Zapisnik sa 12. sjednice vijeća 2018.

alt
31. siječnja, 2019. u 15:15:27

alt

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/19-01/1

Ur. broj: 2104/02-19-02/01

Bol, 14. siječnja 2019. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14 i 1/15), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 12/2018 sjednice općinskog Vijeća održane dana 17. prosinca 2018. godine, sa početkom u 18.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Matko Baković (predsjednik vijeća), Tomi Fabijanović, Mate Petrić, Marjan Marjanović, Sani Bodlović (prva potpredsjednica vijeća), Milan Škrbić, Katarina Marčić, Tonči Buljan, Nataša Paleka Jakšić (druga potpredsjednica vijeća).

Izočni: Ivica Šćepanović, Tonči Kukoč Bager-opravdano.

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Jakov Okmažić – zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik JUO Općine Bol, Nives Mošić- voditeljica računovodstva (točke 4.-16. Dnevnog reda), Svjetlana Baković dipl. iur.- zapisničar, Joško Egekher- predstavnik medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 9 vijećnika.

B) Dnevni red, predložen u materijalima i nadopunjen točkama 17. i 18., je prihvaćen JEDNOGLASNO te glasi


 1. Rasprava i donošenje odluke o komunalnom doprinosu općine Bol.

 2. Rasprava i donošenje odluke o komunalnoj naknadi.

 3. Rasprava i donošenje odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade.

 4. Rasprava i donošenje odluke o prihodima i rashodima proračuna općine Bol za 2019. godinu.

 5. Rasprava i donošenje odluke o programu održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

 6. Rasprava i donošenje odluke o prijedlogu programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

 7. Rasprava i donošenje odluke o javnim potreba u protupožarnoj zaštiti za 2019. godinu.

 8. Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u kulturi za 2019.

 9. Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2019. godinu.

 10. Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u športu za 2019. godinu.

 11. Rasprava i donošenje odluke o planu korištenja sredstava boravišne pristojbe za 2019. godinu.

 12. Rasprava i donošenje odluke o visini iznosa Božićnice, dara za djecu i regresa za 2019. godinu.

 13. Rasprava i donošenje odluke o financijskom planu općine Bol za razdoblje 2019-2021.

 14. Rasprava i donošenje odluke o investicijama općine Bol za razdoblje 2019-2021.

 15. Rasprava i donošenje odluke o planu nabave za 2019. godinu.

 16. Rasprava i donošenje odluke o izvršenju proračuna za 2019. godinu.

 17. Rasprava i donošenje odluke o donošenju 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol.

 18. Rasprava i donošenje odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol za dio Podbarja.

C) Prihvaćanje zapisnika sa 11/2018 sjednice vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna pismena primjedba na zapisnik sa 11/2018 sjednice Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je utvrdio da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 11/2018 sjednice Općinskog vijeća je usvojen sa 7 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa.

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Načelnik je kazao da dinamika izvođenja radova na rekonstrukciji potkrovlja dječjeg vrtića teče planiranom dinamikom. Nakon dovršetka radova će se steći uvjeti za upis sve djece u vrtić.

Načelnik je izvijestio nazočne da se planira preseljenje Glazbene škole iz zgrade Poljoprivredne zadruge na Rivi u prizemlje zgrade „Oblasni“ na Loži. Ravnateljica Glazbene škole je zadovoljna predloženim prostorom, a preseliti će se nakon minimalnog uređenja ovog prostora.

Načelnik je kazao da će se u Općini Bol nastaviti realizacija projekta nove katastarske izmjere, te da treba osigurati prostor i tehničku podršku za predstavnike suda i katastra.

Za UPU Podbarje kojim se predviđa izgradnja hotela za sezonske radnike su ishođene sve potrebne suglasnosti, te će se nakon prihvaćanja plana moći pristupiti ishođenju građevinske dozvole i izgradnji hotela.

Na temelju mnogih primjedbi sa javne rasprave o prijedlogu UPU-a za novi Hotel Borak, investitor je promijenio plan te sada planira rekonstrukciju postojećeg hotela i izgradnju dodatka sa još oko 200 kreveta, te bi takav novi hotel imao ukupno oko 600 kreveta i sve prateće sadržaje.

Načelnik je kazao da će kućice za plažu Zlatni rat uskoro dobiti sve potrebne certifikate, te da se uskoro planira nastavak radova na uređenju plaže i postavljanju novih kućica.

Načelnik je kazao da ugostiteljski objekt u Centru za kulturu radi dvokratno te da je to svojevrstan poklon općine građanima Bola.

Načelnik je kazao da su započeli sa radom „Božićni grad“ na Rivi i „Sportski Božić“ na Poljani, te je pozvao vijećnike da svojom nazočnošću pomognu ove manifestacije.

Načelnik je kazao da je zakonska obveza općine da do 31. siječnja 2019. godine donese odluku o visini paušalnog poreza za privatne iznajmljivače.

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

Mate Petrić je pitao kakav je status prostora gdje se planira održavanje nastave Glazbene škole.

Načelnik je kazao da je to općinski prostor, te da su pravomoćno okončani ranije vođeni sudski sporovi.

Sani Bodlović je pitala da li općina planira tražiti mišljenje TZO-a vezano uz visinu poreza na dohodak za privatne iznajmljivače.

Načelnik je kazao da mišljenje TZO-a nije potrebno, te da će vijećnici objektivno ocijeniti situaciju na Bolu i donijeti odluku o visini paušalnog poreza.

Sani Bodlović je pitala koji je rok za izgradnju hotela za sezonske radnike.

Načelnik je kazao da se na ovoj sjednici vijeća planira donošenje potrebne prostorno-planske dokumentacije, te da je projekt gradnje gotov. Načelnik je istaknuo da sama realizacija projekta ovisi o organizaciji i financijskim mogućnostima investitora.

Nataša Paleka Jakšić je pitala zbog čega se predstavnicima portala Bol info ne dostavljaju pozivi za sjednice općinskog vijeća.

Matko Baković je kazao da je predstavnik portala Bol info neovlašteno snimao sjednice općinskog vijeća i distribuirao snimke u javnost, te da zbog toga više ne dobiva pozive na sjednice.

Milan Škrbić je pitao gdje će biti lokacija spomenika Anti Radiću.

Načelnik je kazao da lokacija spomenika još uvijek nije točno određena, a kao mogućnost je istaknuo lokaciju ispod murve na Loži.

Tonči Buljan je upozorio na nedostatke u sustavu hitne pomoći. Također je ukazao na potrebu uvođenja cjelodnevnog dežurstva jedne ljekarne mjesečno na području otoka Brača.

Načelnik je rekao da će sa ostalim predstavnicima lokalnih samouprava na otoku razgovarati o toj problematici.

Katarina Marčić je pitala kada će urediti novi prostor Glazbene škole.

Načelnik je kazao da će se do polovine siječnja urediti i osposobiti novi prostor.

Katarina Marčić je pitala kada se planira započeti uređenje trga kod caffe bara Marinero.

Načelnik je kazao da su u tijeku javni natječaji za izvođenje radova i za nabavku kamena za uređenje trga. Dovršetkom postupaka javne nabave, početkom veljače se planira početak izvođenja radova.

Marjan Marjanović smatra da treba ukinuti plaćanje parkinga za otočane u zimskim mjesecima u Supetru.

Načelnik je kazao da naplata parkinga u Supetru nije u nadležnosti Općine Bol.

Marjan Marjanović je predložio da načelnik sa predstavnicima Vodovoda Brač provjeri da li bi gradnja novih hotela mogla ugroziti vodoopskrbu otoka Brača.

Načelnik je kazao da se planira gradnja nove cijevi od Omiša do otoka Brača koja će omogućiti neometanu vodoopskrbu otoka i sa pojačanim smještajnim kapacitetima. Načelnik je kazao da se gradnja nove cijevi planira financirati iz sredstava EU fondova.

DNEVNI RED:

POD 1)

Stipe Karmelić je upoznao nazočne sa prijedlogom nove odluke o komunalnom doprinosu Općine Bol.

Pročelnik je kazao da je, zbog donošenja novog Zakona o komunalnom gospodarstvu, donošenje ove odluke obveza jedinica lokalne samouprave.

Predloženom odlukom određuju se uvjeti i način utvrđivanja visine komunalnog doprinosa, visina komunalnog doprinosa u općini Bol, te se određuju:


1. zone za plaćanje komunalnog doprinosa u općini Bol,

2. jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama u općini Bol,

3. način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,

4. opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.


Komunalni doprinos je novčano javno davanje koja se plaćaju za korištenje komunalne infrastrukture na području cijele općine Bol i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjena građevine.

Komunalni doprinos je prihod jedinice lokalne samouprave, odnosno prihod općine Bol koji se koristi za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, ili se nalazi ozakonjena građevina odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Komunalni doprinos se plaća jednokratno.

Općina Bol ne plaća komunalni doprinos na svom području.

Većina odredbi je sadržajno ostala jednaka kao i do sada, a uglavnom se radi o formalnom usklađenju sa odredbama novog Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Naime, naknade i uvjeti za ostvarivanje prava na popust se nisu mijenjali.

Odluka o komunalnom doprinosu donesena je sa 7 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 2)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o komunalnoj naknadi.

Pročelnik je kazao da je, zbog donošenja novog Zakona o komunalnom gospodarstvu, donošenje ove odluke obveza jedinica lokalne samouprave.

Većina odredbi je sadržajno ostala jednaka kao i do sada, a uglavnom se radi o formalnom usklađenju sa odredbama novog Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Predloženom odlukom propisuju uvjeti, načini i mjerila za plaćanje komunalne naknade na području Općine Bol i to usklađeni sa odredbama novog zakona.

Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture.

Komunalna naknada je prihod proračuna Općine koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a može se na osnovi odluke Općinskog vijeća Općine Bol, koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Općine Bol, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Komunalna naknada se naplaćuje mjesečno, a obračunava se po metru kvadratnom površine i to za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine ( NN 40/97 ), a za građevno zemljište po jedinici stvarne površine.

Iznos komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem vrijednosti boda (B) u kn/m2, koeficijenta zone (Kz) i koeficijenta namjene (Kn).

Ovom Odlukom se utvrđuju se ukupno dvije zone za plaćanje komunalne naknade, i to:

– I zona obuhvaća područje turističke zone hotela Elaphusa, Borak, Bonaca i Bretanide koje je u PPU općine Bol označeno sa T1, i područje športsko rekreacijskog centra odnosno teniskog centra Potočine koje je u PPU općine Bol označeno sa R2 (zone T1 i R2 iz ovog članka vrijede prema PPU općine Bol koji je objavljen u Službeni glasnik općine Bol broj 6/15)

– I zona također obuhvaća područje športsko zabavne zone u zahvatu R3,

– I zona također obuhvaća područje sa sjevera omeđeno županijskom cestom ŽC 6191, sa zapada omeđeno istočnom granicom UPU R3 zone, prva faza, sa juga omeđeno lokalnom cestom – šetnicom Put Zlatnog rata, a sa istoka omeđeno zapadnom granicom građevinskog područja naselja Bol.

– II zona obuhvaća naselje Bol, naselje Murvicu i sve legalizirane stambene ili poslovne građevine izgrađene izvan granica zahvata prostornih planova.

Koeficijenti zona ( Kz) iznose:

– Za I zonu (Kz) iznosi 1,00

– Za II zonu (Kz) iznosi 0,85

Koeficijent namjene ( Kn ) ovisi o vrsti nekretnine bi iznosio za:

 • stambeni prostor i prostor koji koriste neprofitne udruge… ………………………………1,00

 • garažni prostor i pomoćni prostor…………………………………………………………………..1,00

Koeficijent namjene ( Kn ) ovisi o vrsti nekretnine te iznosi za:

– stambeni prostor i prostor koji koriste neprofitne udruge……………………………………..1,00

– garažni prostor …………………………………………………………………………………………..1,00

Koeficijenti namjene za poslovne prostore i zemljište koje služe u poslovne svrhe jesu:

– poslovni prostor koji služi za proizvodne i obrtničke djelatnosti………………………………1,00

– poslovni prostor koji služi za ugostiteljsko turističke i uslužne djelatnosti (kao što su hoteli, hosteli, ugostiteljski objekti, turističke agencije, banke, mjenjačnice i sl.).………………3,00

Za poslovni prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u slučaju kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini, što je obveznik plaćanja komunalne naknade dužan dokazati, koeficijent namjene umanjuje se za 50 %, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor, odnosno neizgrađeno građevinsko zemljište.

Obveznici komunalne naknade za hotele, apartmanska naselja i kampove mogu zatražiti izmjenu rješenja o komunalnoj naknadi, ukoliko bi utvrđena visina godišnje komunalne naknade bila veća od 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim naseljima i kampovima koji se nalaze na području općine Bol.

Izmjena Rješenja može se zatražiti u roku od 30 dana od proteka roka za podnošenje zaključnog računa, uz predočenje dokaza o ostvarenom prihodu u prethodnoj godini.

Pročelnik je također upoznao nazočne sa prijedlogom odredbi odluke koji se odnose na rokove plaćanja komunalne naknade i uvjete za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.

Odluka o komunalnoj naknadi donesena je sa 7 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasnom, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 3)

Pročelnik Stipe Karmelić u ime načelnika kao predlagača je vijećnicima obrazložio prijedlog odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade.

Pročelnik je kazao da je, zbog donošenja novog Zakona o komunalnom gospodarstvu, donošenje ove odluke obveza jedinica lokalne samouprave.

Sama vrijednost boda za izračun komunalne naknade ostaje jednaka kao i do sada.

Naime, prema prijedlogu odluke određuje se visina komunalne naknade, u kunama, po m2, koja se naplaćuje u mjesečnim iznosima, za područje općine Bol u iznosu od 0,80 kn/m2.

Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade, predložena u materijalima za sjednicu vijeća, donesena je sa 7 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasnom, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 4)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje Odluke o prihodima i rashodima Općine Bol za 2019. godinu.

Naime, prijedlog proračuna za 2018. godinu predviđa prihode u iznosu od 32.662.020,00 kuna i rashode u iznosu od 32.662.020,00 kuna.

Na prošloj sjednici općinskog vijeća načelnik je pozvao vijećnike da podnesu usmene amandmane na prijedlog proračuna.

Načelnik je kazao da će amandmane razmotriti, te da će one prihvatljive uvrstiti u konačni prijedlog proračuna.

Na 11/2018 sjednici su predloženi slijedeći amandmani:

Sani Bodlović je predložila da se na osnovi već potpisanog ugovora između općine Bol, Tvrtke Hoteli Zlatni rat d.d. i tvrtke Bretanida d.o.o. iz Bola planira novi rashod od 215.000,00 kn za sufinanciranje prehrane i smještaja đaka koji su smješteni u Đačkom domu Srednje škole Bol.

Sani Bodlović je predložila da se planira novi rashod od 62.000,00 kn za nabavku tableta svim novo upisanim đacima u Srednju školu Bol.

Marjan Marjanović je predložio da se za klub jedrenja na dasci poveća rashod od 50.000,00 kn na 70.000,00 kn, da se planira novi rashod za troškove PŠ Grancigula u iznosu od 20.000,00 kn, novi rashod u iznosu od 35.000,00 kn za školu tenisa i novi rashod u iznosu od 50.000,00 kn za organizaciju otvorenog prvenstva Bola u tenisu.

Ivica Šćepanović je predložio da se za potrebe Osnovne škole Bol poveća rashod za 50.000,00 kn .

Katarina Marčić je predložila da se za potrebe programa Centra za kulturu općine Bol poveća rashode za 30.000,00 kn.

Ivan Buljan je predložio da se poveća prihod od turističkih manifestacija za 20.000,00 kn te da se ta sredstva uplate za pomoć obiteljima sa troje i više djece.

Ivica Šćepanović je predložio da se poveća rashod za sufinanciranje rekonstrukcije preslice na župnoj crkvi od 40.000,00 na 80.000,00 kn.

Ivica Šćepanović je predložio da se poveća rashod za sufinanciranje djelatnosti udruga građana od 10.000,00 na 20.000,00 kn.

Nakon razmatranja prijedloga načelnik je prihvatio slijedeće amandmane:


 • 215.000,00 kn se planira za sufinanciranje smještaja i prehrane đaka Srednje škole Bol u Đačkom domu,

 • 62.000,00 kn se planira za sufinanciranje nabavke novih tableta,

 • 20.000,00 kn se planira za sufinanciranje rada PŠ Grancigula,

 • 35.000,00 kn se planira za sufinanciranje rada teniske škole,

 • 50.000,00 kn se planira za sufinanciranje troškova otvorenog prvenstva Bola u tenisu,

 • Za 20.000,00 kn se planira povećati konto za potrebe uređenje Osnovne škole (ukupno 100.000,00 kn).

 • Za 30.000,00 kn se planira povećati konto za troškove kulturnih programa CZK (ukupno 650.000,00 kn).

Prema prijedlogu rashodi se povećavaju za ukupno 432.000,00 kn.

Za isti iznos se planiraju smanjiti rashodi i to na slijedećim kontima:


 • Konto Odvodni kanal u Bračkoj cesti se smanjuje za 300.000,00 kn (ostaje 200.000,00 kn)

 • Konto uređenje kina Bol se smanjuje za 100.000,00 kn ( ostaje 400.000,00 kn)

 • Konto uređenje Zavičajnog muzeja se smanjuje za 32.000,00 kn (ostaje 118.000,00 kn).

Na ovaj način su ponovno izjednačeni prihodi i rashodi i iznose: 32.113.000,00 kn.

Proračunom za 2019. godinu nikome nisu smanjena već uobičajena davanja iz općinskog proračuna, a budući da planiramo povećanje prihoda od komunalnog doprinosa (dogradnja hotela Borak i gradnja hotela za sezonske radnike) iduće godine napokon počinjemo sa realizacijom strateških ciljeva: početak gradnje novog groblja, uređenje potkrovlja vrtića, uređenje nove općinske zgrade, početak gradnje Vatrogasnog doma i nabavka novog vatrogasnog vozila, otkup zemljišta koje je važno za daljnji razvoj općine Bol.

Predsjednik Odbora za proračun i prostorno planiranje Mate Petrić je u ime Odbora predložio donošenje ovog proračuna.

Podsjetio je nazočne da je proračun Općine Bol prije nekoliko godina bio višestruko manji, te da je evidentan rast prihoda i razvoj općine Bol.

Proračunom se planiraju brojni infrastrukturni projekti, a za građane je osobito značajan projekt izgradnje novog groblja.

Nakon kraće rasprave uslijedilo je glasovanje o proračunu Općine Bol za 2019. godinu.

Vijećnici su sa 7 glasova ZA i 2 glasa PROTIV donijeli odluku o proračunu općine Bol za 2019. godinu, a ista će biti objavljena u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine.

POD 5)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnike upoznao sa Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

Za izvršenje Programa održavanja infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu Općina Bol u 2019. godini predviđa uprihoditi i potrošiti 3.234.500,00 kuna, od čega će Općina 220.000,00 kuna direktno platiti potrošnju električne energije za javnu rasvjetu, 1.500.000,00 kuna će uplatiti općinskom komunalnom poduzeću Grabov rat d.o.o. na osnovi računa za obavljene usluge, a preostali iznos od 1.514.500,00 kuna će uplatiti za održavanje ostale komunalne infrastrukture i javnih građevina izvođačima radova.

Program održavanja infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2019. godini usvojen je sa sa 7 glasova ZA i 2 glasa PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine.

POD 6)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnike upoznao sa Programom gradnje i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

Istaknuo je da se u 2019. godini predviđa uprihoditi 8.000.000,00 kuna iz komunalnog doprinosa i 831.000,00 kuna iz poreznih prihoda.

Raspodjela predviđenih sredstava se planira na način da se:

– 1.020.000,00 kuna izdvoji za gradnju i uređenje nerazvrstanih cesta,

– 1.600.000,00 kuna izdvoji za javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila,

– 350.000,00 kuna izdvoji za javna parkirališta na zemljištu u vlasništvu Općine Bol,

– 86.000,00 kuna izdvoji za javne garaže čiji je investitor vlasnik Općina Bol i javne površine za pružanje usluge parkiranja,

– 1.170.000,00 kuna izdvoji za javne zelene površine,

– 530.000,00 kuna izdvoji za građevine javne namjene 530.000,00 kuna,

– 30.000,00 kuna izdvoji za gradnju nove javne rasvjete,

– 4.045.000,00 kuna izdvoji za groblja i krematorije.

Program gradnje i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu je prihvaćen sa 7 glasova ZA i 2 glasa PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine.

POD 7)

Pročelnik je vijećnicima obrazložio Odluku o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2019. godini.

Za javne potrebe u protupožarnoj zaštiti predviđa se potrošiti 500.000,00 kuna koje će se isplatiti DVD-u Bol.

Nadalje, planira se isplatiti još oko 950.000,00 kuna za sufinanciranje radova na izgradnji Vatrogasnog doma.

Za sufinanciranje nabavke novih vatrogasnih vozila određuje se utrošiti 250.000,00 kuna.

Dakle, za potrebe DVD-a Bol u 2019. godini Općina Bol planira uplatiti ukupno 1.700.000,00 kuna.

Odluka o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2019. godini je usvojena sa 7 glasova ZA i 2 glasa PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine.

POD 8)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima pojasnio prijedlog Odluke o javnim potrebama u kulturi za 2019. godinu.

Za javne potrebe u kulturi predviđa se ukupno utrošiti 1.672.000,00 kuna od čega će se na sufinanciranje programa rada Centra za kulturu Općine Bol izdvojiti 1.097.500,00 kuna, 372.500,00 kuna će se izdvojiti za rad Općinske knjižnice, a 202.000,00 kuna će se direktno platiti predviđenim davateljima usluga.

Odluka o javnim potrebama u kulturi u 2019. godini je usvojena sa 7 glasova ZA i 2 glasa PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine.

POD 9)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje Odluke o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2019. godinu.

Za financiranje predškolskog odgoja predviđa se utrošiti 3.421.400,00 kuna, i to 1.861.400,00 kuna za plaće i druga primanja zaposlenih, 60.000,00 kuna za ostale materijalne troškove, didaktičku i drugu opremu, te 1.500.000,00 kuna za uređenje potkrovlja vrtića.

Odluka o javnim potrebama u predškolskom odgoju u 2019. godini je usvojena sa 7 glasova ZA i 2 glasa PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine.

POD 10)

Pročelnik Stipe Karmelić je obrazložio prijedlog Odluke o javnim potrebama u športu za 2019. godinu.

Za javne potrebe u sportu predviđeno je 882.000,00 kuna za donacije sportskim društvima prema njihovim programima.

Tako se predviđa financiranje rada športskog društva “Bol” i ostalih športskih društava na Bolu, sufinanciranje rada športskih društava na Braču u kojima mladež iz Bola sudjeluje u natjecanju ili treningu, financiranje putnih troškova športskih momčadi, sufinanciranje državnih ili međunarodnih natjecanja koja se održavaju u Bolu, sufinanciranje organizacije WTA teniskog turnira.

Odluka o javnim potrebama u športu u 2019. godini je usvojena sa 7 glasova ZA i 2 glasa PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine.

POD 11)

Pročelnik Stipe Karmelić vijećnicima je pojasnio Plan korištenja sredstava boravišne pristojbe za 2019. godinu.

Naime, navedenim Planom se planira uprihoditi 850.000,00 kuna od boravišne pristojbe, a ta sredstva će se utrošiti za unaprjeđenje uvjeta boravka gostiju.

Plan korištenja sredstava boravišne pristojbe za 2019. godinu je usvojen sa 7 glasova ZA i 2 glasa PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine.

POD 12)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o visini iznosa Božićnice, dara za djecu i regresa za 2019. godinu.

Predlaže se da se zaposlenima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bol, Dječjem vrtiću „Mali princ“ Bol, Centru za kulturu Općine Bol i Hrvatskoj čitaonici isplati Božićnica u iznosu od 2.500, 00 kuna.

Nadalje, predlaže se da se zaposlenima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bol, Dječjem vrtiću „Mali princ“ Bol, Centru za kulturu Općine Bol i Hrvatskoj čitaonici isplati, na ime dara za djecu do 15 godina starosti u prigodi Sv. Nikole, iznos od 600,00 kuna po djetetu.

Također se predlaže, zaposlenima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bol, Dječjem vrtiću „Mali princ“ Bol, Centru za kulturu Općine Bol i Hrvatskoj čitaonici isplatiti regres za korištenje godišnjeg odmora u iznosu od 2.500, 00 kuna.

Odluku o visini iznosa Božićnice, dara za djecu i regresa za 2018. godinu vijećnici su prihvatili sa 7 glasova ZA i 2 glasa PROTIV, a ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 13)

Pročelnik Stipe Karmelić vijećnicima je obrazložio financijski plan Općine Bol za razdoblje 2019-2021.

Naime, proračun za 2019. godinu se planira u iznosu od 32.113.000,00 kuna.

Predviđa se povećanje proračuna za 2019. godinu zbog podizanja kredita za izgradnju groblja, nove zgrade općine i Vatrogasnog doma.

Proračun za 2020. godinu se predviđa u iznosu od 26.000.000,00 kuna.

Proračun za 2021. godinu se predviđa u iznosu od 25.150.000,00 kuna.

Financijski plan Općine Bol za razdoblje 2019-2021. je prihvaćen sa 7 glasova ZA i 2 glasa PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine.

POD 14)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima pojasnio prijedlog Odluka o investicijama Općine Bol.

U razdoblju od 2019-2021. se planiraju slijedeće investicije: rekonstrukcija zgrade zavičajnog muzeja, uređenje Postirske ulice, izgradnja nove zgrade općine, izgradnja ceste u R3 zoni, uređenje parka Ivo i Tončica, uređenje Doma na Vidovoj gori, uređenje Vukovarske ulice, izgradnja puta za Sv. Luciju, uređenje plaže Potočine-Borak-Benačica, uređenje potkrovlja Dječjeg vrtića „Mali princ“, izgradnja groblja na Sv. Luciji.

Odluka o investicijama Općine Bol za razdoblje 2019-2021. je prihvaćen sa 7 glasova ZA i 2 glasa PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine.

POD 15)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima je dao uvodno obrazloženje Plana javne nabave Općine Bol za 2019. godinu.

Tijekom 2019. godine Općina Bol će kao javni naručitelj pristupiti javnoj nabavi roba, radova i usluga čija procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a iznosi više od 20.000,00 kuna.

Plan javne nabave Općine Bol za 2019. godinu prihvaćen je sa 7 glasova ZA i 2 glasa PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine.

POD 16)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima ukratko obrazložio Odluku o izvršenju proračuna Općine Bol za 2019. godinu.

Navedenom odlukom je propisano da nosioci i korisnici proračunskih sredstava ne mogu preuzimati obveze iznad kvote utvrđene u rashodima Proračuna.

Proračunskim korisnicima, kojima se sredstva za rad osiguravaju u Proračunu za 2019. godinu, ne dozvoljava se povećanje broja zaposlenih djelatnika, osim u opravdanim slučajevima o čemu odluku donosi Općinsko vijeće općine Bol.

Proračunski korisnici ne mogu isplaćivati sredstva za ostala materijalna prava, osim za naknadu troškova prijevoza na posao i s posla, otpremnina, dnevnica, terenskog dodatka i pomoći u slučaju smrti.

Plaće i druga osobna primanja za koja se sredstva osiguravaju u Proračunu, mogu se povećati isključivo na temelju odluke Općinskog vijeća.

Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja sredstava općine Bol, ovlašten je načelnik općine Bol na temelju Zakona.

Slobodna novčana sredstva proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka, pod uvjetom da to ne ometa redovito izvršavanje proračunskih izdataka.

Načelnik općine Bol odlučuje o upotrebi sredstava raspoređenih u poziciji tekuća proračunska rezerva.

Vijeće ovlašćuje načelnika da raspolaže sa iznosom od 50.000,00 kuna za hitne rashode po njegovom nahođenju.

Za osiguravanje zakonskog, racionalnog i svrsishodnog korištenja sredstava Proračuna odgovoran je načelnik općine Bol.

Pored načelnika općine Bol za zakonsku upotrebu sredstava odgovorna je i osoba zadužena za poslove računovodstva.

Korisnici Proračuna dužni su uz Završni račun Proračuna podnijeti izvještaj o izvršenju utroška sredstava.

Prema ovoj odluci vijeće će o prihodima i rashodima za prvo polugodište raspravljati do 31. srpnja 2019. godine za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine, a o godišnjem obračunu Proračuna za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine vijeće će raspravljati do 15. travnja 2020. godine. Uz godišnji obračun Proračuna Općine Bol, općinsko vijeće raspravlja i o računu dobiti i gubitaka javnih poduzeća, javnih ustanova i stalne i tekuće rezerve Općine Bol.

Odluka o izvršenju proračuna Općine Bol za 2019. godinu je donesena sa 7 glasova ZA i 2 glasa PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine.

POD 17)

Matko Baković je upoznao nazočne da je nakon javne rasprave, a na temelju djelomično prihvaćenih primjedbi napravljen konačni prijedlog prostornog plana za omogućavanje izgradnje hotela za sezonske radnike, te su ishođene suglasnosti Ministarstva graditeljstva Županijske javne ustanove za prostorno uređenje.

Odluka o donošenju 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol je donesena sa 7 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 18)

Matko Baković je upoznao nazočne da je nakon javne rasprave, a na temelju djelomično prihvaćenih primjedbi napravljen konačni prijedlog prostornog plana za omogućavanje izgradnje hotela za sezonske radnike, te su ishođene suglasnosti Ministarstva graditeljstva Županijske javne ustanove za prostorno uređenje.

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol za dio Podbarja je donesena sa 7 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14 i 1/15) čuva u uredu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

Sjednica je završila u 19.15 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Matko Baković


Skip to content