Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2018. godinu i plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za razdoblje od 2019. do 2021. na području općine Bol se raspravlja na kraju svake kalendarske godine.

U 2018. godini općinsko vijeće je donijelo odluku o prihvaćanju procjene rizika od velikih nesreća, a načelnik je u zakonskom roku donio plan operativne provedbe programa aktivnosti iz zaštite od požara.

Šest članova Stožera civilne zaštite je prošlo program osposobljavanja.

U 2019., 2020., i 2021. godini je planirano uložiti po 1.780.000,00 kn za razvoj sustava civilne zaštitie, i to za financiranje redovne djelatnosti DVD-a, sufinanciranje izgradnje vatrogasnog doma, sufinanciranje nabavke novog vozila, sufinanciranje rada crvenog križa Brača i HGSS-a.

Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2018. godinu i plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za razdoblje od 2019. do 2021. na području općine Bol je primljena na znanje.

Sjednica je završila u 19.10 sati

Zapisnik sastavila: Stipe Karmelić


Predsjednik vijeća:

Matko Baković


Skip to content