Zapisnik sa 11. sjednice vijeća 2010.

21. prosinca, 2010. u 13:59:34

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL
Klasa: 021-05/10-01/345
Ur. broj: 2104/10-02/01
Bol, 30. studenog 2010. godine
Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  11/2010 sjednice općinskog Vijeća održane dana 25. studenog 2010. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.
Nazočni: Jakša Marinković Šimić (predsjednik općinskog vijeća), Zvonko Marić (prvi potpredsjednik općinskog vijeća), Merlin Katić, Branko Mikulić, Vice Klapež, Matko Baković (drugi potpredsjednik općinskog vijeća), Jakov Okmažić, Vinko Kraljević, Jakša Marinković Tomić, Boris Škrbić, Srečko Karmelić. 
Izočni: –
Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić- zamjenik načelnika Općine Bol, Tomislav Marčić-direktor KJP Grabov rat d.o.o. (dio sjednice pod B), Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar.
A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11 vijećnika.
B) Usmeno izvješće načelnika o radu Općine Bol između dvije sjednice vijeća:
Načelnik je na početku izlaganja podsjetio vijećnike  na odlične rezultate Bola  u akciji ocjenjivanja kvalitete hrvatskih turističkih odredišta, tvrtki i pojedinaca. 
Naime, Bol je, isto kao i u 2009. godini, sveukupni šampion turizma u Republici Hrvatskoj.
Načelnik je kazao da su nagrade zadovoljstvo, ali i obveza svim općinskim tijelima, ali i građanima Bola. Rekao je da se svi zajedno trebamo potruditi da opravdamo dobivene nagrade.
Za sredinu siječnja je najavio održavanje tematske sjednice općinskog vijeća na kojoj će upoznati vijećnike  sa mjerama i planovima za poboljšanje turističke ponude i organizaciju predstojeće turističke sezone.
Načelnik je izvijestio vijećnike da je prošli tjedan u kinu „Bol“ agencija APN zainteresiranim građanima izvršila prezentaciju programa POS-a. Zajedno sa tom prezentacijom izvršena je prezentacija Splitske banke čiji predstavnici su dali iscrpne informacije o uvjetima kreditiranja odnosno potrebnoj kreditnoj sposobnosti za kupnju stanova iz programa POS-a. Načelnik je podsjetio da pravo kupnje stanova iz programa POS-a imaju osobe sa prebivalištem na području Općine Bol koji prvi put stječu nekretninu ili nemaju u vlasništvu odgovarajući stan ili kuću. Također je kazao da se planira izgradnja dviju zgrada od po 6 stanova, koji će biti cjenovno povoljniji od stanova na tržištu. Ali je istaknuo da to ipak nisu socijalni stanovi, te da banka za dodjelu kredita za kupnju ovih stanova traži čvrsta kreditna jamstva  i kreditnu sposobnost. 
Načelnik je kazao da su u tijeku pripreme za predstojeći popis stanovništva koji će se održati u proljeće iduće godine. Trenutno Općina Bol i Područni ured za katastar iz Supetra zajednički označavaju adrese kuća i stanova na području Općine Bol.
Načelnik je izvijestio vijećnike da je zajedno sa predstavnicima TZO Bol prije 10-tak dana bio na studijskom putovanju u Turskoj. Kazao je da je Turska kao turistička destinacija snažno napredovala, te je najavio da će na već spomenutoj tematskoj sjednici vijeća izložiti prijedlog poboljšica u našoj turističkoj ponudi.
Načelnik je rekao da je prošli tjedan bio u koloni sjećanja u Vukovaru. Kazao je da je Općina Bol zajedno sa drugim bračkim općinama sudjelovala u nabavci i transportu kamenog bloka- postolja za spomenik Sunce slobode na Ovčari.
Načelnik je izvjesio nazočne da je Općina Bol  sudjelovala na natječajima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te je od Fonda tražila sufinanciranje postavljanja rasvjetnih tijela kod benzinske postaje do Biline kuće, postavljanje podzemnih kontejnera Moloc te popravak i rekonstrukciju krova na Dominikanskom samostanu.
Načelnik je kazao da je započeta realizacija projekta Studenac, da su u tijeku radovi na uređenju i izgradnji objekta na zapadnom dijelu Studenca, te se do kraja travnja očekuje dovršetak ove faze uređenja.
Načelnik je najavio rekonstrukciju zastarjele trafostanice kod Bijele kuće.
Načelnik je kazao da prezentacija UPU Murvica kasnila zbog greške u katastarskom planu, a danas kasni zbog sudskog spora oko vlasništva jedne čestice zemlje koje je unutar obuhvata katastarskog plana sa greškom, te katastar neće potpisati suglasnost na ispravak greške dok se ne okonča spor oko vlasništva.
Načelnik je izvijestio vijećnike da su građanima poslani odgovor na primjedbe na UPU-a naselja Bol. Također je rekao da je općina zaprimila dopis grupe građana nezadovoljnih odgovorima na njihovu primjedbu, koji najavljuju sudski postupak za zaštitu svojih vlasničkih prava.
U ponedjeljak 21. studenog 2010. godine je održana tematska sjednica Skupštine SDŽ na kojoj se raspravljalo o provedbi prostornog plana SDŽ.
Ravnatelj Županijskog zavoda za prostorno planiranje je upoznao nazočne da 95% planiranih turističkih zona ne ispunjava prostorne ni financijske uvjete za realizaciju.Većina tih zona je izvan građevinskih područja naselja gdje ne postoji komunalna infrastruktura i gdje se prvih sto metara uz more ne smije graditi. Takav je slučaj i sa turističkom zonom Drasin, te načelnik predlaže da o ovoj problematici vijeće Općine Bol posebno raspravlja.
Na sjednici Skupštine SDŽ  je načelnik doznao da je Općina Nerežišća predložila turističku zonu T4 unutar granica naselja Murvica. U ovom slučaju  će Općina Bol tražiti adekvatnu zaštitu.
Načelnik je izvijestio nazočne da je Općina Bol stekla pravo korištenja znaka Superbrands, što je izuzetno vrijedan i priznat znak, te će puno doprinijeti afirmaciji Bola kao turističke destinacije.
Načelnik je upoznao nazočne sa očitovanjem stručnjaka sa  instituta Ruđer Bošković iz Zagreba  u svezi mogućeg utjecaja zračenja iz trafostanice na Rudini na učestalost pojave karcinoma u toj ulici. 
Naime, oni smatraju da je teško dokaziv međuodnos između utjecaja trafostanice i velikog broja karcinoma u toj ulici, te da bi istraživanje potrajalo najmanje dvije godine i bilo bi prilično skupo.
Također, znanstvenici sa instituta otklanjaju utjecaj podzemnih voda na učestalost pojave karcinoma.
Načelnik je izvijestio vijećnike da su on i pročelnik Stipe Karmelić, u prvom stupnju, dobili spor u tužbi protiv Slobodne Dalmacije, u predmetu ispravka informacije, a vezano uz neistine objavljene u tom listu o otkupu zemljišta i gradnji groblja kod crkvice sv. Lucije. 
Načelnik je vijećnike također obavijestio o tijeku sudskog postupka koji obitelj Matka Cvitanića vodi protiv trenutnih zemljišnoknjižnih vlasnika parkirališta na ulasku u mjesto.
Pitanja vijećnika, prijedlozi i primjedbe vijećnika:
Vijećnik Vinko Kraljević je pitao predsjednika vijeća kada  se mogu  postavljati pitanja direktoru KJP Grabov rat.
Predsjednik vijeća da je odgovorio da je ovo dio sjednice na kojem se postavljaju pitanja direktoru KJP Grabov rat.
Vijećnik Jakša Marinković Tomić je podsjetio nazočne da je on uputio pismeno vijećničko pitanje direktoru KJP Grabov rat. Zbog toga je pitao da li je vijećnicima proslijeđen odgovor direktora Tomislava Marčića na njegovo vijećničko pitanje.
Pročelnik Stipe Karmelić je odgovorio da su pitanja koji su vijećnici pismeno postavili direktoru KJP Grabov rat i njegovi odgovori na postavljena pitanja proslijeđeni svim vijećnicima.
C) Predsjednik Općinskog vijeća Jakša Marinković-Šimić je konstatirao da nije bilo pismenih primjedbi na zapisnik sa 10/10 sjednice Općinskog vijeća, također je utvrdio da nema  usmenih primjedbi na zapisnik.
Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.
Zapisnik sa 10/10 sjednice usvojen je jednoglasno.
D) Predsjednik vijeća Jakša Marinković Šimić je izvijestio vijećnike da je općinska uprava  predložila skidanje sa Dnevnog reda, u materijalima predložene točke 4. točke Dnevnog reda odnosno donošenje odluke o izmjeni odluke o visini komunalne naknade.
      Predsjednik vijeća Jakša Marinković Šimić je, nadalje, podsjetio na odredbu čl. 117. Poslovnika Općine Bol kojom je propisano da ako vijeće ne prihvati prijedlog nekog akta, taj se prijedlog može ponovno uputiti na sjednicu Vijeća najranije 6 mjeseci poslije neprihvaćanja prijedloga, osim ako vijeće ne odluči drugačije.
Budući da su predložene točke 2. i 3. Dnevnog reda ( Rasprava i donošenje odluke o izradi Detaljnog plana uređenja groblja Sv.Lucije i Rasprava i donošenje odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Bol) bile na Dnevnom redu prošle sjednice vijeća, te tada nisu prihvaćene, predsjednik vijeća je predložio da vijećnici najprije donesu odluku o uvrštavanju ovih točki na Dnevni red.
Odluka o uvrštavanju predloženih točaka 2. i 3. Dnevnog reda donesena je sa 9 glasova ZA, dok su 2 vijećnika bila SUZDRŽANA. 
Dnevni red, je prihvaćen sa 9 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa, te glasi:
1. Rasprava o proračunu općine Bol za 2011. godinu
a) Rasprava o programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu.
b) Rasprava o  programu održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu. 
c) Rasprava o Planu nabave za 2011. godinu.
d) Rasprava o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2011. godini.
e) Rasprava o javnim potrebama u kulturi za 2011.  godinu.
f) Rasprava o javnim potrebama u športu za 2011. godinu.
g) Rasprava o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2011. godinu.
h) Rasprava o izvršenju proračuna općine Bol za 2011. godinu.
i) Rasprava o razdiobi sredstava sa računa HBOR-a za 2011. godinu.
2. Rasprava i donošenje odluke o izradi Detaljnog plana uređenja groblja Sv.Lucije. 
3. Rasprava i donošenje odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Bol.
4. Rasprava i donošenje odluke o izmjeni odluke o visini komunalnog doprinosa.
5. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Bol za 2010. godinu.
6. Rasprava i donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 
spašavanja na području općine Bol u 2011. godini.
7. Rasprava i donošenje odluke o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza za 2011. godinu.
8. Rasprava i donošenje odluke o pribavljanju i postavljanju ploča s imenima ulica i trgova i pločica s brojevima zgrada. 
9. Rasprava i davanje suglasnosti na izmijenjeni Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Centra za kulturu i na izmijenjeni Pravilnik o plaćama Centra za kulturu, te donošenje zaključka o zapošljavanju čistačice u Centru za kulturu općine Bol.
DNEVNI RED:
POD 1)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima pojasnio da ova točka dnevnog reda predstavlja prvo čitanje i raspravu o proračunu Općine Bol za 2011. godinu, dok se samo donošenje odluka predviđa za iduću sjednicu vijeća. 
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima obrazložio Odluku o  prihodima i rashodima Općine Bol za 2011. godinu. 
Naime, istaknuo je da se Proračun Općine Bol sastoji od prihoda  u iznosu od 21.610,00 kuna i rashoda u iznosu od 21.610.000,00 kuna.
Izvorni prihodi u proračunu iznose oko16.000.000,00 kuna jer se planiraju prihodi iz drugih proračuna u iznosu od 5.300.000,00 kuna i od prodaje općinske imovine u iznosu od 230.000,00 kuna. Ovi prihodi iz drugih proračuna ne ovise samo o Općini Bol  već ovise ukupnom stanju privrede i stanju globalnih financija.
Naš izvorni proračun za 2011. godinu je se planira u razini ovogodišnjih prihoda.
a) Pročelnik Stipe Karmelić vijećnicima je obrazložio Program gradnje i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu.
 Istaknuo je da se u 2011. godini predviđa uprihoditi 1.800.000,00 kuna iz komunalnog doprinosa, te se predviđa raspodjela predviđenih sredstava na način da se 455.000,00 kuna izdvoji za gradnju i uređenje javnih površina, 535.000,00 kuna za gradnju i uređenje nerazvrstanih cesta, 410.000,00 kuna za gradnju nove javne rasvjete i 400.000,00 kuna za uređenje groblja.
Nadalje,  u 2010. godini se planira uprihoditi 600.000,00 kuna od naknada za koncesijska odobrenja za rad na pomorskom dobru, 500.000,00 od boravišne pristojbe od čega će se dio se utrošiti u unaprjeđenje uvjeta boravka gostiju, 230.000,00 kuna od prodaje zemljišta i zgrada u općinskom vlasništvu koja će se utrošiti u uređenje javnih površina i javnih površina, 3.380.000,00 kuna kao pomoć iz drugih proračuna za izgradnju komunalne infrastrukture.
b) Pročelnik Stipe Karmelić vijećnicima je izložio prijedlog Programa održavanja infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u  2011. godini.
Istaknuo je da se Program održavanja infrastrukture u 2011. godini na području Općine Bol donosi se za slijedeće komunalne djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i javna rasvjeta. 
Za izvršenje Programa održavanja infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu  Općina Bol u 2011. godini predviđa uprihoditi i potrošiti 1.800.000,00 kuna, od čega će Općina 280.000,00 kuna direktno platiti potrošnju električne energije za javnu rasvjetu, a preostali iznos će uplatiti općinskom komunalnom poduzeću Grabov rat d.o.o. na osnovi računa za obavljene usluge.
c) Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima je dao uvodno obrazloženje Plana javne nabave Općine Bol za 2011. godinu. 
Tijekom 2011. godine Općina Bol će kao javni naručitelj pristupiti javnoj nabavi roba, radova i usluga čija procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a iznosi više od 70.000,00 kuna, a za planirane javne nabave su osigurana sredstva u proračunu za 2011. godinu u ukupnom iznosu od 5.720.000,00 kuna.
d) Pročelnik je vijećnicima obrazložio Odluku o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2011. godini.
 Za javne potrebe u protupožarnoj zaštiti  predviđa se potrošiti 480.000,00 kuna.
e) Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima pojasnio prijedlog Odluke o javnim potrebama u kulturi za 2011. godinu.
 Za javne potrebe u kulturi predviđa se ukupno utrošiti 860.000,00 kuna od čega će se na sufinanciranje programa rada Centra za kulturu Općine Bol izdvojiti 640.000,00 kuna, a 220.000,00 kuna će se direktno platiti predviđenim davateljima usluga. 
f) Pročelnik Stipe Karmelić je obrazložio prijedlog Odluke o javnim potrebama u športu za 2011. godinu.
 Za javne potrebe u sportu predviđeno je 160.000,00 kuna. Od toga iznosa 25.000,00 kuna se planira izdvojiti za uređenje športskog centra Poljana, a 135.000,00 kuna za donacije sportskim društvima prema njihovim programima.
Tako se predviđa financiranje rada športskog društva “Bol” i ostalih športskih društava na Bolu, sufinanciranje rada športskih društava na Braču u kojima mladež iz Bola sudjeluje u natjecanju ili treningu, financiranje putnih troškova športskih momčadi, sufinanciranje državnih ili međunarodnih natjecanja koja se održavaju u Bolu, nabavka športskih rekvizita. 
g) Pročelnik Stipe Karmelić je obrazložio Odluku o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2011. godinu.
 Za financiranje predškolskog odgoja predviđa se utrošiti 1.240.000,00 kuna, i to 1.200.00,00 kuna za plaće i druga primanja zaposlenih, a 40.000,00 kuna za izvanredne materijalne troškove.
h) Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima ukratko obrazložio Odluku o izvršenju proračuna Općine Bol za 2010. godinu. 
Navedenom odlukom je propisano da nosioci i korisnici proračunskih sredstava ne mogu preuzimati obveze iznad kvote utvrđene u rashodima Proračuna.
Proračunskim korisnicima, kojima se sredstva za rad osiguravaju u Proračunu za 2011. godinu, ne dozvoljava se povećanje broja zaposlenih djelatnika.
Proračunski korisnici ne mogu isplaćivati sredstva za ostala materijalna prava, osim za naknadu troškova prijevoza na posao i s posla, otpremnina, dnevnica, terenskog dodatka i pomoći u slučaju smrti.
Plaće i druga osobna primanja za koja se sredstva osiguravaju u Proračunu, mogu se povećati isključivo na temelju odluke Općinskog vijeća. 
Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja sredstava općine Bol, ovlašten je načelnik općine Bol na temelju Zakona.
Slobodna novčana sredstva proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka, pod uvjetom da to ne ometa redovito izvršavanje proračunskih izdataka.
Načelnik općine Bol odlučuje o upotrebi sredstava raspoređenih u poziciji tekuća proračunska rezerva.
Vijeće ovlašćuje načelnika da raspolaže sa iznosom od 60.000,00 kuna za hitne rashode po njegovom nahođenju. 
Za osiguravanje zakonskog, racionalnog i svrsishodnog korištenja sredstava Proračuna odgovoran je načelnik općine Bol.
Pored načelnika općine Bol za zakonsku upotrebu sredstava odgovorna je i osoba zadužena za poslove računovodstva.
Korisnici Proračuna dužni su uz Završni račun Proračuna podnijeti izvještaj o izvršenju utroška sredstava.
Prema ovoj odluci vijeće će o prihodima i rashodima za prvo polugodište raspravljati do 31. srpnja 2011. godine za razdoblje siječanj-lipanj 2011 godine, a o godišnjem obračunu Proračuna za razdoblje siječanj-prosinac 2011. godine vijeće će raspravljati do 15. travnja 2012. godine.
i) Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima obrazložio  prijedlog  razdiobe sredstava na depozitu kod HBOR-a.
Predloženim zaključkom se ovlašćuje načelnika općine da u toku 2011. godine sa računa HBOR-a može utrošiti: 580.000,00 kuna za otkup zemljišta za mehaničko-biološki pročistač,  50.000,00 kuna za izradu UPU Općine Bol, 50.000,00 kuna za izradu DPU Kupina,  500.000,00 kuna za otkup zemljišta za novo groblje i 500.000,00 kuna za otkup zemljišta za javne prometnice prema UPU naselja Bol. 
Nakon što je pročelnik izložio prijedlog proračuna za slijedeću godinu uslijedila je rasprava o ovoj temi.
Vijećnik Boris Škrbić je primijetio da se u proračunu za  iduću godinu planira utrošiti 100.000,00 kuna za plaćanje ekološke rente Općini Pučišća za korištenje odlagališta otpada Košer. S tim u svezi je postavio pitanje da li predstavnici općine Bol kontroliraju stanje na odlagalištu, da li se odlagalište koristi za odlaganje azbestnog otpada, te da li se kontrolira količina otpada koja se tamo odlaže sa područja Općine Bol. 
Zamjenik načelnika Mate Petrić je kazao da je nedavno bio na odlagalištu otpada Košer, te  smatra da možemo biti zadovoljni radom na odlagalištu. Otpad se reciklira, a  postoji posebno odlagalište odnosno posebna kazeta za azbestni otpad, koji je kvalitetno zbrinut.
Načelnik je također rekao da se sve smeće koje dolazi sa područja Općine Bol prije odlaganja važe, te da Općina Bol i doista plati samo ono što je dužna platiti, odnosno što je i zakonska obveza.
Jakša Marinković Tomić je primijetio da se Hrvatskim vodama za vodnu naknadu planira uplatiti iznos od 570.000,00 kuna, te je pitao da li će Hrvatske vode od tog iznosa što reinvestirati za uređenje vododerina na Bolu.
Načelnik je odgovorio da je sa predstavnicima Hrvatskih voda razgovarao o uređenju potoka Dominik, ali da konačna realizacija tog projekta ovisi  o ukupnoj financijskoj situaciji Hrvatskih voda, odnosno da  recesija utječe na dinamiku izvršenja i ovog projekta
Jakša Marinković Tomić je pitao da li je dokapitalizacija komunalnog poduzeća Grabov rat u iznosu od 700.000,00 kuna naša obveza.
Načelnik je odgovorio da ta dokapitalizacija dogovorena sa vodstvom Splitsko-dalmatinske županije.
Naime, SDŽ će taj iznos donirati Općini Bol, a općina će donaciju prebaciti Grabovom ratu.
Ta donacija u stvari predstavlja povrat dijela novca koji Grabov rat plaća za koncesiju na plaži Zlatni rat.
Jakša Marinković Tomić je predložio amandman na prijedlog proračuna.
Naime, predložio je da se kod stavke: gradnja poljskih putova (Postinje, Jakin, Jasen)- 200.000,00 kuna, doda i Put Gališnjak.
Prijedlog je obrazložio značajem tog poljskog puta za daljnji razvoj poljoprivrede na tom području, a i velikim potencijalom toga puta u  poboljšanju turističke ponude Bola.
Načelnik je rekao da će do iduće sjednice vijeća razmotriti sve amandmane na proračun, te je pozvao i ostale vijećnike da iznesu svoje amandmane.  
Boris Škrbić je predložio uvrštavanje u proračun pokrivanje kanala u ulici Domovinskog rata.
Prijedlog je obrazložio činjenicom da je to veoma frekventna lokacija, a kod  većih kiša dolazi do začepljenja kanala i prelijevanja oborinskih voda na prometnicu.
Vijećnik Branko Mikulić je predložio da se u proračunu predvide sredstva za sanaciju istočnog dijela zida poviše naselja Blato.
Vijećnik Zvonko Marić je predložio da se povećaju sredstva predviđena za donaciju za općinsku knjižnicu sa 50.000,00 kuna na 60.000,00 kuna. 
Prijedlog je obrazložio povećanim financijskim potrebama knjižnice zbog angažiranja sezonske djelatnice u ljetnim mjesecima.
Jakša Marinković Tomić je komentirao program rada Grabovog rata, te je ukazao na potrebu češćeg čišćenja svih dijelova Bola, a ne samo centra mjesta od Velog mosta do Biline kuće.
Načelnik se je složio sa vijećnikom, ali ga je podsjetio da će o Programu rada Grabovog rata biti zakazana posebna tematska sjednica, te da to nije amandman na prijedlog  proračuna.
Vijećnik Vice Klapež je predložio da se 20.000,00 kuna predviđenih za uređenje istezališta utroši na uređenje dječjeg igrališta koji se nalazi istočno od istezališta.
Predložio je da se ukloni trošna dizalica sa istezališta, koja ionako ne služi svrsi.
Načelnik je kazao da se tim sredstvima planira ugraditi ormarića za struju i vodu, kako bi vlasnici brodica mogli oprati brod i obaviti sitnije popravke nakon izvlačenja brodica na kopno.
Vice Klapež je pitao zbog čega se planira utrošiti 25.000,00 kuna na uređenje športskog centra Poljana, kada se zna da Općina Bol nije vlasnik igrališta na Poljani.
Načelnik je odgovorio da se planira postavljanje rasvjete na igralištu, te da je država Općini Bol dala na korištenje igralište na Poljani.
Vice Klapež je predložio da se predvidi određeni iznos za postavljanje javne rasvjete u dijelu Vukovarske ulice, od kuće Ujčić do kuće Vukoja.
Vijećnik Srećko Karmelić je predložio da se u prijedlog proračuna u stavci održavanje javnih putova   planira popravak potpornog zida uz kuću Waller u ulici Novi put, jer je taj zid srušen prilikom postavljanja javne rasvjete.
POD 2)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima iznio uvodno obrazloženje odluke o izradi detaljnog plana uređenja novog groblja.
Donošenje ovog detaljnog plana uređenja novog groblja je preduvjet za izvlaštenje zemljišta potrebnog za groblje sukladno Zakonu o izvlaštenju.
Odluka o izradi detaljnog plana uređenja groblje Sv.Lucija se temelji na PPU općine Bol i na izvješću o stanju u prostoru općine Bol.
Obuhvat detaljnog plana uređenja groblja Sv. Lucije su upravo čestice zemlje 2734, 2735, 2736 2737, 2738, i dio 2742 (oko 1800 m2) sve k.o. Bol, sveukupno oko 1,2 hektara.
Zemljište predviđeno za izgradnju novog groblja je neizgrađeno, a može se opisati i kao zapušteno poljoprivredno zemljište.
Cilj izrade ovog DPU-a je konačno rješavanje problema groblja na Bolu, jer  postojeće groblje Majke Božje Milosne više desetljeća ne zadovoljava svojim kapacitetom niti pratećom infrastrukturom.
Za izradu ovog DPU-a nije potrebno izraditi nikakve stručne podloge.
Za izradu ovog DPU-a nije potrebno izraditi više stručnih rješenja.
Potrebne izvatke iz katastarskog plana će izdati ured Državne geodetske uprave iz Supetra, a geodetske podloge će izraditi ovlaštene osobe.
Posebne zahtjeve za izradu DPU-a groblja Sv.Lucija će se zatražiti od Elektrodalmacije pogon Brač, Vodovoda Brač d.o.o. Supetar, Hrvatske šume pogon Brač i od Ministarstva kulture-Konzervatorskog odjela iz Splita.
Rok za izradu ovog DPU-a je 60 dana.
Za vrijeme izrade i donošenja DPU-a zabranjeno je izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u ovom prostoru. 
DPU groblje Sv. Lucija će se financirati iz proračuna Općine Bol.
U raspravi vijećnik Boris Škrbić i zamjenik načelnika Mate Petrić su ukazali da je izgradnja novog groblja na Bolu nasušna potreba, jer je na područje naselja Bol dosta stanovništva doseljeno zadnjih 30-tak godina, te ovdje nemaju svoje obiteljske grobnice.
Smatraju da je izgradnja novog groblja pitanje našeg civilizacijskog nivoa, budući da postojeće groblje ni u kojem pogledu ne zadovoljava potrebe stanovnika Bola.
Odluka o izradi detaljnog plana uređenja novog groblja donesena je sa 10 glasova ZA  dok je 1 vijećnik bio SUZDRŽAN, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.
 POD 3)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima obrazložio prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Bol.
Kazao je da se izmjene i dopune PPU-a općine Bol donose zbog  legalizacije nekih objekata u postojećoj građevnoj zoni, koji su izgrađeni do 1. siječnja 2008. godine, a koji nisu izgrađeni u skladu sa važećim propisima, radi ispravaka tehničkih, grafičkih i tekstualnih pogrešaka u PPU-u općine Bol u postojećoj građevnoj zoni,  te radi ucrtavanja poljskih putova i lokalnih cesta u PPU općine Bol, što je uvjet za dobivanje bespovratnih sredstava od EU.
Granice obuhvata izmjena i dopuna PPU-a se poklapaju sa važećim granicama građevinskog područja PPU-a općine Bol, osim za poljske putove i lokalne ceste koje su u zahvatu PPU-a općine Bol. 
Prostor u obuhvatu izmjena i dopuna PPU-a je izgrađen oko 80 %. U građevnoj zoni ima više objekata koji su izgrađeni protivno važećoj prostornoplanskoj dokumentaciji, ali je opća ocjena da bitno ne ugrožavaju urbanističku jezgru Bola. 
Izmjene i dopune PPU-a općine Bol se rade sa ciljem  legalizacije nekih objekata u postojećoj građevnoj zoni, koji su izgrađeni do 01. siječnja 2008. godine, a koji nisu izgrađeni u skladu sa važećim propisima, radi ispravaka tehničkih, grafičkih i tekstualnih pogrešaka u PPU-u općine Bol, te  radi ucrtavanja poljskih putova i lokalnih cesta u PPU općine Bol, što je uvjet za dobivanje bespovratnih sredstava od EU. Na taj način će se vlasnicima objekata omogućiti legalizacija, poslovanje i trgovanje, što će posredno i neposredno doprinijeti povećanju budžeta općine Bol.
Budući da se  izmjene i dopune PPU-a odnose na  PPU koji je donesen tek prije dvije godine, nije potrebno  izraditi nikakve stručne podloge. 
Također nisu potrebna ni posebna stručna rješenja.
Katastarske planove područja obuhvata izmjena i dopuna PPU-a će izdati Državna geodetska uprava –Ispostava Supetar, a posebne geodetske podloge će izraditi ovlaštene geodetske tvrtke.
Podatke, planske smjernice i druge propisane dokumente za izradu izmjena i dopuna PPU-a iz područja svog djelokruga će se zatražiti od Hrvatskih šuma-Pogon Brač, Elektrodalmacije-Ispostava Supetar, Vodovoda Brač d.o.o. Supetar, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u SDŽ, Državnog zavoda za zaštitu prirode, Ministarstva kulture-Uprave za zaštitu prirode i Upravnog odjela za prostorno uređenje -Ispostava Supetar.
Za sve vrijeme izrade i donošenja izmjena i dopuna PPU-a općine Bol, mogu se izdavati akti kojima se odobravaju zahvati u prostoru odnosno građenje, prema važećem PPU-u općine Bol. 
Vijećnik Matko Baković je predložio amandman na ovaj prijedlog odluke. 
Predložio je da se iza teksta odluke doda nova točka 13. koja bi glasila:
„ Kada se steknu uvjeti za proširenje građevne zone naselja Bol općinsko vijeće će započeti   proceduru proširenja građevinskog područja naselja Bol zapadno od naselja Borak (hotela „Bretanide“) u svrhu izgradnje ugostiteljsko-turističkih i športsko-rekreacijskih sadržaja (područje djelomično izgrađeno ovim sadržajima).“
Odluka o izmjeni i dopuni PPU-a Općine Bol, sa amandmanom, donesena je sa 7 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.
POD 4)
Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o komunalnom doprinosu općine Bol.
Komunalni doprinos se do sada plaćao za 4 zone, a oko 90 % komunalnog doprinosa je plaćan za treću zonu u iznosu od 140,00 kn/m3 građevine, jer je treća zona oko 90 % građevinske površine općine Bol.
Ministarstvo graditeljstva je odredilo da maksimalna cijena komunalnog doprinosa u Republici Hrvatskoj može iznositi 138,00 kn/m3, te se predlaže uvođenje jedne zone uz maksimalnu cijenu komunalnog doprinosa.
Ova odluka se donosi zbog usklađivanja naše odluke sa odlukom Ministarstva graditeljstva.
Ovom odlukom se također reguliraju način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa, te se reguliraju slučajevi oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.
Odluka o  komunalnom doprinosu općine Bol je donesena JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.
 
POD 5)
Pročelnik Stipe Karmelić je izložio vijećnicima Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol za 2010. godinu.
Na temelju važeće metodologije, policijska uprava u SDŽ, odjel za zaštitu i spašavanje je u studenom 2004. godine napravilo dokument „Procjena ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih katastrofa na području općine Bol“. Sa ovim dokumentom je upoznato vijeće općine Bol i isti se primjenjuje do donošenja novog dokumenta pod nazivom „Procjena ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja. Dokument „Procjena ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja“ je naručen od tvrtke Zast d.o.o. iz Splita, radna verzija je dostavljena općini Bol, a nakon ispravaka koje su dostavljeni od strane DVD-a Bol i Jedinstvenog upravnog odjela općine Bol, bit će dostavljena konačna verzija dokumenta o kojemu će raspravljati vijeće općine Bol i kojega će vijeće općine Bol u konačnici prihvatiti. Konačna verzija dokumenta je dostavljena područnom uredu zaštite i spašavanja u Splitu, te čekamo njihove primjedbe, kako bi konačna verzija plana bila odmah usklađena sa Zakonom.
Vijeće općine Bol je na sjednici dana 10. srpnja  2009. godine donijelo odluku o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja u sastavu: Tihomir Marinković, Mate, Petrić, zapovjednik stožera, Jakša Marinković Šimić, Željko Šeravić, Nikša Bjelobradić, Teo Bogunović, Đimi Žuvić, Ivica Ščepanović dr. Markica Tomić i Drago Jerkin. Stožer zaštite i spašavanja je održao sjednicu 27. travnja 2010.godine. Nakon tog sastanka upućeni su dopisi ustanovi za Hitnu medicinsku pomoć u Splitu radi doniranja jednog vozila Hitne pomoći, Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u SDŽ radi uspostave zaštite zaštićenog krajolika plaže Zlatni rat, tvrtki Cian d.o.o. iz Splita radi nabavke ekološke brane za sprječavanje zagađenja mora, te Općinskom državnom odvjetništvu radi zaštite hotelskog kompleksa Bijela kuća.   
U toku 2009. godine načelnik općine Bol je obavio nužnu obuku iz područja zaštite i spašavanja. Općina Bol treba omogućiti obuku i osposobljavanje i drugih članova Stožera zaštite i spašavanja, te opremiti službenim odorama Stožer, a postrojbu opće namjene treba opremiti najnužnijom odjećom i obućom.
Na području općine Bol djeluje DVD „Bol“ od 1995. godine koje je opremljeno, a članovi njegove vatrogasne postrojbe osposobljeni sukladno Zakonu o vatrogastvu, Zakonu o zaštiti od požara i ostalim podzakonskim aktima. DVD Bol raspolaže i sanitetskim vozilom, te obavlja prijevoz pacijenata uz prisustvo liječnika kada su ugroženi zdravlje i život pacijenata. DVD Bol za potrebe općine Bol obavlja i manje komunalne intervencije na području općine. 
Utvrđuje se da u stanju neposredne prijetnje, veće nesreće i katastrofe određene usluge na moru mogu pružiti Nautic centar d.o.o.Bol i Big blue diving d.o.o. Bol, određene usluge na kopnu mogu pružiti Bilić d.o.o. Bol i Yekom d.o.o. Bol. Na usluzi može biti Društvo dobrovoljnih darovatelja krvi.
Općina se obvezuje nabaviti plakate sa znakovima za uzbunjivanje, te ih podijeliti organizacijama i udrugama radi upoznavanja građana sa istima.
Vijećnici su Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol za 2010. godinu primili na znanje, a ista će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.
POD 6)
Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol u 2011. godini.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2011. godini se donose  sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja.
Smjernice se odnose na slijedeće subjekte:
1. CIVILNA ZAŠTITA koja se organizacijski sastoji od stožera zaštite i spašavanja, postrojbe opće namjene i povjerenika civilne zaštite.
2. VATROGASTVO – u Bolu djeluje DVD „BOL“ koje u svom sastavu ima vatrogasnu postrojbu. Postrojba broji 28 članova osposobljenih za sve vrste vatrogasnih intervencija.
3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE: – na području Općine Bol djeluje sekcije lovačkog društva «Brač» i Vidova gora značajne za zaštitu i spašavanje, Općina Bol je spremna sufinancirati rad svake udruge značajne za zaštitu i spašavanje.
4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI: – Hrvatska gorska služba spašavanja iz Splita, Jedinica Hitne pomoći Brač, Dom zdravlja Supetar, Ambulanta Bol, Centar  socijalne skrbi Brač, Crveni križ Brač, veterinarska služba u Supetru, policijska postaja Brač itd.
Sastavni dio Smjernica je i izvod iz proračuna Općine Bol po pozicijama namijenjenim za razvoj pojedinih dijelova operativnih snaga jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja.
Tako se u proračunu Općine Bol predviđa izdvajanje:
za DVD Bol 480.000,00 kuna
za Crveni križ Brač 40.000,00 kuna
za Jedinicu hitne pomoći Brač 10.000,00 kuna
za gorsku službu spašavanja  10.000,00 kuna
oprema za stožer i postrojbu civilne zaštite 20.000,00 kuna
za izradu procjene ugroženosti i plana zaštite i spašavanja 15.000,00 kuna
za izradu procjene ugroženosti od požara i plan zaštite od požara 15.000,00 kuna.
Budući da je sastavni dio Smjernica i izvod iz Proračuna, glasovanje o Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol u 2011. godini će se provesti nakon usvajanja Proračuna Općine Bol za 2011. godinu.
POD 7)
Pročelnik Stipe Karmelić je dao uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate poreza   Općine Bol za 2011. godinu.
Ova odluka se donosi na temelju odredaba Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave te Suglasnosti ministra financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih, općinskih ili  gradskih poreza za svaku kalendarsku godinu posebno. 
Navedenom odlukom je predviđeno da se u cijelosti prenesu poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate svih općinskih poreza na Poreznu upravu i to: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez  na neiskorištene poduzetničke nekretnine, porez na tvrtku ili naziv, porez na korištenje javnih površina.
Predviđa se da Porezna uprava vrši utvrđivanje poreza po osnovi podataka kojima raspolaže, podataka koje su dužni u skladu sa Zakonom dostaviti porezni obveznici i podataka koje su dužne dostaviti nadležne općinske službe.
Nadalje, predviđa se da će Porezna uprava do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec, Općini Bol dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.
Temeljem ove odluke Poreznoj upravi za obavljanje poslova će pripasti naknada u iznosu od 5 % od ukupno naplaćenih prihoda.
Ovom odlukom se ovlašćuje ovlaštena organizacija za platni promet (FINA)  da naknadu Poreznoj upravi za obavljanje ovih poslova obračuna i uplati u Državni proračun do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.
U slučaju opoziva suglasnosti ministra financija, odluka je na snazi do 31. prosinca godine u kojoj je suglasnost opozvana.
Odluku o  prijenosu poslova utvrđivanja i naplate poreza   Općine Bol za 2011. godinu vijećnici su prihvatili JEDNOGLASNO, a  ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.
POD 8)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima iznio uvodno obrazloženje odluke o pribavljanju ploča s imenima naselja, ulica i trgova.
Ploče s imenima naselja, ulica i trgova i pločice s brojevima zgrada pribavlja i postavlja komunalno poduzeće Grabov rat d.o.o. iz Bola
Troškovi pribavljanja i postavljanja pločica s brojevima zgrada padaju na teret vlasnika odnosno korisnika zgrade.
Visina naknade za pribavljanje i postavljane pločica s kućnim brojem utvrđuje se u iznosu od 200,00 kuna.
Troškove pribavljanja i postavljanja ploča s imenima naselja, ulica i trgova podmiruje Općina Bol iz proračunskih sredstava.
Obavljanje poslova osnivanja i vođenja izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, te određivanje kućnih brojeva povjerit će se sukladno članku 126. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Državnoj geodetskoj upravi, a o čemu će se sklopiti sporazum o međusobnim pravima i obvezama.
Odluku o pribavljanju i postavljanju ploča s imenima ulica i trgova i pločica s brojevima zgrada vijećnici su prihvatili SA 10 glasova ZA i 1 SUZDŽANIM glasom, a  ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.
                                                                                                  
POD 9)
Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o povećanju broja zaposlenih u Centru za kulturu Općine Bol, te prijedlogom  izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Centra za kulturu i Pravilnika o plaćama Centra za kulturu.
Pročelnik je kazao da se prijedlogom Odluke o povećanju broja zaposlenih u Centru za kulturu Općine Bol predviđa da vijeće dozvoli Centru za kulturu Općine Bol povećanje broja zaposlenih djelatnika spram broja zaposlenih sa stanjem 01. 01. 2010. godine. Time bi se Centru za kulturu Općine Bol dozvolilo zapošljavanje jednog djelatnika -čistača. 
Odluka o donošenju odluke o povećanju broja zaposlenih u Centru za kulturu Općine Bol  donesena je JEDNOGLASNO, te će  se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.
Pročelnik je objasnio vijećnicima da je davanje prethodne suglasnosti općinskog vijeća preduvjet ravnatelju Centra za kulturu za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Centra za kulturu i Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama Centra za kulturu Općine Bol.
U izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Centra za kulturu predviđa se uvođenje novog radnog mjesta čistača-pomoćnog djelatnika, a u izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama se za tog djelatnika propisuje koeficijent za obračun plaća (prema prijedlogu vijećnika sa 1,00 povećan na 1,40). 
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Centra za kulturu i na izmijene i dopune Pravilnika o plaćama Centra za kulturu donesena je JEDNOGLASNO, a  iste će biti objavljene u „Službenom glasniku“ Općine Bol.
Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09) čuva u uredu  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.
Sjednica je završila u 22.45 sata  
Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković 
Predsjednik vijeća:
Jakša Marinković-Šimić
Skip to content