Zapisnik sa 11. sjednice vijeća 2015.

Zapisnik sa 11. sjednice vijeća 2015.
18. prosinca, 2015. u 11:33:01

alt

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOL

 

Klasa: 021-05/15-01/154

Ur. broj: 2104/02-15-02/01

Bol, 17. prosinca 2015. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14 i 1/15), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  11/2015 sjednice općinskog Vijeća održane dana 16. prosinca 2015. godine, sa početkom u 09.00 sati, u uredu Općine Bol.

 

Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Tomislav Marčić, Branko Mikulić, Matko Baković (prvi potpredsjednik vijeća),  Tomi Fabijanović, Boris Škrbić (drugi potpredsjednik vijeća), Sani Bodlović, Jakov Okmažić, Srečko Karmelić.

 

Izočni: Frane Lukšić, Ivica Ščepanović.

 

Ostali nazočni:  Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić – zamjenik načelnika Općine Bol, Mario Mandarić- direktor tvrtke Invest consulting d.o.o. (točka 1. Dnevnog reda),  Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Nives Serventi – rač. referent u JUO Općine Bol (točka 2. Dnevnog reda), Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

 

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 9 vijećnika.

 

B) Dnevni red,  kao što je predložen u materijalima, je prihvaćen sa 8 glasova ZA 1 SUZDRŽANIM glasom, te glasi:

 1. Upoznavanje i rasprava o nacrtu strategije razvoja bolskog turizma za razdoblje 2016-2021, gost gospodin Marijo Mandarić, dir. tvrtke Invest consulting d.o.o.
 2. Rasprava i donošenje odluke o 4. rebalansu proračuna općine Bol za 2015. godinu.
 3. Rasprava i donošenje odluke o visini naknade za opremanje komunalnom infrastrukturom i podmirenje pripadajućih troškova za potrebe izgradnje 
  stambene građevine iz programa POS-a.
 4. Rasprava i donošenje odluke o darovanju nekretnina (za Vidikovac).
 5. Rasprava i donošenje odluke o visini iznosa Božićnice, dara za djecu i regresa za 2016. godinu.
 6. Rasprava i donošenje odluke o imenovanju natječajnog povjerenstva za biranje ravnatelje-ravnateljice Centra za kulturu općine Bol.
 7. Rasprava i donošenje odluke o trećim izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja općine Bol.
 8. Rasprava i donošenje odluke o drugim izmjenama i dopunama urbanističkog plana uređenja naselja Bol.
 9. Informacija o izradi urbanističkog plana uređenja parkirališta na ulasku u mjesto.

10.  Rasprava i donošenje odluke o izradi urbanističkog plana uređenja reciklažne zone K 4 u Podbarju.

11.  Rasprava i donošenje odluke o izradi urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3

12.  Rasprava o pristiglim molbama: Ivanka Vokić, Josip Cvitanić, stanari naselja Blato Ratac, Emil Kusanović, Ante Karninčić, Riva Bol d.o.o.

 

C) Prihvaćanje zapisnika sa 10/2015 sjednice vijeća:

Predsjednik Općinskog vijeća Doro Adulmar je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna  pismena primjedba na zapisnik sa 10/15 sjednice Općinskog vijeća.

Također je utvrđeno da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 10/15 sjednice Općinskog vijeća je usvojen JEDNOGLASNO.

 

D) Izvješće općinskog načelnika o radu općine Bol od prošle sjednice vijeća:

Budući je zadnja sjednica vijeća bila nedavno načelnik je samo kratko  izvijestio nazočne o radovima na uređenju športskog igrališta na Poljani i  o dinamici izvođenja radova na  parternom uređenju šetnice od Benzinske postaje do Biline kuće.

 

E) Vijećnička pitanja, primjedbe, prijedlozi i pohvale:

Sani Bodlović je predložila da se općina prijavi na natječaje koje je raspisalo Ministarstvo kulture za obnovu kulturne baštine.

Načelnik je kazao da je upoznat sa navedenim natječajima te da će ih razmotriti.

Tomi Fabijanović je izvijestio načelnika o problemima stanara naselja Blato-Ratac.

Naime, grupa građana navedenog naselja ga je izvijestila da su izloženi pritisku formalnih z.k. vlasnika puteva na području tog naselja, koji od njih traže naknadu 220 €/m2 za korištenje puta i parkirnih mjesta.

Načelnik je kazao da su, sukladno Zakonu o cestama, sve nerazvrstane ceste na području općine vlasništvo Općine Bol, te da stanari naselja Blato-Ratac nemaju razloga za brigu. Općina je poduzela potrebne korake za upis prava vlasništava nad nerazvrstanim cestama na području općine.

Tomi Fabijanović je također prenio primjedbe stanara naselja Blato-Ratac nezadovoljnih činjenicom da se 100.000,00 kuna općinskog novca planira utrošiti  samo  za uređenje Vukovarske ulice, dok se ne planira uređenje drugih ulica u naselju.

Također je kazao da su stanari Vukovarske ulice u naselju borave uglavnom sezonski, dok u ostalim ulicama većina stanovnika žive cijelu godinu.

Načelnik je kazao da je uređenje Vukovarske ulice prioritet zbog uređenja vododerine i zbog uređenja ulice od posebnog pijeteta ukoliko nešto novca ostane može se uložiti u ostale ulice u naselju.

Vijećnik Jakov Okmažić je pitao načelnika o detaljima financiranja Božićno-novogodišnjeg programa na Poljani.

Načelnik je kazao da će općina donirati 25.000,00 kuna Sportskom društvu za organizaciju sportskog programa, a ostatak potrebnih sredstava trebaju osigurati sami te da se trebaju pridržavati odredbi  Zakona o fiskalizaciji.

Branko Mikulić je pitao kada će biti dovršeno postavljanje javne rasvjete na Šetnici.

Načelnik je izrazio nadu da će radovi biti okončani do Božića, a do kašnjenje je došlo zbog potrebe zamjene postavljenih rasvjetnih stupova, koji nisu  udovoljavali traženim tehničkim karakteristikama.

Matko Baković je pitao kada će se urediti dječje igralište.

Načelnik je odgovorio da je naručeno i da će tijekom siječnja biti montirano nekoliko elemenata za dječje igralište ispod Fabrike.

Boris Škrbić je upozorio na neprimjereno sakupljanje ispred prodavaonice „Kupinica“.

Predložio je postavljanje klupe sa stolicama i kabine sa WC-om.

Načelnik je odgovorio da je prostor oko prodavaonice u više navrata očišćen, da su komunalni djelatnici bili uklonili stol i stolice, ali da su poslije postavljeni novi.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je kazao da one koji čine nered ispred Kupinice i predstavljaju ruglo za Bol  treba ukloniti, a ne im činiti štekate.

Srečko Karmelić je ponovno upozorio da dio ulice Ante Radića nije doveden u prvobitno stanje nakon zamjene puknute vodovodne cijevi. Predlaže da se pozove Vodovod Brač da ulicu žurno dovedu u prvobitno stanje. Također je kazao da pojedini građani i dalje oborinske vode priključuju na kanalizaciju.

Načelnik je odgovorio da je Vodovod Brač već upozoren na nedovršeni posao u ulici Ante Radića.

Tomislav Marčić je pitao sa kolikim iznosom općina sufinancira nabavku udžbenika za učenike osnovne škole.

Pročelnik Stipe Karmelić je odgovorio da se sukladno odluci Odbora za socijalnu skrb Osnovnoj školi planira isplatiti 25.000,00 kuna za nabavku opreme, 9.000,00 kuna se planira isplatiti socijalno ugroženim učenicima, a sa iznosom od 20% sufinancirati nabavka knjiga za učenike.

Vijećnica Sani Bodlović je pojasnila da se udžbenici mijenjaju svake 4 godine, te da se u godinama kada se udžbenici ne mijenjaju, kakav je slučaj ove godine, udžbenici uglavnom zamjenjuju među učenicima.

Vijećnik Tomislav Marčić je pitao načelnika da li namjerava skinuti sa službenih web stranica Općine Bol priopćenja za javnost – Varadero I i II iz 2011. godine.

Smatra da ga se, kao tadašnjeg direktora KJP Grabov rat,  tim priopćenjima kleveće, te da se kleveće i tadašnje članove   Skupštine društva. Također je pitao načelnika što je poduzeo da se uklone nelegalnosti na plaži Zlatni rat koje se navode u tim priopćenjima.

Načelnik je odgovorio da Ugovor, temeljem kojeg je caffe bar Varadero II počeo obavljati  djelatnost na plaži Zlatni rat, ima svoje rokove, te da zbog toga nije mogao učiniti ništa, odnosno da su mu za sada  „ruke vezane“.

 

DNEVNI RED:

 

POD 1)

Marijo Mandarić, dir. tvrtke Invest consulting d.o.o. je upoznao vijećnike sa nacrtom strategije razvoja bolskog turizma za razdoblje 2016-2021.

Upoznao ih je projektima diferencijacije koji se odnose na ključne projekte koji su jedinstveni za općinu Bol i koji na svojevrstan način obilježavaju Općinu, odnosno na one projekte po kojima bi se općina Bol razlikovala od drugih destinacija i na temelju kojih se gradi imidž općine Bol.

Sukladno navedenom, definirano je pet ključnih projekata koji u značajnom smislu trebaju obilježiti ponudu Općine.

Turistički projekti diferencijacije općine Bol:

1. Luka otvorena za javni promet županijskog značenja

2. Žičara Bol-Vidova Gora

3. Uređenje plaža

4. Izletničke, biciklističke i PP staze

5. Rekonstrukcija kanalizacijske mreže i pročistač otpadnih voda

Realizacija navedenih projekata rezultirala bi oživljavanjem i iniciranjem niza drugih projekata koji bi svi zajedno doprinijeli osnovnom cilju razvoja turizma općine Bol.

Realizacijom ključnih projekata povećala bi se atraktivnost općine Bol. U zavisnosti od stavova investitora ili novonastalih okolnosti projekti su podložni modificiranju u pojedinim segmentima.

U raspravi koja će trajati još najmanje 30 dana mogu se predložiti još neki turistički projekti važni za Općinu Bol.

Tomislav Marčić je kazao da od 2007. godine imamo Strategiju razvoja turizma te da se sa njom nitko ne služi. Pitao je da li će se isto dogoditi i sa novom Strategijom.

Predložio je formiranje posebnog tijela – Destinacijskog managementa koje bi kao savjetodavno tijelo  davalo smjernice za daljnji razvoj turizma na području općine.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je predložio održavanje tematske sjednice vijeća tijekom idućeg mjeseca o Strategiji razvoja bolskog turizma.

 

POD 2)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom četvrtog rebalansa proračuna Općine Bol za 2015. godinu.

Naime, predloženo je da se proračun Općine Bol za 2015. godinu u strani prihoda smanji za 6.297.172,91 kuna, te da iznosi 16.234.827,09 kuna.

Nadalje, predloženo je da se proračun Općine Bol za 2015. godinu u strani rashoda smanji za 4.240.000,00 kuna, te da iznosi 18.292.000,00 kuna.

Razlika od 2.057.172,91 kunu bi se pokrila iz viška prihoda iz prethodnih godina, te se predloženim rebalansom proračuna prihodi i rashodi izjednačavaju na iznos od 18.292.000,00 kuna.

 

Odluku o četvrtom rebalansu proračuna Općine Bol za 2015. godinu vijećnici su prihvatili sa 8 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, a prihvaćena odluka će se objaviti  u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 3)

Pročelnik Stipe Karmelić je je dao uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o visini naknade za opremanje komunalnom infrastrukturom i podmirenje pripadajućih troškova za potrebe izgradnje 
stambene građevine iz programa POS-a.

Naime, donošenje ove odluke je preduvjet za nastavak realizacije projekta izgradnje stanova POS-a na Bolu.

Naime, predloženom odlukom utvrđuje se visina naknada za prijenos prava vlasništva zemljišta, opremanje komunalnom infrastrukturom i podmirenje pripadajućih troškova za potrebe stambene građevine iz Programa društveno poticane stanogradnje – objekta koji će se graditi na čestici zemlje 570/1 Z.U. 3101 k.o. Bol, površine 470 m2 i čestici zemlje 570/3 Z.U. 3107 k.o. Bol, površine 344 m2.

Predlaže se da visina naknade za zemljište iznosi 0,00 €/m2 NKP.

Predlaže se da ukupni troškovi opremanja zemljišta i građevine komunalnom infrastrukturom i priključcima na istu, iznose 160,81 €/m2 NKP s PDV-om.

Predlaže se da ukupna visina naknade za podmirenje pripadajućih troškova za potrebe izgradnje stambene građevine iz članka 1. ove Odluke iznosi 160,81 €/m2 NKP s PDV-om.

 

Vijećnici su Odluku o visini naknade za opremanje komunalnom infrastrukturom i podmirenje pripadajućih troškova za potrebe izgradnje stambene građevine iz programa POS-a prihvatili JEDNOGLASNO, a ista će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 4)

Pročelnik Stipe Karmelić je dao uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o darovanju nekretnina (za Vidikovac).

Naime, donošenje ove odluke je preduvjet za realizaciju projekta izgradnje Vidikovca koji će poviše Bola graditi Hrvatske ceste.

Predloženom odlukom Općina Bol, radi osiguranja prostora za izgradnju Vidikovca, daruje Hrvatskim cestama d.o.o. česticu zemlje 3254/2 Z.U. 1108 k.o. Bol, oznaka zemljišta uređeno zemljište, površine 1523 m2.

Prava i obveze između Općine Bol kao darovatelja i Hrvatskih cesta d.o.o. kao obdarenika, regulirat će se ugovorom, za čije se sklapanje ovlašćuje zakonski zastupnik Općine Bol.

 

Odluku o  darovanju nekretnina vijećnici su prihvatili sa 8 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, a  ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 5)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o visini iznosa Božićnice, dara za djecu i regresa za 2016. godinu.

Predlaže se da se zaposlenima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bol, Dječjem vrtiću „Mali princ“ Bol, Centru za kulturu Općine Bol i Hrvatskoj čitaonici isplati Božićnica u iznosu od 1.250, 00 kuna.

Nadalje, predlaže se da se zaposlenima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bol, Dječjem vrtiću „Mali princ“ Bol, Centru za kulturu Općine Bol i Hrvatskoj čitaonici isplati, na ime dara za djecu do 15 godina starosti u prigodi Sv. Nikole, iznos od 600,00 kuna po djetetu.

Također se predlaže, zaposlenima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bol, Dječjem vrtiću „Mali princ“ Bol, Centru za kulturu Općine Bol i Hrvatskoj čitaonici isplatiti regres za korištenje godišnjeg odmora u iznosu od 1.250, 00 kuna.

 

Odluku o  visini iznosa Božićnice, dara za djecu i regresa za 2016. godinu  vijećnici su prihvatili JEDNOGLASNO, a  ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 6)

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je upoznao vijećnike da dosadašnjoj ravnateljici Centra za kulturu Ivani Bošković Ivičić 1. prosinca istekao četverogodišnji mandat.

Zbog toga se nameće potreba raspisivanja novog natječaja za mjesto ravnatelja Centra za kulturu.

Na temelju članka 3. Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01) i članka  15. Statuta Centra za kulturu općine Bol (Sl.gl. općine Bol broj 2/07) prije raspisivanja javnog natječaja potrebno je prethodno imenovati natječajno povjerenstvo za provođenje natječaja.

Općina Bol imenuje dva člana, dok jednog člana imenuje ravnatelj Centra za kulturu.

Branko Mikulić je za člana Povjerenstva predložio Zvonka Marića.

Jakov Okmažić je člana Povjerenstva predložio Borisa Škrbića.

Ravnateljica je ranije za člana Povjerenstva imenovala Annu Hero iz reda stručnih djelatnika ustanove.

Povjerenstvo je, u roku od pet dana nakon stupanja na snagu odluke, dužno raspisati javni natječaj za biranje ravnatelja Centra za kulturu općine Bol.

Natječajno povjerenstvo je prilikom raspisivanja javnog natječaja za ravnatelja dužno poštovati odredbe članka 13. i 14. Statuta centra za kulturu općine Bol, zaprimiti molbe, procijeniti predloženi program rada, obaviti razgovor sa zainteresiranim natjecateljima i predložiti vijeću najpovoljnijeg kandidata.

 

Vijećnici su sa 8 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom prihvatili ovaj prijedlog o imenovanju Povjerenstva, a prihvaćena odluka će se objaviti  u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 7)

Stipe Karmelić je kazao da je odbor za prostorno planiranje raspravljao o prijedlogu odluke o izradi trećih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Bol.

Općinskom vijeću predlažu da se pokrene procedura izmjena i dopuna plana sa slijedećim ciljevima:

–      određivanje trase žičare Bol-Vidova gora, određivanja građevina i postaja žičare Bol-Vidova gora.

–      Trafostanica na Vidovoj Gori i na parkiralištu na ulasku u mjesto

–      Omogućavanje izgradnje solarnih elektrana i pogona za korištenje sunčeve energije

–      Legalizacija sidrišta

–      Usklađenje granice zahvata crpne stanice otpadnih voda na Bilinoj kući.

–      Proširenje područja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

–      Ucrtavanje pješačkih i biciklističkih staza

–      Uređenje plaža od Grabovog rata na istoku do Bratinske luke na zapadu

–      Određivanje područja za eksploataciju morske soli

–      Produženje Supetarske ulice prema istoku do kampa Meteor.

–      Ispravak maksimalne visine građevina do vijenca za građevine turističko ugostiteljske namjene u građevinskim područjima naselja. (članak 85)

–      Ispravak minimalne površine građevinske parcele (članak 23)

–      Usklađenje tekstualnog i grafičkog dijela plana u određivanju širina cesta i putova

–      Druge izmjene i dopune čije se donošenje pokaže opravdanim u tijeku javne rasprave.

Članovi odbora na svojoj sjednici održanoj 7. prosinca 2015. godine su zaključili da nije potrebno smanjiti maksimalni broj stanova u jednoj stambenoj zgradi, da nije potrebno smanjiti broju etaža u stambenim građevinama, te da nije potrebno smanjiti postotak izgrađenosti građevinske parcele.

 

Predložena odluka o izradi trećih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Bol donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 8)

Stipe Karmelić je kazao da je odbor za prostorno planiranje raspravljao o prijedlogu odluke o izradi drugih izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Bol.

Budući da UPU naselja Bol mora biti usklađen s PPU općine Bol, ciljevi  izrade plana su isti kao i ciljevi za izradu PPU-a općine Bol:

–      određivanje trase žičare Bol-Vidova gora, određivanja građevina i postaja žičare Bol-Vidova gora.

–      Trafostanica na Vidovoj Gori i na parkiralištu na ulasku u mjesto

–      Omogućavanje izgradnje solarnih elektrana i pogona za korištenje sunčeve energije

–      Legalizacija sidrišta

–      Usklađenje granice zahvata crpne stanice otpadnih voda na Bilinoj kući.

–      Proširenje područja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

–      Ucrtavanje pješačkih i biciklističkih staza

–      Uređenje plaža od Grabovog rata na istoku do Bratinske luke na zapadu

–      Određivanje područja za eksploataciju morske soli

–      Produženje Supetarske ulice prema istoku do kampa Meteor.

–      Ispravak maksimalne visine građevina do vijenca za građevine turističko ugostiteljske namjene u građevinskim područjima naselja. (članak 85)

–      Ispravak minimalne površine građevinske parcele (članak 23)

–      Usklađenje tekstualnog i grafičkog dijela plana u određivanju širina cesta i putova

–      Druge izmjene i dopune čije se donošenje pokaže opravdanim u tijeku javne rasprave.

 

Članovi odbora na svojoj sjednici održanoj 7. prosinca 2015. godine su jednoglasno donijeli mišljenje da vijeće općine Bol može donijeti odluku o izradi drugih izmjena i dopuna UPU naselja Bol.

 

Predložena odluka o izradi drugih izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Bol donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 9)

Stipe Karmelić je kazao da je odbor za prostorno planiranje raspravljao o prijedlogu odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja parkirališta na ulasku u mjesto.

U zahvatu UPU-a „Parkirališta Velo poje“ treba planirati izgradnju modernog trgovačkog centra sa garažama i parkiralištima za vozila, polaznu stanicu i pogon žičare za Vidovu goru, nekoliko ureda turističkih agencija i Turističko informativni centar TZO Bol, stajalište za turistički vlakić, stajalište za autobus i autobusni kolodvor, zelenu površinu kao park i dječje igralište i hotel.

 

Na sjednici odbora  je primijećeno da se prema odredbama prostornog plana ovdje može graditi hotel do 40 kreveta a za veći hotel treba odrediti T 1 zonu. U raspravi se postavilo pitanje koliko zahvat plana treba biti da bi se sve planirano moglo izgraditi na ovom zemljištu.

Naime, općina Bol je vlasnik zemljišta od oko 11.000 m2, ako je potreban veći prostor onda investitor treba kupovati zemljište kod privatnih vlasnika što može otežati ili zakočiti investiciju.

Članovi odbora na svojoj sjednici održanoj 7. prosinca 2015. godine su zaključili da za područje parkirališta na ulasku u mjesto prethodno treba napraviti geodetski snimak područja i idejno rješenje korištenja područja.

Tek nakon uvida u nekoliko varijanti rješenja može se donijeti odluka o izradi ovog UPU-a.

 

POD 10)

Stipe Karmelić je kazao da je odbor za prostorno planiranje raspravljao o prijedlogu odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K4.

Lokacija zone je planirana na čestici zemlje 1675, 1677 k.o. Bol , ukupne površine oko 17.500,00 m2 u vlasništvu općine Bol, a ciljevi su:

U zahvatu UPU-a K 4, treba planirati uređenje modernog reciklažnog dvorišta, mehanički pročistač otpadnih voda sa mogućnošću proširenja pogona za biološki pročistač otpadnih voda,  radionicu za popravak automobila, praonicu vozila, radionice i skladište komunalnog poduzeća u općinskom vlasništvu i druge slične pogone za djelatnosti koje su neophodne za funkcioniranje naselja gradskog karaktera.

 

Članovi odbora su na svojoj sjednici održanoj 7. prosinca 2015. godine jednoglasno donijeli mišljenje da vijeće općine Bol može donijeti odluku o izradi UPU pretežno reciklažne zone K4.

 

Predložena odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K4 donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 11)

Stipe Karmelić je kazao da je odbor za prostorno planiranje raspravljao o prijedlogu odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 Ratac meštre Mijene.

Lokacija zone je planirana na čestici zemlje 1500 , 1502/1/2 i 1503 k.o. Bol ukupne površine oko 1,2 Ha u vlasništvu Republike Hrvatske, a ciljevi su:

U zahvatu UPU-a, „Komunalna zona K3“ treba planirati smještaj komunalnih i gospodarskih građevina kao što su skladište građevinskog materijala, skladišta građevinskih strojeva i gospodarskih vozila, zimska skladišta inventara za ugostiteljske objekte, pogona za proizvodnju maslinovog ulja, pogona za proizvodnju rakije i drugih alkoholnih i bezalkoholnih pića i ostalih gospodarskih građevina od  interesa za općinu Bol.

 

Članovi odbora su na svojoj sjednici održanoj 7. prosinca 2015. godine jednoglasno donijeli mišljenje da vijeće općine Bol može donijeti odluku o izradi UPU komunalne zone K3.

 

Predložena odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 Ratac meštre Mijene donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 12)

-Ivanka Vokić je od općinskog vijeća zatražila oslobađanje od plaćanja dijela komunalnog doprinosa utvrđenog rješenjima broj 30 i 31/2014 na adresi Hrvatskih domobrana 9.

Ističe da je rođena na Bolu, gdje je i veliki dio života imala prebivalište, te moli da je općinsko vijeće oslobodi plaćanja dijela komunalnog doprinosa kao i ostale Boljane.

Smatra da to dugo razdoblje u kojem je imala prebivalište u svom rodnom mjestu znatno nadmašuje vrijeme od propisnih „ posljednjih petnaest godina“ koje je navedeno kao uvjet za oslobođenje od plaćanja dijela komunalnog doprinosa.

Također moli da vijeće razmotri i mogućnost obročne otplate komunalnog doprinosa tijekom razdoblja od četiri godine.

 

Vijećnici su odbili ovu zamolbu.

Izrazili su stav da se općinske odluke moraju poštivati, te da vrijede jednako za sve.

 

-Josip Cvitanić od općinskog vijeća traži da preispita odluku o visini komunalnog doprinosa u Općini Bol.

Smatra da su razlike u visini komunalnog doprinosa između I. , II. i III. zone zanemarive, dok je sadržaj uređenje komunalne infrastrukture u tim zonama bitno drugačiji.

Npr. u III. zoni nema struje, vode, asfaltnog puta i sl., a cijena je samo 24,00 kune manja nego u I. zoni koja je u potpunosti infrastrukturno opremljena.

Također je naveo da mu je rješenjem 92/2015 određena visina komunalnog doprinosa u iznosu od 11.588,50 kuna za poljoprivredni objekt na Smokovlju za 103 m3, koji je u III. Zoni gdje je visina komunalnog doprinosa 110, 00 kuna /m3.

Zbog toga od općinskog vijeća traži da preispita odluku o visini komunalnog doprinosa u Općini Bol.

 

Vijećnici su odbili ovu zamolbu.

Izrazili su stav da se općinske odluke moraju poštivati, te da vrijede jednako za sve.

 

-Stanari naselja Blato Ratac su upoznali općinsko vijeće sa komunalnim problemima u tom naselju. Ističu da u naselju nemaju trgovine, parkirališta, zelene površine, igrališta za djecu, sportskog terena, ulice nisu dovršenje itd. U naselju ima 47 obiteljskih kuća sa oko 200 stanovnika, dok u ljetnim mjesecima u naselju boravi i oko 700 turista.

Predlažu novo zoniranje turističke destinacije Bol prema kojoj bi naselje Blato Ratac bilo u trećoj zoni te bi stanovnici naselja plaćali niži paušalni porez na turizam.

Za iduću godinu predlažu pronalaženje dugoročnog rješenja za parkiralište, planiranje zelene površine s igralištem za djecu, mijenjanje dotrajale komunalne infrastrukture, asfaltiranje svih ulica u naselju.

 

Vijećnici  su predložili da predstavnici stanara naselja Blato Ratac održe sastanak sa načelnikom Općine Bol te da zajednički utvrde što je moguće učiniti u idućoj godini.

 

-Emil Kusanović je uputio demanti općinskom vijeću kojim demantira natpise na portalu boljani.info na kojem je objavljen sadržaj dopisa kojeg je vlasnik turističke agencije MS iz Bola ranije uputio općinskom vijeću.

Demantira sve navedeno i smatra da se tvrdnjama vlasnika turističke agencije MS Brač turist d.o.o. iz Bola grubo narušava njegov ugled kao taksista, kao čovjeka i kao djelatnika u turizmu.

 

Vijećnici su primili na znanje ovaj demanti.

 

-Ante Karninčić od općinskog vijeća traži dodjelu grobnice sa tri ukopna mjesta na budućem općinskom groblju.

Naime, kao jedan od suvlasnika zemljišta namijenjenog za izgradnju novog groblja prihvatio je uvjete koje je općinsko vijeće ponudilo bez dodatnih zahtjeva.

Budući da će većina suvlasnika osim naknade za zemlju dobili i grobnice, smatra da bi i on trebao dobiti grobnicu kako bi bio ravnopravan sa ostalima suvlasnicima .

 

Vijećnici su odlučili dodatno razmotriti ovu zamolbu budući da gospodin Karninčić nije jedini koji nije dobio grobnicu pa bi udovoljavanje ovom zahtjevu moglo povući još identičnih zahtjeva što bi predstavljalo dodatni teret za općinski proračun.

 

-Tvrtka Riva Bol d.o.o. od općinskog vijeća traži sponzoriranje glazbenog dijela programa kojom bi Taverna Riva obogatila bolsku prazničnu ponudu.

Spremni su organizirati tri večeri zabave  uz bogatu gastronomsku ponudu za Badnjak, Silvestrovo i Novu godinu, te bi planirani trošak glazbenog dijela iznosio 12.000,00 kuna.

 

Vijećnici su donijeli odluku o donaciji 5.000,00 kuna Taverni Riva za glazbeni dio programa za predstojeće Božićne i novogodišnje blagdane.

 

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14 i 1/15) čuva u uredu  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

 

Sjednica je završila u 11.10 sati

 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

 

Predsjednik vijeća: 

Doro Adulmar

Skip to content