Zapisnik sa 13. sjednice vijeća 2017

Zapisnik sa 13. sjednice vijeća 2017
1. veljače, 2018. u 18:54:41

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/17-01/137

Ur. broj: 2104/02-17-02/01

Bol, 22. prosinca 2017. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14 i 1/15), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 13/2017 sjednice općinskog Vijeća održane dana 21. prosinca 2017. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Matko Baković (predsjednik vijeća), Tomi Fabijanović, Sani Bodlović (prva potpredsjednica vijeća), Mate Petrić, Marjan Marjanović, Milan Škrbić, Tonči Buljan, Nataša Paleka Jakšić (druga potpredsjednica vijeća), Tonči Kukoč Bager.

Izočni: Ivica Šćepanović, Katarina Marčić – opravdano.

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur.- zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 9 vijećnika.

B) Dnevni red, predložen u materijalima, je prihvaćen JEDNOGLASNO te glasi:

1) Rasprava i donošenje zaključka po pristiglim dopisima ravnatelja Osnovne škole Bol i ravnateljice Srednje škole Bol. Gost: ravnatelj Osnovne škole gospodin Bartul Bakulić.

2) Rasprava i donošenje zaključka o statusu Doma Vladimir Nazor na Vidovoj gori i o rješenju odnosa sa tvrtkom MS Brač turist d.o.o.

3) Rasprava i donošenje zaključka na temelju navoda predstavnika Udruge Za bolji Bol

4) Rasprava i donošenje zaključka o idejnom rješenju uređenja plaža Benačica, Borak, Potočine i Zlatni rat.

C) Prihvaćanje zapisnika sa 12/2017 sjednice vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna pismena primjedba na zapisnik sa 12/2017 sjednice Općinskog vijeća.

Također je utvrđeno da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 12/2017 sjednice Općinskog vijeća je usvojen JEDNOGLASNO.

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Budući da je zadnja sjednica vijeća bila prije desetak dana, a načelnik je tada podnio opširno izvješće vijećnicima, na današnjoj sjednici načelnik nije podnosio posebno izvješće već je pozvao vijećnike da postavljaju vijećnička pitanja.

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

Vijećnik Milan Škrbić je od načelnika zatražio komentar novoobjavljenih podataka o indeksu razvijenosti jedinica lokalne samouprave na području Republike Hrvatske.

Načelnik je kazao da je prema novoobjavljenim podacima vrijednosti indeksa razvijenosti općina i gradova na području Republike Hrvatske Bol zauzeo 14. mjesto što je iznimno dobar rezultat. Bol je ujedno na prvom mjestu po razvijenosti na području SDŽ.

Načelnik je rekao da su to dobri razvojni pokazatelji, oni su također predstavljaju određeno ograničenje za povlačenje sredstva EU fondova i ministarstava jer RH i EU najviše pomoći daju nerazvijenijim područjima.

Načelnik je izrazio nadu da će se Općina Bol i dalje penjati na listi indeksa razvijenosti, te da će većinu svojih potreba moći sama financirati.

Nataša Paleka Jakšić je ukazala na moguće probleme koji se mogu javiti primjenom novog zakona o otpadu, pri odvozu smeća iz kanti u centru mjesta.

Načelnik je kazao da će se svi problemi rješavati u hodu dodatnom edukacijom građana.

DNEVNI RED:

POD 1)

Predsjednik vijeća je upoznao nazočne da je za ovu točku Dnevnog reda pozvan ravnatelj Osnovne škole g. Bakulić, ali se on pismeno ispričao da je zauzet drugim obvezama.

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao nazočne sa sadržajem dopisa ravnatelja Osnovne i Srednje škole Bol upućenih općinskom vijeću.

Ravnatelj Osnovne škole Bol Bartul Bakulić je uputio više dopisa u kojima upozorava na sigurnosne probleme na prilazu prema školskoj zgradi, na sigurnosne probleme učenika na školskom dvorištu, zatim ukazuje na potrebu opremanja školskog igrališta te potrebu osiguravanja uvjeta za produženi boravak učenika.

Nadalje, ravnatelj OŠ Bol je izrazio nezadovoljstvo planom proračuna Općine Bol za 2018. godinu kojim se smanjuje pomoć OŠ Bol sa prošlogodišnjih 30.000,00 kuna na 20.000,00 kuna.

Ravnateljica Srednje škole Bol Sani Bodlović je također uputila više dopisa općinskom vijeću te je upoznala vijećnike sa problemima Srednje škole Bol.

Kao najveći problem SŠ je istaknula kontinuiran pad učenika koji nastaje zbog sve manjeg broja učenika koji pohađaju Osnovnu školu Bol i manjeg upisa iz drugih bračkih općina.

Naime, nastava u jutarnjoj smjeni počinje u 7.00 sati što je protivno pedagoškim standardima i jedan je od glavnih otežavajućih faktora pri upisu u Srednju školu.

Nadalje, ove godine je u Srednjoj školi Supetar uveden strukovni obrazovni program sličan bolskom, a škola u Supetru u jutarnjoj smjeni počinje u 8.00 sati što je privlačnije učenicima iz drugih bračkih općina.

Ravnateljica ističe da je glavni preduvjet opstanka Srednje škole Bol osnivanje Učeničkog doma u prostorijama Škole na predjelu Benačica i organizacija nastave samo u jutarnjoj smjeni. Da bi se to ostvarilo potreban je dogovor sa Osnovnom školom o korištenju školskih zgrada.

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je kazao da je prošli tjedan bio na sastanku kod pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti u SDŽ g. Tomislava Đonlića vezano uz povlačenje sredstava namijenjenih sanaciji škole na Rudini.

Matko Baković je kazao da je Osnovnoj školi Bol županija, još na proljeće, namijenila 400.000,00 kuna za popravak zgrade na Rudini, ali da ta sredstava nisu iskorištena i zgrada nije popravljena te su sredstva preusmjerena na druge škole u županiji.

Rebalansom proračuna županije Osnovnoj školi Bol je ponovno dodijeljeno 400.000,00 kuna za uređenje zgrade na Rudini, uz uvjet da se zgrada uredi do 31. 12. 2017. godine i da se drugo polugodište Osnovna škola premjesti u zgradu na Rudini.

Tonči Kukoč je predložio da se ravnatelj OŠ Bol ponovno pozove na sjednicu općinskog vijeća te da se čuje i njegova strana priče.

Također je ponovio neke tvrdnje ravnatelja Bakulića iz njegovih ranijih dopisa upućenih općinskom vijeću npr. da Srednja škola ubire sva sredstva od iznajmljivanja kućica na Benačici, da ne plaća struju i sl.

Ravnateljica Srednje škole Bol Sani Bodlović je kazala da Srednja škola već 30-tak godina ulaže u prostorije škole i kućice na Benačici, odnosno da se većina prihoda od iznajmljivanja dalje reinvestira.

Milan Škrbić je kazao da je nedavno na njegov poziv u Osnovnoj školi bi prosvjetni inspektor Jurica Botić koji je utvrdio brojne nepravilnosti u radu ravnatelja.

Milan Škrbić je kazao da se ravnatelj OŠ Bol bespravno upliće u rad upravnih i kolegijalnih tijela škole. Također je kazao da je ravnatelj sklon lažima i manipulaciji, te da je u školi velika fluktuacija radnika. Nadalje, tvrdi da ravnatelj provodi mobing, da na svakoj sjednici djelatnicima prijeti policijom te da agitira za smanjivanje ocjena pojedinim učenicima.

Mate Petrić je kazao da Osnovna škola u Bolu postoji već 150 godina, ali da je ugrožena Srednja škola. Istaknuo je da je Bol najmanje mjesto u RH koje ima Srednju školu, te da i Općina Bol mora učiniti sve kako bi ta škola opstala. Kao rješenje navodi da se Osnovna škola preseli u zgradu na Rudini, a da Srednja škola ostane na Benačici, da se oformi učenički dom i pokuša privući đake iz drugih dijelova RH.

Nataša Paleka Jakšić je predložila da se ponovno pozove ravnatelj Bakulić, kako bi se čula i njegova strana priče.

Sani Bodlović je kazala da Srednja škola nije obvezna, te da je upis što većeg broja djece preduvjet za njen opstanak. Sufinanciranjem boravka djece u učeničkom domu se planira privući djeca iz ostalih dijelova SDŽ i RH. Također je kazala da pregovara sa predstavnicima tvrtke Zlatni rat o stipendiranju deficitarnih kadrova osobito kuhara i konobara. U idućoj školskoj godini se planira upis tri razreda i to jednog razreda opće gimnazije, jednog razreda turističkih komercijalista i jednog razreda kuhara.

Da bi osnivanje učeničkog doma bilo ostvarivo općina je u proračunu predvidjela 70.000,00 kuna za sufinanciranje učeničkog doma, ljeti će se kućice iznajmljivati turistima, a dio potrebnih sredstava će dati županija.

Sani Bodlović je pozvala odgovorne predstavnike općine da pokušaju utjecati na Autotrans kako bi se uskladile autobusne veze i nastava mogla organizirati od 8.00 sati ujutro.

Sani Bodlović je kazala da se već 30 godina radi na preseljenju Srednje škole na Benačicu, te da je to uz organizaciju škole u jutarnjoj smjeni sukladno pedagoškim standardima i osnivanje učeničkog doma preduvjet opstanka srednje škole na Bolu.

Milan Škrbić je upozorio na posljedice ukidanja srednje škole na Bolu.

Naime, rekao je da bi posljedice trpjeli i učenici i roditelji, ali i 28 djelatnika koji prihode ostvaruju radeći u toj školi.

Vijećnici su podržali opstanak Srednje škole Bol.

Vijećnici su zaključili da se na iduću sjednicu vijeća pozove ravnatelj Osnovne škole Bol g. Bartul Bakulić kako bi se problemi mogli kvalitetnije i objektivnije sagledati.

POD 2)

Općina Bol je dana 4. svibnja 2015. godine raspisala javni natječaj za zakup poslovnog prostora na Vidovoj gori.

Na natječaj je pristiglo ukupno tri ponude, a kao najpovoljnija je ocijenjena ponuda tvrtke MS Brač Turist d.o.o. iz Bola.

Tvrtka MS Brač Turist d.o.o. je ponudila plaćanje mjesečne zakupnine u iznosu od 21.000,00 kn, a utvrđeno je da zaprimljena ponuda sadržava svu u javnom natječaju traženu dokumentaciju.

Načelnik Općine Bol je 25. svibnja 2015. godine donio odluku da se poslovni prostor- Planinarski dom „Vladimir Nazor“ na Vidovoj Gori, koji u naravi predstavlja prizemnu kuću u površini od cca 200 m2, a sastoji se od jedne velike prostorije s kominom, u kojoj je šank s lijeve strane od ulaznih vrata i pomoćne sobe iza šanka, te dvorište u kojem se nalazi prostor za usluživanje gostiju ispred kuće, s lijeve strane kuće WC-a za muškarce i žene, kućice s prostorom za pečenje, kao i jednog zoga za balote, daje se u zakup Tvrtki MS Brač Turist d.o.o. iz Bola.

Uvjet za sudjelovanje u natječaju je bila i uplata jamčevine u iznosu od 100.000,00 kuna.

Natječajem je bilo propisano da će ponuditeljima koji ne budu izabrani, jamčevina biti vraćena, a jamčevina osobe čija ponuda bude prihvaćena će se zadržati i obračunati u zakupninu.

Jamčevina je vraćena dvojici neizabranih ponuditelja, ali ne i izabranom ponuditelju tvrtki MS Brač turist d.o.o. iz Bola.

U natječaju je bilo navedeno i da ako izabrani zakupoprimac ne stupi u posjed poslovnog prostora jamčevina će biti vraćena.

Također je bilo navedeno da ukoliko izabrani ponuditelj nakon izvršenog natječaja odustane od sklapanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora, izgubit će pravo na povrat jamčevine.

Tvrtka MS Brač turist je odustala od zaključenja ugovora o zakupu, ali su sami ušli u posjed Doma te su izvršili određena ulaganja u poslovni prostor.

Prema procjeni sudskog vještaka za graditeljstvo Ante Zekana radi se o ulaganju od 125.106,00 kuna.

Vijećnici Općine Bol na sjednici 3/2016 održanoj dana 19. svibnja 2016. godine su zatražili pribavljanje pravnog mišljenja koje bi decidirano odgovorilo na pitanje da li je moguća kaznena odgovornost vijećnika ili načelnika zbog vraćanja jamčevine odnosno povrata ulaganja ponuditelju protivno odredbama javnog natječaja.

Odvjetnik Berigoj Vrsalović je odgovorio da je u našem pravnom sustavu teško dati bilo kakvo decidirano mišljenje već se na postavljeno pitanje odgovoriti samo sa određenom vjerojatnošću.

Dana 14. srpnja 2016. godine načelnik i predsjednik vijeća su uputili dopis tvrtki MS Brač turist d.o.o. te zatražili da u roku od 5 dana od dana zaprimanja dopisa oslobode planinarski dom na Vidovoj gori od osoba i stvari i da predaju ključeve od prostorija Općini Bol, kako bi Općina Bol poduzela korake da se to neprihvatljivo stanje riješi.

Međutim, do danas su ključevi Doma na Vidovoj gori kod predstavnika tvrtke MS Brač turist.

Načelnik Općine Bol je upoznao nazočne da je u razgovorima sa direktorom MS Brač turist d.o.o. definiran konačan prijedlog nagodbe i to takav da se tvrtki MS Brač turist d.o.o. iz Bola vrati jamčevina u iznosu od 100.000,00 kuna, te iznos ulaganja u prostor koje prema procjeni sudskog vještaka za graditeljstvo Ante Zekana iznosi 125.106,00 kuna.

Tvrtka MS Brač turist se obvezuje Općinu Bol uvesti u posjed Doma na Vidovoj gori.

Načelnik smatra da će u toku rasprave svaki vijećnik moći navesti neki argument protiv ove nagodbe, ali samo ovakvom nagodbom izbjegavamo višegodišnji sudski spor.

Predsjednik vijeća Matko Baković je podržao prijedlog načelnika da se tvrtki MS Brač turist vrati jamčevina u iznosu od 100.000,00 kuna, te iznos ulaganja u prostor koje prema procjeni sudskog vještaka za graditeljstvo Ante Zekana iznosi 125.106,00 kuna, kako bi se stupilo u posjed Doma. Smatra da bi bilo kakvi sudski spor trajao godinama te da bi prostor Doma bio izvan funkcije.

Tonči Buljan je pitao u kojoj je fazi spor koji se vodi između Općine Bol i Planinarskog društva Mosor za vlasništvo zemljišta na Vidovoj gori.

Načelnik je kazao da će idući tjedan održati sastanak sa predstavnicima Planinarskog društva Mosor. Smatra da je postizanje nagodbe i otkup zemljišta za općinu najbolji način rješavanja tog sudskog spora. Također smatra da zahtjevi Planinarskog društva Mosor neće biti prezahtjevni za Općinu Bol.

Tonči Buljan je predložio da se i druge bračke općine koje gravitiraju području Vidove gore uključe u osmišljavanje korištenja platoa Vidove gore.

Načelnik je kazao da će na jednoj od slijedećih koordinacija bračkih općina i gradova inicirati razgovor sa zainteresiranima za bolje ekonomsko i turističko iskorištavanje platoa Vidove gore.

Tonči Kukoč je podržao rješavanje problema korištenja Doma na Vidovoj gori, ali nije siguran da je predloženi način rješavanja najbolji za Općinu Bol.

Sani Bodlović je kazala da je predložena nagodba dobro rješenje jer ne želimo još jedan bespotrebni 10-godišnji sudski spor.

Nataša Paleka Jakšić predlaže da se tvrtki MS Brač turist vrati uloženo, ali da joj se vrati samo 50% jamčevine.

Mate Petrić je podržao prijedlog načelnika i predsjednika vijeća da Općina Bol prizna potraživanja tvrtke MS Brač turist d.o.o. u iznosu cca 225.000,00 kuna.

Vijećnici su sa 8 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donijeli zaključak kojim su ovlastili načelnika da Općina Bol prizna potraživanja tvrtke MS Brač turist d.o.o. u iznosu cca 225.000,00 kuna, koja će se uplatiti u roku od 3 mjeseca, a nakon toga tvrtka MS Brač turist će uvesti Općinu Bol u prostor Doma na Vidovoj gori, a da Općina Bol kompleks Doma na Vidovoj gori da u osnivački kapital tvrtki Brač 500+ d.o.o. gdje je Općina Bol jedna od suosnivača.

POD 3)

Predstavnici Udruge za bolji Bol su tijekom ljeta zatražili uvrštavanje rasprave o alarmantnom stanju sigurnosti ljudi i okoliša na području Općine Bol na Dnevni red općinskog vijeća.

Svoje stavove o toj temi su obrazložili na 8/2017 sjednici općinskog vijeća.

Ana Marija Botteri Peruzović i Mercedes Marinković su u ime Udruge za bolji Bol iznijele stavove o pitanjima sigurnosti ljudi i okoliša na području Općine Bol.

Ana Marija Botteri Peruzović je kazala da govori u ime Udruge za bolji Bol koju podržava i prati njihov rad oko 200 građana Bola.

Sve prijedloge i primjedbe je iznijela u dobroj vjeri da se poboljša turistička ponuda i kvaliteta života u Bolu.

Udruga za bolji Bol prvenstveno brine o građanima Bola, a zadnjih godina njihovo zdravlje je ugroženo neprimjerenom bukom iz caffe bara Auro na Zlatnom ratu, iz caffe bara Varadero u centru mjesta, iz disco cluba 585 sjeverno od plaže Zlatni rat, te neprimjerenom bukom iz izletničkih brodova u toku dana.

Neprimjereno je da je ove godine općinsko vijeće dalo koncesijsko odobrenje caffe baru Auro na Zlatnom ratu iako taj objekt već 6 godina ima rješenje o uklanjanju izdano od Ministarstva graditeljstva.

Neprimjereno je da se iz godine u godinu dozvoljava emisija buke sa javne površine u centru mjesta, iako vijećnici mogu odrediti da se ne postavljaju zvučnici izvan zatvorenog dijela ugostiteljskog objekta.

Ana Marija Botteri Peruzović je također upozorila da noćna vožnja turističkim vlakom do disco cluba 585 proizvodi buku i predstavlja opasnost za pijane putnike, ali i opasnost za okoliš zbog mogućeg izazivanja požara bacanjem opušaka. Predložila je da se takvi putnici prevoze u zatvorenim vozilima.

Primijetila je ove godine imamo, osim redovnih policajaca, imamo i patrolu interventne policije koju uopće nije ugodno vidjeti i izaziva bojazan kod turista.

Mercedes Marinković je iznijela drugi niz problema.

Navela je da Bol nema adekvatnu medicinsku skrb, odnosno da bi u Bolu treba biti stacioniran jedan tim hitne medicinske pomoći.

To košta oko 200.000,00 kuna mjesečno, a prostor je spremna osigurati hotelska kuća Blue sun.

Plaža Zlatni rat je našim upravljanjem posebno ugrožena.

Treba zabraniti sidrenje kod plaže Zlatni rat, treba urediti Piscinu, treba ukloniti pontone i neprimjereni bankomat, treba ugraditi hidrante.

Poseban problem je protupožarna zaštita na plaži i oko plaže Zlatni rat.

Neprihvatljivo je da policija još uvijek istražuje uzroke požara na početku srpnja ove godine, a taj požar je mogao ugroziti našu kompletnu turističku ponudu.

Prema njenim saznanjima novosagrađeni disco klub nema unutrašnju i vanjsku hidrantsku mrežu, a ima uporabnu dozvolu po kojoj je ove godine radio legalno.

Na kraju izlaganja gošće su konstatirale da destinacija Bol, umjesto za odmor, sve više postaje mjesto za iživljavanje.

Vijećnici su na 8/2017 sjednici općinskog vijeća zaključili da se o ovim temama razgovara i donesu zaključci na tematskoj sjednici Općinskog vijeća.

Načelnik je kazao da je prošle turističke sezone bila organizirano vatrogasno dežurstvo kod plaže Zlatni rat, a za iduću godinu se ovo dežurstvo planira pojačati sa vatrogascima iz Zagreba.

Na starom putu za Murvicu je prije 10-tak godina postavljena mreža hidranata, a kod plaže Zlatni rat imamo dva hidranta. Ovu mrežu hidranata kod plaže Zlatni rat planiramo poboljšati.

Medicinska skrb u toku turističke sezone će se poboljšati ako se prostor osigura u prostoru hotela Elaphusa ili u renoviranom Hotelu Borak.

Matko Baković je kazao da Bol mora intenzivnije živjeti u toku turističke sezone, te da ostale primjedbe Udruge za bolji Bol nisu opravdane.

POD 4)

Načelnik Tihomir Marinković je upoznao nazočne sa idejnim projektima uređenja plaža od Benačice do Zlatnog rata.

Tvrtka Kozina projekti d.o.o. je izradila idejni projekt uređenja plaže „Benačica“ u naselju Bol.

Ovaj idejni projekt obuhvaća uređenje obalnog pojasa u funkciji korištenja plaže sa izradom objekata za zadržavanje plažnog materijala (zaštitna pera i pragovi), te izgradnju objekata u funkciji korištenja plaže (ugostiteljstvo, kabine, sanitarni uređaji). Područje zahvata je na dijelu uređene morske plaže, odnosno predmet zahvata je uređenje obalnog dijela zapadnog dijela naselja Bol naziva „Benačica“.

Tvrtka Institut IGH d.d. je izradila idejni projekt uređenja plaže „Potočine“ koje će poslužiti za izradu UPU-a.

Ovaj idejni projekt obuhvaća projekt oblikovanja i stabilizacije lica plaže, te sanaciju i zaštitu kosina iznad plaže. Kada se to postigne slijedi opremanje plaža raznim sadržajima i krajobrazno uređenje.

Tvrtka Institut IGH d.d. je izradila idejni projekt uređenja plaže „Borak“ koje će poslužiti za izradu UPU-a.

Ovaj idejni projekt obuhvaća projekt oblikovanja i stabilizacije lica plaže, te sanaciju i zaštitu kosina iznad plaže. Kada se to postigne slijedi opremanje plaža raznim sadržajima i krajobrazno uređenje.

Tvrtka Puls-ar d.o.o. je izradila idejni koncept uređenja plaže „Zlatni rat“. Na samoj plaži nije predviđena nikakva izgradnja, osim opremanja šumice hidrantima, poljskim stazama, montažnim objektima do 12 m2 za pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga.

U sredini šumice je predviđen zajednički štekat za manje usluge, dva caffe bara imaju poseban štekat.

Na žalu je ipak predviđeno oko 600 ležaljki za koje se može ishoditi suglasnost ako ta zona ne prelazi širinu šumice prema punti Zlatnog rata.

Načelnik je kazao da su ovo idejna rješenja na koje se trebaju ishoditi suglasnosti Ministarstva mora, Ministarstva zaštite okoliša i Ministarstva graditeljstva.

Za ove zahvate u prostoru treba napraviti studiju utjecaja na okoliš i elaborat o utjecaju valova i morskih struja na plažu Zlatni rat. Svi ovi zahvati će biti besmisleni ako imaju negativan utjecaj na plažu Zlatni rat.

Kada se napravi konačno idejno rješenje isto će biti izloženo na javni uvid u Domu kulture.

Predsjednik vijeća i načelnik su nazočnima čestitali predstojeće blagdane i zaželjeli sve najbolje u idućoj 2018. godini.

Vijećnik Tonči Buljan je pozvao nazočne da posjete događanja na Poljani koja se organiziraju u sklopu manifestacije „Sportsko zabavni Božić na Poljani“.

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14 i 1/15) čuva u uredu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

Sjednica je završila u 22.15 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content