Zapisnik sa 12. sjednice vijeća 2017

Zapisnik sa 12. sjednice vijeća 2017
27. prosinca, 2017. u 14:18:40

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/17-01/135

Ur. broj: 2104/02-17-02/01

Bol, 13. prosinca 2017. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14 i 1/15), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 12/2017 sjednice općinskog Vijeća održane dana 12. prosinca 2017. godine, sa početkom u 19.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Matko Baković (predsjednik vijeća), Tomi Fabijanović, Sani Bodlović (prva potpredsjednica vijeća), Mate Petrić, Marjan Marjanović, Milan Škrbić, Katarina Marčić, Ivica Šćepanović, Tonči Buljan, Nataša Paleka Jakšić (druga potpredsjednica vijeća), Tonči Kukoč Bager.

Izočni: – .

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Jakov Okmažić – zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur.- zapisničar, Katarina Martinić – računovodstvena referentica, Joško Egekher – predstavnik medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11 vijećnika.

B) Dnevni red, nadopunjen točkom 16., je prihvaćen JEDNOGLASNO te glasi:

 1. Rasprava i donošenje odluke o prihodima i rashodima proračuna općine Bol za 2018. godinu.
 2. Rasprava i donošenje odluke o programu održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
 3. Rasprava i donošenje odluke o prijedlogu programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 4. Rasprava i donošenje odluke o javnim potreba u protupožarnoj zaštiti za 2018. godinu
 5. Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u kulturi za 2018. godinu
 6. Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2018. godinu.
 7. Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u športu za 2018. godinu.
 8. Rasprava i donošenje odluke o planu korištenja sredstava boravišne pristojbe za 2018. godinu.
 9. Rasprava i donošenje odluke o visini iznosa Božićnice, dara za djecu i regresa za 2018. godinu.
 10. Rasprava i donošenje odluke o financijskom planu općine Bol za razdoblje 2018-2020. godine
 11. Rasprava i donošenje odluke o investicijama općine Bol za razdoblje 2018-2020. godine
 12. Rasprava i donošenje odluke o planu nabave za 2018. godinu.
 13. Rasprava i donošenje odluke o izvršenju proračuna za 2018. godinu.
 14. Rasprava o analizi stanja sustava civilne zaštite za 2017. godinu i plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za razdoblje od 2018. do 2020. godine na području općine Bol.
 15. Rasprava i donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine Bol za razdoblje od 2018. do 2022. godine
 16. Rasprava i donošenje odluke o izradi UPU-a dijela područja Borak-Potočine i s tim u vezi izmjena i dopuna PPU-a Općine Bol

C) Prihvaćanje zapisnika sa 11/2017 sjednice vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna pismena primjedba na zapisnik sa 11/2017 sjednice Općinskog vijeća.

Također je utvrđeno da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 11/2017 sjednice Općinskog vijeća je usvojen sa 9 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa..

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Načelnik je kazao da je dovršena izrada idejnih rješenja uređenja plaža od Biline kuće do Zlatnog rata. Na idućoj sjednici Odbora za urbanizam i prostorno planiranje članovi Odbora će zauzeti stav o predloženim idejnim rješenjima, a nakon toga na idućoj sjednici vijeća će vijećnici donijeti odluku o eventualnom prihvaćanju predloženih idejnih rješenja.

Načelnik je kazao da će se nastaviti razgovori i usuglašavanja sa Ministarstvom zaštite okoliša vezano uz ovu tematiku.

Načelnik je izvijestio nazočne da je Skupština SDŽ Općini Bol dala na upravljanje i korištenje pomorskog dobra na području plaže Zlatni rat.

Načelnik je kazao da su u centru mjesta postavljeni stupići zbog nepoštivanja prometne signalizacije i parkiranja prevelikog broja automobila.

Načelnik je kazao da je podržao inicijativu grupe građana za organiziranjem programa za djecu i mlade tzv. Božićni grad. Radi se o humanitarnom djelovanju sa ciljem prikupljanja sredstava za potrebite.

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

Ivica Šćepanović je pitao kada će se iznaći prometno rješenje S zavoja kod Hotela Elaphusa. Kazao je da je bilo govora da će se taj prometni problem riješiti zajedno sa uređenjem rotora.

Načelnik je rekao da je riječ o županijskoj cesti, da je trenutno u tijeku izrada projekta rješenja tog prometnog problema, ali da mu nije poznato kada će Županijske ceste krenuti sa realizacijom projekta. To ovisi o njihovom sustavu prioriteta.

Ivica Šćepanović je pitao kada će se nastaviti radovi na postavljanju nove, energetski učinkovitije, rasvjete na Šetnici prema Zlatnom ratu.

Načelnik je odgovorio da projekt postoji, te da je potrebno javiti se na natječaj Ministarstva za povlačenje sredstava.

Ivica Šćepanović je pitao kada će otpočeti gradnja I-faze groblja, te je pitao za cijenu ukopnih mjesta.

Načelnik je kazao da će Nikola Popić uskoro napraviti rješenje I-faze groblja. U I-fazi se planira izgraditi stotinjak grobnica. Grobnice će se plaćati 40% odmah, a ostatak obročno u četiri godine.

Katarina Marčić je pitala kakav je status igrališta na Poljani. Ističe da je načelnik spominjao mogućnost prodaje cijelog kompleksa Bijela kuća privatnim investitorima. Zbog toga pita što bi u tom slučaju bilo sa planiranom sportskom dvoranom i parkiralištem.

Načelnik je kazao da je Općina Bol vlasnik namjene prostora na našem području, te da nitko prema PPU-u Općine Bol ne može na Poljani graditi ništa drugo osim dvorane i garaža.

Katarina Marčić je pitala u kojoj je fazi općina sa primjenom zakona o razvrstavanju otpada, te što se poduzima po tom pitanju.

Načelnik je kazao da općina već prije 6-7 godina otpočela sa uvođenjem zelenih otoka, te je u startu u prednosti pred većinom jedinica lokalne samouprave u RH. Također je kazao da je u razgovoru sa koncesionarom za odvoz smeća razgovarao o ovoj tematici te da su u tijeku pripreme za potpunu primjenu zakona o otpadu. Načelnik se nada da će do primjene propisa o odlaganju i razvrstavanju otpada doći u zakonom propisanom roku.

Katarina Marčić je zatražila obrazloženje zbog čega je Srednja škola dobila dodatnih 70.000,00 kuna, a Osnovna škola nije.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da se Osnovna škola nije javila na javni natječaj za program javnih potreba u kulturi, te program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, dok se je Srednja škola na raspisani natječaj te je tražena sredstva i dobila.

Sani Bodlović je kazala da se radi o 70.000,00 kuna namjenskih sredstava kojima će se subvencionirati smještaj učenika u Učenički dom. Sredstva će se utrošiti namjenski.

Mate Petrić je pohvalio uređenje škole na Benačici i ulaganja koje se tamo vrše u proteklih 20 godina. Smatra da Osnovna škola treba ostati na Rudini, a Srednja na Benačici. Također je istaknuo značaj održavanja Srednje škole na Bolu.

I Milan Škrbić podržava inicijativu da Osnovna škola bude na Rudini, a Srednja na Benačici.

Matko Baković je kazao da su neprimjerene i neozbiljne izjave ravnatelja Osnovne škole o premještanju bolske Osnovne škole u Selca.

Tonči Kukoč je predložio da se bolje označe pješačke staze na području općine, te je pitao zbog čega cesta prema Murvici nije šira, te zašto nema posebnu biciklističku stazu.

Načelnik je kazao da je cesta za Murvicu napravljana u gabaritima koji su bili mogući u to vrijeme, te da je to županijska cesta široka preko 5 metara. U razgovorima sa vlasnicima okolnih zemljišta nije bilo prostora za daljnje ustupe, odnosno za dodatno proširenje ceste.

DNEVNI RED:

POD 1)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje Odluke o prihodima i rashodima Općine Bol za 2018. godinu.

Naime, prijedlog proračuna za 2018. godinu predviđa prihode u iznosu od 24.828.000,00 kuna i rashode u iznosu od 24.828.000,00 kuna.

Između dvije sjednice vijeća su predloženi slijedeći amandmani:

– Amandman Osnovne škole Bol kojim se predlaže povećanje rashoda za donaciju Osnovnoj školi sa ranije predviđenih 20.000,00 kuna na 90.000,00 kuna.

Načelnik je djelomično prihvatio ovaj amandman, te predlaže izdvajanje 15.000,00 kuna za nabavku i postavljanje rampe na prilazu školskim zgradama.

Vijećnici nisu prihvatili amandman Osnovne škole Bol ( 5 glasova ZA, 6 PROTIV).

– Amandman Tonča Buljana kojim se predlaže izdvajanje iznosa od 134.000,00 kuna koji bi se isplatio kao subvencija roditeljima osnovnoškolaca za kupnju knjiga. Predlaže povećanje prihoda od manifestacija i smanjenje rashoda za reperezentaciju i međunarodna sportska natjecanja.

Načelnik nije prihvatio ovaj amandman. Kazao je da SDŽ sufinancira nabavku udžbenika za prvašiće, a da će Općina Bol sufinancirati nabavku knjiga potrebitima, prema odluci Odbora za socijalnu skrb i po prijavi Centra za socijalnu skrb u Supetru.

Vijećnici nisu prihvatili amandman Tonča Buljana ( 5 glasova ZA, 6 PROTIV).

– Amandman Nataše Paleka Jakšić kojim je predloženo da se za 25.000,00 kuna umanji donacija za WTA turnir i prebaci na donaciju Osnovnoj školi Bol za nabavku opreme za školsko igralište. Nadalje, predlaže da se za iznos od 10.000,00 kuna umanji donacija za međunarodna natjecanja – surf i podijeli po 5.000,00 kuna na Dojo karate klub Brač i Backgammon klub Bol.

Načelnik nije prihvatio ovaj amandman. Smatra da su ta sredstva optimalno raspoređena.

Vijećnici nisu prihvatili amandman Nataše Paleka Jakšić ( 5 glasova ZA, 6 PROTIV).

– Amandman Katarine Marčić kojim predlaže povećanje donacije Osnovnoj školi Bol da predloženih 20.000,00 kuna na 90.000,00 kuna. Za predloženo povećanje predlaže umanjiti konto Donacije za WTA turnir. Nadalje, predlaže povećanje rashodovne strane za nabavu balona za natkrivanje sportskog terena u iznosu od 200.000,00 kuna. Za predloženo povećanje predlaže umanjiti konto Donacije za WTA turnir.

Načelnik nije prihvatio ove amandmane. Načelnik je istaknuo da je županija osnivač škola te se županiji treba obratiti za donacije. Također, smatra da drugi amandman nije realno osmišljen.

Vijećnici nisu prihvatili amandman Katarine Marčić ( 5 glasova ZA, 6 PROTIV).

– Amandman Milana Škrbića kojim se predlaže da se od iznos za nabavku vatrogasnog vozila za DVD smanji sa 1.000.000,00 kuna na 930.000,00 kuna, te da se iznos od 70.000,00 kuna doda stavci Proslava Dana općine. Na taj način će se predviđena sredstva za Dan općine sa 80.000,00 kuna povećati na 150.000,00 kuna.

Načelnik je prihvatio amandman vijećnika Milana Škrbića.

Dakle, načelnik konačno predlaže da se od iznos za nabavku vatrogasnog vozila za DVD smanji sa ranije predloženih 1.000.000,00 kuna na 930.000,00 kuna, te da se iznos od 70.000,00 kuna doda stavci Proslava Dana općine. Na taj način će se predviđena sredstva za Dan općine sa 80.000,00 kuna povećati na 150.000,00 kuna.

-Srednja škola Bol predlaže razdvajanje sredstva namijenjenih Srednjoj školi, na 20.000,00 kuna za donaciju Srednjoj školi i 70.000,00 za subvencioniranje boravka učenika u Učeničkom domu.

Načelnik je prihvatio amandman Srednje škole Bol.

Vijećnici su prihvatili amandman Srednje škole Bol ( 10 glasova ZA, 1 SUZDRŽAN).

Vijećnici su sa 6 glasova ZA, 4 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donijeli odluku o proračunu općine Bol za 2018. godinu, a ista će biti objavljena u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine.

POD 2)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnike upoznao sa Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

Za izvršenje Programa održavanja infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu Općina Bol u 2018. godini predviđa uprihoditi i potrošiti 3.000.000,00 kuna, od čega će Općina 160.000,00 kuna direktno platiti potrošnju električne energije za javnu rasvjetu, 1.500.000,00 kuna će uplatiti općinskom komunalnom poduzeću Grabov rat d.o.o. na osnovi računa za obavljene usluge, a preostali iznos od 1.340.000,00 kuna će uplatiti za održavanje ostale komunalne infrastrukture i javnih građevina izvođačima radova.

Program održavanja infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2018. godini usvojen je sa 6 glasova ZA, 4 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine.

POD 3)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnike upoznao sa Programom gradnje i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

Istaknuo je da se u 2018. godini predviđa uprihoditi 3.000.000,00 kuna iz komunalnog doprinosa, te se predviđa raspodjela predviđenih sredstava na način da se 470.000,00 kuna izdvoji za gradnju i uređenje javnih površina, 700.000,00 kuna za gradnju i uređenje nerazvrstanih cesta, 130.000,00 kuna za gradnju nove javne rasvjete i 1.700.000,00 kuna za otkup zemljišta za novo groblje.

Program gradnje i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu je prihvaćen sa 6 glasova ZA, 4 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine.

POD 4)

Pročelnik je vijećnicima obrazložio Odluku o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2018. godini.

Za javne potrebe u protupožarnoj zaštiti predviđa se potrošiti 400.000,00 kuna koje će se isplatiti DVD-u Bol.

Nadalje, planira se isplatiti još oko 620.000,00 kuna za sufinanciranje radova na izgradnji Vatrogasnog doma te 20.000,00 kuna za opremu i školovanje mladih vatrogasaca.

Za sufinanciranje nabavke novih vatrogasnih vozila određuje se utrošiti 915.000,00 kuna.

Dakle, za potrebe DVD-a Bol u 2018. godini Općina Bol planira uplatiti ukupno 1.955.000,00 kuna.

Odluka o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2018. godini je usvojena sa 6 glasova ZA, 4 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine.

POD 5)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima pojasnio prijedlog Odluke o javnim potrebama u kulturi za 2018. godinu.

Za javne potrebe u kulturi predviđa se ukupno utrošiti 1.343.000,00 kuna od čega će se na sufinanciranje programa rada Centra za kulturu Općine Bol izdvojiti 904.000,00 kuna, 262.000,00 kuna će se izdvojiti za rad Općinske knjižnice, a 177.000,00 kuna će se direktno platiti predviđenim davateljima usluga.

Odluka o javnim potrebama u kulturi u 2018. godini je usvojena sa 6 glasova ZA, 4 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine.

POD 6)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje Odluke o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2018. godinu.

Za financiranje predškolskog odgoja predviđa se utrošiti 3.652.000,00 kuna, i to 1.732.000,00 kuna za plaće i druga primanja zaposlenih, 70.000,00 kuna za ostale materijalne troškove, didaktičku i drugu opremu, te 1.850.000,00 kuna za uređenje potkrovlja vrtića.

Odluka o javnim potrebama u predškolskom odgoju u 2018. godini je usvojena sa 6 glasova ZA, 4 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine.

POD 7)

Pročelnik Stipe Karmelić je obrazložio prijedlog Odluke o javnim potrebama u športu za 2018. godinu.

Za javne potrebe u sportu predviđeno je 780.000,00 kuna za donacije sportskim društvima prema njihovim programima.

Tako se predviđa financiranje rada športskog društva “Bol” i ostalih športskih društava na Bolu, sufinanciranje rada športskih društava na Braču u kojima mladež iz Bola sudjeluje u natjecanju ili treningu, financiranje putnih troškova športskih momčadi, sufinanciranje državnih ili međunarodnih natjecanja koja se održavaju u Bolu, sufinanciranje organizacije WTA teniskog turnira.

Odluka o javnim potrebama u športu u 2018. godini je usvojena sa 6 glasova ZA, glasa 4 PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine.

POD 8)

Pročelnik Stipe Karmelić vijećnicima je pojasnio Plan korištenja sredstava boravišne pristojbe za 2018. godinu.

Naime, navedenim Planom se planira uprihoditi 720.000,00 kuna od boravišne pristojbe, a ta sredstva će se utrošiti za unaprjeđenje uvjeta boravka gostiju.

Plan korištenja sredstava boravišne pristojbe za 2018. godinu je usvojen sa 6 glasova ZA, 4 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine.

POD 9)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o visini iznosa Božićnice, dara za djecu i regresa za 2018. godinu.

Predlaže se da se zaposlenima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bol, Dječjem vrtiću „Mali princ“ Bol, Centru za kulturu Općine Bol i Hrvatskoj čitaonici isplati Božićnica u iznosu od 1.250, 00 kuna.

Nadalje, predlaže se da se zaposlenima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bol, Dječjem vrtiću „Mali princ“ Bol, Centru za kulturu Općine Bol i Hrvatskoj čitaonici isplati, na ime dara za djecu do 15 godina starosti u prigodi Sv. Nikole, iznos od 600,00 kuna po djetetu.

Također se predlaže, zaposlenima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bol, Dječjem vrtiću „Mali princ“ Bol, Centru za kulturu Općine Bol i Hrvatskoj čitaonici isplatiti regres za korištenje godišnjeg odmora u iznosu od 1.250, 00 kuna.

Odluku o visini iznosa Božićnice, dara za djecu i regresa za 2017. godinu vijećnici su prihvatili sa 6 glasova ZA, 4 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom, a ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 10)

Pročelnik Stipe Karmelić vijećnicima je obrazložio financijski plan Općine Bol za razdoblje 2018-2020.

Naime, proračun za 2018. godinu se planira u iznosu od 24.828.000,00 kuna.

Predviđa se povećanje proračuna za 2018. godinu zbog podizanja kredita za izgradnju groblja, nove zgrade općine i Vatrogasnog doma.

Proračun za 2019. godinu se predviđa u iznosu od 20.855.000,00 kuna.

Proračun za 2020. godinu se predviđa u iznosu od 21.950.000,00 kuna.

Financijski plan Općine Bol za razdoblje 2018-2020. je prihvaćen sa 6 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine.

POD 11)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima pojasnio prijedlog Odluka o investicijama Općine Bol.

U razdoblju od 2018-2020. se planiraju slijedeće investicije: uređenje dječjeg igrališta Bronjevina, izgradnja nove zgrade općine, uređenje Vukovarske ulice, uređenje ulice Kupina II, izgradnja puta za Sv. Luciju, uređenje plaža, uređenje potkrovlja Dječjeg vrtića „Mali princ“, izmjena javne rasvjete na Šetnici, izgradnja groblja na Sv. Luciji.

Ivica Šćepanović je predložio uređenje Pučiške ulice odnosno ulice kod Kampa Meteor.

Marjan Marjanović je predložio izgradnju ulice koja bi spajala Ulicu Ivana Gundulića i Obilaznicu uz zapadni rub bivše šumice na Kupini.

Načelnik je odgovorio da se radi o privatnom zemljištu, na kojem se ne planira izgradnja prometnice.

Katarina Marčić je pitala kada će se urediti cesta preko „Petrića njive“.

Stipe Karmelić je kazao da je ta cesta upisana u UPU naselja Bol, ali da ne zna kada će se izgradnja realizirati.

Marjan Marjanović je upozorio na veliku količinu građevnog materijala koji se gomila na parceli Nevena Marića na Kupini.

Stipe Karmelić je kazao da je sanitarni inspektor izvršio nadzor nad tim građevinskim materijalom, te da je utvrdio da to ne predstavlja smeće već posloženi građevni materijal, te da stoga nije nadležan za njegovo uklanjanje.

Odluka o investicijama Općine Bol za razdoblje 2018-2020. je prihvaćen sa 6 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine.

POD 12)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima je dao uvodno obrazloženje Plana javne nabave Općine Bol za 2018. godinu.

Tijekom 2018. godine Općina Bol će kao javni naručitelj pristupiti javnoj nabavi roba, radova i usluga čija procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a iznosi više od 20.000,00 kuna.

Plan javne nabave Općine Bol za 2018. godinu prihvaćen je sa 8 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine.

POD 13)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima ukratko obrazložio Odluku o izvršenju proračuna Općine Bol za 2018. godinu.

Navedenom odlukom je propisano da nosioci i korisnici proračunskih sredstava ne mogu preuzimati obveze iznad kvote utvrđene u rashodima Proračuna.

Proračunskim korisnicima, kojima se sredstva za rad osiguravaju u Proračunu za 2018. godinu, ne dozvoljava se povećanje broja zaposlenih djelatnika, osim u opravdanim slučajevima o čemu odluku donosi Općinsko vijeće općine Bol.

Proračunski korisnici ne mogu isplaćivati sredstva za ostala materijalna prava, osim za naknadu troškova prijevoza na posao i s posla, otpremnina, dnevnica, terenskog dodatka i pomoći u slučaju smrti.

Plaće i druga osobna primanja za koja se sredstva osiguravaju u Proračunu, mogu se povećati isključivo na temelju odluke Općinskog vijeća.

Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja sredstava općine Bol, ovlašten je načelnik općine Bol na temelju Zakona.

Slobodna novčana sredstva proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka, pod uvjetom da to ne ometa redovito izvršavanje proračunskih izdataka.

Načelnik općine Bol odlučuje o upotrebi sredstava raspoređenih u poziciji tekuća proračunska rezerva.

Vijeće ovlašćuje načelnika da raspolaže sa iznosom od 50.000,00 kuna za hitne rashode po njegovom nahođenju.

Za osiguravanje zakonskog, racionalnog i svrsishodnog korištenja sredstava Proračuna odgovoran je načelnik općine Bol.

Pored načelnika općine Bol za zakonsku upotrebu sredstava odgovorna je i osoba zadužena za poslove računovodstva.

Korisnici Proračuna dužni su uz Završni račun Proračuna podnijeti izvještaj o izvršenju utroška sredstava.

Prema ovoj odluci vijeće će o prihodima i rashodima za prvo polugodište raspravljati do 31. srpnja 2018. godine za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine, a o godišnjem obračunu Proračuna za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine vijeće će raspravljati do 15. travnja 2019. godine. Uz godišnji obračun Proračuna Općine Bol, općinsko vijeće raspravlja i o računu dobiti i gubitaka javnih poduzeća, javnih ustanova i stalne i tekuće rezerve Općine Bol.

Odluka o izvršenju proračuna Općine Bol za 2018. godinu je donesena sa 6 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine.

POD 14)

Pročelnik Stipe Karmelić je izložio vijećnicima Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol za 2018. godinu i plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za razdoblje 2018. do 2020. godine na području Općine Bol.

Općinsko vijeće općine Bol je na 4/2012 sjednici održanoj dana 20. srpnja 2012. godine donijelo Odluku o Prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za općinu Bol.

Načelnik općine Bol je donio Odluku o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Bol.

Načelnik općine Bol je donio Odluku o osnivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Bol.

Načelnik općine Bol je dana 31. kolovoza 2017. godine donio odluku o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja u sastavu: Tihomir Marinković, Jakov Okmažić, zapovjednik stožera, Matko Baković, Nikša Bjelobradić, Ivica Trutanić, Mirko Perić, Goran Jekić, dr. Markica Tomić, Drago Jerkin, Danijela Roso, Zdravko Bartulović i Pavao Bonačić Proti.

Načelnik općine Bol je dana 14. travnja 2017. godine donio Plan operativne provedbe programa aktivnosti iz zaštite od požara za 2017. godinu, zatim Plan motrenja, čuvanja i ophodnje, a istoga dana je donio i Zaključak o motrilačko-dojavnoj službi za 2017. godinu.

Stožer zaštite i spašavanja općine Bol je na sjednici 10. travnja 2017. godine donio odluku o pripremi protupožarne sezone u 2017. godini.

Na području Općine Bol djeluje DVD „Bol“ od 1995. godine koje je opremljeno, a članovi njegove vatrogasne postrojbe su osposobljeni sukladno Zakonu o vatrogastvu, Zakonu o zaštiti od požara i ostalim podzakonskim aktima.

Na području Općine Bol djeluje Društvo Crvenog križa Brač.

Na području RH djeluje HGSS koja može u kratkom roku rasporediti svoje snage na naše područje i započeti sa akcijom spašavanja.

U Gornjem Humcu je stacionirana jedinica hitne medicinske pomoći koja obavlja prijevoz životno ugroženih pacijenata.

Utvrđuje se da u stanju neposredne prijetnje, veće nesreće i katastrofe određene usluge na moru mogu pružiti Nautic centar d.o.o. Bol i Big blue diving d.o.o. Bol, određene usluge na kopnu mogu pružiti Bilić d.o.o. Bol i Yekom d.o.o. Bol. Na usluzi može biti Društvo dobrovoljnih darovatelja krvi.

Financijski učinci za trogodišnje razdoblje plana civilne zaštite su slijedeći:

Opis pozicije u proračunu

2018.

2019.

2020

Civilna zaštita: opremanje, osposobljavanje, izrada dokumenata CZ i druge aktivnosti i mjere u CZ

20.000,00

20.000,00

20.000,00

DVD Bol: redovne aktivnosti

400.000,00

400.000,00

400.000,00

DVD Bol: sufinanciranje izgradnje vatrogasnog doma

620.000,00

950.000,00

950.000,00

DVD Bol: sufinanciranje nabavke novih vozila

915.000,00

50.000,00

50.000,00

Crveni križ Brač

40.000,00

40.000,00

40.000,00

HGSS

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Ukupno

2.005.000,00

1.470.000,00

1.470.000,00

Ivica Šćepanović smatra da u ovu Analizu treba ubaciti i nabavku mreže defibrilatora.

Načelnik je kazao da se do turističke sezone planira ugradnja mreže defibrilatora.

Vijećnici su Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol za 2018. godinu sa planom razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za razdoblje 2018. do 2020. godine na području Općine Bol su primili na znanje, a ista će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 15)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol za razdoblje od 2018. do 2021. godine.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje za razdoblje od 2018. do 2021. godine se donose sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol za razdoblje od 2018. do 2021. godine vijećnici su prihvatili sa 6 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 16)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike s prijedlogom Zajedničke odluke o izradi UPU-a uređenja dijela područja Borak-Potočine (zona Bluesun) i s tim u vezi izmjena i dopuna PPU-a Općine Bol.

Donošenje ove odluke je preduvjet za realizaciju projekta rekonstrukcije Hotela Borak.

Zajedničke odluke o izradi UPU-a uređenja dijela područja Borak-Potočine (zona Bluesun) i s tim u vezi izmjena i dopuna PPU-a Općine Bol je donesena JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine.

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14 i 1/15) čuva u uredu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

Sjednica je završila u 20.30 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content