Zapisnik sa 11. sjednice vijeća 2013.

Zapisnik sa 11. sjednice vijeća 2013.
4. veljače, 2014. u 13:29:17

alt
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/14-01/4
Ur. broj: 2104/02-14-02/01
Bol, 13. siječnja 2014. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  11/2013 sjednice općinskog Vijeća održane dana 26. prosinca 2013. godine, sa početkom u 10.00 sati, u uredu Općine Bol.

 

Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Frane Lukšić, Matko Baković (prvi potpredsjednik vijeća), Branko Mikulić, Tomi Fabijanović, Boris Škrbić (drugi potpredsjednik vijeća), Srečko Karmelić, Jakov Okmažić, Sani Bodlović i Ivica Ščepanović.

 

Izočni: Dinko Karninčić – opravdano.

 

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić – zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

 

A)    Utvrđuje se kvorum, prisutno je 10  vijećnika.

B)    Usmeno izvješće načelnika o radu Općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Načelnik je na početku obraćanja svim nazočnima čestitao Božić.

Izvijestio je vijećnike o održanom kolegiju graditelja, gdje je zaključeno da radovi na izgradnji kanalizacijske mreže idu i brže od plana zbog povoljnih vremenskih uvjeta. Najavio je skori početak radova na izgradnji kanalizacijske mreže u ulici Račić.

 

C)    Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

Vijećnik Ivica Šćepanović je također svima čestitao Božić, te je predložio da se za Novu godinu ubuduće organizira domjenak na koji bi došli predstavnici općine, javnih ustanova i predstavnici gospodarskih subjekata u mjestu.

Nadalje, pitao je načelnika u kojoj je fazi izgradnja rotora na ulazu u mjesto.

Načelnik je odgovorio da je u tijeku izrada projektne dokumentacije te da se uskoro očekuje njen dovršetak.

Ivica Šćepanović je pitao da li će rotor do ljeta biti izgrađen.

Načelnik je kazao da je jesen izvjesniji termin početka izvođenja radova, ali da će vijećnike pravodobno izvijestiti o istome.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je pitao kada će otpočeti video nadzor odvoza krupnog otpada sa komunalnog dvorišta.

Načelnik je odgovorio da se polovinom siječnja očekuje ugradnja nadzornih kamera pomoću kojih će se moći pratiti intenzitet odvoza otpada na komunalnom dvorištu.

 

D)    Prihvaćanje zapisnika sa 10/2013 sjednice vijeća:

Predsjednik Općinskog vijeća Doro Adulmar je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna  pismena primjedba na zapisnik sa 10/13 sjednice Općinskog vijeća.

Također je utvrdio da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 10/13 sjednice Općinskog vijeća je usvojen  JEDNOGLASNO.

 

E)     Dnevni red, kao što je predložen u materijalima, je prihvaćen JEDNOGLASNO, te glasi:

  1. Rasprava i donošenje odluke o proračunu općine Bol za 2014. godinu

 

a)      Rasprava i donošenje odluke o financijskom planu općine Bol za razdoblje 2014-2016

b)      Rasprava i donošenje odluke o investicijama općine Bol za razdoblje 2014-2016

c)      Rasprava i donošenje odluke o programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.godinu

d)     Rasprava i donošenje odluke o programu održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

e)      Rasprava i donošenje odluke o planu nabave za 2014. godinu

f)       Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2014. godini

g)      Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u kulturi za 2014. godinu

h)      Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u športu za 2014. godinu

i)        Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2014. godinu

j)        Rasprava i donošenje odluke o rasporedu sredstava boravišne pristojbe za 2014. godinu

k)      Rasprava i donošenje odluke o izvršenju proračuna općine Bol za 2014. godinu

l)        Rasprava i donošenje odluke o razdiobi sredstava sa računa HBOR-a za 2014. godinu

m)    Rasprava i donošenje financijskog strateškog plana Općine Bol za razdoblje 2014-2016.

 

2. Rasprava i donošenje odluke o smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Bol u 2014. godine.

 

 

POD 1)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima na pretprošloj sjednici općinskog vijeća detaljno pojasnio sve prijedloge odluka ove točke dnevnog reda.

Proračun Općine Bol sastoji od prihoda  u iznosu od 18.930.000,00 kuna i rashoda u iznosu od 18.930.000,00 kuna.

Izvorni prihodi u proračunu iznose oko 16.330.000,00 kuna jer se planiraju prihodi iz drugih proračuna u iznosu od 2.600.000,00 kuna. Ovi prihodi iz drugih proračuna ne ovise samo o Općini Bol  već ovise ukupnom stanju privrede i stanju globalnih financija.

Naš izvorni proračun za 2014. godinu je se planira u razini ovogodišnjih prihoda.

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli odluku o proračunu općine Bol za 2014. godinu u iznosu 18.930.000,00 kuna, a ista će biti objavljena u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

 

a) Nakon provedene rasprave financijski plan Općine Bol za razdoblje 2014-2016. je  JEDNOGLASNO prihvaćen, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

 

b) Odluka o investicijama Općine Bol za razdoblje 2014-2016, je JEDNOGLASNO donesena, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

 

c) Program gradnje i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu je JEDNOGLASNO prihvaćen, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

 

d) Program održavanja infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u  2014. godini usvojen je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

 

e) Plan javne nabave Općine Bol za 2014. godinu prihvaćen je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

 

f) Odluka o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2014. godini je JEDNOGLASNO usvojena,  te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

 

h) Odluka o javnim potrebama u kulturi za 2013. godinu je JEDNOGLASNO prihvaćena,  te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

 

g) Odluka o javnim potrebama u športu za 2014. godinu je donesena JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

 

i) Odluka o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2014. godinu je JEDNOGLASNO donesena, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

 

j) Plan korištenja sredstava boravišne pristojbe je JEDNOGLASNO usvojen, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

 

k) Odluka o izvršenju proračuna Općine Bol za 2014. godinu je donesena JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

 

l) Vijeće Općine Bol je JEDNOGLASNO  donijelo predloženi Zaključak o razdiobi sredstava sa računa HBOR-a za 2014. godinu.

Predloženim zaključkom se ovlašćuje načelnika općine da u toku 2014. godine sa računa HBOR-a može utrošiti: 600.000,00 kuna za otkup zemljišta za mehaničko-biološki pročistač,  360.000,00 kuna za otkup zgrade zavičajnog muzeja, odnosno planira se uprihoditi ukupno 960.000,00 kuna.

 

POD 2)

Pročelnik Stipe Karmelić je ponovno upoznao vijećnike sa Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol u 2013. godini.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2013. godini se donose  sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja.

Sastavni dio Smjernica je i izvod iz proračuna Općine Bol po pozicijama namijenjenim za razvoj pojedinih dijelova operativnih snaga jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja.

Tako se u proračunu Općine Bol predviđa izdvajanje:

–          za DVD Bol 380.000,00 kuna

–          za Crveni križ Brač 40.000,00 kuna

–          za Gorsku službu spašavanja  10.000,00 kuna

–          oprema za stožer i postrojbu civilne zaštite 20.000,00 kuna

–          za izradu Plana zaštite i spašavanja 20.000,00 kuna.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol u 2014. godini vijećnici su prihvatili JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

Sjednica je završila u 10.15  sati

 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

 

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Skip to content