Zapisnik sa 12. sjednice vijeća 2010.

23. ožujka, 2011. u 14:27:27


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL
Klasa: 021-05/10-01/432
Ur. broj: 2104/10-02/01
Bol, 20. prosinca 2010. godine
Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  12/2010 sjednice općinskog Vijeća održane dana 16. prosinca 2010. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.
Nazočni: Jakša Marinković Šimić (predsjednik općinskog vijeća), Zvonko Marić (prvi potpredsjednik općinskog vijeća), Merlin Katić, Branko Mikulić, Vice Klapež, Matko Baković (drugi potpredsjednik općinskog vijeća), Jakov Okmažić, Vinko Kraljević, Jakša Marinković Tomić, Boris Škrbić, Srečko Karmelić. 
Izočni: –
Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić- zamjenik načelnika Općine Bol, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Neda Kraljević-voditeljica računovodstva (točka 1. Dnevnog reda), Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar.
A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11 vijećnika.
B) Usmeno izvješće načelnika o radu Općine Bol između dvije sjednice vijeća:
Načelnik je izvijestio vijećnike da je sa pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela g. Stipom Karmelićom bio na seminaru koji je organizirala Micro grupa u Otočcu. Tema seminara su bili predpristupni fondovi EU, odnosno načini kako aplicirati pojedine projekte i povući sredstva predpristupnih fondova Europske unije. Rekao je da su na seminaru dobili prve informacije, te da sada slijede daljnji razgovori i aktivnosti vezani uz ovu temu.
Načelnik je rekao da je prošli tjedan dovršen projekt Vodoopskrbe i odvodnje naselja Murvica. Kazao je da sada slijedi ishodovanje građevne dozvole, te nakon toga, realizacija projekta, odnosno prije sama realizacije „lov“ na državna, županijska i sredstava EU.
Načelnik je, nadalje, kazao da se do kraja tjedna očekuje potpisivanje ugovora sa Županijskim uredom za pomorstvo, temeljem kojeg će Općina Bol dobiti 510.000,00 kuna. Navedena sredstva će biti, kao što je ranije već rečeno, donirana KJP Grabov rat d.o.o..
Pitanja vijećnika, prijedlozi i primjedbe vijećnika:
Vijećnik Zvonko Marić je predložio načelniku da se plati sezonska djelatnica u knjižnici, koju je ljetos, na svoju ruku, zaposlila ravnateljica knjižnice Jadranka Nejašmić. Smatra da je pošteno da djelatnica primi plaću za obavljeni rad.
Načelnik je odgovorio da je gospođu Nejašmić pravovremeno pismeno upozorio da bez prethodne suglasnosti općine ne zapošljava  sezonske djelatnike. Načelnik je kazao da će još razmisliti o tom prijedlogu.
Vijećnik Jakša Marinković Tomić je konstatirao da gospođa Jadranka Nejašmić nije zadovoljna sa dijelom  zapisnika sa 10/2010. sjednice vijeća. Kazao je da gospođa Nejašmić smatra da u tom zapisniku njene riječi nisu u potpunosti i vjerodostojno prenesene, te je predložio preslušavanje tonskog zapisa 10/2010 sjednice.
Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da je zapisnik sa 10/2010. sjednice vijeća već verificiran i javno objavljen, ali da je sukladno članku 89.  Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09) pročelnik dužan, uz suglasnost predsjednika vijeća, vijećnicima na njihov zahtjev omogućiti uvid u tonski snimak sjednice.
Predsjednik vijeća Jakša Marinković Šimić se suglasio da vijećnik Jakša Marinković Tomić može preslušati tonski zapis 10. sjednice.
Vijećnik Boris Škrbić je kazao da općinsko vijeće puno vremena gubi baveći se sujetom gospođe Nejašmić. 
Nadalje, Boris Škrbić je pitao načelnika što se poduzima da se spriječi bespravna sječa borova  na zaštićenim područjima.
Načelnik je odgovorio da općinska uprava, nakon sazananja za moguće bespravne sječe borova, uvijek uputi prijave svim nadležnim institucijama.
Boris Škrbić je upozorio na neprimjereno sakupljanje ispred prodavaonice „Kupinica“. 
Načelnik je odgovorio da je prostor oko prodavaonice u više navrata očišćen, da su komunalni djelatnici bili uklonili stol i stolice, ali da su poslije postavljeni novi. Načelnik je rekao da je komunalcima dan trajni nalog za uklanjanje nelegalno postavljenog stola i stolica sa tog prostora, ali da se taj nalog ne izvršava.
Jakša Marinković Tomić je primijetio da se kabine za presvlačenje još uvijek nalaze na plaži Martinica, te da ih more uništava i povlači u more. Predložio je da ih se spremi na neko prikladno mjesto.
Jakša Marinković Tomić je primijetio da se vijenci i cvijeće sa groblja  i dalje bacaju ispod zida, pa je predložio da se na groblju stavi natpis upozorenja građanima da vijence i cvijeće ne bacaju oko groblja, već u kante koje se nalaze u blizini groblja.
Jakša Marinković Tomić je, nadalje, od načelnika zatražio da mu se dostavi pisani odgovor o tome u kojoj je fazi projekt postavljanja kanalizacije u ulici Tina Ujevića.
Vice Klapež je predložio da se kontejneri koji se nalaze kod boćališta u naselju Blato-Ratac stave na postojeće ograđeno i betonirano mjesto, a ne da, kao do sada, stoje na cesti.
Vice Klapež je također predložio da se, kao i u ulici Gospoica, na pojedinim lokacijama na Bolu, gdje su kandelaberi gusto postavljeni, dio kandelabera izgasi, i na taj način uštedi na potrošnji električne energije.
Načelnik je podržao tu ideju i kazao je da će prenijeti nalog električarima Grabovog rata da ugase dio javne rasvjete gdje ocjene da je pregusto postavljena.
Vijećnik Matko Baković je primijetio da kontejneri za papir i staklo poviše naselja Blato  nisu dobro postavljeni.
Načelnik je odgovorio da je na toj lokaciji predviđeno postavljanje ukopnih kontejnera, te da će postojeći biti uklonjeni.
Matko Baković je pitao o mogućnosti uređenje puta od boćališta ispred naselja Blato-Ratac do Komika.
Načelnik je odgovorio da je o ovom problemu razgovarao sa g. Jekićem koji je ukazao na potrebu ojačavanja potpornog zida, kako bi uređeni put bio sposoban trpjeti promet teškim vozilima.
Vijećnik Branko Mikulić je zamolio načelnika da mu pojasni kakva potraživanja Ivan Dujmović ima prema Općini Bol.
Načelnik je kazao da je Ivan Dujmović 2008. godine Općini Bol ispostavio račun u visini od 80.000,00 kuna. Navedeni račun se odnosi na usluge Hotela Ivan u smještaju i prehrani vatrogasaca za vrijeme požara 2001. godine. Općinska uprava je ovaj račun vratila pošiljaocu jer o toj usluzi nitko u općini Bol nije imao nikakva saznanja. Načelnik je kazao da je 2001. godine načelnik Općine Bol bio Đimi Žuvić, te da bi on mogao dati odgovore da li je taj račun i taj iznos opravdan.
Predložio je formiranje posebnog  povjerenstva koje bi ispitalo osnovanost ovog računa.
Jakša Marinković Tomić je pitao kakav je sada status Đimija Žuvića u tvrtki Grabov rat.
Jakša Marinković Šimić je kazao da je odgovor na to pitanje u nadležnosti direktora tvrtke Grabov rat.
Jakša Marinković Tomić je pitao da li je direktor tvrtke Grabov rat pozvan na sjednicu vijeća, te ako jest zbog čega nije došao.
Pročelnik Stipe Karmelić je odgovorio da je direktor Grabovog rata pozvan na sjednicu vijeća, ali da nije upoznat sa razlozima njegovog izostanka.
Jakša Marinković Tomić je pitao da li je tvrtka Kamen sreće podmirila dug prema Grabovom ratu.
Jakša Marinković Šimić je rekao da mu nije poznat odgovor na to pitanje, te da vijećnik to pitanje može postaviti direktoru Grabovog rata na nekoj od idućih sjednica vijeća.
C) Predsjednik Općinskog vijeća Jakša Marinković-Šimić je utvrdio da je vijećnik Jakša Marinković Tomić uputio pismenu primjedbu na zapisnik sa 11/2010 sjednice Općinskog vijeća u kojoj navodi da treba saslušati dio zapisnika gdje on postavlja pitanje o tekstualnim greškama u PPU općine Bol. Predsjednik vijeća mu je dao suglasnost da presluša pitanje i odgovor na ovu temu.
Vijećnik Branko Mikulić je iznio usmenu primjedbu na zapisnik 11/2010. On je kazao da je u zapisniku u dijelu u kojem se govori o njegovom amandmanu na proračun, omaškom spominje istočni, a ne kako on kazao zapadni dio potpornog zida poviše naselja Blato.
Vijećnici su jednoglasno prihvatili njegovu primjedbu, te se zapisnik sa11/2010. sjednice ispravlja tako da se amandman Branka Mikulića odnosi na potrebu sanacije zapadnog dijela potpornog zida poviše naselja Blato. 
Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.
Zapisnik sa 11/2010 sjednice usvojen je jednoglasno.
D) Dnevni red, kao što je predložen u materijalima je prihvaćen sa 10 glasova ZA i 1 PROTIV, te glasi:
1. Rasprava i donošenje odluke o drugom rebalansu proračuna općine Bol za 2010. godinu.
2. Rasprava i donošenje odluke o planu rada Centra za kulturu općine Bol za 2011. godinu
3. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti na izbor čistačice-pomoćne djelatnice u Centru za kulturu općine Bol.
4. Rasprava i donošenje odluke o proračunu općine Bol za 2011.
a) Rasprava i donošenje odluke o programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011.godinu,
b) Rasprava i donošenje odluke o  programu održavanja komunalne infrastrukture za 2011.godinu. 
c) Rasprava i donošenje odluke  o Planu nabave za 2011. godinu
d) Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2011. godini
e) Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u kulturi za 2011. godinu
f) Rasprava i donošenje odluke  o javnim potrebama u športu za 2011. godinu
g) Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2011.godinu.
h) Rasprava i donošenje odluke o izvršenju proračuna općine Bol za 2011. godinu.
i) Rasprava i donošenje odluke o razdiobi sredstava sa računa HBOR-a za 2011. godinu.
5. Rasprava i donošenje odluke o financijskom planu općine Bol za razdoblje 2011-2013. godine 
6. Rasprava i donošenje odluke o investicijama općine Bol za razdoblje 2011-2013. godine. 
7. Rasprava i donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 
    spašavanja na području općine Bol u 2011. godini.
8. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o plaćama…i drugim 
    materijalnim pravima službenika.
9. Rasprava i donošenje odluke o ispravku odluke o Programu socijalnih potreba na području općine Bol.
10. Rasprava i donošenje odluke o ovlaštenju načelnika općine Bol za potpisivanje ugovora o osnivanju prava građenja WC-a pod Rudinu sa Bol PZ.
11. Rasprava i donošenje odluke o ovlaštenju načelnika općine Bol za sklapanje ugovora o sudjelovanju u programu Superbrands.
DNEVNI RED:
POD 1)
Voditeljica računovodstva Neda Kraljević je obrazložila potrebu donošenja drugog rebalansa proračuna Općine Bol za 2010. godinu.
Budući da je poslovna godina pri kraju već se mogu sa velikom sigurnošću predvidjeti prihodi i rashodi po pojedinim kontima, Neda Kraljević predlaže prema tom nahođenju neka konta smanjiti, a neka povećati, kako bi poslovnu godinu završili sa realnim planom prihoda i rashoda.
Proračunom za 2010. godine su planirani prihodi i rashodi u iznosi 19.980.000,00 kuna, ali zbog odstupanja po pojedinim  stavkama prihoda i rashoda predloženi drugi rebalans Proračuna Općine Bol za 2010. godini u prihodima i rashodima se predlaže u iznosu od 15.206.000,00 kuna.
Odluka o  drugom rebalansu proračuna Općine Bol za 2010. godinu prihvaćena je sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, a objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.
POD 2)
Ravnatelj Centra za kulturu Vinko Brešković je izložio vijećnicima Plan rada Centra za kulturu Općine Bol sa proračunom za 2011. godinu.
Centar za kulturu planira uprihoditi 840.000,00 kuna, a od toga najveći iznos od 640.000,00 kuna iz općinskog proračuna, 100.000,00 kuna od proračuna TZ Bol, a od ostalih prihoda još 100.000,00 kuna.
Centar za kulturu planira rashode u iznosu od 840.000,00 kuna, a od toga najveći iznos od 200.000,00 kuna se planira izdvojiti za rad radionica, dok ostali manji iznosi se planiraju raspodijeliti za ostale aktivnosti navedene u programu rada.
Plan rada Centra za kulturu je detaljno obrazložen.
Tako je gospodin Brešković izvijestio vijećnike da Centar planira nastaviti sa programom edukacije djece kroz radionice (glazbena, folklor, balet, ritam sekcija i sl.). Planira se organiziranje nekoliko predavanja sa aktualnim temama kroz veljaču, ožujak i travanj. Zadržati će se tradicija barem dvije eminentne kazališne predstave u zimskom periodu. Planira se pomoći svima koji budu kreirali karnevalske priredbe. Planira se financijski podržati i dosad formirane klape Braciera i Užonca. Krajem travnja će se održati smotra klapa i proslava 10. obljetnice postojanja klape Braciera. Za mjesec svibanj je predviđeno održavanje pete kiparske kolonije. Bolsko lito će se organizirati po uzoru na 2010. godinu, ali će se dodatno usavršavati i zajedno sa Turističkom zajednicom Bol organizirati još bolje i uspješnije (umjetnički kulturni vikendi -klapske večeri, festival imena, festival komorne klasične glazbe itd.). Završetak godine će se obilježiti Božićnim svečanostima koje će uključivati dječje predstave, klapske koncerte, koncerte zborova i renomiranih opernih pjevača.
Boris Škrbić je pitao ravnatelja da li se za slijedeću godinu predviđa organiziranje ljetnog karnevala.
Vinko Brešković je odgovorio da se ne planira organiziranje ljetnog karnevala pod okriljem Centra za kulturu, te se zbog toga i ne predviđa financiranje istog iz sredstava Centra za kulturu.
Jakša Marinković Tomić je primijetio da se za zimski karneval planira izdvojiti 35.000,00 kuna, dok je lani za istu svrhu potrošeno 25.000,00 kuna, te je pitao na što se sve planira utrošiti taj novac.
Ravnatelj je odgovorio da se ove godine, uz ostalo, planira i sufinanciranje izrade novih maski. 
Jakša Marinković Tomić je upozorio ravnatelja da je potrebna bolja organizacija karnevala, te da pripreme za karneval moraju početi na vrijeme.
Plan rada Centra za kulturu Općine Bol za 2010. godinu prihvaćen je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.
POD 3)
Sukladno članku 16. Statuta Centra za kulturu Općine Bol ravnatelj Centra za kulturu Općine Bol Vinko Brešković je od članova općinskog vijeća zatražio prethodnu suglasnost za zapošljavanje čistačice u Centar za kulturu općine Bol.
Ravnatelj je izvijestio vijećnike da je za ovo radno mjesto bio raspisan javni natječaj, te da su se na natječaj prijavila dva kandidata. 
Naime, na natječaj  su se prijavile Sretna Kusanović i Sandra Vrsalović.
Ravnatelj je predložio vijećnicima da se na ovo mjesto  zaposli Sretna Kusanović, budući da ispunjava uvjete iz natječaja, te je i dosada povremeno vršila poslove čišćenja zgrade Doma kulture.
Nakon kraće rasprave općinsko vijeće Općine Bol je sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom dalo prethodnu suglasnost ravnatelju Centra za kulturu Općine Bol za zapošljavanje Sretne Kusanović u Centar za kulturu Općine Bol na radno mjesto spremača-pomoćnog djelatnika.
POD 4)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima na prošloj sjednici detaljno pojasnio sve prijedloge odluka ove točke dnevnog reda. 
Proračun Općine Bol sastoji od prihoda  u iznosu od 21.070.000,00 kuna i rashoda u istom iznosu.
Izvorni prihodi u proračunu iznose oko16.000.000,00 kuna, a planiraju se prihodi iz drugih proračuna u iznosu od 5.300.000,00 kuna i od prodaje općinske imovine u iznosu od 230.000,00 kuna. Ovi prihodi iz drugih proračuna ne ovise samo o Općini Bol  već ovise ukupnom stanju privrede i stanju globalnih financija.
Naš izvorni proračun za 2011. godinu je se planira u razini ovogodišnjih prihoda.
Vijećnici su na prošloj sjednici vijeća iznijeli amandmane na prijedlog proračuna.
Pojedine amandmane načelnik je prihvatio dok neki amandmani nisu usvojeni.
Tako su prihvaćeni:
amandman Borisa Škrbića da se planira pokrivanje kanala oborinskih voda u ulici  Domovinskog rata, 
amandman Zvonka Marića da se planira još 10.000,00 kuna za troškove općinske knjižnice,
amandman Vice Klapeža da se planira postavljanje javne rasvjete u dijelu Vukovarske ulice,
amandman Srećka Karmelića da se planira popravak potpornog zida kod kuće Waller.
Nije prihvaćen:
amandman Jakše Marinkovića Tomića da se predvidi uređenje poljskog puta prema Gališnjaku,
amandman Branka Mikulića da se planira sanacija zapadnog dijela potpornog zida poviše naselja Blato.
Nakon otvaranja ove točke dnevnog reda uslijedila rasprava vijećnika o predloženim odlukama.
Jakša Marinković Tomić je ponovio amandman sa prošle sjednice i predložio da se kod stavke: gradnja poljskih putova (Postinje, Jakin, Jasen)- 200.000,00 kuna, doda i Put Gališnjak.
Prijedlog je obrazložio značajem tog poljskog puta za daljnji razvoj poljoprivrede na tom području, a i velikim potencijalom toga puta u  poboljšanju turističke ponude Bola.
Načelnik je, nakon kraće rasprave, prihvatio amandman Jakše MarinkovićaTomića, te će se i gradnja Puta Gališnjak dodati, za gradnju već predviđenim, poljskim putovima.
Vijećnik Vice Klapež je predložio dva amandmana na predloženi proračun Općine Bol.
Prvim amandmanom je predložio da se dodatnim iznosom od 10.000,00 kuna za troškove općinske knjižnice predvide sredstva za sufinanciranje sezonske djelatnice u knjižnici u 2011. godini.
Načelnik je kazao da je istovjetan amandman već prihvaćen u prijedlogu proračuna, te da je osigurano 10.000,00 kuna za zapošljavanje sezonske djelatnice u općinskoj knjižnici.
Drugim amandmanom vijećnik je predložio da se iz sredstava donacija Fashion Weekend-u iznos od 50.000,00 kuna smanji na 20.000,00 kuna, a da se 30.000,00 kuna prebaci na stavku „Donacija za rad fitnesa u hotelu Elaphusa“.
Ovaj amandman je obrazložio činjenicom da korisnici fitnesa žive u Bolu cijelu godinu, dok Fashion Weekend nema većeg značaja za razvoj bolskog turizma, a održao bi se i bez ovolikog sufinanciranja od strane Općine Bol.
Načelnik je odgovorio da Fashion weekend veoma dobro prihvaćen od stručne javnosti i medija, te ga treba dalje razvijati kako bi postao jedan od bolskih brandova.
Načelnik je rekao da nije protiv fitnesa, ali svi zainteresirani trebaju sudjelovati u podmirivanju troškova, a općina iz konta športa može ovu rekreaciju sufinancirati sa maksimalno 10.000,00 kuna. Napomenuo je da ponuda tvrtke Zlatni rat za korištenje prostora za fitnes iznosi više od 50.000,00 kuna.
Vijećnik Vice Klapež je ostao pri svome prijedlogu, te je predložio glasovanje o svome amandmanu.
Vijećnik Zvonko Marić je kazao da načelnik razgovara sa direktorom tvrtke, te da dogovori minimalnu cijenu za korištenje prostora koju Općina Bol može platiti. Tek nakon tog dogovora možemo donijeti odluku o sredstvima za sufinanciranje ove rekreacije.
Vijećnik Vice Klapež je odustao od svog amandmana, ali je kazao da će i dalje inzistirati da se o ovome glasuje prilikom donošenja rebalansa.
I vijećnik  Branko Mikulić je ponovio amandman sa prošle sjednice vijeća i predložio da se planira sanacija zapadnog dijela potpornog zida poviše naselja Blato.
Vijećnik smatra da za sanaciju ovog zida nije potrebno utrošiti velika sredstva, te da se sa 20.000,00 kuna može sanirati zid i ukloniti stalna prijetnja za stanare naselja Blato.
Nakon kraće rasprave načelnik je prihvatio ovaj amandman, te je u proračunu predviđeno 20.000,00 kuna za sanaciju zapadnog dijela potpornog zida poviše naselja Blato.
Sredstva će se osigurati smanjivanjem za 10.000,00 kuna stavke uređenje parka kod Doma staraca i smanjivanjem za 10.000,00 kuna stavke uređenje spomen parka Palih za Domovinu.
Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli odluku o proračunu općine Bol za 2011. godinu, a ista će biti objavljena u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2011. godine.
a) Nakon provedene rasprave Program gradnje i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu je prihvaćen JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2011. godine.
b) Program održavanja infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011. godini je prihvaćen JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2011. godine.
c) Plan javne nabave Općine Bol za 2010. godinu prihvaćen je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.
d) Odluka o protupožarnoj zaštiti u 2011. godini prihvaćena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2011. godine.
e) Odluka o javnim potrebama u kulturi za 2011. godinu prihvaćena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2011. godine.
f) Nakon provedene kraće rasprave Odluka o javnim potrebama u športu za 2011. godinu  prihvaćena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2011. godine.
g) Odluka o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2011. godini je prihvaćena JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2011. godine.
h) Odluka o izvršenju proračuna Općine Bol za 2011. godinu je prihvaćena JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2011. godine.
i) Vijeće Općine Bol je JEDNOGLASNO  donijelo predloženi Zaključak o razdiobi sredstava sa računa HBOR-a za 2011. godinu.
Ovim Zaključkom vijeće ovlašćuje načelnika općine da u toku 2011. godine sa računa HBOR-a može utrošiti: 580.000,00 kuna za otkup zemljišta za mehaničko-biološki pročistač,  50.000,00 kuna za izradu UPU Općine Bol, 50.000,00 kuna za izradu DPU Kupina,  500.000,00 kuna za otkup zemljišta za novo groblje i 500.000,00 kuna za otkup zemljišta za javne prometnice prema UPU naselja Bol. 
POD 5)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima pojasnio da je donošenje odluke  o financijskom planu općine Bol za razdoblje 2011-2013. godine zakonska obveza, te da se plan temelji na napucima Vlade o kratkoročnom kretanju prihoda i rashoda na nivou Hrvatske.
Tako su prema naputku Vlade za 2012. godinu i 2013. godinu planirane manje plaće za zaposlene, ali su planirani veći prihodi od poreza i naknada, te je proračun za 2012. godinu planiran na iznos na 21.754.490,00 kuna, a proračun za 2013. godinu je planiran na iznos od  23.647.130,00 kuna.
Odluka o financijskom planu općine Bol za razdoblje 2011-2013. godine donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.
POD 6)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima kazao da je donošenje odluke  o investicijama općine Bol za razdoblje 2011-2013. godine zakonska obveza, te da se temelji na općinskim planovima i zahtjevima prema drugim proračunima.
Tako se predlaže usvajanje slijedećih  financijskih planova: Vodoopskrba Murvice, Asfaltiranje ceste Bol-Murvica, Kanalizacija u Murvici, Planovi i dokumentacija, Groblje,  Vatrogasni dom.
Odluka o investicijama općine Bol za razdoblje 2011-2013. godine donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.
POD 7)
Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol u 2011. godini.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2011. godini se donose  sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja.
Smjernice se odnose na slijedeće subjekte:
1. CIVILNA ZAŠTITA koja se organizacijski sastoji od stožera zaštite i spašavanja, postrojbe opće namjene i povjerenika civilne zaštite.
2. VATROGASTVO – u Bolu djeluje DVD „BOL“ koje u svom sastavu ima vatrogasnu postrojbu. Postrojba broji 28 članova osposobljenih za sve vrste vatrogasnih intervencija.
3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE: – na području Općine Bol djeluje sekcije lovačkog društva «Brač» i Vidova gora značajne za zaštitu i spašavanje, Općina Bol je spremna sufinancirati rad svake udruge značajne za zaštitu i spašavanje.
4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI: – Hrvatska gorska služba spašavanja iz Splita, Jedinica Hitne pomoći Brač, Dom zdravlja Supetar, Ambulanta Bol, Centar  socijalne skrbi Brač, Crveni križ Brač, veterinarska služba u Supetru, policijska postaja Brač itd.
Sastavni dio Smjernica je i izvod iz proračuna Općine Bol po pozicijama namijenjenim za razvoj pojedinih dijelova operativnih snaga jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja.
Tako se u proračunu Općine Bol predviđa izdvajanje:
za DVD Bol 480.000,00 kuna
za Crveni križ Brač 40.000,00 kuna
za Jedinicu hitne pomoći Brač 10.000,00 kuna
za gorsku službu spašavanja  10.000,00 kuna
oprema za stožer i postrojbu civilne zaštite 20.000,00 kuna
za izradu procjene ugroženosti i plana zaštite i spašavanja 15.000,00 kuna
za izradu procjene ugroženosti od požara i plan zaštite od požara 15.000,00 kuna.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol u 2011. godini vijećnici su prihvatili JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.
POD 8)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima iznio uvodno obrazloženje odluke o izmjenama i dopunama odluke o plaćama i drugim materijalnim pravima službenika.
Ovaj prijedlog izmjena i dopuna odluke se odnosi na ispravak osnovice za naknadu u slučaju mirovine i  smrti. Osnovica je do sada bila minimalna plaća u RH, a predlaže se prosječna plaća u RH.
Tako se predloženim izmjenama i dopunama Odluke predviđa da službeniku i namješteniku koji odlazi u mirovinu pripada pravo na otpremninu u visini od dvije prosječne plaće u Republici Hrvatskoj.
Nadalje, predviđa se da službenik , namještenik ili njegova obitelj ima pravo na pomoć u slučaju:
-smrti službenika ili namještenika, u visini od dvije prosječne plaće u Republici Hrvatskoj.
-smrti supružnika, djeteta ili roditelja, u visini od jedne prosječne plaće u Republici Hrvatskoj.
Odluku o izmjenama i dopunama odluke o plaćama i drugim materijalnim pravima službenika vijećnici su prihvatili JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.
Općinsko vijeće Općine Bol je utvrdilo pročišćeni tekst Odluke o plaćama, naknadama plaća, dodacima na plaću i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika, te o radnom vremenu u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bol („Službeni glasnik“ br. 04/06), te njene izmjene i dopune objavljene u “Službenom glasniku” br. 03/07, te izmjene i dopune donesene na današnjoj sjednici. 
POD 9)
Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o ispravku odluke o Programu socijalnih potreba na području općine Bol.
Predlaže se ispravak odluke o programu socijalnih potreba tako da roditelji novorođenog djeteta osim dokaza o prebivalištu na području općine Bol moraju dostaviti i dokaze o uplaćivanju poreza na dohodak u proračun općine Bol, odnosno potvrdu o nezaposlenosti.
Odluku o izmjenama i dopunama Programa socijalnih potreba na području općine Bol vijećnici su prihvatili JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.
POD 10)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima obrazložio prijedlog odluke o ovlaštenju načelnika općine Bol za potpisivanje ugovora o osnivanju prava građenja WC-a pod Rudinu sa Bol PZ.
Prema projektu uređenja Studenca, PZ Bol je dao pravo građenja općini Bol javnih stepenica od Studenca do Rudine, a općina Bol treba dati pravo građenja dva WC-a poljoprivrednoj zadruzi Bol, uz postojeće poslovne prostore ispod Rudine.
Predloženom odlukom konstatira se da je Općina Bol   zemljišnoknjižni vlasnik zemljišta u k.o. Bol, označenog kao čest. zem. 6073/2 put,  površine 1719 m2, zk.ul. 189.                         .
Općina Bol opterećuje pravom građenja dio  čest. zem. 6073/2 k.o. Bol  u korist nositelja prava građenja- Bol poljoprivredne zadruge.
Pravo građenja osniva se radi izgradnje WC-a uz čest. zgr. 772/1 i čest. zgr. 772/3 k.o. Bol, površine cca 60 m2 nositelja prava građenja sukladno projektu „312 arhitektonske radionice“ d.o.o. od siječnja 2010. godine. Pravo građenja  osniva se bez naknade na rok od 5 godina.
Prava i obveze između Bol poljoprivredne zadruge, kao nositelja prava građenja i Općine Bol, kao vlasnika zemljišta regulirat će se ugovorom, za čije se sklapanje ovlašćuje zakonski zastupnik Općine Bol.
Odluku o ovlaštenju načelnika općine Bol za potpisivanje ugovora o osnivanju prava građenja WC-a pod Rudinu sa Bol PZ vijećnici su prihvatili JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.
POD 11)
Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da je Općina Bol dobila pravo korištenja marke Superbrands, ali vijeće treba ovlastiti načelnika za potpisivanje sporazuma o pravima i obvezama.
Naime, načelnik je već utrošio iznos od 60.000,00 kuna sa konta po odluci načelnika, te je za zaključivanje ovog ugovora načelniku potrebna prethodna suglasnost vijeća.
Predloženom odlukom Općinsko vijeće Općine Bol daje suglasnost načelniku Općine Bol za zaključenje ugovora sa tvrtkom Domus Maris d.o.o. iz Zagreba za sudjelovanje u programu Superbrands.
Suglasnost se odnosi na prijedlog ugovora od 22.11.2010. godine, dostavljen Općini Bol od strane tvrtke Domus Maris d.o.o. iz Zagreba.
Odluku o ovlaštenju načelnika općine Bol za sklapanje ugovora o sudjelovanju u programu Superbrands vijećnici su prihvatili JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.
Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09) čuva u uredu  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.
Sjednica je završila u 23.00  sata  
Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković 
Predsjednik vijeća:
Jakša Marinković-Šimić
Skip to content