Zapisnik sa 1. sjednice vijeća 2016.

Zapisnik sa 1. sjednice vijeća 2016.
18. travnja, 2016. u 14:12:04

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/16-01/15

Ur. broj: 2104/02-16-02/01

Bol, 29. veljače 2016. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14 i 1/15), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  1/2016 sjednice općinskog Vijeća održane dana 26. veljače 2016. godine, sa početkom u 19.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Tomislav Marčić, Branko Mikulić, Matko Baković (prvi potpredsjednik vijeća),  Tomi Fabijanović, Ivica Ščepanović, Boris Škrbić (drugi potpredsjednik vijeća), Sani Bodlović, Jakov Okmažić, Srečko Karmelić.

Izočni: Frane Lukšić.

Ostali nazočni:  Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić – zamjenik načelnika Općine Bol, Mario Mandarić- direktor tvrtke Invest consulting d.o.o. (točka 1. Dnevnog reda),  Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol,  Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 10 vijećnika.

B) Dnevni red,  na prijedlog vijećnika Ivice Ščepanovića nadopunjen točkom 13., je prihvaćen sa 6 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 3 SUZDRŽANA glasa, te glasi:

 1. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju Strategije razvoja bolskog turizma za razdoblje 2016-2021, gost gospodin Marijo Mandarić, dir.tvrtke Invest consulting d.o.o.
 2. Rasprava i donošenje odluke o biranju Odbora za turizam kao pomoćnog tijela vijeća općine Bol.
 3. Rasprava i donošenje odluke o kratkoročnom zaduživanju.
 4. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko-zabavnog centra R 3-I. faza.
 5. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju programa socijalnih potreba na području općine Bol.
 6. Rasprava i donošenje odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području općine Bol.
 7. Rasprava i donošenje odluke o zaštiti od buke na području općine Bol.
 8. Rasprava i donošenje zaključka o pismu namjere za rekonstrukciju planinarskog doma Vladimir Nazor na Vidovoj gori.
 9. Rasprava i donošenje zaključka na temelju molbe Lene Čamber za popust na komunalni doprinos.
 10. Rasprava i donošenje zaključka o kupnji čest. zemlj. 1707 k.o. Bol, radi prijeboja duga na ime komunalnog doprinosa.
 11. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva.
 12. Rasprava o pristiglim molbama i dopisima: Renata Poljak za sufinanciranje kratkog filma “Partenca”, Siniša Soljačić za regulaciju prometa na Račiću.
 13. Rasprava i donošenje odluke o uvođenju treće koncesije za vlakić

Prijedlog Ivice Ščepanovića da se na Dnevni red stavi odluka o ukidanju R3 zone nije prihvaćena, a predsjednik vijeća je dozvolio da se o tom prijedlogu raspravlja  u sklopu točke 4. Dnevnog reda.

C) Prihvaćanje zapisnika sa 11/2015 sjednice vijeća:

Predsjednik Općinskog vijeća Doro Adulmar je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna  pismena primjedba na zapisnik sa 11/15 sjednice Općinskog vijeća.

Također je utvrđeno da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 11/15 sjednice Općinskog vijeća je usvojen JEDNOGLASNO.

D) Izvješće općinskog načelnika o radu općine Bol od prošle sjednice vijeća:

Načelnik je izvijestio nazočne da je uređen parking kod Dječjeg vrtića, te da se na taj način dobilo prostranije parkiralište i prostor za pristup opskrbnih vozila.

Načelnik je kazao da su u tijeku pripreme za predstojeću turističku sezonu, da radnici Grabovog rata trenutno uređuju šumicu poviše plaže Zlatni rat.

Načelnik je rekao da su trenutno na čekanju radovi na uređenju šetnice od benzinske postaje do Biline kuće. Istaknuo je da su potrebna još 4 radna dana za dovršenje svih građevinskih radova za uređenje šetnice, a izvođači čekaju povoljnije vremenske prilike kako bi te radove obavili odjednom.

Načelnik je najavio radove na produženju piste na aerodromu Brač što će omogućiti dolazak većih putničkih zrakoplova, odnosno dolazak većeg broja gostiju.

Također je najavio uvođenje avionske linije na relaciji Beograd-Brač. Navedena linija će prometovati jedan put tjedno, a zahvaljujući tome očekuje se dolazak većeg broja turista iz Srbije.

Načelnik je upoznao vijećnike da je od 7. do 15. ožujka zakazana druga javna rasprava i prezentacija prijedloga uređenja R3 zone, 1. faza, a javno izlaganje je u petak 11. ožujka 2016. godine u 11.00 sati.

Načelnik je za idući tjedan najavio početak izvođenja radova na uređenju plaže za invalide, a završetak radova se planira do kraja ožujka.

Načelnik je rekao da će radovi na benzinskoj postaji biti dovršeni do Uskrsa.

Načelnik je upoznao nazočne da su pribavljene građevinske dozvole za izgradnju rotora na ulasku u mjesto, vidikovca i rekonstrukciju potkrovlja Dječjeg vrtića.

Naručena je studija utjecaja na okoliš za izgradnju luke.

Načelnik je za početak idućeg tjedna najavio početak na izgradnju potpornog zida na Obilaznici kod restorana Ranč. U tijeku je su pripremi radovi i dovoženje građevinskih strojeva.

Načelnik je zaključno kazao da će Općina Bol sudjelovati u bračkom projektu Gora Dalmatina, a da se financiranje projekta planira iz sredstava EU fondova.

E) Vijećnička pitanja, primjedbe, prijedlozi i pohvale:

Vijećnik Tomislav Marčić je pitao načelnika da li se na području Zlatnog rata obavlja čišćenje  parcela u privatnom vlasništvu. Također je pitao da li su zatražene dozvole vlasnika, te da li sve to predstavlja nenamjensko trošenje sredstava komunalne naknade.

Načelnik je odgovorio da za čišćenje nisu tražene dozvole od vlasnika parcela, ali da je dosadašnje stanje bilo opasno i da je prijetila opasnost od požara.

Ivica Ščepanović je podsjetio načelnika da je na 9/2015 sjednici održanoj 6. studenog 2015. godine postavio pitanje tko vodi knjigovodstvo Grabovog rata, te zbog čega knjigovodstvo ne vode stručne službe Općine  Bol. Ivica Ščepanović je podsjetio da je načelnik rekao da će to pitanje proslijediti direktoru „Grabovog rata“, te da će od njega zatražiti da na pitanje pismeno odgovori do iduće sjednice vijeća.

Ivica Ščepanović je kazao da do danas nije dobio nikakav odgovor na postavljeno pitanje i da je i iz toga vidljiv odnos, odnosno nepoštovanje, prema vijećnicima općine Bol.

Ivica Ščepanović je također pitao u kojoj fazi je realizacija projekta izgradnje stanova POS-a.

Nadalje, pitao je u kojoj fazi je sanacija prostora ispred Vele crkve.

Ivica Ščepanović je pitao da li je općina, sukladno naputku Povjerenstva za groblje, zatražila stručno mišljenje vezano uz financijsku konstrukciju kupnje zemljišta i izgradnje groblja.

Načelnik je za jesen najavio početak gradnje stanova POS-a, trenutno se rješava prometno rješenje pristupa stanovima koje je preduvjet za ishođenje građevinske dozvole.

Vezano uz prostor ispred Vele crkve načelnik je rekao da je naručen projekt parternog uređenja okoliša starog groblja sa izvedbenim detaljima i  troškovnikom, te da će se pristupiti uređenju tog prostora.

Mate Petrić je kazao da su pozitivno okončani pregovori sa vlasnicima zemljišta za novo groblje, da su Ugovori o kupoprodaji pripremljeni, te da se već može pristupiti potpisivanju Ugovora. Također je kazao da će se, nakon potpisivanja Ugovora sa vlasnicima zemljišta, od financijskog stručnjaka zatražiti studija financijske konstrukcije izgradnje groblja.

Srečko Karmelić je pohvalio načelnika zbog uređenja ulice Ante Radića.

Pitao je da li je upitno održavanje tenis turnira na Bolu, budući je čuo da je turnir u financijskim problemima jer je INA otkazala sponzorstvo.

Također je pitao da li načelnik ima kakvih saznanja o održavanju festivala ULTRA na Bolu, budući se već reklamira u medijima.

Srećko Karmelić je predložio uređenje terase ljetnog kina, budući da su puknute azbestne ploče zamijenjene plastičnima te to sada izgleda dosta neugledno.

Načelnik je odgovorio da održavanje tenis turnira nije upitno. Najavio je dolazak gospodina Feliksa Lukasa sa potpunim financijskim izvješćima.

Načelnik je kazao da od općine nitko nije tražio suglasnosti za održavanje festivala ULTRA na Bolu, te da on nema nikakvih informacija o možebitnom održavanju tog festivala na Bolu.

Načelnik je najavio sanaciju terase ljetnog kina do početka ljeta.

Doro Adulmar je pitao u kojoj je fazi realizacija uređenja prostora čekaonice-biljetarnice koja je vezana za zgradu kina.

Načelnik je odgovorio da je za realizaciju dogovora sa gospodinom Mijićem potreban ispravak katastarske mape, pa će se nakon toga pristupiti realizaciji Sporazuma.

Doro Adulmar je pitao da li dogovorena dinamika plaćanja izgradnje potpornog zida na Obilaznici, od strane druge strane iz Sudske nagodbe, odnosno Matka Karmelića.

Načelnik je kazao da su u tijeku razgovori sa Matkom Karmelićem  te će se uskoro definirati dinamika plaćanja potpornog zida na Obilaznici.

Matko Baković je pitao da li je Općina Bol naplatila stara dugovanja Doma za stare i nemoćne, te da li se tekuća dugovanja redovito podmiruju.

Načelnik je odgovorio da novi ravnatelj doma redovito podmiruje tekuće obveze, ali da nije platio stara dugovanja. Također je rekao da je od ravnatelja zatražio Završni račun ovjeren od Porezne uprave da općina može izvršiti kontrolu isplativosti poslovanja Doma.

Načelnik je također kazao da su u domu učinjeni manji popravci, ugrađeni klima uređaji, zaštita od vlage, te da treba izmjestit vodovodnu šahtu iz kuhinje Doma.

Tomislav Marčić je pitao da li je Fond za zaštitu okoliša izvršio plaćanje 60 % sredstava za ugradnju nove javne rasvjete na Šetnici.

Također je pitao koliko je sredstava općina povukla iz EU fondova.

Načelnik je kazao da je Odlukom Fonda određeno da Fond  sufinancira 60% vrijednosti projekta, te  da je u tijeku postupak ishođenja uplate sredstava Fonda.

Načelnik je kazao da se iz sredstava EU fondova planira izgradnja Vatrogasnog doma i rekonstrukcija potkrovlja Dječjeg vrtića.

Branko Mikulić je primijetio da nova  javna rasvjeta na Šetnici nije ugrađena do kraja.

Načelnik je rekao da je napravljena I. faza, a u II. fazi će se ugraditi nova javna rasvjeta do kraja Šetnice.

DNEVNI RED:

POD 1)

Marijo Mandarić, dir. tvrtke Invest consulting d.o.o. je upoznao vijećnike sa prijedlogom strategije razvoja bolskog turizma za razdoblje 2016-2021.

Upoznao ih je projektima diferencijacije koji se odnose na ključne projekte koji su jedinstveni za općinu Bol i koji na svojevrstan način obilježavaju Općinu, odnosno na one projekte po kojima bi se općina Bol razlikovala od drugih destinacija i na temelju kojih se gradi imidž općine Bol.

Sukladno navedenom, definirano je pet ključnih projekata koji u značajnom smislu trebaju obilježiti ponudu Općine.

Turistički projekti diferencijacije općine Bol:

1. Luka otvorena za javni promet županijskog značenja

2. Žičara Bol-Vidova Gora

3. Uređenje plaža

4. Izletničke, biciklističke i PP staze

5. Rekonstrukcija kanalizacijske mreže i pročistač otpadnih voda

Realizacija navedenih projekata rezultirala bi oživljavanjem i iniciranjem niza drugih projekata koji bi svi zajedno doprinijeli osnovnom cilju razvoja turizma općine Bol.

Realizacijom ključnih projekata povećala bi se atraktivnost općine Bol. U zavisnosti od stavova investitora ili novonastalih okolnosti projekti su podložni modificiranju u pojedinim segmentima.

Ivica Ščepanović je kazao da je za razvoj bolskog turizma najznačajnija stvar uređenje i održavanje plaža, naročito plaže Zlatni rat. Iz Strategije nisu vidljivi svi modaliteti  i rokovi uređenja, održavanja plaža i upravljanja plažama. Smatra da je Strategija u tom segmentu dosta štura. Također je izrazio bojazan da će, kao i do sada, Strategija biti mrtvo slovo na papiru, osobito uzevši u obzir da ni država ni županija nemaju Strategiju razvoja turizma.

Mario Mandarić je kazao da je, prema njegovom mišljenju, najbolji model upravljanja bolskim plažama  osnivanje novog Poduzeća za razvoj i upravljanje plaža Bola u svrhu organiziranog korištenja plaža a s ciljem unapređenja kvalitete odmora turista, smanjenje broja kupača do razine nosivog kapaciteta (npr. uvođenje naplaćivanja korištenja plažnih usluga kroz naplaćivanje ulaza i sl., dugoročno može doprinijeti privlačenju kvalitetnijih gostiju jer se može očekivati „destimulacija“ dnevnih izletnika koji neće htjeti plaćati za upotrebu plaže a samim time će doći i do smanjenja preopterećenosti plaža) optimalnog vrednovanja i korištenja plaže kao turističke atrakcije i povećanja kvalitete i sigurnosti na plažama u općini Bol.

Doro Adulmar je kazao da su uređenje plaža, obustava apartmanizacije i redefiniranje privatnog smještaja dio Strategije razvoja turizma, a da općinsko vijeće ubuduće treba donositi svoje odluke u skladu sa Strategijom.

Sani Bodlović je predložila da se u projekte od iznimnog značaja u akcijskom planu uvrste obnova i očuvanje Ilirske utvrde Koštilo, Rimske Piscine na Zlatnom ratu i Kuće u kući.

Sani Bodlović je predložila da se u Ustanove i poduzeća od važnosti za općinu Bol na str. 109 Strategije ubroje i Osnovna i Srednja škola.

Vijećnici su prihvatili prijedloge Sani Bodlović.

Srečko Karmelić je upozorio da Strategija ne sadrži puno odredbi o kamping turizmu na području općine. Smatra da općinsko vijeće potiče apartmanizaciju donošenjem prostornih planova kojima se dozvoljava građenje sve više stanova po etaži građevine. Također je rekao da ne smatra potrebnim osnivanje Odbora za turizam budući da već imamo Skupštinu i Vijeće turističke zajednice, čije nadležnosti obuhvaćaju planirane nadležnosti Odbora za turizam.

I Jakov Okmažić je kazao da smatra nepotrebnim osnivanje Odbora za turizam jer bi se njegovo djelovanje poklapalo sa nadležnostima Skupšine TZO-a.

Odluka o prihvaćanju Strategije razvoja bolskog turizma za razdoblje 2016-2021 donesena je sa 8 glasova ZA i 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom, a prihvaćena odluka će se objaviti  u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 2)

Na prošloj sjednici općinskog vijeća Tomislav Marčić je predložio formiranje posebnog tijela – Destinacijskog managementa koje bi kao savjetodavno tijelo  davalo smjernice za daljnji razvoj turizma na području općine.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je predložio donošenje odluke o osnivanju Odbora za turizam te je vijećnike upoznao  sa prijedlogom odluke.

Predloženom odlukom Odbor za turizam se definira kao radno tijelo vijeća općine Bol koje proučava i razmatra pitanja iz oblasti stanja i razvoja bolskog turizma, prati izvršavanje odluke općinskog vijeća u oblasti razvoja bolskog turizma, te osigurava visok stupanj suradnje između svih interesnih skupina u planiranju novih turističkih projekata.

Odbor bi se sastajao po potrebi, a na prijedlog predsjednika odbora ili najmanje tri člana odbora.

Odluke bi donosio većinom nazočnih članova uz uvjet da je sjednici nazočna natpolovična većina svih članova.

Odbor za turizam o svom radu bi podnosio izvješće vijeću općine Bol.

Predsjednik i članovi Odbora za turizam bi se birali na rok od četiri godine, a mogu biti razriješeni i prije isteka vremena na koje su izabrani podnošenjem ostavke, zbog nesudjelovanja u radu ili  drugih razloga.

Boris Škrbić je kazao da smatra nepotrebnim osnivanje Odbora za turizam jer bi se njegov rad preklapalo sa djelovanjem TZO-a.

Doro Adulmar je kazao da je osnivanje Odbora za turizam kao skupa stručnih ljudi i entuzijasta koji bi vijeću prenosili mišljenja struke korisna za razvoj turizma.

I Tomislav Marčić je podržao osnivanje ovog Odbora.

Smatra da je to tijelo potrebno Bolu, jer je Skupština TZO-a skup ljudi koji su tu imenovani po službenoj dužnosti te često i ne radi kako bi trebala.

Doro Adulmar je predložio da se za iduću sjednicu vijeća pripremi prijedlog kandidata za imenovanje u Odbor za turizam.

Tomislav Marčić je predložio upućivanje javnog poziva, preko web portala boljani info,  osobama zainteresiranima za članstvo u Odboru za turizam.

Nakon rasprave vijećnici su glasovali o potrebi biranja Odbora za turizam.

Odluka o osnivanju Odbora za turizam nije donesena (5 glasova ZA, 1 PROTIV i 4 SUZDRŽANA glasa).

POD 3)

Pročelnik Stipe Karmelić je je dao uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Bol.

Predloženom odlukom općinsko vijeće Općine Bol odobrava kratkoročno zaduživanje Općine Bol uzimanjem kratkoročnog kredita u iznosu 2.000.000,00 kn.

Namjena kredita je podmirivanje tekućih obveza te savladavanje jaza nastalog zbog različite dinamike  priljeva sredstava i dospijeća  obveza.

Uvjeti kredita su slijedeći:

Iznos: 2.000.000,00 KN

KAMATNA STOPA:

Kamatna stopa: 4,80% fiksno, godišnje

NAKNADE:

Jednokratna naknada za obradu 0,55%

Naknada za neiskorišteni iznos: 0,60% godišnje

Predloženom odlukom ovlašćuje se općinski načelnik Općine Bol da zaključi Ugovor o  kratkoročnom kreditu s Erste & Steiermarkisce bank d.d.

Načelnik je pojasnio vijećnicima da je ovo kratkoročno zaduživanje neophodno za normalno funkcioniranje investicijskog ciklusa te za pokrivanje ranije preuzetih obveza sponzoriranja teniskog turnira. Podsjetio je vijećnike da je do problema sa likvidnošću došlo zbog nepodmirivanja obveza prema Općini Bol  od strane  Županijske lučke uprave. Županijska lučka uprava općini Bol duguje 2.200.000,00 kuna, a tek donošenjem odluke Županijske skupštine o granicama lučkog područja na Račiću bi se stekli preduvjeti za isplatu tog dugovanja. Općina Bol će kontaktirati Županijsku lučku upravu i utvrditi termin isplate dugovanja.

Načelnik je istaknuo da općina neće nužno koristiti ovaj kredit, da on služi samo kao osiguranje u slučaju da Županijska lučka uprava uskoro ne plati dugovanje prema Općini Bol.

Tomislav Marčić je pitao da li je općina zatražila suglasnost za zaduživanje od Ministarstva financija.

Načelnik je citirao odredbu čl. 86. a  Zakona o proračunu prema kojem jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se kratkoročno zadužiti samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

Srečko Karmelić je pitao da li će bez ovog zaduživanja biti upitno održavanje tenis turnira.

Načelnik je kazao da održavanje tenis turnira nije upitno.

Branko Mikulić je kazao da kratkoročno zaduživanje nije sporno, da općina, ako nije nužno, ne treba potrošiti cijeli iznos kredita.

Tomislav Marčić je pitao da li je općina provela postupak javne nabave za ovo zaduživanje, te da li su iscrpljene druge mogućnosti prikupljanja potrebnih sredstava. Pitao je da li se provode prisilne naplate prema svim dužnicima Općine Bol.

Načelnik je odgovorio da općina za ovaj kredit procijenjene vrijednosti cca 100.000,00 kuna nije dužna provoditi postupak prema Zakonu o javnoj nabavi. U ovom slučaju primjenjuje općinska Odluka o bagatelnoj nabavi gdje se u čl. 8. propisano da se iznimno, u slučaju provedbe nabave koja zahtijeva žurnost, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja, poziv na dostavu ponuda može se uputiti najmanje 1 (jednom) gospodarskom subjektu.

Tomislav Marčić je zatražio da sve ove informacije dobije napismeno uz detaljna obrazloženja.

Tomislav Marčić je pitao kakav je stav Odbora za financije o ovom pitanju.

Doro Adulmar je kazao da se Odbor za financije nije sastao te nije raspravljao o kratkoročnom zaduživanju.

Ivica Ščepanović je predložio odgodu donošenja Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Bol. Zatražio je detaljno obrazloženje procedure donošenja ove odluke, te pribavljanje ponuda od  minimalno još 2 banke.

Načelnik je kazao da je zbog žurnosti i procijenjene vrijednosti kredita dovoljno imati jednu ponudu, ali će na temelju zaključka vijeća žurno zatražiti ponudu od još dvije banke.

Kada dobijemo tri ponude predsjednik vijeća može telefonski konzultirati članove vijeća i zatražiti telefonsko donošenje odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude.

Vijećnici su sa 7 glasova ZA i 3 glasa PROTIV podržali prijedlog načelnika,.

POD 4)

Ivica Ščepanović je predložio stopiranje izrade R3 zone.

Istaknuo je da su na prvoj javnoj raspravi većina građana imala negativno mišljenje o prijedlogu športsko-zabavnog centra R3-1. faza. Predložio je da se tom prostoru samo legalizira postojeći parking.

Pročelnik Stipe Karmelić je rekao da je R3 zona ucrtana i opisana u Županijskom prostornom planu. Prema Županijskom planu u R3 zoni mora biti 60 % zelenih sadržaja,  40 % športsko-zabavnih sadržaja i određeni postotak ugostiteljskih objekata. Općina ne može planirati samo parking u R3 zoni bez planiranja ostalih obaveznih sadržaja.

Matko Baković je kazao da je općina Bol inicirala upisivanje R3 zone u Županijski prostorni plan, te da bi sada traženje ukidanja te zone predstavljalo  neopravdanu glupost.

Boris Škrbić je kazao da je on osobno glasovao protiv odluke vijeća o stvaranju R3 zone, ali da poštuje odluku većine.

I Branko Mikulić je kazao da se protivi ideji ukidanja R3 zone.

Prijedlog Ivice Ščepanovića o donošenju odluke o ukidanju R3 zone nije usvojen.

Prijedlog su  podržala 2 vijećnika, dok je 7 vijećnika bilo PROTIV.

Pročelnik Stipe Karmelić je dao uvodno obrazloženje prijedloga odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko-zabavnog centra R3-1. faza.

Predloženim izmjenama se korigira obuhvat UPU-a R3 zone zbog toga što su ranijom odlukom u obuhvat R3 zone, 1. faza, uvrštene cijele čestice zemlje koje dijelom prelaze županijsku cestu na sjeveru i lokalnu cestu na jugu te izlaze izvan granice plana.

Predloženom izmjenom odluke obuhvat zone R3-1. faza obuhvaća veći dio čest. zem. 795/3, manji dio čest. zem. 794/6, dio čest. zem. 6070, dio čest. zem. 6069, veći dio čest. zem. 819/3 i cijele čest. zem. 819/1/2, 757/1/2 i 818/6 sve k.o. Bol.

Odluku o  izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko-zabavnog centra R3-1. faza vijećnici su prihvatili sa 7 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa, a  ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 5)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje Programa socijalnih potreba na području općine Bol.

Prema navedenom Programu svatko je dužan brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i potreba osoba koje je dužan uzdržavati.

Socijalnom skrbi osigurava se i ostvaruje pomoć za podmirenje osobnih životnih potreba socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti. Takve su osobe u stanju socijalne potrebe i mogu biti korisnici socijalne skrbi.

Sustav socijalne skrbi počiva na načelima solidarnosti i supsidijarnosti, što znači da je svatko dužan brinuti se za zadovoljenje svojih životnih potreba i potreba osoba koje je po zakonu ili po drugoj pravnoj osnovi dužan uzdržavati. Isto tako svatko je svojim radom, prihodima i imovinom dužan pridonositi sprječavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i socijalne ugroženosti članova obitelji koje se ne mogu brinuti o sebi.

Općina Bol u okviru svog samoupravnog djelokruga, među ostalim, osigurava lokalne potrebe stanovnika u oblasti socijalne skrbi.

Cilj Programa socijalne zaštite jest sagledavanje potreba, te vrsta i oblika pomoći osobama u stanju socijalne potrebe na području općine Bol, kako bi se kroz Proračun osigurala potrebna sredstva i odlukom odredili korisnici i prava po osnovi socijalne skrbi.

Ovim Programom detaljno se definiraju oblici i opseg socijalne skrbi, a naročito slijedeće:

–          podmirenje obroka učenika osnovnih škola,

–          podmirenje troškova djece u ustanovama za predškolski odgoj,

–          pomoći samcima i obiteljima,

–          stalna (mjesečna) novčana pomoć,

–          jednokratna pomoć,

–          podmirenje pogrebnih troškova,

–          pomoći za liječenje,

–          ugovor o doživotnom uzdržavanju,

–          novorođenom djetetu,

–          zlatni pir,

–          potpomognuta oplodnja,

–          podmirenje troškova javnog prijevoza,

–          potpore studentima iz socijalno ugroženih obitelji,

–          oslobađanje od plaćanja komunalne naknade,

–          prevencija ovisnosti,

–          sufinanciranje rada organizacija invalida i humanitarnih organizacija.

Boris Škrbić je predložio da se naknada za treće i svako iduće dijete isplaćuje maksimalno po 10.000,00 kuna godišnje do isplate cijelog iznosa.

Branko Mikulić  je predložio da se umirovljenicima i osobama starijima od 80 godina, koji imaju prebivalište na području Općine Bol isplaćuju Uskrsnice i Božićnice neovisno  o duljini prebivanja, ukoliko ovdje stalno borave i imaju obiteljsku kuću.

Vijećnici su prihvatili prijedloge Borisa Škrbića i Branka Mikulića.

Program socijalnih potreba na području općine Bol vijećnici su prihvatili JEDNOGLASNO, a  isti će biti objavljen u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 6)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnike upoznao sa prijedlogom Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti.

Donošenje ove odluke se predlaže zbog potrebe usklađenja odredbi Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti sa odredbama novog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

Predloženom Odlukom propisuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata, vrijeme i mjesto odvijanja i način odabira sudionika turističko-kulturnih manifestacija te cijenu zakupa i način plaćanja zakupnine za korištenje javne površine za sudionike turističko-kulturnih manifestacija, prostori na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga na javnim i drugim površinama, njihov vanjski izgled te radno vrijeme objekata na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se mogu pružati ugostiteljske usluge na području Općine Bol.

Matko Baković je predložio da se, kao i prošlih godina, dozvoli emitiranje tihe glazbe na štekatima ispred ugostiteljskih objekata od 01.00 do 02.00 sata.

I Branko Mikulić i Ivica Ščepanović su podržali ovaj prijedlog Matka Bakovića.

Vijećnici su prihvatili  prijedlog Matka Bakovića.

Ivica Ščepanović je predložio ukidanje naknade za zakup tezge za turističko-kulturne manifestacije za prodavače autohtonih bračkih proizvoda i jela.

Vijećnici nisu glasovali o prijedlogu Ivice Ščepanovića jer nije određeno što je autohtoni brački proizvod.

Vijećnici su sa 9 glasova ZA I 1 SUZDRŽANIM glasom prihvatili prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, a prihvaćena odluka će se objaviti  u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 7)

Pročelnik je vijećnicima dao uvodno obrazloženje prijedloga odluke o zaštiti od buke.

Prema predloženoj odluci emisija glazbe na javnoj površini je dozvoljena unutar određenog radnog vremena u vremenu najranije od 08.00 a najdulje do 23.00 sata maksimalne jačine do 65 decibela, a u vremenu od 23.00 do 01.00 maksimalne jačine do 50 decibela.

Matko Baković je predložio da se, kao i prošlih godina, dozvoli emitiranje tihe glazbe na štekatima ispred ugostiteljskih objekata od 01.00 do 02.00 sata.

Također, radi zadovoljavanja potreba za održavanjem javnih skupova i organiziranja razonode i drugih aktivnosti ovom odlukom se omogućuje uporaba elektroakustičkih i akustičnih uređaja na otvorenom, u ugostiteljskim objektima na čest. zem. 818/3 i 819/3 k.o. Bol, izvan granica naselja.

Predviđeno je da na tom području, unutar navedenih čestica zemlje moguće prekoračiti dopuštene razine buke u vremenu od  22.00 do 03.00 sata, a u ostalom radnom vremenu su dužni pridržavati se zakonskih odredbi o zaštiti od buke.

Na Dan Općine Bol u noći sa 5. na 6. kolovoza moguće je, uz prethodnu suglasnost Načelnika Općine Bol, na otvorenom, u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na području Općine Bol održavanje koncerata i uporaba elektroakustičkih i akustičnih uređaja  do 03.00 sata.

Na Dan Općine Bol u noći sa 5. na 6. kolovoza moguće je, uz prethodnu suglasnost Načelnika Općine Bol, na čest. zem. 818/3 i 819/3 k.o. Bol, održavanje koncerata na otvorenom i uporaba elektroakustičkih i akustičnih uređaja  do 05.00 sati.

Većina drugih odredbi u predloženoj odluci je identična kao i ranijih godina.

Predložena odluka o zaštiti od buke donesena je sa 7 glasova ZA, 1 glasom PROTIV, 1 SUZDRŽANIM glasom, dok je 1 vijećnik bio odsutan za vrijeme glasovanja, donesena odluka će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 8)

Stanko Kvesić direktor tvrtke MS Brač turist d.o.o. je uputio pismo namjere o rekonstrukciji Planinarskog doma „Vladimir Nazor“ Vidova Gora.

Upoznao je vijećnike da je tvrtka MS Brač turist d.o.o. dobila na natječaju zakup poslovnog prostora Planinarskog doma „Vladimir Nazor“ (kuće 200 m2 i dvora).

Tvrtka MS Brač turist d.o.o. kao novi zakupoprimac je učinila slijedeće korake:

-napravila Elaborat utvrđenja stanja građevine na dan 10. prosinca 2015. godine od strane Stalnog sudskog vještaka za građevinarstvo i procjene nekretnina,

-napravila je Idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje za Planinarski dom „Vladimir Nazor“ Vidova Gora,

-konzultirala je sva nadležna županijska tijela te je utvrđeno da je potrebno ishoditi minimalne tehničke uvjete za početak rada objekta. Da bi dobili minimalne tehničke uvjete na objektu je potrebno napraviti značajne građevinske zahvate.

-projekcija investicije građevinskog dijela uređenja objekta je oko 1.600.000,00 kuna.

Stanko Kvesić od općinskog vijeća traži da u što kraćem roku donesu odluku o njegovom prijedlogu kako bi što prije pristupili planiranim radovima.

Stanko Kvesić predlaže:

-da MS Brač turist d.o.o. investira sukladno predloženom idejnom rješenju te napravi cijeli proces investicije i to da MS Brač turist d.o.o. ishodi sve potrebne dozvole i suglasnosti, izvrši rekonstrukciju objekta i uređenje okoliša sukladno Idejnom prijedlogu, da predoči sve račune Općini Bol koji čine samu investiciju, a da Općina Bol po predočenim i usuglašenim računima obračunava odnosno umanjuje ugovoreni mjesečni iznos zakupnine.

-da MS Brač turist d.o.o. samostalno investira u opremanje interijera, ugostiteljsku opremu i sitni inventar što će koštati dodatnih milijun kuna.

Stanko Kvesić je istaknuo da je njegov plan Izletište pripremiti za rad do 1. svibnja 2016. godine.

Također je istaknuo da planira koristiti prirodne materijale te dobiti autohtoni ambijentalni ugođaj. Planira da cjelokupna ponuda bude bazirana na autohtonoj osnovi uključujući i gastronomsku ponudu.

Stanko Kvesić je od općinskog vijeća zatražio da u što kraćem roku donese odluku o njegovom pismu namjere.

Doro Adulmar je kazao da je Povjerenstvo za davanje u zakup restorana na Vidovoj gori izišlo na teren i da su utvrdili da objekt nema minimalne tehničke uvjete, te da je  potrebna rekonstrukcija i popravci objekta Također su potrebna značajna ulaganja u ugradnju biološkog pročistača otpadnih voda.

Doro Adulmar je kazao da je općina angažirala sudskog vještaka Remija Vukovića da napravi procjenu minimalnih ulaganja koja su potrebna kako bi  objekt dobio minimalne tehničke uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Doro Adulmar je također istaknuo da su uvjeti iz natječaja jasni te da je u natječaju izričito navedeno da eventualnu rekonstrukciju i adaptaciju, koja se izvodi u cilju poboljšanja funkcionalnosti, uz prethodnu suglasnost Općine Bol, u cjelini snosi korisnik, bez prava na povrat uloženih sredstava.

Doro Adulmar je kazao da su potrebna ulaganja u objekt visoka te da vijećnici moraju odlučiti da li će se zakupoprimcu priznati dio ulaganja.

Tomislav Marčić je kazao da su u natječaju bili jasno navedeni svi natječajni uvjeti te da je u natječaju  navedeno da eventualnu rekonstrukciju i adaptaciju u cjelini snosi korisnik, bez prava na povrat uloženih sredstava.

I Mate Petrić se složio sa mišljenjem Tomislava Marčića te istaknuo da općina ne smije prihvatiti pismo namjere gospodina Stanka Kvesića.

Načelnik je kazao da je objekt na Vidovoj gori u lošem stanju, da sve detalje i nismo znali do sada, te da smatra da bi bilo pošteno zakupoprimcu priznati dio ulaganja do dovođenje objekta u funkcionalno stanje odnosno do stjecanja minimalnih tehničkih uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Ivica Ščepanović je kazao da je Stanko Kvesić zakup poslovnog prostora dobio pod jasnim natječajnim uvjetima, te da bi naknadno mijenjanje uvjeta iz natječaja bilo nepošteno prema ostalim natjecateljima te bi ih se dovelo u neravnopravan položaj.

Tomi Fabijanović je kazao da Stanko Kvesić treba prihvatiti sve uvjete iz natječaja i potpisati Ugovor o zakupu koji će u svemu biti sukladan natječaju, a ako to ne želi treba žurno raspisati novi natječaj.

Tomislav Marčić  je konstatirao da je gospodin Kvesić ciljano dao najpovoljniju ponudu te da sada očekuje političku potporu da mu se zakupnina smanji.

Branko Mikulić je iznio mišljenje da bi općina mogla sudjelovati u podmirivanju troškova nabavke i ugradnje biološkog pročistača.

Pročelnik Stipe Karmelić je iznio kronologiju raspisivanja i provođenja natječaja te je istaknuo da je namjera općine u 2015. godini bila uređenje nadstrešnice i zahoda. Uređena je nadstrešnica, a zahodi su ostali neuređeni.

Boris Škrbić je kazao da treba pričekati mišljenje vještaka, a zaključak donijeti naknadno.

Vijećnici su odbili Pismo namjere gospodina Stanka Kvesića ( 7 glasova ZA , 3 SUZDRŽANA glasa).

Pozivali su gospodina Kvesića da potpiše Ugovor prema uvjetima iz javnog natječaja, a u slučaju da on to odbije učiniti zatražili su žurno raspisivanje novog javnog natječaja za zakup poslovnog prostora na Vidovoj gori.

POD 9)

Lena Čamber se obratila općinskom vijeću sa zamolbom za odobravanje  popusta na plaćanje komunalnog doprinosa na koju imaju mještani Bola koji su prijavljeni 15 i više godina na području općine Bol.

U obrazloženju zamolbe Lena Čamber ističe da od rođenja živi i da ima prijavljeno prebivalište na Bolu, te da je samo zbog odrađivanja pripravničkog staža 1,5 godinu bila prijavljena u Zagrebu.

Ističe da namjerava ostati živjeti na Bolu i da nekretninom koju namjerava graditi rješava stambeno pitanje i da je to prva nekretnina u njenom vlasništvu.

Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili zamolbu Lene Čamber za odobravanje  popusta na plaćanje komunalnog doprinosa na koju imaju mještani Bola koji su prijavljeni 15 i više godina na području općine Bol.

POD 10)

Ivanka Vokić se obratila općinskom vijeću sa zamolbom da umjesto plaćanja komunalnog doprinosa utvrđenog rješenjima 30 i 31/2014 prihvate njen prijedlog za ustupanje zemljišta Općini Bol i to čest. 1707 Z.U. 2997 k.o. Bol površine 845 m2.

Ističe da je navedena čest. zem. njeno vlasništvo 1/1 bez ikakvih tereta.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da je Općina Bol od Porezne uprave zatržila procjeni vrijednosti čest. zem. 1707 k.o. Bol.

Navedena čestica se nalazi u građevinskoj zoni naselja Bol kod Kampa Kito.

Vijećnici su izrazili načelnu spremnost za suradnju, te su od općinske uprave zatražili pribavljanje procjene vrijednosti nekretnine od strane  Porezne uprave i pribavljanje katastarske izmjere nekretnine od ovlaštenog geometra.

POD 11)

Doro Adulmar je kazao da je sukladno zakonskim odredbama Ministarstvo pravosuđa od općine Bol zatražilo suglasnost za stjecanje prava vlasništva na području općine Bol za norveškog državljanina Helge Fosse.

Predloženom odlukom vijeće općine Bol daje suglasnost da Helge Fosse, državljanin Norveške, Folleseveien 184, 5303 Follese, može stjecati pravo vlasništva na području općine Bol i to suvlasnički dio od 76/1000 dijela cjeline čest. zem. 552/1, kuća, dvor 794 m2, kuća 219 m2, dvor 575 m2 Z.U. 2792, poduložak 6 k.o. Bol, a što u naravi predstavlja jednosoban stan na prvom katu ukupne neto površine 34,40 m2 (u prikazu označeno narančastom bojom sa desnom kosom šrafurom i oznakom S6) sa sporednim dijelom nekretnine-pridružena terasa površine 11,00 m2 (u prikazu označeno narančastom bojom sa desnom kosom šrafurom).

Odluku o  davanju suglasnost za stjecanje prava vlasništva na području vijećnici su prihvatili JEDNOGLASNO, a  ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 12)

– Renata Poljak se obratila općinskom vijeću sa zamolbom za sponzorstvom kratkog  filma Partenca koji se snimao na Zlatnom ratu i u kome pejzaž Bola igra jednu od glavnih uloga.

Traži iznos od 25.000,00 kuna kako bi pokrila dugove snimanja filma.

Vijećnici su odbili ovu zamolbu uz obrazloženje da ni u Proračunu za 2016. godinu, ni u Planu javnih potreba u kulturi za 2016. godinu, nisu predviđena sredstva za snimanje filmova.

– Siniša Soljačić je vijećnike upoznao sa opasnostima koje pješacima prijete u ulici Račić zbog sadašnje regulacije prometa u toj ulici.

Naime, cesta je dvosmjerna, bez nogostupa, ograničenje brzine je 30 km/sat, a svi stanari ulice iz kuća izlaze direktno na prometnicu.

Zbog toga predlaže da se potpuno izbrišu crte na asfaltu u ulici Račić koje obilježavaju dvosmjernu prometnicu. U tom slučaju automobili bi se kretali sredinom ceste, a pješaci bi imali više prostora na cesti bili bi kudikamo sigurniji.

Smatra da ograničenje brzine na Račiću treba biti na 20 km/sat i da prometni znakovi trebaju biti na više mjesta i više vidljivi.

Načelnik je kazao da je projektant za ceste propisao i crte i brzinu prometovanja ulicom Račić, ali da ga može kontaktirati i provjeriti da li je moguće uvođenje drugačijeg režima prometovanja.

POD 13)

Ivica Ščepanović je predložio da se izmjeni Odluka o načinu obavljanja prijevoza putnika cestovnim vlakom te da na  području Općine Bol mogu prometovati tri cestovna vlaka.

Jakov Okmažić je kazao da bi uvođenje trećeg vlakića u sadašnjim uvjetima bilo preopterećenje za Bol.

Tomi Fabjanović je također kazao da to nije dobra ideja, te smatra da ne bi trebalo uvoditi treći vlakić prije negoli se aktivira parking na ulasku u mjesto.

Dorio Adulmar je kazao da će treći vlakić možda biti potreban kada se u funkciju stavi zabavni centar u R3 zoni.

Pročelnik Stipe Karmelić je rekao da se za iduću sjednicu vijeća priprema  Odluka o prometu na području Općine Bol, te da se o ovoj inicijativi vijećnika Ivice Ščepanovića može raspravljati u okviru te točke Dnevnog reda na idućoj sjednici vijeća.

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14 i 1/15) čuva u uredu  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

Sjednica je završila u 23.10  sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Skip to content