Zapisnik sa 11. sjednice vijeća 2018.

alt
17. siječnja, 2019. u 3:08:45

alt

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/18-01/105

Ur. broj: 2104/02-18-02/01

Bol, 28. studenog 2018. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14 i 1/15), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 11/2018 sjednice općinskog Vijeća održane dana 27. studenog 2018. godine, sa početkom u 18.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Matko Baković (predsjednik vijeća), Tomi Fabijanović, Mate Petrić, Marjan Marjanović, Sani Bodlović (prva potpredsjednica vijeća), Milan Škrbić, Katarina Marčić, Ivica Šćepanović, Tonči Buljan, Nataša Paleka Jakšić (druga potpredsjednica vijeća).

Izočni: Tonči Kukoč Bager – opravdano.

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik JUO Općine Bol, Nives Mošić- voditeljica računovodstva (točka 1. Dnevnog reda), Svjetlana Baković dipl. iur.- zapisničar, Joško Egekher- predstavnik medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 10 vijećnika.

B) Dnevni red, predložen u materijalima i nadopunjen točkom 8., je prihvaćen JEDNOGLASNO te glasi:

 1. Rasprava o prijedlogu prihoda i rashoda općine Bol za 2019. godinu (prvo čitanje proračuna).
 2. Rasprava i donošenje odluke o izmjeni i dopuni odluke o zajedničkoj izradi prostornih planova.
 3. Rasprava i donošenje pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva općine Bol.
 4. Rasprava i donošenje odluke o određivanju imena ulice (dvije ulice).
 5. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke nerazvrstanim cestama na području općine Bol (dvije ulice).
 6. Zaključak o određivanju ulice Obala.
 7. Rasprava i donošenje odluke o osnivanju odbora za hortikulturu.
 8. Rasprava i donošenje odluke o kupnji nekretnine.

Mate Petrić je predložio da se na jednoj od idućih sjednica vijeća raspravlja o novim zakonskim rješenjima vezanim uz paušalni porez za iznajmljivače privatnog smještaja.

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je kazao da je to značajna tema za stanovnike Bola, te da će se o tome uskoro raspravljati na jednoj od sjednica vijeća.

C) Prihvaćanje zapisnika sa 10/2018 sjednice vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna pismena primjedba na zapisnik sa 9/2018 sjednice Općinskog vijeća.

Nataša Paleka Jakšić je iznijela usmenu primjedbu na zapisnik.

Kazala je da u zapisniku sa 10/2018 sjednice općinskog vijeća nije napisan njen upit vezan uz unošenje montažnih kućica na trg na plaži Zlatni rat, te koliko će se stabala morati srušiti da se kućice unesu.

Načelnik je također kazao da je on odgovorio na ovaj upit, odnosno da je kazao da će se na licu mjesta određivati koliko i koja stabala će se ukloniti da bi se postavile kućice.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 10/2018 sjednice Općinskog vijeća je usvojen sa 8 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom .

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Načelnik je izložio dva moguća rješenja problema uređenja Doma na Vidovoj gori.

Prvo rješenje je minimalno ulaganje i minimalno uređenje kako bi se mogle pružati jednostavne ugostiteljske usluge.

Načelnik preferira ovo rješenje do konačnog rješenja imovinsko-pravnih pitanja vezanih uz vlasništvo ovog kompleksa.

Predlaže uređenje dva WC-a, nabavku stolova i klupa za vanjski prostor i minimalno uređenje unutrašnjosti.

Ugostiteljsku djelatnost bi povjerio našem komunalnom poduzeću Grabov rat.

Drugo moguće rješenje je raspisivanje javnog natječaja za izbor zakupnika i veći zahvati u uređenje prostora Doma.

Načelnik je kazao da je pokrenut postupak javne nabave za izbor izvođača radova na rekonstrukciji dosadašnje zgrade policije. Načelnik je rekao da će do ljeta ta zgrada postati nova zgrada općinske uprave.

Načelnik je izvjesio nazočne da radovi na izgradnji potkrovlja dječjeg vrtića napredaju planiranom dinamikom.

Načelnik je kazao da je u razgovoru sa predstavnicima Lučke uprave dogovoreno da Općina Bol pokrene postupak javne nabave za projektiranje zgrade planirane u luci na Račiću, a da Lučka uprava pokrene postupak javne nabave za izgradnju luke i lukobrana.

Dogovoreno je da će Lučka uprava općini refundirati trošak projektiranja zgrade u luci na Račiću.

Načelnik je rekao da će općina uskoro ishoditi certifikat za kućice koje se planiraju postaviti na plaži Zlatni rat, te da će kućice uskoro biti dopremljene do Bola.

Načelnik je upoznao vijećnike sa novim projektom uređenja Hotela Borak. Naime, investitor sada planira rekonstrukciju postojećeg hotela, i ugradnju depandansa sa 101 sobom.

Načelnik je kazao da će do kraja tjedna biti pripremljena dokumentacija za pokretanje postupka javne nabave za uređenje trga kod caffe bara Marinero.

Načelnik je kazao da će uskoro održati sastanak sa koncesionarom odvoza komunalnog otpada, kako bi se upoznao sa dinamikom nabavke nove komunalne opreme i mogućnostima primjene zakonskih odredbi o odvojenom sakupljanju komunalnog otpada.

Načelnik predlaže da građani grobnice na novom groblju mogu kupiti na način da 40 % plate jednokratno, a ostatak u 5 godišnjih rata.

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

Mate Petrić je podržao prijedlog načelnika da se Dom na Vidovoj gori minimalno uredi kako bi se mogle pružati jednostavne ugostiteljske usluge.

Načelnik je kazao da KJP Grabov rat treba favorizirati za pružanje tih usluga.

Milan Škrbić je pitao kakav je status kuće Romac.

Načelnik je kazao da se planira sanacija dijela objekta, a tek nakon toga se može prostor koristiti za etnografski muzej.

Milan Škrbić je pitao da li i na kojoj lokaciji možemo očekivati postavljanje spomenika Anti Radiću.

Načelnik je kazao da će kompletnu informaciju o spomeniku Anti Radiću dati na idućoj sjednici općinskoj vijeća.

Ivica Šćepanović je pitao kada će se kompletirati javna rasvjeta na Šetnici.

Načelnik je rekao da se za iduću godinu planira dovršetak ugradnje javne rasvjete na Šetnici prema Zlatnom ratu, te da će općina nastojati dio sredstava povući iz EU fondova.

Katarina Marčić je pitala kakav je načelnikov stav o apartmanizaciji i preizgrađenosti u Bolu.

Načelnik je rekao da je trenutno u izradi tekstualni dio PPU-a te da ćemo u sklopu njega dobiti procjenu izgrađenosti.

Načelnik je kazao da je njegovo osobno mišljenje da treba bitno umanjiti mogućnost gradnje apartmanskog smještaja, te da on osobno preferira izgradnju ekskluzivnijeg smještaja u urbanim vilama.

Nataša Paleka Jakšić je pitala postoji li mogućnost uvođenja posebnih stopa paušalnog poreza za iznajmljivače za Boljane i za osobe koje nemaju stalno prebivalište na Bolu.

Načelnik je kazao da su svi građani jednaki prema Ustavu RH, te da se visina poreza ne može određivati prema prebivalištu poreznog obveznika.

Katarina Marčić je upozorila na opasnost sa kojom se suočavaju stanovnici ulice Račić kod uključivanja u promet. Zatražila je da se konzultiraju stručnjaci kako bi se riješio postojeći problem. Također je pitala kako se planira održavati red u luci.

Načelnik je kazao da je postojeće prometno rješenje izradila renomirana tvrtka, ali da se može zatražiti i drugo mišljenje. Načelnik smatra da je sadašnja situacija, nastala nakon proširenja prometnice, mnogo bolja nego ona koja je bila ranije.

Načelnik je kazao da je KJP Grabov rat nadležan za održavanje reda u luci, te da oni imaju interne Pravilnike kojima se regulira održavanje reda u luci.

Ivica Šćepanović je upozorio da je spomenik palima za Domovinu u jako lošem stanju, te je pitao načelnika da li je od autora spomenika zatražio novo rješenje za uređenje ovog prostora.

Načelnik je kazao da je autor spomenika Kažimir Hraste bio na Bolu obišao lokalitet, te da će dati novo idejno rješenje hortikulturnog uređenja i uređenja okoliša. Načelnik je također kazao da treba izvršiti preusmjeravanje oborinskih voda koje se slijevaju od groblja prema ovom kompleksu.

Ivica Šćepanović je kazao da vijeće Općine Bol treba nadopuniti svoju Odluku o zajedničkoj izradi prostornih planova, jer u ciljevima zbog čega se radi novi prostorni planovi treba navesti mjere za sprječavanje daljnje apartmanizacije Bola.

Matko Baković je kazao da je vijećnik Tonči Buljan već pismeno zatražio da se na dnevnom redu vijeća raspravlja o ciljevima zbog kojih se donijela Zajednička odluka o izradi prostornih planova, a među nove ciljeve naveo i mjere za zaustavljanje daljnje apartmanizacije. Budući da je vijeće ograničeno sa rokovima za donošenje proračuna Općine Bol za 2019. godinu, o prijedlogu Tonča Buljana će se raspravljati na jednoj od idućih sjednica u prosincu 2018. godine.

Katarina Marčić je pitala kako je riješeno pitanje preseljenja Glazbene škole.

Načelnik je rekao da će se nastava Glazbene škole održavati u popodnevnim satima u prostorijama Osnovne škole Bol, na adresi Rudina 1, a vježbe polaznika osnovne Glazbene škole će se održavati u prostorijama Doma kulture na Bolu, na adresi Frane Radića 18.

U osnovnoj školi će biti smještena dva pijanina, a u Domu kulture jedan.

Katarina Marčić je pitala kada će započeti izgradanja sportskih sadržaja u R3 zoni kod Disco cluba 585.

Načelnik je kazao da su sportski sadržaji u obuhvatu UPU-a R3 zone I-faza već napravljeni (adrenalinski park). Još nije iskazan dovoljan interes vlasnika zemljišta zapadno od postojeće I-faze za izradom UPU-a R3 II-faze. Kada građani iskažu interes Općina Bol će napraviti novi UPU gdje će biti predviđeni novi sportski sadržaji.

Mate Petrić je pitao tko je investitor izgradnje galerije u zgradi Poljoprivredne zajednice na rivi. Također je pitao kakva je kvaliteta budućeg fundusa galerije.

Načelnik je kazao da je PZ investitor uređenja zgrade i galerije u zgradi, te da nije u nadležnosti općine da procjenjuje vrijednost zbirke budućeg muzeja.

Marjan Marjanović je upozorio da prevelike nagibe krovova na zgradama na Bolu.

Načelnik je kazao da će se taj problem riješiti izmjenama prostorno planske dokumentacije, te je primijetio na se na nekim novogradnjama izgradio krov sa većim nagibom nego što je određeno u građevinskoj dozvoli.

Marjan Marjanović je upozorio na loše stanje asfaltne ceste od Bola do Vidove gore.

Načelnik je kazao da su Hrvatske ceste upoznate sa lošim stanjem prometnica na Braču, a o njihovim poslovnim planovima i procjeni prioriteta ovisi dinamika sanacije pojedinih državnih ili županijskih cesta.

Ivica Šćepanović je pitao što je Brač dobio od Vlade RH vezano uz novi Zakon o otocima.

Načelnik je kazao da su neke bračke općine dobile sredstva za realizaciju nekih infrastrukturnih projekata, a da je za Općinu Bol najznačajnija potpora projektu asfaltiranja ceste Bol-Hvarska i produžetaka vodovodne mreže od Murvice do Hvarske.

DNEVNI RED:

POD 1)

Pročelnik Stipe Karmelić i voditeljica računovodstva Nives Mošić su upoznali vijećnike sa prijedlogom prihoda i rashoda općine Bol za 2019. godinu.

Naime, prijedlog proračuna za 2019. godinu predviđa prihode u iznosu od 32.113.000,00 kuna i rashode u iznosu od 32.113.000,00 kuna. U ovaj iznos su planirani i prihodi i rashodi Općinske knjižnice, Centra za kulturu i Dječjeg vrtića koji su proračunski korisnici.

Proračun je planiran ovako razvojno jer smo odlučili u idućoj godini započeti izgradnju novog groblja, Vatrogasnog doma, nabavku novog vatrogasnog vozila, odlučili smo započeti uređivanje novih općinskih kancelarija u zgradi na Loži i uređenje potkrovlja Dječjeg vrtića.

Za sve ove investicije planiramo dignuti bankovni kredit u iznosu od 4.000.000,00 kn. Osim toga u idućoj godini je planirano dobiti 8.000.000,00 kuna od komunalnog doprinosu jer će se prema sadašnjim saznanjima započeti izgradnja hotela za smještaj sezonskih radnika i aneksa Hotela Borak.

Ukoliko se ostvare veći izvorni prihodi onda se cijeli iznos kredita neće iskoristiti.

Ostali prihodi i rashodi su planirani na prošlogodišnjem nivou.

Stipe Karmelić je kazao da je ove godine prijedlog proračuna objavljen na našim službenim stranicama, te da su građani pozvani da dostave svoje prijedloge i primjedbe.

Načelnik je pozvao vijećnike da na ovoj sjednici vijeća podnesu usmene amandmane na prijedlog proračuna.

Načelnik je kazao da će amandmane razmotriti, te da će one prihvatljive uvrstiti u konačni prijedlog proračuna.

Sani Bodlović je predložila da se sukladno ranije sklopljenim ugovorom između Općine Bol i Srednje škole Bol u prijedlog proračuna uvrsti iznos od 215.000,00 kuna za plaćanje hrane i smještaja đaka u Učeničkom domu u Bolu.

Sani Bodlović je predložila da se sa iznos od 30.000,00 kuna predviđen za stimuliranje upisa Bračke djece u Srednju školu Bol i za nabavku računalne opreme podigne na 92.000,00 kuna.

Marjan Marjanović je predložio povećanje slijedećih stavki: za klub jedriličara na daski sa 50.000,00 kuna na 70.000,00 kuna, za Sportsko društvo Bol sa 30.000,00 kuna na 135.000,00 kuna (za plivačku školu 20.000,00 kuna, za tenis 35.000,00 i tenisko prvenstvo 50.000,00 kuna).

Mate Petrić je predložio povećanje prihoda od naknade za korištenje pomorskog dobra sa 4.500.000,00 kuna na 5.000.000,00 kuna.

Ivica Šćepanović je predložio da se za potrebe Osnovne škole Bol izdvoji dodatnih 50.000,00 kuna.

Ivica Šćepanović je zatražio pojašnjenje povećanja prihoda od komunalnog doprinosa na 8.000.000,00 kuna.

Načelnik je rekao da se očekuje značajno povećanje prihoda od komunalnog doprinosa zbog planiranje izgradnje hotela za sezonce i rekonstrukcije i dogradnje Hotela Borak.

Katarina Marčić je predložila povećanje proračuna za program Centra za kulturu sa 620.000,00 kuna na 650.000,00 kuna.

Tonči Buljan je predložio povećanje naknade za turističke manifestacije za 20.000,00 kuna, i preusmjeravanje tog prihoda za pomoć obiteljima sa troje i više djece.

Ivica Šćepanović smatra da teniski turnir u Bolu za koji Općina Bol planira izdvojiti 500.000,00 kuna nije na adekvatnom nivou. Smatra da razina turnira nije primjerena destinaciji Bol, te da bi bez potpore Blue sun hotela situacija bila još i gora.

Načelnik je kazao da službeni supervizor turnira ne dijeli mišljenje vijećnika Šćepanovića, ali da prostora za napredak uvijek ima. Načelnik predlaže održavanje tematske sjednice o ovoj temi uz sudjelovanje direktora turnira g. Feliksa Lukasa.

Mate Pertrić smatra da općina izdvaja previše sredstava za Centar za kulturu, a osobito uzevši u obzir kvalitetu kulturnog programa .

Načelnik predlaže održavanje tematske sjednice o ovoj temi uz sudjelovanje ravnateljice Centra za kulturu Ivane Bošković Ivičić.

Ivica Šćepanović predlaže povećanje sa 40.000,00 kuna na 80.000,00 kuna iznosa predviđenog za potrebe župne crkve.

Ivica Šćepanović također predlaže povećanje izdvajanja za udruge građana (umirovljenici, Dobrovoljni davaoci krvi) sa 10.000,00 kuna na 20.000,00 kuna.

Milan Škrbić je zatražio objašnjenje za izdvajanje od 500.000,00 kuna za Kino Bol.

Načelnik je kazao da se planiraju radovi na unutarnjem uređenju zgrade kina (zamjena klima uređaji i zamjena azbestne ograde ljetnog kina i rekonstrukcija kućice za projekciju filmova na ljetnom kinu), te da će općina pokušati aplicirati na natječaje za dobivanje sredstva iz EU fondova.

Tomi Fabjanović je pitao zbog čega općina ulaže u održavanje zgrade Doma staraca, ako znamo da je zgrada u zakupu, a održavanje je obveza zakupoprimca.

Načelnik je kazao da prihodi zakupoprimaca nisu dostatni za održavanje zgrade, pa općina mora pomoći da bi se održala funkcionalnost zagrade.

POD 2)

Predsjednik vijeća Matko Baković je dao uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni odluke o zajedničkoj izradi prostornih planova.

Naime, ovom odlukom se stavlja van snage Zajednička odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol i s time u vezi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol, Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 na „Ratac meštre Bijene“, Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K4 i Urbanističkog plana uređenja polazne stanice za žičaru od 7. travnja 2017. godine („Službeni glasnik“ općine Bol br. 3/17).

Odluku o izmjeni i dopuni odluke o zajedničkoj izradi prostornih planova vijećnici su prihvatili JEDNOGLASNO, a ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 3)

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je vijećnicima izložio prijedlog Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva općine Bol.

Naime, donošenje ovog Pravilnika je obveza općine Bol prema odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivama.

Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva u Općini Bol, Uz pjacu 2, 21420 Bol uređuje se uredsko poslovanje, prikupljanje, odlaganje, način i uvjeti čuvanja, obrada i izlučivanje, zaštita i uporaba arhivskog i registraturnog gradiva koje je nastalo, zaprimljeno ili se koristi u radu i poslovanju Općine te predaja gradiva ovlaštenom arhivu.

Sastavni dio ovoga Pravilnika čini Poseban popis arhivskog i registraturnog gradiva s rokovima čuvanja, dokumenata koji obuhvaća cjelokupno arhivsko i registraturno gradivo koje nastaje u radu i poslovanju Općine.

Predloženi Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva općine Bol donesen je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 4)

Matko Baković je upoznao nazočne sa prijedlogom odluke o određivanju imena ulice na području Općine Bol.

Predloženom odlukom se ulici u naselju Bol koja sa istoka počinje od ulice Novi put (od Gospojice), te se pruža prema zapadu u dužini od oko 290 metara, a završava na Bračkoj cesti (državnoj cesti D 115), sa okolnim pripadajućim zemljištem, određuje se ime „Dalmatinska Ulica“.

Označavanje imena ulice izvršit će se na ulici odgovarajućim obilježjima.

Predložena odluka o određivanju imena ulice na području Općine Bol donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

Predsjednik vijeća Matko Baković je vijećnicima pojasnio prijedlog odluke o određivanju imena ulice.

Naime, predloženom odlukom se ulici u naselju Bol koja sa juga počinje od ulice Stara cesta, te se pruža prema sjeveru u dužini od oko 105 metara, a završava na Dalmatinskoj ulici, sa okolnim pripadajućim zemljištem, određuje se ime „Postirska ulica“.

Označavanje imena ulice izvršit će se na ulici odgovarajućim obilježjima.

Predložena odluka o određivanju imena ulice na području Općine Bol donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 5)

Predsjednik vijeća Matko Baković je dao uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Bol.

U članku 2. stavak 1. Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 06/2012) iza točke 67. dodaju se slijedeće točke:

68. Supetarska ulica

69. Pučiška ulica

70. Uz Paklinu

71. Dalmatinska ulica

72. Postirska ulica

Predložena odluka o izmjenama i dopunama odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Bol donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 6)

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je vijećnicima izložio prijedlog Zaključka o određivanju zahvata ulice Obala.

Predloženim zaključkom se određuje da je ulica u naselju Bol koja sa juga počinje od ulice Obala, te se pruža prema sjevero-istoku u dužini od oko 100 metara, a završava kao slijepa ulica, sa okolnim pripadajućim zemljištem, sastavni dio ulice Obala (ogranak ulice Obala).

Predloženi Zaključak o određivanju zahvata ulice Obala donesen je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

Mate Petrić je predložio da se i zahvat ulice Put Zlatnog rata preciznije definira, jer je postojeća ulica prevelika i mnogi gosti imaju problema sa snalaženjem u prostoru.

Matko Baković je prihvatio ovu inicijativu, te smatra da ima još ulica čiji zahvat treba preciznije utvrditi.

POD 7)

Predsjednik vijeća Matko Baković je upoznao vijećnike s prijedlogom odluke o biranju odbora za hortikulturu.

Odbor za hortikulturu općine Bol se osniva radi proučavanja i razmatranja stanja zelenih površina na području općine Bol, s posebnim osvrtom na borove posađene uz šetnicu od Dominikanskog samostana do plaže Zlatni rat, s posebnim osvrtom na šumicu na plaži Zlatni rat, te na ostale drvorede na javnim površinama općine Bol. Odbor za hortikulturu donosi zaključke i zadužuje općinsku upravu za provođenje mjera u svrhu unapređenja stanja zelenih površina na području općine Bol.

Odbor za hortikulturu ima predsjednika i šest članova, a vijeće općine Bol bira predsjednika i dva člana iz svojih redova i to:

Vijeće općine Bol ovlašćuje načelnika da izabere dva člana odbora iz redova stručnih i drugih javnih djelatnika koji se bave hortikulturnim uređenjem.

Vijeće općine Bol ovlašćuje načelnika da izabere dva člana odbora kao predstavnike civilnih udruga sa područja općine Bol iz redova javnih djelatnika.

Načelnik općine Bol je dužan o svom izboru obavijestiti vijeće općine Bol u roku od osam dana nakon izbora.

Mandat odbora za hortikulturu općine Bol traje do kraja mandata vijeća općine Bol.

Nakon kraće rasprave za članove Odbora iz redova vijećnika su predloženi:

 1. Mate Petrić, predsjednik
 2. Nataša Paleka Jakšić, član
 3. Tonči Kukoč, član

Odluka o biranju odbora za hortikulturu donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 8)

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je je dao uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o kupnji nekretnina.

Predloženom odlukom Općina Bol, radi uređenja komunalne infrastrukture (izgradnja puta) na lokaciji Kupina, kupuje slijedeće nekretnine:

– čest. zem. 573/7, Z.U. 1887, k.o. Bol, oznaka zemljišta pašnjak, površina 44 m2,

– čest. zem. 577/3, Z.U. 3302, k.o. Bol, oznaka zemljišta pašnjak, površina 13 m2,

– čest. zem. 577/4, Z.U. 3390, k.o. Bol, oznaka zemljišta pašnjak, površina 198 m2,

– čest. zem. 587/9, Z.U. 1880, k.o. Bol, oznaka zemljišta pašnjak, površina 119 m2,

vlasništvo tvrtke GONDI d.o.o. , OIB: 27267041737, Virovitica, Ljudevita Gaja 39, za cijelo.

Nadalje, Općina Bol, radi uređenja komunalne infrastrukture (izgradnja puta) na lokaciji Kupina, kupuje dio slijedeće nekretnine:

– čest. zem. 578/1, Z.U. 3310, k.o. Bol, oznaka zemljišta pašnjak, površina 226 m2,

vlasništvo tvrtke HUSNJAK d.o.o., OIB: 21324732495, Vladimira Nazora 39, 33404 Špišić Bukovica, za 76/226.

Cijena nekretnina, sukladno procjeni sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina ovlaštenog inženjera građevinarstva Remija Vukovića, utvrđuje se u iznosu od 137,57 eura/m2.

Cijena nekretnina u vlasništvu tvrtke Gondi d.o.o. iznosi 51.451,18 eura koji će biti isplaćen u kunskoj protuvrijednosti prema prodajnom tečaju za efektivu Hrvatske narodne banke na dan isplate.

Cijena nekretnine u vlasništvu tvrtke Husnjak d.o.o. iznosi 10.455,32 eura koji će biti isplaćen u kunskoj protuvrijednosti prema prodajnom tečaju za efektivu Hrvatske narodne banke na dan isplate.

Općina Bol će navedeni iznos kompenzirati sa dugovanjima prodavatelja, a ostatak dugovanja prodavatelji će platiti u roku od 15. dana od zaključenja Ugovora o kupoprodaji.

Prava i obveze između prodavatelja i Općine Bol, kao kupca regulirat će se ugovorom, za čije se sklapanje ovlašćuje zakonski zastupnik Općine Bol.

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli Odluku o kupnji nekretnina, a odluka će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14 i 1/15) čuva u uredu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

Sjednica je završila u 20.00 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content